לא מצאת פסק דין שחיפשת? ניתן לעשות חיפוש מתקדם ולמצא את כל רשימת פסקי הדין!

סמואל

בית משפט לענייני משפחה בירושלים

21 מרץ 2021

ת”ע 72420-10-18 קרטקה נ’ האפוטרופוס הכללי במחוז ירושלים ואח’

בפני

כב’ השופט נמרוד פלקס, סגן הנשיא

המבקש

איזידור קרטקה דרכון 511952375

המשיב

האפוטרופוס הכללי במחוז ירושלים

בעניין המנוח צרלס קרטקה, דרכון 109143968

החלטה

1. מחלוקת בין המבקש לבין המשיב באשר לחובת המבקש להמציא את בקשתו למתן צו ירושה
נושא ההליך דנן לידי ייהמעוניינים בדבריי, הם יורשי יורשיו של המנוח, אשר הבקשה למתן

צו ירושה אחר עיזבונו נדונה בפני בית משפט זה.

2. בקיצור נמרץ יאמר, כי המנוח בו עסקינן הלך לבית עולמו בשנת 1985 בעיר ניו יורק, במדינת
ניו יורק שבארהייב, ובקשה למתן צו ירושה אחר עיזבונו הוגשה אל הרשם לענייני ירושה לפני כשנתיים וחצי, והועברה לדיון בבית משפט זה. בבקשה נפלו אי אלו ליקויים, אשר איני נדרש לפרטם בעת הזו, ופורט בה (לאחר שתוקנה חלקית כשנה וחצי לאחר הגשתה), שעת הלך המנוח לבית עולמו היו לו שני ילדים ואשה (מנישואים שניים), ולפיכך לשיטת המבקש – הוא אחד מילדי המנוח – זכאי המבקש לרשת רבע מעיזבון המנוח, האלמנה זכאית לרשת מחצית העיזבון, ואילו הבן הנוסף זכאי לרשת את הרבע הנותר (בחווייד מומחה שצורפה על ידי המבקש פורט, כי האלמנה אף זכאית לסך 50,000 דולר ארהייב בנוסף לאותה מחצית).

3. עוד פורט בבקשה המתוקנת, כי בנו האחר של המנוח נפטר בארהייב בשנת 1994, ואילו אלמנת
המנוח נפטרה בארהייב בשנת 1995. לא פורט דבר באשר לבאים מכח אותם יורשים, בין יורשים על פי דין ובין יורשים על פי צוואה. עוד צורף לבקשה למתן צו ירושה העתק אישור בדבר משלוח הודעה ליורש, אשר נשלחה בדואר רשום אל האלמנה בחודש אוקטובר 2018, קרי – כעשרים ושלוש שנים לאחר פטירתה, ודומה שאין צורך להכביר מילים בכדי להבהיר שזו לא קיבלה את ההודעה בדבר כוונת המבקש להגיש בקשה למתן צו ירושה אחר המנוח, עת הלכה לבית עולמה שנים רבות קודם לכן.

1 מתוך 4

סמואל

בית משפט לענייני משפחה בירושלים

21 מרץ 2021

תייע 72420-10-18 קרטקה נ’ האפוטרופוס הכללי במחוז ירושלים ואח’

4. בשולי הדברים יאמר, כי דומה שהטעם להגשת הבקשה למתן צו ירושה אחר עיזבון המנוח
הוא מידע שהגיע אל המבקש, בדבר זכויות אפשריות של המנוח בנכס מקרקעין בישראל. מידע, אשר ככל הנראה הגיע אל המבקש בשנים האחרונות, אך אין בפני בית המשפט ראיות

בסוגיה זו.

וט

5. תקנה 14(ב) לתקנות הירושה, תשניים – 1998 קובעת כהאי לישנא:

לא תקובל בקשה לצו ירושה או לצו קיום אלא אם כן התמלאו כל אלה:

:

(4) צורף אישור על משלוח הודעה בדבר הגשת בקשה לצו קיום או הגשת בקשה לצו ירושה, לפי העניין, בדואר רשום או תצהיר של המבקש או של אדם אחר כי הוא מסר אישית הודעה כאמור ליורשים, לזוכים או לבני משפחה כמפורט בפסקאות משנה (א) או (ב) (בפסקה זו – אישור מסירה); הודעות כאמור יישלחו כמפורט להלן (א) בבקשה לצו קיום, יימסרו הודעות לזוכים על פי הצוואה שנערכו לפי טופס 3 לתוספת
הראשונה; בבקשה לצו ירושה, יימסרו הודעות ליורשים שפורטו בבקשה שנערכו לפי טופס 3א לתוספת הראשונה; הודעה שנשלחה לזוכים על פי הצוואה תכלול העתק של הצוואה כמפורט בטופס 3 האמור, והודעה שנשלחה ליורש לפי דין תכלול פירוט בדבר חלקו של היורש בעיזבון כמפורט בטופס 3א האמור;”י

6. הצדדים חלוקים באשר להיקף חובת המבקש, עת בנסיבות דנן הלכו יתר היורשים לבית
עולמם קודם להגשת הבקשה למתן צו ירושה. לשיטת המבקש יוצא הוא ידי חובתו בכך שפירט את זהות אותם יורשים, ואין הוא נדרש לתור, לבדוק וליידע, את הבאים מכוחם של אותם יורשים, בין מכח דין ובין מכח צוואה. עמדת המשיב היא, כי על המבקש לנהוג בשקידה ראויה, לחפש ולאתר את הבאים מכח אותם יורשים, לפרטם כדבעי, להציג ראיות לכך שאכן הם הבאים מכח היורשים ייהמקוריים”, וליידעם בדבר כוונתו לפנות בבקשה למתן צו ירושה אחר עיזבון המנוח.

7. במחלוקת האמורה עדיפה בעיני עמדת המשיב, שכן תכלית המצאת הודעה אל היורשים היא
מתן אפשרות להעלות את טענותיהם כנגד הבקשה למתן צו ירושה. כך לדוגמא בידי אותם יורשים לטעון, כי המנוח הותיר אחריו צוואה, המדירה את המבקש, או מקנה לו זכות בעיזבון המנוח, בשיעור שונה מהנטען בבקשתו למתן צו ירושה. הדברים יפים אף ביתר שאת מקום בו צו הירושה דינו כפסק דין חפצא, ואי מתן הודעה כאמור עלול לגרום לכך שיהיה מקום לדון בטענות באשר לצו הירושה שיינתן אף שנים רבות לאחר נתינתו.

2 מתוך 4

סמואל

בית משפט לענייני משפחה בירושלים

21 מרץ 2021

תיע 72420-10-18 קרטקה נ’ האפוטרופוס הכללי במחוז ירושלים ואח’

8. משלוח הודעה לנפטר, שנים רבות אחר פטירתו, אינה מועילה כלל ועיקר, ואף אינה מקימה
הנחה, כי הבאים מכוחו של אותו יורש-נפטר, יקבלו את ההודעה בדבר הגשת הבקשה למתן צו ירושה. אכן עשויים להתקיים מקרים בהם מתקשה עד מאד מבקש מתן צו ירושה לאתר את חליפי יתר היורשים, ואזי עליו להניח בפני בית המשפט תשתית ראייתית המלמדת על כך שנהג בשקידה סבירה לשם איתור אותם חליפים, ומאמציו כשלו. השוו: עייא 9694/01 ברגמן נ’ פרידמן, פייד נח(2) 65,77 (2003); בע”מ 11405/05 היועמ”ש נ’ פלונית (2006).

9. במקרה דנן המבקש לא עשה דבר בכדי לאתר את הבאים מכח יורשיו הנטענים של המנוח,
הם כאמור בנו האחר ואלמנתו, אשר הלכו לבית עולם זה מכבר. ככל שעשה המבקש דבר מה לשם איתורם הרי, שלא הניח בפני בית המשפט כל תשתית ראייתית המלמדת, כי עשה דבר מה כאמור. במסגרת הנוכחית איני מוצא להרחיב באשר לדרישות בהן על המבקש לעמוד, לשם הוכחת אותה יישקידה ראויהיי, שכן זו תלוית נסיבות, ועשויה להיבחן כפועל יוצא

ממאמצים אותם יבצע המבקש.

10. אשוב איפוא אל לשון תקנה 14(ב) הנייל, הקובעת, כי בקשה למתן צו ירושה, אשר לא צורף
לה אישור בדבר משלוח הודעה כאמור “לא תקובל”, קרי – הרשם לענייני ירושה כלל אינו נדרש לקבלה לרישום, וממילא אין להעבירה אל בית המשפט קודם שהתקיימו התנאים המוקדמים לדון בה, ולענייננו משלוח הודעה כאמור, אל חליפי היורשים הנטענים. לא זו אף זו, שהגשת בקשה למתן צו ירושה כמוה כתובענה, בשינויים המחויבים, עת הצדדים לאותה תובענה הם יתר היורשים ובייכ היועץ המשפטי לממשלה. כשם שכאשר מעוניין תובע לתבוע אדם שהלך אל בית עולמו, עליו לעשות כן באמצעות יורשיו, או מנהל עיזבונו, הרי, שאף בבקשה למתן צו ירושה עליו להתכבד וליידע את חליפי ייהשחקנים”י הרלבנטיים, הם יורשי היורש הנטען.

11. מכל המקובץ עולה, שהבקשה למתן צו ירושה דנן אינה עומדת בתנאי המקדמי לקבלתה, ולא
כל שכן להעברת הדיון בה אל בית המשפט, הוא הנחת תשתית ראייתית לכאורית, או למצער טענה כי כך נעשה, בדבר משלוח הודעה לחליפי היורשים שהלכו לבית עולמם. למען הסר ספק יובהר, כי אילו הייתה מתעוררת בענייננו השאלה האם אכן נקט המבקש באותה שקידה ראויה הרי, שהיה מקום להידרש לה במסגרת הדיון דנן. ברם, כאמור, המבקש עצמו טען שלא עשה דבר לשם איתור חליפי היורשים הנטענים, ולטעמו אף אין הוא חייב לעשות דבר.

12. אשר על כן הבקשה נמחקת בזה.

המזכירות תסגור את התיק.

המבקש יישא בהוצאות המשיב בסך 2,500 .

3 מתוך 4

סמואל

בית משפט לענייני משפחה בירושלים

21 מרץ 2021

תייע 72420-10-18 קרטקה נ’ האפוטרופוס הכללי במחוז ירושלים ואח’

ניתנה היום, ח’ ניסן תשפייא, 21 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.

נמרוד פלקס, שופט, סגן הנשיא

4 מתוך 4

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין של ישראל - מקום אחד לכל פס"ד של בתי המשפט הישראלי והמחוזות השונים

השאר תגובה

פורטל פסקי הדין של ישראל

פס"ד חדשים באתר

רוצים לקבל עדכון לגבי פסקי דין חדשים שעולים לאתר?

בשליחה הינך מאשר שאנו יכולים לשלוח לך מידע שיווקי / פרסומי

שינוי גודל גופנים
ניגודיות
error: תוכן זה מוגן !!