לא מצאת פסק דין שחיפשת? ניתן לעשות חיפוש מתקדם ולמצא את כל רשימת פסקי הדין!

SUBS

משך

המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו

ת”א 56425-02-21 מוהדב ואח’ נ’ שדה ואח’

לפני

כבוד השופטת רות רונן

המבקשים:

1. אלברט מוהדב 2. סמל פרפקטו בע”מ ע”י ב”כ עוה”ד גלינקא וקיסוס

נגד

המשיבים:

1. ויקטוריה שדה 2. סברינה תותחני ע”י ב”כ עוה”ד חבר, דור והורוביץ

החלטה

1. החלטה זו מתייחסת לשתי בקשות לצווי מניעה זמניים שהוגשו במסגרת שתי תביעות בין אותם צדדים. עניינן של שתי התביעות הוא בעסק משפחתי הכולל מספר חברות לייצור ושיווק מטבחים, שחלקן בבעלותו של מר אלברט מוהדב (להלן: יימוהדביי), וחלקן – בבעלות משותפות של מוהדב ושל שתי אחיותיו (להלן : יישוהיי וייתותחנייי ויחד – ייהאחיותיי).

7. :

מוהדב מחזיק יחד עם אשתו, הגב’ פרידה מוהדב, במניות חברת מטבחי סמל בע”מ (להלן: “מטבחי סמליי). מטבחי סמל מחזיקה יחד עם מוהדב בחברת סמל פרפקטו בע”מ (להלן: “סמל פרפקטו”י). לגישתו של מוהדב, סמל פרפקטו היא בעלת המותג יימטבחי סמליי. אין חולק כי סמל פרפקטו היא החברה המייצרת את המטבחים של הרשת. חברה נוספת היא חברת סמל פרו בע”מ (להלן: “יסמל פרויי), העוסקת במכירת מוצרים נלווים למטבחים. סמל פרו היא בבעלותו של מוהדב בשרשור (שכן היא בבעלות מלאה סמל פרפקטו).

2. האחיות מחזיקות יחד עם מוהדב במניות בחברות המפעילות חלק מסניפי הרשת (בתל אביב, ראשון לציון ורמת השרון), ומוכרות את מוצריה. בחברת סמל ארכיטקטס ברמת השרון בע”מ (להלן: “יסמל ארכיטקטסיי) מחזיקות האחיות

1 מתוך 21

SUBS

משך

המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו

ת”א 56425-02-21 מוהדב ואח’ נ’ שדה ואח’

יחד ברוב המניות: מוהדב מחזיק ב -445.
% מהמניות הרגילות בחברה, תותחני מחזיקה ב -445. % מהמניות ואילו שדה מחזיקה ב-11 % מהמניות. בנוסף מחזיק מוהדב במניית הנהלה אחת בחברה.

בחברת סמל בנמל בע”מ (להלן: “סמל בנמליי) המפעילה את סניף נמל תל אביב של הרשת, מחזיקה חברת סמל ארכיטקטס ב -44
% מהמניות, סמל פרפקטו מחזיקה ב-40%, שדה מחזיקה ב -15
% ותותחני ב-002.%. האחיות מחזיקות במניית הנהלה אחת כל אחת בחברה זו, וסמל פרפקטו מחזיקה ב-3 מניות הנהלה. האחיות אף מחזיקות במשותף ב -17
% ממניות חברת סמל ראשון בע”מ (המפעילה את סניף ראשון לציון של הרשת), אותן הן ירשו מאמן המנוחה (כל החברות הללו יכונו להלן יחד: ייהחברות המשותפותיי).

3. נראה כי מקורו של הסכסוך הנוכחי בדרישה של האחיות ממוהדב כי ימסור להן מסמכים ונתונים כספיים שונים הנוגעים לחברות המשותפות. לגישתו של מוהדב – למרות שהוא הסכים לבקשה, הגיעו האחיות ביום 2210.2020. לסניף ראשון לציון של הרשת וניסו לגנוב מסמכים. כתוצאה מכך החליט מוהדב לפטר אותן (פיטורין שבוטלו על ידיו בהמשך לאחר שהן החזירו את המסמכים). לגישתו של מוהדב, נקטו האחיות מאז הפיטורין בפעולות נקמניות ייבחסות דיני התאגידיםיי כדי לפעול להחלפתו.

עוד יוער כי בטרם הוגשו התביעות נושא ההחלטה, התנהל בין הצדדים הליך גישור (מכוח הסכם גישור מיום 1111.2020.). הליך זה לא עלה יפה, הצדדים לא השכילו להגיע במסגרתו להסכמות (לגישת האחיות, מאחר שמוהדב הפר את הסכם הגישור כאשר חתם על הסכם לפתיחת סניף של הרשת בהרצליה), והם הגישו לכן את התביעות והבקשות לצווים זמניים דנן.

4. בקשת מוהדב לצו מניעה זמני בת.א. 56425-02-21
בקשתו של מוהדב לצו מניעה זמני בתביעה הראשונה, בת.א. 56425-02-21 (להלן : ייתביעת מוהדביי), נוגעת לאספה הכללית שזומנה בחברת סמל ארכיטקטס ליום 83.2021.. האספה הכללית בסמל ארכיטקטס נועדה כדי לתקן את תקנון החברה

2 מתוך 21

SUBS

משך

המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו

ת”א 56425-02-21 מוהדב ואח’ נ’ שדה ואח’

היום באספה של סמל ארכיטקטס אינן בסמכות האספה, והם נועדו לשנות את המצב שהיה קיים בחברות מזה עשרות שנים, לטובתן של האחיות. האחיות לא הציגו כל נימוק לשינוי כזה.

22. מוהדב הבהיר כי אין כל ראיה למעשים פסולים שלו, וכי האחיות קבלו את כל החומר החשבונאי של החברות המשותפות – הן בזמן אמת והן במסגרת הגישור. הוא הוסיף כי האחיות לא היו שותפות בהקמת הסניף ובהפעלתו והן אינן מכירות את רוב העובדים בו. אין להן ידע וכישורים לצורך גיוס עובדים, בניית תכניות שיווק, קביעת יעדים וכיוייב. פיטוריו של מוהדב והעברת המושכות לאחיות עלולים לכן לגרום לחברות המשותפות לנזקים חמורים כתוצאה מהעדרו של ניהול

מקצועי.

23. בהתייחס להחלטות שהתקבלו באספה הכללית מיום 83.2021., נטען כי מוהדב מכהן כמנכ”ל החברה, הוא ערב אישית לכל חובותיה והוא מזרים לה כספים לצורך ניהול תזרים המזומנים שלה. מוהדב הפעיל סניפים של סמל ברמת השרון משנות ה-80 (באופן אישי ועל ידי זכיינים). הוא צירף את תותחני כבעלת מניות בחברה בתנאי שמוהדב ינהל אותה בפועל והוא (ורק הוא יקבל מניית הנהלה שתזכה אותו בכהונה כיוייר הדירקטוריון וכבעל זכות הצבעה נוספת בדירקטוריון החברה.

24. בהתייחס לחובות החברות המשותפות לסמל פרפקטו וסמל פרו, טען מוהדב כי סמל ארכיטקטס נזקקה להלוואות לצורך הקמת סניף הנמל. היא חילקה בשנת 2016 דיווידנד ממנו נהנו גם האחיות, והיא אף השקיעה בקמפיין הפרסום במסגרת תכנית שערכו הצדדים, קמפיין שהגדיל את המכירות של כל סניפי הרשת ואת הכנסותיהן של החברות המשותפות.

מאחר שהחברות המלוות היו חברות של מוהדב, הוא לא דרש מהסניפים את החזר ההלוואה, והניהול המוצלח שלו הביא לכך שהחברות הגדילו את הכנסותיהן ויכלו להשיב את החובות מרווחיהן. בשלב זה – כאשר גדל היקף ההכנסות של החברות

11 מתוך 21

SUBS

משך

המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו

ת”א 56425-02-21 מוהדב ואח’ נ’ שדה ואח’

המשותפות והגיע הזמן להשיב את ההלוואות, ניסו האחיות לשנות את התקנון בחוסר תום לב ולנצל לרעה את כוחן.

25. עוד חזר מוהדב וטען כי האחיות ביקשו להעניק לאספה הכללית סמכויות לא לה, בנושאים למעט תיקון התקנון. לשיטתו, האחיות העלו להצבעה נושאים שאינם בסמכות האספה כאילו כבר תוקן התקנון והסמכויות הוקנו כבר לאספה הכללית. מוהדב ציין כי בניגוד להוראות חוק החברות, בזימון לאסיפה הכללית לא פורט נוסח השינוי המוצע בתקנון החברה, וברור לכן כי הנושאים המפורטים במסגרת הדרישה לזימון האספה אינם בסמכותה של האספה הכללית. הסעדים המבוקשים בבקשתו של מוהדב נוגעים גם לכוונתן של האחיות לזמן אספה כללית בסמל בנמל, ובית המשפט מבקש למנוע גם כינוס אספה כזו.

26. באשר לבקשה במסגרת תביעת האחיות, טען מוהדב כי הסעדים להן עתרו האחיות נועדו לשנות את המצב הקיים ששורר בחברות לפחות 40 שנה. האחיות לא הוכיחו כי התערבות בית המשפט נועדה למנוע פגיעה חמורה ומיידית שאינה ניתנת לתיקון באמצעות פיצוי כספי. אין כל מסמך המעיד על זכויותיהן לכאורה של האחיות בהקמת הרשת, במותג ובפיתוחו. זאת כאשר לפני הקמת סמל ארכיטקטס אין חולק כי לא היו להן מניות במי מהחברות.

לגישתו של מוהדב, יש לדחות את גרסת האחיות לגבי זכויותיהן הנטענות בחברת סמל פרפקטו. כתב התביעה שלהן בתביעת האחיות אינו כולל סעד כזה, ועל כל פנים חברת מטבחי סמל הוקמה בשנת 1983 וסמל פרפקטו הוקמה ב-1997. ההחזקה במניותיהן לא השתנתה מאז הקמתן. לאחיות אין קשר לחברות אלה ולחברת סמל פרו, ובמסגרת בקשתן הן מבקשות לחבל בפעילות השוטפת שלהן.

מוהדב טען כי אין מניעה שסמל פרפקטו תקים סניפים נוספים, דוגמת סניף חיפה שהוקם על ידיה; וכי היא רשאית גם להודיע לסניפים על סיום ההתקשרות עמם. בעבר היו מקרים של סוכנויות שהיו סמוכות זו לזו ועל כל פנים אם יש לסמל ארכיטקטס טענה, היא זו שצריכה להעלותה ולא האחיות.

12 מתוך 21

SUBS

משך

המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו

ת”א 56425-02-21 מוהדב ואח’ נ’ שדה ואח’

27. מאזן הנוחות פועל לזכותו של מוהדב שכן הנזקים שייגרמו אם הצווים יינתנו הם כבדים מדובר בהגבלת הפעילות השוטפת של חברות שאינן בבעלות האחיות, באופן שעלול לגרום להן לנזקים בלתי הפיכים. מנגד, לאחיות לא ייגרם כל נזק אם הבקשה תידחה והמצב ייוותר על כנו.

28. סיכומי האחיות
האחיות טענו כי הן הוכיחו שמוהדב עשה שימוש לרעה בתפקידו כמנהל בחברות המשותפות. הוא היה מצוי במצב של ניגוד עניינים, מידר את האחיות והעמיס על החברות הללו הוצאות שלא היו. מוהדב הקים את חברת סמל פרו וגזל באמצעותה מהחברות המשותפות פעילות של מכירת מוצרים נלווים למטבחים; הוא עשה שימוש בכרטיסי האשראי של החברות המשותפות לצרכיו הפרטיים; והוא ביצע עסקאות בעלי עניין בין החברות המשותפות לבין סמל פרפקטו בלא לקבל את האישורים הדרושים לכך על פי דין. כך למשל הוא קבע את העמלות שישולמו לחברות המשותפות (והעמיד אותן על שיעור מקפח של 20
% בלבד), והעמיס על החברות הוצאות עתק כמו הוצאות פרסום שנועדו לשרת את סמל פרפקטו, שחילקה בשנת 2017 דיווידנד בסכום של 12 מיליון ₪.

כן ניסה מוהדב לפטר את האחיות בטענות משוללות יסוד לגניבת מסמכים, כאשר הוא היה זה שטען כי החברות הן בגירעון של מיליוני שקלים וניסה לרוקן אותן מפעילותן. מוהדב חתם על הסכם לשכירות סניף של מטבחי סמל בהרצליה, וזאת כדי לרוקן את סמל ארכיטקטס וסמל בנמל ולחסלן.

29. לגישת האחיות, יש לתת תוקף להחלטות שהתקבלו באספה הכללית של סמל ארכיטקטס מיום 83.2021.. פעולותיו של מוהדב הזיקו לחברות המשותפות, וטובתן מחייבת מתן תוקף להחלטה להעבירו מתפקיד המנהל. לחברות נדרש מנהל שישקול את טובתן ולא את טובת סמל פרפקטו וסמל פרו. עוד נטען כי האספה הכללית זומנה כדין וכי היא קבלה החלטות כדין. כל בעלי המניות בחברה השתתפו בה, והיא קיבלה החלטות כדין.

13 מתוך 21

SUBS

משך

המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו

ת”א 56425-02-21 מוהדב ואח’ נ’ שדה ואח’

באשר לטענות מוהדב – השיבו האחיות כי העובדה שמוהדב מחזיק במניות ההנהלה בסמל ארכיטקטס (ומניות הנהלה של סמל פרפקטו בסמל בנמל), מקנות לו את הזכויות שנקבעו בתקנון החברות הללו ותו לא. אין גם ממש בטענה כי העברת הניהול לאחיות נועדה להוציא כסף מהחברה, כאשר האחיות אינן מקבלות שכר מסמל ארכיטקטס.

30. האחיות הבהירו כי אין ממש בטענתו של מוהדב אודות העדר הניסיון שלהן. האחיות שימשו כמנהלות בשטח של סניפי הרשת. למרות שהן הודרו מהניהול הכספי, הן עוסקות מדי יום בניהול העובדים, בטיפול במכירות ובסוגיות עיצוביות. הן עושות כך כבר 40 שנה. דווקא תחת ניהולו של מוהדב נקלעו החברות המשותפות לחובות של מיליוני שקלים לחברות הפרטיות שלו.

מעבר לכל אלה טענו האחיות כי גם מוהדב הסכים כי האספה הכללית מוסמכת לתקן את תקנון החברה. הוא הפנה להוראות חוק החברות ביחס לבררת המחדל לגבי סמכויות האספה והדירקטוריון. אולם – כך הן טענו – מדובר בבררת מחדל שניתן לשנותה בהחלטה של האספה הכללית – כפי שקרה במקרה דנן.

31. :

אין גם ממש בטענות מוהדב בדבר מניעיהן של האחיות: אין ממש בכך שהן פעלו כפי שפעלו מאחר שהן פוטרו (כאשר הפיטורין שלהן בוטלו); הן לא ביקשו לגרוף כסף מהחברות ואף לא לנקום במוהדב – אלא רק להפסיק את הניהול הכושל שלו, שדרדר את החברות לחובות שהן חבות היום מכוח עסקאות שלא קבלו את האישורים הנדרשים. בית המשפט אינו אמור להתערב בעניינים הפנימיים של החברה ולכן יש להעדיף את ההחלטות שהתקבלו בחברה על פני התערבות של בית

המשפט.

דיון

32. בטרם נתייחס לבקשות הצדדים לגופן, יש להבהיר את המצב העובדתי והמשפטי ביחס לפעילות הצדדים במסגרת החברות. כפי שעולה מכלל האמור לעיל, מדובר במספר חברות שהן חלק מרשת מטבחי סמל. החברות עוסקות הן בייצור המטבחים והן בשיווק שלהם, וכן בשיווק של מוצרים נלווים. בין החברות יש

14 מתוך 21

SUBS

משך

המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו

ת”א 56425-02-21 מוהדב ואח’ נ’ שדה ואח’

קשרים עסקיים הכוללים תשלום עמלות לחברות המוכרות את המטבחים, מסעות פרסום משותפים והלוואות בין החברות.

הבעלות במניות החברות שהן חלק מהרשת אינה זהה ביחס לכל החברות – כאשר ישנן חברות שהן בבעלותו של מוהדב לבדו (או יחד עם בני משפחתו הגרעינית), וישנן חברות שהבעלות בהן היא משותפת למוהדב ולאחיות. מוהדב היה זה שניהל עד היום את כל החברות. כתוצאה מכך, היה מוהדב במצב של ניגוד עניינים מובנה – בין עניינו האישי בחברות שהן בבעלותו הבלעדית, לבין העניין שיש לו בחברות שהן בבעלות משותפת. קיומו של ניגוד עניינים מחייב התייחסות זהירה של בית המשפט לכל העסקאות שנעשו על ידי מוהדב בשמן של החברות המשותפות עם חברות שהוא היה בעלים שלהן.

33. עניין נוסף שיש להדגישו בטרם הדיון בבקשות לגופן, הוא העובדה שהשליטה בחברות המשותפות נתונה לאחיות, המחזיקות למעלה מ-50 % בסמל ארכיטקטס, ובעקיפין גם במעל מ-50
% בסמל בנמל. אכן, למוהדב ישנה מניית ניהול בחברות אלה וזכות לשלוט בדירקטוריון שלהן. אולם, זכויותיו של מוהדב כבעל מניית ניהול נגזרות מתקנוני החברות, שהסמכות לתקנם או לשנותם נתונה לאספה הכללית, בה יש לאחיות רוב.

האחיות אינן רשאיות כמובן לעשות שימוש בשליטתן בחברות אלה למטרות זרות או כדי לעשוק או לקפח את מוהדב. אולם הן זכאיות לעשות שימוש בשליטתן כדי לקדם מטרות לגיטימיות של טובת החברות המשותפות כפי שהן רואות אותה, וזאת – בלא שבית המשפט יתערב בכך וימיר את שיקול הדעת שלהן בזה שלו.

34. לאור הרקע האמור לעיל, נתייחס עתה לבקשות בשתי התביעות – תביעת מוהדב ותביעת האחיות. יצוין כי ישנו קשר בין שתי הבקשות וההכרעה בהן. זאת מאחר שבבקשתן בתביעת האחיות מבקשות האחיות בין היתר כי בית המשפט יאפשר להן לפקח על פעולות ניהולן של החברות – הן עתרו כי בית המשפט יאסור על הוצאה של למעלה מ-50,000 ₪ בחברות ללא אישורן, יאסור על התקשרויות עם ספקים ללא אישורן וכיוייב עניינים. אולם, אם בית המשפט יימנע, במסגרת בקשת

15 מתוך 21

SUBS

משך

המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו

ת”א 56425-02-21 מוהדב ואח’ נ’ שדה ואח’

מוהדב מלהתערב בהחלטת האספה הכללית של סמל ארכיטקטס, משמעות הדבר תהיה כי עד להחלטה אחרת ינוהלו החברות המשותפות על ידי האחיות, ולא יהיה לכן עוד צורך לדון בבקשותיהן הנוגעות לניהול החברות הללו.

הבקשה בתביעת מוהדב

35. כידוע, כדי להכריע בבקשה לצו מניעה זמני, יש להידרש כידוע לסיכויי התביעה ולשיקולי מאזן הנוחות, ולאזן בין השניים בדרך של מקבילית כוחות.

באשר לסיכויי תביעת מוהדב, אני סבורה כי ישנם מספר קשיים ביחס לעמדתו של מוהדב שיקשו עליו כאשר התביעה תידון לגופה. כך, ככל שמדובר בהחלטה אודות תיקון התקנון, הרי גם מוהדב אינו חולק על כך כי לאספה הכללית יש סמכות לקבל החלטות בדבר תיקונים כאלה. לכן ביחס לתיקון התקנון טענתו היחידה של מוהדב היא כי האחיות עשו שימוש לרעה בכוח ההצבעה שלהן, תוך הפרת חובת ההגינות ותום הלב שהן חבות בהן.

36. אני סבורה כי הסיכוי לקבלת טענות אלה אינו גבוה. ככלל, חברה רשאית לנהל את ענייניה באמצעות האורגנים שלה, ולקבל החלטות כפי שבעלי זכות ההצבעה באותו אורגן מוצאים לנכון, בלא שבית המשפט יתערב בתוכן ההחלטה ובשיקול הדעת של מי שקבל אותה. החלטה לגבי תיקון התקנון היא אחת ההחלטות שלמחזיקים ברוב מניות החברה יש סמכות לקבל.

החריג לכלל הזה ככל שהדבר נוגע לתיקון תקנון חל במקרים בהם התיקון נעשה ממניעים פסולים וכדי לקפח חלק מבעלי המניות בחברה. אינני סבורה כי מוהדב הוכיח ברמה גבוהה של סבירות כי מניעיהן של האחיות היו פסולים. ראשית, הן עמדו על קיום האספה הכללית וקבלת ההחלטות בה אף שהפיטורין שלהן בוטלו, כלומר ההחלטה באספה לא נבעה רק מכך שמוהדב פיטר אותן. אין בסיס לטענה לפיה האחיות פעלו כדי לגרוף כסף מהחברות המשותפות – כאשר הן אינן מקבלות שכר מסמל ארכיטקטס, והן הצהירו באספה הכללית כי מבחינת השכר שלהן – מה שהיה הוא שיהיה ולא יהיה שינוי (ר’ עמ’ 51 לתמליל הפרוטוקול). גם הטענה

16 מתוך 21

SUBS

משך

המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו

ת”א 56425-02-21 מוהדב ואח’ נ’ שדה ואח’

אודות המניע הנקמני של האחיות שהוא הביא אותן לקבל את החלטתן, היא טענה שלא קל יהיה להוכיח אותה.

37. מנגד, לגישת האחיות – המניע שלהן היה העובדה שהן היו סבורות שהניהול של מוהדב את החברות המשותפות הוא ניהול כושל. זאת, לאור העובדה שהוא מצוי במצב של ניגוד עניינים בין החברות שבבעלותו הפרטית לבין החברות המשותפות, ולאור הגירעון בו מצויות החברות המשותפות והחובות הגבוהים שסמל ארכיטקטס חבה לחברות שבבעלותו הפרטית של מוהדב.

כפי שהבהרתי בראשית הדברים, העובדה שבין החברות המשותפות לבין החברות שבבעלותו הפרטית של מוהדב מתקיימות עסקאות בהן מוהדב מצוי בשני עברי המשא ומתן היא כשלעצמה בעייתית. קיומן של עסקאות כאלה, מייצר באופן מבני את החשש כי מוהדב ישקול את טובתו האישית ויעדיף אותה על פני זו של החברות המשותפות. אכן, מוהדב טען כי אלה אינם פני הדברים, וכי הוא אף היטיב עם החברות המשותפות כאשר לא עמד על השבת ההלוואות שסמל פרפקטו הלוותה להן. אולם, נכון לשלב זה של הדיון, לא ניתן לקבוע כי אלה הם פני הדברים.

כך או אחרת, משהאחיות מבקשות להחליף את ניהול החברות המשותפות, החשש מפני ניגוד העניינים שהיה קיים כאשר החברות נוהלו על ידי מוהדב – מצטמצם. לאחיות אין חברות נוספות בבעלותן שעורכות עסקאות עם החברות המשותפות. לכן, על פני הדברים אין מקום לחשש כי הן ירצו להזיק לחברות המשותפות או למנוע מהן להרוויח. עוד יצוין כי גם בהנחה שמוהדב הוא זה שהעניק את המניות לאחיות, הדבר אינו משליך על זכויותיהן כבעלות מניות בהן במשך שנים רבות.

38. אם אכן המוטיבציה של האחיות היא להשיא את רווחי החברות המשותפות שהן בעלות רוב המניות בהן (ובשלב זה אין מקום למסקנה אחרת), בית המשפט אינו צריך להתערב באופן בו הן מבקשות לעשות זאת. בית המשפט אינו מתערב בדרך כלל בזהותו של מי שנבחר לנהל חברה – כל עוד אין חשש מפני ניגוד עניינים במינוי.

17 מתוך 21

SUBS

משך

המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו

ת”א 56425-02-21 מוהדב ואח’ נ’ שדה ואח’

39. הטענה שלפיה האחיות אינן בעלות כישורים מספקים לנהל את החברות המשותפות, וכי הן לא יוכלו לכן לנהלן באופן מיטבי – נוגעת למישור של שיקולי מאזן הנוחות. טענה זו לא הוכחה, ואין מקום לקבלה, ודאי לא בשלב זה של הדיון. חזקה על האחיות שאם יתמנו לנהל את החברות המשותפות – כי הן יעשו זאת כדי למקסם את רווחיהן, וככל שיידרש להן סיוע – כי הן ידאגו לקבלו מבעלי מקצוע

מתאימים.

גם טענתו של מוהדב לפיה האחיות מבקשות לשנות את המצב הקיים, היא טענה שיש קושי לקבלה. המצב הקיים הוא שבסמל ארכיטקטס זומנה אספה כללית של בעלי המניות שקבלה החלטות ביחס לניהול החברה בעתיד. אין מקום לכן שבית המשפט יתערב וישנה את המצב הזה רק מאחר שההחלטות משנות את האופן בו התנהלו החברות לפני שההחלטות התקבלו.

באשר לטענה לגבי מניות הניהול של מוהדב, מקובלת עלי עמדת האחיות לפיה מניות אלה הקנו למוהדב את הזכויות שפורטו בתקנון סמל ארכיטקטס (ולסמל פרפקטו – את הזכויות שפורטו בתקנון סמל בנמל). אין מקום להוסיף על זכויות אלה זכויות נוספות.

40. מטעמים דומים אני סבורה כי אין לקבל גם את יתר הטענות של מוהדב לגבי ההחלטות שהתקבלו באסיפה הכללית – טענות הנוגעות למועד זימון האספה ולסמכותה של האספה לקבל חלק מההחלטות שהתקבלו בה. האחיות טענו כי האספה כונסה על ידיהן כדין בהתאם לסעיף 64 לחוק החברות. במסגרת הסכם הגישור נקבע כי המועד לזימון האספה במקרה בו הליך הגישור יסתיים ללא הצלחה יילא יהיה מוקדם מ-10 ימים ממועד סיום הגישור… כאשר מוסכם כי בכל מקרה האספה לא תתקיים מאוחר מ-17 ימים ממועד סיום הגישוריי. ואכן, לגישתן, עם תום הגישור הן הודיעו ביום 232.2021. כי האספה תתקיים 13 ימים לאחר מכן, ביום 83.2021..

18 מתוך 21

SUBS

משך

המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו

ת”א 56425-02-21 מוהדב ואח’ נ’ שדה ואח’

בהתייחס לנושאים שעל סדר יומה של האספה, טענו האחיות כי הם נקבעו כדין. לגישתן, סעיף 50)א) לחוק החברות מתיר לחברה לקבוע בתקנון הוראות המתירות לאספה הכללית ליטול סמכויות המוקנות לאורגן אחר בחברה. כן הפנו האחיות להוראת ס’ 58(ב) לחוק החברות.

41. אינני סבורה כי יש מקום לקבוע מסמרות במחלוקת בין הצדדים ביחס למועד זימון האספה הכללית ותוכן ההחלטות שהתקבלו בה. על פני הדברים – יש ממש בטענות האחיות, שוודאי אינן טענות סרק. לטעמי, שיקולי הנוחות מטים את הכף לקבלת עמדת האחיות. זאת שכן שיקולים אלה מכוונים לאפשר לאחיות – כמי שהן בעלות השליטה בחברות המשותפות, ושקבלו החלטה לגבי שינוי התקנון שלהן – לפעול בהתאם להחלטה זו ולנהל את החברות באופן כפי שהן מוצאות לנכון. כפי שהבהרתי, אני סבורה כי במסגרת שיקולי מאזן הנוחות יש להביא בחשבון כי האחיות מחזיקות ברוב המניות בחברות המשותפות, ולכן חזקה עליהן כי ישאפו להשיא את רווחיהן ולפעול לטובתן.

לכן, בקשתו של מוהדב לצווים זמניים – נדחית.

הבקשה בתביעת האחיות

42. תביעת האחיות מתייחסת למספר נושאים. כפי שהבהרתי, ככל שהדברים נוגעים לניהול חברת סמל ארכיטקטס וסמל בנמל, ישתנה הניהול כתוצאה מחילופי המנכייל בחברות אלה. באופן זה יימנע גם ניגוד העניינים מכאן ולהבא.

באשר לעסקאות שלגישת האחיות בוצעו תוך ניגוד עניינים בעבר, אני סבורה כי דין הבקשה להידחות. מדובר באופן התנהלות ארוך שנים של החברות ברשת, שאין מקום לשנותו במסגרת בקשה לצווי מניעה זמניים. את טענות הצדדים ואת השלכותיהן יהיה מקום לבחון במסגרת הדיון בתביעה לגופה. לכן, אין מקום למתן סעדים ביחס לעסקאות אלה (ובכלל זה הקמת חברת סמל פרו והאפשרות שניתנה לה לשווק את המוצרים הנלווים) ואני דוחה את בקשת האחיות לגביהן.

19 מתוך 21

SUBS

משך

המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו

ת”א 56425-02-21 מוהדב ואח’ נ’ שדה ואח’

43. גם ככל שהבקשה נוגעת לניהול החברות הפרטיות של מוהדב – אני סבורה כי יש לדחות את הבקשה. אין מקום לטעמי לכך שבית המשפט יתערב בניהולו של חברות אלה, שלאחיות לא היו בהן מניות מעולם. בכלל זה אין מקום כי בית המשפט יתערב בחלוקת דיווידנד בחברות הפרטיות של מוהדב. ככל שיש לאחיות טענה ביחס לזכות כלשהי שיש להן כלפי החברות הפרטיות, יהיה מקום לבררה במסגרת הדיון בתביעה לגופה. אינני נעתרת גם לבקשת האחיות לקבל מסמכים במסגרת הצווים הזמניים. בקשה כזו לגילוי מסמכים צריכה להיות מוגשת במסגרת הדיון בהליך העיקרי.

44. יחד עם זאת, אני סבורה כי יש מקום להיעתר לבקשה ככל שהיא נוגעת לשכירת הסניף של הרשת בהרצליה. טענת האחיות ביחס לסניף זה היא כי הוא מחליף למעשה את סניף רמת השרון ומרוקן את פעילותו מתוכן.

מבחינת הסיכויים לכאורה של טענות האחיות בהקשר זה אני סבורה כי אין זה מן הנמנע כי האחיות יצליחו להוכיח כי ההזדמנות העסקית לשכירת הסניף בהרצליה היא הזדמנות עסקית שהיה על מוהדב להעביר לחברות המשותפות, וכי הוא לא היה רשאי – כמי שכיהן כמנכייל סמל ארכיטקטס – לעשות שימוש בהזדמנות הזו לזכותה של חברה שהיא בבעלותו הפרטית.

יתרה מכך, גם שיקולי מאזן הנוחות מטים את הכף לקבלת הבקשה. כך, לדבריו של מוהדב בתשובתו לבקשה, הסניף עתיד להיפתח לכל המוקדם עוד כשנה. לכן, גם אם בשלב זה לא יוכל מוהדב לקדם את פתיחתו כסניף של סמל פרפקטו (אלא – בשלב זה – לכל היותר כסניף של סמל ארכיטקטס), הדבר לא יגרום לנזק בלתי הפיך. אם בסופו של דבר תתקבל עמדתו של מוהדב, ניתן יהיה להסב את פעילות הסניף (אם הוא ייפתח עד אותו מועד) לסמל פרפקטו.

45. לכן, אני מקבלת את בקשת האחיות בחלקה, ואוסרת על מוהדב לפתוח סניפים חדשים של רשת סמל שלא באמצעות החברות המשותפות, ובכלל זה אני אוסרת עליו לפתוח סניף של רשת סמל בהרצליה שלא באמצעות החברות המשותפות.

20 מתוך 21

SUBS

משך

המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו

ת”א 56425-02-21 מוהדב ואח’ נ’ שדה ואח’

לאור התוצאה של ההחלטה ביחס לשתי הבקשות, אני מחייבת את מוהדב לשאת בהוצאות האחיות בסכום כולל של 7,000 ₪.

התיק יועבר לתזיים לקביעת מועד לישיבת קדם משפט ראשונה ביום 284.2021..

ניתנה היום, יייב ניסן תשפייא, 25 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.

רות רונן, שופטת

21 מתוך 21

SUBS

משך

המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו

ת”א 56425-02-21 מוהדב ואח’ נ’ שדה ואח’

כך שמנכ”ל החברה ימונה ויפוטר על ידי האספה הכללית שלה; ותיקון התקנון כך שנושאי משרה בחברה למעט דירקטורים ומנהל כללי ימונו ויפוטרו על ידי האספה הכללית של החברה. כן היו אמורים לעלות באספה הנושאים של פיטורי מנכייל החברה (תפקיד בו כיהן מוהדב) ומינוי האחיות כמנכייליות משותפות במקומו ; קביעת שכר האחיות כמנכייליות; שינוי זכויות החתימה בחברה וקביעת אופן ההצבעה של סמל ארכיטקטס בסמל בנמל, שהיא מחזיקה ב-445 ממניותיה. לאחר תיקון התקנון, נושאי המשרה פרט לדירקטורים ולמנכ”ל ימונו ויפוטרו על ידי האספה הכללית.

באופן דומה ביקשו האחיות לזמן אספה כללית גם בחברת סמל בנמל, ולקבל גם בה החלטות ביחס לתיקונים של התקנון הדומים לתיקונים נושא האספה הכללית של סמל ארכיטקטס, תוך מינוין של האחיות למנכ”יליות גם בחברה זו.

מוהדב עתר לחלופין כי אם בית המשפט ידחה את הבקשה, כי הוא ימנע את קיום אספת בעלי המניות בסמל ארכיטקטס עד לחלוף המועדים הקבועים בסעיפים 63(ג) ו-67 לחוק החברות; וכי בית המשפט יורה לאספות להימנע מקיום דיון בנושאים שאינם בסמכותו של האספות המיוחדות.

5. מוהדב טען בבקשה כי הוא הקים את רשת מטבחי סמל, וכי הוא העניק נתן לאחיותיו ולאמם מניות בחלק מהחברות בקבוצת הרשת. לגישתו, הכוונה הייתה שהוא ינהל את החברות, ולכן הוא היה היחיד שקבל את מניות הניהול בכולן.

6. בהתייחס לאספה הכללית טען מוהדב כי היא זומנה שלא כדין. כן הוא טען כי הנושאים שעל סדר היום של האספה (למעט ההצעה לתיקון התקנון) אינם בסמכותה של האספה. באשר להצעה לתקן את תקנון החברה, נטען כי האחיות עושות שימוש לרעה בכוחן כבעלות מניות בסמל ארכיטקטס ומפרות את חובת ההגינות שלהן כבעלות מניות בה. לגישתו של מוהדב, האחיות ביקשו לתקן את התקנון רק כדי לגרוף לכיסן כספים מהחברות. יתרה מכך – לגישתו, אם האחיות יפעלו כפי שהן מתכננות – מוהדב יעצור באופן מיידי את הזרמת הכספים לחברות באופן העלול להביא לקריסתן.

3 מתוך 21

SUBS

משך

המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו

ת”א 56425-02-21 מוהדב ואח’ נ’ שדה ואח’

מוהדב הוסיף וטען שיקולי מאזן הנוחות מחייבים היעתרות לבקשתו. זאת מאחר שמתן הצווים כמבוקש על ידיו ישמור על המצב הקיים. מנגד – אם בקשתו תידחה, יעבור ניהול החברות לאחיות. הוא טוען כי האחיות אינן בעלות ניסיון בניהול ולכן עתידים להיגרם לחברות, המעסיקות 60 עובדים, נזקים חמורים.

תשובת האחיות

7. בתשובתן לבקשת מוהדב טענו האחיות כי מוהדב אכן ניהל את החברות המשותפות, אך הוא ביצע עסקאות בניגוד עניינים שבאמצעותן הוא הסיט את רווחיהן לחברות אחרות שהן בבעלותו הפרטית ורוקן אותן מפעילות ורווחים. זאת בחוסר תום לב, ללא ידיעתן ואישורן ותוך ניצול העובדה שסמל פרפקטו אחראית להנהלת החשבונות בחברות המשותפות. לטענת האחיות, הרשת אינה גירעונית – – כפי שעולה מהעובדה שסמל פרפקטו חילקה דיווידנד בסך 12 מיליון ₪. למרות זאת לטענתו של מוהדב, החברות המשותפות מפסידות. מוהדב טוען לחובות של מיליוני ₪ שיש לחברות המשותפות כלפי חברות בשליטתו, ולכן הוא אינו יכול לטעון שמוצדק להשאיר אותו בתפקידו.

בהתייחס לאספה הכללית שנקבעה בחברת סמל ארכיטקטס, נטען כי היא נקבעה כדין וכי הנושאים שעמדו על סדר יומה היו בסמכותה של האספה הכללית של החברה. מנגד, אין בסיס ולו לכאורי לתביעתו של מוהדב ולסעדים להם הוא עתר.

8. עוד נטען כי מאזן הנוחות נוטה לזכותן של האחיות – שכן המצב הקיים אותו מבקש מוהדב לשמר הוא כזה בו הוא מרוקן את החברות המשותפות מפעילות ורווחים. אין ממש בגרסתו של מוהדב לפיה האחיות לא יוכלו לנהל את החברות המשותפות. לאחיות יש ניסיון וכישורים שיאפשרו להן לפתח את החברות המשותפות בצורה טובה יותר ממנו.

האחיות הוסיפו כי מוהדב טען מחד גיסא כי העברת ניהול החברות המשותפות לידיהן עלולה לדרדר אותן; ומאידך גיסא הוא הצהיר כי לחברות יש חובות במיליוני שקלים כתוצאה מעסקאות בעלי עניין שבוצעו על ידיו. מוהדב הוא זה

4 מתוך 21

SUBS

משך

המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו

ת”א 56425-02-21 מוהדב ואח’ נ’ שדה ואח’

שקבע את העמלה הנמוכה שסמל פרפקטו שילמה לחברות המשותפות, והוא אף גזל מהחברות המשותפות את הפעילות של מכירת מוצרים נלווים שבה עוסקת סמל פרו – שבבעלותו הבלעדית.

9. בקשת האחיות לצו מניעה זמני בת.א. 58838-02-21
האחיות מצדן הגישו בקשה לצו מניעה זמני נגד מוהדב, בה הן עתרו כי בית המשפט יאסור עליו לפתוח סניפים חדשים של רשת סמל שלא דרך החברות המשותפות, ובכלל זה לאסור עליו לפתוח סניף של רשת סמל בהרצליה. כן הן עתרו כי בית המשפט יאסור על מוהדב לרשום את המותגים של יסמליי כסימני מסחר שלא על שם החברות המשותפות; יאסור על כל הוצאה של למעלה מ 50,000 ₪ ללא אישורן של האחיות; יאסור העסקה של בני משפחתו של מוהדב ללא אישורן של האחיות; יאסור על פיטוריהן; יאסור על התקשרויות עם ספקים ללא אישורן; יאסור על חלוקת דיווידנד בסמל פרפקטו ; יאסור על ביצוע פעולות בשם האחיות; ויאסור על שימוש בכרטיסי אשראי של החברות המשותפות לצורך הוצאות שאינן הוצאות ישירות ומובהקות שלהן. כן עתרו האחיות כי בית המשפט יורה למוהדב לגלות להן את דפי חשבון הבנק של החברות.

10. לגישת האחיות, ההפרדה לחברות שונות ברשת היא מלאכותית, והיא נעשתה ללא הסכמתן ותוך קיפוח שלהן. כך, סמל פרפקטו מייצרת את המטבחים וסמל פרו מוכרת מוצרים נלווים למטבח, ורווחי המכירות של מוצרים אלה מוסטים אליה.

האחיות טענו כי חלוקת התפקידים ביניהן לבין מוהדב הייתה כזו שהן עסקו בעיצוב הדגמים ואילו מוהדב היה אחראי לקבלת הזמנות, שיווק וייצור. כן הבהירו האחיות את נסיבות פיטוריהן, שנבעו מכך שהן ביקשו לאתר את ההסכמים של החברות המשותפות בסניף ראשון-לציון.

11. האחיות הבהירו כי הן ביקשו לכנס אספה כללית מיוחדת בסמל ארכיטקטס כדי לדון בהחלפתו של מוהדב כמנכ”ל החברה. לאחר שהוא סירב – הן הודיעו על כינוס אספה בהתאם לס’ 64(א) לחוק החברות. הצדדים פנו להליך גישור במסגרתו הוסכם כי אף אחד מהצדדים לא ישנה את המצב הקיים.

5 מתוך 21

SUBS

משך

המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו

ת”א 56425-02-21 מוהדב ואח’ נ’ שדה ואח’

האחיות טענו כי בתקופה האחרונה נודע להן כי מוהדב חתם על הסכם לפתיחת סניף של רשת סמל בהרצליה, שיחליף את סניף רמת השרון. על ההסכם הוא חתם בשם סמל פרפקטו – חברה בבעלותו הבלעדית, ולא בשמה של סמל ארכיטקטס. האחיות הציעו שהוא יעביר את ההסכם לסמל ארכיטקטס וכאשר הוא דחה את ההצעה – הן הודיעו על סיום הליך הגישור. כאשר נודע למוהדב על כוונתו של האחיות לפנות לבית המשפט, הוא הודיע להן על ביטול פיטוריהן.

האחיות טענו כי יש ראיות טובות לכאורה לטענותיהן בבקשה, שכן מוהדב הברית בימים האחרונים את פעילות החברות המשותפות לסמל פרפקטו, וזאת בין היתר כאשר הוא חתם על ההסכם ביחס לסניף הרצליה. עוד נטען כי מוהדב הסיט את פעילות מכירת המוצרים הנלווים מהחברות המשותפות לחברות בבעלותו; העמיס הוצאות על החברות המשותפות; העסיק את בני משפחתו וחילק משכורות לא שוויוניות. לגישתן של האחיות, כתוצאה מכל אלה, סמל פרפקטו חילקה דיווידנד בסכום של 12 מיליון ₪ יעל גביי החברות המשותפות.

12. האחיות טענו כי כל האמור לעיל מעיד על התנכלות של מוהדב אליהן, ועל פגיעה שלו בציפיות הלגיטימיות שלהן לנהל יחד את החברות המשותפות, תוך קיפות זכויותיהן כבעלות מניות עד אבדן אמון. עוד נטען כי מאזן הנוחות נוטה בבירור לזכותו של האחיות – שכן קבלת בקשתן ימנע את ריקון החברות המשותפות מתוכן וימנע העברה של הפעילות שלהן והמשך הפעולות המקפחות.

תשובת מוהדב

13. מוהדב טען כי הוא זה שהקים לבדו את העסק למכירת מטבחים ב-1981. בהמשך – בשנת 1983, הוא הקים את חברת מטבחי סמל ובנה את המותג. האחיות חזרו ארצה בשנת 1992 לאחר שעזבו אותה למשך כמה שנים, ולבקשת האם, החל מוהדב להעסיקן כשכירות ברשת. הן קבלו סכומי עתק כשכר ודיווידנדים, וכתוצאה מהחמדנות שלהן, החלו לסחוט אותו כדי שישלם להן יותר.

6 מתוך 21

SUBS

משך

המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו

ת”א 56425-02-21 מוהדב ואח’ נ’ שדה ואח’

לגישתו של מוהדב, החברות פועלות היום כפי שפעלו מיומן הראשון: התמורה לרכישת מוצרים על ידי הלקוחות מועברת ישירות לסמל פרפקטו תוך שהסניף בו נמכר המוצר זכאי לעמלה בשיעור של 20
%. סמל פרפקטו אחראית להספקת המוצרים ולטיפול בבעיות של הלקוחות, היא מנפיקה את הבטוחות לרבות שיקים אישיים של מוהדב לביטחון, והיא מעבירה את העמלות לסניף הרלוונטי באופן מיידי.

מוהדב טען כי אין ממש בגרסת האחיות אודות העמסת עלויות, ועל כל פנים – אילו היה בטענה ממש, האחיות יכלו להעלותה כבר לפני יותר מעשור. הוא הדגיש כי עלויות הפרסום היו ידועות לאחיות, וכי סמל פרפקטו נשאה במהלך השנים בהוצאות שבהתאם להסכמות ולהתנהלות הצדדים היה על החברות המשותפות לשאת בהן.

14. עוד הובהר כי חברת סמל פרו הוקמה בשנת 2015 כדי להוזיל את עלויות רכישת המוצרים הנלווים הנמכרים בכל סניפי הרשת. לגישתו של מוהדב, מדובר בהזדמנות עסקית לרכישה מרוכזת מספקים באמצעות חברה אחת, והגדלת כוח הקנייה של הרשת באופן משמעותי. לאור הטיפול הישיר של כל סניף באופן עצמאי מול ספקי המוצרים הנלווים, הדרך היעילה ביותר לריכוז הרכישות הייתה באמצעות חברה שתמכור את המוצרים הללו באופן מרוכז, כאשר כל סניף מקבל עמלות ביחס התואם את רווחי המכירות של המוצרים הנלווים שהוא מכר. חברת סמל פרו היא חברה תפעולית שבכוונתה לחלק רווחים לסניפים הרלוונטיים.

מוהדב הוסיף כי האחיות לא הוכיחו את טענת התרמית שלהן. לגישתו, הוא ניהל את החברות בשקיפות ומסר לאחיות את כל המידע, והן אף מודות בכך. האחיות ידעו מה נעשה בחברות המשותפות בייזמן אמת’י. עוד נטען כי הבקשה נגועה בהתיישנות או לפחות בשיהוי.

לטענתו של מוהדב, האחיות השקיעו בחברות המשותפות סכומי כסף זניחים יחסית לסכומים שהוא השקיע, והן נהנו במשך שנים מהניהול המוצלח שלו שאיפשר ועדיין מאפשר להן שכר גבוה כנגד עבודה מעטה. כעת הן מבקשות

7 מתוך 21

SUBS

משך

המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו

ת”א 56425-02-21 מוהדב ואח’ נ’ שדה ואח’

להעלות שלא כדין להצבעה באספות נושאים במטרה להשתלט על ארכיטקטס וסמל בנמל.

15. בהתייחס לסעדים המבוקשים, נטען כי לאחיות אין ולא הייתה מעולם זכות בחברת סמל פרפקטו או במטבחי סמל ולכן הן אינן זכאיות לדרוש ממוהדב להימנע מפתיחת סניפים נוספים של הרשת או מרישום המותגים של סמל כסימני

מסחר.

מוהדב הוסיף כי הסכם השכירות של הסניף בהרצליה נחתם על ידי סמל פרפקטו בשל ההזדמנות העסקית שהוא נושא, וכי הוא מתכוון לפתוח סניף נוסף לרשת. הוא ציין כי זו אינה הפעם הראשונה שסמל פרפקטו חותמת על הסכם לצורך הקמת סניף. כך נעשה גם בנמל ולא הייתה לאחיות כל טענה ביחס לכך. סמל פרפקטו היא שהביאה מיוזמתה את עובדת החתימה על ההסכם לידיעת האחיות.

מועד קבלת החזקה בנכס בהרצליה הוא בספטמבר 2021, ולאחר מכן יידרש פרק זמן של 4-5 חודשים לצורך הקמת הסניף. כלומר אם ייפתח סניף, זה יהיה בעוד שנה ויותר. בעבר היו לרשת סניפים סמוכים ומדובר בהתנהלות שגרתית כחלק ממהלך העסקים השוטף. עוד נטען כי הסעדים להן עתרו האחיות נועדו לשנות את המצב הקיים, וחלק מהם הם סעדים שלכל היותר זכאיות להם החברות המשותפות ולא האחיות.

16. בהתייחס לצו לאיסור הסטת נכסים מהחברות המשותפות, נטען כי לא הוצגה ראייה לחשש מפני הסטה כזו. האחיות הן אלה שנוקטות פעולות שמטרתן לבצע שינויים בחברות המשותפות ולא להיפך. הצו למניעת הוצאות בסכום של למעלה מ-50,000 ₪ ומניעת התקשרויות עם ספקים הם צווים שנועדו לשנות את המצב הקיים, והם יפגעו באופן אנוש בהתנהלות השוטפת של החברות. אין גם כל הצדקה למנוע חלוקת דיווידנד בסמל פרפקטו. עוד נטען כי אין מקום לאסור על העסקת בני המשפחה של מוהדב ללא אישור האחיות: אין טעם המצדיק זאת ואין מקום להפסיק את ההעסקה של בני משפחה המועסקים בחברות מזה שנים.

8 מתוך 21

SUBS

משך

המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו

ת”א 56425-02-21 מוהדב ואח’ נ’ שדה ואח’

באשר לפיטורי האחיות, נטען כי לבית משפט זה אין סמכות עניינית לדון בכך, ועל כך פנים סמל בנמל הודיעה כי היא אינה עומדת על פיטוריהן. אין מקום להיעתר גם לבקשה לאסור על פעילות בשם האחיות ללא הסכמתן מראש ובכתב, שכן לא נעשתה פעילות כזו מעולם.

בהתייחס לטענה לגבי השימוש בכרטיסי אשראי להוצאות שאינן של החברות המשותפות, טען מוהדב כי אם נעשה שימוש פרטי על ידי מוהדב בכרטיסי האשראי, הדבר היה נרשם בכרטיס החוייז שלו. בהתייחס לבקשה לצו למתן דפי החשבון של החברות המשותפות, נטען כי האחיות קבלו במסגרת הגישור את כל המסמכים של החברות המשותפות, והן אינן זכאיות לקבל מסמכים של סמל פרפקטו וסמל פרו – שהן אינן בעלות מניות בהן.

17. לסיכום טען מוהדב כי האחיות לא הציגו ראיות לכאורה לקיומה של עילת תביעה, וכי גם שיקולי מאזן נוחות מחייבים את דחיית הבקשה. זאת מאחר שהאחיות עותרות לשינוי המצב הקיים, באופן שעלול לגרום לחברות המשותפות לנזקים כבדים ובלתי הפיכים עד כדי שיתוק מוחלט של הפעילות שלהן. מנגד, לא ייגרם כל נזק אם המצב העובדתי ייוותר על כנו, מה עוד שהסעדים להן עותרות האחיות בתביעה העיקרית הם ממילא סעדים כספיים. גם שיקולי צדק תומכים בדחיית הבקשה, מאחר שהאחיות פעלו בחוסר תום לב ונמנעו מגילוי מלא של העובדות.

18. האירועים לאחר הגשת הבקשות
ביום 252.2021. ניתנה החלטה בבקשת מוהדב שלפיה האספות שזומנו ליום יתקיימו כפי שזומנו, אלא שעד להחלטה אחרת, ההחלטות שיתקבלו בהן לא יוצאו אל הפועל. ביום 83.2021. התקיימה האספה הכללית של סמל ארכיטקטס בנוכחות באי כוח הצדדים (שהתמליל שלה הוגש לתיק בית המשפט) והתקבלו בה כל הצעות ההחלטה שהועלו על ידי האחיות בהתנגדותו של מוהדב. כך הוחלט באספה לתקן את התקנון כך שמנכ”ל החברה ימונה ויפוטר על ידי האספה הכללית. כן הוחלט על פיטוריו של מר מוהדב מתפקיד המנכייל; על מינוי האחיות כמנכייליות משותפות; על הסמכתן לקבוע את אופן ההצבעה של נציגות חברת

9 מתוך 21

SUBS

משך

המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו

ת”א 56425-02-21 מוהדב ואח’ נ’ שדה ואח’

סמל ארכיטקטס באסיפה הכללית או באספה מיוחדת של חברת סמל בנמל ; וכי זכויות החתימה יועבר לאחיות.

בישיבת יום 103.2021., העלו הצדדים את טענותיהם, והסכימו לוותר על חקירות ולהגיש סיכומים קצרים בכתב ביחס לשתי הבקשות. לאחר אותה ישיבה עתר מוהדב כי בית המשפט יתיר לו לצרף ראיות נוספות על אודות מעשי האחיות מאז קיום הדיון, וכי יותר לצדדים להגיש סיכומי תשובה לסיכומים שהוגשו על ידי הצדדים. שתי הבקשות הללו נדחו בהחלטות מיום 243.2021..

הצדדים הגישו סיכומים מטעמם, והחלטה זו תינתן לכן על סמך החומר בתיק בית המשפט והסיכומים.

19. סיכומי מוהדב
מוהדב חזר וטען כי הוא זה שבנה בעצמו את המותג יימטבחי סמליי כאשר האחיות לא לקחו חלק בהקמת המפעל או הסניפים. האחיות עזבו את ישראל בעוד מוהדב הוסיף לפתח את הרשת. האחיות היו, בראשית שנות השמונים, שכירות בעסק. מוהדב הסכים לגישתו לשתף אותן במניות של שתי חברות – סמל ארכיטקטס וסמל בנמל, והן ירשו מאמן מניות בסמל ראשון. מעולם לא היו להן מניות בסמל פרפקטו. משכך, מוהדב הוא הבעלים היחיד של המותג ושל הרשת ולאחיות אין בהם כל זכויות. מוהדב אף ציין כי לפני כעשרים שנה הגישה תותחני יחד עם אמה בקשה דומה לבקשה דנן, שבסופו של דבר נמחקה על ידיהן.

20. לגישתו של מוהדב, הוא הציג לאחיות תוכנית פרסום רחב היקף לרשת שנועדה להגדיל את מכירותיה. לאחיות הוצגו כל העלויות של התוכנית וחלוקתן בין החברות השונות, והן הסכימו לכך באופן מלא. הקמפיין החל להניב רווחים והחברות המשותפות נדרשו להשיב את ההלוואות שניתנו להן על ידי סמל פרפקטו וסמל פרו, ואז החלו האחיות לנסות לסחוט את מוהדב.

21. מוהדב טען כי אם תידחה בקשתו, ייגרמו נזקים משמעותיים לחברות שלאחיות אין להן מניות בהן. הוא הוסיף כי הנושאים שהאחיות ביקשו להעלות על סדר

10 מתוך 21

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין של ישראל - מקום אחד לכל פס"ד של בתי המשפט הישראלי והמחוזות השונים

השאר תגובה

פורטל פסקי הדין של ישראל

פס"ד חדשים באתר

א. בלדן אחזקות בע”מ נגד מיכאל גרוס ויצחק גבריאל גרוס ויוסף קצב ופסק דין בעניין נתבע 3 ולפני ביהמייש בקשת המבקש – הנתבע 3, לסילוק התביעה על הסף מחמת מעשה בית דין, שיהוי וו/או מניעות אחרת, התיישנות. וטענות המבקש וטענות המבקשהמבקש טען בבקשה לסילוק על הסף כי דין התביעה להידחות על הסף מחמת מעשה בית ודין מסוג השתק פלוגתא והשתק עילה וכן בשל שיהוי ומניעות. התביעה הנדונה העוסקת ובאירועים שאירעו כולם במאה הקודמת, כבר הוגשה בשנת 2000 והינה בגדר חזרה על תביעה ושכבר הוגשה. התביעה נדונה והוכרעה לחובת התובעת, בשתי ערכאות. וטענות המבקשהמבקש טען בבקשה לסילוק על הסף כי דין התביעה להידחות על הסף מחמת מעשה בית דין מסוג השתק פלוגתא והשתק עילה וכן בשל שיהוי ומניעות. התביעה הנדונה העוסקת באירועים שאירעו כולם במאה הקודמת, כבר הוגשה בשנת 2000 והינה בגדר חזרה על תביעה שכבר הוגשה. התביעה נדונה והוכרעה לחובת התובעת, בשתי ערכאות.עוד טוען המבקש, כי גם אם ביהמייש יימצא לנכון לקבוע כי לא מתקיים מעשה בית דין ועדיין יהיה מקום לדחות את התביעה מחמת שיהוי ו/או מניעות אחרת. הסיבה לכך הינה ושכביכול התובעת לא השכילה עד כה להגיש תביעה בעילה שעמדה לרשותה עוד בשנת 2000 ומאז ולא התרחש כל אירוע שמנע ממנה את הגשת התביעה. בנוסף, בענייננו לא יכול להיות ספק כי ומתקיימים שני התנאים לדחיית תביעה מחמת מניעות שעניינה שיהוי, הראשון, כי השיהוי מבטא וויתורו של התובע על זכותו, השני, כי בעקבות השיהוי הורע מצבו של הנתבע. וטענות המבקשהמבקש טען בבקשה לסילוק על הסף כי דין התביעה להידחות על הסף מחמת מעשה בית דין מסוג השתק פלוגתא והשתק עילה וכן בשל שיהוי ומניעות. התביעה הנדונה העוסקת באירועים שאירעו כולם במאה הקודמת, כבר הוגשה בשנת 2000 והינה בגדר חזרה על תביעה שכבר הוגשה. התביעה נדונה והוכרעה לחובת התובעת, בשתי ערכאות.עוד טוען המבקש, כי גם אם ביהמייש יימצא לנכון לקבוע כי לא מתקיים מעשה בית דין, עדיין יהיה מקום לדחות את התביעה מחמת שיהוי ו/או מניעות אחרת. הסיבה לכך הינה שכביכול התובעת לא השכילה עד כה להגיש תביעה בעילה שעמדה לרשותה עוד בשנת 2000 ומאז לא התרחש כל אירוע שמנע ממנה את הגשת התביעה. בנוסף, בענייננו לא יכול להיות ספק כי מתקיימים שני התנאים לדחיית תביעה מחמת מניעות שעניינה שיהוי, הראשון, כי השיהוי מבטא ויתורו של התובע על זכותו, השני, כי בעקבות השיהוי הורע מצבו של הנתבע.כמו כן, טוען המבקש, שמאחר שחלפו יותר משבע שנים ממועד אחרון האירועים שבגדר ועילת התביעה הנוכחית, ברור כי התביעה התיישנה. וטענות המבקשהמבקש טען בבקשה לסילוק על הסף כי דין התביעה להידחות על הסף מחמת מעשה בית דין מסוג השתק פלוגתא והשתק עילה וכן בשל שיהוי ומניעות. התביעה הנדונה העוסקת באירועים שאירעו כולם במאה הקודמת, כבר הוגשה בשנת 2000 והינה בגדר חזרה על תביעה שכבר הוגשה. התביעה נדונה והוכרעה לחובת התובעת, בשתי ערכאות.עוד טוען המבקש, כי גם אם ביהמייש יימצא לנכון לקבוע כי לא מתקיים מעשה בית דין, עדיין יהיה מקום לדחות את התביעה מחמת שיהוי ו/או מניעות אחרת. הסיבה לכך הינה שכביכול התובעת לא השכילה עד כה להגיש תביעה בעילה שעמדה לרשותה עוד בשנת 2000 ומאז לא התרחש כל אירוע שמנע ממנה את הגשת התביעה. בנוסף, בענייננו לא יכול להיות ספק כי מתקיימים שני התנאים לדחיית תביעה מחמת מניעות שעניינה שיהוי, הראשון, כי השיהוי מבטא ויתורו של התובע על זכותו, השני, כי בעקבות השיהוי הורע מצבו של הנתבע.כמו כן, טוען המבקש, שמאחר שחלפו יותר משבע שנים ממועד אחרון האירועים שבגדר עילת התביעה הנוכחית, ברור כי התביעה התיישנה.לבסוף טוען המבקש, שהתובעת מתעלמת מן העובדה שביהמ”ש המחוזי פסק כי על והתובעת לשלם לחברה המרכזית לשקילה (להלן: “חמייליי) 286,359 ₪. לפיכך, סכום החוב והפסוק של חמייל עומד על סך של 866,615 ₪ בלבד ויש לסלק על הסף כל אפשרות לתבוע מעבר ולסכום זה. ו1 מתוך 7
קרא עוד >>

רוצים לקבל עדכון לגבי פסקי דין חדשים שעולים לאתר?

בשליחה הינך מאשר שאנו יכולים לשלוח לך מידע שיווקי / פרסומי

שינוי גודל גופנים
ניגודיות
error: תוכן זה מוגן !!