ארגון פרקליטי המדינה וע"י בייב אסף ברנזון, עו"ד מיכל פרידמן נגד מדינת ישראל ועו"ד אפרת דויטש ועו"ד טל ורנר קלינג ועו"ד לסלי קאופמן ועו"ד גדי שילה ועו"ד אביעד תדמור ועו'יד סטיב בוארון ועו"ד יעל שמחי

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
לא מצאת פסק דין שחיפשת? ניתן לעשות חיפוש מתקדם ולמצא את כל רשימת פסקי הדין!

ה. אם

קשר

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים

סייק 6879-05-20

18 אוגוסט 2020

לפני: כב' השופט אייל אברהמי, נשיא נציג ציבור מר אלי קדוש נציג ציבור מר חיים בריל

המבקש:

ארגון פרקליטי המדינה ע"י בייב אסף ברנזון, עו"ד מיכל פרידמן

המשיבים:

1.מדינת ישראל ע"י ב"כ עו"ד אפרת דויטש 2.עו"ד טל ורנר קלינג 4.עו"ד לסלי קאופמן ע"י ב"כ עו"ד גדי שילה 5.עו"ד אביעד תדמור 6.עו'יד סטיב בוארון 7.עו"ד יעל שמחי

פסק דין

1. :

רקע כללי
לפנינו בקשה לבטל את החלטת ועדת הבוחנים מיום 91.20. (להלן: הוועדה ולהלן: ההחלטה), במסגרתה לא נבחר מי מהמועמדים (משיבים 2-7) ,לתפקיד נשוא המכרז הפנימי – סגן מנהל המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה (להלן: התפקיד). הבקשה הוגשה כבקשת צד בסכסוך קיבוצי על ידי ארגון פרקליטי המדינה שהוא ארגון העובדים היציג (להלן: הארגון). המשיבים 2-7 הם פרקליטים בשירות המדינה שהגישו מועמדות לתפקיד נשוא המכרז, שהוא מכרז פנימי. למועד התכנסות הוועדה – 91.20. בשעה 9:00 הוזמנו ארבעה נציגים (להלן : המועד שנקבע להתכנסות הוועדה). יוייר ארגון פרקליטי המדינה עוה"ד אורית

2. 3.

:

1 מתוך 8

קטן

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים

סייק 6879-05-20

קורן ביקשה מחבר אחר בארגון הפרקליטים – עוה"ד טל פרג'ון להחליפה . 1 במועד התכנסות הוועדה היה חסר נציג של יימשרד אחריי ולאחר בירורים נמצא לו מחליף אשר הגיע רק בשעה 11:00. בעת התכנסות ועדת הבוחנים נכח נציג ארגון הפרקליטים – טל פרג'ון וזה מצא כי אחד המועמדים – משיב מס' 5 – עובד עמו באותה מחלקה. לפיכך, הודיע על כך באותו מעמד. נאמר לו כי הוא אינו יכול להשתתף בוועדה, אך יהיה רשאי לבקש נציג חליפי במקומו מטעם ארגון הפרקליטים. לאחר בדיקות שנעשו, בשל השתתפות פרקליטים רבים בלוויה אותה שעה, ביקשה יוייר ארגון הפרקליטים דחייה של מועד התכנסות הוועדה עד לשעה1200. – 12:30. הוועדה החליטה שלא להמתין ולאחר שהתייצב החבר השלישי לוועדה, בשעה 11:00 לערך החלה את דיוניה. בסופו של יום החליטה הוועדה כאמור, שלא לבחור במי מהמועמדים (משיבים 2-7 להלן: המועמדים) וזאת בעיקר בשל העדר ניסיון ניהולי. יוייר ארגון הפרקליטים עו"ד קורן הגישה ביום 131.20. השגה (נספח ז לבקשה) על החלטת הוועדה. ההשגה נדחתה, כאמור במכתב הדחייה מיום 221.20.. מכתב נוסף מיום 261.20. של הגב' קורן, בו ביקשה לבחון את העניין מחדש, נדחה כמפורט בנספח י' לבקשת הצד.

:

4. 5.

טענות הצדדים
לטענת המבקש החלטת ועדת הבוחנים שלא לבחור באיש מהמועמדים (משיבים 2-7) הייתה שלא כדין. הוועדה התכנסה ללא נציג ארגון העובדים מבלי שהיה לכך הסבר מנומק (ההדגשות כאן ולהלן שלי א.א) כדין בפרוטוקול ועדת המכרזים. כמו כן הוועדה ישבה בהרכב שלא היה לו ייצוג שווה לשני המינים. לא ברור מי אישר את התכנסות הוועדה בהרכב חסר. לא ניתן הסבר מנומק כדבעי להרכב החסר – מבלי נציג ארגון הפרקליטים. בעניין זה יובהר, כבר עתה, כי על פי הוראות התקשיייר, ואלה אינן שנויות במחלוקת, רשאית ועדת הבוחנים לקיים דיון בהרכב תלתא – שלושה מתוך ארבעת החברים. על כך לא חלק אף ארגון הפרקליטים. יחד עם זאת נטען כי הואיל וחל עיכוב בשל העדר אחד מהנציגים (ייממשרד אחריי) שבעטיו נדחתה שעת ההתכנסות לשעה 11:00, אזי היה מקום להמתין, גם לחבר האחר – נציג הארגון, שיחליף את עו"ד טל פרג'ון עד השעה 12:00. לטענת הארגון, ההחלטה של הוועדה שלא להמתין שעה נוספת – לשעה 12:00 הייתה לא סבירה. במערכת יחסים קיבוצית ראוי להתנהל בתום

2 מתוך 8

קטן

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים

סייק 6879-05-20

6. לב והגינות ואי ההמתנה במקרה זה אינה מידתית. יתר על כן, ככל שהוחלט לא להמתין שעה נוספת כפי שביקש הארגון, צריך היה לנמק את ההחלטה בצורה מפורטת ומנומקת – דבר שלא נעשה במקרה דנן. לא זו אף זו, ההחלטה שלא לבחור מי מהמועמדים בשל ייהעדר ניסיון ניהולי" אינה סבירה ,שכן ניסיון ניהולי לא נקבע כתנאי סף ברור. בכל אופן, מי ששימש בתפקיד נשוא המכרז, קודם לכן, לא עסק בתפקידי ניהול. ההנמקה אף לוקה בחסר, הואיל ואין בה התייחסות ספציפית לכל אחד מהמועמדים ולניסיון הניהולי שיש או אין לו. התייחסות קבוצתית לכל המועמדים ואמירה גורפת כי אין להם ניסיון ניהולי אינה מקיימת את חובת ההנמקה. לטענת המבקש ההליכים הראויים הינם הליכים קיבוציים הואיל ונפגעה זכותו של הארגון להיות נוכח בוועדה ושותף בהחלטה. לטענת המשיבה, על פי הוראות התקשיייר ניתן לקיים דיון במותב תלתא. לא היה מקום להמתין זמן נוסף להתייצבות נציג אחר מטעם ארגון הפרקליטים, בעיקר נוכח העובדה כי השעה שאליה זומנו המועמדים הייתה 9:00. בכל אופן, ההחלטה לא לבחור במי מהמועמדים הינה נגזרת של העדר ניסיון ניהולי שנדרש לתפקיד. במכרז עצמו נרשם בתיאור התפקיד כי נדרש ניסיון ניהולי. ההחלטה לקיים את המכרז בשעה 11:00 ולא להמתין עוד, נמסרה באותה עת לנציגי הארגון ואלה לא הביעו כל מחאה אותה שעה. למעשה, בזמן אמת הארגון לא הביע כל תרעומת או חוסר שביעות רצון מההחלטה. לא היה מקום להמתין אחרי השעה 11:00 הואיל והמועמדים (משיבים 2-7) המתינו מהשעה 9:00 ומדובר בבזבוז זמן יקר לשווא. לא מדובר בעיכוב של שעה בלבד אלא בעיכוב שעלול היה להגיע לכדי שלוש שעות, משעת ההתכנסות המקורית. בכל אופן, הבקשה של הארגון לוקה בשיהוי משום שהוגשה לבית הדין רק בחודש מאי כאשר ההשגות נדחו כבר בינואר. עוד נטען כי היה על הארגון לדאוג מלכתחילה למועמד חילופי שיהיה כונן/מין בזמן ההתכנסות. עוה"ד פרג'ון עצמו סבר שהוא נמצא בניגוד עניינים ואינו יכול להשתתף בוועדה. הפרוטוקול צריך לשקף תמצית הדברים וכך היה. הניסיון ייהניהולייי שהתבקשה נדרש מטבע הדברים לתפקיד והינו תבחין שאפשר וראוי היה לשקול. המועמדים רשאים כמובן להגיש את מועמדותם במכרז הפומבי שאליו יהיו רשאים לגשת. לטענת המשיבה ההליך כלל אינו ראוי להליך קיבוצי כי אם להליכים אינדיבידואלים.

3 מתוך 8

ה. אם

קשר

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים

סייק 6879-05-20

7. ההליך
הואיל והמחלוקות העובדתיות מצומצמות, הסכימו הצדדים לעבור לשלב הסיכומים ולוותר למעשה על החקירות. ב"כ הצדדים הגישו סיכומיהם ועל יסוד החומר שבתיק ניתנת הכרעתנו זו.

הכרעה

8. העדר נציג הארגון אינו עניין של מה בכך לדידנו. ביחסים קיבוצים ישנה חובת תום לב מיוחדת ומוגברת. רק במועד התכנסות הועדה, נודע לנציג הארגון כי אחד המועמדים עובד עמו באותה מחלקה, ועשוי להיות קושי בישיבתו בוועדה. מיד ניסה הארגון למצוא חבר מחליף בוועדה. הואיל ואותה שעה היה חסר חבר נוסף, שמחליפו הגיע רק בשעה 1100., נכון וראוי היה במקרה זה, להמתין שעה עד שעה וחצי לנציג הארגון. אי המתנה של שעה וחצי נוספת, לנציג ארגון העובדים, אף מבלי שניתנה החלטה מנומקת בעניין פגומה. נכון אמנם שיכולים היו חברי הועדה לקבל החלטה דומה לזו שנתקבלה בסופו של דבר על ידי שלושת חברי הוועדה פה אחד, גם אם היה בוועדה חבר רביעי – נציג ארגון העובדים. יחד עם זאת, אילו היה נציג הארגון יתכן והיה מתנהל דיון ודעתו הייתה אולי משפיעה על דעת החברים האחרים. בכל אופן ראוי היה להמתין לו ולשמוע את עמדתו.

9. במערכת יחסים קיבוצית בה מדובר בחוזה יחס נמשך, ישנה חובת תום לב מוגברת. יש לזכור כי בין הצדדים ליחסים הקיבוצים מתנהלים עניינים רבים ועל שני הצדדים לחתור להבנות כל העת. זכותו של ארגון עובדים, שיתייעצו עמו בעת סיום עבודה (ראה אייל אברהמי ייפיטורים קולקטיביס"י ספר אליקה ברק בעמ' 657 ואילך) .כך גם הסכימו הצדדים כאן, ואף עיגנו הדבר בתקשיייר – לארגון העובדים ניתן מעמד ומקום בעת קבלת עובד לתפקיד – בוועדת המכרזים (ייועדת הבוחנים"). לא בכדי, הרכב הועדה כולל ארבעה נציגים ונדמה כי הכוונה הייתה ליצור איזון בין הגורמים השונים. האיזון הארכימדי, נוצר אפוא על ידי החברים השונים ובמסגרתו יש משקל נכבד ומיוחד לנציגי ארגון העובדים. אכן, כאשר אלה לא יתייצבו לוועדה ללא סיבה או ייבאשמתם" הרי שניטה שלא

4 מתוך 8

קטן

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים

סייק 6879-05-20

לדחות את מועד ההתכנסות. בין היתר כדי שלא ניתן למעשה זכות ייוטויי על התהליך. אך כאשר נעשה כל מאמץ להתייצב, כמו במקרה דנן, ונבצר מהם להשתתף, אזי נכון לעשות מאמץ מיוחד כדי להמתין ולאפשר השתתפותם. מכל מקום, החלטה שלא להמתין שעה וחצי דורשת התייחסות מפורשת וברורה.

כאמור, היחסים הקיבוציים פרוסים על פני מגוון נושאים בהם יש לקיים דיאלוג, ולהגיע להסכמות. התנהגות לא קולגיאלית, בהכרח תביא לתגובה דומה בהמשך הדרך. מחטף שיעשה על ידי אחד הצדדים יביא לכך שבהמשך הדרך, ובהזדמנות הראשונה, יעשה כנגד אף הצד השני. יחסי אמון דורשים התנהגות ראויה והולמת ובתום לב. אכן, יש מקרים שבהם לא יהיה זה נכון להמשיך ולהמתין. אנו ערים לכך שהמועמדים המתינו מהשעה 9:00 וחלק מחברי הוועדה התייצבו גם הם כבר בשעה הנייל. יחד עם זאת, במקרה מיוחד זה, מיד כשסבר עו"ד פרג'ון כי אינו יכול לשבת כחבר בוועדה, פעל למציאת מחליף. בשל לוויה כאמור של פרקליטה בכירה, נעדרו רבים מהפרקליטים וניתן היה למצוא מחליף רק מהשעה 12:00 לערך. מדובר אפוא במקרה יוצא דופן בו נציג הארגון פעל לאלתר למציאת נציג חליפי, אולם מסיבות אובייקטיביות ,נבצר ממנו למצוא מחליף לפני השעה הנייל. בנסיבות אלה ראוי היה, כפי שכתבנו לעיל, להמתין לשעה 12:00 או 12:30.

10. אכן, השיטה לפיה שמות המועמדים שיבואו בפני חברי הועדה, נמסרים רק עם התכנסות הועדה, יוצרת פתח לגילוי מצב של חשש למשוא פנים בזמן אמת. מצב זה עשוי להביא לפסלות (או מניעות) חלק מהחברים ועל כן יש להיערך לכך מלכתחילה. במקרה דנן, נבצר לקרוא לחבר אחר להתייצב מידית בשל לוויה, בה השתתפו חברים רבים של הארגון. ענין זה הינו מצב מיוחד שחייב היה להישקל בכובד ראש, במסגרת בקשת הארגון לדחות בשעה עד שעה וחצי נוספות את תחילת עבודת הוועדה. לא נוכל לבטל לחלוטין את הטענה, לפיה המועמדים המתינו כבר מהשעה 9:00. יחד עם זאת, תקלות מעין אלה קורות והפתרון אינו להתעלם מהבקשה: לדחות את שעת ההתכנסות בשעה נוספת. ככל שסברה הוועדה כי אין מקום להמתין, היה עליה לתת החלטה ברורה ומנומקת בעניין אי המתנה לנציג ארגון

11. 5 מתוך 8

קטן

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים

סייק 6879-05-20

12. 13.

הפרקליטים ,אך היא נמנעה מלעשות כן (ראה דבייע נה 4-1 הסתדרות כללית – הסתדרות עובדי המדינה – המוסד לביטוח לאומי, אתר נבו מיום 2312.94.). לנוכח האמור אנו סבורים כי נפל פגם בהחלטה שלא להמתין כשעה נוספת לשם התייצבות נציג חליפי מטעם הארגון. יתר על כן ההחלטה שלא להמתין כמבוקש, לא נומקה כדבעי ולא הוסבר מדוע לא נענים לבקשה לדחייה של שעה נוספת. די בדברים אלה כדי לבטל את החלטת הוועדה. עמדתו של המשיב בוועדה לפיה עו"ד טל פרג'ון הינו בניגוד עניינים לא היתה נכונה משפטית- כפי שעולה מעמדתה של המדינה בתשובה ולאור האמור בהוראות נסמן 11456. לתקשיייר, לפיו מניעות קיימת כאשר חבר הוועדה הינו מהיחידה של המשרה המוכרזת ואילו כאן היה עו"ד פרג'ון מהיחידה שממנה הגיע אחד המועמדים(מס' 5). נראה כי אין מדובר בייניגוד עניינים" כפי שטענו הצדדים אלא לכל היותר, בחשש למשוא פנים, בשל הכרות או קירבה אישית. בכל אופן, בהתאם להוראות התקשייר, העובדה שמועמד מספר חמש עובד באותה יחידה בה עובד עו"ד פרג'ון לא די בה כדי ליצור מניעה מלשבת בוועדה. מכל מקום, מר פרג'ון סבר בטעות שיש כאן ייניגוד ענייניסיי וחברי הועדה אישרו לו באופן פוזיטיבי ובטעות, כי הוא מנוע מלשבת בוועדה, ובכך למעשה הטעו אותו. העדרו אפוא של נציג ארגון העובדים נובע מטעות שלא היה בעטיו של הארגון. אציין כי עניין ייהאשמהיי אינו עיקר הדיון, אך הואיל ובייכ המשיב הרחיבה על כך מצאנו לומר את עמדתנו בנקודה זו. פגם נוסף לו טען הארגון בהחלטת הוועדה הינו ההתייחסות הכוללנית לכלל המועמדים, לפיה אין להם ניסיון ניהולי, מבלי לפרט ביחס לכל אחד מהם, את הניסיון הקיים לעומת הניסיון הנדרש. אף טענה זו נכונה לטעמנו לכל אחד מהמועמדים ניסיון ניהולי אחר. באמירה כוללנית של הוועדה, לפיה אין להם ניסיון ניהולי מספק , לא סגי כדי חובת ההנמקה הנדרשת. יילכל איש יש שסיי ולכל אחד מהמועמדים יש רקע וניסיון אחר. זכאים היו המועמדים שטרחו ובאו לפני הוועדה שיתייחסו אליהם באופן אישי. היה מקום לפרט מה הניסיון המתבקש ומה הניסיון הניהולי שיש לכל אחד מהמועמדים, ומדוע לטעמה של הוועדה אין הניסיון הפרטיקולרי עונה על הנדרש במכרז. את זאת לא עשתה הוועדה. אף בכך יש טעם לפגם בהחלטה. בוודאי בהצטרפות פגם זה לפגמים האחרים המפורטים במקרה דנן.

14. 6 מתוך 8

קטן

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים

סייק 6879-05-20

15. :

16. מקובלת עלינו עמדת המדינה, לפיה בתיאור התפקיד, נספח אי לתשובת המשיב 1 נכתב אודות העבודה הניהולית שיש בתפקיד. מעיון בתיאור התפקיד עולה כי אין מדובר רק בידע משפטי, נהפוך הוא. מדובר בעבודה שבה נדרשת בין היתר יכולת ניהול. דרישה זו גם עולה מתואר המשרה: סגן מנהל המחלקה הבינלאומית. יחד עם זאת, ראוי ונכון- ככל שיערך מכרז פומבי בבוא העת (אם יערך) – כי ירשם מפורשות היקף הניסיון הניהולי הנדרש ותיאור העבודה הניהולית בתפקיד. באשר לטענת המדינה, לפיה העתירה אינה ענין להליך קיבוצי, טען ארגון העובדים, כי בהתאם להסכמים וההסדרים הקיבוצים שעוגנו בהוראות התקשיייר, היה לו כארגון מקום בוועדה. ההתנהלות כלפי הארגון, וכמי שיש לו מעמד ביחסים קיבוציים ובקבלת עובדים כמפורט בתקשיייר הייתה לא ראויה, ולכן מדובר בסכסוך קיבוצי. אף בעניין זה מקובלת עלינו טענת הארגון. כמו שבפיטורים קולקטיבים, לארגון העובדים יש מעמד ואי שיתופו הינו, עילה לסכסוך קיבוצי, כך יש מעמד לארגון העובדים בקבלת עובדים באמצעות מכרז פנימי, ואי שיתופו (באי המתנה שעה נוספת כמו במקרה דנן) הינה עילה לסכסוך קיבוצי. מאזן הנוחות, אף הוא נוטה לטובת המבקש – הארגון. ביטול החלטה של ועדת מכרזים במכרז פומבי שעניינו רכישת טובין, גורם נזק למי שמגיש הצעה וחושף את ההצעות כולן. גילוי ההצעות ועריכת מכרז חדש פוגעת בתחרות החופשית. לעומת זאת בדידן אין מדובר במכרז פומבי ,אלא במכרז פנימי בין עובדים מתוך השירות והנזק שנגרם בגילוי שמותיהם ,בביטול ההחלטה מועט ביותר. בנסיבות אלה, ולנוכח מכלול הפגמים שפרטנו לעיל ,ישנה הצדקה להתערב בהחלטות הוועדה ולהביא לכך שהעניין יבחן פעם נוספת. טענת השיהוי אינה יכולה להכריע את הכף כנגד הארגון. יש לזכור כי בחודש ינואר הוגשו שתי השגות של הארגון שנדחו. בסמוך לאחר מכן החלה מגפת הקורונה. בכל אופן, הואיל ומדובר בפגם בהתנהלות הקיבוצית הרי שלעניין השיהוי יינתן משקל נמוך מאוד במקרה זה.

17. 19.

20. המבקש ביקש כי הוועדה תתכנס בהרכב חדש, הואיל והוועדה הנוכחית כבר הביעה עמדתה, ובעניין זה הפנו לפסק הדין פייה 36654/08/15 בעניין קאמיל עאטילה – נציבות שירות המדינה. עניין זה נכון בעינינו, בשים לב לכך שמדובר

7 מתוך 8

קטן

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים

סייק 6879-05-20

בוועדה המתייחסת למכרז פנימי. ראוי הוא שהוועדה שלא נימקה כדבעי את עמדתה, אך הסתפקה באמירה כללית אודות ייהעדר ניסיון ניהולייי לכלל המועמדים, לא תשב באותו הרכב. כדי למנוע תקלה מיותרת ולתת למועמדים תחושת נקיות והזדמנות אמתית, נכון שהוועדה תשב בהרכב חדש, וחבריה יבחנו את מועמדות המשיבים בלב פתוח ונפש חפצה.

סוף דבר
בקשת הצד מתקבלת. החלטת הוועדה מיום 91.20. מבוטלת. המדינה תקים וועדת בוחנים לתפקיד בהרכב חדש, בפניה תובא מועמדותם של המשיבים -2

21. 7.

22. בשים לב לכך שמדובר בהליך קיבוצי אין צו להוצאות.

ניתן להגיש ערעור לבית הדין הארצי תוך 14 יום.

ניתנה היום, כ"ח אב תש"פ, (18 אוגוסט 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

C

(0

on)

k

נציג ציבור (עובדים)

אייל אברהמי, נשיא

נציג ציבור (מעסיקים)

8 מתוך 8

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין של ישראל - מקום אחד לכל פס"ד של בתי המשפט הישראלי והמחוזות השונים

השאר תגובה

פורטל פסקי הדין של ישראל

פס"ד חדשים באתר

עמית הלוי ועו"ד שמחה רוטמן ואח' נגד יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21 כב' השופט חנן מלצר ושר הפנים ח"כ אריה דרעי ועו"ד יעקב פונקלשטיין פרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי) וסיעת יהדות התורה והשבת אגודת ישראל – דגל התורה ו4 .יצחק זאב פינדרוס ועו"ד איתן הברמן ואח' וסיעת הליכת בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה ועיי בייב ערייד אבי הלוי ואח' וסיעת התאחדות הספרדים שומרי התורה ותנועתו של מרן הרב עובדיה זצ"יל ול. סיעת איחור מפלגות הימין – הבית היהודי והאיחוד הלאומי, עוצמה יהודית ועו"ד אלי שמואליאן ול. סיעת איחור מפלגות הימין – הבית היהודי, האיחוד הלאומי, עוצמה יהודית עו"ד אלי שמואליאןפסק דין ועסקינן בשני ערעורי בחירות, ערעור עיקרי וערעור שכנגד, בנוגע לתוצאות והבחירות לכנסת ה-21 שהתקיימו ביום 2019, ואשר תוצאותיהן פורסמו בילקוט והפרסומים ביום והערעור העיקרי והערעור שכנגד בתמצית והערעור העיקרי והערעור שכנגד בתמציתשני הערעורים עוסקים במנדט העודף השביעי, במסגרת חלוקת המנדטים והעודפים בשיטה המכונה "בדו עופר" לפי סעיפים 81 ו-82 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח ומשולב], התשכ"ט-1969 (להלן: המנדט העודף השביעי). במסגרת התוצאות הרשמיות של והבחירות לכנסת ה-21, המשיבה 3 (להלן גם: יהדות התורה) היא שזכתה במנדט העודף והשביעי נושא הערעורים שלפנינו. ו10 ו11 ו12 ו13 ולפי התוצאות הרשמיות של הבחירות לכנסת ה-21, מספר הקולות שהיו יכולים ולהוביל להענקת המנדט העודף השביעי למשיבה 5 (להלן: הליכוד) היה קטן ביותר ובוודאי בהתחשב בכך שעסקינן בבחירות ברמה הארצית: מדובר בגריעת 71 קולות ומיהדות התורה ומהמשיבה 6 (להלן: ש"ס) הקשורות ביניהן בהסכם עודפים; או בהוספת ו14 ו15 ו1 מתוך 33
קרא עוד >>

רוצים לקבל עדכון לגבי פסקי דין חדשים שעולים לאתר?

בשליחה הינך מאשר שאנו יכולים לשלוח לך מידע שיווקי / פרסומי

באיזה תאריך פסק הדין פורסם?

מהו זמן פרסום פסק הדין?

שינוי גודל גופנים
ניגודיות
error: תוכן זה מוגן !!