לא מצאת פסק דין שחיפשת? ניתן לעשות חיפוש מתקדם ולמצא את כל רשימת פסקי הדין!

קטן

אה!)

בית משפט לענייני משפחה בצפת

תמ"ש 59841-03-19 ז' ואח' נ. ז'.

תיק חיצוני: מספר תיק חיצוני

בפני

כבוד השופטת אביבית נחמיאס

תובע:

א.ז דרכון * * * * * * * * *

נתבעת:

* * * * * * *

ש. דרכון

* * * * * * * * * *

בעניין הקטינות: 2. ר.ז (קטינה) דרכון 3א.ז קטינה) דרכון * * * * * * * * * 4. ל.ז (קטינה) דרכון

* * * * * * * * *

החלטה

1. לפני בקשת הנתבעת להתיר לה להגיש חווייד נוספת לענין התקיימות החריג הקבוע בסעיף
13(ב) לאמנת האג. 2. לאחר עיון בבקשה אני רואה לנכון לדחות את הבקשה אף ללא קבלת תגובת הצד שכנגד. 3. כידוע, מטרת האמנה היא להבטיח אמצעים מהירים ויעילים המחזירים על כנם את הסטטוס
קוו אשר שרר עובר למעשה החטיפה. האמנה קובעת יימסלול מהירי להשבת ילד שנחטף למדינה שממנה הוצא שלא כדין, על מנת שניתן יהיה לברר במסגרתה את השאלות הקשורות
במשמורת הקבועה (ר' ע"א 5532/93 גונזבורג נ' א' ג' גרינוולד ואח'). 4. הסעד נועד להחזיר את המצב לקדמותו, ולמטרה זו בלבד. בתוך כך, בהליך על פי אמנת האג :
"… אין בית המשפט דן בשאלת המשמורת הקבועה של הילד, אף לא בטובת הילד מובן
המלא שלה…" ר' בש"א 1648/92 לעיל, ר' גם ע"מ (ב"ש) 104/08 מיום 2002.08.. 5. המחלוקת במקרה זה נוגעת להתקיימות החריג הקבוע בסעיף 13(ב) לאמנה, הקובע כי
במקרה שבו ייקיים חשש חמור שהחזרתו של הילד תחשוף אותו לנזק פיזי או פסיכולוגי או תעמיד את הילד בדרך אחרת במצב בלתי נסבליי, מחייבת טובת הילד שלא להחזירו לסביבתו הרגילה, קרי – למדינה ממנה נחטף.

1 מתוך 3

קטן

אה!)

בית משפט לענייני משפחה בצפת

תמ"ש 59841-03-19 ז' ואח' נ. זי.

תיק חיצוני: מספר תיק חיצוני

6. בהתאם לפסיקה, "… בית משפט הדן בהליך מכוח חוק אמנת האג נדרש להשתית את
החלטתו על מסד נתונים, על תשתית עובדתית ועל ביסוס תיאורטי ואמפירי רחבים ככל הניתן וכי לעניין זה ישנה חשיבות רבה לחוות דעתם המקצועית של מומחים בתחום הרלוונטי באשר להיבטים הנוגעים לטובתו של הילד, ובכלל זה אלו הקשורים בחריגים המנויים באמנה…" ר' : רעייא 6512/10 .

:

7. ואכן, במקרה שלפני, נוכח טענות האם לקיומו של החריג האמור, מונתה מומחית עייי בית
המשפט לבחינת הנזק שעלול להיגרם לקטינות אם יושבו לארהייב. בעניין זה יוטעם כי ניתנה לצדדים הזדמנות להגיש רשימה משותפת של מומחים מהם ימונה מומחה אחד (באופן שלא ניתן יהיה לזהות את זהות הצד שהציע את המומחה), אולם לא עלה בידם לאתר ולו מומחה
אחד שהסכים לקבל על עצמו את המינוי בסד הזמנים הקצר שנקבע. 8. בנסיבות אלה מונתה מומחית ע"י בית המשפט (הבית של טלי בראשות דייר טלי וישנה) אשר
מסקנותיה היו כי לא זו בלבד שהשבת הקטינות לארהייב לא תחשוף אותן לנזק פיזי או פסיכולוגי, אלא כי הותרתן בישראל במשמורת אימן עלולה לגרום לנזק פסיכולוגי משמעותי
ולהעמדתן במצב בלתי נסבל הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך. 9. ישיבת ההוכחות התקיימה ביום 2804.19. ובמסגרתה נחקרה גם המומחית. 10. ביום 0105.19. הגישה הנתבעת את הבקשה דנן, להתיר לה להגיש חווייד נגדית. 11. ראשית אזכיר כי מצויים אנו בבית המשפט לענייני משפחה. סדרי הדין הנהוגים בבית משפט
זה לפיהם על בעל דין המבקש למנות מומחה בעניין הנדון בבית המשפט לענייני משפחה לפנות תחילה לבית המשפט ולעתור למינוי מומחה מטעם בית המשפט באותו עניין, ואין הוא רשאי להגיש חוות מטעמו בלא אישור לעשות כן, סדרי דין אלו מתיישבים עם המגמה בחוק בית המשפט לענייני משפחה, לאפשר לביהמ"ש לענייני משפחה גמישות בניהול ההליך לשם קיצור הזמנים וייעול הדיון, בדומה לתקנה 258יד לתקסדייא המתירה קבלת עדויות שאינן קבילות בבתי משפט אחרים (ש' שוחט, ד' שאוה סדר הדין בבית המשפט לענייני משפחה (2009)290,
בעמ' 291). 12. עוד נקבע כי בהליכים בבית משפט זה, הרשות להגשת חווייד נוספת תינתן רק במקרים
חריגים. (ר' רע"א 4177/08 פלוני נ' פלוני (2008).

13. על אחת כמה וכמה נכונים הדברים כאשר עסקינן בהליך שלפי אמנת האג, ונוכח המגמה
להחזרה מיידית ולהכרעה מיידית בעניינו של ילד שנחטף.

14. הנימוק לבקשה הינו פליאתם של מומחים רבים על הגשת חווהייד בפרק הזמן הקצר בו
הוגשה. בכל הכבוד פליאה זו אינה מצדיקה מתן היתר להגיש חווייד נגדית. 15. יש להבין את תחושתה של האם שאינה מוכנה להשלים עם מסקנות המומחית, יחד עם זאת,
אין בכך כדי להצדיק הגשת חווייד נגדית מטעם בעל דין.

2 מתוך 3

קטן

אה!)

בית משפט לענייני משפחה בצפת

תמ"ש 59841-03-19 ז' ואח' נ. זי.

תיק חיצוני: מספר תיק חיצוני

16. מעבר לכך יש להסיק כי אותם מומחים שהביעו ייפליאהיי זקוקים לפרק זמן משמעותי לשם
עריכת חווהייד. פרק זמן זה אינו בנמצא בשים לב למועד הגשת התובענה (2603.19.) ונוכח
סד הזמנים שנקבע באמנה למתן פסק הדין (סעיף 11 לאמנה). 17. בנסיבות אלה לא מצאתי כי מתקיים חריג המצדיק הגשת חווייד נוספת – ולפיכך הבקשה
נדחית.

18. משלא התבקשה תשובה – אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ל' ניסן תשעייט, 05 מאי 2019, בהעדר הצדדים.

אביבית נחמיאס, שופטת

{?

3 מתוך 3

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין של ישראל - מקום אחד לכל פס"ד של בתי המשפט הישראלי והמחוזות השונים

השאר תגובה

פורטל פסקי הדין של ישראל

פס"ד חדשים באתר

רוצים לקבל עדכון לגבי פסקי דין חדשים שעולים לאתר?

בשליחה הינך מאשר שאנו יכולים לשלוח לך מידע שיווקי / פרסומי

שינוי גודל גופנים
ניגודיות
error: תוכן זה מוגן !!