[xhpp_shortcode_removalBTN]
לא מצאת פסק דין שחיפשת? ניתן לעשות חיפוש מתקדם ולמצא את כל רשימת פסקי הדין!

צ

בית משפט לענייני משפחה באשדוד

תמ”ש 07-19-2007

תיק חיצוני:

בפני

כב’ השופטת עפרה גיא

תובע

א.ל

ע”י באת כוחו עו”ד מאיה אלפנדרי

נגד

נתבעת

ה.ל

ע”י באת כוחה עו”ד עדי אלאלוף

פסק דין

עניינה של תובענה זו הפחתת מזונות ילדיו הקטינים של התובע (להלן: “התובע”י או ייהאביי)

:

העובדות שאינן במחלוקת

1. הצדדים נהלו מערכת יחסים שכתוצאה ממנה נולדו שני הקטינים ילידי 03/10/2008 ו

05./11/2009

2. לאחר פרידת הצדדים נהלו הליכים בבית משפט ובסופו של יום נחתם ביניהם הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ביום 22/2/2011.

3. על פי ההסכם נקבעו מזונות ומדור לכל אחד מהקטינים בגובה של 1,550 ₪ ובסך הכל 3,100
ובצירוף הצמדה, סך כולל של 3,250 ₪.

4. בין הצדדים התנהלו הליכים נוספים וביום 18/07/2018 הגישה הנתבעת (להלן: ייהנתבעתיי
או ייהאסיי) תביעה לאכיפת הסכם במסגרת תיק 44278-07-18 במסגרתה טענה כי התובע

אינו עומד בזמני השהות שנקבעו בהסכם.

1 מתוך 13

צ

בית משפט לענייני משפחה באשדוד

תמ”ש 07-19-2007

תיק חיצוני:

5. בהחלטתי מיום 28/05/2019 קבעתי כי הקטינים ישהו אצל האב בכל מוצאי שבת בין השעות 18
: 00-20 : 00 ובסוף שבוע הראשון של כל חודש ישהו הקטינים אצל האב משבת בשעה 10:00 בבוקר ועד למוצאי שבת בשעה 21:00.

טענות התובע

6. במועד אישור ההסכם עבד כמנהל בבית מלון ב… והשתכר כ- 10,500 ₪ נטו, התגורר בבית המלון ולא נשא בהוצאות שכירות או כלכלה. לא היו לו חובות ו/או הלוואות ונצברו לו זכויות סוציאליות ממקום עבודתו.

7. הנתבעת עבדה כמנהלת תיקי לקוחות והכנסתה עמדה על סך של כ- 10,000 ₪ נטו, היה לה רכב ממקום עבודתה וטלפון נייד והיא התגוררה בדירה בבעלות אביה ללא הוצאות מדור.

8. הצדדים חזרו להיות זוג עד לסוף שנת 2014 ונפרדו סופית בתחילת שנת 2015.

לאחר מועד ההסכם נוצר לתובע חיוב מזונות נוסף העומד על 1,900 ₪ כלפי בתו שנולדה מזוגיות קצרה קודמת לזוגיות עם הנתבעת. הוא לא ידע שיש כלפיו דרישת חיוב מזונות ואם בתו הנוספת פנתה אליו בתביעת אבהות לאחר שהתחייב במזונות הקטינים. בעניין זה יצוין כי פסק הדין למזונות בתו הנוספת ילידת 01/06/2004 הינו מיום 09/03/2011.

אומר כבר עתה כי טענה זו דינה דחייה. אומנם פסק הדין בעניינה של בתו הנוספת ניתן רק ביום 09/03/2011 אלא שמעיון במספרי התיקים שנפתחו בעניין אותם צרף התובע לכתב תביעתו, ניתן ללמוד כי התיקים בעניינה של הקטינה כנגד האב נפתחו כבר במרץ 2010, תקופה ארוכה לפני שנחתם ההסכם בין האב לאם (ההסכם נחתם כאמור ב- 22/02/2011), לא הוצגו בפניי פרוטוקולים נוספים מהתיק ולא ניתן לדעת באם חויב האב במזונותיה הזמניים טרם מתן פסק הדין. עם זאת, ברי כי האב ידע על כוונה לחייבו במזונותיה נוכח מועד פתיחת ההליך ואין מדובר במידע שלא היה ידוע לו או לא היה מונח בפניו בעת מתן פסק הדין במסגרת אישור ההסכם בעניינם של הצדדים בתיק שבפניי.

2 מתוך 13

צ

בית משפט לענייני משפחה באשדוד

תמ”ש 07-19-2007

תיק חיצוני:

מצאתי להידרש לטענות בדבר חיוב במזונות הבת ואין בו כל שינוי נסיבות המצדיק פתיחת

ההסכם.

44. בהתייחס לטענה בדבר הכנסות הנתבעת טען התובע כי אלו עומדות על סך של כ- 20,000 ₪ שכן כאשת מכירות משתכרת שכר יסוד של כ-9,000 ₪ נטו ובונוס בסך של 5,230 ₪ ומקבלת החזר הוצאות במשכורתה. יוער כי גם בעניין זה לא הוצגו כל ראיות באשר לגובה שכרה או הכנסותיה של הנתבעת בעת עריכת ההסכם בשנת 2011. מעבר לאמור, טענת התובע לפיה הנתבעת היא בת למשפחה אמידה אינה רלוונטית וסביר כי היתה נכונה גם בעת עריכת ההסכם. אשר לטענה בדבר עתודות כלכליות של ירושת הוריה של הנתבעת, מוטב היה כי לא תיטען. בנוסף, טענת התובע לפיה לנתבעת זכויות סוציאליות עתידיות שעה שהוא פדה את כספי הפנסיה שלו אינה רלוונטית אף היא, שעה שזכויות אלו הינן במועד הגימלה ואין בכספים הללו בכדי להשפיע על הכנסתה הנוכחית של הנתבעת. כך גם טענה בדבר אחזקת רכב אינה רלוונטית ובמיוחד כשגם בחזקתו רכב ואין בטענות הללו כשלעצמן בכדי להוות שינוי נסיבות המצדיק פתיחת ההסכם.

כך גם

לא נסתרו טענות הנתבעת לפיהן פוטרה מעבודתה ביום 30/08/2020 וצורפה אסמכתא לכך ואף נדרשה להשיב לעבודתה הרכב שקבלה ממנה. כאמור טענת התובע בדבר גובה הכנסות הנתבעת לא הוכחה ואיני מקבלת הטענה לפיה הכנסתה מעבודתה עומדת על כ- 20,000 ₪ ואני מעריכה כי פוטנציאל הכנסת האם כעולה מתלושי השכר שצורפו עומד על כ- 10,000 ₪ נטו, כפי הנטען במועד עריכת ההסכם. לפיכך, ברי כי אין בגובה שכרה בכדי להוות שינוי נסיבות, כך גם אין לתמיכת הוריה בה כל רלוונטיות ובוודאי שהם אינם צריכים לממן ילדיו.

אשר לזמני השהות, לא מצאתי כי יש בהן בכדי להשליך על גובה המזונות, שכן זמני השהות בין האב לקטינים מצומצמים עד מאד גם כיום וכך גם בעבר.

45. עוד נתתי דעתי לכך שעל אף שלא הוצג מידע בפניי, התברר כי בעת חתימת התובע על
ההסכם, נשא במזונות שני בניו הגדולים עליהם. ראו לעניין זה עדותו בעמוד 10 לפרוטוקול עת ציין כי: ייש. כמה ילדים יש לך?

11 מתוך 13

צ

בית משפט לענייני משפחה באשדוד

תמ”ש 07-19-2007

תיק חיצוני:

ת. חמישה…

ש. שילמת עבורם מזונות עד איזה גיל?

ת. עד שסיימו צבא.

ש. זאת אומרת שכשחתמת על ההסכם היו מזונות ששילמת על הילדים הגדולים שלך? ת. כן, אבל זה משהו אחר” (שורות 3-10, עמוד 10 לפרוטוקול מיום 27/10/2021).

בנסיבות אלו, לא עלה בידי התובע להציג בפניי כל שינוי נסיבות שיש בו בכדי להוות שינוי נסיבות מהותי המצדיק פתיחת ההסכם. אין שינוי בזמני השהות ולא הוצגו די ראיות באשר למצבם הכלכלי של הצדדים במועד עריכת ההסכם לרבות גובה השתכרות ומקום מגורים. נהפוך הוא, מתברר כי מצבו של התובע אשר הפסיק לשלם מזונות לשני ילדים וכעת משלם עבור שלושה השתפר שעה שהופחתו מזונות בניו הבגירים, עובדה אותה לא טרח לפרט כלל

בפני בית המשפט בכתבי טענותיו.

כך גם לא מצאתי כי יש בעובדה שהנתבעת רכשה דירה במסגרת מחוסרי דיור ותיקים במחיר למשתכן לשלושה חדרים ובאמצעות תשלום משכנתא בכדי לסייע לתובע להוכיח

טענותיו.

46. אשר על כן והואיל ולא הוצג בפניי כל שינוי נסיבות מהותי ממועד עריכת ההסכם ואף לא הוכח בפניי מצבם הכלכלי של הצדדים בעת עריכת ההסכם, איני נדרשת כלל לבחון את צרכי הקטינים ויכולות הצדדים ודי באמור בכדי להצדיק דחיית התובענה.

משכך, אני קובעת כי דין התביעה להידחות וכך הינני מורה. עוד אני קובעת כי התובע יישא בהוצאות הנתבעת בגין ההליך בסך של 7,500 ₪ אשר ישולמו בתוך 30 יום, שאם לא כן, יישאו הפרשי ריבית והצמדה כחוק.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לעיון באי כח הצדדים.

12 מתוך 13

צ

בית משפט לענייני משפחה באשדוד

תמ”ש 07-19-2007

תיק חיצוני:

מותר לפרסום ללא פרטים מזהים

ניתן היום, אי אייר תשפייא, 13 אפריל 2021, בהעדר הצדדים.

עפרה גיא, שופטת

13 מתוך 13

צ

בית משפט לענייני משפחה באשדוד

תמ”ש 07-19-2007

תיק חיצוני:

10. לאחר פרידת הצדדים פוטר מעבודתו, עבר להתגורר בעיר הוד השרון שם שכר יחידת דיור
בעלות של 3,000 ₪ לחודש. רכש פיצוציה ונטל הלוואה מאחותו בסך של כ- 58,000 ₪ בגינה משלם כל חודש 800 ₪. לאחר תקופה קצרה עסקו נקלע לקשיים וקרס, פדה את כל כספי הפנסיה שלו ונטל הלוואה נוספת בגובה 90,000 ₪ בגינה נושא בהחזר בסך של 1,700 ₪ לחודש.

11. התובע התחתן לפני מספר חודשים ואשתו עובדת כיום כמזכירה בשכר מינימום.

12. התובע עובד כיום כמציל בשמונה מקומות שונים, מתרוצץ בין מקום עבודה למשנהו, עובד
שעות ארוכות שבעה ימים בשבוע ומשתכר כ- 9,000 ₪ נטו.

13. מנגד, התובעת בת למשפחה אמידה שבבעלותה מספר מנכסי נדליין, עובדת כמנהלת בכירה
ומשתכרת כיום לא פחות מ- 15,000 ₪ נטו לפני הטבות, מקבלת מעבודה רכב, טלפון ודלק בעלת חסכונות וזכיות סוציאליות רבות ובבעלותה נכס אותו רכשה לאחרונה.

14. בסיכומיו הוסיף וציין כי הנתבעת לא נשאה בפועל בהוצאות מדור עת התגוררה בבית
בבעלות הוריה, צברה די והותר הון כדי לרכוש דירה ולשאת במשכנתא בגובה 1,100,000 ₪, עובדת כאשת מכירות ומשולם לה בונוס בממוצע חודשי של כ- 5,230 ₪ וסך משכורתה החודשית עומדת על 22,000 ₪ נטו לפני תוספת מזונות והתמיכה הכספית מהוריה ולמעשה סך הכנסתה עומדת על כ- 25,000 ₪ נטו ואילו הוא נמצא במינוס חודשי קבוע עוד בטרם הוציא שקל למחייתו.

15. הנתבעת מקבלת תמיכה כספית משמעותית מהוריה והכנסה זו היא מקור הכנסה נוסף
לעבודה.

16. משעה שההסכם אושר טרם הלכת בע”מ 919/15 הרי שיש לבחון את השלכותיו על גובה
המזונות כשהבחינה תעשה באופן קפדני פחות ותאפשר עיון מחדש, גם בהתקיים שינויים

פחות מהותיים.

3 מתוך 13

צ

בית משפט לענייני משפחה באשדוד

תמ”ש 07-19-2007

תיק חיצוני:

17. בתצהירו טען כי עבודתו נפגעה במהלך תקופת הקורונה והוא מקבל דמי אבטלה אולם
בתקופת השגרה הכנסתו עומדת על סך של כ- 9,000 ₪ נטו. עוד הוסיף כי גם אשתו שעבדה והרוויחה כ- 6,500 ₪ נמצאת בחליית ומקבלת דמי אבטלה, מחזירה הלוואות ומסייעת לשני ילדיה הבגירים המתגוררים עם הוריה.

טענות הנתבעת

18. הנתבעת טענה כי התובע מעלים הכנסות ונכסים ומרוויח בין 7,000-12,000 ₪ מעבודתו
הנוספת כמורה שחייה לילדים ומבוגרים.

19. הכנסותיו גדלו שעה שנישא ויש לקחת בחשבון גם את הכנסות אשתו המתגוררת עמו. אשתו
עברה לגור עמו ומשכירה דירתה והשניים נהנים מפירות הדירה.

20. התובע מגיש הליכי סרק על מנת לחמוק מתשלום מזונות ילדיו, נקט באינספור הליכי
הוצלייפ ואף אינו עומד בזמני השהות שנקבעו על אף הרחבתם.

21. סוגיית המזונות היא חלק ממכלול ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים בהסכם וסכום המזונות

נקבע בהתחשב בויתורי הנתבעת ונסיבות החיים בעת כריתתו.

22. בעת שחתם התובע על ההסכם, היה למוד קרבות משפטיים בנושאי משמורת ומזונות לאחר
שניהל מערכות משפטיות בקשר לילדיו הגדולים.

23. בעבר עבדה בתפקיד ניהולי בחברה שמשרדיה בנתבייג והשתכרה כ- 17,000 ₪. אולם, לאחר
שנחתם ההסכם בין הצדדים נאלצה לעבוד בקרבת מקום על מנת שתהיה זמינה לקטינים ושכרה נמוך יותר ועומד על כ- 10,000 ₪.

24. פסק הדין בתביעה למזונות מיום 09/03/2011 ניתן לאחר הליך ארוך של תביעת מזונות
ואבהות שהתנהלו כנגד התובע.

4 מתוך 13

צ

בית משפט לענייני משפחה באשדוד

תמ”ש 07-19-2007

תיק חיצוני:

25. התובע נוהג בראוותנות ובזבזנות, אינו מהסס לפרסם תמונות שלו חי את החיים הטובים
ואף ניסה להשיג במרמה כספי ביטוח, פיברק פריצה לעסק ופיברק הלוואה מאחותו. כך גם אינו ממצה את פוטנציאל השתכרותו. עוד ציינה כי הכנסתו כ- 9,000 ₪ ופוטנציאל

ההשתכרות גבוה יותר.

26. עד לאחרונה היא התגוררה ביחידת דיור בבית הוריה אז רכשה דירת שלושה חדרים ביבנה
במסגרת מחוסרי דיור ותיקים של מחיר למשתכן וזאת נוכח זכאותה כאם חד הורית מחוסרת דיור בגיל 48.

27. הוצאותיה החודשיות הינן כ- 14,300 ₪ והוריה מסייעים לה כל חודש על מנת שתצליח
לסיים החודש ולא להיכנס לחובות.

28. לא עלה בידי התובע להוכיח כל שינוי נסיבות שיש בו בכדי להצדיק פתיחת ההסכם. עוד ציינה כי הילדים נמצאים 9943.
% בחזקתה.

29. בתצהירה הוסיפה כי התובע מקבל החלטות כלכליות פזיזות גם בהיבט הכלכלי ובעבר אף
השתמש במפגשים עם הקטינים כשוט. כאשר לא נענתה לדרישותיו, חדל לפגוש אותם.

30. כך טענה כי מצבו הכלכלי השתפר מאז עריכת ההסכם, שכן נישא שוב והכנסות התא
המשפחתי גדלו וההוצאות קטנו.

31. כך גם ציינה כי התובע משלם עבור בתו הנוספת מזונות בסך של 1,900 ₪ ואילו עבור ילדיה
1,550 ₪ לכל אחד ואין כל סיבה לשוני ולפגיעה בהם.

32. ביום 30/08/20 פוטרה מעבודתה נוכח משבר הקורונה.

בנסיבות אלו, עתרה לדחות התובענה.

5 מתוך 13

צ

בית משפט לענייני משפחה באשדוד

תמ”ש 07-19-2007

תיק חיצוני:

דיון

33. בהתאם לדין החל, בית משפט רשאי לשנות מזונות שנקבעו בהסכם או פסק דין ופסק דין
למזונות אינו יוצר מחסום החלטי בפני התדיינות חוזרת וניתן לשוב ולפנות בעניין בחינת גובה המזונות ובתנאי שיוכח כי חל שינוי מהותי בנסיבות בהשוואה למצב שהיה קיים

בעבר. אין המדובר בשינוי של מה בכך וההלכה מגבילה ומצמצמת את הדיון החוזר במזונות רק לאותם מקרים, בהם חל שינוי מהותי בהשוואה למצב שהיה קיים בעבר. ראו ע”א 442/83 קם נ’ קם (פורסם במאגרים האלקטרוניים).

34. בנוסף, כשם שניתן לדון מחדש בפסק דין למזונות שניתן על יסוד הכרעתו העניינית של בית
המשפט, כשמשתנות הנסיבות שינוי מהותי, כן ניתן לדון מחדש בפסק דין גם אם הוא ניתן בהסכמה. בע”א 4515/92 שטיין נ’ שטיין (פורסם ביום 13/06/94) נקבע, כי ניתן לשנות גם סכומי מזונות שהוסכם עליהם במסגרת הסכם שנערך בין הצדדים אולם יש להקפיד עם העותר לשינוי דמי המזונות וליחס חשיבות לכך שאכן מדובר בהסכם שנעשה בהסכמה בין הצדדים. כן ראו לעניין זה בפרשת קסם הנייל שם נקבע כי: “פסק-דין, שניתן בהסכמה, אין לפתחו אלא במקרים נדירים, וזאת בשל אופיו ההסכמי. ודאי שניתן לפתחו, אם הצדדים השאירו פתח לכך, במפורש או במשתמעיי.

אם כן, על התובע הטוען להפחתת סכום המזונות להוכיח יישינוי מהותי בהשוואה למצב שבעבר. שינוי בלתי משמעותי על תוצאותיו צריך להיספג על ידי הצדדים להתדיינות הקודמת, והם חייבים להתאים עצמם למשמעותו בלי לפנות שוב לערכאות”.

ראו: ע”א 177/81 רחל גלעדי נ’ דייר ישראל גלעדי, פייד לו (3) 179).

36. ההלכה קבעה כי רק נסיבות כאלה, היורדות לשורשו של פסק הדין קודם, יכולות להשפיע
על עצם החבות של החייב במזונות או על גובה החיוב.

6 מתוך 13

צ

בית משפט לענייני משפחה באשדוד

תמ”ש 07-19-2007

תיק חיצוני:

שינוי הנסיבות, המהווה עילה לשינוי המזונות, חייב להראות בעליל שינוי משמעותי באחד מאלה: עצם החיוב, שיעור החיוב, צרכי הקטין, יכולת החייב, יכולת ההורה המשמורן, רכוש הקטין וכיוייב. פגיעה או שינוי באלה, אשר לא נצפו ולא היתה כל אפשרות לצפותם במועד מתן פסק הדין ואשר לא ניתן להתעלם מהם, הם שיהוו את שינוי הנסיבות העשוי להביא לשינוי המזונות. התפתחויות שנוצרו לאחר פסק הדין המקורי וניתן היה לצפותן מראש, אינן מהוות שינוי נסיבות מהותי, המחייב בחינה נוספת של דמי המזונות.

יוצא אם כן, כי המצב בעבר בעת פסיקת המזונות הוא בגדר נקודת מוצא מחייבת והנטל להוכחת השינויים שחלו במצב כאמור רובץ לפתחו של הטוען לשינוי הנסיבות.

לאמור, בתביעה לשינוי נסיבות אין בודקים למן ההתחלה את הצרכים והיכולת, אלא רק את השינוי שחל בנסיבות ומכאן כי מי שמבקש להוכיח שינוי מהותי בנסיבות ובצרכים מחויב בהוכחתו של המצב ששרר בעבר, בעת הינתן פסק הדין ובהוכחת השינוי שחלף מאז.

38. עוד אציין כי במסגרת כתב תביעתו טען התובע כי יש לקחת בחשבון את ההלכה שנפסקה
בבע”מ 919/15. בעניין זה היו מחלוקות לא מועטות בפסיקה מאז שפורסם בע”מ 919/15 אלא שלאחרונה הוכרעה הסוגיה במסגרת בע”מ 7670/18 פלונית נגד פלוני (פורסם ביום 20/01/2021) שם נקבע כי הלכת בע”מ אינה מהווה עילה לפתיחת הליכי מזונות חלוטים ואין בה בכדי לשנות, לרכך או להשפיע על מבחן שינוי הנסיבות המהותי בתביעות להפחתת

מזונות.

לפיכך, כל שעל בית משפט לבחון הוא האם קיים שינוי נסיבות מהותי המצדיק הפחתת המזונות שנקבעו במסגרת פסק הדין אשר אישר ביום 22/2/2011 את הסדר הפשרה שנערך

בין הצדדים.

39. מן הכלל אל הפרט

7 מתוך 13

צ

בית משפט לענייני משפחה באשדוד

תמ”ש 07-19-2007

תיק חיצוני:

התובע טוען לשלושה נימוקים עיקריים שיש בהם בכדי להצדיק הפחתת המזונות. האחד, שינוי משמעותי במצבו הכלכלי ופוטנציאל הכנסתו, שיפור במצב האם ופוטנציאל הכנסותיה וגילם של הקטינים. להלן אדרש לטיעוניו.

תחילה אדרש לטענתו בדבר הרעה משמעותית במצבו הכלכלי לטענתו בעת שחתם על ההסכם התגורר בבית המלון בו עבד, הרוויח כ- 10,500 ₪ נטו. מאז פוטר מעבודתו ועבר להתגורר בשכירות ביחידת דיור בה מתגורר עד היום בשכירות של 3,000 ₪. עוד טען כי הכנסתו עומדת כיום בחודשי החורף על סך של כ- 6000 ₪ ובקיץ לסך של 9,000 ₪ נטו.

40. יוער כבר עתה כי התובע לא צרף לכתב תביעתו תלושי שכר רלוונטים. כך לא צרף תלושי

שכר

ממועד עריכת ההסכם ואישורו מיום 22/02/2011. כל שצרף התובע לכתב תביעתו הם תלושי שכר מחודשים ינואר 2014 עד אוקטובר 2014. יצוין כי אומנם בכתב תביעתו טען התובע בסעיף 4 לכתב תביעתו כי צרף תלושי שכר ממועד עריכת ההסכם, אלא שמדובר בתלושי שכר מחודשים ינואר 2014 ועד אוקטובר 2014 כאשר ההסכם בין הצדדים אושר בבית המשפט ביום 22/2/2011 שלוש שנים קודם לעריכת ההסכם ודי בכך בכדי לדחות טענתו, שכן לא עלה בידו להוכיח שכרו בעת עריכת ההסכם ואין בתלושי שכר מתקופה שלאחר שלוש שנים בכדי להוות ראיה כלשהי שיש בה בכדי להוכיח טענותיו בדבר גובה

שכרו בשנת 2011.

אף טענת התובע בדבר העובדה לפיה התגורר במלון ולא היו לו הוצאות בגין מדור בעת שעבד במלון בניגוד לכיום, לא הוכחה ולא ניתן ללמוד דבר על כך מתלושי השכר שצרף שאינם רלוונטים לתקופת עריכת ההסכם. יתרה מזאת, עיון בפרוטוקול הדיון בעניין בתו הנוספת, אשר צורף על ידו במסגרת הדיון בתובענה, מלמד כי התובע התגורר באותה העת בעיר … ולא במלון ב… בנסיבות אלו, דין טענתו זו דחייה.

אשר לטענותיו בדבר תשלום מדור בסך של 3,000 ₪, עבור מדורו, הרי שהתובע לא צרף כל אסמכתא לתשלומים בגין דמי שכירות בסך של 3,000 ₪ בתחילת כל חודש מחשבון הבנק שלו (על אף שבהסכם השכירות שצורף עולה כי התשלום נעשה בתחילת כל חודש) ואף טען

8 מתוך 13

צ

בית משפט לענייני משפחה באשדוד

תמ”ש 07-19-2007

תיק חיצוני:

כי התשלומים משולמים במזומן. בנוסף, לא עלה בידי התובע להציג לעיוני הסכם שכירות בתוקף וכל שהוצג הוא חוזה שכירות משנת 2018. בנסיבות אלו עדיפה בעיני טענת הנתבעת לפיה אינו משלם שכירות כלל ומתגורר בבית בבעלותה של אשתו.

כך גם טען התובע כי אין לו כל אסמכתאות לתשלום עבור דלק וזאת ללא הסבר מניח הדעת. אין זה סביר במיוחד כשטען כי עובד בשונה מקומות עבודה שונים כמציל בכל הארץ במשרה מפוצלת שבעה ימים בשבוע והודה כי יש בחזקתו רכב וטען להוצאות בגינו בסך של כ- 2,000 ₪ ובכרטיס האשראי ההוצאות בגינו עבור ביטוחים עמדו על סך של כ- 240 ₪ בלבד.

בנוסף, עיון בתדפיס כרטיס האשראי של התובע מלמד כי אינו כולל הוצאות בגין מזון כלל וזאת ללא כל הסבר מניח הדעת. עוד מצאתי מעיון בחשבון הבנק של התובע כי לחשבון הופקדו מזומנים ללא כל הסבר ואף התובע לא ידע לפרט מה מקורם. מעיון מתלושי השכר שצורפו לשנה האחרונה עולה כי אכן משכורתו בחודשי הקיץ מגיעה לסך של כ- 9,000 ₪ נטו בחודשי הקיץ וסך של כ- 6,000 ₪ נטו בחורף. עם זאת, עובדה זו אינה מתיישבת עם טענת התובע לפיה עובד במספר רב של מקומות עבודה. מה גם שכפי שציינתי לעיל, לא מצאתי ממסמכים שצורפו על ידי התובע כי נושא בהוצאות דלק והוצאות מדור ונראה כי אלו ככל שקיימים, משולמים ממקורות אחרים.

משכך, מצאתי מקום לקבוע כי לא הוצגה בפניי כל ראייה באשר לירידת שכרו של התובע והתרשמתי אף כי נוכח העובדה שהתובע טען כי עובד במספר עבודות ומשלם תשלומים כגון דיור ומזון במזומן כי אכן מקבל כספים ממקורות עלומים ולא ברורים כטענת הנתבעת. משכך, אני מעריכה הכנסתו של האב בשגרה כמדריך שחייה כטענת האם בסך נוסף של 3,000 ₪ במזומן (מחצית שכר דירה נטען וכן הוצאות מזון וזאת על הצד הנמוך בשעה שנתתי דעתי לכך שחי עם בת זוגו באופן שיש בו בכדי להפחית הוצאותיו) וזאת, בנוסף להכנסתו כמציל. משכך, אני מעריכה שכרו בסך ממוצע של 11,000 ₪ (סך של כ- 8,000 ₪ נטו על פי תלושי השכר לשנת 2019 וסך נוסף של כ- 3000 ₪ כפי שפורט לעיל).

41. בנסיבות אלו ושעה שטוען התובע כי הכנסתו בעת עריכת ההסכם עמדה על סך של כ

10,500

9 מתוך 13

צ

בית משפט לענייני משפחה באשדוד

תמ”ש 07-19-2007

תיק חיצוני:

₪, ככל שהטענה היתה מוכחת על ידו, ברי כי טענתו בדבר ירידה בשכרו להידחות, מה גם שכפי שציינתי לעיל, טענה זו לא הוכחה כלל.

42. מעבר לאמור, טענות התובע בדבר אחזקת המדור, כאמור לא הוכחו, בהיעדר כל אסמכתא
לתשלום, מה גם שהתובע לא התייחס לחלקה של אשתו במדור ואחזקתו ובהיעדר ראייה לפיה בעת שעבד במלון, התגורר בו ולא נשא בכל הוצאת מדור והחזקתו.

אף טענות התובע בדבר הלוואה מאחותו לא הוכחו בהיעדר כל ראייה על העברת תשלומים לאחות. אומנם צורף לוח סילוקין להלוואה על כ- 58,000 ₪ וההחזר החודשי עומד על סך של סך של כ- 780 ₪ למשך 6 שנים, אך לא ברור מועד תחילתה. עם זאת, בהנחה שזו נלקחה בשנת 2015 ברי כי מאז חלפו מעל לשש שנים, משך תקופת ההלוואה אשר הסתיימה זה

מכבר.

כך גם טענות על הלוואות נוספות שנלקחו על מנת לסלק חובותיו ושולמו באמצעות כספי חסכונות וקופות גמל של התובע לא הוכחו ואין בעובדה שהתובע פדה כספי הפנסיה שלו בכדי להוות ראייה לכך. מעבר לאמור, אין בעובדה שהתובע פדה כספי הפנסיה לצורך סילוק חובותיו בכדי להצדיק הפחתת מזונותיו או להוות שינוי נסיבות. אומנם לתובע הלוואה של כ- 90,000 ₪ שהיתרה לפרעון ביולי 2019 עמדה על כ- 60,000 והוא משלם עליה מדי חודש כ- 1,770 ₪, (בסיכומיו טען לתשלום בסך של כ- 1,350 ₪) אולם לא מצאתי בכך בכדי להוות שינוי נסיבות משמעותי המצדיק הפחתת גובה המזונות, מה גם שלא הוצג בפניי תדפיס עוייש ודויית יתרות לאב משנת 2011 ולא ידוע לבית משפט באם במועד עריכת ההסכם שילם התובע הלוואות כלשהן למאן דהו ואין די בטענתו הסתמית לפיה לא היו לו

חובות בעת עריכת ההסכם.

43. אשר לטענה לפיה קיים חוב עבור מזונות בתו הנוספת של התובע אשר נוצר לאחר עריכת
ההסכם ביום 9/3/2011 עת נקבע חיוב עבור מזונות הבת הנוספת בסך של 1,900 ₪, ברי כי דין הטענה דחייה כפי שציינתי לעיל. התביעות בעניינה של הבת הנוספת החלו במרץ 2010 וברי כי התובע ידע על קיומה של הבת שבמועד עריכת ההסכם היתה כבת 65. והיה עליו לצפות עת הוגשה התביעה נגדו, טרם עריכת ההסכם כי יחוייב במזונותיה. משכך, לא

10 מתוך 13

לחזור למשהו ספיציפי?

[xhpp_shortcode_removalBTN]
פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין של ישראל - מקום אחד לכל פס"ד של בתי המשפט הישראלי והמחוזות השונים
[xhpp_shortcode_removalBTN]

השאר תגובה

[xhpp_shortcode_removalBTN]

פורטל פסקי הדין של ישראל

פס"ד חדשים באתר

רוצים לקבל עדכון לגבי פסקי דין חדשים שעולים לאתר?

בשליחה הינך מאשר שאנו יכולים לשלוח לך מידע שיווקי / פרסומי

error: תוכן זה מוגן !!