לא מצאת פסק דין שחיפשת? ניתן לעשות חיפוש מתקדם ולמצא את כל רשימת פסקי הדין!

בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו 11 ספטמבר 2019 36860 – 01 – 17 שירי אליאס נ' פרקליטות מחוז תל אביב אזרחי 36932 – 01 – 17 א. שירי יהלומים 2001 בע"מ נ' פרקליטות מחוז תל אביב אזרחי
ע"מ ע"מ
לפני כב' השופטת ירדנה סרוסי
מערערים
1. אליאס שירי 2. א. שירי יהלומים 2001 בע"מ
ע"י ב"כ עוייד ברם, סלוקי ושות' וע"י ב"כ עו"ד יולוס, גזית ושותי
נגד
משיב
פקיד שומה גוש דן
ע"י ב"כ עו"ד יעל הרשמן פרקליטות מחוז ת"א (אזרחי)
החלטה
בפני בקשה לזימון עדים מטעם המערערים. המערערת 2 היא חברה פרטית העוסקת במסחר ליהלומים בבורסה ליהלומים ברמת גן ומוחזקת במלואה על ידי מר אליאס שירי, המערער 1 (להלן יכונו יחד ייהמערעריםיי). כנגד המערערים הוצאו שומות מס שבבסיסן טענת פקיד השומה כי הוצאות שנדרשו על ידם בוססו על חשבוניות פיקטיביות שאינן משקפות עסקאות יהלומים אמיתיות. לצורך ביסוס הגנתם, המערערים מבקשים לזמן לעדות את מי שהיו הצדדים השניים לעסקאות האמורות (27 עדים), וכן מבקשים כי בית המשפט יורה לאותם עדים לאתר בשקידה סבירה כל מסמך או אסמכתא המצויים בידיהם בקשר עם אותן עסקאות ולהציגם במהלך עדותם, ובפרט: רישומי הנהייח, רישומי מלאי, תעודות, רישומי משלוח, ספירת מלאי, מעגל קארטים, רישומים פנימיים או ממוחשבים וכדומה.

זימון עדים – המסגרת הנורמטיבית 1. תקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984 קובעות את המנגנון לזימון עדים. לפי תקנה 178 אם יינקבע תאריך לדיון בתובענה, רשאי בית המשפט, לבקשת בעל דין, להזמין עד, אם למתן עדות ואם להצגת מסמכים". המגבלה היחידה מבחינת מועדים הנוגעת להזמנת עדים קבועה בתקנה 182(ב): "אם דרש בעל דין הזמנת עד
עמוד 1 מתוך 7

בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו 11 ספטמבר 2019 36860 – 01 – 17 שירי אליאס נ' פרקליטות מחוז תל אביב אזרחי 36932 – 01 – 17 א. שירי יהלומים 2001 בע"מ נ' פרקליטות מחוז תל אביב אזרחי
ע"מ ע"מ

5. כן נקבע בפסיקה כי יילא ניתן להסתמך על הנחה כללית כי עד יסרב ליתן תצהיר – גם אם זו מבוססת על נסיון העברי (רע"א (מחוזי בייש) 11274 – 09 – 16 יונתן מצליח כהן נ' אהלי משה אלחור פסקה 10 ( 10 . 11 . 2016 ). במסגרת זימון עדים לעדות ראשית, על המבקש להראות כי עשה ניסיונות של ממש לבקש מהעדים האמורים לתת תצהיר וכי ניסיונות אלו כשלו או שהעדים לא אותרו על ידו.
דיון והכרעה בבקשת המערערים לזימון עדים

הגשת העדויות במסגרת תצהירים 6. במסגרת קדם המשפט נקבע כי הצדדים יקדימו ויגישו את ראיותיהם בתצהירי עדות ראשית (ראו פרוטוקול דיון מתאריך 7 . 4 . 2019 ). מכאן, שחלה בענייננו תקנה 168(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי. כלומר, על המערערים מוטל הנטל להבהיר מדוע לא ניתן לקבל תצהיר מראש או מסמכים מכל אחד מן העדים שזימונם מבוקש ומדוע נדרש לשמוע את עדויותיהם ולראות את המסמכים שבידיהם רק במועד ההוכחות לראשונה. 7. המערערים טענו בבקשתם לזימון עדים כי יימטבע הדברים, בחלק לא מבוטל מהמקרים בהיעדר צו של בית המשפט ובפניה וולונטרית' גרידא מידת שיתוף הפעולה נמוכה משמעותיתיי (סעיף 5 לבקשה לזימון עדים). 8. יובהר כי אין די בהערכה כללית של בעל הדין, כי אם יפנה לעד המבוקש, אותו עד לא יסכים לתת תצהיר. עם זאת, כל עוד בעל הדין עשה ניסיונות של ממש לבקש מהעד לתת תצהיר וניסיונות אלו כשלו, או שהעד לא אותר, די בכך כדי להצדיק את זימונו של אותו עד על ידי בית המשפט ואין להרחיק לכת ולדרוש סירוב מפורש של העד למתן התצהיר. בענייננו, מרבית פניותיהם של המערערים לעדים המבוקשים נותרו ללא מענה. על אף שהמערערים לא הראו כי נעשה ניסיון מצידם, במסגרת הליכי הערעור, ליצור קשר עם הצדדים השניים לעסקאות, הם העדים המבוקשים, נראה כי די בניסיונות שנעשו על ידם במסגרת הליכי השומה ובחומר שהובא בפני בית המשפט כדי ללמד כי מידת שיתוף הפעולה לצורך מתן תצהירים הייתה נמוכה. במובן זה, ניתן לצאת מן ההנחה שהמערערים עשו כל שביכולתם כדי להביא את העדויות המבוקשות בפני בית המשפט במסגרת תצהירי עדות ראשית.

זימון העדים 9. בקשת המערערים לזימון עדים באמצעות בית המשפט, מכוח תקנה 178א לתקנות, מונה רשימה של 27 עדים.
עמוד 3 מתוך 7

בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו 11 ספטמבר 2019 ע"מ 36860 – 01 – 17 שירי אליאס נ' פרקליטות מחוז תל אביב אזרחי ע"מ 36932 – 01 – 17 א. שירי יהלומים 2001 בע"מ נ' פרקליטות מחוז תל אביב אזרחי

10. מדובר, כאמור, בעדים שהיו הצדדים השניים לעסקאות העומדות בבסיס שומת המשיב ואין מחלוקת בין הצדדים כי עדותם של העדים המבוקשים שייכת לעניין ועשויה לתרום לחקר האמת. על כן, המשיב אינו מתנגד לעצם זימונם של העדים אך טוען כי ככל שעדויות העדים לא ייתמכו במסמכים אובייקטיבית מזמן אמת – יש מקום לתת משקל ראייתי נמוך לעדותם. 11. מהבקשה לזימון עדים עולה כי, כבר במהלך הליכי השומה שהתנהלו אצל פקיד השומה התבקשו המערערים לספק אסמכתאות התומכות באמיתות העסקאות. משכך, פנו המערערים ליהלומנים, שהיו הצדדים השניים בעסקאות המדוברות, אותם עדים המבוקשים כאן, על מנת שיעידו על ביצוע העסקאות ויספקו את האסמכתאות המתאימות (העתקי הפניות צורפו לבקשה כנספח א; העתק המענה שהתקבל לפניות אלה צורף כנספח ו לתצהיר מטעם המערערים). מהנספחים הנייל עולה כי התקבל מענה לפניית המערערים מ-6 יהלומנים מתוך 27 היהלומנים אליהם פנו. כן עולה כי מענה זה לא הניח את דעת פקיד השומה. 12. היעתרות לבקשה לזימון העדים והבאת האסמכתאות על ידם לראשונה במועד דיון ההוכחות עשוי לגרום לכך שבמסגרת הדיון יועלו עובדות חדשות שכלל לא נידונו בהליכי ההשגה ולא הוצגו בפני פקיד השומה. 13. כלל ידוע הוא כי בית המשפט אינו קובע ממצאים עובדתיים עבור המשיב אלא מעביר תחת שבט ביקורתו את שיקול דעת המשיב לאחר שהאחרון בחן את העובדות שהוצגו בפניו: "בית המשפט אינו רשאי להמיר את שיקול דעתו של פקיד השומה בשיקול דעתו הואיי (ע"א 8082 / 09 רחמים שקלים נ' פקיד שומה ירושלים
.(27.11.2011) 3

מכאן, שראוי ונכון הוא כי העדויות והאסמכתאות בכתב יוצגו תחילה בפני פקיד השומה, באופן המאפשר לו לגבש את עמדתו בנוגע אליהן ואת מידת השלכתם על השומה שהוציא תחת ידיו. 14. בפרוטוקול הדיון שנערך בתאריך 7 . 4 . 2019 אישרה באת-כוחו של המשיב כי ייאין שום מניעה שהמשיב יובאו בפניו עדים ו/או תצהירים והוא יתרשם, גם אצל המשיב מתנהל הליך מעין שיפוטי שאפשר להתרשם מעדים, עם מהימנות…." (עמוד 7 שורות 22 – 24), וכן כי ייככל שיוכחו עסקאות אמיתיות פקיד השומה יהיה מוכן להשתכנעיי (עמוד 8 שורה 22). 15. לפי סעיף 135(4) לפקודת מס הכנסה, לפקיד השומה הסמכות "להזמין כל אדם שיש לו קשר עסקי עם הנישום והיכול, לפי דעתו, להעיד בענין ההכנסה שיתייצב
עמוד 5 מתוך 7

בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו 11 ספטמבר 2019 36860 – 01 – 17 שירי אליאס נ' פרקליטות מחוז תל אביב אזרחי 36932 – 01 – 17 א. שירי יהלומים 2001 בע"מ נ' פרקליטות מחוז תל אביב אזרחי
ע"מ ע"מ
ירדנה סרוסי, שופטת
עמוד 7 מתוך 7

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין של ישראל - מקום אחד לכל פס"ד של בתי המשפט הישראלי והמחוזות השונים

השאר תגובה

פורטל פסקי הדין של ישראל

פס"ד חדשים באתר

רוצים לקבל עדכון לגבי פסקי דין חדשים שעולים לאתר?

בשליחה הינך מאשר שאנו יכולים לשלוח לך מידע שיווקי / פרסומי

שינוי גודל גופנים
ניגודיות
error: תוכן זה מוגן !!