לא מצאת פסק דין שחיפשת? ניתן לעשות חיפוש מתקדם ולמצא את כל רשימת פסקי הדין!

אאאא

סמוראל

בית משפט השלום בראשון לציון

ת”פ 34257-12-16 יעקב שמואל נ’ המרכז לגביית קנסות

לפני:

כבוד השופט גיא אבנון

המבקש:

יעקב שמואל – ת’יז 025068438

נגד

המשיב:

המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות באמצעות פרקליטות מחוז מרכז – אזרחי

בשם המבקש: בשם המשיב:

עו”ד ליאור עובדיה ניר סולומון

החלטה

לפניי בקשה לפריסת תשלומים ולביטול תוספת פיגורים בגין אי תשלום קנס שהוטל על המבקש בפסק דין חלוט.

רקע

ביום 232.2018. הודה המבקש והורשע (בהסדר טיעון אליו הגיעו הצדדים בהליך גישור), בכתב אישום מתוקן בביצוע עבירות כלכליות רחבות היקף שהתפרשו על פני מספר שנים. המבקש עמד בראש מיזם עברייני שהפיץ חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ- 700 מיליון ש (סכום המע”מ בגינן עמד על כ- 105 מיליון ₪), כשלצורך כך ביצע בצוותא עם אחרים מגוון עבירות לרבות קשירת קשר לעשות פשע, רישום כוזב במסמכי תאגיד, זיוף, שיבוש מהלכי משפט, הדחה בחקירה ועבירות מס. בגזר דין מיום 43.2018. מצאתי לכבד את ההסדר העונשי והשתתי על המבקש עונש מאסר בפועל למשך 75. שנים, קנס כספי בסך 1 מיליון ₪ לתשלום ב- 25 תשלומים חודשיים שווים ורצופים החל מיום 232.19. או שנת מאסר תמורתו (יושם אל לב, ניתנה ארכה בת כשנה לתחילת תשלום הקנס), ומאסרים מותנים.

בחלוף יותר משנתיים מאז שהפך פסק הדין לחלוט, ומעל שנה ממועד תחילת תשלום הקנס, הוגשה הבקשה דנן במסגרתה עתר המבקש “להורות לשב”ס להעביר מדי חודש בחודשו סך של 2,000 ₪ מכספי הכנסתו של המבקש (בין כותלי בית הסוהר – ג”א) למרכז לגביית קנסות (להלן: המרכז) לתשלום הקנס עד למועד שחרורו של המבקש. לאחר שחרורו של המבקש מבית הסוהר, מתחייב המבקש להפריש 50
% מהכנסתו החודשית למרכז (לגביית קנסות לתשלום

:

1 מתוך 3

אאאא

סמוראל

בית משפט השלום בראשון לציון

ת”פ 34257-12-16 יעקב שמואל נ’ המרכז לגביית קנסות

הקנס. בנוסף לאמור מתבקש בית המשפט הנכבד, להורות על ביטול (תוספות) הריבית (שנצברו)”.

המשיב התנגד לבקשה וביקש לדחותה על הסף: הן מחמת אי הגשת תצהיר בתמיכה לבקשה לביטול ריבית פיגורים, בניגוד להוראת סעיף 69(ב) לחוק העונשין, תשל”ז-1977 (להלן: חוק העונשין); הן מכיוון שהסמכות העניינית לדון בבקשה לפריסת חוב נתונה למשיב, אשר דן בבקשות קודמות של המבקש (חלקן התקבלו באופן חלקי), ובמקום לקיימן או להשיג עליהן מצא המבקש לפתוח בהליך דנן.

בהחלטה מיום 57.20. הוריתי למבקש להודיע מדוע לא תידחה בקשתו על הסף מנימוקי המשיב. בתגובה (לאחר מתן ארכה) נמנע המבקש מהתמודדות עם איזו מהטענות המקדמיות. לפנים משורת הדיון מצאתי ליתן לו הזדמנות נוספת להשיב. בתגובה שנייה הפנה המבקש לסעיף 69 לחוק העונשין, ממנו ביקש ללמוד על קיומה של סמכות מקבילה לבית המשפט לדון בבקשות לביטול תוספת פיגורים, וכן לסעיף 87 לחוק העונשין, עליו ביקש לבסס את סמכותו של בית המשפט לפרוס את הקנס לתשלומים.

דיון

אקדים אחרית לראשית: החלטתי לדחות את הבקשה על הסף מנימוקי המשיב, זאת משמצאתי כי המבקש מנסה לחצוב את דרכו בקרקע חרושה. בבקשתו חורג המבקש מהוראותיו הברורות של המחוקק: סעיפים 5ב, 5ג לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, תשנ”ה 1995. אם נותר ספק באשר לפרשנות החוק, נסתם הגולל בהלכה מחייבת של בית המשפט העליון.

אשר לפריסת תשלומים, ראו ע”פ 4914 שמעון אזולאי נ’ מדינת ישראל (63.17.): “דחינו אפוא את עמדת הסניגוריה כי לבית המשפט ולמרכז יש סמכות מקבילה, וקבענו כי הסמכות לדחות ולפרוס את תשלום הקנס מסורה למרכז לגביית קנסות” (פס’ 22).

אשר לביטול תוספת פיגורים, ראו ע”פ 1987/17 פלוני נ’ מדינת ישראל (257.19.): “ככלל, הסמכות להורות על פטור מתשלום תוספת פיגורים מוקנית למרכז לגביית קנסות, בהתאם לסעיף 5ג לחוק המרכז לגביית קנסות” (פס’ 5). אמנם, קיימת לכאורה סמכות מקבילה לבית

2 מתוך 3

אאאא

סמוראל

בית משפט השלום בראשון לציון

ת”פ 34257-12-16 יעקב שמואל נ’ המרכז לגביית קנסות

המשפט, מכוח סעיף 69 לחוק העונשין, אלא שאינני מוצא הצדקה להפעיל סמכות זו, לאחר שהמרכז קנה סמכות ודן זה מכבר בעניינו של המבקש. יותר מכך, המבקש ממילא לא עמד בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף 69(ב) לחוק העונשין, משלא צירף תצהיר לתמיכה בטענותיו, כשגם מטעם זה ראוי לדחות את בקשתו על הסף.

בטרם סיום ראיתי להאיר זרקור בשאלת תום ליבו של המבקש, אשר מצא להגיש בקשתו לבית המשפט מבלי שהזכיר את דבר קיומן של החלטות שניתנו בעניינו על ידי המשיב בסוגיות אלו ממש. ראו פירוט (וצרופות) בתגובת המשיב. פניית המבקש לבית המשפט, לכאורה בידיים לא נקיות, תוך הסתרת הליכים והחלטות שניתנו בעניינו, מחזקת את המסקנה כי דין בקשתו – דחייה על הסף, וכך אני מורה.

למען הסר ספק, אין בהחלטה דנן משום הבעת עמדה באשר לאפשרות מיצוי ההליכים מול המרכז.

ניתנה היום, יייט אב תשייפ, 09 אוגוסט 2020, בהיעדר הצדדים, ותישלח אליהם.

גיא אבנון, שופט

3 מתוך 3

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין של ישראל - מקום אחד לכל פס"ד של בתי המשפט הישראלי והמחוזות השונים

השאר תגובה

פורטל פסקי הדין של ישראל

פס"ד חדשים באתר

א. בלדן אחזקות בע”מ נגד מיכאל גרוס ויצחק גבריאל גרוס ויוסף קצב ופסק דין בעניין נתבע 3 ולפני ביהמייש בקשת המבקש – הנתבע 3, לסילוק התביעה על הסף מחמת מעשה בית דין, שיהוי וו/או מניעות אחרת, התיישנות. וטענות המבקש וטענות המבקשהמבקש טען בבקשה לסילוק על הסף כי דין התביעה להידחות על הסף מחמת מעשה בית ודין מסוג השתק פלוגתא והשתק עילה וכן בשל שיהוי ומניעות. התביעה הנדונה העוסקת ובאירועים שאירעו כולם במאה הקודמת, כבר הוגשה בשנת 2000 והינה בגדר חזרה על תביעה ושכבר הוגשה. התביעה נדונה והוכרעה לחובת התובעת, בשתי ערכאות. וטענות המבקשהמבקש טען בבקשה לסילוק על הסף כי דין התביעה להידחות על הסף מחמת מעשה בית דין מסוג השתק פלוגתא והשתק עילה וכן בשל שיהוי ומניעות. התביעה הנדונה העוסקת באירועים שאירעו כולם במאה הקודמת, כבר הוגשה בשנת 2000 והינה בגדר חזרה על תביעה שכבר הוגשה. התביעה נדונה והוכרעה לחובת התובעת, בשתי ערכאות.עוד טוען המבקש, כי גם אם ביהמייש יימצא לנכון לקבוע כי לא מתקיים מעשה בית דין ועדיין יהיה מקום לדחות את התביעה מחמת שיהוי ו/או מניעות אחרת. הסיבה לכך הינה ושכביכול התובעת לא השכילה עד כה להגיש תביעה בעילה שעמדה לרשותה עוד בשנת 2000 ומאז ולא התרחש כל אירוע שמנע ממנה את הגשת התביעה. בנוסף, בענייננו לא יכול להיות ספק כי ומתקיימים שני התנאים לדחיית תביעה מחמת מניעות שעניינה שיהוי, הראשון, כי השיהוי מבטא וויתורו של התובע על זכותו, השני, כי בעקבות השיהוי הורע מצבו של הנתבע. וטענות המבקשהמבקש טען בבקשה לסילוק על הסף כי דין התביעה להידחות על הסף מחמת מעשה בית דין מסוג השתק פלוגתא והשתק עילה וכן בשל שיהוי ומניעות. התביעה הנדונה העוסקת באירועים שאירעו כולם במאה הקודמת, כבר הוגשה בשנת 2000 והינה בגדר חזרה על תביעה שכבר הוגשה. התביעה נדונה והוכרעה לחובת התובעת, בשתי ערכאות.עוד טוען המבקש, כי גם אם ביהמייש יימצא לנכון לקבוע כי לא מתקיים מעשה בית דין, עדיין יהיה מקום לדחות את התביעה מחמת שיהוי ו/או מניעות אחרת. הסיבה לכך הינה שכביכול התובעת לא השכילה עד כה להגיש תביעה בעילה שעמדה לרשותה עוד בשנת 2000 ומאז לא התרחש כל אירוע שמנע ממנה את הגשת התביעה. בנוסף, בענייננו לא יכול להיות ספק כי מתקיימים שני התנאים לדחיית תביעה מחמת מניעות שעניינה שיהוי, הראשון, כי השיהוי מבטא ויתורו של התובע על זכותו, השני, כי בעקבות השיהוי הורע מצבו של הנתבע.כמו כן, טוען המבקש, שמאחר שחלפו יותר משבע שנים ממועד אחרון האירועים שבגדר ועילת התביעה הנוכחית, ברור כי התביעה התיישנה. וטענות המבקשהמבקש טען בבקשה לסילוק על הסף כי דין התביעה להידחות על הסף מחמת מעשה בית דין מסוג השתק פלוגתא והשתק עילה וכן בשל שיהוי ומניעות. התביעה הנדונה העוסקת באירועים שאירעו כולם במאה הקודמת, כבר הוגשה בשנת 2000 והינה בגדר חזרה על תביעה שכבר הוגשה. התביעה נדונה והוכרעה לחובת התובעת, בשתי ערכאות.עוד טוען המבקש, כי גם אם ביהמייש יימצא לנכון לקבוע כי לא מתקיים מעשה בית דין, עדיין יהיה מקום לדחות את התביעה מחמת שיהוי ו/או מניעות אחרת. הסיבה לכך הינה שכביכול התובעת לא השכילה עד כה להגיש תביעה בעילה שעמדה לרשותה עוד בשנת 2000 ומאז לא התרחש כל אירוע שמנע ממנה את הגשת התביעה. בנוסף, בענייננו לא יכול להיות ספק כי מתקיימים שני התנאים לדחיית תביעה מחמת מניעות שעניינה שיהוי, הראשון, כי השיהוי מבטא ויתורו של התובע על זכותו, השני, כי בעקבות השיהוי הורע מצבו של הנתבע.כמו כן, טוען המבקש, שמאחר שחלפו יותר משבע שנים ממועד אחרון האירועים שבגדר עילת התביעה הנוכחית, ברור כי התביעה התיישנה.לבסוף טוען המבקש, שהתובעת מתעלמת מן העובדה שביהמ”ש המחוזי פסק כי על והתובעת לשלם לחברה המרכזית לשקילה (להלן: “חמייליי) 286,359 ₪. לפיכך, סכום החוב והפסוק של חמייל עומד על סך של 866,615 ₪ בלבד ויש לסלק על הסף כל אפשרות לתבוע מעבר ולסכום זה. ו1 מתוך 7
קרא עוד >>

רוצים לקבל עדכון לגבי פסקי דין חדשים שעולים לאתר?

בשליחה הינך מאשר שאנו יכולים לשלוח לך מידע שיווקי / פרסומי

שינוי גודל גופנים
ניגודיות
error: תוכן זה מוגן !!