לא מצאת פסק דין שחיפשת? ניתן לעשות חיפוש מתקדם ולמצא את כל רשימת פסקי הדין!

– —

דאצ’י

קשר

בית משפט לענייני משפחה בירושלים

20 אוקטובר 2020

שיש 61052-02-19 ש.ק. נ’ ל.ש. ואח’

כב’ השופט פליקס גורודצקי

תובע

ש.ק. ע”י ב”כ עוה”ד יובל חרש

נגד

נתבעים

1. ל.ש. ע”י ב”כ עוה”ד שרון שטרית

2. משרד הרווחה – לשכה משפטית ירושלים

פסק דין

לפני תביעה להוספת שם משפחה לקטינה פלונית ילידת dd.mm.yyyy (להלן “הקטינהיי).

התביעה הוגשה על ידי אבי הקטינה כנגד אמה.

בתמצית יאמר כי האב והאם (להלן-“ההורים”) קיימו קשר זוגי שלא במסגרת הנישואין.

כנובע מקיום הקשר הזוגי נולדה הקטינה.

עמדת האם

האם מתנגדת לשינוי השם בין היתר מהטעמים כדלהלן :

:

הקטינה היא בת 6 שנים לערך והיא נושאת את שם המשפחה של האם. כל שינוי בשלב זה של חי הקטינה, עשוי לפגום בקשר שלה עם האם, לפגוע בזהות הקטינה, ליצור יציבות בחייה, ואף לפגוע במצבה הרגשי.

חלפו למעלה משנתיים מאז שניתן פסק הדין לאבהות והאב לא הביע כל רצון להוסיף את שם משפחתו לקטינה, כך שלא ברור מה היא הדחיפות בשינוי השם כיום.

עסקינן בניסיון נוסף של האב למרר את חיי האם והקטינה.

1 מתוך 5

– —

קשר

בית משפט לענייני משפחה בירושלים

20 אוקטובר 2020

שייש 61052-02-19 ש.ק. נ’ ל.ש. ואח’

הקטינה יודעת היטב מי הוא אביה ואין כל צורך בהוספת שם משפחתו של האב לשם חיזוק זהות הקטינה.

ניתן להמתין עד גיל 18 של הקטינה על מנת לאפשר לה תקבל החלטה בעניין שינוי שם משפחתה.

התסקיר

בתסקיר מיום 106.20. אשר הוגש לבית המשפט ביום 156.20. (להלן “התסקיריי) נכתב על ידי העוייס כי היא התרשמה מקשר משמעותי וקרוב בין הקטינה להוריה. עוד התרשמה העוייס, כי הסכסוך המתמשך בין ההורים, הכולל דה לגיטימציה של האם להורות האב, אשר באופן סמוי הופך בעיני קטינה לדמות הורית מאיימת ולא בטוחה. תפיסה ממושכת זו את האב על ידי הקטינה עלולה לחבל

בקשר בין השניים.

לאור התרשמות זו העוייס הגיעה למסקנה כי קיימת חשיבות בהוספת שם המשפחה של האב לשם משפחתה של הקטינה.

העוייס הדגישה כי האב אינו מבקש להמיר את שם המשפחה של הקטינה לשמו, אלא להוסיף את שם המשפחה שלו בלבד. העוייס המליצה להוסיף את שם המשפחה של האב לשם הקטינה וציינה כי יש חשיבות פסיכולוגית בהעברת המסר המרגיע לקטינה כי אביה הינו דמות עקבית, יציבה ומיטיבה בחייה.

עמדות הצדדים לתסקיר

עמדת האב – יש לאמץ את המלצות התסקיר.

עמדת האם – יש לדחות את המלצות התסקיר.

עמדת ב”כ היועמ”ש

תמיכה בהמלצות התסקיר.

הדיון

ביום 1910.20. התקיים דיון במעמד הצדדים ובייכ היועמיש והושלמו טיעוני הצדדים בעל פה.

2 מתוך 5

– —

דאצ’י

קשר

בית משפט לענייני משפחה בירושלים

20 אוקטובר 2020

שיש 61052-02-19 ש.ק. נ’ ל.ש. ואח’

הכרעה

לאחר עיון בטענות הצדדים הגעתי למסקנה כי דין התביעה להתקבל.

ראשית, כידוע, עיקרון טובת הילד הוא “עיקרון העל” החולש על ההכרעה בסוגיות הנוגעות לגורלו של הקטין לאחר פירוק התא המשפחתי ראו: בע”ם 10060/07 (210.2008.) [פורסם בנבו] ; בע”מ 919/15 (1907.17.) [פורסם בנבו].

ההכרעה בדבר טובתו של הקטין מבוססת על מכלול הראיות העומדות לעיונו של בית המשפט, ובכלל זה על חוות דעת מומחים מקצועיים, להם יש את הכלים המתאימים, המומחיות, המקצועית והניסיון הדרוש לקביעת טובתו של הקטין במישור הרפואי, הפסיכולוגי או בכל תחום אחר לגביו מונו ראו: בע”מ 27/06 (15.2006.) [פורסם בנבו]; עמ”ש 707-03-17 (305.18.) [פורסם בנבו].

בענייננו – המלצת התסקיר היא להורות על הוספת שם המשפחה של האב. תסקירי עוייס מהווים כלי חשוב בו מסתייע בית המשפט בבואו להכריע בשאלות הנוגעות לטובתו של הקטין, ובית המשפט יאמץ את ההמלצות, אלא אם כן קיימים טעמים נכבדים ובעלי משקל ממשי המצדיקים סטייה מאותה המלצה ראו: ע”מ 9358/04 (0205.05.) [פורסם בנבו].

האם לא ביקשה לחקור את העוייס על המלצות התסקיר. כידוע, מעמדו של תסקיר עוייס הוכר בפסיקה כשווה ערך לחוות דעת מומחה ראו: רמ”ש 16708-05-20 (185.20.) [פורסם בנבו]. לאי חקירת מומחה יש משמעות ראייתית ראו: עמ”ש 1820-03-19 (125.19.) [פורסם בנבו].

אומנם, וויתור בעל דין על חקירת עד מומחה, אינו יכול להתפרש כהסכמה או השלמה עם חוות הדעת, אלא אם הוויתור נעשו במפורש, ואין מניעה כי במקרים המתאימים, יתקבלו השגות בעל הדין, ללא חקירת המומחה, מקום בו הוא הצביע על טעויות הנגלות על פני חוות הדעת ראו: עמ”ש -19234-11 17 (1112.18.) [פורסם בנבו].

אולם, במקרה שלפני האם לא הצביעה על כל טעות בתסקיר ואין כל מקום לסטות מהמלצות העוייס. הדבר נכון ביתר שאת משעה שבד בבד עם הגשת התסקיר, הוגש על ידי העוייס תסקיר מעמיק נוסף העוסק בסוגיית המשמורת וחלוקת זמני השהות. המשמעות היא כי לענייס קיימת הכרות ממשית עם המשפחה ולעובדה זו יש ערף מוסף בכל הנוגע להמלצה להוסיף את שם המשפחה של האב.

3 מתוך 5

– —

דאצ’י

קשר

בית משפט לענייני משפחה בירושלים

20 אוקטובר 2020

שיש 61052-02-19 ש.ק. נ’ ל.ש. ואח’

בנוסף, משעה שהורי הקטינה אינם נשואים ואף לא מתגוררים תחת קורת גג אחת, טובתו מחייבת ששמה יביע זיקה לשמות שני הוריה ראו : ש”ש 40541-03-16 (1212.16.) [פורסם בנבו].

שנית, לא ניתן לקבל את טענת האם כי הוספת שם המשפחה של האב לשם הקטינה תיצור קשיים בירוקרטיים ראו: פרוט’ עמ’ 1 ש’ 19-20, עמ’ 2 ש’ 2-7, ש’ 17-19. העובדה כי האם רשומה כרווקה ולקטינה ניתן שם משפחתה של האם בלבד מאפשרת לאם לפעול בכל עניין הנוגע לקטינה ללא כל צורך בהסכמת האב וחתימתו ואולם, עובדה זו נוגדת את מוסד ייהאפוטרופוס הטבעייי הקבוע בפרק השני לחוק הכשרות המשפטי ואפוטרופסות, תשכ”ב – 1962.

לטעמי, טעם זה והוא בלבד לצד אמירת האם כי הנזק שייגרם לקטינה כתוצאה מהוספת שם המשפחה של האב יבוא לידי ביטוי בכך שיידרש אישורו של האב ראו: פרוט’ עמ’ 2 ש’ 28-32, מצדיק ואף מחייב הוספת שם המשפחה של האב לשם הקטינה, וזאת מתוך מטרה לאפשר לאב למצות את זכויותיו כאפוטרופוס הטבעי לקטינה ולמנוע מצב המאפשר לאם לשמש אפוטרופוס בלעדי לקטינה ולקבל עבורה החלטות באופן חד צדדי, ללא קבלת עמדתו של האב.

טענת האם כי האב איננו משתף פעולה בכל הנוגע לקבלת החלטות משותפות עבור הקטינה, לא נתמכה במישור הראייתי. ההפך הוא הנכון, האם לא פנתה עד כה לבית המשפט בבקשה לאשר פעולה כלשהי עבור הקטינה בשל חוסר שיתוף הפעולה מצד האב. עובדה זו מלמדת כי האב משתף הפעולה בקבלת ההחלטות הנוגעות לקטינה וטענת האם אודות הקשיים הבירוקרטיים העתידיים, אשר יכול ויתעוררו בעקבות הוספת שם המשפחה, אינה אלא הניסיון ליצור יימרחב נוחותיי בזכותו ניתן יהיה לקבל החלטות בעניין הקטינה, ללא קבלת עמדתו של האב. ניסיון זה מתיישב עם מסקנות העוייס בכל הנוגע ליצירת דה לגיטימציה שיוצרת האם להורות של האב.

שלישית, יש לדחות את עתירת האם להמתין לגיל 18 של הקטינה ולאפשר לה להחליט בעצמה אודות שינוי השם ראו: פרוט’ עמ’ 1 ש’ 12-13, עמ’ 2 ש’ 23-24. עתירה זו איננה מתיישבת עם טענתה הנוספת כי בעקבות הוספת השם, הקטינה תצטרך להציג את עצמה מחדש בקרב חבריה ראו: פרוטי עמ’ 2 ש’ 30-32. סבורני כי הוספת שם המשפחה של האב, בגיל 65. של הקטינה תדרוש הצגה עצמית יימחודשת’י מינורית ביחס להצגה העצמית ייהמחודשתי ככל ששם המשפחה של האב יתווסף לשם הקטינה בגיל 18.

התוצאה היא כי התביעה מתקבלת.

לאור התוצאה, האם תישא בהוצאות האב בסך של 10,000 ₪. סך זה ישולם בתוך 30 יום שאם לא כן יישא הפרשי ריבית והצמדה ממועד החיוב ועד למועד ביצוע התשלום בפועל.

4 מתוך 5

– —

דאצ’י

קשר

בית משפט לענייני משפחה בירושלים

20 אוקטובר 2020

ש”ש 61052-02-19 ש.ק. נ’ ל.ש. ואח’

מתיר לפרסם בכפוף להשמטת כל הפרטים המזהים, למעט שמות ב”כ הצדדים

המזכירות תסגור את התיק.

ניתן היום, ב’ חשוון תשפייא, 20 אוקטובר 2020, בהעדר הצדדים.

פליקס גורודצקי, שופט

5 מתוך 5

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין של ישראל - מקום אחד לכל פס"ד של בתי המשפט הישראלי והמחוזות השונים

השאר תגובה

פורטל פסקי הדין של ישראל

פס"ד חדשים באתר

טטיאנה משצ’נינובה נגד ישראל אהרוני ותוכן וא. ההליך והרקע. וב. תמצית הטענות העיקריות בבקשה ובהתנגדות הנחרצת לה. וג. ההכרעה. וד. ההנמקה. וד1 .הפן המשפטי. ותוכן א. ההליך והרקע. ב. תמצית הטענות העיקריות בבקשה ובהתנגדות הנחרצת לה. ג. ההכרעה. ד. ההנמקה. ד1 .הפן המשפטי.ד1(א) כללי- המסגרת הנורמטיבית הדיונית כללית הנוגעת לביטול ההחלטה במעמד צד אחד. וד1(ב). התקנות הנוכחיות.. וד1(ג) התקנות החדשות והשלכתן על ביטול החלטה במעמד צד אחד בשים לב להסדר הקונקרטי ועקרונות היסוד 7 וד1(ד) להלן תוצג רשימה לא ממצה של נפקויות הרפורמה על ביטול החלטה במעמד צד אחד ובפרט לגבי פינוי מושכר וד1(ה) האבחנה הבסיסית ושני השיקולים המרכזיים לצורך הפעלת סמכות הביטול בס’ 201 לתקנות הנוכחיות ובס’ 131 ולתקנות החדשות. וד1(ה)(1) סד הזמנים וד1(ה)(2)שני סוגי מקרים הרלבנטיים לביטול החלטה שנתנה במעמד צד אחד. וד( 1 )ה(3) השיקולים המרכזיים שחובה לשקול במקרה של ביטול מתוקף שיקול הדעת השיפוטי 11 וד1(ה)(4) לא די בטענה בעלמא שיש למחדל סיבה וד1(ה) האבחנה הבסיסית ושני השיקולים המרכזיים לצורך הפעלת סמכות הביטול בס’ 201 לתקנות הנוכחיות ובס’ 131 לתקנות החדשות. ד1(ה)(1) סד הזמנים ד1(ה)(2)שני סוגי מקרים הרלבנטיים לביטול החלטה שנתנה במעמד צד אחד. ד( 1 )ה(3) השיקולים המרכזיים שחובה לשקול במקרה של ביטול מתוקף שיקול הדעת השיפוטי 11 ד1(ה)(4) לא די בטענה בעלמא שיש למחדל סיבההיחס בין המבחנים המרכזיים לצורך ביטול מתוקף שיקול דעת שיפוטי. וד2 .מן הכלל אל הפרט. וד1(ה) האבחנה הבסיסית ושני השיקולים המרכזיים לצורך הפעלת סמכות הביטול בס’ 201 לתקנות הנוכחיות ובס’ 131 לתקנות החדשות. ד1(ה)(1) סד הזמנים ד1(ה)(2)שני סוגי מקרים הרלבנטיים לביטול החלטה שנתנה במעמד צד אחד. ד( 1 )ה(3) השיקולים המרכזיים שחובה לשקול במקרה של ביטול מתוקף שיקול הדעת השיפוטי 11 ד1(ה)(4) לא די בטענה בעלמא שיש למחדל סיבההיחס בין המבחנים המרכזיים לצורך ביטול מתוקף שיקול דעת שיפוטי. ד2 .מן הכלל אל הפרט.ד 2 (א) עיתוי הבקשה…. וד2 (ב) (1) המבקשת התעלמה מהחובה לתת טעם למחדל מהגשת כתב הגנה וד2 (ב) (2) לא די בהסבר מעורפל ודל לסיבת אי ההתייצבות וד2 (ג) למעלה מהנחוץ, אציין שבחינת סיכויי הצלחה לא מצדיקה ביטול פסק הדין עתה. וד2 (ג) (1) המבקשת חבה בתשלום תמורה כמו בכל עסקת שכירות מהסיבות העיקריות הבאות :15 וד2 (ג)(3) המבקשת אינה רשאית לסמוך על הסכם ג’נטלמני עם מכר קרוב. …………. וד2 (ג)(4)מבקשת אינה רשאית להתנער מתשלום גם לפי הפסיקה והדין כללי. וד1(ה) האבחנה הבסיסית ושני השיקולים המרכזיים לצורך הפעלת סמכות הביטול בס’ 201 לתקנות הנוכחיות ובס’ 131 לתקנות החדשות. ד1(ה)(1) סד הזמנים ד1(ה)(2)שני סוגי מקרים הרלבנטיים לביטול החלטה שנתנה במעמד צד אחד. ד( 1 )ה(3) השיקולים המרכזיים שחובה לשקול במקרה של ביטול מתוקף שיקול הדעת השיפוטי 11 ד1(ה)(4) לא די בטענה בעלמא שיש למחדל סיבההיחס בין המבחנים המרכזיים לצורך ביטול מתוקף שיקול דעת שיפוטי. ד2 .מן הכלל אל הפרט.ד 2 (א) עיתוי הבקשה…. ד2 (ב) (1) המבקשת התעלמה מהחובה לתת טעם למחדל מהגשת כתב הגנה ד2 (ב) (2) לא די בהסבר מעורפל ודל לסיבת אי ההתייצבות ד2 (ג) למעלה מהנחוץ, אציין שבחינת סיכויי הצלחה לא מצדיקה ביטול פסק הדין עתה. ד2 (ג) (1) המבקשת חבה בתשלום תמורה כמו בכל עסקת שכירות מהסיבות העיקריות הבאות :15 ד2 (ג)(3) המבקשת אינה רשאית לסמוך על הסכם ג’נטלמני עם מכר קרוב. …………. ד2 (ג)(4)מבקשת אינה רשאית להתנער מתשלום גם לפי הפסיקה והדין כללי.ד2 (ג)(5) למבקשת אין זכות להחזקה לצמיתות או כאוות נפשה וה.סוף דבר ו10 ו11 ו12 ו13 ו14 ו15 ו16 ו17 ו18 ו19 ו20 ו21 ו22 ו23 ו24 ו25 ו26 ו27 ו28 ו29 ו30 ו14 … ו16 ………. ו17 … ו1 מתוך 17
קרא עוד >>
מלרג 2011 הנדסה וקבלנות בע”מ ו(בשמה החדש: סוהו נדל”ן בע”מ) והנתבעת שכנגד נגד חלמיש חברה ממשלתית עירונית לדיור לשיקום וולהתחדשות שכונות בתל-אביב – יפו בע”מ וחלמיש חברה ממשלתית עירונית לדיור לשיקום ולהתחדשות שכונות בתל-אביב – יפו בע”מהתובעת שכנגד ועיריית תל אביב יפו
קרא עוד >>

רוצים לקבל עדכון לגבי פסקי דין חדשים שעולים לאתר?

בשליחה הינך מאשר שאנו יכולים לשלוח לך מידע שיווקי / פרסומי

שינוי גודל גופנים
ניגודיות