לא מצאת פסק דין שחיפשת? ניתן לעשות חיפוש מתקדם ולמצא את כל רשימת פסקי הדין!

2. ” :ןלהל( ל”ז הראמא יזאג ,םושיאה בתכ תודבועל םאתהב חונמה ונייחא היה )” לש
” :ןלהל( אנכ רפכב לזרב לעפמ חונמהו םשאנה לש םתחפשמ תולעבב .םשאנה לעפמה .)”
.לעפמה להנמכ ודיקפתב שמיש חונמה

3. ךיראתב 12.09.20 ” :ןלהל( הליאלח דומחמ ד”וע עיגה ,רקובה תועשב , ןידה ךרוע )”
םמיתחהלו ,םשאנה תוברל ,ויחא לכ תאו חונמה יבא תא םש שוגפל הרטמב ,לעפמל לע
.םתולעבבש ןיעקרקמל רשקב םייטפשמ םיכמסמ

4. העשל ךומס לעפמל עיגה םשאנה .לעפמל עיגהל ונממ שקיבו םשאנל רשקתה ןידה ךרוע
11:30 ולש הגיהנה ןוישירש ףא ל”נה בכרב גהנ םשאנה .יאדנוי גוסמ בכרב גהונ אוהשכ ,
ןתינש ןידה רזגל םאתהב ,תרצנב הרובעתל טפשמה תיב ידי לע לספנ ל”פ קית תרגסמב
13396-05-20 .

םיחכונ :
ילאינד סומע ד”וע :המישאמה םעטמ
צה הירוגנסה םעטמ הנמאתע אאלע ד”וע :םשאנה םעטמ תירובי
ס”בש יוויל תועצמאב אבוה :םשאנה
יטפשמה עויסל הכשלהמ ,םאלסיא י’גורס ד”וע חונמה תחפשמ םעטמ

םשאנה )ריצע( הראמא ידאפ

המישאמה לארשי תנידמ
דגנ

ןיד תערכה
רובד באאס טפושה :

ינפב ןמלה רתסא האישנה ‘בכ – ד”בא
תירטש תעפי תטפושה ‘בכ
רובד באאס טפושה ‘בכ

םושיאה בתכ תודבוע

6. ,ןידה ךרוע לע זגר םשאנה .םהילע םותחל ונממ שקיבו םיכמסמ םשאנל גיצה ןידה ךרוע
.יתחפשמה שוכרבו ןיעקרקמב וקלח המו ,םתוח אוה המ לע ול ריבסה אל יכ וילע קעצו
רפסמ ויה תע התואבו רחאמ עיגה ,ודרשממ חונמה אצי ,םידרשמה תמוקב תוחוקל
םלוא ,ודרשמל חונמה בש ןכמ רחאל .ולוק תא ךימנהל םשאנהמ שקיבו הריכזמה דרשמל
.הריכזמה דרשמב קועצל ףיסוה םשאנה

7. רשא ,םשאנה .לעפמה תא בוזעל םשאנהמ שרדו ודרשממ תפסונ םעפ חונמה אצי ,ךכשמ
ל םק ,ודובכב עגפ חונמה יכ שח .ןורדסמב ושגפנ םיינשה .וילע קועצל לחהו חונמה ןוויכ
לעפמל ץוחמ לא תוכילומה תוגרדמה רבעל וכילוהל הסינו םשאנה לש ודיב זחא חונמה
” :ןלהל( תוגרדמה .חונמה לש וינפב םשאנה חגנ ,הבוגתב .)”

8. תא ףדהו תאצל בריס םשאנה םלוא ,לעפמהמ תאצל םשאנהמ שורדל ףיסוה חונמה
ב חונמה ,ויחאו חונמהשכ ,תוגרדמה רדחל םשאנה אצי תוינש רפסמ רחאל .וידי תועצמא
” :ןלהל( הראמא דמחומ דמחומ .תוקעצב חכוותהל ופיסוה חונמהו םשאנה .ויתובקעב )”
חוגנל הסינו דגנתה םשאנה .תוגרדמה דרומב וכילוהל הסינו םשאנה לע וידי חינה חונמה
אנה תא חונמה ךשנ ,הבוגתב .חונמב תינש .םמדל לחה םשאנהו ,ופאב םש

9. הראמא ימזנ ,םשאנה לש ויחא םהב ,םיפסונ החפשמ ינב תוגרדמה רדחל ואצי הז בלשב
” :ןלהל( ימזנ עגריהל םשאנב וריצפה החפשמה ינב .תוחוקל רפסמו ןידה ךרוע ןכו )”
.וינפ תא ףוטשלו

10 . מזנו דמחומ ,חונמה .וינפ תא ףוטשל הרטמב ןוחבטמל סנכנ םשאנה וירחא וסנכנ י
תומיע ץרפ חונמל םשאנה ןיב .וינפ תא ףטשו ןוחבטמב רויכל עיגה םשאנה .ןוחבטמל
.ותוא ףקתש ךכב ינשה תא םישאה םהמ דחא לכשכ ,ןוחבטמה ךותב ילולימ

11 . כ הבהל ךרואו ,ןוחבטמב שישה לע תחנומ התייהש חבטמ ןיכסב םשאנה זחא ,הז בלשב –
20 ” :ןלהל( מ”ס ןיכסה נה .)” לש ילאמשה ודצב ןיכסה תא ץענו ,חונמה רבעל הנפ םשא
כ לש קמועל דע ,והזח – 14 םורגי יכ תורשפאל שפנ ןויוושב םשאנה השע תאז .מ”ס
.חונמה לש ותומל הז והשעמב

57 . ףיעסה תוארוהל הינפה ךות ,תימצע הנגה רבדב ותנעט תא רוגינסה טריפ ,וינועיט ךשמהב
.הקיספב ועבקנש םינחבמלו יטנבלרה

58 . תא עישרהל אהי ןתינ רתויה לכלש ירה ,לוחי אל תימצעה הנגהה גייסו הדימב ,ןיפוליחל
עב םשאנה הקיספ לע הבהי תא הכילשה הנגהה ,הז רשקהב .תעד תולקב התמה תריב
וחכוה רשא תודבועלו תויארל הנפמ איהש ךות ,תעד תולקל תושידא ןיב הלידבמה
.ןאכ ילילפה ךילהה תרגסמב

59 . דיעהלמ םשאנה תוענמיה לש היגוסל רוגינסה שידקה ,םימוכיסה לש ןורחאה קרפה תא
טרפמ אוהש ךות ,ותנגהל .וז תולהנתה ירוחאמ תדמועה הביסה תא

60 . םוי תבישיב 23.01.22 לע רזח המישאמה כ”ב .הפ לעב םהימוכיס תא םידדצה ומילשה ,
.תודוקנ רפסמ שיגדהל שקיבו ומעטמ ושגוהש םימוכיסב רומאה

61 . לעוהש הנעט ;”ינכמ” הטילש ןדבוא רבדב הנעטה ןיינעל ,תישאר וימוכיסב הנושארל הת
רורב אלש ךכ ,ךומסל המ לע הל ןיאש הנעטב ונל ןינע יכ ,המישאמה הסרג ,רוגינסה לש
הטילש ןדבוא רבדב הנעטה ןיבל ,םשאנה השעש יפכ ןיכס לש הפנה ןיב םייק רשק המ
הניא הטילש ןדבוא רבדב הנעטה ,ןהיפל ויתונעט לע רזח המישאמה כ”ב ,ןכ ומכ .ינכמ
םע תבשייתמ .תעד תולק לש ישפנ דוסי לש ומויק רבדב הנעטה

62 . ףיעסב הנעטה לע חספ אל המישאמה כ”ב 36 ,ימזנו דמחומ ,חונמה היפל ,הנגהה ימוכיסל
הנושארל התלעוהש הנעט וז יכ ,הנייצ המישאמה .ותוא ופקתו םשאנה לע ולפנתה
ה תרגסמב אל ,הריקחה ךלהמב אל ,בלש םושב .הנגהה ימוכיס תרגסמב הריפכ
הנעט םשאנה הלעה אל ,)טפשמה תיב ינפב העמשנ אלש( ותודעב אלש יאדוובו ,תטרופמה
עמשית וזכ הנעטש יואר אל ,תישאר .ויחא אוהש ימזנ ידי לע ףקתוהש טרפבו ףקתוהש
איה דציכה רורב אל ןכש סיסב לכ תרדענ וז הנעט ,תינש ;םימוכיסה תרגסמב הנושארל
לש תרחאה ותנעט םע תבשייתמ היפל רוגינסה – היה אל ללכו ןוחבטמב חכנ אל ללכ ימזנ
.הריקדה עוריאל דע

63 . ד”וע לש ותודעל רשאב הנגהה התלעהש תונעטל סחייתהב יכ ,הנייצב הפיסוה המישאמה
דומעב ,הליאלח 29 גייס לש ומויק לע תפסונ םעפ זמרמו םשאנה כ”ב בש ,םימוכיסל
,המישאמה תטישל ,רשאכ תימצעה הנגהה אל ל”נה דעהש הארמ ןוידה לוקוטורפב ןויע
.תימצע הנגה תנעט ססבל הלוכיש היצאוטיס לכ ראית

הפ לעב םידדצה ימוכיס תמלשה

65 . דומע( בהלה חנמל רשאב רוגינסה תונעטל םג סחייתהל שקיב המישאמה כ”ב 39 ימוכיסל
תשרופמ העיבק אלא ,המישאמה לש העיבק תניחבב וניא בהלה חנמ יכ ,ונייצב )הנגהה
/תב ףקתשמש יפכ גולותפה לש 81 נ םש , וא ךנואמ היה הריקדה תעב בהלה חנמ יכ ,עבק
לכ המעטמ האיבה אלו ,ןמחנ ר”ד לש ותודע לע הרתיו הנגהה ,ךכל ףסוה .ךנואמל בורק
.ל”נה העיבקה תא רותסל החמומ תעד תווח

66 . ףיעסב רומאל םג סחייתה המישאמה כ”ב 40 תשא לש התודעל רשאב הנגהה ימוכיסל
ינסה ,המישאמה תטישל .םשאנה ןוכנה םוגרתלו הדעה לש הירבדל ותונפהב קייד אל רוג
,ןיכסב חונמה תא רקד אוהש ותשאל רמא םשאנה יכ ,רוריבב הלועש העש ,היתולימ לש
.הלק הכמב רבודמ לבא

67 . רדעיה ןיינעל יכ ,המישאמה הנייצ ;הריקח ילדחמ לש םמויק רבדב הנגהה תונעטל רשאב
ל ספתנ רוגינסה ,תיגולויב הקידב /תב .תועט ללכ 77 ,)טסג תנע תיחמומה לש תעדה תווח(
דומעב בתכנ 3 גצומ יכ , 11 אוה – /זא 8 םיאצממהו םיגצומה רואית תלבטב ךשמהבשכ ,
גצומש תועטב םשרנ 11 /זא אוה 5 /ת תרגסמב הדעה הריהבה ,ןאכמ ; 78 ךמסמ אוהש
יכו ,םיגצומה םושירב תועט הלפנ יכ ,הרהבה – גצומ 11 /זא אוה 8 אוהש ןעטנש שוטמה
גצומ ,ןכ .םלענ יכ רוגינסה ידי לע 6 /זא אוה 1 ימורד ריקב ד”חח םתכמ שוטמ אוהש
גצומ ,ןיינע לש ופוגל .ןוחבטמב 11 הלע אלו קדבנ תיטסוקאה הרקתהמ שוטמה אוהש
.הקפהל קיפסמ א”נד ליפורפ ונממ

68 . דומעל תעגונ המישאמה םעטמ תפסונ תוסחייתה 74 םש הנגהה ימוכיסל הנעט התלעוה
ותוסחייתהבו תויחמומבש תונעטב רבודמ .הריקדה תעב ליעפהל ךירצ היהש חוכל עגונב
/ת תרגסמב ןמחנ ודרקיר החמומה לש 81 רואל יכ ,שרופמב בתכנ ,)תולאשל הנעמ ךמסמ(
שגוה הז גצומ יכ ,ןייצל .רקודה ליעפה חוכ המכ קיסהל ןתינ אל ,עוריאה לש תוימנידה
אבוה אלו ,המכסהב .רותסל היאר לכ ה

69 . דומעב הלועה יפכ ,דיעהלמ םשאנה תוענמיה לש היגוסל םג סחייתהל השקיב המישאמה
78 ימוכיסב סחייל ,דיעהל אלש רחובש םשאנמ הפוצמ היה ,הנעטה יפכ .הנגהה ימוכיסל
תריבעב רבודמש העש דחוימב ,ךכ לועפל ואיבהש קומינל עגונב רתוי בר לקשמ הנגהה
ונעט .חצר ןניאש תונעט ;םלואב הרזומ תולהנתה וא תרושקת יישק רבדב ,אמלעב ת
תא ריבסמה קומינ תניחבב ןניא ,יהשלכ היארב אל ףאו החמומ תעד תווחב תוכמתנ
ותוענמיהו םשאנה תקיתש ,ךכשמ .הזכש הרקמב דחוימב ,דיעהלמ םשאנה תוענמיה
.ותערל תלעופ ,דיעהמ

71 . תוחכומה תודבועה לע תוכמסנ ,הנגהה ידי לע ולעוהש יפכ ,תויפולחה תונעטה שולש
א תוססבמש .הנגהה תסרגל ךכ ,ןתו

72 . דיעה אל םשאנהש הדבועה המכ דעו דציכה ;הלאשה םע דדומתהל הנגהה האב תע
ןהש לככ הרטשמב ויתועדוה לע ךמתסהל ןתינ אלש העש דחוימב ,ותנגה לע העיפשמ
תודע ;דומחמ ןידה ךרוע לש ותודעמ תונביהל ןתינ יכ ,הנעט איה ,ותבוטל םירבד תוללוכ
נימא הניהש ןיב ,דיעה דע ותוא .יעצמא יתלב ןפואב הנממ םשרתהל היה ןתינש יפכ ה
.חונמב עוגפל ןווכתה אלו בלל ןיכסה תא ןוויכ אל םשאנה יכ ,רתיה

73 . ףיעס תארוה תלחה תא תוקידצמ הנגהה תשיגל רשא תודבועל סחיב 301 קוחל ,)ב(ב
םשאנה כ”ב הנפה ,הטילש ןדבוא רבדב הנעטב תוכמותש ,ןישנועה .ושרמ לש ויתועדוהל
ירק ;שיש המ תא תוקזחמה ,םשאנה לש תועדוהה לע ךמתסהל ןתינ ,ותנעטל – תא
.ןידה ךרוע לש תודעה

74 . ,םשאנה לש ותקיתש תא קמנל ואובב ןווכתה ןהילא םלואב תורזומה תויוגהנתהה יבגל
ה ךלהמב רחנו ןשי םעפ יכו ,רחונ היה םשאנה יכ ,ריהבהו םשאנה כ”ב ףיסוה ואר( .ןויד –
‘מע 196 תורוש ,ןוידה לוקוטורפל 23 – 24 .)

75 . .הריקדה עוריאל רשאב ןידה ךרוע לש וירבדל םג סחייתה המישאמה כ”ב
תא האר אל םשאנה יכ ,םידמלמ ןידה ךרוע לש וירבד ,המישאמה לש םייפקשמה ךרד
םשאנהו הדימב ,המישאמה תטישל .בלל ןוויכ אל אוה יכו ,חונמה לש ףוגה ןווכמ היה
אלו רחאמ ,המישאמה תנעטל .הנווכב חצר לש הריבע ול סחיל היה ןתינ זאש ירה ,בלל
תונהיל תורשפאה ול הנתינש ירה ,הנווכב בלל ןוויכ םשאנה יכ ,ריבס קפס לכל לעמ רורב
הניאש ןיכסב רבודמ ,שגדויו .תושידאב חצר לש הריבע ול הסחוי ןאכמו הזה קפסה ןמ
תונעטה ,ןכ .הנטק אל םג ,תודע ףאב וכמתנ אל ,תימצע הנגה וא הטילש רדעה רבדב
םדא לש ןוילעה ופוג גלפ רבעל ןיכס תפנה לש טקא ,רומאה ןתניהב .ןידה ךרוע לש ותודעב
.תושידא לש ישפנ דוסי לש ומויק ססבל ידכ רתוהו יד וב שי ,רצק דואמ חווטמ

76 . ה תיב קיתל םימילשמ םימוכיס ושגוה םשאנה םעטמ ףא לע ולבקתה הלא .טפשמ
,הבושת ימוכיס םתוא תרגסמב .ןכ תושעל תושר הנתינ אלו השקב השגוה אלש ,הדבועה
הקיספל הנפה אוה ,רתיה ןיב .המיאתמ הקיספב תויטפשמה ויתונעט תא רוגינסה הביג

77 . פ”על התנפה הנגהה ,הז רשקהב 240/84 לארשי תנידמ ‘נ ביטח ( 28.04.85 ותרגסמב )
תלאש תא ןוחבל טפשמה תיב תבוחמ םאה ,תחאה :תויגוס יתשל טפשמה תיב סחייתה
,ללכב םא ,הדימ וזיאב ,היינשה .וז הנעט ללכ הלעמ הניא הנגהה רשאכ ,רוטנקה רדעיה
ח םתוא לע ךמתסהל טפשמה תיב יאשר ,ותוכזב םירבדמה םשאנה תורמאב םיקל
לע ךמתסהב ,ןיד קספ ותואב .תידגנ הריקחל דומעלו דיעהל אלש רחב םשאנה וב הרקמב
רוטפ טפשמה תיב ןיאש ,ךכ הנושארה הלאשל תיבויח הבושת הנתינ ,תומדוק תוכלה
םשאנה ידי לע שרופמב הנעטנ אל וז םא ףא ,ילילפ טפשמב תירשפא הנגה הנעט ןוחבלמ
א הקספ ,םש( טפשמה תיב ינפב אבוהש תויארה רמוחמ התלע וז הנעט םא ,וחוכ אב ו 10
” :ןיד קספ ותואב ןיוצ ךכ ,היינשה הלאשל רשאב .)ךב טפושה ‘בכ לש וניד קספל םא…
ןכתיי אל ירה ,רוטניק ירחא וא תימצע הנגה ךותמ םדא גרה יכ ,ותרמיאב םשאנה רסומ
ע לילפמ אצמימ ססבי טפשמה תיבש םלעתיו דבלב הגירהה השעמ רבדב האדוהה ל
הרמא התואב הלולכה ,הנגהה תנעטמ לילכ הקספ ,םש( ” 12 תוסחייתהה .)ןידה קספל
.הרמא התואל קינעהל שיש לקשמה הלאש תניחבב אבות ,דיעה אל םשאנהש הדבועל

ל םג רוגינסה הנפה ,רשקה ותואב – פ”ע 2592/15 לארשי תנידמ ‘נ ינולפ ( 06.07.16 ) ;
םשאנ לש תוכזמ תורמא יטמוטוא ןפואב לולשל ןיאש ךכ ,םימוד םירבד וניוצ ותרגסמב
.טפשמ תיבב דיעה אלש םשאנב רבודמ רשאכ ,הרטשמב ותריקחב

78 . דחאה :םיבלש השולשל עוריאה תא קלחל ןתינ ,ונינפב הסרפנ רשא הנומתהמ – העגהה
יכזמה רדחב תושחרתהה ,לעפמל םשאנה לש ינשה .ןורדסמב חוכיווהו הר – תושחרתהה
ישילשהו הריקדה עוריאו ןוחבטמב – .הריקדה השעמ רחאל םיעוריאה

79 . ותואב תושחרתהל רשאב םהיניב םיקולח םניאש טעמכ םידדצה ;ןושארה בלשה ןיינעל
לבא .הנגהה תסרגל המישאמה תסרג ןיב םירחאו הלאכ םילדבה םימייק םנמא .בלש
ל ןתינ ,ןיידע דומעאש יפכ ,עוריאה לש בלש ותואב תולהנתהל סחיב תמכסומ הסרג תולד
.ךשמהב ךכ לע

80 . תושחרתהל רושקה לכב ,עוריאה לש ינשה בלשל עגונ םידדצה ןיב תקולחמה תעירי רקיע
סנכנ ךיאו יתמ .הז רשקהב הנעמ ןתמ וכירצהו וצצ תולאש רפסמ .ןוחבטמה ךותב
ל וירחא סנכנ ימ ,ןוחבטמל םשאנה אשומ עוריאל דע היה ימו םש עריא המ ,ןוחבטמ
זחא ,םהיניב וחכוותה םידדצהש ןמזב ,המישאמה תנעטכ םאה ,ןכ .ןאכ םיכילהה
,אמש וא ,ותומל וישעמב םורגי יכ תורשפאל שפנ ןויוושב חונמה תא רקדו ןיכסב םשאנה
ויכב וינפ תא ףטוש ודועבו ,חבטמל ןורחאה הז סנכנ רשאכ ,םשאנה תנעט יפכ אוה ,ר
בוביסב ופינהו ןיכסב תילאמשה ודיב זחא ,תימצע הנגה ךרוצל ,ךכמ האצותכו ףקתוה

הערכהו ןויד

81 . רחאל ןוחבטמב ומצע תא לענ םשאנהש ןמזב םאה ;הלאשל תעגונ תפסונ תקולחמ
שעמ עציב אוה ,עוריאה עוציבל השמיש רשא ןיכסה תאבחה ידי לע תויאר םילעהל ידכ ה
?ןוחבטמב תיטסוקאה הרקתה יחיראל לעמ הריקדה
,ןוחבטמה תא חונמה אצי וב ןפואל רשאב תפסונ הדוקנ תמייק ,תקולחמה תריז ילושב
.ןכמ רחאל שחרתה המו םירחאב רזענ וא/ו ךלה ,לפנ אוה םאה

82 . ,העיבתה דע לש ותודעל םאתהב בקעי גומלא ר”סר ,ותועצמאב ושגוה רשא םיגצומו ,
תלבק תעש רשאכ הריזל עיגה דעה .הריקד עוריא לע דומחמ םשב םדאמ חוויד לבקתה
הניה המשרנש חווידה 11:48 םהל עדונ ,ןכ .יסרומ םשב ףסונ רטושל רבח הז דע .
יתורישה ךותב רגתסמ םוקמב דושחהש דושחל ועיגה יסרומ ורבחו אוה ,דעה ירבדל .ם
עצוב יכ ,דעה לש ויפמ רסמנ דוע .תדיינל לבוה ,ןכמ רחאל .ותוא קזא יסרומ רטושהו
/ת ואר( החלצה אלל ךא ,ןיכס רותיא ךרוצל ול הצוחמו םוקמב שופיח 25 – הלועפ ח”וד
/תו 25 א – ןוטרס – .)ףוג תמלצמ קסיד

83 . המכסהב שגוה רשקה ותואב רקוחה ידי לע ךרענש הלועפ ח”וד םג םוחנ ןריל /ת( 52 ,)
ללכבו בקעי גומלא ר”סר לש ויפמ ורסמנש הלאל םימוד םירבד ומשרנ ח”וד ותואב רשאכ
.םיאצממ אלל ,הפיקת ילכ רותיא ךרוצל םישופיח ועצובש הדבועה רואית ,הז

84 . תיה ןיב ,ןייצ אוה ,ונינפב בקעי גומלא ר”סר לש ותודע תרגסמב רחא םישופיחל רשאב ,ר
‘מע( ןוחבטמב ,רוגס רדח ךותב היה םשאנה ,הריזל ועיגה םה רשאכ יכ ,ןיכסה 29
תורוש ,לוקוטורפל 21 – 24 לכב םגו ןוחבטמב ןיכסה תא ושפיח םהש ,דעה ןייצ דוע .)
‘מע( רוזאה 29 תורוש ,לוקוטורפל 27 – 30 רחאל דימ ולחה ןיכסה רותיאל תוקירסה .)
דושחה רצענש ‘מע( עוריאה תורק רחאל ךומסב , 24 תורוש ,לוקוטורפל 21 – 27 .)

85 . ר”סר דעה לש ויפמ היבעכ יסרומ ושגוה היבעכ דעה תועצמאב .םימוד םירבד ורסמנ
/ת םיגצומ 57 – /ת ,ןכו ףוג תמלצמ קסידו הלועפ ח”וד 58 – חוויד לביק דעה .רצעמ ח”וד
טלוס רקוחה םע דחי הריזל עיגהו עוריאה לע המכסהב הלועפ ח”וד שגוה( בייהלא ןא
/ת ןמוס הזו בייהלא דעה די לע ךרענ רשא 71 דחי הריזל ןושאר עיגה אוה ,דעה ירבדל .)
םגו הריזל קיודמה העגהה ןמז תא ןייצל עדי אל דעה .בייהלא ןאטלוס ,ולש ףתושה םע
ו תועש המכ םש ההש אוהש ,ןייצו ףיסוה אוה .הריזה תביזע לש קיודמ ןמז אל רשפא יכ

ל העגההו עוריאה לע חווידה הריז

ח”וד תרגסמב יוטיב ידיל אב רבדהש יפכ ,בחרנ טוריפב הריזב וישעמ לע חוויד דעה
/ת גצומ ,הלועפה 57 יחבה ,לעפמל עיגה ,חוויד לביק אוה יכ ,רסמ ,רתיה ןיב . ן
תוגרדמה לע ךופש הפקו תוגרדמה לע קורז סומרתב ןיחבה ,הלעמל הלע ,תולהקתהב
ןיחמור ובא ןינר תא שגפ אוה םידרשמל הלעש רחאל .תוגרדמה לע םד ימתכב ןיחבהו
לש ויבא ,סאבע םג .םינפב םשאנה יכ ,וינפב הנייצ ןינר ,ןכ .תקעוצו תדמוע איהשכ
חקייש שקיבו תוקעצב דעל שגינ ,חונמה ,דוע .ןוחבטמל סנכיהל הסינ ףא אוהו ותוא ו
תוללותשה השעמ תודוא לע )ףוג תמלצמ ןוטרסב היפצמ םשרתהל ןתינ ךכו( ח”ודב םשרנ
רקוחהש םג ןייצל .םשאנה תא ףוקתל וסינ םישנאש ךכ לעו ןוחבטמה דיל ויהש תוקעצו
.םוקמב ויהש םישנאל ינושאר לואשת ךרע

ה דיל דמע רקוחה יכ ,הלוע דוע מ”סיה ישנא עיגהב .עויסל ארקו םישנא קיחרה ,ןוחבטמ
.וב ועגפיש דחפמ יכו ןוחבטמה ךותב רגתסמ דושחהש םהל ריבסה דעה ,םוקמל
,םתשקבל הנענ אוה ,תלדה תא חותפל םשאנהמ ושקיבו םישנאה תא וקיחרה םירטושה
פיא םשאנה תא לאש אוה ,רקוחה ירבד יפל .תדיינה לא םשמ אצוהו תלדה תא חתפ ה
/ת( “התוא וחקל”ש ול רסמ ןורחאה הזו ןיכסה 57 הקד א 08:40 אוה רקוחה ירבדל .)
רגס ,הריזב ראשנ אוהו הרטשמה תנחתל הרטשמ תדיינ תועצמאב םשאנה תא ריבעה
.החלצה אלל ,הריקדה עוציבל השמישש ןיכסה רותיאל תוקירס עוציבב ולחהו התוא

86 . יתהל דעה שקבתנ ,ונינפב תידגנה ותריקחב רחא שופיח ךרוצל ועצוב רשא תוקירסל סחי
,םשאנה רגתסה וכותבש ןוחבטמב ,םידרשמב ועצוב תוקירסהש ,ןייצ ךכל הנעמב .ןיכסה
‘מע( ןיינבל ביבסמו 102 תורוש ,לוקוטורפל 6 – 7 ךותב תוריגמב וקדב ,דעה ירבדל .)
‘מע( םש הניפ לכב ושפיחו םירבד וזיזה ,ןוחבטמה 102 תורוש ,לוקוטורפל 13 – 17 ךא , )
לבא הרקתה תא האר אוהש ,דעה ןייצ ,ןוחבטמב תיטסוקאה הרקתל סחייתהב .אוושל
הרקתל סחיב ,והשלכ ןמיס וא ,רזומ והשמ היה םא ול רוכז אלו םישופיח םש ועצוב אל
‘מע( 102 תורוש ,לוקוטורפל 18 – 25 .)

87 . ופקתיש ששחו רחאמ ןוחבטמב רגתסה םשאנהש ,םג רסמנ דעה יפמ רחאל .ותוא
,ןכ .חוכ תלעפהב ךרוצ לכ אלל אצי אוה ,תאצל ונממ ושקיבו הריזל ועיגה םירטושהש
‘מע( ללותשה אלו הלועפ ףתיש םשאנה 102 הרוש ,לוקוטורפל 26 דע – ‘מע 103 הרוש , 10 .)

88 . א אוצמל עוריאה תריזב ויהש םירטושה ידיב הלע אלש רחאל יכ ,ןייצל םוקמה ןאכ ת
רקוחה .הפיקתה ילכ רחא שופיחב עייסל ארקנ ףסונ יתרטשמ חוכ ,ןיכסה רקה ןועמש
תדיינה הדבעמה ישנאל עייסלו לעפמל תשגל ושקבתנ םיפסונ םישלב ינש םע דחי
העשב תאזו ,ןיכסה רחא םישופיחב 19:30 גגל הלע תע הריזב ולעופ תא ריבסה דעה .ךרעל

ןיכסה תאיצמ

89 . וב םוקמהש עדי ךיא ריבסהל שקבתה דעה .ונינפב ותודע תרגסמב םג וירבד לע רזח דעה
וחבטמל לעמ אקווד אוה ןיכסה תא אצמ ” :ונייצב תאז ריבסה דעה .ן יתעגהש עגרב
סנכנ התא םא ,ןוחבטמה הז ירחאו םיתוריש ןימי דצב שי ןיינעה ךרוצל ןכ הלעמל
ןוחבטמ םיתוריש שי תוגרדמהמ הנימי הנופו סנכנ התאש זא ?רדסב םמצע םידרשמל
הלעמל ותוא האור שממ התא ןוטב ריק ןוחבטמל דרשמה ןיב דירפמש ריקה ,דרשמו
י התא ב ןיחבהל עדו – ןוחבטמה הזו םיתורישה הזש )רוקמב ךכ( ‘ח ‘מע( ” 20 ,לוקוטורפל
תורוש 23 – 27 ” :ךכ דיעה אוה ,ךשמהב .) הזש יתיאר תישיא ינא ןיכסה תא זיזה אוהש
חבטמה לעמ ‘מע( ” 21 הרוש ,לוקוטורפל 26 .)

90 . רקוחה דעה תועצמאב איע ראזינ תאד /ת םיגצומה טפשמה תיבל ושגוה 68 ו- /ת 69 – ינש
לע התשענש הלועפ התואל םירושק םהינש .ספדומ ינשהו די בתכב םושר דחא ,םירכזמ
ה תא ספת ,עוריאה תריזל עיגה אוה .ודי – D.V.R .הריקח ךשמה ךרוצל ותוא ריבעהו
ה ימ ול רוכז אל ףאו ,ומצעב גצומה תא ספת אל אוה ,ותודעל םאתהב וריבעהש רטוש
‘מע( וידיל 104 תורוש ,לוקוטורפל 14 – 16 םירכזמ ינש םשר עודמ ןייצל עדי אל דעה .)
‘מע( הלועפ התואל רשקב 105 הרוש ,לוקוטורפל 14 .)

91 . ותואב )םיעוריא השולש וא םיינש( םיעוריאב לפיט אוה רבעב יכ ,הלוע דעה תריקחמ
/נ ךמסמה שגוה דעה תועצמאב .לעפמ 5 – וד( ךיראתב דעה ידי לע ךרענ רשא הלועפ ח”
16.06.20 אוה ןנולתמה רשאכ לזרבה לעפמב תוללותשה לע הנולת ,הז ךמסמ לש וניינע .)
‘מע( הראמא דאופ ,םשל הנועה חונמה לש ודוד דגנ השגוה הנולתה .חונמה 106
” :ונייצב ךמסמה תשגה תא קידצהל שקיב םשאנה כ”ב .)ןוידה לוקוטורפל הצר ירבח
הל הצור .םילא היה ילש םשאנהש הריקחה תווצ לש םגו ולש הריקחה לכ ךרואל חיכו
הריקחה קית ךותמ םירחא םירבד תוארהל ‘מע( ” 112 תורוש ,לוקוטורפל 3 – 5 .)

92 . דקפ רקוחה לש וידיל םריבעה תאדאיע דעה ;וספתנ רשא החטבאה תומלצמל רשא
” :ןלהל( דאדח באהיא דאדח רמ ןיצקכ שמיש רשא )” קיתב הריקחה לע הנוממה תוריקח
הקירפ ךרוצל אחסוצ םדא רקוחה לש וידיל תומלצמה תא ריבעה ,ורותב דאדח רמו ,הז
ואר( – /ת גצומ 11 .)לעפמהמ החטבאה תומלצמ תסיפת ןיינעב דאדח רמ ךרע ותוא רכזמ ,
הריזה לש החטבאה תומלצמ קסידו אחסוצ םדא רקוחה ידי לע התשענ תומלצמה תקירפ
שגוה ןמוס הזו טפשמה תיב קיתל המכסהב – /ת 5 החטבא תומלצמ קסיד שגוה ,ןכ ומכ .

הריזב ועצוב רשא תופסונ הריקח תולועפ

93 . ןועש יפל( :ןלהל ראותמה יפכ םיעוריאה תולשלתשהב ןיחבהל ןתינ ,קסיד ותואב היפצמ
:)המלצמ
העש 11:57:25 – דרשמ ןוויכל ,ןימי דצל סנכנו לעפמה תוגרדמב הלוע םשאנה הארנ
זמה ;הריכ
העש 12:00 – ;הריכזמה דרשמ ןוויכל ךלוהו ודרשממ אצוי חונמה הפצנ
העש 12:00:57 – ;ודרשמ ןוויכל רזוח חונמה
העש 12:01:16 – ;הריכזמה דרשמ ןוויכל תוריהמב ךלוה בוש חונמה הארנ
העש 12:01:46 – ;ודרשמ ןוויכל רזוח חונמה
העש 12:02:40 – וע ףסונ םדאו שורכח לאמ’ג הפצנ דרשמ ןוויכל םיסנכנו תוגרדמב םיל
;הריכזמה
העש 12:02:57 – ;הריכזמה דרשמ ןוויכל ודרשמ ןוויכמ עיגמ חונמה בוש הפצנ
העש 12:05 – דרשמב אוהד ןאמ ןוויכל קעוצ אוהשכ הפצנו ודרשמל רזוח חונמה
;הריכזמה
העש 12:05:20 – חונמה דרשמ ןוויכל ךלוהו הריכזמה לש דרשמהמ אצוי םשאנה ךות
;חונמה רבעל הארנה לככ ,רבדמו ודיב ןמסמ אוהש
העש 12:05:23 – .םיינשה ןיב תופיחדו חוכיו ,תומיע ליחתמו םשאנה רבעל אצוי חונמה
ןויסינו תופיחד ופצנ ,ןכ .םהיניב תמעתהלו חכוותהל וכישמה ,ןורדסמב ודמע םיינשה
,סאבע דמחומ תא םיאור ,בלש ותואב .חונמב חוגנל םשאנה דצמ דמוע ,חונמה לש ויחא
.ברעתמ אלו םדיל
העש 12:05:43 – ;וירחא סאבע דמחומ םגו חונמהשכ תיכוכזה תלד ךרד אצוי םשאנה
העש 12:05:45 – .ופאב םשאנה תא ךשונ הארנ ךשמהבו םשאנה לע וידי תא חינמ חונמה
מ וענמ סאבע דמחומ ויחא םגו חונמה םג ,םלוא .חונמב חוגנל הסינ םשאנה ,הבוגתב ונמ
.םשאנל הכמ ןתונ אוהשכ הפצנ ףא דמחומ ,הז בלשב .תאז תושעלמ
העש 12:05:55 – אוה .םהיניב דירפהל הסינו הריכזמה לש דרשמה ןוויכמ עיגמ הפצנ ימזנ
;חונמב חוגנל הסינ בוש םשאנה רשאכ חונמה םע רבדמ הארנ
העש 12:06:03 – תלד דיל דמעו ןורדסמה ןוויכל אוה ףא עיגה ןידה ךרוע ותואב ;תיכוכזה
;תוגרדמב הלוע הפצנ אוהו הראמא רמוע דמחומ דעה םג עיגה ןמז
העש 12:06:10 – רחאל דימ םלוא ,תוגרדמב הדיריה ןוויכל תודעומ וינפשכ םשאנה הארנ
.םיינשה ןיב דירפמ ימזנ דועב ,חונמה םע חכוותהל ךישמהו בש ןכמ
העש 12:06:36 – כוכזה תלד ךרד הרזחב סנכנ םשאנה ןוויכל הנימי הנופו ןורדסמל תי
ךרועו הראמא רמוע דמחומ םג ךשמהבו ימזנ ,)חונמה לש ויחא( דמחומ ,חונמה .חבטמה
;ויתובקעב וכלה ןידה
העש 12:06:57 – ;תומלצמב דחא ףא הארנ אל

94 . תא הנוכנ ףקשל ידכ וב שיו המכסהב שגוה ןוטרסה ,רומאכ שי .תמא ןמזב עריא רשא
לש רעפ םייקש ,ןיוצ ,המלצמה תעש ןיינעל יכ ,ןייצל 21:40 תומלצמה ןועש ןיב תוקד
/ת תרגסמב ןיוצש יפכ( תמא ןמז ןיבל ךסמה לע הארנה 4 .)

95 . .תדיינה הדבעמה ירקוח םג ועיגה המצע הריזל רגניז סכלא דקפ ” :ןלהל( רגניז רמ )”
כ הז קיתב הריקחה ןמזב שמיש ,ןנוג םעונו אוה ,הז ודיקפתב .זכרמ תדיינ הדבעמ ןיצק
תיב קיתל ושגוה דעה תועצמאב .הריזה לע יארחאה היה אוה רשאכ ,הריזב ולפיט
/ת ;םהיניב םינוש םיגצומ טפשמה 21 – החמומ תעד תווח השגוה ,ןכ .הריז תקידב ח”וד
– /ת 97 תונומת קסידו – /ת 97 שיגהל שקיב המישאמה כ”ב ,ףסונב .א תא הז דע תועצמאב
/ת( הנמוסו ,הנגהה תודגנתה ףרח ,השגוה וזו הריזב הספתנ רשא ןיכסה 98 ריהבהש יפכ .)
” :ונושלכו תווצכ ודבע ןנוג םעונ רקוחה םע דחי אוה ,ותודעב רגניז רמ תוחוד יבגל
הריזב דחיב ונדבע ,תווצ שיא אוהש ןנוג םעונ הז תוחודה תא ךרעש ימ םיגצומ תסיפת
ש הז אוה טושפ אוה ,דחיב םיגצומה תא ונזה ונחנא ,םיגצומ תסיפת תוחוד לע םותח
ידי לע םימותח םה תעד תווחו הריז תקידב חוד שיו ?ייקוא ,חודה םתח ‘מע( ” 413
תורוש ,’טורפל 22 – 25 /ת ןכא .) 62 םעונ דעה ידי לע שגוה רשא םיגצומ תסיפת ח”וד(
ומש ,תאז םע .ןנוג רקוחה ידי לע םותח )ןנוג ח”וד ותוא יבג לע םג עיפוה רגניז רמ לש
ףיעס( הריז תקידב ח”ודב ןה רכזוה ןיכסה תסיפת לש ןיינעהו 17 תעדה תווחב ןהו ,)םש
ףיעס( 4( 22 .)םש )

” הריזב לופיט םויס השעמל ,םיתורישל ןוחבטמה ןיב האצמנ
רע ונחנא ונידי לע וחנוה םהש .ויהש םירטוש םע דחי תוקירס ונכ
אל ינא ,הז ןיכסה תא אצמ לעופבש ימו ,שפחל המו קורסל הפיא
הז ןיכסה תא האר אוהש ךיא ,היהש שלב הז ולש םשה תא רכוז
קר אוה ,הב עגנ אל אוה ונל ארק אוה ,לעפמה לש גגה תיילעב היה
ה לוכו הלעמל ונילע .ןיכס אצמ אוהש קעצ םוליצמ לחה לופיט
ידי לעו ידי לע .תדיינ הדבעמ ידי לע השענ הסיפתו הזירא יוהיז
רפסמ םולצת ,הריז תקידב חודב םולצתל הנפמ ינא .םעונ 7 ,

96 . :בישה ךכו ,ןיכסה הספתנ הפיאו ךיא ריבסהל שקבתה רגניז רמ

98 . כ לע ולש המיתחב ךרוצ ןיא יכ ,ונייצב תווצכ הדובעה תא שיגדה בש רגניז רמ ךמסמ ל
‘מע( 419 תורוש ,לוקוטורפל 17 – 20 ימתכ ןיינעל סחייתהל שקבתה ,ותודע ךשמהב .)
ףיעס( ,לעפמב ורתואש םדה 6 /תל 21 ןפואב טריפו םד ימתכ םתואל רבסה ןתנ דעה .)
הרבעה םתכ ןיבל הזתה ימתכ ןיב םילדבההו הריזב ואצמנש םימתכ םתוא ןיינעל בחרנ
‘מע ואר( 420 – 421 .)’טורפל :ךכ דעה לש ותוסחייתה ואר ,המגודל

99 . תרקתב םיחיראה לע עבצא תועיבט רותיאל הלועפ התשענ םא דעה לאשנ רשאכ
,ןוחבטמה :ךכ בישה דעה

” לע םירבדמ ונחנא .םד ימתכ חותינל טעמ סנכא ינא זא .יקוא
תחפשמ תוזתה ימתכ ?יקוא םדכ דושח רמוח תזתה ימתכ
תאז ,היגרנא הפסוותה םהלש רוקמבש םימתכ הז תוזתהה
תא ראתא ינא םאש הדיבכה חוכמ ורצונש םימתכ אל הז תרמוא
טמו ךלוה והשימש הז איהש הזיא םהב שיש םימתכ אלא ,ףטפ
תא ריבסהלו ראתל טושפ רתוי הז ,הזה רבדה ,תיתלחתה היגרנא
רחא ץפח וא םדב תמתכומ איהש די תפנה תויהל הלוכי הז הז
םתכומש ץפח ותואמ םיקתנתמ הלאה םימתכה זאו ןיינעה ךרוצל
ולא תרמוא תאז הרטמה חטשמב עגופו םדב וא םדכ דושח רמוחב
תה ימתכ והשימש תויהל לוכי ,תויהל לוכי ךיא ךתלאשל .תוז
םש רבע םדכ דושח רמוחב תמתכומ התייה ולש דיהש אמגודל
םשל ועיגה הלאה םימתכהו תאזכ הרוצב הז תא ףינהו ‘מע( “. 421
תורוש ,’טורפל 1 – 10 .)

לאמש דצבש .ןיכסה רבעל הרומש ץח שי תוארל ןתינ הזה םולצתב
תיילע ךותמ הז ןוחבטמה לש תיטסוקאה הרקתה הז ןוחבטמה הז
,םימלצמ ונחנא גגה הז ןימי דצבו .לזרב תורוקה תא תוארל ןתינ
םולצתב .םניב ךתוחש ריק שי השעמלש םיתורישה רדח 8 הז
םולצתבו ,ןיכס לש טוריפ 6 ןוחבטמה ךותמ םלוצמ הזש ץח שי
הרקתמ קלח ותוא .ןיכסה אצמנ הב רוזא רבעל הרומ אוהש
,תעד תווחב .ןיכסה התייה םש רוזאב רתוי וא תוחפש תיטסוקא
מ הז תא תוטרפמש תונומת רתוי שי ,תונומת שי ,רתוי טעמ טרופ
הז .”
‘מע( 415 תורוש ,לוקוטורפל 6 – 18 .)

101 . לע םא ,ןוחבטמה ךותב לענ תועיבט לש ןתואצמיה תורשפאל רשאב לאשנ רגניז רמ
,הנגהה ירבדל .ןוחבטמה ךותב אצמנה רחא ץפח לכ לע וא ,ןחלושה לע וא ,תואסיכה
ה וז הלאש הרקתל עיגהל לוכי אל ,עצוממ הבוגב םדא יכ ,הדבועה חכונ הבושח הני
רשאכ ,הלילשב בישה דעה .והשלכ ץפח לע ךורדל/תולעל ילבמ םש ןיכס איבחהלו
‘מע( םיילענ תובקע ואצמנ אלו םוקמב הקידב התשענ ,ותנעטל 423 תורוש ,לוקוטורפל 12
– 18 .)

102 . חייתהל שקבתנ דעה ,ליעל רומאה דבלמ םשאנה תא קדב דעה .םשאנה לש םיעצפל םג ס
תומוקמבו עורזב ,ףתכב ,ףאב ,םינוש תומוקמב םיפושפשו םיעצפ ינמיס ופוג לע אצמו
תדימ תא עובקל לוכי אל אוה יכ ,בישהו םיירט םיעצפב רבודמ םא לאשנ דעה .םיפסונ
‘מע( ולש תויחמומב וניא הז םוחתו רחאמ םיעצפה תוירט 424 וש ,לוקוטורפל תור 7 –
26 .)

103 . דקפ ןנוג םעונ תדיינה הדבעמה שיאב רבודמ ,ליעל טרופ רשא יפכ .ונינפב אוה ףא דיעה
םהיניבו םינוש םיגצומ ושגוה הז דע תועצמאב .רגניז רמ םע דחי הריזב לעפש – /ת 62 –
םוימ םיגצומ תסיפת ח”וד 13.09.20 ןיכסה םג הספתנ ,וספתנ רשא םיגצומה רתי ןיב .
יה רשא ףוסיא לש הלועפ התשענ ןכו תיטסוקאה הרקתה חירא לע תחנומ רומאכ התי
הנמוס וזו חבטמב תיטסוקאה הרקתה לש םוינימולאה תרגסממ יגולויב רמוח – .ז.א 8.

104 . םיגצומו דעה ידי לע ופסאנ רשא םיגצומה יכ ,הז בלשב רבכ ןייצנ ,תעדה ןויקינ םשל
קידבל וחקלנ ,הריזהמ ופסאנ רשא םיפסונ לש המעטמ תעד תווח השגוה ,הז רשקהבו ה
תווח .תיטפשמ האופרל ןוכמב הריכב תיאופר הדבעמ תדבוע ,טסג תנע ‘בגה תיחמומה
םוימ תעדה 29.09.20 /ת הנמוסו המכסהב השגוה 77 דמלמ תעד תווח התואב ןויע .
ףיעס( יזאג חונמל םיאתמה אצממ הילע אצמנו הקדבנ ןיכסהש 5 לש תונקסמה קרפל
תווח /ת תעדה 77 .ז.א ןמוסש גצומה םג .) 8 הרקתה תרגסממ יגולויב רמוח ףוסיא(
/ת תעדה תווחב ךכל תוסחייתה ואר .קדבנ )ןוחבטמב תיטסוקאה 77 תעד תווחב ןכו

” רמוחה לש סיסב רמוחב רבודמו רחאמ הקידבל חקלנ אל חיראה
ונחנא .ררוחמו ספסוחמ רמוח הז הקידבל ןתינ אל אוהש רמוח הז
לע ,חבטמה לש תונוראה לע עבצא תועיבט חותיפל תולועפ ועציב
השעמלו .הרקתב ןוילעה קלחב חבטמב םש םוינימולאה תרגסמ
והשמ אל הז םמצע םיחיראה ותוא קודבל )ןתינש ל”צ( תינש .”
‘מע( 422 תורוש ,לוקוטורפל 1 -4 .)

105 . ר”ד לש ומעטמ ןמחנ ודרקיר .חונמה לש ותפוג תחיתנ תא ךרע הז דע .תעד תווח השגוה
הבושת ךמסמ ןכו תינושאר תעד תווח( ודי לע וכרענ רשא םיכמסמ ינש דועו תעדה תווח
טפשמה תיב קיתל ושגוה ,)המישאמה כ”ב ידי לע וילא וחלשנש הרהבה תולאשל
/ת ,ונמוסו המכסהב 83 /ת , 82 ו- /ת 81 .המאתהב

/ת תעדה תווחל םאתהב 83 םוימ( 01.12.20 הזחב הריקד עצפב רבודמ יכ ,ןייצ דעה ,)
תילאמשה האירה לש הנותחתה הנואה ךות לא ,בלה ךרד תרבוע הריקדה תלעת .לאמשמ
כ אוה הריקדה תלעת ךרואו – 14 ב יחפנ תת םלהמ םרגנ חונמה לש ותומ .מ”ס ןדבוא לש
.הזחה תיבב הריקד עצפמ בלל רומח קזנמ םרגנש יתועמשמ םד

יפכ עצפל םורגל לוכי ,הקידבל האבוהש ןיכסה לש בהלהש ,תעד תווח התואב ןיוצ דוע
.תעדה תווחב ראות הזש

/ת תרגסמב 81 כ”ב תאמ החמומל ונפוה רשא הרהבה תולאשל תובושת ליכמה ךמסמ ,
ףיעסב םש ,ןיוצ ,המישאמה 2 , אלו עלצ לש סוחס ךרד ,רתיה ןיב ,תרבוע הריקדה תלעתש
לע םשאנה ליעפה המצוע וזיא עובקל ןתינ אל ,םיאצממל םאתהבש ,ןיוצ דוע .םצעה ךרד
,םש( החיתנה תעב אצמנש יפכ הריקדה תלעת קמועל רודחל חילצי ןיכסה בהלש תנמ
ףיעס 4 .)

יכה יכ ,עבקנ ,הפוגה ךותב הריקדה תלעת ןוויכ ןיינעל תעב בהלה חנמ לש האצות וניה ןוו
דואמ וא רועל סחיב )בצינ( ךנואמב היה בהלה רמולכ ,הרוחא המידקמ ,רועל ותרידח
ףיעס ,םש( ותוא רדחש תעב ךנואמל בורק 5 .)

106 . :םה ודיעהש םיפסונ םידע ינש ןאמתוע ילע /ת שגוה ותועצמאב , 76 – תאפרממ ח”וד
ח וניה הז דע .ךרע אוה ותוא ארהזלא ןדקומו סנלובמא גהנ ,א”דמ םעטמ ךמסומ שבו
העשה תוביבסב יכו ,האפרמב ןדקומכ דבע אוה ,םוי ותואב יכ ,רסמנ דעה יפמ .האפרמב
12:00 ,פי’ג גוסמ יטרפ בכר עיגה ,האירקב היה סנלובמאה רשאכ ,דקומב דבל ההש תע ,
הילא שגינ אוה .הרזעל וקעזו םישנא ינש ונממ ודרי ,האפרמה רצחל סנכנ וחתפשמו ,ם
ינמיס אללו ,המישנ אלל ,קפוד אלל ,הרכה רסוחמ שיאב ןיחבה אוה ,תירוחאה תלדה תא
תיסיסב האייחה תלועפ עצבל ליחתה אוה ,זא וא ;האפרמל ותוא וסינכה םה .םייח
‘מע( ץרמנ לופיט תדיינ קיעזה ליבקמבו 446 תורוש ,לוקוטורפל 13 – 33 רפסמ רחאל .)
הלצה ישנא ועיגה תוקד עיגה חונמה רשאכ ,דעה ירבדל .האייחהה תולועפב ועייסו
.אוושל ויה האייחהה תולועפו הרכה רסוחמ היה אוה ,ללכב םידדמ ופצנ אל ,האפרמל
‘מע( 447 תורוש ,לוקוטורפל 7 – 13 .)

108 . הז דע תועצמאב ,ליעל רומאכ .הריזל ועיגהש םינושארה ןיבמ היה דאדח העיבתה דע
/ת שגוה ,רתיה ןיב .םינוש םיגצומ ושגוה 10 – םוימ םשאנה םע החיש רכזמ 13.09.20
תא טרפמה ךלהמב .ךכל םשאנה תמכסהו רוזחשל האיציה ןיינעל רבסהה ,החישה ךלהמ
/נ שגוה ,תידגנה הריקחה 1 םוימ רכזמ וניהש 04.10.20 םע רוזחשל דעה תאיצי רבדב
םויב םשאנה 12.09.20 .רוזחשה ןיינע לע חקפמכ שמיש אוה רשאכ ,

109 . חבטמב שחרתה הריקדה עוריא יכ ,ותודע ךלהמב ןייצ דאדח דעה תומלצמ ןיא םשו ןו
‘מע( החטבא 34 הרוש ,לוקוטורפל 2 הברה ויה אל ,הריקחהמ הלעש יפכ ,דועו תאז .)
דמחומו ימזנ ,ןידה ךרוע :םהו םש ויה םידע השולש וא םיינש קר .הריקדה עוריאל םידע
‘מע( 34 הרוש ,לוקוטורפל 6 .)

110 . לכל הריקח תלועפ הניה רוזחשה תלועפ יכ ,שיגדהו רזח דעה אוה הז רשקהב .ןיינעו רבד
ךלהמב םיברעתמ אל םירקוחה יכ ,ושיגדהב ,וזכש הלועפב םיגוהנה םיללכל סחייתה
‘מע( רזחשמש ימ ידי לע טוונמש רוזחשה 34 ,להונה יפל יכ ,דעה ןייצ דוע .)’טורפל
‘מע( ליבומש הז אוה רזחשמה 35 תורוש ,לוקוטורפל 1 – 3 רקוחה ,ןתינה לככ ,ןכ .)
איצומה סחיב םג גוהנ ךכ ,דעה ירבדל .ומצע הריקחה ךילהב רקוח ותוא אל אוה רוזחשל
‘מע( םשאנב רבודמ רשאכ קר אלו םידע ידי לע השענש רוזחשל 35 .)לוקוטורפל

111 . לאשו רוגינסה ההת ,דאדח דעה ירבד עקר לע – ןוחבטמב ויהש םידעה ,ךכ םא עודמ
העש ירסמ רסאי רקוחה ידי לע רוזחשל ואצוה תא הבגש הז אוה רקוח ותואש
:דעה בישה ךכ ,וז הלאשל הנעמב .?םהיתועדוה

” לבא רכוז קוידב אל ינא יל רוכזש המכ דע רסאי .ריבסא ינא זא
רקח אל אוה םידע םתואמ וליאכ רוזחש תויודע חקל אוהש עגרב
קיתל סנכנ אוהו .ורזחש םהש םידע םתוא רקח אל אוה .םתוא
עטהל הצור אל ינא בלשב אל ינא תמאב ןיידע יכ טפשמה תיב תא תו
אוה רבכש בלשב ,הזה קיתב תויודע תובגל ליחתה אוה יתמ רכוז
ילצא תיברע תרבוד םש התייהש ימו םירוזחשה ירחא וליאכ
קיתב הרקח רבכ איהש ןידנ תאז הז תא תושעל הלוכיו הדיחיב

תופסונ הריקח תולועפ

113 . הרוקה יבועל סנכנ דעה וב בלשב ,המ םושמ יכ ,הדבועל דעה תא הנפה ,דמולמה רוגינסה
פסמ ךשמב ולעפ אל תומלצמה ,רוזחשל תאצל םשאנה תא ענכשו ותוסחייתהב .תוקד ר
:דעה רסמ וז היגוסל

114 . לע העצובש הריקחב יכ ,ןיחבהל ןתינ ,תוקד ךשמב ולעפ אלש תומלצמה תייגוסל רשאב
קספה תמייק ןכא ,רוזחשה לש לולמתב םגו ,ןידנ ידי האב וז הקספה .תוקד יתש תב ה
,הקספהה רחאל דימ .ףייע אוהו רחאמ רוזחשל תאצל אלש שקיב םשאנהש רחאל דימ
‘מע( רוזחשה עוציבל תאצל ותמכסה תא עיבהו ותדמע תא הניש םשאנה 127 .)לוקוטורפל

115 . ‘מע( חוקיפ ךרוצל רוזחשב ףתתשה דעה יכ ,ןייצלו בושל רתומל 43 תורוש ,לוקוטורפל 8
– 11 /נ ,ןכ .) 1 – םויב םשרנש דעה לש רכזמ 04.10.20 םוימ רוזחשב חכנ אוה יכ ,דמלמ
12.09.20 םשר עודמ רכז אל דעה .הריקחה תולועפב ליעפ קלח חקלש ילבמ חקפמ רותב
וקלחל רשאב דועית ךורעל שקבתנ אוה הארנה לככ ,וירבסה יפכ .רוחיאב רכזמה תא
תמלשהב רבודמ יכו רוזחשה ךילהב ‘מע( תוטילקרפה םעטמ הריקח 43 ,לוקוטורפל
תורוש 28 – 32 .)

116 . /נ אשומ ךמסמה יבגל םג לאשנ דעה 2 – םוימ ינורטקלא ראוד תעדוה 15.09.20 תינפומה
חונמה לש הליפנה תייגוס תא קודבל שקבמו הנופ אוה היפל תיטפשמ האופרל ןוכמל

דושחה םע הרזחש םג הריקחה ךותב התייה רבכ איהו הליל ותואב
.. תא השע אוהו קיתה תא ריכמ אל רסאיש היה ןורתפה זא ..
ינאש המכ דע קיתל סנכנ אוה רחואמ רתוי בלבש קר םירוזחשה
… רדתסמ דימת קוידב אל הז ,ונלש תולבגמה תא שי יתרמא חוטב
‘מע( ” 35 תורוש ,לוקוטורפל 23 – 33 .)

” ןידנ זא רמוא התאש ןיבהל הסנמ ינא המ ריבסא ינא היעב ןיא
לכהו ,רוזחשל תבייח איה יכ לואשתל ןכומ אוה םא ותוא הלאש
האב ,המייס התניחבמ ,הרגס ,בריס םדא ןבה ,דעותמ תויהל בייח
מ ונלעפה אל עגר ותואב ,יתרבסה יתסנכנ ינא זא ,יילא קרו שדח
יתעדי ינאש ךל דיגהל ,שדחמ םעפ דוע ונלעפה זא םיכסה אוהש
.אל תמאה תא ,םלוצמ אל םלוצמ ןכ ‘מע( ” 42 תורוש ,לוקוטורפל 9
– 13 .)

117 . דנרבמרוו לואש ג”נר /ת םיגצומה תא ךרע ; 84 דע – /ת 88 םגו – /ת 92 ושגוה רשא
םוימ םשאנה לש הנושארה ותריקחב ףתתשה הז דע .המכסהב 12.09.20 םע דחי , רקוחה
.הריקחה ךילה םרט עוריאה יבגל תיללכ הריקס לביק אוה ,ותנעטל .חלאס ובא דאה’ג
יכו תיברעה הפשב ןמזה בור רביד םשאנה ,הריקחה ךלהמב יכ ,ורמאב ןייצו ףיסוה דעה
םשאנה ,תוריקחה רדח תא אצי דאהי’ג רקוחה רשאכ ,ןכ .הריקחב חכנ דאהי’ג רקוחה
רקנ דאה’ג זאו רובידב השקתה /ת( לולמתהמ דמלנ ףא רבדהש יפכ ,רדחל הרזחב א 84 )’ב
‘מע( 47 הרוש ,לוקוטורפל 19 .)ךליאו

118 . ךיא ,ומצע ךילהל יללכ ןפואב סחייתהל שקבתנ דעה ;ךכל םשאנה תדמעו רוזחשה ןיינעל
דעה ,םירבדה ךשמהב .םשאנה תמכסה לש תוקפנה לעו ,קלח וב לטונ ימ , עצובמ אוה
א לע תיפיצפס לאשנ הנתינ םשאנל יכ ,ןייצ דעה .ונחתפב דמועה הרקמב רוזחשה תודו
‘מע( רוזחשל תאצל םיכסה אוה רבד לש ופוסבו טילחהל תוכזה 49 – 54 .)’טורפל

119 . /ת ,הריקח התוא לש לולמתבו הריקחה קסידב הייפצ ךותמ( הז רשקהב 84 ,חכוויהל ןתינ )
וד יכ – ‘מעב ליחתה רוזחשל רשאב חיש 24 .לולמתל תאצל ןכומ אוה םא לאשנ םשאנה
‘מע( בויחב הנעו רזחשל 24 הרוש , 34 ‘מע( ךשמהב .) 24 הרוש , 40 ” :רמא אוה ) יל ןיא
דואמ ףייע ינא יכ רחמ וא וישכע הצור התא היעב ‘מע( ותעד תא הניש אוה ךשמהב .” 25 ,
הרוש 25 ‘מעב( בוש ותיא ורביד םירקוחהש רחאל .)ךליאו 26 הרוש 39 כ רמא אוה ,) :ך
” רדסב הללאי ןכומ עסמ לעפוה יכ ,תדמלמ אל ,הריקחה קסידב הייפצ יכ ,שגדוי .”
.ראתל רוגינסה הסינש יפכ ,םשאנה לע םיצחל וא/ו םיעונכש

120 . ירסמ רסאי ב”סר רקוחה הריקחב ףתוש היה אוה .קיתב לפיטש תווצב רקוחכ שמיש ;
םוימ םשאנה לש היינשה 20.09.20 /ת( 33 שה ותריקחב ןכו ) םוימ תישיל 07.10.20 /ת( 34 .)
/ת( ימזנ םידעה ידי לע וכרענש םירוזחשב ףתתשה אוה ,ןכ ומכ 38 /ת( הליאלח ד”ועו ) 39 😉
םוימ םהינש 14.09.20 /ת( הראמא סאבע דמחומ םידעה לש םירוזחשב קלח לטנ ןכו 46 )
/ת( הראמא רמוע דמחומו 48 םוימ םהינש ,) 16.09.20 .

121 . ש תידגנה ותריקח ךלהמב רקוחהו םידעה ידי לע ועצובש רוזחשה ינוטרס ונרקוה ,דעה ל
םשאנה תפיקת רבדב הנעטה הז ללכבו ודי לע וקדבנ אל לוכיבכש תונעט רפסמ םע תמוע
.ןוחבטמה ךותב

122 . ‘מע( חבטמב םשאנה דגנ תומילא וללש םידעה לכ ,ול רוכזה יפכ ,יכ ,ןייצל שקיב דעה 74
תורוש ,לוקוטורפל 22 – 23 .)

124 . י לע חבטמה ךותב ףקתוה אוה ,היפל םשאנה לש הנעטה הקדבנ אל עודמ לאשנ דעה יד
‘מע( .ךכל תויודע ויה אלש ,ןייצ דעה .םירחא 87 תורוש ,לוקוטורפל 4 – 6 .)

125 . ן’ח’ח ןידנ תרקוחה /ת םיגצומ ושגוה וז הדע תועצמאב ; 59 /ת , 60 /תו 60 הלא םיגצומ .א
תייבג םויס רחאל דימ ,םשאנה ידי לע עוריאה לש םוי ותואב עצובש רוזחשל םירושק
.הנושארה ותעדוה

126 . פצמ /ת קסידב היי 60 ללוכ אוה יכ ,תוארל ןתינ ,א 4 ןתינ ,ןושארה עטקמב :םיעטקמ
.רוזחשל האיציה תאו ויתויוכז תא ול הריבסמ איהשכ םשאנה םע תרקוחב ןיחבהל
,ןכמ רחאל דימ .ףייע אוה יכ רוזחשל תאצל הצור אל אוהש ןייצ םשאנה ,רבד לש ופוסב
לחה ,תוקד יתש ךשמל ןוטרסב הקספה תמייק הקדהמ 22:46 הקדל דע 22:48 עטקמה .
עגונ ישילשה עטקמה .רוזחשל תאצל המכסה ללוכו ,טירסהל םירזוח וב בלשל עגונ ,ינשה
הייפצ ,הרטשמה תנחתל הרזח וניינע יעיברהו רוזחשה ךרוצל הריזב היהשה בלשל
.המיתחו ןוטרסב

תורמל םשאנה םע רוזחשה עוציבל האצי איהש הנעטה םע התמוע הדעה התייהש
לש ויחא ,הראמא ימזנ תאמ העדוה תובגל הקיפסה ,ןכש הריקחה ךילהב תברועמ
המ דבלמ םיטרפ דוע התחתמאב ויה אלש ,הנייצו וז הדבוע הרשיא הדעה .םשאנה
רבודמ יזא עוריאה לע ןוכדע תלבקמ איהו הדימב ,הירבדל ,ןכ .ימזנ לש ויפמ רסמנש
‘מע( .רצקו יתיצמת ןוכדעב 120 וקוטורפל תורוש ,ל 1 – 2 .)

יכ ,הריהבה הדעה .ןיד ךרועב ץעוויהל תוכזה לעו רוזחשה תוהמ לע דוע הלאשנ הדעה
הדעה ,םשאנה כ”ב תנעטל .העצובש תמדוק הריקחל ךשמה איהש הריקח תלועפב רבודמ
םע ,רתוי םדקומ בלשב ץעייתה רבכ יכו תויכשמהב רבודמ יכ ,ול הרמאו םשאנל התנפ
שה הדעה .ןיד ךרוע ” :ךכ הבי הצור ינא” ךל דיגיו אוביש הלאכ שי ,ןיידע זא ,ייקוא
תאזה תוכזה תא ול תנתונ יתייה ,”בוש ד”וע םע ץעייתהל ‘מע( ” 124 תורוש ,’טורפל 6 –
7 ,ןיד ךרוע םע תוצעוויהה תוכזל עגונב םשאנל התיינפב יכ ,ונדמלל הסינ רוגינסה .)
יצ איה ךכל התבושתבו וז ותוכזב העגפ תרקוחה ” :הני ךתיא המיכסמ אל ‘מע( ” 124
הרוש ,לוקוטורפל 25 ,ןוטרסב תוקד יתש תב הקספהל סחייתהל השקבתנ םג הדעה .)
איבה המו םשאנה םע רביד ימ תולגלו ןמז קרפ ותוא ךלהמב שחרתהש המ תא טרפלו
םשאנהש הניבה רשאכ הארנה לככש ,הריהבה הדעה ,ךכל הנעמב .ותעד תא תונשל ותוא
ל םיכסמ אל ‘מע( הטרסהה תלועפ תא הקיספה איה ,רוזחשה עוציב 126 ,לוקוטורפל
תורוש 31 – 32 תאצל ענכתשהו הפק התש אוה ,םשאנה םע החיש הלהנתה ,ןכמ רחאל .)
אל הדעה .הטרסהה תלועפב הכישמה איה ,ןכמ רחאל .ברע ותואב דוע רוזחשה עוציבל

ןוטרסב תופצל םשאנה קיפסה ךיא רורב אל ,םינמזה חול יפל יכ ,זומרל הסינ רוגינסה
‘מע( .ןוטרסב הפצ ןכ אוה יכ ,השיגדהו הרזח הדעה .רוזחשה 131 הרוש ,לוקוטורפל 25 .)

,םשאנה תונעטל רשאב הריקחה תווצ תא הנכדיע םא הדעה הלאשנ ,דוע ולעש יפכ
ןהיפל ,רוזחשה ךלהמב – ןוחבטמה ךותב היה רשאכ ודגנ תולועפ דוע ועציבו ותוא ופחד
‘מע( ולא תונעטב הריקחה תווצ תא הנכדע ןכ איה ,הל רוכזש המ יפל יכ ,הבישהו 132
תורוש ,לוקוטורפל 2 – 4 .)

127 . הראמא ימזנ דעה ” :ןלהל( ימזנ דע .)” ימזנ .חונמה לש ודודו ,םשאנה לש ויחא אוה הז
ךלהמב עריא רשא תא רפיס אוה ,הליחת .םושיאה בתכ אשומ עוריאה ןמזב לעפמב חכנ
ןטרו קעצ ,הליאלח ןידה ךרוע םע רבידו לעפמל עיגה םשאנה ,וירבדל .לעפמב םוי ותוא
מה םשאנה ,דעה ירבדל .םיכמסמ לע םותחל ונממ םישקבמ םעפ לכש ךכ לע .קועצל ךיש
‘מע( העגרה התועמשמש דיב העונת השעו לוממ ולש דרשמהמ חונמה עיגה ,זא וא 136
” םשאנה .)לוקוטורפל זאו םהיניב ותמעתה ,בירל ליחתה ,יזאגל ותארקל ךלה ,ןבצעתה
…םהיניב ונדרפה ‘מע( ” 137 תורוש ,’טורפל 3 – 4 לחה וב םוקמה תא ראית דעה . )
הרוש ,םש( עוריאה 7 ל .) ול רמא ימזנו ףאהמ םד דרי םשאנל והשלכ בלשב ,דעה ירבד
הרוש ,םש( םינפ ףוטשל ןוחבטמל תשגל 27 לע םשאנל הכמ ןתנ חונמהש ,ריהבה דעה .)
‘מע( תוגרדמה דיל ףאה 138 הרוש ,’טורפל 1 חונמהו ןוחבטמל שגינ םשאנה ,ךשמהב .)
ספת םשאנה ,זא וא .חבטמל סנכנ דמחומ ויחא םגו וירחא סנכנ לע תחנומ התייהש ןיכס
‘מע( חונמה תא רקדו בבותסה ,שישה 138 אוה ,הריקדה תא דעה םיגדה רשאכ .)’טורפל
‘מע( בלה חתפמ ןוויכל הנפה 142 הרוש ,’טורפל 19 קיזחה די הזיאב לאשנ רשאכ .)
‘מע( ןימי דיב רבודמש חינה לבא ,רורב הנעמ תתל עדי אל אוה ,ןיכסה תא םשאנה 139
רוש ,’טורפל תו 4 – 6 .)

128 . חונמה לש ויחא( דמחומו ומצע אוה ,ימזנ תנעטל – סופתל הרטמב ןוחבטמל וירחא ךלהש
ותוא – ‘מע 143 הרוש ,’טורפל 1 תא ריבסה דעה ,ךשמהב .בלש ותואב ןוחבטמב ויה ,)
.םוקמב עריא רשא

129 . קאל דע היה יכ ,ןייצ אל הרטשמב הנושארה ותריקחבש ,הדבועה םע תמוע דעה ט
‘מע( .זכורמ היה אלו םלהב היה אוה ,ותנעטל .ומצע הריקדה 143 הרוש ,’טורפל 27 .)

130 . /ת( עציב ומצע אוהש רוזחשה ןוטרס גצוה דעל 38 .ןוטרסב םיאורש המ תא ריבסה דעה .)
רשאכ ןוחבטמה תלד דיל דמע יכ ,ןייצ אוה ,הריקדה ןמזב דמע ימזנ וב םוקמל רשאב
וויכל ויה אל ולש םינפה ‘מע( רויכה ן 146 תורוש ,לוקוטורפל 18 – 19 .)

הריזב וחכנש היאר ידע תויודע

132 . כ יכ ,דעה ןייצ דוע לעפמה תא להינש הז אוה חונמהו רחאמ םשאנה לע תסעוכ החפשמה ל
ללוכ תוחפשמה לכ תסנרפ לע ןומא היה ,הז ללכבו ולש תוליעפה לכ לע יארחא היהו
‘מע( ומצע םשאנה תחפשמ 148 .)לוקוטורפל

133 . ” :דעה ירבדל אב דמחומו הפמ תוריהמב אב יזאג זאו דמע הפ ידאפו .הפ יתדמע ינא
מ ,וירחא אל .ותוא סופתל קיפסה אל לבא ותוא סופתל תנמ לע הצירב וירחא אב דמחו
.ותוא רקד ידאפ זאו סנכיהל קיפסה ‘מע( ” 153 תורוש ,לוקוטורפל 13 – 15 .)

134 . םינוש םיטרפ רסמ אוה הכלהמב רשאכ ,תידגנה הריקחה תרגסמב תוכורא רקחנ ימזנ
השק היהו רתוי םדקומ בלשב ויפמ ורסמנ רשא הלאמ ףא .הדיחא הסרג ונממ תולדל
םאה ,דמע קוידב הפיא וירבדמ ןיבהל היה ןתינ אל ,הריקדה ןמזב דמע וב םוקמל סחיב
אוה ןוויכ הזיאלו ןוחבטמה ךות לא המינפ סנכנ אמש וא ןוחבטמה תלד דיל דמע אוה
ונינפב ,םנמא .הריכזמה רדח ןוויכל וא המינפ חבטמה ןוויכל טיבה אוה םאהו ,לכתסה
אוה יכ הדבועה רואל ,םלוא .הריכזמה רדח ןוויכל םינפה םע היה אוה יכ רתיה ןיב ןייצ
ירה ,)ונינפב ןהו הריקחה ךילהב ןה( וירבד תא תנייפאמה הרורבו הדיחא הסרג ויפב ןיא
.ויתואסרג ךמס לע רורב אצממ עובקל השקש

135 . עגרב שממ ןיחבה אוה םא דעה לש ותסרגמ רורב אל ,ןכ לע רתי ואר .ואל םא ,הריקדה
‘מעב ויפמ ומשרנש םירבדה 165 תורוש ,לוקוטורפל 29 – 33 .

136 . ןייצ םגו ,םשאנה ןיבל חונמה ןיב ןוחבטמב היהש חוכיוול דע היה אל יכ ,רסמנ דעה יפמ
דואמ רצק עוריאב היה רבודמ היפל ותנעט לע בשו ןוחבטמה ךותב תופיחד האר אלש
‘מע( 167 .)לוקוטורפל

137 . ןיע ףרהב עריא רבדה יכו הריקדה עגר תא האר אל דעה יכ ,ררבוה ,םירבדה ךשמהב םג
‘מע( 166 הרוש ,לוקוטורפל 8 .)

138 . רבדל וקיפסה אל םידדצה יכו ,תוינש ךרא ןוחבטמב עוריאה לכש ,דעה יפמ רסמנ דוע
‘מע( חבטמב םהיניב חוכיו היהש ןועטל ןתינ אל םגש ךכ ,םהיניב 166 קוטורפל תורוש ,לו
25 – 33 .)

139 . ותריקח היופצ ןמז המכ ררבל שקיבו בש דעה .הרצק התייה אל דעה לש תידגנה ותריקח
‘מע ,המגודל ואר( ותודע ךשמה תא קיספהל שקיב ףאו ףייעתה אוה יכ ונייצב ךשמיהל
178 הרוש ,לוקוטורפל 29 ‘מע ; 179 הרוש ,לוקוטורפל 6 דעה וב רזח ,םיוסמ בלשב .)

140 . לע וגצוהש תואסרגה ללש רחא תוקחתהל המישאמה כ”ב הסינ ,תרזוחה הריקחה בלשב
” :ןייצ דעה ,הליחת .ןהיניבמ הנוכנה ימ ןיבהלו דעה ידי ילקרפב ךלצא יתרפיסש המ תוט
תמא הז לכה ‘מע( ” 199 הרוש ,’טורפל 2 ,הרטשמב ויתועדוהבש הדבועה םע תמוע דעה .)
תא םיגדה ףאו הריקדה עגר תא האר אוה היפל( הסרג רסמ ,תישארה ותריקחב םג ומכ
בלש תא האר אל אוה ,היפל הנוש הסרג רסמ תידגנה הריקחב רשאכ )הריקדה ךלהמ
” ונייצב בישה דעה .ומצע הריקדה הז ףייעמ ‘מע( ” 199 תורוש , 3 – 11 לש ויתובושתמ .)
הריתסה ןתניהב .ואל םא ,הריקדה עגרב ןיחבה אוה םא רוריבב ןיבהל היה ןתינ אל ,דעה
/ת( ושגוה הרטשמב ויתועדוהו ןיוע דעכ ,המישאמה תשקבל ,זרכוה אוה ,דעה ירבדבש 94 ,
/ת 95 ו- /ת 96 .)

/ת( הרטשמב הנושארה ותעדוהב 94 םוימ ) 12.09.20 העש , 17:00 תועש הרסמנ רשא ,
תא ראתל שקבתנשמ .ץוחלו לבלובמ ,זכורמ וניא דעה יכ רכינ ,עוריאה רחאל תורופס
ומדקש םיעוריאל רשאב ץוחלו רצק רואית דעה רסמ ,לעפמב םוי ותוא עריא רשא
םללכבו הריקדל – לש ףאב הכישנה לע רפיס ,ןכ .חונמל םשאנה ןיב היהש בירהו חוכיווה
” ,זאו םדה תא ףוטשל חבטמל ךלה ןורחאה הז יכו םשאנה ,הלימ ותיא רבדל יזא’ע סנכנ
תורישי ותוא רקדו רויכה לע היהש ןיכסה תא ספת ,)רוקמב ךכ( ץפח התר /ת( ” 94 ‘מע ,
9 תורוש , 10 – 11 מה רקדנ ןכיה הלאשל רשאב .) שקבתנשמ .הזחה לע עיבצה דעה ,חונ
השקתה ףאו ץוחל אוה יכ רכינ ,וילא תונפומה תולאשל בישהלו טאל רתוי תונעל דעה
בישה ,חבטמל םשאנה ירחא ךלה ימ ,תיפיצפס לאשנ רשאכ .עריא רשא תא ראתל
‘מע ,םש( חבטמל ךלה אל אוה יכ ,ורמואב 14 הרוש , 22 אוה יכ ,ןייצ ,וירבד ךשמהב .)
ב דמע ורמאב חבטמה דיל ותדימע םוקמ תא קוידב ראיתו ץוח – ” ,ףוטשל סנכנ ידאפ
ןאכ ותוא רקד תורישיו ןיכס חקל תורישי אוהה ,ותיא רבדל ידכב וירחא סנכנ יזא’ע ”
‘מע( 14 תורוש , 36 – 38 ורמאב בישה אוה שחרתמב הפצ רחא והשימ םא לאשנ תע .) –
‘מע( רכוז וניאו עדוי וניאש 15 הרוש , 12 ) ,ןכש החטבאה תומלצמ ירצות םע תמוע דעה .
אל אוה יכ ,דעה בישה ,ךכל הנעמב .דעה לש ותסרג אולמ תא םימאות םניא הלא םירצות
ןיבל ויחא ןיב דמע אוה יכו ,טבלתמ אוהש ,ןייצ ךשמהבו האר אוהש המ הז יכו ,עדוי
‘מע( ולש ןייחא 16 תורוש , 33 – 38 מ עדוי וניא יכ ,ןייצו ףיסוה דעה .) ןיכסה םע השענ ה
.תלדה תא לענש רחאל חבטמב ראשנ םשאנה ,יכו ןכמ רחאל

עגר תא האר אוה יכ ,דעה רסמ אל ,הרטשמב הנושארה ותעדוה תרגסמב ,ןכ יכ הניה
.הריקדה

141 . ולש הרטשמב רסמ דעה ,ליעל ראובמה יפכ .רוזחש עציב ןכו תועדוה ש

143 . םויב ימזנ ךרעש העבצהו הלבוה תלועפ תרגסמב 14.09.20 /ת( 38 ותסרג לע רזח אוה ,)
תא ראית אוה ,הריקדה עגר ןיינעל .תויושחרתהל רשאב םייטנבלרה תומוקמה לע עיבצהו
ה דיל דמע םשאנהש ךכ םירבדה בורק עיגהש דע חבטמל סנכנ חונמה ,םינפ ףטשו רויכ
בצמב חונמהו אוהשכו ,שישה לע תחנומ התייהש ןיכסה תא לטנ םשאנה זאו םשאנל
לש העונת םיגדה דעה .הזחב תחא הריקד ,חונמה תא רקד אוה ,םינפ לומ םינפ לש הדימע
תא קיזחה םשאנה די וזיאב ןייצל עדי אל דעה .םשאנה השעש בוביס יצח ותואב .ןיכסה
/ת( .הריזב ויהש םישנאהמ ימ ידי לע ללכ ףקתוה אל םשאנה ,דעה ירבדל ,דמעמ 38 )ב(
‘מע 9 תורוש , 34 – 40 .)

144 . םוימ ,הרטשמב דעה לש תישילשה ותעדוהב 14.09.20 /ת( 96 ןכתיי יכ ,ןייצ הליחת ,)
היה וב ץחלהמ האצותכ תאזו הנושארה ותעדוהב םירבד רפסמ ןייצל חכשש דימ ןותנ
/ת( עוריאה רחאל 96 ‘מע ,)א( 1 תורוש , 20 – 23 ןפואב רפיס אוה ,היינשה העדוהב ,םלוא .)
הרוש ,םש( עריא רשא תא טרופמ 25 חבטמב םירחא לש םתוחכונ יבגל בוש לאשנ דעה .)
ףסונב( ןידה ךרועו סאבע דמחומ לש םתוחכונ יבגל תיפיצפס לאשנו הריקדה עוריא ןמזב
.)חונמלו םשאנל םהו ןכתיי יכו ,םלהב היה אוה יכו בל םש אל אוה יכ ,ןייצ ךכל הבושתב
‘מע ,םש( דחיב וסנכנ 2 תורוש , 31 – 40 .)

ףא אוה ,הריקדה תושחרתה ןיינעל ותסרג לע טוריפב דעה רזח וז העדוה תרגסמב םג
תא חקל םשאנהש ןייצ אוה .רוזחשב רסמש המל המודה ןפואב העוציב ןפוא תא םיגדה
ןיכסה ‘מע( ןוחבטמב שישה לעמ 3 הרוש , 26 םשאנה קיזחה די וזיאב ןייצל עדי אל אוה ,)

12 . לש ובצמש תעדל וחכונשכ ,תוקד רפסמ רחאל ,םלוא .סנלובמא ונימזה החפשמה ינב
ותוא וליהבהו ןידה ךרוע לש ובכרל ,הרכה רסוחמ אוהשכ ,ותוא וחקל ,השק חונמה
אפרמל .אנכ רפכב ה

13 . וב ועצוב האפרמב .קפוד אללו המישנ אלל ,הרכה אלל אוהשכ האפרמל אבוה חונמה
וארקנ רשא ץרמנ לופיט תדיינו א”דמ יתווצ ,האפרמה תווצ ידי לע האייחה תולועפ
תולועפ ךשמה ךות ,סנלובמאב חונמה הנופ ןכמ רחאל .החלצה אלל םלוא ,האפרמל
טיאה” םילוחה תיבל ,האייחה םג .המישנ אללו קפוד אלל ןיידע אוהשכ ,תרצנב “יקל
עבקנ חונמה לש ותומ .החלצה אלל םלוא ,האייחה תולועפ חונמב ועצוב םילוחה תיבב
יחפנ תת םלה בקע םרגנ תוומה .םשאנה ידיב ותריקדמ האצותכ תאז ;םילוחה תיבב
.בחרנ םד ןדבוא תובקעב

14 . נ ,ליעל תראותמה חונמה תריקד רחאל דימ תא לענ םשאנה .ןוחבטמב ודבל םשאנה רתו
ריתסה ,יטופיש ךילה לישכהל וא עונמלו תויאר םילעהל הרטמבו ,םינפבמ ןוחבטמה תלד
תוחוכ לש םאובל ןיתמהו ,ןוחבטמב תיטסוקאה הרקתה יחיראל לעמ ןיכסה תא אוה
.םוקמל הרטשמה

15 . םירטושה ותוא ולאש ,םשאנה תא ורצעו הריזל םירטוש ועיגהשמ השמישש ןיכסה ןכיה
תויאר םילעהל הרטמבו ,םדיקפת יולימב םירטושל עירפהל הרטמב .הריקדל ותוא
,ןיכסה ןכיה עדוי וניא יכ ,בזכב םירטושל בישה םשאנה ,יטופיש ךילה לישכהל וא עונמלו
.התוא חקל והשימו ןכתיי יכו

16 . ,ףסונב .חונמה לש ותומל תושידאב םשאנה םרג ,םירומאה וישעמב הנווכב רבד השע
עירפהל הנווכב השעמ השע ,ןכו תויאר תמלעה לש ךרד לע יטופיש ךילה לישכהל וא עונמל
הב הפוקתב בכרב םשאנה גהנ ,ףסונב .קוחכ םדיקפת יולימב םלישכהל וא םירטושל
.הגיהנ ןוישיר קיזחהלמ לספנ

17 . םוימ ןוידב 09.12.20 טמ הבושת םשאנה רסמ , .ול םיסחוימה הריבעה ישעמל רשאב ומע
םויב ירק ,עוריאה םויב יכ ,הדוה אוה 12/9/20 תאו ןידה ךרוע תא שגפ םש ,לעפמל עיגה ,
רבד ,ןידה ךרוע ןיבל וניב הלהנתהש החישב ברעתה חונמה ,םשאנה תנעטל .חונמה
שאנה תא ךשנ חונמה ,חוכיו ותוא תובקעב .חונמה ןיבל םשאנה ןיב חוכיו תיצהש ,ופאב ם
םשאנה ,הנעטה יפכ .לעפמל ץוחמ לא וכרדב היה םשאנהש ףא לע תאז ,הלבח ול םרגו
.ופאב ותוא ךשנו ותוא ספת ,וירחא ףדר חונמה זא וא ,לעפמל ץוחמ תאצל ןווכתה

םושיאה בתכל הבושתה

18 . דוע .אטוז תנעט אל ףאו יבילא תנעט התלעוה אל םשאנה םעטמ עוריאה לכש ,ןעטנ
.ןוחבטמה ךותב שחרתהש קלחה טעמל ,ואדיו ינוטרסב דעותמ

20 . ול סחייל ןתינ ,רתויה לכל ,ותנעט יפל .תימצע הנגהל הנעט םשאנה הלעה אל ,בלש ותואב
.תעד תולק לש ישפנ דוסי

21 . ידע ןה ,העיבת ידע רפסמ ועמשנ ןכלהמב ,תובישי רפסמ ינפ לע הסרפנ תויארה תעימש
ושגוה ,ךכ לע ףסונ .האופר ישנאו םירקוח ,םירטוש ןהו ,עוריאה תריזב וחכנש היאר
.המכסהב םיגצומו םיכמסמ רפסמ

22 . ,ויתויוכז םשאנל ורבסוהש רחאל ,ןכ לע רתי .םידע ואבוה אל הנגהה דצמ אלש רחב אוה
.דיעהל

24 . יכו םושיאה בתכ תודבוע לכ וחכוה יכ ,עובקל המישאמה השקיב ,הימוכיס תרגסמב
תא עישרהל הרתע איה ,ןאכמ .שרדנה ישפנה דוסיה לש ומויק חכוה ול סחוימב םשאנה
.םושיאה בתכב

25 . ויתוריקח תרגסמב ופקתשהש יפכ ,םשאנה תואסרג ללש לע המישאמה הדמע ,הליחת
ובגנ םשאנהמ .הרטשמב 3 םויב ,ורצעמל ךומסב דימ הנושארה :הרטשמב תועדוה
12.09.20 /ת( 84 /ת( העבצהו הלבוה םשאנה עציב וז הריקח רחאל .) 59 הינש העדוה .)
שאנהמ התבגנ םויב ם 20.09.20 /ת( 33 םויבו ) 07.10.20 /ת( תפסונ העדוה ונממ התבגנ 34 .)

26 . רוזחשהמו הנושארה ותעדוהמ תבכרומ ,םשאנה לש הנושארה ותסרג ,המישאמה תשיגל
ידי לע ןוחבטמה ךותל לבוה/ףחדנ אוה ,הסרג התואל םאתהב .ןכמ רחאל ךומסב ךרענש

23 . .הפ לעב םימוכיס תמלשהל ןכו בתכב םידדצה תונעט ימוכיס תשגהל דעומ עבקנ ,ךשמהב

19 . .הליספ ןמזב בכרב גהנ יכ ,הדוה םשאנה ,הגיהנה טקאל רשאב

המישאמה תונעט ימוכיס

יתב םינוידה ךלהמ ק

145 . םייתשבש ירה ,הנושארה העדוהה דבלמ יכ ,תדמלמ דעה לש ויתועדוה ללש תניחב
/ת( תורחאה 95 /תו 96 /ת( רוזחשב םגו ) 38 עגונב הסרג התוא לע רזח אוה ,) םיעוריאל
ךותב ,ותטישל ,ןכ .הריקדה טקא תא ויניע ומב האר אוה יכ ,ונייצב ,ןוחבטמה ךותב
ןוחבטמב םירחא לש תוחכונל רשאבו ;הפיקת השעמ לכ הריקדל םדק אל ןוחבטמה
דמחומ לשו הליאלח ד”וע לש םתוחכונ תא ללש אל ימזנ ,הריקדל יטנוולרה ןמז ותואב
ותברקב וא ןוחבטמה ךותב סאבע .

146 . אוה ,היפל ותסרג לע רזח אוה ,תישארה ותריקח תרגסמב ,ונינפב ימזנ דעה לש ותודעב
המ תא רשיא אוהו ודי לע עצובש רוזחשה ןוטרס גצוה ףא דעל .הריקדה עגר תא האר
ןכ אוה ,היפל הסרגהמ וב רזח ,תידגנה ותריקח תרגסמב ,תאז תמועל .ותרגסמב הפצנש
ותסרגו הריקדה עגר תא האר האר אלש ,םג ןייצ תרזוחה ותריקחבש ךכ דנדנתהל הלחה
דעה יכ ,תועש הכרא רשא תודע ;טפשמה תיבב דעה לש ותודעמ רכינ .המצע הריקדה תא
וק לע רמש אל אוהש ךכב םג האטבתה ותושישת .ותריקחב ךישמהל השקתהו ףייעתה
.םעפ רחא םעפ ,וירבד תא הנישו ותסרגב דיחא

147 . כ ,ןייצל רתומל רשיא דעה ,אוה ךופהנ .הרטשמב ויתוריקח דגנכ הנעט לכ הלעה אל ימזנ י
תא ףידעהל המישאמה השקיב ןאכמ .תידגנה ותריקח ךלהמב םג ןתרגסמב רסמ רשא תא
תישארה ותודע תרגסמב ןכו הרטשמב ויתועדוה תרגסמב התלע וזש יפכ ,ימזנ לש ותסרג
מב ויתועדוה םע דחא הנקב הלוע רשא( טפשמה תיבב היפל , )הרטש – תא האר ןכ אוה
.תידגנה הריקחב ותסרג ינפ לע הפידעהלו ,הריקדה עגר

148 . ףיעס תוארוהל הנפנ ,וז היגוס לש התניחב ךרוצל 10 ]שדח חסונ[ תויארה תדוקפל .א
א”לשתה 1971 ” :ןלהל( הדוקפה וא תויארה תדוקפ ” ,ותרתוכש )” מא תיבל ץוחמ דע תר
טפשמה :ןמקלדכ הרומ ףיעסה ןושל .”

” 10 א )א( ךילהב היארכ הליבק היהת טפשמה תיבל ץוחמ דע ןתנש בתכב הרמא
:הלא ומייקתנ םא ילילפ
(1) ;טפשמב חכוה הרמאה ןתמ
(2) ;ורקחל תונמדזה םידדצל הנתינו טפשמב דע אוה הרמאה ןתונ
(3) יב תעדל ,הנוש תודעה דעה וא ,יתוהמ טרפב הרמאה ןמ ,טפשמה ת
.הנכת תא רכוז וניא יכ ןעוט וא הרמאה ןכות תא שיחכמ

דע לש ץוח תרמא – ףיעס 10 תויארה תדוקפל א

,חכוה הרמאה ןתמ וב םוקמ תונמדזה םידדצל הנתינו טפשמב דע אוה הרמאה ןתונו
יכ ,ררבוהש רחאלו ,יתוהמ טרפב הרמאה ןמ הנוש הרמאה ןתונ לש ותודע ןכו ,ורקוחל
ףיעסב םייונמה םיאנתה ומייקתנ 10 ץוחה תורמא תשגהל ךרדה הללסנ ,הדוקפל )א(א
וסו ושגוה הז דע לש ויתועדוה ,ןאכמ .טפשמב תוליבק תויארכ דעה לש /ת ונמ 94 – /ת 96
/ת ןכו 38 .

149 . לאושה לאשי – ותודע ינפ לע הרטשמב ימזנ לש ויתורמא תא ףידעהל םוקמ שי םאה
ףיעס תוארוהל םאתהב .טפשמה תיבב 10 טפשמה תיבו לככ ,תויארה תדוקפל )ג(א
.ךכל וימעט תא םושרל וילע ,ןכ תושעל טילחמ

פ”ע תרגסמב 557/06 לארשי תנידמ ‘נ קאלע ינ( םויב ןת 11.04.07 :ךכ קספנ ,)

םג ואר – פ”ע 5956/08 א לארשי תנידמ ‘נ הקוע ל ( 23.11.11 ,)) :ךכ קספנ םש

” תיב בצינ רשאכ – לש הלקשמ רבדב הערכה ינפב טפשמה
תרמא – ץוח – דסחל וא טבשל – שומיש תושעל אוה יאשר
תא לוקשל יאשר אוה ,רתיה ןיבו ,ףיעסב םיבוקנה םילוקישב
םלואו .טפשמב ואבוהש תורחאה תויארה לומ לא הרמאה – תאו
שיגדהל שי תאז – וקישה תמישר הניא ףיעסב העיפומה םיל
פ”ע( הצממ המישר 949/80 הל ד”פ ,לארשי תנידמ ‘נ ימהוש
(4 ) 62 , 70 ט”נשת( ןושאר קלח “תויארה לע” ימדק ‘י ; – 1999 )
‘מעב 297 םניא הב םיבוקנה םילוקישהו ,)ימדק :ןלהל ,
‘מעב ,ל”נה לובטובא תשרפ( םירבטצמ וא םייחרכה 529 …) ”

ףיעס תארוה חוכמ” 10 תיב יאשר ,תויארה תדוקפל )ג(א –
ינפ לע ץוח תורמאב דעה רסמש הסרגה תא ףידעהל טפשמה

151 . קר )הנושארה העדוהה דבלמ( ויתורמא תא רתס דעהש ,הדבועה ייניעמ המלענ אל
ב ותרמא לע אוה רזח תישארה הריקחה תרגסמב .תידגנה ותריקח תרגסמב יפכ ,הרטשמ
.תונורחאה ויתועדוהב יוטיב ידיל האבש

152 . םירתוס םייתדבוע םירואיתו םיקויד רסוחב הנייפאתה םידעה ןכוד לע דעה לש ותודע
ךבסל הצר ךכשמו םשאנה תא בהא אל דעה ,היפל רוגינסה יפמ הנעטה .םיפיצר םניאש
.ונניינעב הערכה ךרוצל תיטנבלר הניא ותוא

ןוחבל םיאב תע עקר לע ,טפשמה תיבב ותודע לומ לא הרטשמב דעה לש ויתועדוה תא
לש ותסרג תא לבקל םוקמ ןיא יכ ,המוד ,ונינפב ותודע ךלהמב דעהמ הרישיה תומשרתהה
ותודע ינפ לע הפידעהלו הרטשמב תורחואמה ויתורמאב יוטיב ידיל האב איהש יפכ ימזנ
שגדוי ;תישאר .ונינפב )הנימא התייה אל איה ףאש( תניחבב ןניא דעה לש ויתורמא יכ ,
השעמב ןיחבה יכ ,ןייצ אל אוה ,הרטשמב דעה לש הנושארה ותעדוהב .תחא השקמ
ונינפב ותודע תונימאמ תומשרתההו וירבדמ וצצש תמאה תותוא ,וזמ הרתי .הריקדה
רצונ ףאו ךרוצה יד הריהב הניא ,הקודס הסרגב ונל ןינע יכ ,הנקסמה תארקל תוטוונמ
ב םשורה וז הנקסמ .הריקדה עגרב ןיחבה אל ללכ דעהש ישממ יוכיס לש ומויק רבד
ירצות םע תחא הפיפכב םאולמב םירד םניא דעה לש וירואית יכ ,הדבועה חכונ תקזחתמ
הז רשקהב .החטבאה תומלצמ – ;ימזנ דעה לש ויתועדוהל בוש תונפהל ןוכנל ינא אצומ

תיבב ותודע – דוסיב ודמעש םימעטה תא טרפיש דבלבו ,טפשמה
תיב יושע םניגב םיירשפא םימעט ףיעסה הנומ דוע .ותטלחה –
טפשמה לע ץוחה תורמא ירדגב דעה רסמש הסרגה תא רכבל
;הרמאה ןתמ תוביסנ םינמנ הלא םימעט םע .ותודעב ותסרג ינפ
תמאה תותואו טפשמב דעה תוגהנתה ;טפשמב ואבוהש תויארה
רבודמ ןיא הקיספב שגדוהש יפכ ,תאז םע .וכלהמב ולגתנש
פ”ע( תורבטצמ תושירדב אל ףאו הרוגס המישרב 803/80
לובטובא (ול ד”פ ,לארשי תנידמ ‘נ 2 ) 523 , 529 ( 1981 פ”ע 😉
949/80 (הל ד”פ ,לארשי תנידמ ‘נ ימהוש 4 ) 62 , 70 ( 1981 ןכ .))
תובישח הנשמ םהלו םיפסונ םילוקישב הקיספה הריכה
םע .ץוחה תורמאב דעה תסרג תא ץמאל םא הלאשה תניחבב
הסרגה יונישל דעה קפיסש םעטה ,רתיה ןיב ,םינמנ הלא
,ותודעב דעה רסמש תואסרגהמ תחא לכ תבלתשמ וב ןפואהו –
תודעבו ץוחה תרמאב – תיב ינפל וחנוהש תויארה לולכמב –
פ”ע( טפשמה 476/84 (טל ד”פ ,לארשי תנידמ ‘נ סבד 4) 533 ,
546 ( 1985 “.))

ייצ בוש םש ,ודי לע עצובש רוזחשב םג ךכ המ יפל ךכ( ןוחבטמב ותויהב דוע לפנ חונמהש ,ן
/ת( רוזחשה ןוטרסב הפצנש 38 :ראית ךכו תצק דמעו לפנ אוה ,דעה ירבדל .))

/ת( רוזחשה ןוטרסב הפצנש יפכ 38 בש אוה ,זא וא ןוחבטמב חונמה לש הליפנ ראית דעה ,)
.הכילהב םירחא םע דחי ודיב עייס אוהו דמעו

רחאל חונמה תולהנתהל רשאבו ןוחבטמב חונמה לפנ וב םוקמל רשאב דעה לש וירואית
םירתוס ,הריקדה השעמ /ת( החטבאה תומלצמב הפצנ רשא תא טלחהב 5 הפצנ םהב )
.תוגרדמה םרג עצמאב ותליפנל דע דבל תוגרדמב דרויו ודבל עיגמ חונמה

הוותמה תא ץמאל אלש הנקסמה תא םיקידצמה םיפסונ םילוקיש םימייק ,ןכ לע רתי
דה ןמזב ןוחבטמב חכנ ימ ,ןייצל עדי אל ללכ דעה .וב ונכילוהל הסנמ העיבתהש .הריק
,תאז םע דחי .הליאלח ןידה ךרוע לשו סאבע דמחומ לש םתוחכונ תא ללש אל אוה ,םנמא
תורשפאה תא לולשל ןיא ,ןכ .תקולחמה תריז תביל לע רוא ךופשל ידכ הלא וירבדב ןיא
,עוריאה יטרפל רשאב רורב ידו דח רואית קפסל וא/ו קיידל לוכי וניא דעהש הריבסה
ויניע ומב האר אלו רחאמ .הריקדה ןמזב עריא רשא תא

ויתועדוה תרגסמב ןה .הנימאו הפיצר ,תחא ,הרודס הסרגב קבד אל הז דע ,ןכ יכ הנה
הפיפכב רודל תולוכי ןניאש תואסרג יתש ןיב דנדנתה אוה ,טפשמה תיבב ןהו הרטשמב
ותסרג ,החטבאה תומלצמ ירצות ,ןכ .ןימא םשור וריתוה אל ונינפב וירבד .תחא
לש הנושארה ןיא יכ ,םידמלמ ,הריקדה השעמל רשאב םילולחה וירואיתו הרטשמב דעה
ותסרג אל םג ;תקולחמב תויונשה ויתואסרג ןיבמ יהשלכ הסרג ץמאל םוקמ לכ
םימייוסמ םיקלחב הפצו עוריאה תריזב חכנ הז דעש הדבועה דבלמ .הרטשמב תרחואמה
ןיא ,וירחא האבש וז וא/ו הריקדה עוריאל המדקש תושחרתההמ אצממ עובקל םוקמ
.הז דע לש ותודע לע ךמסנה יתדבוע

הניאש ןידה ךרוע לש הרודסה ותסרגו םינימאה וירבד חכונ םג תקזחתמ וז הנקסמ
םנמא , הנממ ןידה ךרוע לש ותסרג תא ןלהל ואר הז רשקהב .ימזנ לש ותסרג תא תמאות
ע לש וירואית ,תאז םע דחי .ןוחבטמה ךות לא סנכנ ימזנ יכ ,הלוע הדבועל רשאב ןידה ךרו

ו” ךכ …הכילהב וב םיזחוא ונחנאו ….ךכ ךלה ,ןמז טעמ דמע אוה זא
דומחמ וב םיזחוא ונחנאו ….ךלה אוה ךכ קוידב … ,ךלה אוה
ןינרו הליאלח ”
/ת( 38 ‘מע , 9 תורוש 14 – 17 הקד , 10:15 .)רוזחשה קסידב

153 . הליאלח דמחומ ד”וע ,דעה ןיבל ןידה ךרוע ןיב .םיעוריאל דע היהו הריזב חכנ ןידה ךרוע ;
כ תב תורכיה תמייק םידדצה ינש לש םתחפשמ ינב – 15 חכנ ןידה ךרוע ,םוי ותואב .םינש
ב ןידה ךרוע .םיפסונ םישנא ויה לעפמב ,תע התוא .הריכזמה לומ רדחב בשיו לעפמ
רחאל .השוריל עגונב םיכמסמ לע המיתח ךרוצל עיגהל ונממ שקיבו םשאנל רשקתה
תא םירה םשאנה ,זא וא .ולש המיתחה תודוא לע ול ריבסה ןידה ךרוע ,עיגה םשאנהש
בעהמ חונמה עיגה ,םשאנה תולהנתה חכונ .ולוק שקיב ,םידרשמה תמוק לש ינשה ר
ךומס ועיגה םהינש רשאכ ,םיינשה ןיב חוכיו עלגתנ ךשמהבו לוקה תא ךימנהל םשאנהמ
‘מע( לעפמהמ האיציה תלדל 224 תורוש ,’טורפל 7 – 15 ךישמה ןידה ךרוע ,הלחתהב .)
ואצי םיינשה רשאכ ,ךשמהב .ןורדסמב היהש חוכיוה ךלהמב הפוצ אוהשכ ומוקמב תבשל
דמ לש וינפ לע םדב ןיחבהו ןוויכ ותואל ךלה ,םק אוה ,תוגרדמה ןוויכל תיכוכזה תל
‘מע( ןוחבטמה ןוויכל רזח םשאנה ,הז בלשב .םשאנה 225 הרוש ,’טורפל 3 חונמהשכ )
םשאנה לש ויחא ,ימזנ ןהו חונמה לש ויחא דמחומ ןה וסנכנ חונמה ירחא .וירחא סנכנ
‘מע( 225 הרוש ,’טורפל 6 ,שגדויו .) לש הסינכה חתפב ,ןורדסמב דמע ןידה ךרוע יכ
הרוש ,םש( ןוחבטמה 22 .)

154 . תא ריזחהל הסינ דמחומו תופיחדו םיחוכיו ויה ןוחבטמה ךותב יכ ,ןייצו ףיסוה דעה
‘מע( הרוחא חונמה 225 הרוש , 16 המל ריהבהל דעה שקבתה ,תידגנה ותריקח תרגסמב .)
קבתה ףאו תופיחד לע רפיס רשאכ ןווכתה ” דיעה ךכל הבושתב .םיגדהל ש .הדרפה וז
יזאג תא קיזחמ היה דמחומ ,הככ ‘מע( ” 239 תורוש ,’טורפל 30 – 32 .)

155 . תלד ןוויכל םינפה םע היה הלחתהב םשאנהש ךכ ,הריקדה עגר תא ראית ןידה ךרוע
בלשב ,םלוא .וינפ תא ףוטשל ידכ רויכה רבעל בבותסה אוה ,ןכמ רחאל .ןוחבטמה
ה ,םיוסמ תא םשאנה לטנ וב עגרב ןיחבה אל דעה .חונמה תא רקדו בוש בבותסה או
” רקדנ חונמה רשאכ ןיכסה תא האר ןכ אוה ,ךא .שישהמ ןיכסה ךרדב וליאכ התיהש
םג ןיכסב םד היה התוא אציש ירחאו .הזחל ‘מע( ” 227 הרוש ,’טורפל 7 ןידה ךרוע .)
( לאמש דצמ הזחה ןוויכל הריקדו הלאמש בוביס םיגדה ‘מע 227 הרוש ,’טורפל 21 .)
אוה ,הזחהמ האצי ןיכסה רשאכו ,ןימי דיב ןיכסה תא קיזחה םשאנה ,ןידה ךרוע ירבדל
‘מע( תיתועמשמ הריקדב רבודמ יכ ,ןיבה ,זא וא .ןיכסה לש ירוחאה קלחב םדב ןיחבה
227 תורוש ,’טורפל 27 – 33 .)

156 . עזו ןוחבטמהמ אצי חונמה ,הריקדה עוריא רחאל דימ הזחה לע ודי תא חינה ,הרזעל ק
‘מע( .לפנו תוגרדמה םרג עצמאב טטומתה וב בלשל דע ,תוגרדמה ןוויכל אציו לאמש דצמ
228 תורוש ,לוקוטורפל 1 – 13 .)

159 . תא רקד רשיו בבותסה ,ןימי דיב ןיכסה תא קיזחה םשאנהש ךכ הריקדה תא ראית דעה
.הריקד לש העונת םיגדמ דעהשכ תאז לכ ;לאמש דצמ הזחב חונמה

161 . דגנל הלגנש עוריאה לש קיודמ רואיתו תוצרחנ לע ודמילש ויתולימב שיגדהו רזח דעה
הלא םה עוריאה ןמזב ןוחבטמב חכנש ימ יכ ,ויניע – ‘מע( ימזנו דמחומ ,חונמה ,םשאנה
236 תורוש ,’טורפל 14 – 15 ,םירחא םידע לש םהירבד םע תמוע דעה .) דמחומו ימזנ ומכ
המגודל .וב קבד ןידה ךרועש הזמ הנוש רואית ורסמ רשא ,רמוע – ותודעב רסמ ,ימזנ
ןייצ ,רמוע דמחומ םג ךכ .ןוחבטמה ךותב היה אלו ןוחבטמה תלד לש חתפב דמע אוהש
.הריקדה ןמזב ןוחבטמב םירחא ויה אלש
ךותב ויהש תויומדל רשאב הרודסה ותסרגב קבד רתונ ןידה ךרוע הריקדה ןמזב ןוחבטמה
םהיפל וירבד לע רזחו – ‘מע( ןוחבטמה ךותב היה ימזנ 236 תורוש ,’טורפל 24 – 26 .)
ימזנו דמחומו ןוחבטמה ךותב חכוותהל וכישמה םשאנהו חונמה יכ ,ותנעט לע רזח דעה
‘מע( םהיניב ודירפה קר 240 .)’טורפל

160 . ,תידגנה ותריקח תרגסמב .בורקה ורבח היה חונמה יכ ,דעה רשיא

158 . .םשאנה תא ףקת אל אוה רקדנ חונמהש עגרב ,דעה ירבדל

162 . רמאש המ תא רשיא אוה ,הרטשמב ותעדוהב יוטיב ידיל ואבש יפכ וירבדל דעה הנפוה תע
ארל היה לוכי דמע הב הדוקנהמ ךיא לאשנ דעה .ותריקח תרגסמב שחרתה רשא תא תו
” :הנע אוהו ןוחבטמה ךותב .יתיאר .תוארל לכ םדוק הובג קיפסמ ינא ‘מע( ” 245 ,’טורפל
הרוש 28 .)

163 . ומירה הריכזמהו ןידה ךרועו חבטמב לפנ חונמה ,היפל ימזנ לש ותסרג םע תמוע דעה
י חונמה יכו םינוכנ םניא ימזנ לש הלא וירבד יכ ,ןייצ דעה .תוגרדמל דע ותוא ודבל אצ
תומלצמ ירצות תא םג תמאות ןידה ךרוע לש ותודע .לפנ םש ,תוגרדמל דע עיגהו
/ת גצומ( לעפמה לש החטבאה 6 ‘מע( ) 256 .)’טורפל

164 . לש רירבשב שחרתה לכהש בישה אוה ,ומצע הריקדה השעמל רשאב דעה לאשנ רשאכ
:הינש

” :הנמאתע ד”וע ,הינש לש ביברש היה לכהש רמוא התא יכ בוביס
,הזכ
:הליאלח ד”וע ,דעה .רצק דואמ .קוידב
:הנמאתע ד”וע ?רמוא התאש המ הז
:הליאלח ד”וע ,דעה .ןכ
:הנמאתע ד”וע ,הארת
:תירטש תטפושה ‘בכ לש רירבש שממ ‘א .תולאש יתש .תולאש יתש ,עגר
?תאזכ הפונת ןמ היה הז תרמוא תאז ?הינש
:הליאלח ד”וע ,דעה .ןכ
ה ‘בכ :תירטש תטפוש ןווכמ היה הז םשרתהל תלוכיש לככ ,הפונת שממ
?םיוסמ םוקמל
:הליאלח ד”וע ,דעה ןיכסה תא חקלשכ ידאפ ,בבותסמ היה אוה יכ .אל
היה אל ,יזאג לש ףוגה תא האר אל אוה בבותסהו
?יתוא תנבה .ןווכמ
:תירטש תטפושה ‘בכ .ןיוצמ יתנבה ינא
:הליאלח ד”וע ,דעה ינאש ,ינאשכ ינא הזה ריקה תא האור ינאש ,בבותסמ
חקל אוהש הינשה לש רירבשהו ותוא םעפ דוע האור
ןווכמ היה אל וליאכ .האר אל .הככ השע ןיכסה תא
.בלל ”

166 . רתונ אוה ,םירחא םידע ידי לע ושענש םירוזחש דעל וגצוהש רחאל םג ,יכ ,ןייצל רתומל
ןוטרסה דעל גצוהש רחאל ,ןכ .ותסרגב קבד – /ת 6 ןוטרסב םיאורש המ תא רשיא אוה ,
.ותוא םיאור הב ןמזה תדוקנ תאו

167 . לח ןידה ךרוע לש ותודע יכ ,שגדוי ,תוריהבה ןעמל אוהש רוזחשה םג ומכ ,ונינפב הליא
םירד וירואית .לעפמה לש ןוטרסב ודעותש יפכ תויושחרתהה יטרפ תא ומאת ,השע
ןידה ךרוע .הריזהמ םייזנרופ םיאצממ םעו םיניינעה תולשלתשה םע םג תחא הפיפכב
דגנל ולגנש יפכ ,ןתייווהכ תויושחרתהה תא ראית אוה יכ ,רכינו רתויב ןימא םשור ריתוה
ע .ןידה ךרוע לש ותודעב אלמ ןומיא ןתיל ןוכנ אהי יכ ,המוד ,ךכשמ .קרשו לחכ אלל ויני
ירה ,חונמה םע הדובע ירשק וא/ו תורבח ירשק םימייק םא םג ;ילארטינ דעב ונל ןיינע
לכ ךרואל הל הרקדזהו הטלבש דעה לש ותונמיהמבו ותונימאב עוגפל ידכ ךכב ןיאש
.ותודע

168 . ינש ,ידכב אל השקיב המישאמהש דועב .ןידה ךרוע לש ותסרגב ןומא ןתיל ושקיב םידדצה
תיווזמ וז הסרג לע ףיקשהל השקיב הנגהה ,העישרמ הסרגכ דעה לש ותסרגב תוארל
ךרוע לש וירואית ,יכ ,קומינהמ הנגהה תונעטב תכמותה הסרגכ הב תוארלו תרחא היאר
יב ענש בחרמב הריקדה אשומ עוריאה תא םימקממ ןידה רוגס םשאנהשכ( תימצע הנגה ן
ףינמ םשאנהשכ( תעד תולקב התמה ןיבל )ותוא ףקותש חונמה תא קיחרהל ץלאנו הניפב
ןיכסה תציענ תא ןוויכש ילבמ ,חונמה תא האורש ילבמ ,הרוחא בוביס ידכ ךות ןיכסה תא
ואר( )חונמה לש ובילב עוגפל ןווכתהש ילבמו ףוגב יפיצפס םוקמל – ףיעס 131 ימוכיסל
.)הנגהה תונעט

169 . ךותמ יכ ,רכינ .דמולמה רוגינסה לש הלא וינועיט םע םיעד םימת ינניא יכ ,רמואו םידקא
הלתנ םשאנה כ”ב ,םושיאה בתכ אשומ עוריאה יטרפל רשא ןידה ךרוע לש וירואית ללש
ויפל ,דעה יפמ רסמנש דחא טרפב ךא – אלו חונמה לש ובלב עוגפל ןווכתה אל םשאנה
א ןוויכ ‘מע( חונמה ףוגב יפיצפס םוקמ רבע לא הריקדה ת 249 .)ליעל טטוצמה יפכ ‘טורפל
אל ןידה ךרוע לש ויפמ ירה .ןידה ךרוע לש ותודע ללכמ הז רואית קתנל ןתינ אל יכ ,ירב
הנגה תלועפ קידצהש םילא תומילא עוריא שחרתה ןוחבטמה ךותב יכ ,הנעט העמשנ
עוריא ןוחבטמה ךותב יכ ,וא/ו תימצע ךופהנ .םשאנה יפלכ תילאטורב הפיקת לש השעמ
תוברעתה קידצהש חוכיו ;םידדצה ןיב חוכיווב ונל ןיינע ,דעה לש וירואית יפכ ,אוה
ןיב ודירפה סאבע דמחומו ימזנ ,יכ ,רוריבב הלוע דעה לש וירבסהמ .אל ותו הדרפה ךרוצל
ןווכתה אוה ,הפיקת ישעמ לע רביד תע יכ ,דוע הלוע ,ןכ .םידדצה ןיב הדרפהה טקאל
,םיגדה ןידה ךרוע ,םנמא .תעד תולק לש ישפנה דוסיל רשאב הנעטה יבגל םג ךכ .םיצינה
חטבל ,תאז םע .דע היה הל הריקדה תעונת תא ,רוזחשה תלועפ תרגסמב םגו ונינפב םג

‘מע( 249 תורוש ,’טורפל 18 – 33 .)

170 . ירה ,ריתוה הז דעש ןמיהמהו ןימאה םשורה דבלמ יכ ,ןייצלו בושל ןוכנל ינא אצומ –
ןיבו החטבאה תומלצמ ירצות הז םא ןיב ,קיתבש םיאצממה םע בטיה תבלתשמ ותסרג
ןוויכהש הריקד תלועפ לע תודמלמה הפוגה תחיתנ ח”ודמ הלועה יפכ תונקסמה הז םא
ה בהל רשאכ ,הטמ יפלכ הלעמלמ אוה הלש /ת( רועל סחיב ךנואמ אוה ןיכס 81 .)

171 . ןיחמור ובא ןינר הדעה כ הזמ לזרבה לעפמב הריכזמכ השמיש וז הדע ; – 15 הדעה .הנש
הז ללכבו ,עוריאה ינפל שחרתה רשא תא הראית – תעגה ,דרשמב ויהש םישנאה תוהז
שקיב חונמה יכו וילא רשקתה הליאלח ד”ועש הדבועה ,לעפמל רקוב תעשב חונמה ךרועמ
םשאנל רשקתה ןידה ךרוע .םיכמסמ לע םידודה תא םיתחהל ידכ םידרשמל תולעל ןידה
עיגה םשאנה ,הדעה ירבדל .םיכמסמה לע םותחל תנמ לע םידרשמל אוה ףא עיגהל ידכ
” ינבצע היהו וילע בוכר ןטרסה וליאכ ‘מע( ” 262 תורוש ,’טורפל 16 – 17 שקבתנשמ .)
ליחתה אוה ,םיכמסמה לע םותחל ” קועצל ףסכה הפיא ?השוריב ילש קלחה הפיא
ילש ‘מע( ולוק תא ךימנהל ונממ השקיבו וילא התנפ איה הדעה ירבדל ,זא וא ;”? 262
תורוש ,’טורפל 25 – 28 םיינשה ןיב חוכיו לחהו וילא שגינ ,עיגה חונמה ,ךכל ךשמהב .)
אב םשאנה תא ךשנ תע חונמה תא התאר תוגרדמה דיל םשו ןורדסמל וכלהש ירבדל .ופ
תמא ןמזב ורדיש רשא החטבאה תומלצמ ךרד םיינשה ןיב תולהנתהב התפצ איה ,הדעה
‘מע( הרדח ךותב םיאצמנה םיכסמ לע 263 ו- 264 .)’טורפל

172 . סנכנ ןידה ךרוע .וירחא סנכנ חונמהו חבטמה ןוויכל סנכנ םשאנה ,הדעה ירואית יפכ
.תומלצמב התאר איה לכה תא .ימזנ םגו םהירחא אצוי חונמה תא התאר איה ,ןכמ רחאל
ףאו רדחה ךותב ראשנ םשאנה וליאו הרזע וא סנלובמא ךירצ אוהש רמואו ןוחבטמהמ
‘מע( .םינפב םש ומצע תא לענ 265 .)’טורפל

173 . עורש חונמה תא התאר םש ,תוגרדמה ןוויכל הכלהו הרדח תא הבזע הדעה ,הז בלשב
‘מע( ליעוה אלל ךא ,וריעהל התסינ ,לפנ וב םוקמב 265 תורוש ,’טורפל 22 – 25 .)

174 . ‘מע( עוריאה םוקמב חכנ אל סאבע רמ ,חונמה לש ויבא ,הדעה ירבדל 266 תורוש ,’טורפל
22 – 24 .)

175 . נ הדעה איה ,הדעה לש הירבדמ הלועה יפכ .תידגנה הריקחה תרגסמב תוכורא הרקח
ךרוע ןיב חוכיו עלגתנ םש ,הדרשמב שחרתה רשא עוריאה לש ןושארה קלחב קר החכנ
הברעתה איהש הנייצ הדעה ,ליעל רומאכ .םיכמסמ לע המיתחל עגונב םשאנה ןיבל ןידה
מ השקיבו ןידה ךרועל םשאנה ןיב החיש התוא ךלהמב תא אצייש וא עגריהל םשאנה
‘מע( .רדחה 283 תורוש ,’טורפל 12 – 13 תחא תודע ולו ןיא עודמ ההת םשאנה כ”ב .)
.םשאנל ,לוכיבכ ,ונפוהש הדעה לש הלא הירבד תא עמש םיחכונהמ והשימ יכ ,תדמלמה
איה ,הירבדל .הרטשמב היתוריקח תרגסמב תאז הנייצ אל המצע הדעה םג ,וזמ הרתי

176 . דע יכ ,ןייצל רתומל שחרתה רשא תא התאר איה .ומצע הריקדה עוריא תא התאר אל וז ה
.הרדחב םקוממ םיעוריאב התפצ וכרד ךסמה רשאכ החטבאה תומלצמ ךרד ,תמא ןמזב
דחא וסנכנ םש ויהש תויומדה יכ תומלצמה ךרד התאר ןכא איה ,הדעה הרסמש יפכ
ות לא םיסנכנ םתוא התאר אל איה לבא ,ןוחבטמה ןוויכל ינשה ירחא ‘מע( ןוחבטמה ך
288 תורוש ,’טורפל 12 – 28 ‘מע( .ןוחבטמה ךותב היה ימ התאר אל םג איה .) 289 ,’טורפל
הרוש 3 .)

177 . ןתינ היתובושתמו עוריאה ןמזב סאבע דמחומ לש ומוקימל םג סחייתהל השקבתנ הדעה
היה ל”נה דמחמ הפיא היניע ומב התאר אל איהש ךכ הדעה לש הרבסב רבודמש ןיבהל
.ןותנ עגר ותואב

םהמ הרטשמב היתוריקחב היפמ ורסמנש םירבדל הדעה תא הנפה רוגינסה ,הז רשקהב
לש דרשמב םינפב םא יכ הריקדה ןמזב ןוחבטמב חכנ אל סאבע דמחומש ,לוכיבכ ,הלוע
:הדעה הבישה ךכו .לזרבה לעפמ

” :הנמאתע ד”וע ינא ?רדסב ,םייסמ ינאש דע יל ינעת לא ,בל ימיש
” טטצמ ולש דוד ,ידאפ לש ףאב ךשונ יזאג תא יתיאר
חוכיו תוקעצ ידכ ךות חבטמל וסנכנ םהינש ךכ רחאו
המ יתיאר אל רבכ ינא ,םש תוכמ יתיאר אלו םהיניב
.חבטמה ןוויכל תוארל רשפא יא תומלצמב יכ הרק
יתייהשכ ןכמ רחאלו ילש דרשמב תבשל יתראשנ ינא
וויכמ אצוי יזאג תא יתיאר ,דרשמב ןיידע חבטמה ן
דרשמב לעפמב אוה םג היהש דמחומ ויחאל קעוצו
דריו ‘יל רוזעת’ דמחומל קעצ יזאג ,םינפבש
טפשמה תא תרמוא תא ?תרמוא תא המ .”תוגרדמב
.הזה
: ןיחבור ובא ‘בג , הדעה םירבדה תא יתרמא זא .ןוכנ .ןכ . ילוא
.הלאה
: הנמאתע ד”וע תרמאש המ זא .הלאה םירבדה תא תרמא ונמזב
דובכש םג ,ןיבא ינאש ?תמא אל וא תמא ונמזב
.ןיבי םיטפושה
: ןיחבור ובא ‘בג , הדעה תא תרפסמ ינא הפו תמאה תא יתרפיס זא
.תמאה

178 . התועצמאב ןיכסה .ןיכסל רשאב םג הלאשנ הדעה .הינפב הגצוה ,הריקדה השעמ עצוב
‘מע( ןוחבטמב שומיש השוע איה הב ןיכסה אל תאז ,התטישל 323 הרוש ,’טורפל 1 דוע .)
ירק ,עוריאה ירחא ןיכסה תא השפיח איה םא ,הלאשנ – אצוה םשאנהש רחאל
” הבישה איהו ןוחבטמהמ ןיכסה תא שפחל םירטושו ינא יתסנכנ ןכ ‘מע( ” 323 ,’טורפל
הרוש 24 האיצוה םירטושה לבא םשאנה תא ואיצוהש רחאל דימ הסנכנ איה ,הירבדל .)
.םוקמב ראשית איהש ומיכסה אלו התוא

179 . ירק ;םיעוריאה לש ינושארה בלשל הדע התייה איה ,ןינר לש התודעמ הלועה יפכ – בלש
לע המיתח ךרוצל ןידה ךרוע םע דרשמב בשי םשאנה רשאכ ,חונמל םשאנה ןיב תומיעה
,החטבאה תומלצמ ךרד תויושחרתהב התפצ הדעה ,םיעוריאה ךשמהל רשאב .םיכמסמ
םוקמ ,חבטמהו ןורדסמה לע ףיקשהל תלוכיה הל התייה אלש ךכ הדרשמב הבשי תע
תלד דיל ,ןורדסמה דיל ושחרתהש םיעוריאב )תומלצמב( התפצ ןכ איה .הריקדה תורק
מ התואב ,תוגרדמה דרומל ךומס םג ךשמהבו תיכוכזה םתוא תוארל םילוכי ונאש הדי
הז ,ןכש ,םשאנה ירחא וסנכנש תויומדב םג הניחבה הדעה .החטבאה תמלצמ ינוטרסב
ימ התאר אל ,הריקדה עגר תא התאר אל הדעה .תומלצמה ךרד תוארל היה ןתינש המ
ןיא יכ ,המוד ,רומאה עקר לע .ןוחבטמל ץוחמ דמעש ימב הניחבה אל ףאו ןוחבטמל סנכנ
לש התודעב .ןוחבטמה ךותב תושחרתהל עגונב הנומתה ןובילל םורתל ידכ וז הדע

180 . היה אוה רשאכ חונמה תברק לא העיגה ןכא הדעה יכ ,תדמלמ החטבאה תומלצמב הייפצ
לע רוא ךופשל תרמייתמ איהש לככ ,ןינר לש התודע ,רמול הצור .תוגרדמה לע עורש רבכ
מה ךותב היהש המ לעו ומצע הריקדה עוריא ידכ הב ןיאו ללכ תיטנבלר הניא ,ןוחבט
קרפ ותואבש ךכ ,הדעה לש היתונעט .תיפיצפס תושחרתה התואל רשאב המואמ םורתל
” ונממ השקיבו ורבעל הקעצ איה ,ןידה ךרוע םע בשי םשאנה רשאכ ןמז קותשל ףאו ”
” םשאנה ינפמ ותוא הריהזהו חונמה םע הרביד תוער תונווכ םע עיגה אוהו רחאמ דבלמ ;”
ימ תואסרגב ןיכומית ןהל ןיא םגש ירה תקולחמה תריז תבילל תויטנוולר אל ןתויה
.הריזב וחכנש םידעהמ

: הנמאתע ד”וע יפלש יתיא המיכסמ ,ןינר בל ימיש ,יתיא המיכסמ
היה אל סאבע דמחומ ךלש תודעה יפלו וזה הסרגה
?חבטמה ךותב
יחבור ובא ‘בג , הדעה : ן .יתיאר אל

‘מע( 295 תורוש ,’טורפל 7 – 21 )

182 . הרוחאמ חונמה תא קיזחה םשאנה ,ותשיגל .הריקדה השעמ תא םיגדהל שקבתנ דעה
ויתועדוהב ןכש דעה לש ונורכז תא ןנערל שקיב המישאמה כ”ב .הזחב ותוא רקדו
/ת( רוזחשב ןכו הרטשמב 46 ינפ ודמע םשאנהו חונמהש רסמ )א הריקדה עגרב םינפ לומ ם
,וירבדב הריתס תמייק ןכיה ןיבה אל דעה .)טפשמה תיבב ותודע ןמזב וירואית יפכ אלו(
ולע הלאש יפכ וירבד תא רשיא אוה ,ויתואסרג ןיבמ ןוכנ המ רמול שקבתנ רשאכ לבא
‘מע( .רוזחשב 340 הרוש ,’טורפל 16 .)

183 . מזב ןוחבטמב חכנ ימ דעה לאשנ ,ותודע ךשמהב ויה חונמהו םשאנה קרש ןעטו הריקדה ן
,ןכש דעה לש ונורכז תא ןנערל המישאמה כ”ב שקיב תע .תלדה דיל דמע אוהו םש
אוהש המ יפלש ,דעה בישה ,םש והשימ דוע היה םא רכוז וניאש סרג הרטשמב ותרמאב
‘מע( םש ויה םהינש קר ,רכוז 344 הרוש ,’טורפל 30 .)

184 . חאל ,הז דע לש ותודע יפל תוגרדמה ןוויכל ןוחבטמהמ אצי חונמה ,הריקדה עוריא תורק ר
םוקמל רשאב םג לאשנ דעה .ומצע לע תלדה תא רגסו ןוחבטמב ראשנ םשאנה .לפנ םשו
סאבעש ,בישהו הריקדהו חוכיווה לש ןמז ותואב )חונמה לש ויבא םג אוהש( ויבא היה וב
תוגרדמה לע בכוש ותוא האר תע עגפנ חונמהש ירחא עיגה ‘מע( 345 תורוש ,’טורפל 26 –
30 .םוקמב היה אל חונמה לש ויבא ,תושחרתהה ןמזב ,ירק .)

185 . םשאנה תא ףקת אוה םא הלאשל סחייתהל דעה שקבתה ,תידגנה ותריקח תרגסמב
קר אוה יכו ותוא ףקת אל אוה יכ ,דעה ןייצ ,וז הלאשל הנעמב .ןורדסמב ויה רשאכ
‘מע( .חונמל םשאנה ןיב דירפה 347 םיסחיה ביט לע דעה לאשנ םירבדה ךשמהב .)’טורפל
.םשאנה ןיבל החפשמה ינב ןיבש

186 . המ ןיב וצצש תוריתסלו הרטשמב ותעדוהב יוטיב ידיל ואבש יפכ וירבדל הנפוה דעה
םרגל ךומס תויושחרתהל סחיב דחוימב ,החטבאה תומלצמ ירצות ןיבל םש רסמש
יתס רפסמ לע עיבצה רוגינסה .תוגרדמה םוקמה :לשמל ךכ ,ןריבסהל עדי אל דעהש תור
רשא תא האר אל אוהש הרטשמב ותעדוהב רמאש המ תמועל ,תוגרדמה דיל דעה דמע וב
ותעדוהב דעה ןעטש יפכ ,חונמה לש ופא לע םדב ןיחבהל ןתינ אל ,דועו ;שחרתה
אוהש ןוטרסב םיאור ןכש םשאנה לש הפיקתה ןיינעל תעגונ תפסונ הריתס .הרטשמב
רק( י – יפכ ,םיצינה ןיב דירפהש קר אלו ףורגא תכמ תועצמאב םשאנה תא ףקת )דעה
םידומע( .טפשמה תיבב ףאו העדוהב ןעטנש 357 – 361 .)’טורפל

188 . םינוש םיבלשב רסמ ומצע אוהש יפכ עוריאה רואית םע תמוע דעה ,םירבדה ךשמהב לש
תא ריבסהל השקתה דעה .רוזחשב םא ןיבו הרטשמב ותעדוה תרגסמב םא ןיב ,הריקחה
םשאנהש םדוקמ רמא עודמ ריבסהל שקבתנ תע ,לשמל ךכ .וירבדב ועלגתנש תוריתסה
,תאז םע .הלאשה תא ןיבמ וניא יכ ןעט אוה ,ותוא רקדו חבטמה ןוויכל חונמה תא חקל
ותב רבכ םהינש תא האר אוהש ןייצ אוה םידומע( חבטמה ך 370 – 371 .)’טורפל

189 . דירפהל ,לוכיבכ, הסינ )דמחומ( דעה יכ ,רסמנ ויפמ רחא דע לש ותסרג םע םג תמוע דעה
דמע אוה יכ ,בוש ןייצו תאז ללש דעה .חבטמה ךותב ויהש ןמזב םשאנה ןיבל חונמה ןיב
‘מע( בירל אלש םהמ שקיבו תלדה דיל 378 הרוש ,’טורפל 11 .)

190 . טקא בוש םיגדהו הריקדה ךלהמ תא םיגדהל דעה שקבתנ ,תידגנה ותריקח ךשמהב
רואיתה ןיבל הז רואית ןיב לדבהה תא ןיבה אל דעה ,ןכ .רוחאמ הקזחה לש השעמ ללוכה
‘מע( םדוקמ רסמש 379 הרוש ,’טורפל 19 עוריאל דע היה יכ ,רסמו בש ,ותריקח ךשמהב .)
,חונמה רבעל וינפ םע דמע םשאנה וב הרזח בבותסה ,שישה רבעל תפסונ םעפ בבותסה
‘מע( ותוא רקדו ודיב ןיכסהשכ חונמה רבעל 383 תורוש ,’טורפל 26 – 32 .)

191 . ירק ,הריקדה טקאל םדקש בלשל סחיב ;תואורה וניניע – ןורדסמב התייהש תושחרתהה
תומלצמב םיאור רשא תא אלמ ןפואב תמאות הניאש הסרג דעה רסמ ,ןושארה בלשב
.חונמה ןיבל וניב דירפה קר יכו םשאנה תא ףקת אל אוהש ןייצ דעה ,לשמל ךכ ,החטבאה
הסנמ אוהשכ דעה הפצנ םש ,ןוטרסב םיאורש המ םע תחא הפיפכב רד וניא הז רואית
ירבדל ,ךכל היאר ןיאש ףא לע ;דועו תאז .תוגרדמה דיל םשאנל )הקזח אל( הכמ תתל

‘מע( 364 תורוש ,לוקוטורפל 10 – 18 .)

192 . םשור ריתוה דעה יכ ,םג ןייצל רתומל .הז דע לש ותסרגמ תולוע תובר תוריתס יכ ,רכינ
תומלצמ ןוטרסמ .רסמ אוהש םירבדב תוריתסה תא ןיבהל השקתהו ,לבלובמ דע לש
ב יכ ,רוריבב הלוע ,החטבאה ,דצב דמוע דעה הפצנ ,ןורדסמה דיל שחרתהש עוריאל סחי
אלו לובלב לש בצמב יורש היה אוה יכ וינפ תעבהמ רכינו ויחא ירחא בקוע ,ברעתמ אל
אוה תוגרדמה דיל ותויהב יכ ,םיאור תומלצמה רצותמ ,תאז תמועל .תושעל המ עדי
.םשאנה תא ףוקתל הסינ

לע השענש רוזחשה ןוטרס ,וזמ הרתי /ת( דעה ידי 46 לבלובמ היה ןכא דעה יכ הארמ ,)א
היצאוטיס םיגדה דעה ,הריקדה עגר ןיינעל .םיטרפ יטרפל עריא רשא תא רכז אל יכ רכינו
היפל – העצוב וב עגרה תא ראיתו ,םינפ לומ םינפ ,ינשה לומ דחא ודמע םשאנהו חונמה
הקזח הכמב היה רבודמ ,וירואית יפכ .המידקמ הריקד לש העונת ונושלכו – רבודמ
/ת( “ינעי חצר” והשמ “יביסרגא” והשמב 46 ‘מע ,)ב( 10 הרוש , 21 .)

194 . ןוטרסב הייפצ .תלדה ןוויכל בורק ,הריקדה השעמ ןמזב ןוחבטמב חכנ אוה ,דעה ירבדל
שאנה םג ושגינ וילא ןוויכ ותואל ךלה דעה יכ ,תדמלמ החטבאה ופצנ תע חונמהו ם
םאתהבו הז דע לש ותודעל םאתהב ,ךכשמ .ןוחבטמה ןוויכל תיכוכזה תלדמ םיסנכנ
רקיעב( תופסונ תויודעל – ןתינ ,)הפיצרו תיבקע ,הנימא התייהש ןידה ךרוע לש ותודע
.ןוחבטמה ךותב הרקש עוריאל דע היהו ןוחבטמב הריקדה ןמזב חכנ דעה יכ ,עובקל
דה טקא רואיתל רשאב ,ונינפב .וז תושחרתהל רשאב תחא הסרגמ רתוי רסמ דעה ;הריק
לש ותודעב ןיא יכ ,המוד רשאכ תרחא הסרג רסמ עציבש רוזחשבו תחא הסרג רסמ דעה
תוריתסה לש רשקהב ואר( הריקדה העצוב ובש ןפואה לע רוא ךופשל ידכ הז דע
םיפיעסב תוסחייתה 183 ו- 191 ותודעמ דומלל ןתינ ,תאז םע .)ליעל ןוחבטמה ךותב יכ ,
יפכ ,םשאנה דגנכ הפיקת השעמ עצוב אל ,לבא ,חונמל םשאנה ןיב ינלוק חוכיו עלגתנ
.הרטשמב ויתועדוהב תפקתשמש יפכ םשאנה תסרגל םאתהב וא ,הנגהה תנעט

195 . היפל הנגהה תנעט ,תאז םע דחי – ןמזב רחא םוקמב היהו ןוחבטמב חכנ אל ללכ דעה
הלוע ףאש יפכ ,הריקדה תדמוע ףא איהו ךומסל המ לע הל ןיא , ןינר הדעה לש התודעמ
יכ ,סרג תע ,הרטשמב ויתוריקחב התלע וזש יפכ ומצע םשאנה תנעטל תיבטוק הריתסב
.חונמה לש ויחא ידי לע םג ןוחבטמב ףקתוה אוה

196 . הראמא דמחמ לש ותודע לזרב לעפמ ותואב דבוע אוה .חונמה לש ודוד ןב וניה דעה ;
ךיישה .םידודלו ולש אבסל

193 . .דעה לש ויחא אוה חונמה יכ ,רוכזל שי

198 . ‘מע( ודיב ןיכס זחוא םשאנה תא האר זאו חונמה תא סופתל אב אוה ,דעה ירבד יפל 426
הרוש ,’טורפל 24 .)

199 . /ת( ולש רוזחשה ןוטרס גצוה דעל 48 ש הפצנש המ תא רשיא דעהו ) ,ותודעב ראית דעה .ם
וספת ,ימזנ ודוד םע דחי ,אוה יכו ,ןוחבטמהמ אציש רחאל דימ הרכה דביא חונמה יכ
‘מע( תוגרדמב ותוא ודירוהו ותוא 427 תורוש ,’טורפל 27 – 32 .)

הזחה לע דיה םע הרוחא רזוח חונמה תא הארו ןורדסמב דמע אוה רשאכ ,דעה ירבדל
ןידה ךרוע :םש וחכנ ,לאמש דצב ‘מע( ומצע אוהו סאבע דמחומ ,ימזנ ,הליאלח דמחומ
428 הרוש ,’טורפל 7 .)

200 . שקבתנ אוהו הרטשמב ותעדוהב ויפמ ורסמנש םירבדל דעה הנפוה ,תידגנה ותריקחב
.ל”נה ותרמא ןכות תא רשאל

201 . דיל דמע חונמה ,חבטמל סנכנ םשאנה רשאכ ,הרטשמב ורסמנ הלאש יפכ דעה ירבדל
שאכ ,תלדה יפכ .ןוחבטמל ץוחמ ודמע )ליעל טרופ רשא יפכ( םש ויהש םירחאו דעה ר
תא רשיא דעה יכ ,ןייצל םוקמה ןאכ .חונמה תא רקדו ןיכסה תא חקל םשאנה ,דעה ירבד
‘מע( הרטשמב וירבד 429 תורוש ,’טורפל 18 – 21 .)

המ תא םימאות םניאש הרטשמב ותעדוהב ויפמ ורסמנש םירבד םע דעה תמוע רשאכ
/ת גצומ( החטבאה תומלצמב םיאורש 6 היהש זוכירה רסוחלו לובלבל תאז ףקז אוה ,)
‘מע( .הריקחה ןמזב וב יורש 431 הרוש ,’טורפל 14 .)

202 . ‘מע( םשאנהמ ץוח ןוחבטמב דחא ףא האר אל אוה ,דעה תנעטל 432 הרוש ,’טורפל 9 )
הרוש ,םש( יצחו רטמ דע רטמכ לש קחרמב דמע אוהו 11 אשנ דעה .) דמחומ ודמע ןכיה ל
” :בישהו ןידה ךרועו ימזנ ,סאבע ןידה ךרוע דיל ימזנ ידוד ,המידק רתוי היה דמחומ
הלילח דומחמ ‘מע( ” 432 הרוש ,’טורפל 17 .)

204 . הרסמנ דעה יפמ .ותוא םירהל ךרוצ היה יכו טטומתה חונמהש הנעטה םע םג תמוע דעה
/ת( החטבאה תומלצמב םיאור רשא תא תמאות הניאש הסרג 6 קפסל עדי אל דעה .)
הבושת םייביטקייבואה םירבדה ןיבל וירבד ןיב הריתסה רשפל רשאב תעדה תא החינמה
דוע שי יכו רכוז אל אוהש ,ונייצב קפתסהו החטבאה תומלצמ ירצותב ןיעל םילגנה
;יוטיב ידיל ואב וירבד ךכו .ןוראה דיל ותוא ספת אוהש הארמש המלצמ
” רמא רוגינסל תינעש הלחתהב .)תיברע רבדמ( :רובד ‘שה ‘בכ ת
םתמרהש ,יתלאשש המ םגרתמ ינא ,היינש ,ול
דע תלדה לומ קפלדה לע ןעשנש הפיאמ ותוא
ףילחה ימזע ךלש דודה םשמו תוגרדמה תליחתל
גיצה אוה וישכע .תוגרדמב ותוא ואשנש םגו ךתוא
דבל עיגה חונמה אב אוהש םיאור ןוטרסה תא ךל
טעמכ לפנו תוגרדמה םרגב דריו תוגרדמה םרגל
רג עצמאב ?הז תא ריבסמ התא ךיא זא תוגרדמה ם
.)תיברע רבדמ(
ש רכוז אל ינא :הראמא רמ ,דעה – המלצמ דוע שי )רורב אל(
ותוא יתספתש הארמ “.
‘מע( 440 תורוש ,’טורפל 6 – 12 .)

205 . זחא די הזיאב ןייצל עדי אל דעה ‘מע( ןיכסב םשאנה 440 הרוש ,’טורפל 33 עבצה המו )
‘מע( הלש 441 הרוש ,’טורפל 2 .)

206 . /ת( טפשמה תיב קיתל שגוה קלח דעה לטנ וב רוזחשה רצות 48 ךלהמב דעל גצוה הזו )
אוהש ,ןייצ דעה ,הריקדה עגרו חבטמב תושחרתהל עגונב ,רוזחש ותואל םאתהב .ותודע
אוה ,הריקדה עגר תא האר אל תא הארו והזחב רוקד אוהשכ אצוי חונמה תא האר
/ת( ודיב ןיכסה תא קיזחמ םשאנה 48 ‘מע ב 4 תורוש , 5 – 7 תלאוגמ התייה ןיכסה רשאכ ,)
‘מע( םדב 5 תורוש , 1 -2 ןוחבטמב דחא ףא היה אל הריקדה עגרב יכ ,ןייצו ףיסוה דעה .)
/ת( 48 ‘מע ב 4 הרוש , 40 רחאו ינפל ושחרתהש םיעוריאל רשאב .) רסמ ,חבטמל הסינכה י
/ת( החטבאה תומלצמב םיאורש המ תא ןיטולחל תמאות הניאש הסרג דעה 6 תא וא/ו )
סחייתהל ותודע ךלהמב שקבתנ דעה .הריזב וחכנש םיפסונ היאר ידע לש םהירבד
.םיטרפ יטרפל עריא רשא תא רוכזל השק תיגולוכיספ הניחבמ יכ ,רמאו ל”נה תויהתל
‘מע( 433 הרוש ,’טורפל 22 .)

הרוש ,םש ,ךשמהבו 30 :דיעה ” ןוראה דיל ותוא יתספת ינא לבא עדוי אל .”

208 . עוריא ינפל השענל רשאב קיתב תויארה רתי םע תובלתשמ אלש תונוש תואסרג רסמ דעה
לשמל( וירחאלו הריקדה – רשאב ,ןכ .)ותוא םירה ימ ,חונמה לפנ הפיא ,חונמה לפנ םאה
תקולחמה תריז בלב םקוממה עוריאה יטרפ רואיתל אוה יכ דעה ןעט ,)ןוחבטמה ךותב(
היפל הנגהה תנעט לע רוא ךופשל ידכ וירבדב היה אל ףאו הריקדה השעמ תא האר אל –
ןובילל תמרות הניא הז דע לש ותודעש ,ךכ הריקדה טקא ינפל ,לוכיבכ ,ףקתוה םשאנה
.תקולחמה תריז בלב תויוצמה תודבועה

209 . רה םינמזב ,םישנא לש םתוחכונל רשאב חכנש ימ יכ ,דעה ןייצ ,עוריאה תריזב ,םייטנוול
םה ,חונמהו םשאנה דבלמ ,םש – ךרוע ןכו חונמה לש ודוד ימזנ ,חונמה לש ויחא דמחומ
,ןייצו ףיסוה ,תאז םע דחי .חונמהו םשאנה ודמע וב םוקמה תא ראית אוה ,םנמא .ןידה
אז השע ,עוריאב הפצש ימ לכ יכו חבטמה ךותב םישנא וחכנ אל יכ דיל ותדימע םוקממ ת
.חבטמל ץוחמ תלדה

210 . רכבל ידכ ותודעב ןיאו תקולחמב תויונשה תויגוסה ןובילל םרת אל דעהש ,אופא אצוי
.תרחא ינפ לע תחא הסרג

211 . םיקרפב ךכ לע ונדמעש יפכ ,םידעה ירבדב תומיוסמ תוריתס תומייק ,ליעל טרופ רשא יפכ
דוקה ‘מע( תונושה תואסרגל סחיב תיתאוושה הלבט ךרע רשאכ רוגינסה השע הפי .םימ
35 יבלשמ בלשו בלש לכל רשאב םידעה ירבד ןיב םילדבהה לע דמע התרגסמב ,)וימוכיסל
.עוריאה

212 . לכ יכ ,רבדה רורב ,ןכ .בר ןמז ךרא אל ,ופוס דעו ותליחתמ ,ומצע עוריאה יכ ,תקולחמ ןיא
תהה לע טיבה דע .ותדימע םוקממו תרחא תיווזמ תויושחר

213 . .הריזב ספתנ רשא לעפמה לש החטבאה תומלצמ ןוטרס שגוה ,העיבתה תויארמ קלחכ
.המלצמה הפיקשה םהילע תומוקמב תמא ןמזב עריא רשא תא הנוכנ ףקשמ ןוטרס ותוא
המלצמה .תומלצמ ויה אל ול ךומסבו ןוחבטמה ךותב ,תויודעהמ הלע רשא יפכ
נבלרה ‘סמ המלצמ הניה ונניינעל תיט 10 קלחב שחרתה רשא תא הטלק המלצמ התוא .
הסינכה לש תוגרדמה לא הליבומה ,תיכוכזה תלד דיל שחרתה רשא תא ןכו ןורדסמהמ
/ת( לעפמל 5 ךורע ןוטרס ןכו – /ת 6 .)

היארה ידע תואסרג ןיב האוושה

הז דע לש ויתונעט תקדצו ותונימא תא קודסל הלוכי הריתס לכ אל ,יכ ,הדבועל ינא רע
לע דמלל ןחוכב שיש ךכ ןהילע חוספל ןתינ אלש תוריתס תומייק ,תאז םע דחי .רחא וא
ויד וא ,תונימא רסוח תוסחייתהל רשאב .רחא וא הז דע לש וירבד ץומיאב ישוק וא/ו ק
ואר תויודעה ןיב ינושלו תוריתסל טפשמ יתב – פ”ע 175/10 לארשי תנידמ ‘נ בייכונח ישי ,
הקספ 37 םוימ( רגיצנד ‘שה לש וניד קספל 28.7.11 🙂

215 . תיבקיעה ותודע יכ ,רכינ ,ונינפב ודיעה רשא היארה ידע לכ ןיבמ ,ליעל רומאה ןתניהב
סבל ןתינש תודעה איה הליאלח דומחמ ןידה ךרוע לש הנמיהמהו ,םנמא .םיאצממ הילע ס
קבדש תונימאה רסוחו םהירבדב תוריתסה ןתניהב ,םלוא .םישנא דוע וחכנ המצע הריזב
.םהילע ךמתסהל ןוכנל יתאצמ אל ,הריקדה עגרל סחיב םהירואיתב

” הרקמה תוביסנבו ישונאה עבטב תוצוענה תוריתס ןיב ןיחבהל שי
תוריתס ןיבל ןיב תולק תוריתס .הסרגה תונמיהמל ששח תולעמה
היהי ןתינ דימת טעמכ עוריא ותואל םידע ויהש ימ לש םהיתואסרג
ןורכיזה לש ועבטל תרוכזת אלא ןניא הלא תוריתס ךא ,אוצמל
הרמאמב ,ןהכ ילינ ‘פורפ לש הירבד םיפי הז רשקהב .ישונאה
גי טפשמה “םידקתו החכש ,ןורכיז” 195 , 200-199 תה( :)ט”סש
,היה המ עובקל אוה טפשמה יתב לש םייזכרמה םידיקפתה דחא”
טפושה הז ןיינעב .הטלחהה לש ינויח קלח איה תאזה העיבקהו
:הקנר ןופ דלופואל לש ויוויצ יפ לע )ןשיה ןזה ןמ( ןוירוטסיהכ לעופ
“( היהש יפכ רופיסה תא רזחשל ודיקפת wie es eigentlich
gewesen םנורכיז תועצמאב )” ןמ .תורחא תויארו םידע לש יטרפה
יכ חיכוהל שי ילילפה טפשמב .תיטפשמה הנקסמה הלוע רופיסה
םכסה םתחנ יכ חיכוהל שי יחרזאה טפשמב .לעמ ,בנג ,חצר םשאנה
תונקסמ ןה הלא לכ .האלל האוולה תנתונ לחר ויפלו ,האלל לחר ןיב
לע תססובמ תודבועה תיינב .תודבוע לע תוססובמה תויטפשמ
ש ונא .לדו טעומ ונלש ןורכיזה :יוקל וננורכיז םיטרפכ .רבעה רוזח
ונייה ילואש המ םירכוזו ,רוכזל םיחמש ונייהש המ םיחכוש
םירבד ישחומ ןפואב םירכוז ונא םיתעל :ןכ לע רתי .חוכשל םיחמש
,רחא לש ונורכיזל המוד וניא דחא לש ונורכיז .םלועמ ושחרתה אלש
םילוכי םישנא המכ יכ ףאו לש ומושיר ,עוריא ותואל םידע תויהל
תושלוח … ןיטולחל הנוש תויהל לוכי םהמ דחא לכ לע עוריאה
ונלוכ תא תונייפאמ ןורכיזה .”

216 . לועה יפכ ,דועו תאז הריקדה עוריא רחאל ,ומצע םשאנה ןעט ףאש יכו ,תויודעהמ ה
ןוחבטמה רדח ךותב ומצע תא לענ םשאנה ,ונממ ואצי חבטמב ויהש הלא לכש רחאלו
ץוחמ ,הריקדה השעמ רחאל יכ ,תקולחמ ןיא ,ןכ לע רתי .תלדב היהש חתפמ תרזעב
ד תא חתפ םשאנה יכ ,שגדוי .תוקעצ ועמשנו המוהמ הללוחתה ןוחבטמל קר ןוחבטמה תל
.הריזל םירטוש תעגה םע

217 . ,תחלוק התייה ןידה ךרוע לש ותודע ,םידעה ראשמ הנושב יכ ,בוש שיגדהלו רוזחל רתומל
תדמעמ ףאו החטבאה תומלצמ ירצותמ ,קוזיח הלביק ,ןכ .הנימאו הפיצר ,תיבקע
.ועמשנש תופסונ תויארו םשאנה

אל םשאנהש ,ןייצאו תישארל תירחא םידקא הקיתשה תוכז לע רומשל רחבו ונינפב דיעה
דומעא םהילע( הרטשמב םשאנה לש ויתועדוה .ךשמהב ןויד ואר ךכל תוקפנה לעו
.העיבתה תסרג םוסרכ ךרוצל ודיב עייסל תולוכי ןניא )ךשמהב הבחרהב

218 . הריקדה רחאל ,ליעל רומאכ .הריקדה השעמ רחאל םשאנה תולהנתה לע חוספל ןתינ אל
– םשאנה ןיבל וניב תינופלט החיש הלהנתה ןמז קרפ ותואב .ןוחבטמה ךותב ומצע תא לענ
.הלק הכמב רבודמ יכ ,רמאו ףיסוה ,ןכ .חונמה תא רקד יכ ,הדוותה אוה הינפב ,ותשא

הדעה הראמא תאראמא םשאנה תעגהל ומדקש םיעוריאל הסחייתה ,םשאנה לש ותשא ,
יכו ,תיבב היה הלעב יכ ,הנייצב ,לעפמה לא עיגהל ונממ שקיבו ןידה ךרוע וילא רשקתה
” הלעבש ,הנייצ הדעה .םיכמסמ לע םותחל ידכ לעפמל יתיאר ינא לבא רדסב היה אוה
ולש םייניעב רחא םדא ןב אוהש ‘מע( ” 221 הרוש ,’טורפל 27 .)

הל הרמאו ןינר הריכזמה הילא הרשקתהש רחאל הרקמה לע העמש איה ,הדעה ירבדל
ונמה תא רקד הלעבש הרשקתה איה ,עוריאה לע העדויב ,הדעה ירבדל .ןיכס תועצמאב ח
חונמה תא רקד ןכא אוה יכ ,הינפב ןייצו תחא םעפ הנע םשאנה .םימעפ רפסמ הלעבל
‘מע( דחפל המ ןיאשו הלק הכמב רבודמ לבא 222 תורוש ,’טורפל 5 – 11 .)

‘מע םש( ,ןוידה לוקוטורפב הדיעה ךכו 222 תורוש ,’טורפל 5 – 11 🙂
” : הראמא ‘בג , הדעה רקד ידאפש יל הרמא ןינר רשאכ יתייה ינא
הברה ול יתרשקתה , ןיכסב יזאג תא
יל רמאו יל הנע תחא םעפ .הנע אל ,םימעפ

219 . תולאשה ןהל תוצצו תולוע – ךלהמב הריקדה עוציבל השמישש ןיכסה לרוגב הלע המ
תיטסוקאה הרקתב םישופיח רחאל הספתנ רשא ןיכסה םאהו ,ןוחבטמב “תורצבתהה”
ל םשאנה תא השמיש רשא ןיכסה איה ,ןוחבטמה לש העיגה וז ךיאו ?חונמה תריקד ךרוצ
רחא שופיח השענ ,רצענו תלדה תא חתפ םשאנהש רחאל ,ליעל ךכ לע ונדמעש יפכ .?םשל
תריזל םישלב ונמזוהש רחאל ,םירבדה ךשמהב .האצמנ אל וזו ןוחבטמה ךותב ןיכסה
הרקתבש םיחיראל לעמ םדב תלאוגמ ןיכס האצמנ ,םישופיחב עייסל ידכ עוריאה
תיטסוקאה ןאכ .האצמנ וז הפיא קוידב ראית ןיכסה תא אצמ רשא דעה .ןוחבטמה לש
,תעדה תווח יאצממל םאתהבו הדבעמ תקידבל החקלנ ל”נה ןיכסה יכ ,ןייצל םוקמה
םשאנה ירבד יפל יכ ,דוע ןייצל שי .חונמל ךייש הלש בהלה לע אצמנ רשא םדה
.הספתנ רשא ןיכסל המוד רואית רסמ אוה ,הרטשמב ויתוריקחב לע ךשמהב דומענש יפכ
עדי אל םגו םשל העיגה ןיכסה ךיא ריבסהל עדי אל אוה ,הרטשמב םשאנה לש ויתועדוה
םעפו התוא קרז אוה יכ ,ןעט תחא תונמדזהב .השעמ רחאל ןיכסה םע השע המ רמול
רשקהב רוגינסה לש וינועיט תא ץמאל ידיב ןיא .התוא חקל והשימ ילוא יכ ,רמא תרחא
כ ,סרג תע ,הז תלדה תא חתפ םשאנהש רחאל ןוחבטמל הסנכנ ןיחמור ובא ןינר הדעה י
תויאר לע ססובמ וניא הז ןועיט ,וזמ הרתי .ןיכסה רחא םישופיח םש הכרע איהו רצענו
םתיא הסנכנ ןכא ןינר הדעה םא ףאו הריזב ויה םירקוחה ,ןמז תדוקנ התואב ירה .ןהשלכ
נכנ ןכ איהש הדיעה המצע איהש יפכ( ןוחבטמל ‘מע השפיחו הס 323 הרוש ,’טורפל 24 ,)
תושעל התוא איבה סרטניא הזיאו הריתסהלו ןיכסב תעגל הקיפסה ךיא רורב אל ןיידע
הלא לכ ,םשאנה לש תממתימה ותסרג דצל וגצוהש תויארה ,ועמשנש תויודעה .ןכ
רשאכ ןיכסה תרתסהל לעפ רשא הז אוה םשאנה ,היפל הדיחיו תחא הנקסמל םיליבומ
תא לענ .הרטשמה ישנא תעגהל דע ןוחבטמה ךותב ומצע

לאושה לאשי – חונמה לש ומד דציכה ?האצמנ וב םוקמה לא עיגהל ןיכסה הלוכי דציכה
,רורב וניה ולא תולאש לע הנעמה ?םייטסוקאה םיחיראל לעמ הרתסוהש ןיכסה לע אצמנ
קד ךרוצל וז ןיכסב שומיש השע רשא ,םשאנהש העש דחוימב ודבל לוענ היה ,חונמה תרי
םיאצממהו תוביסנה ,תויארה לולכממ תבייחתמה הדיחיה הנקסמה .ןוחבטמה ךותב

ינעי )תיברע( לבא ותוא רקד אוהש ‘ינא’
.ידחפת לא יל רמא רבד םוש ןיא ,הלק
: רובד ‘שה ‘בכ .”הלק הכמב רבודמ”
: הראמא ‘בג , הדעה כ רמאו .הלק לבא ותוא רקד אוהש יל רמא .ן
.רבד םוש ןיא ידחפת לא יל
: ילאינד ד”וע ?יזאג תא רקד ידאפש רמולכ
: הראמא ‘בג , הדעה .ןכ ”

27 . ויתועדוה יתשמ תבכרומה םשאנה לש תפסונו הינש הסרג הצצ ,וז הסרג לומ לא
ךכ( הנושארה הסרגהמ יתוהמ ןפואב הנושה הסרג ;הרטשמב םשאנה לש תונורחאה
שאמה תשיגל הפיקת לש היצאוטיס םשאנה ראית וז הסרגב ,תישאר :םיטביה ינשב ,)המי
,תינש .וייחל הנכס שחש ךכ ידכ דע ,חונמה םהב ,םישנא רפסמ ידי לע ולש תילטורב
ןעטו ,עציבש ןיכסה תפנה תעונת תא ,ירמגל םילעהו דמיג ףאו ,רתוי דוע רעזמ םשאנה
כב םא( חונמב ןיכסה העגפ ךיא עדוי וניא ללכש .)לל

28 . ,יכ ,הנייצב םושיאה בתכל םשאנה תבושת לע המישאמה הדמע ,ליעל רומאה לע ףסונ
,ןיכסה תועצמאב חונמב עגפ יכ ,שרופמב הדוה אל םשאנה יכ ,דומלל ןתינ הנעמ ותואמ
,ויפמ הרסמנש תטרופמה הריפכהש ךכמ םלעתהל ןתינ אל ,ןכ .וז תורשפא ללש אלש םגה
תונעט יתש הבוחב תנמוט תימצע הנגה תנעט איה ,תחאה :תילילפ תוירחאל םיגייס רבדב
הטילש ןדבוא( “רוטנק” לש ומויק רבדב הנעט ,היינשהו )הנכסה תאפמ לעפו םיואמ שח(
.)תורגתהמ האצותכ

29 . ,ןתוחדל השקיבו ,רוטנקו תימצע הנגה רבדב תונעט יתש ןתוא לע הדמע המישאמה
ע וחנוהש תויארהו םיאצממה לע ךמתסהב לע ססבתהבו טפשמה תיב לש ונחלוש ל
,היפל הנגהה תנעט לע החספ אל המישאמה .ותנגהל דיעהל אלש רחב םשאנהש הדבועה
לש המעטל .תושידאמ לידבהל ,תעד תולק לש ישפנ דוסי רתויה לכל םשאנל סחייל שי
תומילא תוריבע ,ללכה ךרד לע ,המישאמה – שומיש בגא תועצובמה ולא טרפבו ,הרומח
ק קשנב םדא דציכ ןיימדל השק ןכש ,תעד תולקב תועצובמ תויהל תולוכי אל ,םח וא ר
הרקמב .ותומל םורגל אלש הווקת ךותמ ,רחא םדא יפלכ ינלטק קשנב שומיש השוע
היפל םשאנה לש תכרפומה ותסרג לבקתת םא םג ,ןניקסע – ןיכסה תא לטנ קר אוה
כ הבהל ךרואש – 20 קחרממ חונמה רבעל הב ףפונו ,מ”ס ךכב תוארל ןיאש ירה ,רצק
הריקדה רחאל םשאנה לש וישעמ ,ךכמ הרתי .”תינלטק האצות עונמל הווקת” םושמ
היפל ותריקחב תממתימה ותסרגו )הרקתב ןיכסה תרתסה( – חונמב עגפש שיגרה אל ללכ
.תעד תולקב לעפ אל םשאנה יכ , םידמלמ ,ןיכסה םע

30 . רה תניחבל המישאמה התנפ ,ןכמ רחאל בלשב םייזנרופ םיאצממל התנפהו קיתב תויא
לזרבה לעפמ לש החטבאה תומלצמ ירצותל התנפה ,ךכ ךותב .תקולחמב םייונש םניאש
חצרה ילכ ;לעפמב עריא רשא תא תמא ןמזב םיפקשמה ,וספתנ רשא – רשא ןיכסה
הריתסב תודמועה ,היתונקסמו השגוה רשא תיגולותפה תעדה תווחל ןכו הריזב הספתנ
כל הרישי וזש יפכ ותסרגלו הריקדה עוציב ןפוא ןיינעל הרטשמב םשאנה לש ויתואסרג לל
.םושיאה בתכל הנעמב הרסמנ

31 . חונמה םע יזיפו ילולימ תומיע עקר לע :ךכ המישאמה הנייצ ,םייניב םוכיס תניחבב
כ לש ךרואב ןיכס לטנ םשאנה ,םירחאו – 20 לש והזחב הנממ םישילש ינשכ ץענו מ”ס

32 . ישנאו םירטוש םא ןיב ,העיבתה ידע לש םהירבד תא קמועל הנחבו הכישמה המישאמה
ןיב תומייקה תוריתסל הסחייתה המישאמה .הריזב וחכנ רשא היאר ידע םא ןיבו ,האופר
אסרג עוריאל תוסחייתמ ןניא תויתוהמה תוריתסה ,הדידלו הייארה ידע לש םהיתו
רקיע אלא ,דיחא טעמכ רואית הייארה ידע םירסומ וילא עגונבש ,ומצע הריקדה
.הריקדה ןמזב היארה ידע רתי לש םמוקימב תודקמתמ תוריתסה

33 . ,ןידה ךרוע לש ותודעל לקשמה אולמ תא תתל המישאמה השקיב ,רתיה ןיב דומחמ רמ
.םירבדה לש ינויגהו קיודמ רואית רסמו יביטקייבוא ןפואב דיעה הז דע ,ןכש .הליאלח

34 . םע בטיה תבשייתמ ,הייארה ידע לש םתסרג יכ ,השיגדהב הפיסוה המישאמה ;דועו תאז
וראית םלוכ םידעה .םשאנה לש היוהדה ותסרגמ הנושב תאזו ,םייגולותפה םיאצממה
ישי” הריקד םתסרגב םידעהמ דחא ףא ,דועו תאז .ךנואמ בהלהשכ ,הטמל הלעמלמ “הר
ןיבו חונמה ידי לע םא ןיב ,חבטמב ףקתוה ,לוכיבכ ,אוה היפל םשאנה תנעטב ךמת אל
אוה היפל ,םשאנה לש היינשה/תרחאה ותסרגב ךמת אלש יאדוו ,םירחא ידי לע םא
לעמ”ב ףקתוה לוכיבכ 50 ידי לע “תוכמ 4 -5 ,ךכמ הרתי .םישנא ,ראית אל םידעהמ שיא
.גירח ןפואב רעסנ היהש וא ,הטילש רסוחב לעפ ,תונותשע דביא םשאנה יכ

35 . הריקדה טקאב הדוה תע ,השעמה רחאל םשאנה תוגהנתהב תוארל השקיב המישאמה
הבשחמה ךלה לע דמלל ידכ הב שיש הלועפכ ,ןיכסה תרתסהל לעפ רשאכו ,ותשא ינזואב
ולש ישפנה דוסיה לעו ולש .הריבעה עוציב ךלהמב

36 . לש ותבוחל תאז סחייל השקיב המישאמה ;ותנגהל דיעהלמ םשאנה תוענמיהל רשאב
םשאנה לש ישפנה דוסיב השעמל הצמתמו הרצ הניה הז קיתב תקולחמה תעירי .םשאנה
העשו ,ךכשמ .תילילפ תוירחאל גייסל הברק וא גייס תומייקתה יא וא תומייקתהבו
ריקחב גיצה םשאנהש הלעה םושיאה בתכל הנעמבו ,תומיוסמ תואסרג הרטשמב ות
הלח ,תילילפ תוירחא לש גייסל הברקו רוטנק ,יפולח ישפנ דוסי רבדב תומומע תונעט
דיעהלמ םשאנה תוענמיה .ותנגהל דיעהל תרבגומ הבוח ,המישאמה תטישל ךכ ,וילע
קחה ןחבמב ןדימעהלו ,הלעה ומצע אוהש הנגהה תונעט לע רוא ךופשלו ,תידגנה הרי
שרוש לא עיגהלמ טפשמה תיב יניע תא םוסחל הנגהה לש ןויסינ המישאמה יניעב תווהמ
.תמאה

37 . ףא תאזו ,הרורב תיתדבועה תמאה יכ ,דמלמ חכוהש תויארה ץבקמ ,המישאמה תנעטל
.הייארה ידע תואסרג לכל לקשמה אולמ תא קינעהל אלש רחבי טפשמה תיב םא

220 . נה ,המעטמ תויאר השיגה אל הנגהה אלו הקיתשה תוכז לע רמשו דיעהל בריס םשא
תא ריהבהל הנגהה השקיב ,היתונעט ימוכיס תרגסמב .ומעטמ תפסונ תודע לכ האבוה
םהמ תרושקת יישק לשב יכ ,הנייצב דיעהל אלש םשאנה לש הטלחהה ירוחאמ קומינה
םלואב הרזומה ותולהנתהמ םגו הרטשמב ויתועדוהמ םשרתהל ןתינש יפכ ,םשאנה לבוס
ב .ךשמהב ןודא וז הנעטב .דיעהל אלש ותוכז לע דמע אוה ,טפשמה תי

221 . רחאל דימ ודי לע עצוב רשא רוזחשל ףסונב תאז .הרטשמב תועדוה שולש רסמ םשאנה
.הנושארה ותעדוה תא רסמש

222 . הנושאר העדוה םויב הרסמנ םשאנה םעטמ 12.09.20 העדוה .עוריאה רחאל ךומס וז
/ת הנמוסו השגוה 84 /ת , 84 /תו הריקחה קסיד א 84 הריקח התואב .הריקחה לולמת ‘ב
םשאנל ורבסוה ,הליחת .דנרבמרוו לואש רקוחהו חאלס ובא דאה’ג םירקוחה קלח ולטנ
הריקחה םרט ןיד ךרוע םע שגפנ םשאנה ,תוארל ןתינש יפכ .דושח אוה המבו ויתויוכז
ישפוחהו בוטה ונוצרמ וירבד תא רסמו .

223 . ןיד ךרוע וילא רשקתה ,ותיבב ההש אוהש ןמזבש ךכ רופיסה תא ללוגל ליחתה םשאנה
‘מע( לזרבה לעפמ לש דרשמל עיגהל ונממ שקיבו הליאלח דומחמ 3 /תל 84 הנענ אוה .)ב
‘מע( הפק התשו ןידה ךרוע םע בשי ,דרשמל עיגהו השקבל 4 הרוש , 35 הביסל רשאב .)
עיגהל םשאנה שקבתנ הניגבש לע םותחל ונממ שקיב ןידה ךרועש ,ןייצ אוה ,דרשמל
תחא אלו רחאמ תאז ,םותחל רומא אוה המ לע תעדל שקיב םשאנה ,זא וא ,םיכמסמ
‘מע( םתוח אוה המ לע תעדל ותוכזו םיכמסמ לע םותחל ארקנ אוה 5 תורוש , 26 – 28
/תל 84 םירבדו ןיד להנתהש ומש לע המושרה המדא תקלחל סחייתה םשאנה .)ב .הניינעב
ירבדל .םותחל ונממ םישקבמ קרו המיתחה תודוא לע ול םיריבסמ אלש ול עירפה ,ןכ
לוממ דרשמב בשיש( חונמה עיגה ,ןידה ךרוע ןיבל וניב להנתהש חוכיווה ךלהמב ,םשאנה
ותוא ספתו םוקמל )ןידה ךרוע ןיבל וניב שחרתמה רחא בקעו םשאנה ההש וב םוקמל
ע( .םיגדה םשאנהש ןפואב ‘מ 7 תורוש , 1 – 5 ו , – 11 – 13 קיזחה חונמה ,םשאנה ירבדל .)
ךשנ ףא חונמה יכ ,םשאנה ןייצ הליחת .קזח שממ ותוא ספת ,ול הביאכהש הרוצב ותוא
לא ותוא ךשמ חונמהש ןייצו ומצע תא ןקית ךשמהב ,דרשמה ךותב ויה רשאכ ףאב ותוא
ךשנ םשו שחרתמב ופצי אל םירחאש תנמ לע ןורדסמל ץוחמ ‘מע( ףאב ותוא 9 לולמתל
/ת 84 ותוא ררג אוה ,לעפמל ץוחמ לא אצי םשאנהש הצר אל חונמהו רחאמ ,ןכמ רחאל .)ב
” חבטמל המינפ יתוא ררגו ילש שארהמו הפמו הפמ יתוא ספת אוה ‘מע( “… 9 הרוש , 16

הרטשמב םשאנה תועדוה

הנגהה תויאר

224 . וסנכנש רחאל תאז לכ ;ומצע לע ןגהל הצר יכו וב זחא בר דחפ יכ ,ושיגדהב ףיסוה םשאנה
וליחתהש ,החפשמהמ םיינש דוע ויהו ויחאו ולש אבא ,חונמה :םהש םישנא השולש וילא
.םוקמב תחנומ התייהש ןיכסב קיזחה אוה םהינפמ ודחפב .חבטמב םשאנה תא ףוקתל
אוה ‘מע ,םש( רוקדל ןווכתה אל 10 תורוש 4 – 14 םשאנה ףיסוה ותעדוה תרגסמב .)
‘מע( הרוחש תידיו לקינ עבצב ,מ”ס םירשעכ הכרואש ךכ ןיכסה תא ראיתו 10 תורוש , 22
– 40 /תל 84 הצר יכ ןיכסה תא קיזחה אוהו םירחא ידי לע ףקתוה אוה ,םשאנה ירבדל .)ב
סהל עדי אל אוה ,ןכ .ומצע לע ןגהל אל אוה וירבדל רשאכ ,חונמב העגפ ןיכסה דציכ ריב
‘מע ,םש( .ךכב ןיחבה 11 תורוש , 5 – 28 ,ןיכסה תאצמנ וב םוקמה לע םשאנה לאשנ תע .)
‘מע ,םש( התוא םש הפיא דיגהל עדוי אלו רכוז אל אוה יכ ,ורמואב בישה 11 תורוש , 30 –
40 יפכ ,ןכ .ונממ התוא חקל והשימש תורשפא ללש אל ףאו ) רחאל ,ותעדוהמ הלועה
העיגהש דע םינפב ומצע תא לענו םש ראשנ םשאנה ,ןוחבטמהמ ואצי םלוכ ,עוריאה
.הרטשמה

226 . ,ףאב ותוא ךשנו דיב ותוא קיזחה אוהש תאז דבלמ ,חונמה םא לאשנ םשאנה ,רתיה ןיב
ךרדב ותוא ףקת ךרבה םע הכמ ול ןתנו ול ץיברה חונמה יכ ,ונייצב בישה םשאנה .יהשלכ
‘מע ,םש( 18 תורוש , 27 – 31 והשלכ הפיקת ילכב קיזחה חונמה םא םשאנה לאשנ תע .)
הרוש ,םש( ךכל בל םש אל יכ ,בישה אוה 34 .)

227 . ףפונ אוה יכ ,ונייצב עוריאה ןמזב ןיכסה םע ותולהנתה תא ראתל הסינ םשאנה ןיכסה םע
‘מע( וילא בורק דמע חונמה רשאכ 19 .)

רווחתה הרטשמה תנחתב קר .חונמב עגפ יכ עגר ותואב עדי אל אוה יכ ,ןייצו בש םשאנה
םדב רבודמ יכ ריהבה ,םידגבה לע ול היהש םדל רשקב לאשנ רשאכ .תמו עגפנ חונמהש ול
יכ בישה ,ןיכסה לע םד האר אוה םא לאשנ רשאכ .ולש ףאהמ דריש םש אל יכו ,עדוי וניא
‘מע( בל 21 ו- 22 .)

228 . בישה הליחת ;רוזחשל תאצל םיכסמ אוה םא ,רתיה ןיב ,םשאנה לאשנ הריקחה ךשמהב
עוציבל ותמכסה תא ןתנ בוש ,ןכמ רחאל ,םלוא .ףייע אוה יכ ,ןעט ךשמהבו ,בויחב
.רוזחש

229 . התייה חונמה ןיבל וניב יכ םשאנה רסמ ,וז ותעדוה תרגסמב רשאכ ,הבוט םיסחי תכרעמ
לאשנ תע ,דועו תאז .דחוימב גירח והשמ אל לבא ,םיליגר םיחוכיו םהיניב ויה םיתיעל
לוקב רביד אוה ,ןכ .לליק אלו קעצ אל אוה יכ ,ןייצ אוה ,דרשמל וילא עיגה חונמה עודמ
.דחוימב םר אל לבא םר

225 . ‘מע ,םש( ותוא הפקת המלש החפשמ ,םשאנה ירבדל 18 הרוש , 15 .)

231 . אצל הצור אלו ףייע אוהש רמא אוה הליחת .ויתויוכז תא םשאנל הריבסה בוש תרקוחה ת
העשב .םויה תרחמל תאז תוחדל שקיבו רוזחשל 22:46 הטלקהה תא הקיספה תרקוחה
ירק ,ןכמ רחאל תוקד יתש השדוח וזו – העשב 22:48 ותמכסה תא עיבה םשאנה רשאכ ,
.רוזחשל תאצל

232 . ” :ךכ םשאנה רמא לעפמל םעיגהב ,רוזחשה ךילה תרגסמב יתאבו םיימעפ יילא ורשקתה
אנב ומכ יתבשי הפל יילע ללקלו יילע קורזל יילע םירהל וליחתהו םד ‘מע( ” 3 הרוש , 31 –
32 .)

233 . ,ןייצ אוה ;בשי ימ םעו בשי הפיאו הלע ךיא ,לעפמל עיגה ךיא ריבסהל םשאנה שקבתנשמ
סאבע ויחא ינש םעו הליאלח ןידה ךרוע םע דרשמב בשי אוה ,עיגה רשאכ הליחת יכ
בה סאבע ויחאש רחאל ,וירבדל .ימזנו ‘מע( ךלהו והשמ רמא אוה ,וב ןיח 4 תורוש , 21 –
22 .)

234 . .םיכמסמ לע המיתח ךרוצל ןידה ךרוע ןיבל וניב החיש הליחתה יכ ,רמא אוה ,ךשמהב
החיש התייהש ונייצב תריינ לע םותחל ונממ םישקבמ ןמזה לכש ךכ לע ןטר אוה ,וירבדל
מ דרשמהמ חונמה עיגה ,הזה בלשב .תוקעצ תלוטנ ,הליגר אוה המל ותוא לאשו לומ
.ולש רובידה ןוט הז ,םא יכ קעוצ אל אוה יכ ,חונמל רמא אוה ,םשאנה ירבדל .קעוצ
אוהש בשח אוה ,ןכש ורבעל םק םשאנהו ,וילא תוולתהל ונממ שקיב חונמה ,ךשמהב
.ותוא דבכלו רבדל הצור

235 . יהש חונמה ,םשאנה ירבדל .וב זחא חונמה וב ןפואה תא םיגדה םשאנה הובג רתוי ונ
תא .ופאב ותוא ךשנ ,ךכל ךשמהבו ופוג לע םינמיס ריאשהש ךכ קזח וב קיזחה ,םשאנהמ
‘מע( .רוזחשה ןוטרסב םיאורש יפכ ,ןורדסמה עצמאב ודמע רשאכ השע תאז 5 .)לולמתל

236 . ” :םשאנה ןייצ ,ךשמהב אב ימ עדוי אל אב הככ םד יל אצוי תוריינ איצוהל יתלחתה
םייתש והשימ המש ףוטשל ותוא וחקל שולש ‘מע ,םש( ” 5 תורוש , 35 – 36 .)

,םה ימ ול רוכז אלש םיינש דועו ויבאו ויחא םע דחי ותוא ספת חונמהש ראית םשאנה
.חבטמל ותוא וליבוהו

237 . היפל היצאוטיס ראית םשאנה – םשאנה ,הז בלשב .ול חינהל וצר אל ותוא ופיקהש הלא
א השולשו ונממ דרי םד ,קעצ הצרו ץחלב היה אוה יכ ,שיגדהו בש םשאנה .וילע ויה םישנ

238 . ,שישה לע תחנומ ןיכסב ןיחבה אוה ,ןוחבטמה ךותב ותויהב ,רוזחשל םאתהבו ,ותטישל
‘מע( חונמב העגפ הארנה לככש ןיכסה םע העונת השעו ומצע לע ןגהל הצר אוה 7 תורוש , 4
– 12 יע יצח לש די תעונת השע אוה ,ולעופ תא םיגדהל ואובב .) תא קיזחה רשאכ לוג
” ;ןזואמ בצמב ןיכסה קר הצור ינא קר .ותוא זיזהל קר הצור ינאו יילא ברקתה אוה
תויעב תושעל הצור אלו ימצע לע רומשל ‘מע( “… 7 תורוש 36 – 38 .)

העיגהש דע חבטמב ומצע תא לענ יכו ןיכסה הפיא עדי אל אוה יכ ,בוש ןייצ ,ךשמהב
,ןמז קרפ ותואב רשאכ ,הרטשמה .חבטמל ץוחמ תוללק עמש אוה

239 . םייונישב הנושארה ותעדוהב הפקתשה וזש יפכ ותסרג לע םשאנה רזח ,רוזחשב יכ ,רכינ
חונמה לש ויחאו ויבא ,חונמה ידי לע ןוחבטמה ךותל לבוה אוה יכ ,רסמ םשאנה .םילק
השעו ומצע לע ןגהל תנמ לע ןיכסה תא לטנ אוה ןוחבטמה ךותב ,םש .םיינש דועו המע
.חונמב העגפ הארנה לככש הקחרה תעונת

240 . םשאנה םעטמ הינש העדוה םויב התבגנ 20.09.20 /ת הנמוסו השגוה וז העדוה . 33 .
תריבעל רשאב ול סחוימה דשחל סחייתהל םשאנה שקבתה וז העדוה לש ןושארה הקלחב
ומכ םייללכ םיניינע ןווגמ דועלו )םשאנה הדוה הב( הליספ ןמזב הגיהנה – םע ויסחי
לעו לבקמ אוהש תרוכשמה לע לאשנ ,ןכ .לעפמל ולש רשקהו החפשמה םע ויסחי ,חונמה
.םיליגר םייתחפשמ םיסחיב רבודמש ,רסמו םיאשונ דוע

241 . רשאכ חונמל רבעב ץיברה אוה ,הריקח ירמוחל םאתהב ,היפל הסרג םע תמוע םשאנה
דועו תאז .תאז ללש םשאנה .יפסכ חוכיו היה ךכל עקרה רמא אוה ,היפל הנעט ללש אוה ,
” םירבד רמוא תייה יזאגל קיזהל יזאגל ץיברהל ךלוה ינא יזאגל םיוסמ קזנל םורגא ינא
הלאכ ‘מע( ” 24 תורוש , 33 – 34 .)

242 . םשאנה .הז ךילה אשומ םיעוריאל סחייתהל םשאנה שקבתנ ,העדוהה לש ינשה הקלחב
יסו ,םוי ותוא ךלהמב םיעוריאה רואית לע רזח ימ םע ,שגינ ןאל ,דרשמל עיגה ךיא רפ
לוכיבכ ,היפל תולהנתה ראית ,ךשמהב .ורביד המ לעו ,בשי – ררגו ותוא ספת ,עיגה חונמה
‘מע( תלדה ןוויכל ותוא 30 הרוש , 14 – 17 .)

243 . הלא יכו ,דחפ שממו ץחלב היה אוה יכ ,ורמואב ראית אוה ןוחבטמה ךותב םיעוריאה תא
כמ ול ונתנ םש ויהש ‘מע( תוכמ םישימח ילוא תוכמ הברה ,תו 32 הרוש , 17 ירבדל .)
םתוא האר אל אוה ,םנמא .ןוחבטמל וירחא וסנכנ ויחאו ויבא םע דחי חונמה ,םשאנה
‘מע( תאז שיגרה אוה ךא ,ול םיציברמ 33 תורוש , 36 – 39 ,םשאנה לש ותסרגל םאתהב .)

” :בישה ןיכסה םע השע המ לאשנ רשאכ יתישע אל ינא יתבשי ינא םינפב םע רבד םוש
ןיכסה ‘מע( ” 46 הרוש , 16 .)

244 . אוה ןכמ רחאלו וינפ תא ףטש םשאנה ,ןוחבטמהמ ואצי םלוכ רשאכ ,ןכמ רחאל בלשב
‘מע ,םש( םוקמהמ ותוא האיצוהו הרטשמה העיגהש דע ןוחבטמב רגתסהו תלדה תא לענ
46 תורוש , 29 – 37 .)

” ‘סמ רקוח 1 :ירסמ רסאי הריקחב רוזחשהו הנושארה הריקחב
תרמא התא דרשמב וישכע רוזחשהו היינשה
רואית ןתונ אלו יתבבותסהשכ העגפ איהש
רוזחשב הנושארה הריקחב וב העגפ ןכיה
התא רמוא התא היינשה הריקחב וישכעו
יתוא ובזעת ינממ וקחרתת תרמאו תבבותסה
.וב עגפ הזו
רקחנ :הראמא יזא’ג ידאפ עדוי אל ינא
‘סמ רקוח 1 :ירסמ רסאי עדוי אל ינא וב עגפ הז ךיא
:הראמא יזא’ג ידאפ רקחנ עדוי אל ינא
‘סמ רקוח 1 :ירסמ רסאי ךמצעב התא וב עגפ הזש רמוא התא לבא
רמוא
:הראמא יזא’ג ידאפ רקחנ הז תא יל םירמוא םתא יל םתרמא םתא אל
הזש יחא עדוי אל ינא וב עגפ
‘סמ רקוח 1 :ירסמ רסאי ?ךל ונרמא המ ?ךל םירמוא ונחנא המ
:הראמא יזא’ג ידאפ רקחנ הככ יזאגו הכמ לביק יזאגש יל םתרמא םתא
עגפ הזש עדוי אל ינא ןכש םכל יתרמא ינא
ןמז המכ ירחא קר יתעדי ינא יזאגב
‘סמ רקוח 1 :ירסמ רסאי עוריאה ןמזב
:הראמא יזא’ג ידאפ רקחנ א עדוי אל ינ
‘סמ רקוח 1 :ירסמ רסאי ?אל וא וב העגפ ןיכסה עוריאה ןמזב
:הראמא יזא’ג ידאפ רקחנ אל .”

245 . מואב ותנעט לע םשאנה בש ,חונמב העיגפל רשאב :ךכ ור

/ת( 33 ‘מע , 54 תורוש , 1 – 19 .)

247 . םשאנה לש תישילשה ותעדוה תרגסמב םוימ 07.10.20 הריקח ירמוח םע תמוע אוה ,
תונקסמו םיאצממ ןיבל וירבד ןיב תומייקה תוריתסל ותוסחייתה השקבתנ ףאו ופסאנש
/ת הנמוסו השגוה וז העדוה יכ ,ןייצל .הריקחהמ 34 .

248 . ,תורשפאה תא םשאנה ללש וז ותעדוה תרגסמב תעפשה תחת גהנ אוה עוריאה םויב יכ
/ת( ןשיע אל אוה םוי ותואב יכ ,ןייצ ףאו םימס 34 הרוש , 17 ןמזב הגיהנה תריבעל רשאב .)
.תופיחדב לעפמל עיגהל ול רמאנ יכו הליספב ותויה ףא לע גהנ אוה יכ רשיא אוה ,הליספ
/ת( 34 הרוש 26 .)

249 . לע םשאנה רזח ,וז העדוה תרגסמב ,ןכ לע רתי םדקומ בלשב ויפמ הרסמנ וזש יפכ ותסרג
.הריקדה עוריאל תסחייתמ איהש לככ ,רתוי

250 . השקבתנ ,ןכ .ופסאנש הריקח ירמוח םע םשאנה תמוע ,וז העדוה תרגסמב ,רומאכ
םהיניבו ,םירחא םידע לש םהיתועדוה ןיבל ותעדוה ןיב תומייקה תוריתסל ותוסחייתה –
סאבע דמחומ ןכו ןידה ךרוע ,ימזנ ;המגודל .תודוקנ רפסמל סחיב תאזו ,חונמה לש ויחא ,
תאזו ,הריקדה עוריא ןמזב לעפמב חכנ אל ,חונמה לש ויבא ,סאבע יכ ונייצ םידעה לכ
לוכי יכ ,םשאנה בישה ,הז רשקהב .ויתועדוהב תפקתשמש יפכ םשאנה תסרגל דוגינב
י” ,וירבדל .בטיה רכוז וניא אוה יכו היה אל ןכא סאבעש תויהל וכ יתילעש ינא ,תויהל ל
דרשמב היה אוה דרשמל /ת( ” 34 הרוש , 142 ריבסמ אוה דציכ הלאשל הבושתב ,ךשמהבו )
היפל )הרטשמב ותעדוה ךותמ תדמלנה( ותסרג תא – ךותב עוריאה תבילב היה סאבע
” :םשאנה ןייצ ,ותוא ףקת ףא אוהו חבטמה הזש יתבשחו תוכמ הברה יתשגרה ינא
בעש רמוא ימזנ םא ,סאבע קדוצ ימזנש תויהל לוכי זא היה אל סא הרוש ,םש( ” 145 .)

היפל םשאנה תסרגב וכמת אל הריקדה עוריאל היארה ידע ,דועו תאז – הכוה אוה
ותוסחייתהב .חונמה תריקדל רבוע ,ןוחבטמב היה רשאכ ןמז תדוקנ התואב ףקתוהו
” :יכ ,םשאנה ןייצ ל”נה היגוסל יה אוה ,תיתימא אל ,הנוכנ אל ותסרג םהו קוחר תצק ה
אב ימזנ זאו יל וציברה םה ,םיבורק ויה הרוש ,םש( ” 139 .)

251 . ןפואל עגונב ימזנ לש ותודע ןיבל ותודע ןיב תמייקה הריתסל םג סחייתהל שקבתנ םשאנה
.חונמה תא רקדו בבותסה םשאנהש ,ןייצ ותעדוהב ימזנ רשאכ הריקדה טקא עצוב וב
ואית יכ ,ותסרגב קבד רתונ םשאנה .ןוכנ וניא הזכש ר

םע םג ךכו תודוקנ ןתואל רשקב הליאלח ןיד ךרוע לש ותסרג םע םשאנה תמוע ,ךשמהב
תא חינמה רבסה קפסל עדי אל םשאנה .סאבע דמחומ רמ ,חונמה לש ויחא לש ותסרג
ותסרג ןיבל וירבד ןיב תמייקה הריתסה רשפל דחוימבו תומייקה תוריתסה רשפל תעדה
וע לש רתויב הנימאה .הליאלח ןידה ךר

253 . רביד ,ןוחבטמב לוענ היה אוה וב ןמזה ךלהמב םא םשאנה לאשנ ,הריקח התוא ךשמהב
עדי אל לבא ,ותשא םע להינש תינופלט החיש התייהש רכז םשאנה .ןופלטב והשימ םע
יניב ורביד םיינשה המ לעו העצוב וז יתמ דיגהל רפסמ ויפמ ורסמנ ,הז רשקהב .םה
תא ריאשה וב םוקמה לע ותשאל רפסל הצר אוהש ןייצ תחא םעפ רשאכ ,תואסרג
הרוש ,םש( ותוא ךרטצתש הרקמל בכרה תוחתפמ 414 המ םע תמוע רשאכ ,ךשמהבו )
הירבדל( הרמא ותשאש – ןוכנ אל הזש בישה אוה ,)יזאג תא הכיה אוהש הל רמא אוה
תורוש ,םש( 423 – 430 ” :ןייצו ) רבדנ התיבה עיגא ינא יזאג םע יתבר הל יתרמא ינא ”
הרוש ,םש( 430 .)

254 . תווחמ םילועה םיאצממה םע תבשייתמ ותסרג ךיא ריבסהל שקבתנ םשאנה ,ךשמהב
ךיראתמ תיטפשמ האופרל ןוכמה לש תעדה 16.09.20 הריקד רקדנ חונמה יכ ,הלוע םהמ
הזחה תיב תא הרדח רשא הקזחו הרישי רסמ ,ךכל הבושתב .תואירה דע וביל ךרד הרבעו
שקיב ,בבותסה אוה ,הרק הז ךיא עדוי אלו וזכש הכמ שיגרה אל אוה יכ ,םשאנה
” :ונושלכו םד היה אלו התוא קרזו ונממ וקחרתיש תא היה אל הז תא יתשגרה אל ינא
יה אלו התוא יתקרזו ינמ וקחרתה יתבבותסה .עדוי אל הלאוו יחא עדוי אל ,הז םד ה ”
תורוש ,םש( 450 – 451 .)

255 . וירבסה תא רסמו ומצע תא ההיז אוה ;לעפמה לש החטבאה תומלצמ ןוטרס גצוה םשאנל
םניאש ןוטרסב םיאורש םירבד םע םשאנה תמוע הז רשקהב םג .ל”נה ןוטרסה ןכותל
םירבסה קפסל עדי אל םשאנה .הל תיבטוק הריתסב םידמוע ףאו ותסרג תא םימאות
קפתסהו הרוש ,םש( קוחמ עטק םייק ילוא יכ ,ונייצב 557 ול וגיצה אל םירקוחהש וא )
הרוש ,םש( ןוטרסה לכ תא 562 הרוש ,םש( הלחתהמ ולוכ טרסה תא תוארל ךירצשו )
577 .)

256 . ףיעס תוארוהל םאתהב 161 ()א( 2 ל ) ילילפה ןידה רדס קוח [ ,]בלושמ חסונ ב”משת – 1982
” :ןלהל( ילילפה ןידה רדס קוח ענמיהל תוכזה ול הרומשו ,דיעהל בייח וניא םשאנ ,)”
ףיעס תוארוהל םאתהבו ,תאז דצל .ותסרגב ךומתל תויאר איבהל בייח וניא ףא אוה .ךכמ

ךכל תיתייארה תועמשמהו טפשמ תיבב דיעהלמ םשאנ תוענמיה

פ”ע ואר ,הז ןיינעל 2996/09 לארשי תנידמ ‘נ ינולפ ( 11.05.11 םירבדה וניוצ ,םש ,)
:םיאבה

” ףיעס וארו( הקיתשה תוכז הנותנ ילילפ ךי
להב םשאנל ,עודיכ .
1982 – ב”משת ,)בלושמ חסונ( ילילפה ןידה רדס קוחל ) 2 ()א( 161 הקספ ]ובנב םסרופ[ לארשי תנידמ ‘נ סייק
2132/04 פ”ע :ואר ןכ דחי .)סייק ןיינע :ןלהל .הי’צקורפ תטפושה לש הניד קספל
34 יכ ,ונתו
א הרומ ילילפה ןידה רדס קוחל )א( 162 ףיעס ,תאז םע שמשל היושע טפשמה תיבב תודע רוסמלמ םשאנ לש ותוענמיה
:ותבוחל היארכ
שמשל היושע דיעהמ םשאנה תוענמיה
תקיתש
ןכו העיבתה לש תויארה לקשמל קוזיח
םשאנה
ןהל שורדש םוקמב העיבתה תויארל עויס
11
ףיעס ךרוצל עויס שמשת אל ךא ,עויס ,)םידלי תנגה( תויארה ןוקיתל קוחל
קוחל )ד(
20 ףיעס ךרוצל וא 1955 – ו”טש ת םע םישנא לש הדעהו הריקח יכילה
.תולבגומ
ןיבל םשאנל הנותנה הקיתשה תוכז ןיב תנזאמ וז הארוה
וארו( תמאה תפישח וניינעש ךרעה בר ירוביצה סרטניאה
תטפושה לש הניד קספל
35 הקספב ,סייק ןיינע הז רשקהב אל עשפמ ףח םדא היפ
לש החנהה לע תססובמ איה .)הי’צקורפ איבהל אלש הריחבהו ;ותסרג תגצהמ ,ללכה ךרד לע ,ענמיי
יכ םשאנה לש וששח לע תדמלמ טפשמה תיב ינפב יהשלכ הסרג
:הז רשקהב וארו( תידגנה הריקחה ןחבמ תא חלצת אל ותסרג
]ובנב םסרופ[ ישארה יאבצה עבותה ‘נ ןייטשלימ
4142/04 פ”ער 3081/91
נ”ד ;יול ‘א טפושה לש וניד קספל 11-10 תואקספ פ”ע 😉
1991 ( 478 , 441 ) 4 ( המ ד”פ לארשי תנידמ ‘נ ילזוק 22-21
תואקספ ]ובנב םסרופ[ לארשי תנידמ ‘נ ובלא 2406/09 ,רומאה דצב .)ובלא ןיינע :ןלהל .שיניב האישנה לש הניד קספל
תעדה תא חינמ רבסה םשאנה יפמ ןתינ וב םוקמ ,ןאכ םג
רשקהב .יתייארה הלקשמ לע עיפשהל ידכ
ךכב היהי ותקיתשל אלא הקיתשל ימתס רבסה ןתמב יד ןיא יכ ,שיגדהל בושח הז
לש ותקיספב יכ ,ןייצנ .שממ לש לקשמ לעב יתוהמ רבסה שרדנ

לוכי הקיתשל ריבס רבסה היפלש הדמעה העבוה הז טפשמ תיב
פ”ע( החפשמ יבורק לש הללפה ינפמ ענמיהל ןוצרב ץוענ היהיש
115/82 מ (חל ד”פ ,לארשי תנידמ ‘נ ידעו 1 ) 197 , 234 ( 1984 פ”ע 😉
9613/04 ןב – ,]ובנב םסרופ[( לארשי תנידמ ‘נ ןומיס 4.9.2006 )
ט הקספ 3-ט4 ,םוקמ לכמ .)ןייטשניבור טפושה לש וניד קספל
םוי לש ופוסב
הניא הדבל איהו ,םשאנ לש ותוכז איה הקיתשה …”
העשרהל איבהל ןבומכ הלוכי – םדא ןיא תא קפסל ךירצ
תויאר תחת אובל הלוכי איה ןיא ;ודגנ קשנה ילכ
קזחל לכות הקיתשה יכ ירב ךא ,הדבל איהו תויביטיזופ
ףיעסב קקוחמה וצ והז ;תומייק תויאר 162 קוחל )א(
היושע דיעהמ םשאנה תוענמיה”( ילילפה ןידה רדס
עויס ןכו העיבתה לש תויארה לקשמל קוזיח שמשל
מב העיבתה תויארל םג וז ;)”…עויס ןהל שורדש םוק
לש הרבוש הז רשקהב .רשיה לכשה תווצמ ןבומכ
סחייתהל לוכי וניא טפשמה תיב .הדיצב הקיתשה
.םלועבש הטוש תניחב ,רומג שפנ ןויושב הקיתשל
עדויו ,החוורל תוחוקפ ויניע ךא ,ויפ תא רכוס קתושה
יניעמ םלענ וניא הז רבד .הקיתשב רחב המ םוש לע אוה
ב פ”ע( .”תוחוקפ ןה םגש ,טפשמה תי 25600/08 תנידמ
לש וניד קספל ו”ע הקספ ,]ובנב םסרופ[( לוו ‘נ לארשי
)ןייטשניבור טפושה ”

” ףיעס הרומ ,לשמל ,ךכ 162 חסונ[ ילילפה ןידה רדס קוחל )א(
תה ,]בלושמ ב”מש – 1982 יכ ,)ילילפה ןידה רדס קוח :ןלהל(
וא קוזיח תייארכ שמשל היושע דיעהלמ םשאנ לש ותוענמיה
יכ ,השעמל הכלה ,ועמשמ הז ףיעס .העיבתה תויארל עויס
המולגה החנהה .ישעמה רושימב תוקפנ שי םשאנה תקיתשל
,דיעהל ןכומ היהי עשפמ ףח םדאש דבלב וז אל יכ ,איה רבדב
י אוהש אלא פ”ער( ןכ תושעל ףאש 4142/04 עבותה ‘נ ןייטשלימ
(בס ד”פ ,יאבצה 1 ) 378 ( 2006 פ”ע 😉 196/85 תנידמ ‘נ גרברבליז
(דמ ד”פ ,לארשי 4 ) 485 ( 1990 םשאנה לש ותקיתש ,ךכשמ .))
לע תזמרמ וז ותריחבו ,רבדל אלש רחב םשאנה יכ ,תדמלמ
“תרבדמ” הקיתשב רבודמ וז הניחבמו ,ודיצמ המשא תשוחת
( פ”ע 139/52 (ז ד”פ ,ןניק ‘נ הלשממל יטפשמה ץעויה 1 ) 619
( 1953 .)) ”

,םיגוהנה םייתייארה םיללכה יפלש ירה ,םשאנ תקיתש לש רשקה ותואב ;דועו תאז
תואל יתייאר חוכ שי םשאנ לש הרמאל םשאנה תבוחל םידמועה הרמאהמ םיקלח ם
אוהש העש יתייאר חוכ ןיא ,ותודע העמשנ ול ,ותוכזל דומעל םייושע ויהש םיקלחל .דבלב
פ”ע תרגסמב .דיעהל אלש רחב 1828/14 לארשי תנידמ דגנ ןהאד ( 27.06.19 הקספ םש ,)
42 :קספנ

” תעד לוקיש רוסמ םלועל טפשמה תיבל יכ ,תאז םע ,רהבוי
םשאנ לש ותריחבל ,ללכב םא ,סחייל שיש לקשמה והמ עובקל
ףיעס תארוה לש שרופמה הּחסונמ הלוע ךכ .דיעהלמ ענמיהל
162 שמשל היושע” ןושל תטקונ םשאנ תקיתשל הסחייתהבש ,
ייאר לקשמ סוחיי .”העיבתה לש תויארה לקשמל קוזיח ית
תוביסנהמ” רזגיהל וילעו ,יטמוטוא וניא םשאנ תקיתשל
הימעטו התועמשמ לע תולצוא ןהש יפכ ןינעה לש תודחוימה
‘ספ ,סייק ןיינע( “הקיתשה לש םירבתסמה 39 ובש םוקמ .)
םימימת םיעינמ םידמוע םשאנה לש ותקיתש ירוחאמ יכ ררבוי
פשמה תיב ,)ב”ויכו ותחפשמ ינב לע תופחל ונוצר ןוגכ( יושע ט
תויאר תא קזחמה יתייאר לקשמ הקיתשל סחייל ןיא יכ עובקל
פ”ערב יול ‘א ‘א טפושה ירבד ואר( העיבתה 4142/04 ןייטשלימ
(בס ד”פ ,יאבצה עבותה ‘נ 1 ) 378 ‘ספ , 11 םש תואתכמסאהו
( 2006 לש ותקיתשל תעדה תא חינמ רבסה שרדנ ,םוקמ לכמ .))
אוה טפשמה תיב ,םוי לש ופוסבו ,םשאנה ותוגהנתה תא שרפיש
פ”עב רגמש ‘מ אישנה ירבד( ותנבהו ותומשרתה יפל םשאנה לש
1497/92 (זמ ד”פ ,ירבוצ ‘נ לארשי תנידמ 4 ) 177 , 203 ( 1993 😉
‘ספ ,סייק ןיינע 40 .) ”

” דיעהלמ ענמנש םשאנ לש ותרמא תשגומ רשאכ ,ללככ
כ שי ,וטפשמב םידמועה הרמאהמ םיקלח םתואל קר יתייאר חו
ול ,ותוכזל דומעל םייושע ויהש םיקלחל אל ךא ,םשאנה תבוחל
וטפשמב דיעמ היה – דוסי רדעיה וא תילילפ תוירחאמ רוטפ ןוגכ
ןושאר קלח תויארה לע ימדק בקעי :ואר( ישפנ 139 ( 2009 .))
ויתורמא לע ךמתסהל לכוי אל םשאנש ,איה םירבדה תועמשמ
ןחבמב ןדימעה ,ןהילע דיעה םא אלא ,ותוכזל תולעופש הריקחב
טפשמה תיבב ותודע תרגסמב ןתוא רשיאו ,תידגנה הריקחה
פ”ע( 2592/15 הקספב לארשי תנידמ ‘נ ינולפ 9 ( 6.7.2016 )
פ”ע ; ]ובנב םסרופ[ 11426/03 הקספב לארשי תנידמ ‘נ הדמאוח

31 ( 31.12.2008 יינעל םיפי .)]ובנב םסרופ[ ) ‘ח טפושה ירבד הז ן
פ”עב ןהכ 205/75 (ל ד”פ לארשי תנידמ ‘נ ץנרק ינור 2 ) 471
( 1976 🙂
תיבל ץוחמ הרמאש םילילפב םשאנ לש ותרמאש ללכה” –
ףיעס( יעבדכ החכוה םא היארכ הרשכ ,טפשמה 11 תדוקפל
א”לשת ,]שדח חסונ[ תויארה – 1971 ידכ ומצעלשכ וב ןיא ,)
ב ןיידע :תודעל וז הרמא ךופהל התמוא אלש ,איה הרמא רדג
ןיא … .דגנכש הריקחב הנחבנ אלו )הרהצהב וא( העובשב
םשאנ לש ץוח תרמא[ הרמאה – םא יכ היאר שמשל הלוכי ]’א ‘י
תיבל ץוחמ רמאש ותרמאש םשאנ הצר .דבלב םשאנה דגנ –
תיבב דיעהל וילע ,ותבוטל היאר שמשת טפשמה – טפשמה
הריקחל ומצע ףושחלו העובשב הרשאלו יפל .הילע תידגנ
אלו קותשל איה םשאנה לש ותוכז ,ונלצא הגוהנה הטישה
תיבב דיעהל – ול תוחמוצה תואצותה ויהי רשא ויהי לבא ;טפשמב
ךומסל לכויש האצותה ,ותקיתש תוכזב שומישה ןמ ותבוטל
תיבל ץוחמש ותרמא לע ותנגהל – “ןהילע תינמנ הניא טפשמה
‘מעב ,םש( 474-473 .) ”

ואר( ויתונעט ימוכיסב האב תודע ןתממ תוענמיה ןיינעל םשאנה כ”ב תוסחייתה – םיפיעס
286 דע 295 שק םיטבל רחאל טפשמ תיבב דיעהלמ ענמנ םשאנה ,ותשיגל .) רשאכ דואמ םי
תרושקת להנל םשאנה לש ויישק עקר לע האבו ,ןורחאה עגרב שממ הלבקתה הטלחהה
ףיעס( הנגהה ירבד יפל ךכ ,םירבדה בצמ תא ןיבהלו תישיאניב 286 לע .)הנגהה ימוכיסל
אלש שקיב אוה ,טפשמ תיבב תודע ןתממ ותוענמיה לש תועמשמה םשאנל הרבסוהש ףא
הב ,ותבוחל רבדה תא ףוקזל יישקמ לבוס אוה ,ותנעטל .וז ותולהנתהל וירבסה ןתני
לש םינוטרסב היפצמ דחוימב( הרטשמב ויתועדוהמ םשרתהל ןתינש יפכ ,תרושקת
ףיעס( טפשמה תיב םלואב הרזומה ותולהנתהמ םגו )ויתועדוה 287 .)הנגהה ימוכיסל )ג(

258 . ל המישאמה התנפה ,הימוכיס תרגסמב – פ”ע 2121/04 ידמ ‘נ סייק לארשי תנ דועלו ,
ןיפיקעב ךומתל ידכ תודע ןתממ םשאנ תוענמיהב שי יכ ,ונדמלל השקיב הנממ ,הקיספ
השקיב המישאמה ,דועו תאז .העיבתה ידע לש םהיתויודע לע תכמסנה הלילפמה הסרגב
הלולע ותנגה יכ ,םשאנה לש וששח לע דמלל היושעה וזככ םשאנה תקיתשב תוארל
.תידגנ הריקחב טטומתהל
ע וזש םוקמ ,תקולחמבש הדבוע תחכוהל שמשל הלוכי הניא םשאנה תקיתש יכ ,ןעטנ דו
ףרטצהל היושע םשאנ תקיתש ,תאז תמועל .תורחא תויאר ידי לע הרואכל ףא החכוה אל
תמרל עיגהל ידכ תקולחמב היונשה הדבוע לש התומייקתה לע תועיבצמה תורחא תויארל
.תשרדנה החכוהה
הלוע רשאכ ,ןכ לע רתי םשאנ לש ותוענמיה ,הרואכל הלילפמ הנקסמ העיבתה תויארמ
ידגנ לקשמ אלל הלילפמה הנקסמה תא הריתומ תידגנ הריקח תרגסמב רקחיהלו דיעהל
.העשרהל ליבוהל היושעו
ותקיתשל ריבס רבסה םשאנה קפסמ וב הרקמל המישאמה הסחייתה ,ךכל ףסוה
.ותקיתשל הזכ הרקמב סחייל שיש לקשמלו

259 . דגנמ איהשלכ הלילפמ תודע האבוה אל העיבתה תשרפ תרגסמבו רחאמ ,הנגהה תטישל ,
ירה ,םשאנה דגנכ – ןיאו רחאמ תאז ;ותקיתשל תוקפנ ןיא יכ ,הנקסמה תבייחתמ ,ןאכמ
ןתינ רשא תיפיצפס תודע וא הייאר ןיאש העש .קוזיחל קוקזש לילפמ יתדבוע דסמ לכ
הכלשה לכ ןיא ,ירה ,הלילפמכ הילע עיבצהל .םשאנה תקיתשל

היפל המישאמה תנעט לע הנגהה תקלוח ,ןכ ומכ – וששח לשב ,דיעהמ ענמנ םשאנה
תיטנרהוק הסרג רסמ םשאנה ,ןכש תידגנ הריקחה בלשב טטומתת ולש הנגהה תנעטש
. הליאלח ד”וע רסמש תרחא תיטנרהוק הסרגב תכמתנה

הצוענ דיעהל אלש םשאנה תטלחה דוסיב הדמעש הביסה ,הנגהה תנעטל יכ ,םג חכשנ לב
רבסה םשאנה קפיס וב םוקמ ,הנגהה תשיגל ךכ ,ןאכמ ,לבוס אוה םהמ תרושקת יישקב
עייסל ידכ ותקיתשב ןיאש ירה ,ותבוטל הדעהמ ותוענמיהל רשאב תעדה תא חינמה
יבתל .הע

260 . םשאנה לש תוכזה תודוא לע ונדמלל שקיב הנממ הקיספל רוגינסה הנפה ,וינועיט ךשמהב
פ”ע( ןוידה יבלשמ בלש לכב תימצע הנגה רבדב הנעטה תא תולעהל 5373/12 ‘נ דמרובא
לארשי תנידמ ( 15.04.15 ףא גייס לש ומויק רחא רותל טפשמה תיב לש ותבוח לע ףאו ))
לעהלמ ענמנ םשאנה םא פ”ע( וזכש הנגה תנעט תו 1888/02 דאדקמ ‘נ לארשי תנידמ
( 03.07.02 םשאנה תקיתשו תעד לוקיש הנקומ טפשמה תיבל ,היפל הקיספל הנפה ,דוע .))
םשאנ לש ותקיתש םהב םירקמ ונכתי ,ןכש תויארל עויס וא קוזיח תניחבב חרכהב הניא
.םימימת םיעינממ אהת

261 . דדצה ינועיט לע ונדמעש רחאל ,יכ המוד ,ליעל טרופמה יפכ יתייארה דסמה ןתניהבו ,םי
.הז ךילה תרגסמב ץעורל ול תדמוע ,דיעהל אלש ותריחבו םשאנה לש ותקיתש

262 . ישרושמ םג ןוזינ תויהל לוכיש יתדבוע דסמ החינה אל המישאמהש רמול ןתינ אל ,תישאר
תש ,ליעל ךכ לע יתדמעש יפכ .דיעהל אלש ותריחבו םשאנה תקיתש םשאנה תקי
הלגנ רשא )ונניינעב םייקש( חכומה יתדבועה דסמה תא ןיזהל הלוכי דיעהלמ ותוענמיהו
ךרוע לש הנימאה ותודע ,ונניינעב ,ןכ יכ הנה .המת העיבתה תשרפש רחאל וניניע דגנל
ח”וד ,םייזנרופה םיאצממה ,הריזב םיאצממה ,החטבאה תומלצמ ירצות םג ומכ ,ןידה
נתה ןכו הפוגה תחיתנ ךותמ הילע ונדמלש יפכ ,הריקדה השעמ רחאל םשאנה תולה
ותוענמיהו םשאנה תקיתש יכ ,הנקסמה תארקל םיטוונמ ,וננחלוש לע וחנוהש תויארה
הדמעש הביסל רשאב רקיעו ללכ תעדה תא החינמ הניאש ותנעטל בל םישב( ,דיעהמ
מהב ךכ לע דומעאש יפכ תאזו ,ודגנ תויארה תא תקזחמ )וז הטלחה דוסיב .ךש

263 . םילבוקמ םניא ,דיעהל אלש טילחהל ותוא ואיבהש תוביסל רשא םשאנה לש וירבסה
בל םישב ןה ,ענכשמ וניאש ,ץלואמ רבסהב רבודמ ,אוה ךופהנ .תעדה תא םיחינמ םניאו
ודבלמ םדא ןיאו הריזה תבילב יוצמ היה ומצע םשאנה יכ ,הדבועה עקר לע ןהו ותוהמל
פ לע רוא ךופשל היה לוכיש םשאנה רביד םהילע םיישקה .יבטימ ןפואב תושחרתהה יטר
םינוידה ךלהמב םשאנה לש ותולהנתה .טפשמה לוהינ ןמזב וטלב אל ףאו םיישחומ םניא
וז הנקסמ .ןויצל היוארה הגירח וא/ו הרזומ תוגהנתה לע העיבצה אל טפשמה תיבב
ועפ ףתיש םשאנה .הריקחה ךילה ךלהמב םשאנה תולהנתה לע םג תכמסנ אלמ ןפואב הל

‘מעב ,םנמא 196 תורוש( ןוידה לוקוטורפל 23 – 24 םדרנ ,) הרק רבדה יכ ,ןייצל שי .םשאנה
אל ,ןיידע ,םשאנה דצמ וז תולהנתה ןתניהב םג .ימזנ דעה לש תידגנה ותריקח ךלהמב
הניאש וז הדבוע לע ,הז ךילה לש תוביסנב ,דיעהלמ תוענמיהל קומינה תא ץוענל ןתינ
.קותשל םשאנה תטלחה תא ,טעמב ולו ,קידצהל הלוכי הניאו תעדה תא החינמ

נהש העש רע היהו העיבתה תשרפ תאו העיבתה ידע תסרג תא עמש ,םינוידב חכנ םשא
ירה ,ךרוצה יד ונינפב וחנוה אלו ועמשנ אל )ובלב תורוצנה( ולש הנגהה תונעטש ךכל
דגנל שחרתה םושיאה בתכ דוסיב דמועה עוריאה לכש העש דחוימב ,דיעהמ ותוענמיהש
יכ ,בוש ןייצל רתומל .ץעורל ול תדמוע ,ויניע עציב ,הריקחה ךילהב הלועפ ףתיש םשאנה
וא/ו הגירח תוגהנתה לע דמללמ הקוחר םינוידה ךלהמב ונממ תומשרתההו רוזחש
.הרזומ

264 . תוגהנתה לע ,תדמלמ ,ודי לע עצובש רוזחשה םגו הרטשמב םשאנה לש ויתורמא תניחב
פקותכו תניועכ ותוא תבבוסה תיפקיהה הביבסה תא ראית אוה ,ןכ .תינברק רתומל .תינ
םיטרפ םשאנה רסמ ,הרטשמב ויתועדוהב הפקתשהש יפכ ותסרג תרגסמב יכ ,ןייצל
.םידעה ראש ירבד תאו החטבאה תומלצמ ירצות תא םימאות שממ םניאש

וילא עיגה חונמהש ראית אוה ,הריקדה עוריאל המדק רשא תושחרתהל רשאב ,לשמל ךכ
ולתה אוה ,זא וא ;ןידה ךרוע םע בשי וב רדחל ךשנ חונמה םשו ןורדסמל הצוחה וילא הו
וזמ הנושו תרחא תולהנתה לע תדמלמ החטבאה תומלצמ ןוטרסב הייפצ .ףאב ותוא
)חונמה לש( ורדח ןוויכל הריכזמה לש רדחהמ אצוי חונמה ,היפל ,רייצל הסינ םשאנהש
הריכזמה רדח לש ןוויכהמ עיגה םשאנה ,הזה בלשב .ודיב ןמסמו קעוצו רבדמ אוה רשאכ
םשאנה ,עגר ותואב .םיידיב תועונת השועו קעוצו רבדמ אוהשכ חונמה רבע לא הנפ ,ודבל
ךשנ חונמה םשו תוגרדמה ןוויכל וכלה םיינשה ,ךשמהב .חונמב חוגנל הסנמש ימכ הפצנ
ףא יכ ,ןיעל טלובש ךכ ןוחבטמה ןוויכל הרזחב דבל סנכנ םשאנה ,ןכמ רחאל .םשאנה תא
ותוא ררג וא/ו ךשמ אל דחא .ויתועדוהב ותנעט יפכ ,ןוחבטמה ןוויכל המינפ

תפיקתב ףתתשה ףאו םיעוריאל דע היהו ןוחבטמב היה סאבע ויחא ,היפל הנעטה םג
הפצנש המ יפל םגו ,םידעה לכ לש תויודעה יפל תאז ,הנוכנ אלכ הררבתה ,םשאנה
עהש תויהל לוכיש ,הרטשמב ויתועדוהב ןייצ ומצע םשאנה ףא .החטבאה תומלצמב םיד
.עוריאה תריזב חכנ אל סאבע ויחאו םיקדוצ

וז הנעט ירה ;תוכמ םישימח לעמ הכוהו ,ןוחבטמב ףקתוה םשאנה היפל הנעטה יבגל
הנושארה ותעדוה תרגסמב רשאכ ויפמ הרסמנש היינשה העדוהה תרגסמב קר התלעוה
הפיקת רבדב הנעט לכ םשאנה הלעה אל ,ודי לע עצובש רוזחשב ךשמהבו הרטשמב ידי לע

265 . דגנכ הלעה ןתוא תונעט דבלמ הרטשמב ויתורמא תוליבק דגנ הנעט הלעה אל םשאנה
הניא וז היאר יכ ,עובקל הנגהה השקיב ,הז רשקהב .ודי לע עצוב רשא רוזחשה ךילה
אל דימ עצוב רוזחשה ךילה יכ ,ןעטנ .יספא לקשמ הל קינעהל תוחפה לכל וא הליבק רח
ףייע אוהש רמא םשאנהש רחאל ,הרטשמב םשאנה לש הנושארה ותעדוה תייבג םויס
,המ םושמש ךכל םג הנפה רוגינסה .םויה תרחמל רוזחשה תא תוחדל שקיבו
אוה ןכלהמב רשא תוקד יתש ךלהמב וירקוח ןיבל םשאנה ןיב התיהש היצקארטניאה
.ללכ תדעותמ הניא ,רוזחשל תאצל םיכסהו ותעד תא הניש הנעט התלעוה ,דועו תאז
הנייצ םנמא תרקוחהש ךכ ויתויוכז םשאנל ורבסוה אל ,רוזחשל האיציה םרט ,היפל
.וז תוכז לש המויק לע הרמש אל לבא ,ןיד ךרועב ץעוויהל ותוכז תא וינפב

ךילה ףוסב( םשאנה לש הנושארה ותעדוהב ןויע .ולא תונעט ץומיאל הקדצה ןיא יכ ,המוד
םש רבוד הריקחה ,קיתב תומייקה תויארהו ויתורמא ראשב ןכו ,)רוזחשל האיציה לע
.רוזחשל םיכסהל םשאנל םורגל תנמ לע לעפוהש םיעונכש עסמ לע טעמב ולו עיבצמ וניא
,םלוא .ףייע אוהש םשאנה ןעט ,רוזחשל תאצל ןכומ אהי םא לאשנ תע ,הליחת ,םנמא
ךכו רוזחשה עוציבל ותמכסה תא ןתנ אוה ,רבד לש ופוסב ומצע רוזחשה ךלהממ םג .השע
,ךכל ףסוה .וילע לעפוהש ץחל לכ ילבמ וירקוח םע הלועפ ףתיש םשאנה יכ ,רבדה טלוב
תויקוח דגנכ תונעט תולעהלמ ענמנ אוה הז רשקהבו תודע רוסמלמ ענמנ ומצע םשאנה
.רוזחשה ךילה

ייתה ,דאדח באהיא ו ן’ח’ח ןידנ םידעה לש םהיתויודע תרגסמב ;דועו תאז םה וסח
יתש תב הקספהל םג הסחייתה ן’ח’ח ןידנ תרקוחה .רוזחשה דגנכ ולעוה רשא תונעטל
םיכסמ וניא םשאנהש הניבה רשאכ הארנה לככש ,הנייצב ,יטנוולרה ןוטרסב תוקדה
‘מע( המלצמה תלועפ תא הקיספה איה ,רוזחשל תאצל 126 תורוש ,’טורפל 31 – 32 .)
תא עיבהו ענכתשה םשאנה ,ןכמ רחאל הלחה הדעה ,זא וא ;רוזחשל תאצל ותמכסה
‘מע( וז הלועפל רשאב רכזמ םשרנ אל עודמ ןייצל העדי אל הדעה .בוש טירסהל 127
הרוש ,’טורפל 26 יפוד לכ היה אלש ,באהיא רקוחה לש ותודעמ םגו התודעמ רכינ .)
נו ויתויוכז ורבסוה ןכ םשאנל יכ רכינ ,אוה ךופהנ .תרקוחה תושרה לש התולהנתהב הנתי
ותדמעל רשאב יוטיב ידיל ואבש יפכ םשאנה לש וירבד .ןיד ךרועב ץעוויהל תוכזה ול
רבכ ץעוויהל תוכזהש הדבועהו )ליעל םהילע יתדמעש יפכ( ןיד ךרועב ץעוויהל ונוצרו
.העגפנ אל וז ותוכז יכ ,תדמלמ ,הריקחב םדקומ בלשב ול הנתינ

266 . הניא דיעהלמ ותוענמיהו םשאנה לש ותקיתש ;אופא אצוי תא חינמש רבסה לע תכמסנ
יכ ,המוד ,ונינפב דמועה הרקמה תא תופפואה תוביסנל בל םישב ,אוה ךופהנ .תעדה
דיעהל היה לוכי םשאנהש העש דחוימב ,ההימתו היהת תררועמו תמעור הניה וז הקיתש
ןיינעל .הימוכיס בתכב ולעוהש הנגהה תונעט ןוביל רבע לא רוקרזה תא תונפהל ךכבו
זמה תורמאה הנושארה השיגה יפל דעצנ םא םגש ירה ,םשאנה תועדוהב תומייקה תוכ
ןיידע ,היינשה השיגה יפל דעצנ םא ןיבו )ליעל הילע יתדמעש יפכ( הקיספב העבוהש –
םוקמ ןיא יכ ,הניה תבייחתמה הנקסמה םיפוסה לכ ףוסבש ךכ האצות התואב רבודמה
רל ןתינש יפכ .תוכזמ תורמא ןתוא תא ונקיח לא ץמאל םשאנה לש ויתורמא ,תוא
יכ ,ךרדה לכ ךרואל ןעט םשאנה .הריקדה עוציבב תשרופמ האדוה תוללוכ ןניא הרטשמב
רבודמ אל ונניינעבש ךכ .ותומל האיבהו חונמב העגפ ןכא ןיכסה םא עדי אל אוה
ינויח סיסב התוויהש וא העשרהל הדבל איבהל הלוכי רשא םשאנה דצמ “האדוה”ב
דעצנ םא ףא .העשרהל תוסחייתההש ךכ םשאנה םע הלקמה היינשה השיגה לש הוותמב
םג ירה הבש הרמאהו האדוהה לקשמ תניחב ךרוצל קר אהת םשאנה םעטמ תודע רדעהל
םשאנהש הנעטה .תוכזמ תורמא ןתואל לקשמ סחייל ןיא ,היפל האצות התואל עיגנ זא
גסמב רשאכ הרטשמב םשאנה לש היינשה ותעדוה תרגסמב קר התלע ףקתוה העדוהה תר
הצר ול .ץחלב היה יכ ,רסמ םשאנה ,םא יכ ,תושרופמ הפיקתה ןיינע ןיוצ אל הנושארה
ןכוד לע דומעל היה לוכי ,תורומאה תוביסנה ןתניהב דחוימב ,וז ותנעט חיכוהל םשאנה
.תידגנה הריקחה ינרק רואל ןחביתש ותסרגב תולדלו םידעה

267 . עוה רשא הנעט דוע הנגה” ,הניינע ויתונעט ימוכיס תרגסמב םשאנה לש ויפמ התל
לש הנעט הלעמ אוה ןיאש םושיאה בתכל ותבושתב תושרופמ ןעט םשאנהש םגה .”תימצע
ךכב ןיאו ןוידה יבלשמ בלש לכב הז ןיעמ הנעט תאלעהמ העינמ ןיא ,ןיידע ,תימצע הנגה
.ל”נה הנעטל שרדיהל םשאנה לש וכרד תא םוסחל ידכ

268 . ףיעסב 34 השעמ לע הקזח ,תרחא קוקיחב רמאנ םא דבלמ יכ ,עבקנ ןישנועה קוחל .ה
תמישרב תללכנ תימצעה הנגהה רשאכ ,תילילפ תוירחאל גייס םהב ןיאש םיאנתב השענש
.םיגייסה

ףיעס 34 :ויפלו ,תימצעה הנגהה גייס תא עבוק ןישנועה קוחל .י

תימצעה הנגהה תנעט

פ”עב 4191/05 לארשי תנידמ ‘נ זואגטלא ( 25.10.2006 רשא םיאנתה תשש ונודנ )
ךכ .םיפסונ ןיד יקספב ורכזוא רשא םיאנת ,תימצעה הנגהה םשאנל תדמוע םתומייקתהב
פ”עב ,לשמל לארשי תנידמ ‘נ ךמוס ( 18.02.06 ףיעס םש ,רמאנ ) 162 :

270 . רבדב הנעטה תחכוה ךרוצל םיאנתה לכ לש םתומייקתהל ונינפב ןעט דמולמה רוגינסה
;ןוחבטמב הריקדה עוריאל רבוע ןידכ אלש הפיקת לש המויק חכוה ,ודידל .תימצע הנגה
ךכ רחאו הכישנה תלועפב ולחה הפיקתה ישעמ .קיתב ועמשנש תויודעהמ הלוע וירבדל ךכ
מה לש ויחא דצמ הפיקתה טקא אב ד”וע לש ותודעמ רשאכ ןוחבטמב ,ךשמהבו חונ
וילע םיטע ויחאו חונמהו ןוחבטמה ךותב הניפב רוגס היה םשאנהש ןיבהל ןתינ הליאלח
לש ויתועדוהמ הלועה יפכ .)רוגינסה תשיגל ךכ( תופיחדבו םיפורגאב ותוא םיפקותו
.םמדמו לובח ודועב ןמז תדוקנ התואב תישחומ הנכס שח אוה ,הרטשמב םשאנה

פ”עב םג ךכ 6147/07 י”מ דגנ סירדסיבא ( 2.7.2009 ףיעס םש( .) 32 .)ןידה קספל

” היהש השעמל תילילפ תוירחאב םדא אשיי אל ידיימ ןפואב שורד
לש תישחומ הנכס הנממ הפקשנש ןידכ אלש הפיקת ףודהל ידכ
,םלואו ;ותלוז לש וא ולש ,ושוכרב וא ופוגב ,ותוריחב ,וייחב העיגפ
הלוספה ותוגהנתהב איבהש םוקמ תימצע הנגה ךות לעופ םדא ןיא
םירבדה תוחתפתה תורשפא תא שארמ הפוצ אוהש ךות הפיקתל .”

” נת השש ,עודיכ הנגהה גייס לש ותמקה םשל םישרדנ םיא
,תינש ;ןידכ אלש הפיקת לש המויק ,תישאר :םה ולאו ,תימצעה
,ושוכרב וא ופוגב ותוריחב ,וייחב העיגפל תישחומ הנכס לש המויק
ונייהד ,תוידיימ ,תישילש ;ותלוז לש וא ןנוגתמה םדאה לש – לע”
לע ידיימ ןפואב שורד השעמהש עגרמ קר עצבתהל הנגהה תנמ
השעמ דוע שרדנ אלש עגרמ קספיהל הילעו ,הפיקתה תא ףודהל
הקספ ,זואגטלא ןיינע( “הפיקתה תא ףודהל תנמ לע תוננוגתה 13 😉
הפיקתל הלוספה ותוגהנתהב איבה” אל ןנוגתמה םדאהש ,תיעיבר
,תישימח ;”םירבדה תוחתפתה תורשפא תא שארמ הפוצ אוהש ךות
ןיב יואר סחי” ,היצרופורפ תשרדנ קזנל ןגמה תלועפמ יופצה קזנה
ירק ,תוציחנ לש המויק ,תישש ;)םש( “הפיקתה ןמ יופצה – תנעט
ףודהל תורשפא ול התיה אל רשאכ קר םדאל ול םוקת תימצע הנגה
תינעגופ תוחפ ,תרחא ךרדב הפיקתה תא .”

271 . תא הלעה םשאנה ידכב אל ,התטישל .הנעטה תא תוחדל השקיב הרותב המישאמה
הנכס התואל רשאב ותסרג הניש םשאנה .םומעו לפרועמ ןפואב “הנכסה” רבדב הנעטה
הנכס התוא יכ ,הלע האבוהש הנושארה ותסרגמ רשאכ שחש ץחלה תשוחת התייה
,התייה הנכס התוא יכ ,הלוע ,היינשה ותסרגמ .ורבעל ומדקתהש םיפסונו חונמהמ
רחאל .םיפסונ םישנא דועו חונמה ידיב םשאנה לש המילאהו תילטורבה הפיקתה ,לוכיבכ
ודמעי אל ויתואסרג יכו ךומסל המ לע ול ןיאש םשאנה ןיבה ,הריקחה רמוחל ףשחנש
נה הריקחה ןחבמב .דיעהלמ ענמנ אוה ךכשמו תידג

272 . תומלצמ ירצות תמגוד ושגוהש תויארה יפל םגו ,ונינפב ועמשנ רשא תויודעה ךרואל
הכמהו תוגרדמה םרגב ופאב הכישנה דבלמ( םשאנה לש ותפיקת רבדב הנעטה ,החטבאה
ךותבש וריהבהו ונייצ םידעה לכ .ךומסל המ לע הל ןיא )סאבע דמחומ לש ודיצמ הלקה
ה לש טקא ןיבל הז ןיב ,לבא .םהיניב ודירפה םירחאו תופיחדו תוקעצ ויה ,םנמא ןוחבטמ
עוריאב ונל ןיינעש ירה ,ףאב הכישנה השעמל רשאב .בר אוה קחרמה ,המילא הפיקת
הנגה תנעט וילע ססבלו ונממ תונביהל ןתינ אל חטבלש תושחרתה התוא לכ ךרואל דדוב
ווב היה רבודמש העש דחוימב ,תימצע ליעפ קלח לטנ םשאנה םג וב םיינשה ןיב ידדה חוכי
אל יכ ,ריבס קפס לכל לעמ ,לכל ריהנ .רתוי םדקומ בלשב חונמה תא חוגנל הסינ ףאו
לע אל חטבו ידיימ ןפואב הצוחנ התייהש תוננוגתהב רבודמ אלו ,תישממ הנכסב רבודמ
והזחב הלודג ןיכס תציענ לש תיתדימ הניאו הצוחנ הניאש הלועפ ידי .חונמה לש

אל דחאכ םלוכ ,הליאלח דומחמ ןידה ךרועו סאבע דומחמ ,ימזנ םא ןיב ,היארה ידע
.םשאנה דגנ ןוחבטמה ךותב השק תומילאו הפיקת לש םישעמ וריכזה

רשאו םשאנה יפלכ תישחומ הנכס התוויהש המילא הפיקת רבדב הנעטה ,תואורה וניניע
שאו( תידימ הלועפ הכירצה לע הנועו תילאנויצרופורפ תויהל הכירצ ןידה תשירד יפ לע ר
תונמדזהב ,אלמ הפב התלעוה אלש העש דחוימב ,ךומסל המ לע הל ןיא )תוציחנה תשירד
הלגנש יפכ ,עוריאה לש תונושה תוילוחה תודוא דיעהלמ ענמנ םשאנהש העשו הנושארה
,הרטמל אטחא אל .תמא ןמזב ותוא הווחש יפכו ויניע דגנל ותעדוהב יכ ,בוש ןייצא םא
המ עדי אלו ץחלב היה אוהש ןעט אוה ,ומצע רוזחשב םגו הרטשמב םשאנה לש הנושארה
ויתועדוה תרגסמב ,תאז תמועל .תושעל – הכוהו ףקתוה אוהש ןעט ,תישילשהו היינשה
היה אוה וירבדלו רחאמ ,םיפקותה תוהז תא ןייצל עדי אל אוה רשאכ ,תוכמ םישימחכ
לא בגה םע תריקח תרגסמב התלעוה רשא וז ותנעט ,בוש .וינפ תא ףטש אוהשכ םהי
החילצה אל הנגהה ,וז ףא וז אל .תויארה רמוח לכב ןיכומית הל ןיא ,הרטשמב םשאנה
יכ ,ודמיל ורקחנש םידעה .וז היוהד הנעט ששאמה ינושאר יתייאר דסמ ולו ססבל

273 . השרפנש יפכ ,תיתייארה תכסמה םאה לש המרב ישפנ דוסי לש ומויק לע תדמלמ ונינפב
תנעטכ ,”תעד תולק” לש ישפנ דוסיב ונל ןיינע אמש וא המישאמה תנעטכ ,”תושידא”
.אבה קרפב חותינ ואר .?םשאנה

274 . ףיעס חוכמ חצר לש הריבע הסחוי םשאנל 300 :ןושלה וזב הרומה ,ןישנועה קוחל )א(
” ווכב םרוגה וניד ,םדא לש ותומל תושידאב וא הנ – םלוע רסאמ .”

275 . ןוקית רחאל םלועה ריווא לא האב וז הריבע 137 המרופר ללוח רשא ןישנועה קוחל
.הריבעה תרמוחל םאתהב גרדמל חצרה תריבע תא ןיימו התמהה תוריבעב

276 . תוריבע שולש וללכ תויללכה התמהה תוריבע ,ןישנועה קוחל ןוקיתל םדוק :תויזכרמ
ףיעס( חצרה תריבע 300 ףיעס( הגירהה תריבע ;)ןישנועה קוחל 298 )ןישנועה קוחל
ףיעס( תונלשרב תוומ תמירג לש הריבעו 304 תעצהל רבסהה ירבד ,ואר( .)ןישנועה קוחל
קסמ ןוקית( ןישנועה קוח 124 ו”עשתה ,)התמה תוריבע( ) – 2015 ‘מע , 166 .)

277 . ןוקית 137 ןישנועה קוחל גרדמ תריצי ךות התמהה תוריבע ןיב תשרדנה הנחבאה תא רצי ,
תושידאב תעצובמה התמהה תריבע ןיב הנחבא ,רתיה ןיב ,התשענ ,ךכ ךותב .ןהיניב שדח
התמה” ותרתוכש ןישנועה קוחב ףיעס דחוי היינשלש ,ךכ ,תעד תולקב תעצובמה וז ןיבל
הרשע םייתש לע דומעי ודיצב יברמה שנועהש “תעד תולקב הריבעה ,וליאו רסאמ תונש
רסאמל עבקנ הדיצב יברמה שנועה רשאכ חצרה תריבעב ללכית וז ,תושידאב התמה לש
.םלוע

278 . ףיעס יפל יסיסבה חצרה תריבע ,רומאכ ,הסחוי ןאכ םשאנל ,ונניינעל הרזחבו 300 )א(
יה רשאכ םדא לש ותומ תמירג אוה יתדבועה דוסיה .)ןוקיתה רחאל( ןישנועה קוחל דוס
.תושידא וא ,הנווכ גוסמ תילילפ הבשחמ וניה שרדנה ישפנה

279 . ףיעסב רדגומ “תושידא” חנומה 20 :”תילילפ הבשחמ” איה ותרתוכש ןישנועה קוחל

תעד תולק וא תושידא

280 . קתה תלאשל שרדא םרטב דומעא ,םשאנה לצא תושידא גוסמ ישפנ דוסי לש ותומיי
.האצותה ןיבל השעמה ןיב יתביסה רשקה תייגוס לע הליחת

281 . וז הריקד יכו לאמש דצב ןוילעה ופוג גלפב רקדנ חונמה יכ ,תקולחמ התייה אל ,ונניינעב
תווחמ הלוע םג ךכו תקולחמ התייה אל הז רשקהבש ,ןיוצי .וייח תעידגל האיבה תעדה
.הריקד התואמ האצותכ םרגנ חונמה לש ותומש ,ךכ .השגוהש תיגולותפה

282 . דוסיה תחכוה לע דומעל שי ,ךכ ךרוצל .םשאנה לש ישפנה דוסיה תלאש תניחבל ןאכמ
תורשפאלו תוביסנה םויקל ,וישעמ ביטל תועדומ תחכוה ונייהד ,םשאנה לצא יתרכהה
לאש תא ןוחבל שי ,ךשמהב .האצותה תמירג תמירגב םשאנה לש יצפחה דוסיה ת
.תושידא לש ישפנ דוסי אוה אלה האצותה

283 . ןתינ םלואו םשאנ תורמיא לע ססבל ןתינ םשאנ לצא תועדומ תחכוה ,הקיספל םאתהב
:לע םג הססבל

” תויתביסנ תויאר – תויתייאר תוקזח תועצמאב םג ומכ תוינוציח –
סינ תא תופקשמ ,תויתדבוע תקזח ןוגכ ,רשיה לכשהו םייחה ןוי
,ללכ ךרדב ,עדומ םדא יכ הרומ וז הקזח .תיללכה תועדומה
היתוביסנ םויק ,יזיפה הביט תניחבמ ,ותוגהנתה תועמשמל
…הנממ חומצל תויושעש תויעבטה תואצותה תמירג תורשפאו
תקזח לש המושייל רשאב הז טפשמ תיב לש ותקיספב ןויעמ
לוע ,תיללכה תועדומה םרואל םימיוסמ םינייפאמ םייקתהב יכ ה
היה יכ םשאנ לע הקזח ,תינלטקה האצותל המרגש תומילאה תנחבנ
השע אל םא ףא תאז ,ותוגהנתה המרגש תינלטקה האצותל עדומ
וא וילגרו וידי תועצמאב ןברוקה תא ףקתו םח קשנב שומיש
פ”ע( .” …רק קשנ תועצמאב 6294/11 לארשי תנידמ ‘נ ינולפ
( 20.02.14 תואקספ ) 125-126 ) ” .

:יתרכהה דוסיה

39 . ,ויפמ העמשנ רשא תטרופמה הריפכה לעו םושיאה בתכ תודבוע לע רוגינסה דמעש רחאל
יסל ‘ב קרפ( תומכסומו תואתגולפ תמישר גיצה אוה תא םכיס אוה ,רשאכ )וימוכ
:תואבה תולאשה ביבס הבוסנ איהש ךכ םידדצה ןיב תקולחמה

.א ןיפוליחל וא תימצע הנגה ךותמ לעפ םשאנה םאה – לש ישפנ דוסי תחת לעפ םאה
?חונמה תריקד תעב תעד תולק לש וא תושידא

.ב דיקפת יולימ תעשב רטוש לישכהל הסינ ךכבו ןיכסה תא ריתסה םשאנה םאה ו
?יטופיש ךילה לישכהל וא עונמלו תויאר םילעהל ןכו

40 . הגיהנ לש הריבעה השעמ עוציבל רשא םידדצה ןיב תקולחמ ןיא יכ ,שיגדהו רזח רוגינסה
בכרב גהנ םשאנה םנמא יכ ,ןייצו ךישמה אוה .םשאנה הדומ הב הריבע ,הליספ ןמזב
יחדה לשב תאז השע אוה ךא ,לוספ ולש הגיהנה ןוישיר דועב ידי לע לעפמל ונומיזבש תופ
.ןידה ךרוע

41 . ךרוע ןיבל וניב עלגתה ,לעפמל עיגה רשאכ ,םוי ותוא ךלהמב יכ ,ראיתו ףיסוה םשאנה ,ןכ
ודיתע לע עיפשהל ידכ ןהב שיש רתויב תויתוהמה ויתויוכזל רשאב ימיטיגל חוכיו ןידה
פלכ תררושה הביחה רסוח לשב ,תוביסנ ןתואב .ותחפשמ ינב דיתעו דצמ םשאנה י
ויתויוכז לע דומעל ונממ עונמל המגמב תאז לכ ,החישב חונמה ברעתה ,ותחפשמ
.ועצפו ותוא ףקת ףא ,ךשמהבו

42 . ,ועורזב ןהו ופאב ןה ,תונוש תולבחל ול םרגו תיסיפ ותוא ףקת חונמה יכ ,םשאנה ןעט דוע
לש ןוילעה קלחב ןכמ רחאלו ןורדסמב םהיניב עלגתנש חוכיווה תעב רבכ .תוגרדמה םרג
םיחכונה ידי לע ךשמנ אוה ,תמייאמה היצאוטיסהמ חורבל שקיב םשאנהש תורמל
.השע ךכו ,וינפמ בזש םדה תא ףוטשל הרטמב ןוחבטמל

43 . לש ודוד ,םשאנה לש ויחא( ימזנו )חונמה לש ויחא( דמחומ ,חונמה ,םשאנה תנעטל
ויכב וינפ תא ףטשש תעבו ,ןוחבטמל וירחא וסנכנ )חונמה .ותוא ףוקתל ולחה םה ,ר
בוביסב הפינהו תילאמשה ודיב ןיכסב זחא אוה ,תימצע הנגה ךרוצלו ,ךכמ האצותכ
העיצפ השחרתה ,ללכב םא ןיחבהש ילבמו וירוחאמ דמע ימ ןיחבהש ילבמ ,הלאמש
.ןיכסהמ תרדוח

הנגהה תונעט ימוכיס

45 . יפכ ,םשאנה תסרג לע רוגינסה דמע ,ונינפב דיעהל אלש רחב םשאנהו רחאמ ,אבה קרפב
.הרטשמב ויתועדוה ללש ךותמ יוטיב ידיל האב וזש

46 . ןכמ רחאל תועצמאב ושגוהש הלא םא ןיב ,ןהינימל המישאמה תויאר לע רוגינסה דמע ,
תויאר םא ןיבו )םתודע לע הנגהה הרתיו המכסהבש הלאו ודיעהש הלא( העיבת ידע
.תויזנרופ

47 . םהיתויודעב וראת המישאמה םעטמ “הייארה ידע” יכ ,תוארהל שקיב דמולמה רוגינסה
יקמה ,תילכתב םינוש םישיחרת רפסמ ישפנ דוסי םג םאתהבו הנוש תיתדבוע תכסמ םימ
.המישאמה וילא תרתוחש הזמ הנוש

ינושו תוריתס הפוצר וז יכ ,ןעט היבגל רשא ימזנ דעה לש ותודע לע דמע אוה ,ןכ
רורב ןפואב הנממ הלועו םיפסונ הריקח ירמוח םע תבשייתמ תאז םע ךא ,תואסרגב
ריקחבו עוריאה ךלהמ תא האר אל ללכ דעהש ,יוגש עדימ רסמ הרטשמב ויתועדוהבו ויתו
יכ ,רוגינסה ןעט ,ךכ וא ךכ .עדומב אלש תישוח המלשה לשב םא ןיבו ןווכתמב םא ןיב
המכו המכ תחא לעו הנממ תולועה תוברה תוריתסה לשב יספא הז דע לש ותודע לקשמ
.המישאמה כ”ב תשקבל ,ןיוע דעכ זרכוה דעה רשאכ

דעל רוגינסה סחייתה ,ךשמהב שקיב ,הז דעל סחיב םג .הראמא רמוע דמחומ דעה לש ותו
לומו הרטשמב ויתועדוה לומ ןהו ,תוימינפ ןה ,תוריתס הפוצר ותודע יכ ,עובקל רוגינסה
,הנגהה תנעטל .טפשמה תיבב ועמשנש תורחא תויודע לומ לא םגו ודי לע השענש רוזחשה
.עריא רשא לע רוא ךופשל לוכי וניא דעה

ודעל סחיב םג הפוצר וז תודע יכ ,תוארהל רוגינסה שקיב ,הראמא סאבע דמחומ לש ות
תודעה ךותב ףאו ,טפשמה תיבב ותודע ןיבל הרטשמב ויתועדוה ןיב( תוימינפ ןה ,תוריתס
לכמ ומצע תא קיחרהל הסינ דעה ,הנגהה תנעט יפכ .תורחא תויודע לומ לא ןהו )המצע
או ןוחבטמב םא ,םשאנה יפלכ השענש םילא טקא ףא לע תאזו ,תוגרדמה רוזאב ם
.חונמה םע דחיב םשאנה תא ףקת הז דע דציכ תוארל ןתינש

הב ולע אלש ,תיטנרהוק תודעב ונל ןינע יכ ,הנייצ הנגהה ;ןידה ךרוע לש ותודעל סחיב
דעה .הרטשמב דעה לש רוזחשהו תועדוהה רתי לומ לא תוריתס אל םגו תוימינפ תוריתס
קימ תא רורב ןפואב ראית ,ויניע דגנל הלגנ רשא תא ,ולש היארה תיווז ,עוריאה ןמזב ומו
לכ יכ ,תורורב הלוע וז תודעמ ,רוגינסה תטישל .תידגנה ןהו תישארה הריקחה ךלהמב ןה
ףקות חונמהשכ הניפב רוגס םשאנהשכ( תימצע הנגה ןיבש בחרמב תאצמנ תושחרתהה

284 . אל אוה ,ןכש( הרטשמב ויתועדוה תרגסמב ולע הלאש יפכ ,םשאנה תונעט ייניעמ ומלענ אל
חונמב העיגפה רבד תא עדי אוה ,וירבדל .חונמב עגפש שיגרה אל אוה םהיפל ,)ונינפב דיעה
יפכ .וז ההומת הנעט לבקל ידיב ןיא .רצענש זאמ הרטשמב ויתוריקח תרגסמב קר
ודעב ,ליעל ךכ לע יתדמעש הדוותה ומצע םשאנה יכ ,םשאנה תשא תאראמא ‘בג הנייצ הת
םא חונמה תא רקד יכ ,עוריאה רחאל ךומס םהיניב הלהנתה רשא תינופלט החישב ,הינפב
רבעל בבותסה תע םשאנה תא האר ןידה ךרוע ,ךכ לע ףסונ .הלק הכמב רבודמש ,ןייצ יכ
דיב קיזחמ אוה יכ ןיחבה ןכמ רחאל דימו ותוא ףקת ,חונמה הדבוע .םדב תלאוגמ ןיכס ו
,וזמ הרתי .וישעמ ביטל רשאב םשאנה לש ותועדומ רבדב קפס הריתומ הניא ,וז תחכומ
עדומ היה םשאנה יכ ,הנקסמל םיליבומ ;המוקימו הריקדה חנמ ,הריקדה לש הקמוע
תעב קר חונמב העיגפה רבד לע דמלש הדבועה יבגל םשאנה לש ותסרג .וישעמ ביטל
א הרטשמב רקחנש תלאוגמה ןיכסה תא איבחה ומצע אוהש הדבועה םע םג תבשייתמ הנני
הז רשקהב ואר ,תינלטקה האצותה תמירג תורשפאל רשאב .הריקדה רחאל דימ םדב –
פ”ע 1196/99 לארשי תנידמ ‘נ בודממ ( 10.10.99 יכ ,ןוילעה טפשמה תיב ריהבה ותרגסמב ,)
סיהש ידכ תוומ תאצות תנכסל תואדו היהתש חרכה ןיא :םשגתי יתרכהה דו

285 . תקזח םושיי ,יכ אצוי היהש םשאנה לע הקזח יכ ,הנקסמל ליבומ ונניינע לע תועדומה
לש תינלטקה האצותה תמירג תורשפאל םג ומכ תוביסנה םויקלו וישעמ ביטל עדומ
תא התועצמאב רקדו ,ןוחבטמב םש תחנומ התייהש ןיכסב שומיש השע םשאנה .וישעמ
נ .וז הקזח רתס אל םשאנה .שיגר רוזיאב ןוילעה ופוג גלפב חונמה הרטשמב ,אוה ךופה
ותומייקתה חכוה ןאכמ .קיתב תויארה ראש םע תבשייתמ הניאש היוהד הסרג רסמ אוה
.םשאנה לצא יתרכהה דוסיה לש

286 . ” :תושידא לש יצפח דוסי םשאנל תסחיימ המישאמה תמירג תורשפאל שפנ ןויווש
תורומאה תואצותה .”

” לש ופוגב שיגר רוזא לע השק תומילא ליעפמה םדא לע הקזח …
…תומילאה ןברוק ייחל תפקשנה הנכסל עדומ אוהש ,רחא םדא
איהש ךכב ידו ,תיאדול הבורק וא תיאדו תויהל הכירצ הניא וז הנכס
תומילאה לש האצותה תויופצה תויורשפאה תחא ”

יצפחה דוסיה תחכוה

‘מע ,)ד”משת( )א ךרכ( ןישנועה ינידב תודוסי ,רלפ ז”ש לש ורפסב 485 וסחייתה ךכ ,
” :”תושידא” גשומל הבשחמ לש החולש התואכ ,םדוק רבכ הרדגוה תושידאה תילילפ
,הריבעבש יתדבועה דוסיה יביכר לכל לעופב תועדומב ,יתרכהה רושימב ,תאטבתמה
םיביכרמ דחא איהש ,הקיזמה האצותה תמירג תורשפאל שפנ ןויווישב יצפחה רושימבו
הלא ףיעס ,םש( ” 741 ‘מע 617 ” :ךכ הרדגוה וז ,תעד תולק ןיינעל .) הגרדה איה תעד תולק
לפ הבשחמ לש רתויב הכומנה התואמ ,הכומנה התגרד םג ךכבו ,הרמוחה תניחבמ תילי
אל םג אלא ,הקיזמה האצותל םורגל ץפח אלש קר אל ,השועה .תוזיזפה לש ,הניחב
,הענמל חילציש ותווקת אולמב הוויק אוה .שפנ ןויווישב תמירג תורשפאל סחייתה
ל ידכ ותוגהנתה לע רתיוו אל ,התמירג תורשפאל עדומ ותויה תורמל ,םלוא תא גישה
לש החולש התואכ תעדה תולק תא רידגהל ןתינ ,רמולכ .וז ךרדב תמייוסמה ותרטמ
דוסיה יביכר לכל לעופב תועדומב ,יתרכהה רושימב ,תאטבתמה תילילפ הבשחמ
דחא איהש האצותה תא עונמל הווקתב ,יצפחה רושימב וליאו ,הריבעבש יתדבועה
הלא םיביכרמ ףיעס( ” 742 ‘מע , 618 .)

288 . ז בור יפ לע קסומ אוהו הרקמ לכב תויתדבועה תוביסנב ץוענ ישפנה דוסיה לש ויוהי
פ”עב ןיוצ לשמל ךכ .עוריאה תוביסנ לולכממ 955/20 לארשי תנידמ ‘נ ינולפ ( 30.09.21 )
הקספ םש 33 :

289 . פ”ע ןיינעב ןידה קספ תרגסמב 9232/18 לארשי תנידמ ‘נ בוקיטוט ( 05.11.20 ה ) סחיית
ףיעסב םש ;תעד תולקל תושידא ןיב הנחבאל ,רתיה ןיב ,טפשמה תיב 7 :ןיוצ

” ותמ עצבמה תנווכ לע דומלל ןתינ םהב םירקמ ונכתיי תוגהנתה ך
תוביסנ לולכממ הלעי ישפנה דוסיה םירחא םירקמבו םשאנה
עוריאה – השעמה רחאלו ךלהמב ,ינפל ותוגהנתהו םשאנה השעמ .”

” הרקמ לכב תויתדבועה תוביסנב ץוענ יצפחה דוסיה לש ויוהיז
ףיעסב ותרדגה לע הנעיש ןפואב ,הרקמו 20 ()א( 2 ןישנועה קוחל )א()
עבטמ .”תורומאה תואצותה תמירג תורשפאל שפנ ןויוושב”
.עוריאה תוביסנ לולכממ בור יפ לע קסומ ישפנ דוסי ,םירבדה
לש הז יצפח דוסי היפל הבישמה תדמע ילע תלבוקמ ,הז רשקהב
תירזכא” הפיקת לש םירקמל ידעלב ןפואב דחוי אל תושידא
יש ימ ידי לע ,”תכשמתמו תומילא” תטיקנ ךות הפיקתה תא םז
ךות ללכ ךרדבו ןברוקה לש ופוגב שיגר םוקמ יפלכ תנווכמו השק
,ססבתהל לוכי הז ישפנ דוסי .רוערעב ןעטנכ ,”ותומל ותרקפה
עוריאה תוביסנ לולכמ תניחב לע רומאכ .”

291 . ואר ,דועו תאז – פ”ע 7229/20 לארשי תנידמ ‘נ בייזרימ ( 20.12.21 ףיעס ,םש ,) 35 קספל
:ךכ ןיוצ ןידה

” תורשפאל רערעמה דצמ שפנ ןויווש איה “תושידא” ,ונרקמב
תשרוד “תעד תולק” .הריקדה ןמ האצותכ חונמה לש ותומ תמירג
שי ךכלו ,”ריבס יתלב ןוכיס תליטנ”כ חונמה תריקד תא רידגהל
ת רבדב העיבק ףיסוהל חילצהל הריקדה תעב רערעמה לש הווק
ישוקה דדחתמ הלא תורדגהמ רבכ .הירחאל חונמה תומ תא עונמל
.רוגנסה תנעטבש םדא לש הכוראו הקומע הריקד רידגהל ןתינ םאה
– מ”ס העשתכ לש ךרואבו מ”ס הרשעכ לש קמועב – ףוגה גלפב
ןוויכ ךכל םא בר קפס ?”ריבס יתלב ןוכיס לש הליטנ”כ ,ןוילעה
ה ,ןיכסב שומישה ,םוקמ לכמ .”ןוכיס תליטנ” חנומב קקוחמ
הכרואו הקמוע ,הריקדה לש המוקימ – םינייפאמ תלעב הריקד
םיינלטק – .תוומ עונמל ןוצר לע וא “תעד תולק” לע םידיעמ םניא
תוביסנבו ,םדא ייח יפלכ תושידא לע םידיעמ הינייפאמו הריקדה
לע דיעת המוד הריקדש ןכתי ףא תומיוסמ רקדנה תא לוטקל הנווכ .
,ותוא רקוד היה אל ,תומי אל חונמה יכ הווקמ רערעמה היה ול
עגרב יכ הדיעמ הריקדה .חונמה רקדנ ובש ןפואב אל יאדווב
לוכיש ,שיגר רוזאב חונמב עוגפל ןוצרה תא רערעמה ףידעה עירכמה
תשודק ךרע ינפ לע הטטקב ןוחצנה “ךרע” תא ףאו ,ותומל איבהל
םייחה – אב .ןורחאה יפלכ תושידא לע דמלמש ןפו אל השגדהה( ”
.)רוקמב

” ףאו ,שממתת האצותהש הצור וניא םדאהש העמשמ תעד תולק …
ךותמ ,התושממתה תא עונמל ידכ לעופ דוסי הל שיש ,הווקת
הניא ,גשומכ ,הווקתה ,ןבומכ” :האצותה תא עונמל ,יביטקייבוא
תא םג ףקשמ הז גשומ ;דבלב םדאה לש וביל תלאשמ לש ןיינע
,תואיצמב ןגועמה ,דבלב םדא ותוא יניעב םג ולו ,ילנויצרה יוכיסה
,םייביטקייבוא םינותנ תפסות םושמ ךכב שי יכ םא ןכל .חילצהל
תמ הווקתה עונמל ידכ תמלוה הישעב םג ללכ ךרדב תאטבתמו תיוול
“הקתפרה אלא הווקת וז ןיא ,ןכ אל םאש .הנכסה תושממתה תא

” העיבקה לש הפוגל – שידא ןיבל תעד תולק ןיב הנחבהה ,ןכא תו
יפלכ הנושה ינוצרה סחיב יוטיב ידיל האבו ,הטושפ דימת הניא
ףיעס .תינלטקה האצותה 20 תושידא רידגמ ןישנועה קוחל –

כ לש ךרואב בהל תלעב ןיכסב רבודמ יכ שיגדהל שי הז רשקהב – 20 ךרוא רשאכ מ”ס
וניה הריקדה תלעת 14 הרוחאמ וניה הריקדה ןוויכ ,החמומה תעד תווחל םאתהבו מ”ס
,ןידה ךרוע ידי לע השענש רוזחשלו רואיתל םאותש רבד ,ירק לאמשל ןימימ אלו המידק
סמנש רואיתהמ לידבהל לש העונתכ העונתה תא תומדל הסינש םשאנה לש ויפמ ר
ףא ודגנ תויארה לולכמ תא ישממ ןפואב הקזיח קר דיעהלמ םשאנה תוענמיה .”הפנה”
.הז רשקהב

293 . םשאנה .הריקדה עוריא רחאל םשאנה לש ותולהנתה תא םג ןייצל שי ,רשקה ותואב
םשאנה לש ותנעט .וכותב ומצע תא לענו ןוחבטמב רצבתה ךרוצל ןיכסב ףפונ אוה ,היפל
ומצע תא לענש רחאל יכ ,הדבועה חכונ ףא תסרוק חונמב עגפ יכ ללכ שח אלו ומצע הנגה
עגפש עדי אל אוה יכ ,ותסרגב םשאנה קדוצ םא .ןיכסה תא ריתסה אוה ,ןוחבטמה ךותב

םאתהב .”תורומאה תואצותה תמירג תורשפאל שפנ ןויוושב”
היה השועה יכ חיכוהל שי ,התמה תריבעב רבודמ רשאכ ,וז הרדגהל
מה תמירג תורשפאל )יתפכא אל( שפנ הווש תולק”ל דוגינב תאז .תוו
הבשחמה לש יצפחה רושימב רתויב הלקה הרוצה איהש ,”תעד
תורשפאל ריבס יתלב ןוכיס תליטנ” התועמשמ רשא ,תילילפה
הקיספב .”ןענמל חילצהל הווקת ךותמ ,תורומאה תואצותה תמירג
עגונב “תילילש הדמע” תשרוד ,תושידא תמועל ,תעד תולק יכ ןיוצ
,תינלטקה האצותל שחרתת אל האצותהש הווקת וא ןוצר ונייה
פ”עב יתעד תווח וארו( 1888/19 הקספ ,לארשי תנידמ ‘נ ביירג 16
( ]ובנב םסרופ[ 5.4.2020 .))
קחשמ'” ורמאמב רלפ ‘פורפ דמע “הווקת” התוא לש הביט לע
יניירבע עוריאכ ‘ןכוסמ – וכ םיטפשמ “והנבמל תורעה 169 , 184
( 1995 🙂
לש ישפנה וסחי” ותווקת םא קר תעדה תולק רדגל לפונ היה השועה
עונמל חילצהל התייה רערעמה לש – וילכבו ויכרדב ,ומצע אוה – תא
הניחבמ תנגועמה הווקת ,רמולכ ;הרוסאה האצותה תושחרתה
הנניק םא םג ,הווקת ךא ;הבזכנ ותלחות יכ םא ,תואיצמב ,תיתדבוע
ע היונב תויהל הלוכי הניא ,רערעמה לש ובילב וא תולזמ ,תוירקמ ל
. “…םיסינ

294 . ,החטבאה תומלצמ ירצות ,ןידה ךרוע לש הרורבהו הנימאה ותסרג ;תויארה ץבקמ
םשאנה יכ תודמלמש הרקמה תוביסנ ,ןיכסה ךרוא ,הריקדה עצפ קמוע ,הריקדה םוקימ
ה לש ולעופ ,ותולהנתה תא קידצמש ןפואב הריקדה השעמ עגרב ףקתוה אל רחאל םשאנ
הלא לכ ;ותנגהל םידע איבה אל וב םוקמו ותבוטל דיעהל אלש רחבש הדבועה ,עוריאה
.”תושידא” לש ישפנ דוסי םיססבמ

295 . ססבלו ךמתסהל שקיב הילע ,הליאלח ד”וע לש ותודעמ תונביהל רוגינסה לש ונויסינ
עה הליאלח ןידה ךרוע .ודיב עייסל לוכי וניא ,תושידא רדעיה לש הנעט רסמו תוכורא די
ךרוע לש הרימאהמ תונביהל התסינ הנגהה םנמא .םינפ יתשל תעמתשמ הניאש הסרג
רבוע חונמה תא האר אל ףאו חונמה לש ובילב עוגפל ןווכתה אל םשאנה ,היפל ןידה
דיעה ןידה ךרוע .םשאנל עייסל ידכ ןידה ךרוע לש הלא וירבדב ןיא ,תאז םע .ותריקדל
אל םשאנה יכ ,ונייצב ןיכסה ודיבשכ בבותסה םשאנה יכו הריקדה טקאל רבוע ףקתוה
ןיא “תושידא” לש ישפנ דוסי סוסיב ךרוצל .ןוילע ףוג גלפב חונמה תא התועצמאב רקדו
םשאנה יכ ,רבדה רורב ,ןכ .בלל אקווד ןיכסה תציענ תא ןוויכ םשאנה יכ ,חיכוהל ךרוצ
ו ;ותוא רקדו ורבעל בבותסה םרטב חונמל ובג םע היה םיעגר ךשמב ותוא האר אל ךכשמ
קפס לכל לעמ חכוה וב םוקמ הנגהל ליעוהל ידכ וז הדבועב ןיא .הריקדה ינפל םידחא
ןיכס תועצמאב ,הקזח הכמ ,דאמ שיגר םוקמב והזחב חונמה תא רקד םשאנה יכ ,ריבס
.הלודג

296 . הב התלעוה רשא הנעט ,ץחלב היהו ומצע לע ןגהל הצרש ןעט םשאנהש חכשנ לב ויתועדו
לע רמש אוה ןכש( טפשמ תיבב תידגנ הריקחב אל ,יוביג הלביק אל רומאכש הרטשמב
.םירחא םידע לש םהיתויודעמ אלו )הקיתשה תוכז

297 . תורשפאל שפנ הווש םשאנה היה הריקדה תעבש ריבס קפסל רבעמ חכוה ,הלא תוביסנב
תושידא לש ישפנ דוסי לש ומויק חכוה ,ונייהד חונמה לש ותומ .תעד תולקמ לידבהל ,

298 . ףיעסל דוגינב תפסונ הריבע הסחוי םשאנל 244 יכלהמ שוביש” ותרתוכש ןישנועה קוחל
:ןושלה וזב הרומ הז ףיעס .”טפשמ

” ידיל איבהל וא יטופיש ךילה לישכהל וא עונמל הנווכב רבד השועה
,דע לש ותנמזה לוכיסב ןיב ,ןיד תוויע ךרדב ןיבו תויאר תמלעהב ןיב
וניד ,תרחא – “יטופיש ךילה” ,הז ןינעל ;םינש שולש רסאמ –
טפשמ תיב תארוה לש לעופל האצוהו תילילפ הריקח תוברל ”

טפשמ יכלהמ שוביש לש הריבעה

300 . הרקתל לעמ תרתסומ התייה רשא ןיכס האצמנ ,עוריאה םוקמב וכרענש םישופיח רחאל
הקדבנו הספתנ ןיכס התוא .חבטמה לש תיטסוקאה הב ןיכסל המיאתמה וזככ האצמנו
אל ,היפל הנעטה .חונמל וכייוש רשא םד ימתכ הילע ואצמנ ,ןכו הריקדה השעמ עצוב
,יתריקח לדחמב רבודמש ךכ חבטמב אסיכ לע לעו ןחלושה לע אל םיילענ תועיבט ואצמנ
,הדבועה לע ךילשהל ידכ הב ןיא םיילענ תועיבט ואצמנ אלש הדבועה .ילע תלבוקמ הניא
ראשנ רשא הז אוה ירה .ליעל ךכ לע יתדמעש יפכ ,ןיכסה תא ריתסהש הז אוה םשאנה יכ
ןוחבטמל סנכנ אל ודבלמ דחא ףאו ,הרטשמה תוחוכ ועיגהש דע ומצע תא לענו ןוחבטמב
וזו ןיכסה תא ושפיח ,הריזב וחכנש םירטושה ,קזאנ אוהש רחאל םג ,דועו תאז .ןכ ינפל
בוש הנפא הז רשקהב .האצמנ אל ףיעסב ל”נה היגוסה חותינל 220 .ליעל

301 . םירטושהש רחאל ןוחבטמל הסנכנ ןיחמור ובא ןינר הדעה יכ ,רוריבב הלוע תויארה ללכמ
וז הדעל יכ ,קפס לכל לעמ ,רורב ,תאז םע דחי .םשמ םשאנה תא ואיצוהו םוקמל ועיגה
יביטקא הלועפ לכ התשע אל איה יכו ןיכסה תא םילעהל סרטניא לכ ןיא ןיכסל סחיב ת
האצוה הדעה יכ ,ונינפב וחכוה רשא תויארהמ הלע ,ןכ .הריבעה עוציבל השמישש
.הריזל ועיגהש םירטושה ידי לע ןוחבטמהמ

302 . היפל ,התליב ןיאש ,הדיחיו תחא הנקסמ תארקל תוטוונמ תויארה לכ ,ןאכמ – םשאנה
ריתסה ,לוענה ןוחבטמב ודבל רתונש )חונמה תא רקד יכ ,עדיש( ןויסינב ןיכסה תא
אל ןיכסה יכ ,רבדה רורב .יטופיש ךילה לישכהלו ודגנ שמשל תורומאה תויאר םילעהל
סרטניאה לעב ידיחיה אוה םשאנה יכו םייטסוקאה םיחיראל לעמ הרתתסהו הדבל הצפק
.ןיכסה תא םילעהל לוכיש ןוחבטמב רתונש ידיחיהו

303 . םאתהב הריבע ,ודיקפת יולימב רטושל הערפה ,הניינע םשאנל הסחוי רשא תפסונ הריבע
ףיעס תארוהל 275 ” :ןושלה וזב הרומה ,ןישנועה קוחל עירפהל הנווכב השעמ השועה
וא רחא םדאל עירפהל וא ,ךכב ולישכהל וא קוחכ ודיקפת אלממ אוהשכ רטושל
וניד ,רטושל רוזעלמ ולישכהל – שולש דע רסאמ םימי םייעובשמ תוחפ אלו םינש .”

304 . לע הריזב ךכ לע לאשנש תעב ןיכסה תרתסה יבגל ותבוגת חכונ םשאנל הסחוי וז הריבע
טפשמ יכלהמ שוביש לש הריבעב םשאנה תא עישרהל יתאצמו רחאמ .םירטושה ידי
הז אהי אל יכ יתעד החנ ,ןיכסה תרתסה טקאב ץוענה המוד יתדבוע דסמ לע ססבתהב
ןוכנ העשרה וחימצהש תודבועה תא יראה הקלחב תפפוחה תפסונ הריבעב ועישרהל

.הריקדה עוציבל םשאנה תא השמיש רשא ,ןיכסה תרתסה הניינע וז הריבע

ודיקפת יולימב רטושל הערפה לש הריבעה

305 . הנעט העמשנ אל םשאנה לש ויפמ .וז הריבע עוציבב הדוה םשאנה ,יתנייצו יתחתפש יפכ
בתכב תטרופמה הריפכה תרגסמב אלו הרטשמב ויתועדוה תרגסמב אל ,וז הריבעל סחיב
.וז הריבעב ותעשרהל ךרדה הללסנ ,ןאכמ .םושיאה

306 . ,היינשהו שרופמב התלעוה אל תחאה ,תופסונ תונעט יתש םשאנה כ”ב לש ותחתמאב
תתחפומ תוירחא לש הנעט ,תחאה :ןה הלאו .בתכב םימוכיסה תמלשה תרגסמב התלעוה
ףיעס(( הטילש רדעיה לשב 301 ()ב(ב 1 חוכמ תתחפומ תוירחא ,היינשה .)ןישנעה קוחל .)
לש גייסל הבריקה ףיעס( תימצע הנגה 301 ()ב(ב 3 .)ןישנועה קוחל .)

307 . אל ללכ ןעטנה רוטנקה ,ליעל תוטרופמה תויתדבועה תועיבקל םאתהבו ,ןניקסע הרקמב
ירה ,תופיחדו םיחוכיו םהיניב ויה םא ףאו ,ופאב םשאנה תא ךשנ חונמה םא ףא .שחרתה
פל היפל הנומת הלוע ,ונינפב ואבוהש תויארה לולכמו החטבאה תומלצמ ןוטרס י – היה
יכ ,תויארה לולכממ רורב ,ןכ .ןוחבטמב שחרתהש עוריאה ןיבל הכישנה טקא ןיב קתנ
תומלצמב הפצנ םשאנה םג רשאכ ,חונמה ןיבל םשאנה ןיב עלגתנש חוכיווב ונל ןיינע
חונמה לש ושארב חוגנל הסינ תע החטבאה .םוקמב עלגתנש חוכיווב קלח לטנ ןכו
תנעט סוסיבל השירדה לע תונעלמ דאמ דע הקוחר ,ונינפב החכוהש יפכ ,תולהנתהה
תונפהל אלא יל ןיא הז רשקהב .יביטקייבואה ןפהמ ןהו יביטקייבוסה ןפהמ ןה ;רוטניק

פ”ע תרגסמב 1130/19 לארשי תנידמ ‘נ אוש ( 27.12.20 הקספ םש ,) 30 :ךכ ,ןיוצ

” ףיעס יכ רומאהמ אצוי 301 ()ב(ב 1 םיאנתו יביטקייבוס יאנת עבוק )
אוה יביטקייבוסה יאנתה .רוטנק תומייקתהל םייביטמרונ
של דואמ השקתה ןכא ומצע םשאנהש םיאנתה .ומצעב טול
,”תורגתה” ,”ףוכתב” :םינוש םיחנומב םיאטבתמ םייביטמרונה
ןוחבל שי הז יאנתו( “ותמשא תא ןתמל” ,”תרכינ הדימב השקתה”
טביה ול ףסונ רמולכ ,”ןיינעה תוביסנל לולכמל בל םישב”
יביטקייבוס – .)יטרקנוק
תונשרפל וכזו ןשיה ןידב דוע ונמנ תורגתההו תופיכתה יאנת
ב תונשרפו ,התיהשכ הרתונ םתונשרפ םא הלאשה .הקיספ
םיפסונה םיחנומה – …םימיאתמ םירקמב ונודייש יואר .”

ש תוביסנב התמה רבדב הנעטה תתחפומ תוירחא ל

הליספב הגיהנ לש הריבעה

309 . ףיעס חוכמ תימצע הנגה לש גייסל הברק רבדב הנעטה תא םג 301 ()ב(ב 3 התלעוה רשא .)
” :ףיעסה ןושל יפל .לבקל ידיב ןיא ,בתכב םימוכיסה תמלשה תרגסמב רומאכ השעמה
הטעומ הדימב גרח םשאנה לש והשעמ ובש בצמב השענ … תוירחאל גייס תלוחתמ ”

310 . .יעבדכ ונינפב החכוה אל םשאנה לש וז ותנעט ,ליעל יתדמע וילע יתדבועה דסמהמ ,בוש
הנגהה לש גייסל הברק לע טעמב ולו דמלמ ונניא ,וננחלוש לע חנוהש יתדבועה דסמה
םהילע יתדמעש יפכ ,תימצע הנגה םויק לש םיאנתה יכ ,ןייצלו בושל רתומל .תימצעה
לש ולעופ .”תימצע הנגה” לש גייסה םויקל הברק ןיאש ךכ ,רקיעו ללכ ומייקתה אל ,ליעל
,תישממ הלבח וא ,קזנ ול םרגנ אל יכ ,איה הדבוע .תימצע הנגה ךרוצל אב אל םשאנה
תונמדזהב וז הנעט הלעה אל םשאנה ,ןכ .הריקדה השעמ םרטב ויהש םיחוכיווה תרגסמב
ודע רוסמלמ ענמנ ףאו הנושארה יפכ ,םשאנה לש ותסרג ,ךכל ףסוה .טפשמה תיבב ת
ךכ .היודב הסרגכ ,הבש תויזכרמ תוילוחל עגונב ,החכוה ,הרטשמב יוטיב ידיל האבש
המגודל – ךשמ אל דחא ףא ,םשאנה תסרגל דוגינב ,יכ חיכומ החטבאה תומלצמ ןוטרס
ה )חונמה לש ויבא( סאבע יכ ותנעט ,ןכ .ןוחבטמה ןוויכל ותוא ררג וא/ו ישעמב ףתתש
יכ ,חכוהש רחאל תאז ,תירקש הסרגכ הררבוה ןוחבטמה ךותב ויפלכ ועצובש הפיקתה
ףא החכוה ,רקדנ חונמה יכ עדי אלש םשאנה תנעט ,ךכל ףסוה .םוקמב היה אל סאבע
םרט ףא( המע חחוש םשאנה יכ ,הנייצב הדיעה ותשיאש רחאל תאז ,תירקש הנעטכ איה
תא רקד יכ הינפב הדוהו )ורצעמ רקדנ םשאנה יכ ,טלק אל םשאנה םא ,ןכ .חונמה
יזא ,ןיכסה תועצמאב – םיחיראל לעמ ןיכסה תא ריתסהל ךירצ היה אוה עודמ
היפל םשאנה לש ותסרג ,וז ףא וז אל .?םייטסוקאה – ההשש ןמזב ,חונמה וילא שגינ תע
ירק( אוה ,ןידה ךרוע םע רדחב – ב וב זחאו רדחל ץוחמ לא ותוא ליבוה )חונמה ,הקזוח
ףיסוהל שי הלא לכל .היוהד הסרגכ ,איה ףא ,החטבאה תומלצמ ירצות ידי לע הררבוה
.תעדה תא חינמה קומינ לכ ילב תאז ,דיעהל אלש רחב םשאנה יכ ,הדבועה תא
תדמוע חונמה תא רקדשכ תימצע הנגה ךותמ לעפ םשאנה היפל הסרגה יכ ףיסוא
ומ היה אל ללכ םשאנהש הנעטל הריתסב המצעלשכ .הריקדל עד

308 . .ךומסל המ לע הל ןיא רוטנקה תנעט יכ ירב ,ןאכמ

םוכיסל

לו תישמע דעתי, בהתבסס על המובא לעיל, הייתי מציע לחברותיי לזכות את הנאשם
מביצוע העבירה של הפרעה לשוטר במילוי תפקידו ולהרשיעו בכל שאר העבירות אשר
יוחסו לו בכתב האישום.

הנשיאה אסתר הלמן, אבייד :

מסכימה.

השופטת יפעת שטרית :
מסכימה.

Je

.

ו.

/

סאאב דבור, שופט

พจ

/45 /

אסתר הלמן, שופטת
נשיאה

הוחלט אפוא, פה אחד לזכות את הנאשם מביצוע עבירה של הפרעה לשוטר במילוי תפקידו

ולהרשיעו בכל יתר העבירות שיוחסו לו בכתב האישום.

ניתנה והודעה היום י”א אדר ב’ תשפ”ב, 14/03/2022 במעמד הנוכחים.

יפעת שיטרית, שופטת

יפעת שיטרית, שופטת

סאאב דבור, שופט

יא הפוצר איה יכ רוגינסה סרג וז תודעל סחיב םג ;ןיחמור ובא ןינר הדעל רשאב
םניאש הדעה לש הירבדב ןומא ןתיל ןיא ,וירבדל .תואסרג ייונישו תוריתס ,תומאתה
הדעה ירבדב םירחא םיקלח םע םיבשייתמ .תוינוציח תויאר םע אל ףאו המצע

ףיעסב ,ךשמהב 153 תואסרגה ןיב האוושה ךרוצל הלבט רוגינסה ךרע ,וימוכיס בתכל
.דמע םהילע םינושה םישיחרתהו תונושה

48 . תוריתסה ,היפל המישאמה תשיג םע םיעד םימת וניא םשאנה כ”ב יכ ,ןייצל רתומל
הייארה ידע לש תונושה תואסרגה ןיב תומייקה רשאו ומצע הריקדה עוריאל תועגונ ןניא
.הדיחא הסרג תמייק ,המישאמה תטישל ךכ ,ויבגל

ןיב תובר הכ תוריתס לש ןמויק ,היפל המישאמה תנעט םע םג םיכסמ וניא רוגינסה
הריבסה תונשרפה ,הנגהה יפל .םידעה ןיב תואסרג םואית רדעיה לע דיעמ תויודעה
רבודמ יכ ,איה תומייקה תוריתסל ד”וע טעמל( םינימא אלו םייביטקייבוא אל םידעב
.)הליאלח דומחמ

רשפאתמ היה ולש ןכתיי ,היפל המישאמה תנעטל רשאב ההימת העיבה הנגהה ;דועו תאז
יזא ,תואסרגה רתיל ףשחיהל וא החטבאה ימוליצב תופצל םידעל – עייסמ היה רבדה
ךכ םא , רוגינסה לאושו ההות ,ןאכמ .םנורכיז ןונעירב יזא ,רבדה – הענמנ עודמ
.הריקחל םידעה תנכה לע הלמע רשאכ תאז תושעל המישאמה

היפל המישאמה תנעט לע םג קלח רוגינסה – תבשייתמ הנניא רשא ,םשאנה תסרג תמועל
םע טלחהב תבשייתמ הריקדל עגונב העיבתה ידע תסרגש ירה ,םייגולותפה םיאצממה םע
.הלא םיאצממ

49 . סחייתה רוגינסה טקא רחאל םשאנה תולהנתה לש תוקפנל רשאב המישאמה תונעטל םג
תנעטל ,ותשא ינזואב ,הרואכל ,םשאנה רסמש האדוהל רשאב .ןתוחדל שקיבו הריקדה
“ש היה ןופלט תחיש התואב םשאנה ןייצ רשא לכ ,רוגינסה הלק הכמב רבודמ .אל ותו ”
סה אל םשאנה יכ ,הנגהה הנייצ ,ןיכסה תרתסה לש השעמל רשאב .ןיכסה תא רית

50 . קלח ןהב ולטנש הריקח תולועפלו העיבתה ידע לש םהיתויודעל רוגינסה סחייתה ,ךשמהב
ףוצר היה וירבדל רשא ;ומצע םשאנה ידי לע ךרענ רשא רוזחשל סחייתה ,רתיה ןיבו
.םילשכ

51 . הנעט ןאכ םגו הריזהמ ופסאנו וספתנ רשא םייזנרופה םיאצממה לע הגליד אל הנגהה
חמל .וספתנ אלש הלאכ ויה םגו ללכ וקדבנ אלש םיאצממ ויה הירבדלש ךכ ,הריקח ילד

52 . ,הז רשקהב םג וינועיטב ךסח אל אוה .הפוגה תחיתנ ח”וד דגנכ םג תונעט רוגינסה יפב
.ומעטמ םימוכיסב הלוע רבדהש יפכ

53 . תימצע הנגה לש המויק רבדב ותנעט לע רוגינסה רזח ,תויטפשמה תונעטה לש קרפב
א היצאוטיסה לשב יכ ,ונייצב חונמה ידי לע ףקתוה תע ,וחרוכ לעב םשאנה עלקנ היל
אוהש ירה ,הנכסהמ חורבל תורשפא ול התייה אלש רחאמו ,ןוחבטמב רוגס אוהשכ ויחאו
.ומצע לע ןגהל הרטמב לעפ

54 . ןתינ ,תויארה רמוחמ הלועה יפכ ירה ,החדית תימצעה הנגהה תנעטו לככ ,ןיפוליחל
קב התמה ,רתויה לכל ,םשאנל סחייל ףיעס יפל הריבע ,תעד תול 301 .ןישנועה קוחל .ג

55 . הקדצה תמייק ,ותנעטל .תודחא תויאר לש ןלקשמו ןתוליבק תא ףקת םשאנה ,ןכ לע רתי
דגנ םינועיט הלעה אוה ,לשמל ךכ .יספא לקשמ ןהל קינעהל וא תויארה קלח לוספל
גהה ,רומאה ןתניהב .”ןיוע דע” כ זרכוה רשא ימזנ לש ותודע לקשמ אלש השקיב הנ
ןה ,תוריתס הפוצרו הנימא יתלב הניה וז תודעו רחאמ ,לקשמ לכ ימזנ לש ותודעל קינעהל
,םהיפל תידגנ הריקחה תרגסמב ואבש יפכ וירבדל ףסונב תאז .תוינוציח ןהו תוימינפ
.הריקדה עוריא תא האר אל אוה ,השעמל הכלה

קשמו התוליבק דגנ הנעטו הנגהה הפיסוה ,ליעל רומאכ לע העצובש רוזחשה תלועפ לש הל
אוה יכ ,ושיגדהב ,רוזחשה דגנכ תונעט רפסמ הלעה רוגינסה ,הז רשקהב .םשאנה ידי
ףייע היה אוה רשאכ הרטשמב םשאנה לש הנושארה ותעדוה תייבג םות רחאל דימ עצוב
,הדבועל םג רוקרזה תא הנפה רוגינסה .םויה תרחמל רוזחשה תא תוחדל שקיב ףאו
חה תלועפש םיכסהו ותדמע תא םשאנה הניש הכלהמב רשאו תוקד יתש הכשמנש הריק
,רוזחשל האיציה םרט ,היפל הנעט התלעוה ,דועו תאז .תדעותמ הניא ,רוזחשה תא עצבל
,ןיד ךרועב ץעוויהל ותוכז תא וינפב הנייצ תרקוחה ,םנמא .ויתויוכז םשאנל ורבסוה אל
ק ,אוה יכ ,הנייצו הכישמה המישנ התואב לבא יר – ,ןאכמ .ןיד ךרועב ץעונ רבכ ,םשאנה
.יספא וניה הלקשמ ,תוחפה לכל וא ,הליבק הניא וז היאר יכ עובקל שי

56 . רמוחה תקידב יאל עגונב יתייאר קזנו יתריקח לדחמ לש ומויקל ןעט רוגינסה ,ףסונב
.ז.א הנמוסש תיטסוקאה הרקתה חירא לש םוינימולאה תרגסממ םגדנ רשא יגולויבה 8 .
יפכ /ת( טסג תנע הדעה לש תעדה תווחב ןיוצש 77 ו- /ת 78 הקדבנ וז המיגד ,הארנה לככ ,)
לדחמ לשב קדצה ןמ הנגה לש המויקל ןעט רוגינסה .הילא סחיב םיאצממ וניוצ אל לבא
רטוש תלשכהו תויאר שוביש םניינעש םימושיאה לוטיבל רתע ךכ לשבו הז יתריקח

לחזור למשהו ספיציפי?

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין של ישראל - מקום אחד לכל פס"ד של בתי המשפט הישראלי והמחוזות השונים

השאר תגובה

רוצים לקבל עדכון לגבי פסקי דין חדשים שעולים לאתר?

בשליחה הינך מאשר שאנו יכולים לשלוח לך מידע שיווקי / פרסומי

error: תוכן זה מוגן !!