ביהמ”ש העליון, אב”ד השופט יצחק עמית והשופטים דוד מינץ ועופר גרוסקופף: פס”ד ותקציר בשאלה אם תשלום כספים על ידי הרש”פ לאסירים ביטחוניים ולבני משפחותיהם הוא בבחינת אישרור של פעולות טרור (ע”א 2362/19)

לא מצאת פסק דין שחיפשת? ניתן לעשות חיפוש מתקדם ולמצא את כל רשימת פסקי הדין!

לפני :

המערערים:

המשיבים:

תאריך הישיבה:

בשם המערערים :

בשם המשיבים:

השופט י’ עמית:

ישראל

כבוד השופט י’ עמית
כבוד השופט ד’ מינץ
כבוד השופט ע’ גרוסקופף

פלונים

נ ג ד

1. הרשות הפלסטינית
2. הארגון לשחרור פלסטין

ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים
(כבוד השופטת ע’ כהן) בת”א 5009/03, תייא 7029/05,
תייא 6028/04 ו-תייא 5107/03 שניתן ביום 17.2.2019

י”ז בתמוז התשייף (9.7.2020)

עוייד רונלד רוט, עוייד יעל טנדלר,

עוייד מאיר סחיווסחורדר

רקע ופסק דינו של בית המשפט המחוזי

ע”א 2362/19

עוייד אביטל שרון, עוייד יפעת גרנות

פסק-דין

ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים (השופטת ע’ כהן) מיום
17.2.2019, בגדרו נדחתה טענת המערערים כי הרשות הפלסטינית נושאת באחריות
לפעולות טרור שבהן נהרגו קרוביהם. הערעור מעלה את השאלה אם תשלום כספים על
ידי הרשות הפלסטינית לאסירים ביטחוניים ולבני משפחותיהם הוא בבחינת אישרור של

פעולות טרור שביצעו האסירים כמשמעות המונח בסעיף 12 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]

(להלן: פקודת הנזיקין או הפקודה), כך שניתן להטיל על הרשות הפלסטינית את האחריות
על תוצאותיהן.

ענייננו בארבע תביעות שהוגשו נגד הרשות הפלסטינית (להלן גם: הרש”פ)
וארגון השחרור הפלסטיני (להלן: אש”ף) ונדונו במאוחד. למרבה הצער, התובעים בכל
אחת מהתביעות, שהם המערערים בהליך שלפנינו, איבדו את יקיריהם באחד מבין ארבעה
פיגועים רצחניים שאירעו בירושלים בין השנים 2002-2001: פיגוע התאבדות במסעדת
סבארו שאירע ביום 9.8.2001 והביא למותם של 15 בני אדם ולפציעתם של 130 אחרים;
פיגוע התאבדות כפול ופיצוץ מכונית תופת באזור מדרחוב בן יהודה שאירע ביום
1.12.2001 והביא למותם של 11 בני אדם ולפציעתם של 170 אחרים; פיגוע התאבדות
בקפה מומנט שאירע ביום 9.3.2002 והביא למותם של 11 בני אדם ולפציעתם של 60
אחרים; פיגוע באמצעות מטען חבלה בקמפוס הר הצופים של האוניברסיטה העברית
שאירע ביום 31.7.2002 והביא למותם של 9 אנשים ולפציעתם של 100 אחרים. כפי
שהקוראים הבחינו, כל ארבעת הפיגועים אירעו במהלכה של האינתיפאדה השנייה.

לא הייתה מחלוקת כי האחראי לכל אחד מארבעת הפיגועים היה איש החמאס
עבדאללה ברגותי, ובמוקד הדיון בבית המשפט המחוזי עמדה השאלה אם ניתן לייחס
לרשות הפלסטינית ולאש”ף אחריות בגין פיגועים אלה (פסקאות 5-4 לפסק הדין).

2

.2

בפסק דינו, בית המשפט דחה את טענת הרש”פ לחסינות מדינה ולאי שפיטות,
ודן בשאלת מעורבות הרש”פ בפיגועים מושא התביעה על רקע פסקי הדין בע”א
2144/13 עזבון המנוח עמית עמוס מנטין ז”ל נ’ הרשות הפלסטינאית (6.12.2017) (להלן:
עניין מנטין) (בקשה לדיון נוסף נדחתה
דנ”א 9977/17 הרשות הפלסטינית נ’ עזבון
המנוח מנטין עמית עמוס ז”ל (21.4.2021)) וע”א 1206/14 אר-אל חברת מלונות ופנסיונים
בע”מ נ׳ הרשות הלאומית הפלשתינית (11.7.2018) (להלן: עניין אר-אל). אציין כי במקרה
דנן לא הוגשה תעודת שר חוץ בשאלת החסינות, ובפסק הדין נקבע כי ככל שרצתה
הרש”פ תעודת שר חוץ היה עליה לפעול על מנת לקבלה; כי תעודות שר חוץ שניתנו
במקרים אחרים תומכות בדחיית טענת החסינות; וכי גם אם חוק חסינות למדינות זרות,
התשס”ט-,2008 חל על הרש”פ, אין לה חסינות מפני התביעה לנוכח סעיף 5 לחוק זה.

.(92

בית המשפט קבע כי חוות דעתו של מר אלון אביתר, המומחה מטעם המערערים,
התבססה על מסמכים שלא הוגשו כראיות ועל מסמכים המהווים עדות שמיעה, ולא די
בה כדי לקבוע ממצאים עובדתיים ומסקנות ביחס למעורבות הרשות הפלסטינית
בפעילותו של עבדאללה ברגותי. על כן נקבע, כי בהעדר תשתית עובדתית מספקת ולאור
חוות הדעת מטעם הרש”פ, המערערים לא עמדו בנטל להוכיח את טענותיהם, אף לא
לצורך העברת הנטל אל כתפי הרש”פ לפי “כלל הידיעה המיוחדת” (עניין מנטין, פסקה

ומצעב עציבש ,ינולפש ךכב איה” 12 ףיעס חוכמ תוירחא תלטהל הקדצהה .13
עצבמכ ינומלאב םג טפשמה האור ןכ לעו ;ינומלא לש הכוראה ודיכ תאז השע ,הלווע
עוציבל הרזע ןתנש םדא לש ותוירחא תא קידצהל ןתינ ןכ ומכ […] הלוועה לש ףסונ
,ןקוש תיב ןיינע ;436 ‘מעב ,תלוזה ישעמל תוירחא – קרב) “ועצבל ץעי וא ןיקיזנ השעמ
םיבייחה ףקיה תא ביחרמ” ןיקיזנה תדוקפל 12 ףיעס יכ רמאנ ,תאז דצל .(20 הקספ
,661 (5)חמ ד”פ ,מ”עב יטירויקס ראק ‘נ מ”עב רוא קוצ 407/89 א”ע) “תיקיזנה תוירחאב
ןפואב השעתש ךירצ 12 ףיעס תארוה חוכמ ןיקיזנב תוירחא תלטה” יכו ((1994) 697
טפשמה לש םירחא םירדסה םישבשמ וא םיפקוע אצמנ אלש תנמ לע ,[…] רקובמו ריהז
,ןקוש תיב ןיינע ;26 הקספב ,רנייו ןיינע) “םהב היואר יתלב תוברעתה לש ךרדב יטרפה
.(21 הקספ

תוירחא לש םילגעמב ןיחבהל ןתינ ,ףתושמב םילוועמב רבודמ רשאכ םג ,ללככ .14
אל ,המגודל ,ךכ .םילוועמה ןיב תוירחאה תקולח לש רושימבו ירסומ םשא לש רושימב
.וילע חקפל רומאש ימ לש ותוירחאל הלוועה לש רישיה עצבמה לש ותוירחא המוד
תושר לע וא הנידמה לע תוירחא תלטומ םהבש םירקמב דחוימב יוטיב ידיל םיאב םירבדה
ימ לש ותוירחא יכ ירב ,המגודל .הרדסא וא יושיר ,חוקיפב תולשרתה ןיגב תירוביצ
לש ותוירחאמ הברהב הלודג ,תישרומ יתלב האפרמב םיינלשר םייאופר םילופיט עציבש
ןיעמ הרקמב הנידמה לע תוירחא תלטהל) תואפרמה לש ןתוליעפ לע חקפל רומאש םרוגה
,חוקיפהש יפ לע ףא ךא .((23.6.2005) ינולפ ‘נ לארשי תנידמ 8526/96 א”ע ואר הז
תלעפהב ינלשר לדחמ ,תוירחאה לש ישילשה וא ינשה לגעמב םיאצמנ יושירהו הרדסאה
ןאנדע 7008/09 א”ע) ישארה לוועמה םע דוחלו דחיב תוירחא תלטהל איבי הלא תויוכמס
.((7.9.2010) רדאקלא דבע ‘נ

11

םילוועמכ 12 ףיעס חוכמ לוועמב םגו ירקיעה לוועמב םג התאר הקיספה ,המודב
7 הקספ ,דעאוס ןיינע) הדוקפל 11 ףיעסב רומאכ דוחלו דחיב אוה קוזינה יפלכ םבויחש
הקספ ,רנייו ןיינע ;ףפוקסורג טפושה לש וניד קספל 3 הקספ ,לדנה טפושה לש וניד קספל
הרקמ ותואב .(1987) 6 ,1 (4)אמ ד”פ ,ימרכ ‘נ ןמליה 269/82 א”על םג וושהו ואר ;36
.חרוא תרבוע העגפנ ךכמ האצותכו ,חדקאמ יריב ונמאתהש םירענ רפסמב רבודמ היה

תוירחא תלטהל רוקמכ לבגומ שומיש הדוקפל 12 ףיעסב השענ הז עקר לע .15
הנשמה לש וניד קספל 5 הקספ ,יבישאשנ ןיינע) םצמצמ שוריפ ול ןתינו תונוש תוירטאמב
רשיאש ימ לע 12 ףיעס חוכמ תוירחא הלטוה אל ,לשמל ןמציו ןיינעב .(ןילביר האישנל
תלטה יכ עבקנ ,תניר ןיינעב .(1421 ‘מעב ,םש) קזנל המרגו ינלשר ןפואב העצובש הלועפ
,ערה ןושל תללוכה הבתכל הבוגת ןתמ וא ןויאר ןתמ דוסי לע לדשמו ףתשמכ תוירחא
השעמב ומצע ףתשמש ימ יכ שרדנו ,הדוקפל 12 ףיעס תארוה םע דחא הנקב הלוע הניא
הלטוה ,דגנמ .(14-9 תואקספ ,םש) השעמה יבגל תועדומ רעצמלו הנווכ הלגי הלוועה
,ותומ תא םדא אצמ הבש המילא הרגתב ףתתשהש ימ לע ףיעסה חוכמ תוירחא רומאכ
ירקיעה לוועמה לשו ולש ותוטלמיה תא חיטבהל תנמ לע ריוואב הרי ףתתשמהשכ
לש וניד קספל 2 הקספ ,לדנה טפושה לש וניד קספל 6 הקספ ,דעאוס ןיינע) םוקמהמ
ליעפ ןפואב ףתתשהש ימ לע תוירחא ליטה טפשמה תיב ,רנייו ןיינעב .(ףפוקסורג טפושה
לא ותוא הבריק הליעפה ותופתתשה יכ ןיוצו ,םתיישע ןמזב ויבא עציבש הלווע ישעמב
םש עבקנ דוע .(29 הקספ ,םש) המצע תונלשרה תלווע חוכמ ירקיעה לוועמה תוגהנתה
הניא קוזינל יוליג תבוח ןיא ובש םוקמ דוסב םירבדה תרימשו הלווע עוציב לע העידי יכ
ןודנה הרקמב) לטונה ךפוה ,הלוועה ירפ םהש םיפסכ תליטנב ךא ,תוירחא תלטה הקידצמ
ףיעס חוכמ תוירחאב אשונ אוה ןכ לעו הלוועב ומצע ףתישש ימל (לוועמה לש ותב ,םש
הקספ ,לאינד ‘נ תינולפ 7426/14 א”ע ;ןקוש תיב ןיינעל וושהו ואר ןכ .32 הקספ ,םש) 12
.(5 הקספ ,יבישאשנ ןיינע ואר אשונב הקיספ תריקסל .(14.3.2016) יניד קספל 83

תושרה דגנ תונוש תויקיזנ תועיבתב םג הנודנ 12 ףיעס חוכמ תוירחא תלטה
.ןלהל שרדא דוע ךכלו ,רורט תולועפ עוציבב התוברועמ יבגל תיניטסלפה

12

רורשיא

השעמה תא רר שאש ימ לע 12 ףיעס חוכמ תוירחא תלטהב ונלש-ונניינע .16
.יתלוועה

הרישי תוירחא איה ררשאמה תוירחא םג ,12 ףיעסב םייונמה םיפתתשמה לכ ומכ .17
םייונמה םירחאה םיפתתשמהמ לידבהל ,רומאכ ךא .(118 ‘מע ,תיחוליש תוירחא – קרב)
לע ונדמע .התשענ רבכש הלוועל סחיב איה ןמזה ריצב ררשאמה לש ותוירחא ,ףיעסב
ריהז ןפואב השעתש ךירצ 12 ףיעס תארוה חוכמ ןיקיזנב תוירחא תלטה” היפל הקיספה
.(21 הקספ ,ןקוש תיב ןיינע ;26 הקספ ,רנייו ןיינע) (ע”י – הפסוה השגדה) “רקובמו
יפלכ ,רבע ינפ הפוצ רשא ,ררשאמה לש ותוירחאל סחיב רתוי דוע הפי םירבדה לש םחוכ
טביהב .הלוועה יקזנ תא תונשל תלוכיה תא ןיא רבכ ררשאמל רשאכו השענ רבכש השעמ
דבעידבש ימל ,הלווע עוציבב ןבוארל עייס וא לדיש וא ץעיש ימ המוד אל ,םשא לש
12 ףיעס ןיבש הקשה תודוקנ לע ונדמע .ןבואר ידי לע העצובש הלועפה תא ררשיא
ילילפה ןידב םיאצומ ונא ידכב אל יכ המוד ךא ,ילילפה ןידה ןיבל ןיקיזנה תדוקפל
קוחל 260 ףיעס) השעמ רחאל עויס ףאו ,ןיקיזנה ינידבש “עייסמ”לו “לדשמ”ל הליבקמ
.”ררשאמ”ל הליבקמ ןישנועה קוחב םיאצומ ונניא ךא ,(ןישנועה

13

היפל הדמע העבוה תורפסבו ,תוביסנל םאתהב תונתשמ רורשיאה יכרד .18
תוירחא – קרב) “אללכמ וא שרופמב ,הקיתש וא הרימא ידי-לע” תושעיהל לוכי רורשיאה
תטפושה הגייתסה ,ליעל רכזנה רנייו ןיינעב ,תאז םע .(440-439 ‘מעב ,תלוזה ישעמל
השעמב קלח לכ הלטנ אלש ימ לע תררשאמכ תוירחא תלטהמ תויח ‘א (זא הראותכ)
העדי תעבתנה הרקמ ותואב .הקיתשב וא הרימאב דבעידב ותוא הרשיא קרו ומצע הלוועה
תוירחא תלטה ,תויח תטפושה תטישל ךא ,ודוס לע הרמשו ול אל םיפסכ לטנ היבא יכ
איה ,דבעידב הלוועה השעמ תא הררשיאש ימכ דבלב הלא םינותנ סיסב לע תעבתנה לע

הז טפשמ תיב לש ותקיספב הנודנ אל הדוקפל 12 ףיעסבש רורשיאה תפולח .19
וא רורשיא לשב רתיה ןיב ,תוירחא ליטהל תורשפאה הנחבנ םהבש םירקמב .רידת ןפואב
הלווע םיווהמ ועצובש םישעמהש עדי ררשאמהש תוארהל שי יכ עבקנ ,דבעידב רושיא
תא לטונ אוהש וא ;(118 ‘מע ,תיחוליש תוירחא – קרב ;1483-1482 ‘מע ,סמרופס ןיינע)
לש הניד קספל (א)11 הקספ ,ילמרכ ןיינע) הלווע אוה השעמהש תוירחאהו ןוכיסה
ישעמל תוירחא – קרב םג ואר .(האצותה ןיינעל טועימ תעדב התיהש) והינתנ תטפושה
לעש ירה ,הפיקת לש הלוועב רבודמ ובש םוקמו ;(27 הקספ ,רנייו ןיינע ;440 ‘מע ,תלוזה
שרופמ תויהל ךירצ רורשיאה ,תיחוליש תוירחאמ לידבהל ,הרישי תוירחא ליטהל תנמ
.((1963) 2900 ,2894 זי ד”פ ,ץרווש ‘נ לארשי תנידמ 358/63 א”ע)

אלש ירה ,ןניקסע תיחוליש תוירחאב רשאכ ךא ,הרישי תוירחאב ךכ :קודו
-ו 27 ,25 םיפיעס ולטוב ,ה”סשת תנשמ ןיקיזנה תדוקפל 10 ‘סמ ןוקיתב יכ ןייצל רתומל
תאילכ ,הפיקתה תלוועל דיבעמה וא חלושה לש תיחולישה תוירחאה תא וליבגהש 61
תא ררשיא וא ריתה שרופמב דיבעמה וא חלושה םהבש םירקמל קר השיגנהו אוושה
יכ אצמ קקוחמהש רחאל ,השענ הלא םיפיעס לוטיב .השיגנה וא אוושה תאילכ ,הפיקתה
תוירוביצה תויושרה לשו ללככ םידיבעמ לש תיחולישה תוירחאה תא ליבגהל” הקדצה ןיא
תוירחא (10 ‘סמ) ןיקיזנה תדוקפ ןוקיתל קוח תעצהל רבסהה ירבד) “הלא תולוועב טרפב
םילימב .(הפסוה השגדה ,139 ,134 6 הלשממה ח”ה ,2002-ג”סשתה ,רוביצה ידבוע
,שרופמ רורשיא וא רתיהל השירדה תא לטיב קקוחמה ,תיחוליש תוירחא יבגל ,תורחא
תולוועה יבגל רוביצ תויושרו םידיבעמ לש תיחולישה םתוירחא תא ביחרהל הנווכ ךותמ
,רוביצ דבוע לש תוניסחה רדסה םג ףסונ הדוקפל 10 ‘סמ ןוקיתב יכ ןייצא .תורכזומה
,ודיקפת יולימ תעב השעש השעמ לע הנידמה דבוע דגנכ הנעבות תשגומ ובש םוקמ ,ויפל
הנעבותה תא וארי” יזא ,ודגנכ העיבתה תייחדל תרתועו דבועה תוניסחל תנעוט הנידמהו
וא 13 םיפיעס יפל הנידמה דבוע לש והשעמל התוירחא חוכמ הנידמה דגנ השגוה וליאכ
.(הדוקפל (ב)ב7 ףיעס) “[ע”י – תיחולישה תוירחאה יפיעס] 14

14

אצמנ אל ,תעגמ יתעידיש לככ ,הדוקפל 12 ףיעסבש “ררשאמה” תפולחל רשאב
“ררשאמ”ה תפולח חוכמ תוירחא תלטה לש “רוהט” הרקמ הז טפשמ תיב לש ותקיספב

מ”עב (1983) תונותע רשילבפ סבולג ‘נ ןורמ 2667/00 (א”ת יזוחמ) א”תב
תלהנהש רחאמ ,ערה ןושל ןיגב עבתנה-קנבה לע תוירחא טפשמה תיב ליטה (9.10.2007)
תוירחא ליטהל ןתינ יכ טפשמה תיב ןייצ בגא תרעהב .ןותיעל ןוכנ אל עדימ הרסמ קנבה
רשאכ עדימה תא ררשיא םג קנבהש רחאמ ,ןיקיזנה תדוקפל 12 ףיעס יפ לע םג קנבה לע
ןותיעה ידי תא הקזיח קנבה תלהנהו ,עגופה םוסרפה ןיינעב ויתונעט הלעה עבותה
.השחכה וא ןוקית םוסרפמ ענמיהל העידיה תא םסרפש

15

םיאצומ ונא ,השעמה רורשיא לשב תוירחא הלטוה ןכא ובש יזוחמ ןיד קספ
.(8.3.2000) ביבא-לתב השדחה תיזכרמה הנחתה ‘נ לאלצב 1412/95 (א”ת יזוחמ) א”תב
ול ןיא םהבש םירקמב ןיקיזנב תוירחא םדא לע ליטהל הקדצה ןיא ,ללככ יכ עבקנ םש
לש “האנהה” יכ עבקנ הרקמ ותואב ,םלוא .ותוא ררשיאש ןוויכמ קר ,השעמ ותואל רשק
ומלושש תוריכשה ימדב יוטיב ידיל האב (ת”חמתה) ביבא לתב השדחה תיזכרמה הנחתה
תיזכרמה הנחתה הנבמב הלא תורבח ושעש שומישל הרומתב “ןד”ו “דגא” ידי לע הל
ת”חמתה התשע אל תיזכרמה הנחתה תלעפה םוימש רחאמו ,ןהיסובוטוא תוליעפ םשל
“דגא” לש ןתוליעפמ האצותכ ומרגנש ריוואה םוהיזו שערה יעגפמ תא ןיטקהל ידכ רבד
.םוהיזהו שערה ידרטמ תולווע לש רורשיא ,התקיתש םצעמ קיסהל ןתינ יכ עבקנ ,”ןד”ו
ןה רוביצל דרטמ לש הלווע ןיגב תוירחא ת”חמתה לע ליטהל אופא אצמ טפשמה תיב
“ןד”ו “דגא” תועצבמש םידרטמה חכונל ןה תרצוי איהש םירישיה םידרטמה חכונל
הרקמ ונינפל םא קפס ,הרקמ ותואב ת”חמתה לש האנהה תבוט חכונל .הדי לע וררשואו
תבוט תלבקתמ ובש םוקמ ,ימעטל .השעמל תופתושב רבודמ אמש וא ,רורשיא לש רוהט
רשאכ ,םוקמ לכמ .שטשוטמ אוה השעמל תופתוש ןיבל רורשיא ןיב לובגה וק ,האנה
,רתוי רורב אוה רורשיא םג ךכב תוארל לנויצרה ,הלוועה ןיגב האנה תבוט תלבקתמ
27 ףיעסב וארו) ותומדקל קוזינה בצמ תבשה – ןיקיזנה יניד תורטממ תחא םע בלתשמו
.(ןלהל

ךכ ,תיטפשמ הלועפל ףקות ןתמ ,ליגרב ,ועמשמ “רורשיא” חנומה ,ןכאו
לש רטוז דבוע .הלועפ התוא תא ללכשמש אוה (דבעידב רושיא לש ןבומב) רורשיאהש
תא ררשאמ הרבחה ןוירוטקריד .ישילש דצ םע םכסהב רשקתהו ותוכמסמ גרח דיגאת
-ה”כשתה ,תוחילשה קוחל (ג)6 ףיעס וארו) הלועפ התוא תא ללכשמ ךכבו ,הלועפה
התשענש הלועפל סחיב דיגאת לש דבעידב רושיא יבגל (תוחילשה קוח :ןלהל) 1965
ליעל רבסוהש יפכ ,הדוקפל 12 ףיעס סיסבבש הקדצהה ןתניהב .(ודסוויה ינפל ונעמל
עצבל ץעי וא רזעו עייס רחא ותואש וא ,רחא לש הכוראה ודיכ תאז השע הלוועה עצבמ)
.תישקומ ןכא איה ררשאמה לע ןיקיזנב תוירחא תלטה ,(הלוועה תא

16

ירקמ לכב הז ןורקעב ריכהל קדצומ םא ונניעב קפס”
םדא לע ןיקיזנב תוירחא ליטהל הקדצהה המ יכ ;ןיקיזנה
אוהש הדבועל טרפ ,השעמ ותואל רשק לכ ול ןיאש
תויהל היושע ןורקע ותואל המ תקדצה ?ותוא ררשאמ
הקסע תיישע ידכ ךות םיעצובמה ןיקיזנ ירקמ םתואב
ןורקע תולוחתב וזכ הלבגהל .(הזוח ןוגכ) תיטפשמ
ונאש איה האצותה .הדוקפה ןושלב דוסי ןיא רורשיאה
תרגסמל רבעמ רורשיאה יללכב הבחר דיב םיריכמ
ונא םירשפאמ ךכבו תויטפשמ תואקסע לש תיעבטה
הלווע םע רשק לכ ול ןיאש םדא לע תוירחא תלטה
.(441-440 ‘מע ,תלוזה ישעמל תוירחא – קרב) “העצובש

םייוציפב רבודמש לככ דחוימב לודג ררשאמה לע תוירחא תלטהב ישוקה .21
רימחמ ישפנ דוסי תבייחמו םיגירח םירקמל הרומש םיישנוע םייוציפ תתשה .םיישנוע

יניד קוח תעצהל (א)367 ףיעס תא ריכזהל רתומל אל ,ןוידה לש הז קלח םוכיסל .22
12 ףיעס תונורקע תא םלגמה (תונוממ יניד קוח תעצה :ןלהל) 2011-א”עשתה ,תונוממ
ןושלכ .רחא תועצמאב הלוועה תא עצבמ םדא םהבש םיבצמל םביחרמו ןיקיזנה תדוקפל
וא ומצעב ,התוא עציב םא הלוועל ןיקיזנב תישיא תוירחאב אשונ םדא” :ףיעסה
וא יוויצ ,לודיש ,ץועיי ,עויס לש ךרדב העוציבב ןיעדויב ףתתשה וא ,רחא תועצמאב
תויהל הכירצ הלווע עוציבב תופתתשהה יכ תושרופמ הלוע ףיעסה חסונמ .”האשרה
עדומ וניא רשא םדא :הלווע עוציבל ףתושכ תוירחאל יאנת איה תועדומ ןכש” ןיעדויב
יניד קוח תעצהל רבסהה ירבד) “הזככ תוירחאב אשונ וניא ,לדשמ וא עייסמ ותויהל
יכ העצהל רבסהה ירבדב ןיוצ דוע .(849 ,595 הלשממה ח”ה ,2011-א”עשתה ,תונוממ
םיליגרה םיללכה ולוחי ,הז ןיינעב .הטמשוה לדחמה וא השעמה ‘רורשא’ לש הפולחה”
תעצה לש הז חסונ .(םש) “דבעידב וא שארמ תויהל הלוכיש ,האשרה לש התוהמל רשאב
אוה ימעטל ךא ,ןבומכ בייחמ וניא ,”רורשיא” הלימה הטמשנ ובש ,תונוממ יניד קוח
תונשרפ ןתיל שי יכ ,רעצמלו ,ןיקיזנה ינידב רז עטנ אוה “רורשיא”הש ךכ לע דיעמ
ינידמ חנומ איה האשרה ,רומאכ .השענ רבכש השעמ לש דבעידב רורשיאל תמצמצמ
הקדצה תמייק יכ ,ליעל ורמאנש םירבדל הנפאו רוזחאו ,םיזוחה ינידבש תוחילשה
הקסע תיישע ידכ ךות םיעצובמה ןיקיזנ ירקמ םתואב” תישיאו הרישי תוירחא תלטהל
יפל םג ,תאז םע .(441-440 ‘מע ,תלוזה ישעמל תוירחא – קרב) “(הזוח ןוגכ) תיטפשמ
,דיתע ינפ הפוצ טבמב ףאש ךכ ,דבעידב ןתניתש לוכי האשרה ,תונוממ יניד קוח תעצה
.וז תורשפא לע ללוגה תא םותסל שי יכ רובס אל קקוחמה

17

לבוקמה טפשמה יארב רורשיאה תנירטקוד חותינ

םילימ רפסמ שידקנ ,התוהמו רורשיאה תנירטקוד תא ןיבהל ביטיהל תנמ לע .23
ןיקיזנה ינידב רורשיאה תנירטקודל רוקמה אוהש ,לבוקמה טפשמב התוחתפתהל
.םיילארשיה

‘מע ,תלוזה ישעמל תוירחא – קרב) םיזוחה ינידב אוה הנירטקודל רוקמה ,רומאכ
אל הליחתכלמש םכסהל ררשאמה תא בייחל היה ןתינ רורשיא השעמ תועצמאבשכ ,(440
Tedeschi,
לצא ואר ימורה טפשמב ללכה לש ירוטסיהה ורוקמ לע) ודי לע רשוא
Gualtiero Procaccia, On the Theory and History
;17 ‘מעמ ,
Authorization of Torts
(
of Ratification in the Law of Agency, 4 TEL AVIV U. STUD. L. 9, 13-24 (1978-1979)
לש רשקהב הליחת המשוי רורשיאה תנירטקוד ,יקיזנה רשקהב .((
Procaccia
:ןלהל)
Anthony
) הפיקת ןוגכ ,רתוי תוישיא תולווע לע הלחוה רתוי רחואמו תוישוכר תולווע
W. Kraus, Ratification of Torts: An Overview and Critique of the Traditional Doctrine
and its Recent Extension to Claims of Workplace Harassment, 32 TORT & INS. L.J.
.((
Kraus, Ratification of Torts
:ןלהל)
807, 810 (1997)

,(
relation back

:סמלוה יאקירמאה טפושה בתכ ךכו ,ןויערה לע החתמנ תרוקיב ,תאז םע

“By the common law he that received a trespasser and
agreeth to a trespass after it be done is no trespasser,
unless the trespass was done to his use and for his
benefit, and then his agreement subsequent amounteth
to a commandment for in that case omnis ratihabitio
retrotrahitur et mandato aequiparatu”
.(22 ‘מע ,
Procaccia
לש ורמאמב טטוצמ)

18

“[…] ratification has been made equivalent to
command, and that is all. But it will be seen that this is
a very great step. It is a long way from holding a man
liable as a wrongful disseisor when he has accepted the
wrongfully-obtained possession, to allowing him to
make justifiable an act which was without justification
when it was done, and, if that is material, which was
followed by no possession on the part of the alleged
principal. For such a purpose why should ratification be
equivalent to a previous command? Why should my
saying that I adopt or approve of a trespass in any form
of words make me responsible for a past act? The act
was not mine, and I cannot make it so. Neither can it be
undone or in any wise affected by what I may say”

19

(Oliver W. Holmes Jr., Agency, 5 HARV. L. REV. 1, 12-
13 (1891)).

:םג .819 ‘מע ,
Kraus, Ratification of Torts
ואר

העוציב תעשב לועפל ךירצ הלוועה עצבמ ויפל יאנתה ,קרב לש ותטישל ,ןכאו .25
טפשמהמ ותוא אבייל ןתינ םא קפסו ילארשיה ןידב שרופמב רכזנ אל ,ררשאמה ןעמל
ועפשוה ילגנאה טפשמב ןיקיזנה יניד ,ודידל .”רורשיא” חנומה שוריפ לש ךרדב ילגנאה
יתלב םדא ידי לע ךרענש הזוח רשאל ןיא יכ ןורקעב םיריכמה םיילגנאה םיזוחה ינידמ
ןורקע לש הז ץומיא”ו ,רשאמה ןעמל השרומכ לועפל ןווכתה םדא ותואש ילבמ ךמסומ
תלועפ ךופהל דבעידב רושיאה תרטמ םיזוחה ינידב .ללכ ענכשמ וניא ןיקיזנ ינידב יזוח
דצה ןיבל השרמה ןיב םירישי םייטפשמ םיסחי רושקל ,ונייהד ,השרמה תלועפל השרומה
םע רשקתהל ןווכתה ישילשה דצהש ילבמ וז האצות גיצהל ירשפא הז ןיא .ישילשה
חלושה תא ףתשל דבעידב רושיאה תרטמ ןאכ” ,ןיקיזנה ינידב ,תאז תמועל .”השרמה
םוש לע ,וז תוירחא ומצע לע תחקל ןכומ חלושה םא .העצובש הלוועל תיפסכה תוירחאב
יכ קרב ןייצ רחואמ דעומב .(119 ‘מעב ,תיחוליש תוירחא – קרב) “?ונממ תאז ענמנ המ
הלולע ילארשיה טפשמב ילגנאה יאנתב הרכהו ,תוחילשה קוח יפ לע שרדנ רבדה םא קפס
‘מע ,תלוזה ישעמל תוירחא – קרב) םיזוחה ינידל ןיקיזנה יניד ןיב המאתה רסוחל איבהל
עצבמ היפל השיגל ןיכומית שי ,יקסדט לש ודידל ,דגנמ .(5 ש”ה דיל טסקטהו 440
תויהל ךירצ רומאה ללכה לבא ,ררשאמל םיוסמ רשק השעמה ןמזב תולגל ךירצ הלוועה
.(15 ‘מע ,
Tedeschi, Authorization of Torts
) ןיקיזנבו םיזוחב הנוש ןפואב םשוימ

) (
approval
רושיא ייוטיב וא חבש ירבד םא הלאשב ועבוה תונוש תודמע
םימיוסמ םירקמב .רורשיא ידכ םילוע ומצע לוועמל וא הלווע השעמל המכסהו
‘מעב ,םש) םיישנוע םייוציפל ףאו תיקיזנ תוירחא תלטהל וליבוה הז גוסמ תויואטבתה
לשמל עבקנ
Gindin v. Baron, 78 A.2d 297 (N.J. Super. Ct. App. Div. 1951)
-ב .(815
תרגסמב השענ ,קיסעמה לש קסעה תיבב דבוע עציבש הפיקתה השעמש קיסהל ןתינ יכ
“It is a
יכ קיסעמה תרמא יכ עבקנ .קיסעמה לש ויחוור תאשה תבוטלו תיקסע תורחת
good thing you gave him a good beating, he won’t bother our customers the next time”
םייקסעה םיסרטניאה םודיקל העצוב הפיקתהש ךכל קיסעמה תועדומ לע דיעהל הלוכי
תויואטבתה יכ עבקנ םירחא םירקמב .תמדקומ הנווכ רורשיאהמ קיסהל ןתינו ,ולש
,השעמבש לוספה תא ץמאל הרורב הנווכ תולגמ אל רושיא וא ןוצר תועיבש תועיבמה
,
Kraus, Ratification of Torts
) ררשאמכ תוירחא תלטה ךרוצל ןמצעלשכ תוקיפסמ ןניאו
Wofford Oil Co. v. Stauter, 26 Ala. App. 112 154 So. 124, 126 (Ala.
-ב ,ךכ .(815 ‘מע
אל ,ןוכנ לעפ יכ הרטשמב ןנולתהש ודבועל רמאש דיגאת להנמ יכ עבקנ
Ct. App. 1934)
לארשיב ילילפה ןידב םג בצמה הז יכ ןייצא .קוחה יפ לע דבועה ישעמ לש רורשיא הווהמ
:תירבה תוצראב ילילפה ןידב םגו

20

“One may rejoice over a murder after its commission
without for that being criminally liable; and so may one

לש תונורקעהמ תעבונ הניא רורשיא חוכמ תוירחא תלטה ,
Kraus
ותדמעל .27
יאלט לע תססובמ איה יכ המדנו ,(command) הלווע לע יוויצ לשב תוירחאל םיגוהנה
םירקמ”ב .(820-819 ‘מע ,
Kraus, Ratification of Torts
) תורחא תונירטקוד לש םיאלט
השעממ האצותכ הבטה וא חוור תלבק לש ךרדב תוישוכר תולווע לש רורשיא – “םילקה
ותומדקל קוזינה לש ובצמ תבשה לש תילכתה תא תתרשמ תוירחאה תלטה – הלווע
תוירחא תלטה ,ולא םירקמל רבעמ .תקדצומ הניאש תורשעתהמ קיזמה לש חוור תעינמו
תקולחו העתרה ןוגכ תופסונ תורטמ תתרשמו רתוי תבכרומ איה תולווע רורשיא לשב
.(םש) םינוכיס

21

approve and applaud an assault and battery committed
by one upon another without subjecting himself to
liability to the injured party” (Cooper v. Johnson, 81
Mo. 483, 489 (1884)).

היושעה תוגהנתהה לש הביטב הקלחב תקסוע רורשיאה תנירטקוד לע תרוקיבה .28
תולעב ןה םייתלווע םישעמ הרואכל “תוצמאמ”ה תויוגהנתההמ קלח .רורשיאכ בשחיהל
ררשאמל תפתושמ הנגה לוהינ וא ,םייטפשמ םיכילה ןומימ ומכ ,תמיוסמ תיתרבח תלעות
תלטהל וסחייתה תורחא תויוגייתסה .ותרשמב לוועמ-דבוע תראשה וא ,הלוועה עצבמלו
ועתרנ טפשמ יתב .רוסא השעממ ןוצר תועיבש וא רושיא תעבה ןוגכ םיבצמב תוירחא
םיווהמ אל לבא םייקוח אל םישעמ (
approve
) םירשאמש םייוטיב לע תוירחא ליטהלמ
הלווע השעמל חבש ירבדש הרבסל םוקמ שי יכ ןעטנ .”
imminent danger of inciting it

םא ,
“immediate danger of inciting more wrongdoing”
ולגי אל השעמה רחאל םירמאנה
.ךוראה חווטב תולוספ תויוגהנתה עצבלמ ,עיתרהל אל רעצמלו ,דדועל םילוכי םה יכ

תוגהנתההש ךכל רושק ,רורשיאה תנירטקוד לע תרוקיבה לש ףסונ טביה
השעמ ץמאל הרורב הנווכ לע הדיעמ אקווד ואלו תיעמשמ דח דימת הניא תררשאמה
ןוקיתל םיעצמא תטיקנמ וא הריקחמ תוענמיה ,לשמל .ותונשיה תא רשאל וא יתלווע
תוברועמ רדעה וא ןיינע רסוח לע ההז הדימב דיעהל הלוכי הלוספה תוגהנתהה
.(822 ‘מע ,םש) התוא ץמאל הנווכ לע אקווד ואלו ,הלוספה תוגהנתהב

לש ןורקעהו רורשיאה חוכמ תובחה ףקיהל תעגונ העמשוהש תפסונ תרוקיב
יפלכ האלמה ותוירחא ןיבל ררשאמה תוגהנתה ןיב המאתה ןיא יכ ןעטנ .”דוחלו דחיב”
הלוועה עצבמ לש וזל סחיב ררשאמה תוגהנתהבש םשאה תדימ יכו ,קזנה לולכמל קוזינה
תרמוח ןיב רעפה .השעמל הכלה תוהז תויצקנס לש הלטה הקידצמ אלו הנוש איה
םייוציפ תלטה לש רשקהב רתוי ףא רכינ הלוועה עצבמ לש וז ןיבל ררשאמה תוגהנתה
יכ ןעטנ דוע .(824-823 ‘מע ,םש) עבתנה לש ישפנה דוסיה ןובשחב חקלנ זאש ,םיישנוע
,לשמלו ,”תוצמאמ” תויוגהנתה לע תוירחא תלטהל רתוי תומיאתמ תוביטנרטלא תומייק
,ודבוע עציבש יתלווע השעמ ןוקיתל םיעצמא טקנ אלש ימ לע תוירחא תלטה יכ בטומ
.(825-824 ‘מע ,םש) להנמה ילדחמ בקע ומרגנש םיקזנל קר םצמוצתו הרישי היהת

ישעמל יארחא אוה ןיאו וישעמל יארחא םדא ויפלש יסיסבה ןורקעה חכונל (-)
ףיעס חוכמ תוירחא תלטה .המצעלשכ הגירח איה 12 ףיעס חוכמ תוירחא תלטה ,תלוזה
לש ירקיעה עצבמה םע “דוחלו דחיב” תוירחא לש ןורקעה יפל תישיאו הרישי איה הז
.הלוועה

תוירחא תלטהל רוקמכ הדוקפל 12 ףיעסב לבגומ שומיש השענ הקיספב (-)
הכירצ 12 ףיעס תארוה חוכמ ןיקיזנב תוירחא תלטה יכ עבקנ .םצמצמ שוריפ ול ןתינו
.רקובמו ריהז ןפואב תושעיהל

22

םייניב םוכיס – “ררשאמה” תפולחו ןיקיזנה תדוקפל 12 ףיעס

:הכ דע םירבדה ירקיע תא םכסנ .29

אוה “ררשאמה” .הלוועה השעמל םיפתוש לש םיגוס העבש הנומ 12 ףיעס (-)
רחאמ – ומצעלשכ גירח ףיעס אוה ,רומאכש – 12 ףיעסב םייונמה םיפתושה ןיבש גירחה

ינידב התוגירח חכונל .םיזוחה ינידב םייוצמ “רורשיאה” תפולח לש הישרוש (-)
תעצהב הטמשוה “רורשיא” הלימהו ,הטימשהל ועיצהש טפשמ ידמולמ םנשי ,ןיקיזנה
.תונוממ יניד קוח

תפולח לש וזמ הנוש 12 ףיעסבש תונושה תופולחה סיסבבש הקדצהה (-)
תבשה לש תילכתה תא תתרשמ רורשיאה תפולח םהבש םיבצמ שי םנמא .”רורשיא”ה
תלבק לש םירקמב ןוגכ) ןידכ אלש קיזמה תורשעתה תעינמו ותומדקל קוזינה לש ובצמ
תתרשמ רורשיאה תפולח יכ המוד ,ללככ ךא ,(הלוועה עוציב בקע האנה תבוט וא חוור
.םינוכיס תקולחו העתרה ןוגכ תופסונ תוילכת

,םיזוחה ינידמ הנושבו ,ילארשיה ןידב היפל הדמע ועיבה טפשמ ידמולמ (-)
.ררשאמה ןעמל העוציב תעשב לועפל ךירצ הלוועה עצבמ םא קפס ןיקיזנה ינידב

“ררשאמה” לש הפולחה חוכמ קרו ךא תוירחא תלטהל םידקת ונינפב גצוה אל (-)
תבוט ול התייה אלש ררשאמ לע תוירחא הלטוהש אצמנ אל ,רעצמלו ,הדוקפל 12 ףיעסב
.יתלוועה השעמהמ הרישי האנה

תדוקפל 12 ףיעס יפל “ררשאמ”ה לע תיקיזנ תוירחא תלטהבש ישוקה (-)
.םיישנוע םייוציפ םולשתב רבודמש לככ רתוי דוע קזחתמ ,ןיקיזנה

,ןיקיזנה תדוקפל 12 ףיעסב “ררשאמה” תפולח לש תמצמצמה תונשרפה עקר לע .30
תיניטסלפה תושרה ידי לע םיפסכ םולשת םאה :ונחתפל תבצינה הלאשב ןודל הנפנ
תועמשמכ םיריסאה תולועפ לש רורשיא הווהמ ,םהיתוחפשמ ינבו םיינוחטיב םיריסאל
תואצות ןיגב פ”שרה לע תיקיזנ תוירחא תלטה קידצמה ןפואב ,הדוקפל 12 ףיעסב חנומה
?םהישעמ

23

רורט ישעמ רורשיאכ םהיתוחפשמל וא םיינוחטיב םיריסאל םיפסכ םולשת

ןיב ןיחבהל שי .ןוידה לש ורדג תא דדחנו רוזחנ ,וז הלאשב ןודל םיאב ונדוע .31
תיניטסלפה תושרה לע הרישי תוירחא הלטוה םהבש תוביסנו םיבצמ ןיבל ,ונלש-ונניינע

תושרה לש התוירחא תא וססיב בכרהה ירבח ןיבמ םיינש ,ןיטנמ ןיינעב ,ךכ
ינפל םימי 10-כ פ”שרה לש םינומיא הנחמב לבחמה לש ותופתתשה לע תיניטסלפה
תושרה ידי לע ןמוא לבחמה יכ העיבקה לע ןכו ,רורט ידדועמ םינכת ורבעוה ובש עוגיפה
לש ןידה יקספ) עציבש חצרה ןיבל הלא םינומיא ןיב יתביס רשק םייק יכו תיניטסלפה
לש םתוירחא הרשוא ,םולש ןב ןיינעב .(ןמלגופ ‘ע טפושהו רואנ ‘מ (‘מידב) האישנה
לכל ויה םה יכ עבקנ רתיה ןיבו ,םש ןודנה עוגיפה תואצותל יתוגרב ןאורמו פ”שרה
שמישש עלקמה תת תשיכר תא השעמל הכלה ורשפאש םיפסכ תרבעהל םיארחא תוחפה
א”ת) שמש ןיינעב םג .(רנליו תטפושה לש הניד קספל 69 הקספ ,םש) ןודנה עוגיפל
לש םרורחש יכ עבקנ (2.11.2020) תיניטסלפה תושרה ‘נ שמש 4333/02 (ם-י יזוחמ)
תוביסנבו ,השעמב תופתתשהו עויס ידכ הלוע ץפנ רמוח ןתמו עוגיפב םיברועמ
ףיעס תארוה סיסב לע עוגיפל תוירחא פ”שרה לע ליטהל שי הרקמה לש תויטרקנוקה
13.9.2018 םויב הנתינ תובחה ןיינעל הטלחה ;127-120 תואקספ) ןיקיזנה תדוקפל 12
– םידמועו םייולת ןידה קספ לע םירוערע ,ןנד ךילהב ןידה קספ תא ןתנש בתומה ידי לע
תושרה ישעמ ןיב יתביס רשק חכוה אל ובש רחא הרקמב .(3814/21 א”עו 8828/20 א”ע
ןיינע) םישעמל פ”שרה לש התוירחא הרכוה אל ,ויתובקעבש קזנהו רורטה עוגיפ ןיבל
,פ”שרה לע הכ דע הלטוהש תוירחאה .(הינתנב קראפ ןולמב עוגיפל סחייתמה לא-רא
.ועוציבל חכומ רשק היה פ”שרלש יטרקנוק עוריאו השעמ ןיגב תוירחא אופא התייה

רישי עויס וא תוברועמ וחכוה אל םהבש רורט ישעמבו םיעוגיפב דקמתמ ונניינע
לשב קרו ךא פ”שרה לע תוירחא ליטהל תורשפאבו ,םישעמה םרט פ”שרה לש ףיקע וא
.םהיתוחפשמ ינבלו םיינוחטיבה םיריסאה-םיעגפמל םילומגת םולשת

איה םהיתוחפשמ ינבלו םילבחמל םיקנעמו תואבצק תמלשמ פ”שרהש הדבועה” .32
תאפקהל קוחב ,ןידב םויכ תנגועמ ףא וז הדבועו ,היאר תוכירצ ןניאש תומסרופמה ןמ
תלשמממ הילא םירבעומה םיפסכהמ רורטל הקיזב תיניטסלפה תושרה המלישש םיפסכ
6 הקספ ,תינולפ ‘נ לארשי תנידמ 1604/19 א”עב יירבד) “2018-ח”עשתה ,לארשי
.((תינולפ ןיינע :ןלהל) (26.1.2021)

24

םיינוחטיב םיריסאל תמלשמ פ”שרהש ךכ לע שממ לש תקולחמ ןיא ,ןכאו
םימולשת ,םהיתוחפשמ ינב תועצמאב םא תורישי םא ,לארשיב אלכה יתבב םיאולכה
.םינוש לדוג ירדסב תובטהו

םימלעתמו םהינפ לע םיקוחד םהש ,הלא םירבסה לבקל השקתמ ינא ,ימצעלשכ .33
רחאמ ,ונתודע קיחרהל םישרדנ ונניא םלוא .הלא םימולשת לש ינויערה סיסבהמ
.ורבד תא הז רשקהב רמא ילארשיה קקוחמהש

25

תנידמ ידי לע םירבעומה םיפסכ תאפקהל ןונגנמ עבוק םיפסכ תאפקהל קוחה
ןיבש םייניבה םכסה תא םימשיימה םיקוח תוארוהל םאתהב תיניטסלפה תושרל לארשי
איבהל ותרטמ” ,ובש 1 ףיעסמו ומשמ הלועכ ,הז קוח .תיניטסלפה תושרל לארשי
תעיבק תועצמאב ,רורט תוליעפל ילכלכה ץירמתה תא לטבלו רורט תוליעפ תתחפהל
ךותמ ,רורטל הקיזב תיניטסלפה תושרה המלישש םיפסכ לש האפקה ןיינעל תוארוה
.(ע”י – הפסוה השגדה) “[…] תיניטסלפה תושרל לארשי תלשממ הריבעמש םיפסכה
תפנה ,תוזרכ תיילת לשב ורצענש םיינוחטיב םיריסא ודמע אל ילארשיה קקוחמה ינפב

םיריסאה ללכל תיללכ תילאיצוס םולשת תוינידמב ונניינע ,פ”שרה תנעטל .35
תיללכ הלועפ ןיגב תיקיזנ תוירחא ליטהל ןיא ,התשיגל ,ןכל .םהיתוחפשמלו םיינוחטיבה
םינבומב הזמ הז םילדבנה ,םייטרקנוקה םישעמלו םיעוגיפל יתביס רשק הל ןיאש תפרוגו
ךכ לע העיבצהו הפיסוה פ”שרה .םיעגפמהו םיריסאה לש ינוגראה ךוישב תוברל ,םיבר
םיסחיב תורומתה ףרח הב הקבד פ”שרהש תוינידמ איה םימולשתל עגונב התוינידמש
.םויכ םייקה ינוחטיבה םואיתה ףרחו םיניטסלפה ןיבל לארשי ןיבש

פ”שרה לש “ילאיצוסה” רבסהה תא לבקל השקתמ ינא ,ימצעלשכ ,רומאכ .36
ירוחאמ יכ הנקסמל עיגהל תנמ לע ונתודע קיחרהל ךרוצ ןיאו ,הלש םילומגתה תוינידמל
יניטסלפה םיררחושמהו םיריסאה קוחל 1 ףיעס .יניטסלפ-ימואל ביטרנ דמוע וז תוינידמ
לש אלכה יתבב אלכנש ימ לכ – ריסא” רידגמ 2004 תנשמ (نﯾررﺣﻣﻟاو ىرﺳﻻا نوﻧﺎﻗ)
لﻼﺗﺣﻻا نوﺟﺳ ﻲﻓ ﻊﺑﻘﯾ نﻣ لﮐ -رﯾﺳﻻا) “שוביכה דגנ קבאמב ותופתתשה ןיגב שוביכה
םיריסאה תא רידגמ הז קוחל 2 ףיעס .(لﻼﺗﺣﻻا دﺿ لﺎﺿﻧﻟا ﻲﻓ ﮫﺗﮐرﺎﺷﻣ ﺔﯾﻘﻟﺧ ﻲﻟﻋ
ןיכי םיריסא יניינעל דרשמה יכ עבוק קוחל 9 ףיעסו (ﺔﻠﺿﺎﻨﻣ ﺔﺤﻳﺮﺷ) “םחול רזגמ”כ
םהיפלכ ועצובש םיעשפה תאו םרצעמל תוביסה תא ללוכה ,םיריסאה יבגל םינותנ סיסב
הלא .תיניטסלפה תושרה ביצקתמ םימלושמ םירומאה םימולשתה ללכ .שוביכה ידי לע
ךא “םיררחושמהו םיריסאה יניינעל דרשמה” םשב יתלשממ ףוג ידי לע רבעב ומלוש
יניינעל תושרה” תא פ”שרה המיקה ,2014 תנשמ לחה ,תימואל-ןיב תרוקיב תובקעב
תימואלה ןרקה” תועצמאב פ”שרה ידי לע הבצקותש “םיררחושמהו םיריסאה
יפל רורט ןוגראכ םויכ תרדגומו לארשיב תרתומ יתלב תודחאתהכ הזרכוהש “תיניטסלפה
רבעוה 2018 תנשב .(רורטב קבאמה קוח :ןלהל) 2016-ו”עשתה ,רורטב קבאמה קוח
“תיניטסלפה תימואלה ןרקה” לש התוירחאמ םיררחושמו םיריסא יניינעל תושרה ןומימ
לע תימואל-ןיב תרוקיב תובקעבו ,יניטסלפה רצואה דרשמו פ”שרה תוירחאל הרזחב
.ף”שא תודסומ תועצמאב םיפסכה םימלושמ ,ךכ לשב פ”שרה

27

טאש תררועמ פ”שרה לש םילומגתה תוינידמ .רורבו לולצ לוקבו דימ רמאיי .37
תא המצועב השח ןיעה .הדגנכ םמוקתמו ץווכתמ בלה .התלבוס הניא תעדה .שפנ
ינב לש שפנהו בלה ירוסיילו באכל תפרטצמ תירופאטמה ןיעה תריקד .התריקד
אלש השק .םה םיבר יכ םטרפל לכונ אלו – רורטה יעוגיפ תונברוק לש םהיתוחפשמ

תא גיצהל אלש ףידעה הלשממל יטפשמה ץעויהש רחאמ :רגסומ רמאמב
םיברע םילבחמ םג יכ קלוח ןיאש הארנ ,תאז םע .תיתדבוע תיתשת םירסח ונא ,ותדמע
לוקוטורפמ הלועש יפכ ,תיניטסלפה תושרה לש תישדוח הכימתמ םינהנ לארשי יחרזא
םיילהנימ הסיפת יווצ דגנכ לארשי יחרזא םיינוחטיב םיריסא ידי לע ושגוהש תוריתעה
הסיפתה יווצ טוריפ וארו ,59090-06-20 מ”תע) פ”שרה ידי לע םהל ומלושש םיפסכ לש
רורטב תילכלכ המחולל ימואלה הטמה רתאב ל”נה תילהנימה הריתעב םירכזנה
.(
https://nbctf.mod.gov.il/he/PropertyPerceptions/Pages/seizures.aspx

28

ביטרנ דהדהל רומא וניא לארשיב טפשמ תיב” :רחא םוקמב יתנייצש יפכ .38
ותוא םא הנימ אקפנ ןיא הז ןיינעלו ,לארשיב רוביצה תנקתל דגונמ ולוכ לכש יניטסלפ
ינולפ 5105/17 א”ע) “תינחכ וא הניצכ םא ,הפקתה תנעטכ וא הנגה תנעטכ שמשמ ביטרנ
יכ םולהל השק ,רוביצה תנקת לש טביהב .((11.5.2021) 15 הקספ ,תיניטסלפה תושרה ‘נ
םיטסירורט יפלכ יניטסלפה ביטרנה תא “ליכי” וא הנבה הלגי לארשיב טפשמ תיב
םייפסכה םילומגתה .עשפמ םיפח םילארשי לש םהייח וחפיק םהישעמבש םיעגפמו
םיעגפמ-“םידיהש” תוחפשמלו םהיתוחפשמ ינבלו םיריסאל םימלתשמה םיישדוחה

לוספו רומח השעמ אוה ,דבעידב םא שארמ םא ,רורט השעמ עוציב לע לומג ןתמ
,רורטב קבאמה קוח יפ לע .תילילפ הריבע םג הווהמ אוה םויכו ,תירסומהו תיכרעה המרב
ימ וניא לומגתה לבקמ רשאכ םג – הרומח רורט תריבע לש עוציב רובע לומגת תרבעה
תוביסנה םייקתהב תילילפ הריבע ידכ הלוע – העצבל ןווכתה וא הריבעה תא עציבש
רוסיא קוחל 9-8 םיפיעס םגו הז קוחל 32-ו 31 םיפיעס וארו) קוחב םיטרופמה םיאנתהו
תטלחמו תספות לארשי תנידמ הניגבש הביסה וז .(ול םדקש 2005-ה”סשתה ,רורט ןומימ
וא לומגתכ האור הנידמהש םיפסכ ,םיעגפמל םימלושמה םיפסכ םיילהנימ הסיפת יווצב
.(ל”נה 59090-06-20 מ”תעב הריתעל הנידמה תבושתמ הלועש יפכ) רכש

םילומגתה תוינידמ יכ הנקסמל עיגהל ןתינ יזא ,וז הדוקנב ונכוליה תא רוצענ םא .39
סנכיהל הלוכיש ןכתיי ,וזככו ,הלועפל עינמו ץירמת תווהל הלולע פ”שרה לש תיללכה
ץירמתה ןיב יתביס רשק חיכוהל ןתינ םהבש םירקמ םתואב יותיפו לודיש לש ורדגל
.יטרקנוק עוגיפ ןיבל םילומגתה תומדב

יכ ןייצא .הז ןיינעב תורמסמ עבקא אל ,ונחתפל החנוה אל וז הלאשש רחאמ
הרימא ןאכ יל ןיא” יכ בישהו לאשנ םירערעמה םעטמ החמומה ,וננויד אשומ םירקמב
יתכלה ,ףסכ לבקא ינאש יתעדיש ןוויכש רמואש וללה םיעגפמהמ דחא לש תיביטיזופ
החמומה לש וז ותבושת תא ןידה קספב ןייצ אמק טפשמ תיב םגו ,”…עוגיפה תא תושעל
.(ןידה קספל 93 הקספו ,16.5.2017 םוימ ‘ורפל 68 ‘מע)

,רורשיאה תפולחב אלא ,הדוקפל 12 ףיעסב תורחאה תופולחב וניא ונניינע
םהיתוחפשמ ינבלו םיריסאל םילומגת םולשתב תוארל ןתינ םא איה ונינפלש הלאשהו
.ןיקיזנה תדוקפל 12 ףיעסב ותועמשמכ “רורשיא” םושמ

29

םיריסאל פ”שרה ידי לע םיפסכ םולשת יכ הנקסמל עיגה אמק טפשמ תיב ,רומאכ .40
םיריסאה ידי לע ועצובש םיעוגיפה לש רורשיא הווהמ וניא םהיתוחפשמ ינבל וא
יזוחמ) א”תב יזוחמה טפשמה תיב םג עיגה המוד הנקסמל .הדוקפל 12 ףיעסב ותועמשמכ

לבגומה שומישה ןאכמו ,ןיקיזנה ינידב גירח אוה 12 ףיעסש ךכ לע ונדמע .41
ןיינע) הקיספב ול ןתינש םצמצמה שוריפה לע ןכו ,תוירחא תלטהל רוקמכ ףיעסב השענש
רבכ העבוה וז תמצמצמ השיג .(ןילביר האישנל הנשמה לש וניד קספל 5 הקספ ,יבישאשנ
שרדנ 12 ףיעס תארוה לש רקובמו ריהז םושיי ,םש רומאכו ,ליעל טרופמכ רנייו ןיינעב
לש ךרדב יטרפה טפשמה לש םירחא םירדסה םישבשמ וא םיפקוע אצמנ אלש תנמ לע”
ךכו ,ללכב 12 ףיעס יבגל םירבדה ךכ .(26 הקספ ,םש) “םהב היואר יתלב תוברעתה
הדיחיה הפולחה איה ,רומאכש “ררשאמ”ה תפולחל רמוחו לק לש ךרד לע םירבדה
,יתביס רשקל השירד אלל ףא השענ רבכש יתלווע השעמל קר ןמזה ריצב תסחייתמה
.הל הצוחמו לארשיב וז הפולח לע החתמנש תרוקיבה תא ונרכזהו

איה 12 ףיעס חוכמ תישיאו הרישי תוירחא תלטהל הקדצההש ךכ לע ונדמע דוע
האור ןכ לעו ;ינומלא לש הכוראה ודיכ תאז השע ,הלווע ומצעב עציבש ,ינולפ”ש ךכב
‘מעב ,תלוזה ישעמל תוירחא – קרב) “…הלוועה לש ףסונ עצבמכ ינומלאב םג טפשמה
וא העוציבל םרות ,הלווע עצבל רחא לדשמ טרפ וב םוקמש ,אופא ,איה הסיפתה” ;(436
.(20 הקספ ,ןקוש תיב ןיינע) “םרגנש קזנל תוירחא וילע ליטהל שי – המויק תא דדועמ
לש הרישי המורת תשרדנש ךכ ,תישיא תוירחא איה 12 ףיעס חוכמ תלטומה תוירחאה
יבגל םימייק םניא ,הלא לכ ,ליגרה םירבדה בצמבו ,הלוועה עוציבל “לדשמה”
.”ררשאמה”

30

אלו ,תיעמשמ דח חרכהב הניא ,הרואכל תררשאמכ תיזחנה תוגהנתה .דועו תאז .42
יטמוטוא ןפואב בשחי ,הקיזמ הלועפ לש דודיעכ וא הכימתכ שרפתהל יושעה השעמ לכ
קרב :וושהו ואר) הלווע לש העוציבל תוירחא תליטנ לע דיעהל ךירצ השעמה .רורשיאל
תופתוש ןיעמ רצויש ןפואב ,ךכל ןוכיסה תליטנ לע וא (119 ‘מע ,תיחוליש תוירחא –
-ב רמאנל וושה) ףתתשמה לע תישיא תוירחא תלטה קידצמש המ ,יתלוועה השעמב

3

בהקשר זה קבע בית המשפט כי המערערים עמדו בנטל להוכיח כי למבצעי
הפיגועים, וביניהם עבדאללה ברגותי, מועברים תשלומים מהרשות הפלסטינית, וכי יש
בתשלומים כדי להוות תמריץ כלכלי לפעילות טרור. עם זאת, נקבע כי אין לראות בכך
כאישרור בדיעבד מצד הרש”פ של כל הפיגועים שבוצעו על ידי אסירים המקבלים את
התשלומים. בית המשפט הטעים כי החוק להקפאת כספים אמנם קובע כי הכספים
המשולמים לפעילי טרור במהלך מאסרם הם כספים שמשלמת הרש”פ בזיקה לטרור, אך
אין בו כדי לבסס את אחריותה לפיגועים שבוצעו על ידי מקבלי התשלומים. בית המשפט
הוסיף כי העובדה שהתשלומים לא מבוצעים בעקבות הפיגועים עצמם תומכת בכך
שמדובר בתמיכה כלכלית, שאינה בבחינת אישרור של הפיגועים, וגם אי שינוי מדיניות
התגמולים למרות חילופי השלטון ברשות הפלסטינית תומך במסקנה זו. בית המשפט
הוסיף וקבע כי המערערים לא הוכיחו כי במקרים הנדונים קיים קשר סיבתי בין מדיניות
ביצוע התשלומים לבין החלטת המפגעים לבצע את הפיגועים. סופו של דבר, שתביעת
המערערים הן נגד הרשות הפלסטינית הן נגד אש”ף נדחתה, ועל כך נסב הערעור

שלפנינו.

מהלך הדיון בערעור וטענות הצדדים

.3

בערעורם שבו וטענו המערערים למעורבות הרש”פ בביצוע הפיגועים, בהתייחס
לנסיבות מעצרו של עבדאללה ברגותי ושחרורו על ידי הרש”פ. עוד נטען כי היה מקום
להטיל אחריות על הרש”פ גם מכוח סעיף 12 לפקודת הנזיקין, כמי שאישררה את
הפיגועים באמצעות תשלום תגמולים למפגעים.

בדיון שנערך ביום 9.7.2020 נשמעו טענות הצדדים, ובסופו קיבלו המערערים

את המלצתנו “לחזור בהם מן הערעור במישור העובדתי, כך שטענת המערערים תתמקד
אך ורק בנושא תחולת סעיף 12 לפקודת הנזיקין, וזאת בהתייחס לתשלום תגמולים על

ידי הרשות הפלסטינית לאסירים הביטחוניים ומשפחותיהם”.

הצדדים השלימו את טיעוניהם ביחס לשאלה שעל הפרק. בסיכומים משלימים
מיום 13.9.2020 טענו המערערים כי מדיניות ממוסדת בדין הפלסטיני של תשלום
תגמולים למחבלים ולמשפחותיהם עולה כדי אישרור בדיעבד ולקיחת אחריות על
המעשים. תשלומי התגמולים אינם בגדר “עזרה סוציאלית” כטענת הרש”פ, והם מהווים
הפרת חובה חקוקה של חקיקה ישראלית ובין-לאומית האוסרת על מימון טרור. כעולה
מההיסטוריה החקיקתית שלו, החוק להקפאת כספים נותן תוקף משפטי מחייב למדיניות
תגמול הטרור של הרש”פ, ומטיל עליה אחריות ישירה לטרור.

4

המערערים טענו כי קיים קשר סיבתי בין התשלומים שמשלמת הרש”פ לבין
ביצוע פיגועים, וכי מדיניות הרש”פ “הכינה את הקרקע” לגיוס מחבלים. לשיטתם, סכום
התגמול נקבע לפי מספר היהודים שנהרגו בפיגועים; התשלום משולם לאסיר, ועל מנת
שמשפחתו תקבל את התשלום נדרש האסיר לחתום על ייפוי כוח. נטען כי לא קם ספק
ביחס למטרתם של תשלומים אלה; וכי הרש”פ הייתה מודעת לפיגועי הטרור ואף
השתתפה בהם באופן פעיל באמצעות מימונם, ומכאן שיש לראותה כמאשררת באופן
המקים לה חבות בנזיקין.

.5

בתגובת הרש”פ נטען כי התשלומים ניתנים למשפחות האסירים ולא לאסירים
עצמם. בסיכומים משלימים מטעמה מיום 20.10.2020, פרסה הרש”פ יריעה רחבה על
דוקטרינת האישרור במשפט המקובל, האנגלי והאמריקאי, ממנו “יובאה” הדוקטרינה
לדיני הנזיקין הישראליים. בין יתר הדברים, הרש”פ טענה כי לפי המשפט המקובל,
התקיימות דוקטרינת האישרור מותנית בשלושה תנאים מצטברים: הסכמה חד משמעית
של המאשרר למעשי המעוול; ידיעת המאשרר על הפעולה המאושרות; ושהפעולה

המאושררת תבוצע לטובת (for) המאשרר או עבורו (on behalf). עוד נטען כי הפסיקה
האמריקאית קבעה קטגוריות של מקרים שאינם מהווים אישרור, ביניהן מתן תמיכה
כספית למעוךל.

לשיטתה של הרש”פ, יישום הדברים על ענייננו מביא למסקנה כי אין להטיל
עליה אחריות כמאשררת מכוח סעיף 12 לפקודת הנזיקין, באשר המערערים לא הוכיחו
כי במועד הרלוונטי לתביעות שולמו תשלומים למשפחות אסירים וחללים; לא הוכיחו
כי המעוולים במקרים הנדונים קיבלו כספים מהרש”פ; לא הוכיחו כי המעוולים פעלו
מתוך מוטיבציה לקבל כספים; ולא הוכיחו קשר סיבתי בין התשלומים לפיגועים. נטען
כי מתן תמיכה למשפחות אסירים מעוולים על ידי הרש”פ אינו מהווה אינדיקציה חד
משמעית להסכמה למעשיהם, כי לא הוכח שהרש”פ ידעה על המעשים, וכי לא ניתן
לקבוע שמעשי המעוולים, אנשי חמאס, בוצעו עבור הרש”פ. עוד נטען כי קביעות

ביחרהל לולע “רורשיא” לש חנומל תינשדחו הביחרמ הדמע ץומיא ,רוציקבו
,תקפסמ הקדצה אלל םינוש םימרוג לע תוירחא ליטהלו ןיקיזנב תוירחאה ףקיה תא
.היוצר הניאש האצות

,טרפב רורשיאה תפולחלו ללכב 12 ףיעסל הנתינש תמצמצמה תונשרפה עקר לע .43
.תוטבלתה תררועמ ונינפלש היגוסה יכ דחכא אל

הדיחאו תיללכ תוינידמ רדגב אוה םילומגתה םולשת יכ הנעט פ”שרה ,רומאכ
ךוישה ןיב הנחבה אלל ,ריסאל ריסא ןיב הנחבה אלל ,םיינוחטיבה םיריסאה ללכל תעגונה
הצפח הניא קהבומב פ”שרהש ןוגראל ךייתשמ ריסאה רשאכ םג ,םיריסאה לש ינוגראה
סאמחה ןוגראש םגה ,סאמח יריסאל םג םימלושמ םיגולמתה ,םויכ ,המגודל ךכ .ורקיב
םיגולמתה .פ”שרה תא ףילחהלו ןוטלשה תא סופתל שקבמה ינויציזופוא םרוג הווהמ
,פ”שרה לש סרטניאל קהבומב תדגונמש הלועפ עציבש סאמח ריסאל םג םימלתשמ
יבמופב התניג פ”שרה רשאכ ףא םיתיעל ,פ”שרה לש ידיימה סרטניאל תדגונמ ,רעצמלו
אבש יפכ ,רורטה השעמ תעינמל םיעצמאב הטקנ פ”שרה רשאכ ףא םיתיעלו עוגיפה תא
.לארשיב ןוחטיבה ימרוג ןיבל הניב ינוחטבה םואיתב םג יוטיב ידיל

יטרקנוק רושיא רדגב הניאש תיללכ תוינידמב ונניינע יכ ןועטל ןתינש ןאכמ
.םייטרקנוק הלוועלו השעמל

31

פ”שרה יכ העמשמ םירערעמה לש םתשיג תלבק .בחור ילוקיש ףיסוהל שי ךכל
וליפא ,דיתעב השעייש ןהו רבעב השענש ןה ,רורט השעמ לכ ןיגב בייחתהל הלולע

םולשתש ךכב ריכהלמ סונמ ןיא יכ יתאצמ ,הלא לקשמ ידבכ םינועיט תורמל .44
השעמה רורשיא לש הפולחה רדגב סנכנ פ”שרה ידי לע םיינוחטבה םיריסאל םילומגת
.יתנקסמ תא ןלהל קמנא .יתלוועה

ינבו םיינוחטב םיריסאל םולשתה תוינידמ יכ פ”שרה תנעט לע ונדמע .45
םולשתה תוינידמל ונטבמ תא םיברקמ ונא רשאכ ,םרב .תיללכ תוינידמ איה םהיתוחפשמ
.הירוחאמש הרורבה היצזיטרקנוקב ןיחבהל ןתינ ,פ”שרה לש

לידבהל ,םיינוחטב םיריסא קר אלא ,הכימת תלבקמ ריסא תחפשמ לכ אל ,תישאר
ילארשי חרזא חצרש יניטסלפ ןיב הנחבהה לע ונדמעו ,”םיליגר” םיילילפ םיריסאמ
הכזי ןורחאה קר .רורט עוגיפב ילארשי חרזא חצרש יניטסלפ ןיבל ותיבל הצירפ ךלהמב
קר אלא ,רומאה דחוימה לומגתה תא תלבקמ גורה תחפשמ לכ אל ,המודב .םילומגתל
.וגרהנש םיעגפמ תוחפשמ

,םהיתוחפשמ ינבו םיינוחטיב םיריסאל קנעומה דחוימה יפסכה לומגתה ,תינש
יפ לע הרקמ לכ ,ותחפשמ וא ריסאה לש תיטרקנוק השקבו היינפ תובקעב עצבתמ
.וינייפאמ

לכל הווש וניא דחוימה לומגתהש ךכ לע ונדמע .רבד לש ורקיע אמשו ,תישילש
ריסאה לע ורזגנש רסאמה תופוקתל םאתהב הנתשמ ישדוחה םולשתה הבוגו שפנ
השעמה תרמוח לשב םירבדה עבטמ) רתוי הכורא רסאמה תפוקתש לככ .ינוחטיבה
קקוחמה לש ותטישל םגש ךכ לע ונדמע דוע .ישדוחה לומגתה הלוע ךכ (יתלוועה
לומגתו ץירמת תניחבב אוה םילומגתה םולשת ,תירבה תוצראב קקוחמהו ילארשיה
.רורשיאה תנירטקודל רז חרכהב וניא הלווע עוציבל ץירמת ןתמ לש לוקישהו ,לוועמל

32

ךא .פ”שרה לש הדיחאו תיללכ תוינידמב ונניינע יכ הנעטה יניעמ המלענ אל .46
יזא תחא םעפ הלווע ררשיא םדא םא היפלו ,תישקומ האצותל האיבמ וז הנעט תלבק
לטות אל םיידיתע םירקמב המוד הלווע לכ ררשאו ךישמה םא ךא ,תוירחא וילע לטות
.הדיחאו תיללכ תוינידמ לש ןועיטה ירחא יבש תכלל שי יכ רובס יניא ,ןכל .תוירחא וילע

רורשיאב הרכה יכ ןועטל ןתינ .םוצמצב רורשיאה תנירטקוד תא שרפל שי ,ןכא
ריהז םושיי םלוה וניא הרואכלש ןפואב ,םירקמ לש הבחר תשק התשרב תספות ונניינעב
הירוגטקב ונניינע .תרחא םירבדה תא תוארל שי ,ידידל ,םרב .הנירטקודה לש רקובמו
הירוגטקו ,םהיתוחפשמ ינבלו םיינוחטבה םיריסאל םולשת – רורשיא לש דבלב תחא
.םיבר םירקמ הבוחב תספותש איה וז תדדוב

םולשת רשאמ רורשיא לש רתוי קהבומ הרקמ תויהל לוכי םאה .תפסונ תיווזמו .47
ובש םוקמ לומגת וא ץירמת םושמ םג וב תוארל ןתינש ןכתייש םולשת ,הלוועה עצבמל
,יתביס רשקל םישרדנ ונניא “ררשאמה” לש הפולחבש ףא לע ?הלוועל יתביס רשק חכומ
.רורטה השעמל ,ןיפיקעב ולו ,םורתלו דדועל ידכ שי ,יפסכ לומגתו ץירמת ןתמבש ירה
תוירחאהמ תלפונ הניאש יאדווב “ררשאמ”ה םרוגכ פ”שרה לש התוירחא ,הז טביהב
יכ םג ןבומ .יושיר וא הרדסא ,חוקיפב הלשרתהש תירוביצ תושר לש “ינשה לגעמ”ב
.םירחא לש םתלועפ “ררשאל” וחוכב שיש םרוג תניחבב איה ,ינוטלש ףוגכ ,פ”שרה
,םיעגפמה םע ביטיהל ידכ קקחנש דחוימ קוח חוכמ םימלושמ םילומגתהש הדבועה
הקיקח ,אוה ךופהנ .פ”שרה לש התוכזל ףקזיהל הלוכי הניא םהיתוחפשמ ינבו םיריסאה
המ .ינוטלש םרוג דצמ רורשיא לש רתויב “הקזח”ה תיביטרפואהו תיתרהצהה ךרדה איה
?רורשיא עיבנהלו עיבהל תנמ לע ךכמ רתוי שקבנ דוע

33

פ”שרהש חיננ .םיזוחה ינידב איה “ררשאמה” תפולח לש התרוהש ךכ לע ונדמע .48
חצריש ימ לכ ויפלו ,יהשלכ העונת לש יאבצה גלפה םע םכסהב תרשקתמ התייה
₪ 12,000 לש ישדוח לומגתל וכזי ותחפשמ וא אוה – םלוע רסאמל ןודייו םילארשי
,זא-וא .(םילקש ינוילימל עיגהל יושע רבטצמה ומוכסש םולשת) רסאמה תפוקת ךרואל
ותחפשמו לבחמה תא תלמגתמו התובייחתהב תדמוע תושרהו ,טפשנו עוגיפ עצבמ לבחמ
רורשיא לש תקהבומ המגוד ונינפלש ךכ לע קולחל השק יכ המוד ,הז הרקמב .םאתהב
.יזוחה בויחה םויקב םלוגמה

פ”שרה ידי לע תמלושמה תישדוחה הכימתב שי יכ ןתניהב :םייניב םוכיס .49
הכימתב שי יכ ןתניהב ;רורט השעמל ץירמת םושמ םהיתוחפשמ ינבו םיעגפמ-םיריסאל
,ריכהל ידכ תישדוחה הכימתב שיש ןתניהב ;רורט השעמל רוסא לומגת םושמ תישדוחה
ונינפל יכ רובס ינא ,הלא לכ ןתניהב – רורטה השעמל ,ןיפיקעב ולו – םורתלו ריקוהל
תדוקפל 12 ףיעסב “ררשאמה” לש הפולחל ןכות תקצל ןתינ ובש רידנו גירח הרקמ ותוא
םלשל פ”שרה לש התריחבב .ןכותמ וז הפולח םינקורמ ונאצמנ ,ןכ אל םאש ,ןיקיזנה
,עוגיפ עוציב תעב וגרהנש םיעגפמ-םידיהש תוחפשמלו םהיתוחפשמ ינבל ,םיריסאל
יכ קידצמה םישעמה לע תוירחא תחיקל עיבמה ןפואב ,םהישעמל התמכסה איה העיבמ
.הרישיו תישיא תוירחא הילע לטות

ינא ,”רורשיא”ה תפולח לש התוגירחו התורידנ לע ליעל ונדמעש ףא לעו ,ןכל
ינבל וא ינוחטיב ריסאל ישדוח לומגת תמלשמ פ”שרהש חכוה ובש םוקמ יכ רובס
לש הדוקפל 12 ףיעס יפל “תררשאמ”כ פ”שרב ריכהל הקדצה שי ,עגפמ לש ותחפשמ
11 ףיעס יפל “ףתושמב תלוועמ”כ ,אצוי לעופכו ,עגפמ-ריסא ותוא עציבש הלוועה
.הדוקפל

חוכמ פ”שרה לע הרישי תיקיזנ תוירחא ליטהל ןתינ היפלו ונעגה הילא הנקסמה .50
השיגל ,תאז םע .הגירחו תימידקת איה – ןיקיזנה תדוקפל 12 ףיעסב “ררשאמה” תפולח
,טרפב “ררשאמה” תפולחלו ללכב הדוקפל 12 ףיעס יבגל תגהונה תמצמצמהו הריהזה
איה הנווכהו ,פ”שרה תא בייחל ןתינ ובש קזנה ףקיה וא קזנה גוס יבגל הכלשה שי
.ריבסא .םיישנוע םייוציפל

34

ןיעמ םיווהמ םהש ירה ,םיישנועה םייוציפה לש תובושחה םהיתוילכת ףא לע”
םייוציפ םולשתב קיזמ לש ובויחב תוריהזב גוהנל שי […] ןיקיזנה ינידב רז עטנ

הילדחמו הישעמ ןיגב פ”שרה לש הרישי תוירחא הרכוה םהבש םירקמב רמאנ ךכ
ןיגב תוירחא תלטהב רבודמ ובש םוקמ ,רמוחו לק לש ךרד לעו .רורטה השעמל רבוע
,ןיטנמ ןיינע) הרוּשׂמבו תוריהזב םיקספנ םיישנוע םייוציפ .השעמ רחאל עצובש םולשת
תפולח םגש ךכ לע ונדמע .ןיקיזנה ינידב רז עטנ אוה ישנועה יוציפה ,רומאכו (143 הקספ
ביכרהל ןיא ,ידידל .ןיקיזנה ינידב רז עטנ איה ןיקיזנה תדוקפל 12 ףיעסב “רורשיא”ה
,דבעידב השענש השעמ ןיגב “ררשאמה” לש ותוירחא תא ביחרהלו רז עטנ לע רז עטנ
היצקנס ןיעמ המצעלשכ הווהמ ררשאמה לע תוירחא תלטה ,רומאכ .ישנוע יוציפ לע םג
טנמלא ןיעמ הב שיש ,(17 ‘מע ,
Tedeschi, Authorization of Torts
ואר)
mens rea
לע
השעמ ררשיאש ימ לע תוירחא ליטהל אצמנ ובש רידנהו גירחה הרקמב םג ,ןכל .ישנוע
לע תישהל ןתינ יכ רובס יניא ,ונינפלש הרקמה הזו ,הדוקפל 12 ףיעס חוכמ יתלווע
.םיישנוע םייוציפ םג ררשאמה

,רורשיאה תפולח חוכמ ישנוע יוציפ עובתל תורשפאה תלילשל יכ חינהל שי .51
םא ,השעמל הכלה פ”שרה תבייח היהת ובש םייוציפה ףקיה לע תישעמ הכלשה אהת
.ריבסא .ללכב

35

רצואמ םימולשתל בור יפ לע םיאכז םהיבורקו הביא תולועפ יעגפנ ,עודיכ
קוח חוכמ וא 1970-ל”שתה ,הביא תולועפ יעגפנל םילומגתה קוח חוכמ הנידמה
יקוח :דחי ןלהל) 1950-י”שתה ,(םוקישו םילומגת) הכרעמב ופסנש םילייח תוחפשמ
יפל ול םיעיגמה םימולשתה תא עובתל יאשר םילומגתה יקוח חוכמ יאכז .(םילומגתה
םיקוח חוכמ עוריאה ותוא בקע ול םיעיגמה םייוציפ עובתל אוה יאשר ןכו ,הלא םיקוח
,ןיטנמ ןיינע ;96-94 תואקספ ,םולש ןב ןיינע ואר הבחרהל) ןיקיזנה תדוקפ לשמל ,םירחא
לולסמבו יקיזנה לולסמב וקספייש םימוכסה תא תובגל יאשר אל קוזינה .(98-97 תואקספ
לע הלח אל וז הלבגמ ,םולש ןב ןיינעב קספנש יפכ ךא ,דחי םג םילומגתה יקוח לש
ףסונב םתובגל יאשר אוהו ,תיקיזנה העיבתה תרגסמב קוזינל םיעיגמה םיישנוע םייוציפ
רחבי קוזינהש לככ ,ןכל .(108-97 תואקספ ,םש) םילומגתה יקוח חוכמ םימולשתל

לידבהל) תררשאמכ פ”שרה לע הרישי תוירחא תלטהש רחאמ ,הנותחתה הרושב
הילע תישהל תרשפאמ הניא (הלוועה עוציבל רבוע השענש השעמ ןיגב הרישי תוירחאמ
תופולח חוכמ םיעבותה יקזנל תיארחא אצמית פ”שרהש הדימב קר ,םיישנוע םייוציפ
היהת איה םהילעש םיישנוע םייוציפ הילע תישהל היהי ןתינש ןכתיי ,12 ףיעסב תורחא
.םירחאה םילוועמה םע דוחלו דחיב תיארחא

ביוחת פ”שרה ,רורשיאה תפולח חוכמ פ”שרה לע תובח הלטוה ובש םוקמ .52
הרקמב .(םיישנוע םייוציפמ לידבהל) דבלב םניגבו םיעבותה לש םהיקזנ ןיגב יוציפב
המשויש יפכ ,הביא תולועפ יעגפנ קוחל (ב)17 ףיעס תארוה יפ לע לועפל שי ,רומאכ
:ןלהל) (1999) 79 (2)גנ ד”פ ,קאמ ‘נ סייו 1162/96 א”עב בחרומ בכרהב העבקנש הכלהב
הארוהה םג וארו) (98-97 תואקספ) ןיטנמ ןיינעב טפשמה תיב ךמסנ הילעשו ,(סייו ןיינע
.(הכרעמב ופסנש םילייח קוחל 21 ףיעסב הליבקמה

תא לבקלו ךישמהל םתנווכב יכ עידוהל ךרדה ףוסב ורחבי םיעבותהש לככ ,ןכל
םא ןיב ,תאז .יוציפב ללכ בייחתת אל פ”שרהש ירה ,םילומגתה יקוח חוכמ םימולשתה
ןטק וקספיש םייוציפה רועיש םא ןיבו םילומגתה םוכסמ לודג וקספייש םייוציפה רועיש
טוקנל יאשר םייקוח תורוקמ ינשמ םייוציפל יאכזה םדא” רשאב ,םילומגתה םוכסמ
ינשמ םייוציפ הבגי אל אוה ךא ,םיקוחה ינש יפ

לע ויתויוכז שומימל םייטפשמ םידעצ
;(2002) 527 ,518 (2)ונ ד”פ ,מ”עב חוטיבל הרבח רדה ‘נ יוקש 2856/00 א”ע) “תורוקמה
םינתינה םידעסהמ רבטצמב תונהיל” ןתינ אל ,ךכ .(סייו ןיינעב 13-11 תואקספ םג וארו
תוחפשמ קוח יפל םימולשת תובגל םאה רוחבל םהילע היהיו ,םילולסמהמ דחא לכב
‘נ מ”עב חוטיבל הרבח והילא 201/13 א”ע) “רחאה קוחה יפל םייוציפ אמש וא םילייחה
.((11.5.2015) 8 הקספ ,לארשי תנידמ

ירה ,פ”שרהמ תובגל םתנווכב יכ עידוהל ךרדה ףוסב ורחבי םיעבותהש לככ
םיבייוחמה םייונישב לוחי ,הביא תלועפ יעגפנל םילומגתה קוחל (ב)17 ףיעס חוכמש
עבוקה [בלושמ חסונ] 1959-ט”ישתה ,(םוקישו םילומגת) םיכנה קוחל (5)(א)36 ףיעס
:ןלהלכ

36

הל עיגמה תא ,איהש ךרד לכב הנידמה התבג אל דוע לכ”
םילומגתה ןיצק תמכסהב ,הכנה יאשר ,(2) הקספ יפל
תא ןכו םילומגתה וא םימולשתה ,הקנעהה תא הל ריזחהל

םג יכ רמאנ םש ,ןיטנמ ןיינעב ןידה קספל 99 הקספב רומאהמ גייתסא וז הדוקנב
,יקיזנה לולסמב אלו םילומגתה לולסמב רוחבל רבד לש ופוסב טילחה קוזינה-עגפנה םא
םיקסופ ןיאש יפכ ,ימעטל .קספנש םוכסה ןיגב החרט רכש םולשתב תבייח אהת פ”שרה
ךכ ,ל”למה ילומגתב עלבנ קספנש יוציפה םוכס ובש םוקמ ןיקיזנ תעיבתב החרט רכש
לבקל ךרדה ףוסב רחב עבותה ובש םוקמ ,פ”שרה דגנ העיבתב החרט רכש קוספל ןיא
ךא תועיבת תשגה םידדועמ אצמנ ,ןכ אל םאש ,םילומגתה יקוח חוכמ םימולשתה תא
.החרט רכש תייבג םשל קרו

תובקעב קר םימלושמ םילומגתה ,פ”שרה לש םילומגתה תוינידמ יפ לע ,רומאכ
םוקמ ןיא יכ הנקסמל ונעגה תינולפ ןיינעב יכ ריכזא .ותחפשמ ינב וא ריסאה לש היינפ
יכ חינהל שי .ואל םא ותושרב אצמנ ל”נה היגוסב עדימה םא בישהל כ”בשה תא בייחל
המליש אל יכ חיכוהל הילא רובעי לטנהש ירה ,פ”שרה תושרב אצמנ עדימהש רחאמ
.ךומנ אוה תילילש הדבוע תחכוהל לטנה ,עודיכ ךא ,ותחפשמ ינב וא ריסאל תואבצק

37

האנה תובוט רתי לכ תרומת םילומגת ןיצק עבקיש םוכסה
הליע תשמשמה תוכנה לשב ,הז קוח חוכמ לביקש
םירומאה םימוכסה ומלוששמו ,רחאה קוחה יפל ותעיבתל
הכנהו ,(2) הקספ יפל עובתל הנידמה לש התוכז עקפת
;רחאה קוחה יפל עובתל יאכז אהי

.(הכרעמב ופסנש םילייח קוחל (4)(א)21 ףיעסב העבקנ המוד הארוה)

.םירבדה ילושב .53

פ”שרה יפלכ לועפל אלש הרחב הנידמה יכ ןייצא ,םילומגתה יקוח תא ונרכזהשמ
לקש לכ לומ לקש האיפקמ הנידמה ,רומאכ .ןיקיזנה תדוקפל 12 ףיעס יפל תלוועמכ
פ”שרה לע תרזוח הניא ךא ,םהיתוחפשמ ינבלו םיריסאל פ”שרה ידי לע םלתשמה
ימואל חוטיבל דסומה ידי לע וא הדי לע םימלתשמה םימולשתה לכ ןיגב בוביש תעיבתב
.(הביא תולועפ יעגפנ קוחל (2)(ב)17 ףיעס ואר) םילומגתה יקוח חוכמ ,רורטה יעגפנל
ףא לע ,הז קיתב בצייתהל אלש םוי לש ופוסב רחב הלשממל יטפשמה ץעויהש רחאמ

תוריבע ועציבש םיניטסלפל דחוימ לומגת הקינעמ תיניטסלפה תושרה .54
הריבעהש לככ .רסאמ ישנועל ונודנו לארשיב ןידל ודמעוהש הדבועה לשב ,תוינוחטיב
לומגתה לש ורועיש לדג ךכ – רתוי הכורא רסאמה תפוקתו רתוי הרומח תינוחטיבה
יחטשב עצוממה רכשהמ העברא יפ לש ףטוש ישדוח םולשת ידכל עיגהל לוכיש ,דחוימה
.פ”שרה

לש הקיטקרפה ,ןיקיזנה ינידב גירח הווהמ “ררשאמה” לע תוירחא תלטהש םגה
שי וז תולהנתהב .הגירח איה ףא םהישעמ ןיגב םיינוחטב םיריסאל םילומגת םולשת
קבאמה קוחל דוגינב ףא וינפ לע ,רורט ישעמ לש הרקוהו המורת ,ץירמת ,לומגת םושמ
ילבקמ םיעגפמה-םיריסאה ועציבש תולוועה לש “רורשיא” םושמ הב תוארל שיו ,רורטב
.םילומגתה

לקשו ןחבש רחאל ,הז ךילהב בצייתהל אלש רכיב הלשממל יטפשמה ץעויה (-)
.הנידמה לש ןוחטיבהו ץוחה יסחיב םיכורכה הלא תוברל ,היגוסה לש םינושה םיטביהה

הפיקע וא הרישי תוברועמ ןיגב פ”שרה לע תוירחא ליטהל שי יכ חכוה אל (-)
.ןנד ךילהה אשומ תועיבתה ושגוה םניגבש ,םמצע רורטה ישעמ עוציבב

38

רבד ףוסו םוכיס

:ונכרדב ונרבעש תונחתה תא הרצקב רוקסא .55

גירח אוה ,תישיאו הרישי תוירחא תלטה רשפאמה ,הדוקפל 12 ףיעס (-)
.הלוועה לש ירקיעה עצבמה םע “דוחלו דחיב” תוירחא ליטהל ןתינ וחוכמו ,ומצעלשכ
םצמצמ שוריפ ול ןתינו ,תוירחא תלטהל רוקמכ לבגומ שומיש הז ףיעסב השענ הקיספב
םיפתושה יגוס ןיבמ .ןיקיזנב תוירחאה ףקיה תא הדימה לע רתי ביחרהל אלש תנמ לע
:תואבה תוביסהמ םיגירחה ןיבש גירחה אוה “ררשאמה” ,12 ףיעס יפ לע הלוועה השעמל
רשק שרדנ אל ;רבעב השענ רבכש השעמל קרו ךא סחייתמ אוה ;םיזוחה ינידב ורוקמ
,תאז רואל .ילילפה ןידב הליבקמ ול ןיא ;הלוועה השעמ עוציב ןיבל רורשיאה ןיב יתביס
.ןיקיזנה ינידב רז עטנכ תספתנ “ררשאמה” תפולח

רז עטנ לע רז עטנ ביכרהל ןיא .ןיקיזנה ינידב רז עטנ אוה ישנועה יוציפה (-)
,ןיקיזנה תדוקפל 12 ףיעס יפל “תררשאמ”כ ,פ”שרה תא בייחלו תכל קיחרהל ןיא ןכלו
.םיישנוע םייוציפ םולשתב תאשל

‘ע-ו ץנימ ‘ד םיטפושה ,יירבח לש םתעד תווח ינפל וחנוה ,הלאה םירבדה רחאל .56
.הרצקב ןהילא סחייתאו ,ףפוקסורג

רורשיאה תפולח תוגירח תודוא לע ףפוקסורג טפושה ירבח םע ינא םיעד םימת .א
דוע .היתולובג תצירפמ רהזיהלו רמשיהל שי ,ןכא .םצמוצמה המוחתו ןיקיזנה ינידב
אלא ,רחא לש ותלועפ תא ץמאי םדאש ךכב יד ןיא” היפל ירבח לש ותרימאל םיכסא
.(וניד קספל 9 הקספ) “רורשאה תלועפ תא עצבל יטפשמה חוכה לעב אוה היהיש שרדנ
יפוס רושיא ןתנ”ש ימל תסחייתמה) “רורשיא” חנומה תרדגה םצעמ עבונ רבדה ,ידידל
רושיא”מ ןחבומב ,תאז ,(
Ratification
,”ונממ ךומנ גרדב רשוא רבכש רחאל ןוילע גרדב
התויהב ,ןנד הרקמה תוביסנב יכ רובס ינא וז הביסמ .(יניד קספל 16 הקספ וארו) “דבעידב
ריקוהל ,למגתל רחב וטע ירפ הקיקח רבדבש ,ינוטלש ףוג תיניטסלפה תושרה לש
עצבל החוכב שיו ריכבו ןוילע גרד תניחבב איה פ”שרה – םילוועמה ישעמ תא ץרמתלו
.םיעגפמה ישעמ לש רורשיא תלועפ

39

םדא לכ” יכ הניא יתדמע ,ירבח ירבדמ עמתשהל יושעש המל דוגינב :קודו
.ךכמ קוחר .(וניד קספל 12 הקספ) “ררשאמכ הארי הלווע השעמב הכימת דבעידב עיבמה
תפולח חוכמ תיקיזנ תוירחא תלטה ,רהבהו רוזח םירבדה תא יתרהבהו ,יתטישל ףא
,גירחו רידנ אוה ונינפלש הרקמב םירבדה בצמ ףא ,םרב .הגירחו הרידנ איה רורשיאה
ינבו םילבחמ למגתל דעונש ,דחוימ קוח קקוחש ,ינוטלש ףוג ונינפל .יאדיחי רמול אלש
תושקב סיסב לע השעמל הכלה םשגומ הז קוח .םילטובמ אל םימוכסב םהיתוחפשמ
הריבעה ינייפאממ רזגנ לומגתה לש ורועישו ,םהיתוחפשמ ינבו םילבחמה לש תוינטרפ
ררשאמ טקא יתעדב תולעהל יתישקתה ,ימצעלשכ .העצובש תיטרקנוקה תינוחטיבה
ןיב “תיתוהמה הקיזה” ימעטלו ,הלוועה השעמל “ףקות הנשמ” קינעמה רתוי קהבומ
קספמ הלועש ששחה ,ךכשמ .הילאמ הלועו הרורב – הלוועה השעמל רורשיאה השעמ
,ייניעב ססובמ ששח וניא ,ררשאמה תפולח לש “תולובגה תצירפ” ינפמ ירבח לש וניד
,רורשיאה תפולח חוכמ הנעט הלעת םהבש דיתעב םירקמ וררועתיש לככ יכ ינחוטבו

אבייל ןתינ םא קפס היפל קרב לש ותדמעל לקשמ תתל יתאצמ ,ימצעלשכ .ב
ןעמל תושעיהל התזחנ וא התשענ הלוועה יכ השירדה תא םיילארשיה ןיקיזנה ינידל
,וז תוירחא ומצע לע תחקל ןכומ חלושה םא”) ירבח גייתסמ הנממש הקמנהה .ררשאמה
הזחנ וא לעפ אל לוועמה םא םג היפלש השיג תפקשמ ,(“?ונממ תאז ענמנ המ םוש לע
איה יתלוועה השעמה לע לוועמה לש ודיצמ תוירחאה תליטנ ,ררשאמה ןעמל לועפל
וז השיג .ומצע-ולש וישעמ לשב תאזו ,וילע תיקיזנ תוירחא תלטה קידצהל היושעש
ירבח לש ותשיגש דועב ,הלוועה עוציב רחאל ,ררשאמה לש וישעמ תא דקומב הביצמ
שי ,ןכא .ררשאמה םרוגל ותקיז תאו הלוועה עוציב דעומב לוועמה ישעמ תא תנחוב
םע .”הלוועה השעמ ןיבל רורשאה השעמ ןיב אוהשלכ רשקב ךרוצ לכ” לוטיבמ רהזיהל
תליטנל לוקשה יתלוועה השעמב הרכה םושמ שי פ”שרה ישעמב יתטישלש רחאמ ,תאז
ליטהל ידכ ךכב יד – םילוועמה תולועפ תא ררשאל יטפשמה חוכה תא הדיב שיו ,תוירחא
.תוירחא הילע

תשרדנ ,רורשיאה תפולח חוכמ תיקיזנ תוירחא תלטה ךרוצל יכ עיצמ ירבח .ג
ימ ןיבל לוועמה ןיב הקודהו תיתוהמ הקיז תמייק ויפל םידקמ יאנת לש ותומייקתה
עבוק וניא ירבח .הלוועה השעמ עוציב תעב רבכ ,וישעמב דבעידב הכימת עיבהש
לופיל תויושעש תופולח רפסמ ריכזמ ךא ,וז הקיז לש יפיצפסה הביטל רשאב תורמסמ
ירבח עיגמ ,ןניקסע ובש הרקמה תוביסנל סחייתהב .(וניד קספל 13 הקספ) הרדגב
הקודהו תיתוהמ הקיז לע תינוידה האכרעב עיבצהל םירערעמה וחילצה אל” יכ הנקסמל
טפשמ תיב לש וניד קספב 76-44 תואקספל ותונפהב) “…רורטה יעוגיפ ןיבל פ”שרה ןיב
.(וניד קספל 20 הקספב וארו ,אמק

תושיחממ ןודנה הרקמב המושייו ירבח לש ותשיג יכ ןייצא תשקבתמה תוריהזב
חוכמ תוירחא תלטה ןיבש שוטשטל הנווכהו ,ודי לע עצומה יאנתב םייקה ישוקה תא
ןיגב הרישי תוירחא ןוגכ ,תורחא תונירטקוד חוכמ תוירחא תלטה ןיבל רורשיאה תפולח
לש הרישי תוברועמ תשרוד הניא רורשיאה תפולח .תיחוליש תוירחא וא הרישי תוברועמ
ןיבל רורשיאה השעמ ןיב יתביס רשק תחכוה תשרוד הניאו יתלוועה השעמב עבתנה
“הקודהו תיתוהמ הקיז” לש הינייפאמו הביט המ ינהמת ,האצותה ןחבמב .הלוועה השעמ
.רורשיאה תפולח לש התולדבנבו הדוחייב בשחתהב ,ירבח סחייתמ הילאש

40

.ץנימ טפושה ירבח לש ותעד תווחל שרדא התעו

חוכמ תיקיזנ תוירחא תלטהל הקיספב םידקת ןיאש ךכ לע יתעבצה יניד קספב .ב
לש םילומגתה תוינידמ חכונלו ,תאז תורמל .ןיקיזנה תדוקפל 12 ףיעסב ררשאמה תפולח
תפולח תא םשייל ןתינ ובש רידנהו גירחה הרקמה הז יכ הנקסמל יתעגה ,פ”שרה
יוציפ םג פ”שרה לע תישהל שקבמו ףסונ דעצ דעוצ ץנימ טפושה ירבח ,הנהו .ררשאמה
.רידנ גירח יבג לע רידנ גירח םיסימעמ ןיא ,וינפ לע .רידנו גירח ומצעלשכ אוהש ,ישנוע
אלא ,םימילשמ םירדסהכ הז דצל הז םירדסהה ינש תא דימעמ אל ירבח ,השעמל הכלה
הניא ימעטלש ,ררשאמה תפולח לש התקרפמ תא םירבוש ונאצמנ ךכב .הז יבג לע הז
.ישנוע יוציפ םג הילע תאשל הלוכי

תיבל קיתה תרזחה לע תורוהלו רוערעה תא לבקל יירבחל עיצא ,רומאה לכ רואל .57
בייחל ןיא ,רומאכ) םירערעמל עיגמה יוציפה הבוג תא ןחביש תנמ לע יזוחמה טפשמה
.ליעל 52 הקספב רומאכ םירערעמה ולעפי ךכל םאתהב .(םיישנוע םייוציפב פ”שרה תא

וצ השעיי אל יכ עיצא ,הז רוערע תרגסמב הנחבנש תינורקעה היגוסה רואל
.תואצוהל

41

ט פ ו ש

:ץנימ ‘ד טפושה

ומע ינא קולח ךא ,תימע ‘י טפושה ירבח לש ותעד תווח רקיע םע ינא םיכסמ
תדוקפל 12 ףיעס לע תססובמ העיבתה תליע רשאכ םג םיישנוע םייוציפ תקיספ תייגוסב

הריבע רבדל חילש ןיא – ותומכ םדא לש וחולש
וילענל סנכנ חולשה ונייה .(ב”ע ,אמ ןישודיק ,ילבב) “ותומכ םדא לש וחולש” .1
ןיאש” גירח םייק הז ללכל .חלושל תוסחוימה תויטפשמ תולועפ עצבל לוכיו וחלוש לש
עוציב הב ךורכש תוחילשל חלשנ םדא רשאכ ,רבד לש ושוריפ .”הריבע רבדל חילש
עוציבל תוירחאב אשיי חולשהו תוחילשה תרצונ אל ,ורבח יפלכ הלווע וא הריבע
וחולשל רמואה” :רמאנש יפכ ,תושפנ ינידב ןה לח הז גירח .חלושה אלו ודבל הריבעה
,הרות הנשמ :וארו ;א”ע ,גמ ןישודיק ,ילבב) “רוטפ ויחלושו בייח אוה ,שפנה תא גורה אצ
ונדמלש) ןנתד” :תונוממ ינידב ןהו ;(ב הכלה ,ב קרפ ,שפנה תרימשו חצור תוכלה
.םימש ינידב בייחו םדא ינידמ רוטפ ןטקו הטוש שרח דיב הריעבה תא חלושה (הנשמב
םתה ינאש ?ותומכ םדא לש וחולש אמינ (עודמ) ?יאמאו .בייח חקיפ ,חקיפ דיב חליש
:רמאנש יפכו .(ב”ע ,במ ןישודיק ,ילבב) “הריבע רבדל חילש ןיאד (םש רבדה הנוש)
.(א”ע ,ח אעיצמ אבב ,ילבב) “רוטפ ,בנגו יל בונגו אצ וחולשל רמא”

42

ידיל אב ,הריבע רבדל חילש ןיא ויפל ללכה ירוחאמ םידמועה םימעטה דחא .2
;ב”ע ,במ ןישודיק ,ילבב) “?ןיעמוש ימ ירבד – דימלתה ירבדו ברה ירבד” :הרמאב יוטיב
לע .(בותכה תריזג ןידמ ‘ו ק”ס ,ח”מש ןמיס ,טפשמ ןשוח ,ך”ש :ןיינעב ףסונ םעט וארו
אוה חלושה וליאו “ברה” אוה הכלהה ןתונ ,הז לשמב יוטיב ידיל אבה יומידה יפ
.דימלתל אלו ברל תייצל שי ,ברה ירבדל דגונמה רבד רמוא דימלת רשאכו “דימלתה”
חולשה ןכל .חלושה תשקבל תועשל אלו ,הכלהל תייצל הבוחה תלטומ חולשה לע ךכיפל
,א”מר) חלושה לע אלו ודבל וילע לטות תוירחאהו הכלהה תרפה ןיגב תוירחאב אשיי
,במ ןישודיק ,א”בטירה ישודיח :ואר ןכ ;א ףיעס ,בפק ןמיס ,טפשמ ןשוח ,ךורע ןחלוש
קוזינה יקזנב תאשלמ רוטפ חלושה יכ רמאנ וב ,”בייח חקפה חקפ דיב חילש” ה”ד ,ב”ע
רבודמ רשאכ ,ינשה דצהמו ,ךכמ אצוי לעופכ .(ויוציפב אשנ רבכ חולשהש ךכ לשב
ברה ירבד” לש הרבסה ,יטפשמ רשוכ אלל םדא ונייה ,”ןטקו הטוש שרח” אוהש חולשב
עצבמ אוהש תועדומ חולש ותוא לצא השבגתה אלש רחאמ ,הלח הנניא “דימלתה ירבדו
ןשוח ,ךורע ןחלוש) יוציפה תבוחב אשיי חלושה ,יאדוו קזנהש הרקמב זא וא .רוסא השעמ
רוטפ ןטקו הטוש שרח דיב הריעבה תא חלושה” :יכ ןייצמה ז ףיעס ,חית ןמיס ,טפשמ
ךרדש ,הובילו תלחג םהל רסמשכ ,םירומא םירבד המב .םיימש ינידב בייחו םדא ינידמ
ירהש ,בייח ,תבהלש םהל רסמ םא לבא .קילדתו רובעתש םדוק היליאמ תובכהל תלחגה
.(“ומרג וישעמ

– הפורת אלל רתוויי קוזינה ובש בצמ רשפאל ןיאש ןכ םא איה הכלהה תמגמ .4
תוירחאב אשונה וא יוציפה תבוחב אשיי (חולשה) רישיה קיזמהש וא .ןאכמו ןאכמ חרק
קיזמה םדא יניד ,קיזמה טפשמ לזירב דוד :וארו) יוציפה תבוחב אשיי (חלושה) תיחולישה
ותורשכ רסוח לשב תוירחאב אשיי אל חולשה םהבש םירקמ טעמל תאז .((2015) 164
אמק אבב ,ילבב) קזנה תורק תואדוו יא לשב תוירחאב אשיי אל חלושה םגו תיטפשמה
.(ליעלד ז ףיעס ,חית ןמיס ,טפשמ ןשוח ,ךורע ןחלוש ;א”ע ,ונ

“תיחוליש תוירחא” ללוש ירבעה טפשמה ,אופא םירבד לש םתוטשפ יפ לע .5
לודישב רבודמש לככ םינוכנ םירבדה .דחי םג תוילילפ תוריבעו תויחרזא תולווע עוציבל
עוציב רורשיאל עגונה לכב רמוחו לקה ךרד לע םינוכנ יאדוו ,הריבע וא הלווע רבדל
לדשמה וא חלושהש ,רבד לש ושוריפ ןיא ,תאז םע דחי .השעמ רחאל הריבע וא הלווע
.”םיימש” ינפל ןתיי אוה וניד תא .םולכ אלב רוטפ הריבע וא הלווע עוציבל ורבח תא
םיימשב ןובשח ומע ואובי םויה אובב ,הז רושימבו ,רומח ירסומ םגפ חלושב קבדנ ונייה
יניד “הריבע רבדל תוחילשב םינויע” םואבנשריק ןרהא :וארו ;א”ע ,גמ ןישודיק ,ילבב)
(ם-י יזוחמ) א”ת :”םיימש ינידב בויח” ןיינעב הריקס ןכו ;(ג”לשת) 55 ד ךרכ לארשי
ןכ ;(22.2.2009) 423-408 תואקספ ,ןיסיצ ‘נ ל”ז ןילחר רדנסכלא חונמה ןובזע 5380/03
ינידמ” םיבייחה ולא לע םג םולשת תבוח הלח יכ קסופה ,ליעלד א”בטירה תוגייתסה ואר
:הז ןיינעב ואר ןכו ;ןיד תיב תועצמאב םולשתה תא ףוכאל ןתינ אלש תורמל ,”םיימש
הלועפ עוציבל םדא חלושה ןיב ןיחבמה) “אלא” ה”ד ,א”ע ,ונ אמק אבב ,תופסות
ףיעס ,בל ןמיס ,טפשמ ןשוח ,ךורע ןחלוש ,א”מר ;(ןכ תושעל םדא רכוש ןיבל תיתלווע
.(א ףיעס ,בל ןמיס ,טפשמ ןשוח ,ןשוחה תוצק ;ב

43

אוהו ףסונ יתכלה ללכ םייק ,הריבע רבדל חילש ןיאש ללכה דצל ,תאז םע דחי .6
,ילבב) הריבע ירבוע ידיב ךומתל רוסיא םייק ,ונייה .”הריבע ירבוע ידי ןיקיזחמ ןיא” יכ
,הריבע השועש העש ורבחל רמואה ןוגכ ;רוביד ידי לע וליפא ,תאז .(א”ע ,אס ןיטיג

,שפנה תרימשו חצור תוכלה ,הרות הנשמ) השעמל הכלה ם”במרה קסופ םג ךכ
:ןושלה וזב (די הכלה ,בי קרפ

44

תוערה תועדהו הואתה ותוא הרוועש ימש הזב הנווכה”
רוסא ךכיפלו .ותועתהל ףיסותו ונורוע לע והרזעת לא
המל םורגל אלו תוריבעה תיישעב םיניירבעל עייסל
“.ךפיהב השענ אלא ,ךכל םאיביש

:רמאנ ג הנשמ ,ו קרפ ,תומורת ,ם”במרל הנשמה שוריפב ןכו

תא השועהו .הריבע רבדל חילש ןיא ונילצא ללכה”
והעתמהו .ןיד תיב ותוא ןישינעמש אוה ומצעב הריבעה
וא ,הריבעה לע והוצש וא ,לושכמ ידיל ותוא איבמו
,טעומ רובידב וליפא ,אוהש עויס הזיאב הילע ועייסש
ושיקוהב וא ועייסב השעש המ ךרע יפכ םימש ידיב שנענ
םישנועה לכמ שנוע םוש בייחתמ וניאו .וריבח תא
ינפלו ‘ה רמאש המ לע אוה רבוע לבא ,הרותב םירומאה
רבד לע רבועש וא .הריבעל םרג םא לושכמ ןתת אל רוע
“.אטוחל עייס םא עשר םע ךדי תשת לא ‘ה

הניאש הצע ואישהו רבדב רוע לישכמה לכ ןכו […]”
האור וניאו רוע אוהש הריבע ירבוע ידי קזיחש וא תנגוה
השעת אלב רבוע הז ירה ובל תואת ינפמ תמאה ךרד
הצע ךממ לוטיל אבה לושכמ ןתת אל רוע ינפלו רמאנש

.
ול תנגוהה הצע ול ןת

:ב ףיעס ,פש ןמיס ,טפשמ ןשוח ,ךורע ןחלוש קסופ םג ךכו

,רוטפ התאש תנמ לע ינולפ לש וילכ רבש ,ורבחל רמואה”
בייח אוה השועהש יפ לע ףאו .בייח הז ירה ,ורבשו
ירהש אוה עשרו ,ןוועב ופתוש ול רומאה הז ירה ,םלשל
“.הריבע ירבוע ידי קזיחו רוויע לישכה

היצקנס תמייק אל ,הריבע ירבוע לש םהידי תא קזחל רוסיאה לש ומויק דצל ,םרב .7
:ורבחל לווע םורגל ורבחל הצע אישמל הכלהה תוסחייתה ןיינעל וארו) תינוממ תיחרזא
ארקנ הזכ שיאש ג ףיעס ,חמר ןמיס ,טפשמ ןשוח ,ךורע ןחלוש ;א”ע ,זלק ארתב אבב ,ילבב

,ללכ ךרדב ,אופא ריכמ וניא ,ןיקיזנה תדוקפל 12 ףיעסל דוגינב ,ירבעה טפשמה .8
יניד .ותלוז לש ויקזנ תא ררשאמה םדא תוירחא לע תססובמה הליעב םייוציפ תקנעהב
ורבח תא חלשמ םדא רשאכ ףא .תישיא תוירחא לע םיססובמ ירבעה טפשמב ןיקיזנה
ישילשה דצה תא תוצפל חלשמה לע םולשת תופכל ןתינ אל ,ישילש דצ דגנ הלווע עוציבל
אלא ,ופגב םיקזנב אשיי חולשה .ותוגהנתה לשב וב קבדה ירסומה םגפה ףרח ,ויקזנ לע
,םיקזנב אשיי חלושה םג זאש ,וקוח םחל אוה תולוועה עוציב רשא םדאכ קזחומ אוה םא
.ונניינעל רתויב בורקה אשונ

ןידה תיב לש תיללכה ותוכמסמ איצוהל ידכ ךכב ןיא יכ רמאיי הז ןיינעב יכ םא .9
ןשוח ,ךורע ןחלוש) תיניירבע וא תיקיזנ תוגהנתה תוטשפתה עונמל תואבה תונקת ןיקתהל
:ם”במרה ירבדכו .(א ףיעס ,ב ןמיס ,טפשמ

ןפואב ךומתלמ ענמנה םדא ןהיפל תויואטבתה אוצמל ןתינ יכ ןיוצי ףוסבלו .10
וליאכ בשחיי ,הרומח הריבע רבע וא לוועש ךכ לשב ןידל רחא םדא תאבהב ישעמ
:קחצי תחנמה בתוכ ךכו .הריבעה תא עציב ומצע אוה (תירסומ הניחבמ)

תיב תתימ ןיבייוחמ ןניאש ןהב אצויכו םינחצרה ולא לכו”
תנקתו תוכלמה ןידב םגרהל לארשי ךלמ הצר םא .ןיד
תארוהב םגרהל ןיד תיב ואר םא ןכו .ודיב תושרה םלועה
המ יפכ תושר םהל שי ךכל הכירצ העשה התיה םא .העש
הכירצ העשה התיה אלו ךלמה םגרה אלש ירה .ואריש
םתוכהל םוקמ לכמ ןיבייח ןיד תיב ירה רבדה קזחל ךכל
םינש קוצמבו רוצמב םרסאל התימל הבורקה הבר הכמ
ראש לע םייאלו דיחפהל ידכ רעצ ינימ לכב ןרעצלו תובר
רמאיו לושכמלו הקופל םהל רבדה היהי אלש םיעשרה
“רטפאו ינולפ השעש ךרדכ יביוא גורהל בבסמ ינירה
:םג וארו ;ה-ד ,’ב ,שפנה תרימשו חצור ,הרות הנשמ)
.(‘י ,ד”כ ,ןירדהנס

45

.םייוציפ תקנעה ןיינעב רמוחו לק ,ךכ ןיד תיב תתימ שנועב םא

,ימנ יאב בתכש המב ,ל”נה מ”כה ירבדל ,עגר ומכ הבישאו”
בייח היה תוכז ול עדוי הזו ,וגרהל םיצור ויה וליאש םשכד
םא ימנ ןידה אוה ,יקנ םד ךפשי אלש ידכ ,וליצהל דיעהל
אוהש ,הבוח ול עדוי הזו ,םידע ןיאש יפל ,ורטופל םיצור
,םקונ וניאו םקנ םוקנל תודע עדויש ןויכ ,רחאל וגרה ולאכ

46

הורע רבד האורה לכש ,(תוכמד אמק קרפב) ש”ארה ש”מכו
,ונושל ןאכ דע ךברקמ ערה תרעבו םייקל ,דיעהל בייח
בשחנ ,חצורב ותודע שבוכהד ,שדח רבד הזב ןנעימשאו
ףאד הארנו ,רואיב ךירצ הז רבדו ,חצורה אוה היה ולאכ
ןילוח) ןייע םייח ילעבב וליפא רמאנ ,ךברקמ ערה תרעבוד
רמאנש הממ דמלנ הז רבד רקיע םוקמ לכמ ,(א”ע א”מק
,(א”כקת) ךוניחב בתכו ,חצורה לע לומחל אלש ,ןיד תיבל
סוחת אלו ,’וגו שפנב שפנ ךיניע סוחת אל רמאנ הז לעד
םד רעבנו םיקיזמה ריסנ אל םאש ,יקנה םד תרעבו ךיניע
תונידמה ובשייתי אלו ,ועלב םייח והער תא שיא ,וניברקמ
רעבלד ,(חצור תוכלהמ ב”פ) ם”במרב ןייעו ,םש ןייע
לעש ןויכ ןכ לעו ,םש ןייע םלועה תנקת םושמ שי ,םינחצרה
וליאכ בשחנ ,תוחיצרה הברתי ,חצורה לע דיעהל ותעינמ ידי
שממ יוהו תוחיצרה ענומ ותודע ידי לע אליממו ,אוה וגרה
“ל”נכ הזב הז יולת ריפשו ,יקנ םד ךפשי לש דיעמ וליאכ
.(“הבישאו” ה”ד ח ןמיס ה קלח ,קחצי תחנמ ת”וש)

הלווע ררשאמ דגנ םיישנוע םייוציפ
תושרה לש התולהנתה היפל ירבח לש ותדמעל ףרטצמ ינא ,ליעל יתנייצש יפכ .11
םימעטה לע דמע ירבח .ןיקיזנה תדוקפל 12 ףיעס יפל “רורשא” ידכ הלוע תיניטסלפה
יכ ,תיצמתב קר ןייצא .םירבדה לע ףיסוהל ךרוצ האור ינניאו הבחרהב וז העיבק דוסיבש
ןיד יקספל הינפה ךות יאקירמאה ןידה לע רובידה תא םהיתונעטב וביחרה םיבישמה
ןידה יקספב ןויעמש אלא .רורשא הווהמ אל לוועמב תיפסכ הכימת יכ םתנעטל םידמלמה
Mallory ןיינעב .ונינפלש הרקמה לע דמלל ידכ םהב ןיא יכ הלוע ,םיבישמה ונפה םהילא
םג רשא ,תוריד ןיינב לעב ידי לע קסעוהש םדאב רבוד v. O’Neil, 69 So. 2d 313 (1954)
רשאכ ,תותימצל תוכנל הל םרגו תעבותב הרי םדא ותוא .ןיינבב תורידה תחאב ררוגתה
ךישמהל ול ןתנש ךכב רתיה ןיב דבועה תולועפ תא ררשיא ןיינבה לעבש התייה הנעטה
Draper v. Olivere ןיינעב .תוברע דימעהל ול עייסו ןיד ךרוע ול רכש ,ןיינבב ררוגתהל
םע הרשקתהש הרבחב דבעש םדאב רבוד Paving & Constr. Co., 54 Del. 433 (1962)
רבעש ,עבותה ןיבל םדא ותוא ןיב .שיבכ לש ץופיש תודובע עוציב ךרוצל הייריעה
עבותה זפשוא היתובקעבש המילא הרגת החתפתה ,ץופישה תודובע לשב םסחנש שיבכב
ךכב דבועה לש וישעמ תא הררשיא הקיסעמה הרבחה יכ העיבתב ןעטנ .תולבח ול ומרגנו
רחאל תינשב ותוא הקיסעהש ךכבו ,יאנת לע רורחשבו תוברעב לופיטב ול העייסש
הכימתה םהבש םירקמב רבודמ יכ דמלל ידכ ןידה יקספ לש הז רצק רואיתב יד .םישעמה
תוביסנמ תשק יווחטמכ אופא םיקוחר הלא םירקמ .רתויב ךומנ ףרב היוצמ תיפסכה
ינבלו םילבחמל םימולשת עובק ןפואב הריבעמ תיניטסלפה תושרה ןהב ,ונניינע

הנורחאל הנודנ וז היגוס ,ירבח עיבצהש יפכ .םיישנוע םייוציפ תקיספ ןיינעלו .12
תימע חונמה ןובזע 2144/13 א”ע) הז טפשמ תיבב ונתינש ןיד יקספ ינשב ףיקמ ןפואב
71/18 א”ע ;(ןיטנמ ןיינע :ןלהל) (6.12.2017) תיאניטסלפה תושרה ‘נ ל”ז ןיטנמ סומע
((םולש ןב ןיינע :ןלהל) (10.3.2021) ל”ז םולש ןב ןורש החונמה ישרוי ‘נ תיניטסלפה תושרה
בייחל תוכמסב וריכה טפשמה יתב יכ ריכזאש יד .ערוג – םהב רומאה לע ףיסומה לכו
ואר) ויקזנ וכרעוה ובש הזמ רתוי הובג יפסכ רועישב םיישנוע םייוציפ םולשתב קיזמ
ידוהיה עבורה חותיפו םוקישל הרבחה ‘נ ל”ז רגניטא לאכימ חונמה ןובזע 140/00 א”ע :םג
קחצי ;(רגניטא ןיינע :ןלהל) (2004) 566 ,486 (4)חנ ד”פ ,מ”עב םילשוריב הקיתעה ריעב
הרודהמ) 579 תיללכה ןיקיזנה תרות – ןיקיזנה יניד ןישח לאשימו קרב ןרהא ,דרלגנא
םייוציפה הבוג תעיבק .((תלוזה ישעמל תוירחא ,קרב :ןלהל) (1976 ךרוע יקסדט דג ,הינש
םייוציפ דסומ לש תיזכרמה תילכתה חכונ ,קיזמה לש וישעמ תרמוחמ תעפשומ םיישנועה
,ןיטנמ ןיינעב הבחרהב רקסנש יפכ) העתרהו השינע לש םיילנויצר לע תנעשנה הז
א”ע ;78-76 תואקספ ,םולש ןב ןיינע ;564-562 ‘מע ,רגניטא ןיינע ;119-108 תואקספ
האישנל הנשמה לש ותעד תווחל 38-ו 35 תואקספ ,סיה הדוהי ‘פורפ ‘נ יבצ-ןב 4576/08
םייוציפה תילכת רקיעש רמול ןתינ תיצמתב .((יבצ-ןב :ןלהל) (7.7.2011) ןילביר ‘א
השינעה ןיב המילה םייקתתש ךכ עציבש הלוועה השעמ לע לוועמל לומגל איה םיישנועה
.קיזמה תוגהנתהמ תיתרבח הדילס תפקתשמ םג ךכב .וישעמבש תירסומה הרמוחה ןיבל
העתרה ,םיברהו דיחיה יפלכ העתרה רוציל דעונ םיישנוע םייוציפב קיזמה בויח ,ףסונב
קיזמהש ךכל םורגי םיישנוע םייוציפב קיזמ בויח .הלווע ישעמ לש םתונשיה תא ענמתש
רקיעב תאז .תוינעגופ תולועפ תיישעמ אובל דיתעל ענמייו רציש קזנה אולמ תא םינפי
ןב ןיינע) היד הליעי העתרה רוציל ידכ םיליגרה םייקיזנה םייוציפב ןיא םהבש םיבצמב
.(37 הקספ ,יבצ-ןב ןיינע ;564 ‘מע ,רגניטא ןיינע ;77 הקספ ,םולש

ןידב םג יוטיב ידיל אב קיזמה םדאה דגנ העתרהב ךרוצה יכ ןיוצי רגסומ רמאמב .13
,ךורע ןחלוש ;ב”ע ,חמ ןיטיג ,ילבב) “תידיעב םהל ןימשׁ ןיקיזנה”ש איה הכלהה .ירבעה
הפיה ךותמ ותוצפל בייח ורבחל קיזמה םדא ונייה .(ב ףיעס ,טפש ןמיס טפשמ ןשוח
:וז הכלה ירוחאמ דמועה םעטה תא הריבסמ ארמגה .ויסכנבש

47

ןהל ןימש ןיקזינה ורמא המ ינפמ :ןועמש יבר רמא”
םדא רמאיש ידכ .ןינסמחה ינפמו םינלזגה ינפמ ?תידיעב
יסכנל ןידרוי ןיד תיב רחמל .סמוח ינא המלו לזוג ינא המל
בטימ’ הרותב בותכש המ לע םיכמוסו ילש האנ הדש ןילטונו

םיישנועה םייוציפה לש (“יתפורת אלה”) דחוימה םייפוא ,ןכא .ונניינעל הרזחבו .14
וק לע םייוצמכ םיישנוע םייוציפ לש םנויפא חכונ .יחרזאהו יקיזנה ףונב גירח הווהמ
ותרטמש ,ילילפה טפשמה ןיבל ,קוזינה יוציפ ותרטמש ,יחרזאה טפשמה ןיב רפתה
ןיב .(564-563 ‘מע ,רגניטא ןיינע) הריהז השיג םהיבגל הטקננ הקיספב ,קיזמה תשינע
,לומגו השינע ילוקיש םיחנומ םדוסיבש םייוציפ קיזמ לע ליטהל םוקמ ןיא יכ ןעטנ רתיה
םיישנוע םייוציפ תקיספ יכ ;ןיקיזנה יניד םע דחא הנקב םילוע םניאש םילוקיש םהש
ךכב קיזמה חופיק ךות ,ילילפה ךילהל םירומשה תומרונו םילכ יחרזאה ךילהל הרידחמ
םייוציפ תקיספ יכו ;ילילפה ךילהב ול תודמועש תוינוידה תונגהה ונממ תוללשנש
ןיינע ;121 הקספ ,ןיטנמ ןיינע) “הלופכ” השינע לש בצמב קיזמה תא הדימעמ םיישנוע
יוציפהש רמאנ ,קוזינה לש וטבמ תדוקנמ ףא .(36 הקספ ,יבצ-ןב ןיינע ;80 הקספ ,םולש ןב
ודעונ ולא םייוציפ ןכש ,הקדצה ול ןיאש “םימש תתמ” הווהמ קזנה רועישמ גרוחה
-ןב ןיינע ;121 הקספ ,ןיטנמ ןיינע ;80 הקספ ,םולש ןב ןיינע) תויתרבח תורטמ תמשגהל
םייוציפ תקיספ תבוטל םידמוע םילוקיש טעמ אל ,ינשה רבעה ןמ .(36 הקספ ,יבצ
יחרזאל רבעמ” רשיפ הילטו יבצ-ןזור רכששי :וארו) םימיאתמה םירקמב םיישנוע
וניא םיכילהה ןיב לובגה יכו ;((2018) 489 חל םיטפשמ “ןידה ירדסל שדח רדס :ילילפלו
ןיינע) םיגירח םיבצמב השינע ךרוצל ןיקיזנה ינידב שומיש תינורקע לולשל ןיאו דח הכ
.(122 הקספ ,ןיטנמ ןיינע ;563 ‘מע ,רגניטא

48

ןיקזינה ורמא ךכיפל (4 בכ תומש) ‘םלשי ומרכ בטימו והדש
.(ב”ע ,טמ ןיטיג ,ילבב) “תידיעב ןהל ןימש

םכסומ ,םיישנוע םייוציפ תתשה דוסיב םינומטה םיישקל בל םישבו ,תאז לכ דצל .15
םהב ,םיגירח םירקמב קר תאזו םיישנוע םייוציפ תתשהב תוריהזב גוהנל שי יכ לכה לע
תויתקוח תויוכזב השק העיגפ המע שיש וזכ וא דחוימב הרומחו תממוקמ הלווע העצוב
1080/07 א”ע ;563 ‘מע ,רגניטא ןיינע ;134 הקספ ,ןיטנמ ןיינע ;81 הקספ ,םולש ןב ןיינע)
ןובזע 9656/03 א”ע ;(8.11.2009) 9 הקספ ,לארשי תרטשמ ‘נ ל”ז ינולפ חונמה ןובזע

םילוקישה לולכמ יכ הנקסמל עיגנ לקנב ,ליעל וטרופש םינחבמה תא םשיינ םא .16
ירבח ןייצש יפכ .ונניינעב םיישנוע םייוציפ תתשה תבוטל ףכה תא םיטמ םייטנוולרה
תררועמה תיניטסלפה תושרה תוינידמב רבודמ ,(38-37 תואקספב רקיעב) ותעד תווחב
תררועמ איה ;דחוימב הרומח איה ;תממוקמ איה ;התלבוס הניא תעדהש שפנ טאש
תררשאמ קר אל איהו ;אדירג תונלשרב אלו “ןודזב”ו ןווכמ תנווכב תישענ איה ;הדילס
ירבח ירבדכו ,רורט תולועפ עוציב ץרמתל ידכ הב שי אלא ,דבעידב תוגהנתהה תא
רשק חיכוהל ןתינ םהבש םירקמ םתואב יותיפו לודיש לש ורדגל סנכיהל הלוכיש ןכתיי”
.(תעדה תווחל 39 הקספ) “יטרקנוק עוגיפ ןיבל םילומגתה תומדב ץירמתה ןיב יתביס
תאלממ םימיאתמה םירקמב תיניטסלפה תושרה דגנ םיישנוע םייוציפ תקיספ ,ןכ ומכ
.אובל דיתעל תוינעגופ תולועפ תעינמ לש םייוציפה תקיספ דוסיב דמועה לנויצרה רחא
הביסה ?תיניטסלפה תושרה לע םיישנוע םייוציפ תתשה לוקשל ידכ שורד דוע המ
ףיעסב “רורשיא”ה תפולחש איה ,םיישנוע םייוציפ תקיספ ירבח ללוש היטעבש הדיחיה
עטנ” איה ףא םיישנוע םייוציפ תקיספו ,ןיקיזנה ינידב “רז עטנ” איה ןיקיזנה תדוקפל 12
השעמ ןיגב ‘ררשאמה’ לש ותוירחא תא ביחרהלו רז עטנ לע רז עטנ ביכרהל” ןיאו ,”רז
שי דציכ האור אל ינא .(ותעד תווחל 50 הקספ) “ישנוע יוציפ לע םג ,דבעידב השענש
םירקמב םיישנוע םייוציפ תישהל תורשפאל תחתמ עקרקה תא טומשל ידכ רומאה קומינב
.ךכל םימיאתמה

49

,ךכל המגוד .ונטפשמ תטישל הרז הניא “רז עטנ לע רז עטנ” תבכרה ,תישאר .17
ךילה תרגסמב הריבע עגפנל םייוציפ תקיספב אוצמל ןתינ ,ונניינעל המ תדימב הבורק
הארוה יבגל .(ןישנועה קוח :ןלהל) 1977-ז”לשתה ,ןישנועה קוחל 77 ףיעס חוכמ ילילפ
לש ערז לתש קקוחמה .ןישנועה ןידב רז עטנ איה הווהמ ,הנכותבו הרקיעמ” יכ עבקנ וז
ערזה לש ונויפאמו ויפואמ התניש אל וז העירז ךא ,ןישנועה ןיד יככותב יחרזא טפשמ

םניא םה ,ןיקיזנה ינידל “םירז םיעטנ” ינשב רבודמש ףא – רקיעה ןאכו ,תינש .18
תודמועה תויזכרמה תוילכתה תחא ,ליעל רומאכ .הז תא הז םימילשמ אלא הזל הז םירז
ומכ .הלווע ישעמ לש םתונשיה ינפמ לוועמה תעתרה איה םיישנוע םייוציפ תתשה דוסיב
תדוקפל 12 ףיעסבש רורשיאה תפולח לש הדוסיב םג ,ותעד תווחב ירבח ןייצש יפכ ,ןכ
תילכת תדמוע םירדסהה ינש דוסיבו ליאוה .תיתעתרה תילכת רתיה ןיב תדמוע ןיקיזנה
םהינשש םעטהמ קר הז דצל הז שומיש םהב תושעל תורשפאה תא לולשל הביס ןיא ,המוד
ררועמ וניאש קר אל וידחי םירדסהה ינשב שומישה ,הברדא .ןיקיזנה יניד ףונב םיגירח
ףא וא ןיקיזנה ינידבש םיליגרה םינונגנמב יד ןיא םהב םירקמב שקבתמ ףא אוה ,ישוק
םינונגנמ ינשב אופא רבודמ .תשרדנה הדימב העתרהה תא גישהל ידכ ילילפה ןידב
תגשומ הניא תיתעתרהה תילכתה םהב םירקמב שרדיהל יושע הז דצל הז םמויקש
העתרה תגשה הניינעש תילכתה יכ ןיוצי ףא הז רשקהב .הדבל תוירחאה תלטה תועצמאב
וזככ הרכוה ,םהב הנומטה הרתיה הרמוחה לע ,רורט יעוגיפב רבודמ רשאכ תישממ
,םולש ןב ןיינע) ילילפ ךילהב שנוע לטוה רשאכ ףא םיישנוע םייוציפ תלטה הקידצמה
שנוע לטוה וב םוקמ םיישנוע םייוציפ ליטהל ןיא ויפל ללכל גירחכ תאז .(86 הקספ
.(140 הקספ ,ןיטנמ ןיינע ;564 ‘מע ,רגניטא ןיינע ;ג”כ הקספ ,תינולפ ןיינע) ילילפ ךילהב

50

,ירבח ןייצש יפכ .ונניינע תוביסנב קהבומ ןפואב יוטיב ידיל םיאב הלא םירבד .19
םירבעומה םיפסכהמ רורטל הקיזב תיניטסלפה תושרה המלישש םיפסכ תאפקהל קוחה
תא לטבלו רורט תוליעפ תתחפהל איבהל” דעונ 2018-ח”עשתה ,לארשי תלשמממ הילא
קקוחמה הז קוח תרגסמב .(רומאה קוחל 1 ףיעס) “[…] רורט תוליעפל ילכלכה ץירמתה
םיברועמ ויהש ימל תיניטסלפה תושרה הריבעמש םימולשתב שי יכ ותעד תא עיבה
ירבד) רורט ישעמב הכימת תעבה םושמ ,םהיתוחפשמ ינבלו םילארשי דגנ רורט תוליעפב
-ח”עשתה ,רורטב התכימת לשב תיניטסלפה תושרל םיפסכ זוזיק קוח תעצהל רבסהה

5

הרש”פ הוסיפה וטענה כי אין בחוק להקפאת כספים כדי לבסס את אחריותה,
וכפי שנלמד מהתייחסותו של בית משפט זה למקרי עבר דומים, אין להטיל אחריות
נזיקית בגין פעולה כללית וגורפת. החלת דוקטרינת האישרור על תמיכה כלכלית
במשפחות אסירים מרחיבה יתר על המידה את גבולות האחריות בנזיקין וחושפת גורמים
שונים לתביעות, כמו מדינת ישראל המשלמת קצבה לאסירים משוחררים.

.6

לאחר הגשת הטיעונים התבקש היועץ המשפטי לממשלה לחוות דעתו בשאלה
אם תשלום תגמולים על ידי הרש”פ, כשלעצמו ולאור החוק להקפאת כספים, הוא בבחינת
אישרור של מעשי הטרור מושא הערעור כמשמעותו בסעיף 12 לפקודה (החלטה מיום
2.12.2020). לבקשת היועץ המשפטי, ניתנו מספר ארכות להגשת עמדתו, ולאחר

שנתבקשה ארכה נוספת, מן הטעם שטרם הסתיימה ההתייעצות עם גורמים שונים, ניתנה

החלטתנו מיום 8.7.2021 שבה נאמר: “קשה להלום כי הצגת עמדה בשאלה משפטית
ממוקדת תארך תשעה חודשים. לאור הסכמת הצדדים, ניתנת בזה הארכה המבוקשת.
מובהר כי בית המשפט ערוך ליתן פסק דינו גם ללא עמדת היועץ המשפטי, ואם היועץ
המשפטי יבקש להשתחרר’ ממתן עמדתו בסוגיה, הרי שככל שתוגש בקשה מתאימה בית
המשפט ייעתר לה”.

ואכן, בעקבות החלטתנו הנ”ל, הודיע היועץ המשפטי לממשלה ביום 5.9.2021

כי אין בדעתו להתייצב להליך, ונביא את הודעתו כלשונה:

.7

” […] מתכבד היועץ המשפטי לממשלה להודיע לבית
המשפט הנכבד, כי לאחר שעמדות כלל גורמי המדינה
הרלוונטיים הובאו לפניו ולאחר שבחן ושקל את מלוא
ההיבטים של הסוגיה – לרבות אלה הכרוכים ביחסי החוץ
והביטחון של מדינת ישראל, הוא מבקש להודיע שלא
יתייצב להליך”.

ביני לביני הוגשה בקשת עמותת “מגן לנפגעי טרור” (להלן: העמותה) להצטרף
לערעור כ”ידידת בית המשפט”, ולבקשתה צורפה עמדה כתובה. משהביעה העמותה
ממילא את עמדתה, לא מצאנו לצרפה במעמד של “ידיד בית המשפט” לאור השלב שבו
נמצא ההליך. בהמשך לכך, המערערים ביקשו להגיש טיעונים משלימים המסתמכים על
בקשת העמותה, ויצוין כי הטיעונים שהוגשו ביום 21.4.2021 כללו את עמדת העמותה

ככתבה וכלשונה.

מכל אלה יש להסיק, כך לטענת המערערים, כי “קיים קשר הדוק וישיר בין מעשה
הטרור הקונקרטי שביצע מפגע קונקרטי לבין גובה התגמול הקונקרטי שהרש”פ מעניקה
לו” (ההדגשות במקור), ומתן תגמול באופן מודע ומכוון לכל מפגע ומפגע בהתאם
למעשה הטרור הקונקרטי שביצע, מביא למסקנה כי הרש”פ מעורבת בכל אחד ממעשי
הטרור ומאשררת אותו בדיעבד, כמשמעות המונח בסעיף 12 לפקודה.

עוד לטענת המערערים, הענקת התגמולים מהווה תמריץ לבצע מעשי טרור
ולרש”פ תפקיד אינטגרלי ומשמעותי בשרשרת האירועים שהובילה לביצועם, כך שיש
לראות בה כמשדלת ומפתה לביצועם. כמו כן, הענקת התגמולים מקרבת את הרש”פ אל
סף האחריות של המעוול העיקרי מכוח העוולה של הפרת חובה חקוקה, כך שיש לראותה
כמי ששיתפה עצמה בכל מעשה טרור קונקרטי. לשיטתם של המערערים, לאחר שנמצא
כי הרש”פ היא מעוולת על פי אחת או יותר מהחלופות שבסעיף 12 לפקודה, יש להטיל
עליה אחריות גם בשל שיקולי הרתעה, ודי בכך שהרש”פ יוצרת סיכון כללי לגרימת נזק
לחיי אדם כדי להטיל עליה אחריות בגין כל פיגוע קונקרטי, ולמצער להעביר אליה את
נטל ההוכחה.

הרש”פ מנגד חזרה והדגישה כי לצורך הטלת אחריות עליה, יש להוכיח קשר
ישיר בין הפיגוע לבינה. עוד נטען כי הטלת אחריות בגין תשלום תגמולים משנה את
ההלכה הנוהגת, ויש לה השפעות רוחב על יכולת ההישרדות של הרש”פ ועל משמעות

חלופת האישרור שבסעיף 12 לפקודה, גם בתביעות נזיקיות שלא עוסקות באירועי טרור

כבענייננו. הרש”פ טענה כי המערערים הוסיפו טענות עובדתיות ומשפטיות חדשות שלא
נטענו בסיכומיהם ושלא הוכחו בראיות קבילות בפני בית משפט קמא, והפנתה לחוות

.8

51

תססובמ “רורשיא” לש םירקמ םתואל סנכנ ונינפלש הרקמה יכ ירבח לש ותעיבק .20
ץירמת םושמ תיניטסלפה תושרה לש םולשתה תוינידמב שיש ךכ לע ,רקיעב ףאו ,םג
המצעלשכ תוירחאה תלטהש אלא .(ותעד תווחל 54-ו 49 תואקספ) רורט ישעמל לומגתו
יעגפנ ,ירבח ןייצש יפכ .וז תוינידמ םויק ךשמה ינפמ תקפסמ העתרה הקינעמ הניא
קוח) םילומגתה יקוח חוכמ הנידמה רצואמ םימולשתל םיאכז םהיבורקו הביא תולועפ
הכרעמב ופסנש םילייח תוחפשמ קוחו 1970-ל”שתה ,הביא תולועפ יעגפנל םילומגתה
םירחא םיקוח חוכמ םייוציפ עובתל םיאשר ףא םהו ,(1950-י”שתה ,(םוקישו םילומגת)
םניא םיעגפנה רשאכ םיליבקמ םילולסמ ינשב רבודמ ,תאז םע .ןיקיזנה תדוקפ ןוגכ
םג םילומגתה יקוח לש לולסמבו יקיזנה לולסמב וקספייש םימוכסה תא תובגל םיאשר
תובגל יאשר קוזינ .םיישנוע םייוציפ אוה ,םולש ןב ןיינעב עבקנ רשא ,ךכל גירחה .דחי
ול םימלושמה םימולשתל ףסונב תיקיזנ העיבת תרגסמב ול םיעיגמה םיישנוע םייוציפ
ותדמע ,תאז חכונ .(םש תוינפההו ירבח לש ותעד תווחל 51 הקספ) םילומגתה יקוח חוכמ
ליבות ,תררשאמכ תיניטסלפה תושרה לע םיישנוע םייוציפ תלטה תללושה ירבח לש
םייוציפב תיניטסלפה תושרה תא בייחל תורשפאב הרכהה וליאו העתרהה םרוג ןוקירל
הדגנ תועיבת תשגה ינפמ הנכסב התוא דימעת ,תעצבמ איהש םימולשתה ןיגב םיישנוע
הווהמ” ררשאמ לע תוירחא תלטה ,ירבח תדמעל ןכא .תשרדנה העתרהה גשות ךכבו
ןיא ךכשמו ,”ישנוע טנמלא ןיעמ הב שיש ,[…] mens rea לע היצקנס ןיעמ המצעלשכ
הדמעל ףתוש ינניא .(ותעד תווחל 50 הקספ) םיישנוע םייוציפ םג ררשאמה לע ליטהל
הבשחמה” קר אוה רורשיא ןיגב תוירחא תלטהל םעטה היפל השיפתל םאתהב ףא .וז
תלטה ,קזנל םרוג וניא רורשאהש תורמל ונייה – רורשאל תיוולנה (mens rea) “תילילפה
הלוועה עוציב דעב ררשאמה לש ותעד יוליג וא ונוצר תעבה םצע לשב תקדצומ היצקנסה
תמייק ןכלו (G. Tedeschi, Authorization of Torts, 4 ISR. L. REV. 1, 17 (1969))
תניחבמ “לודיש”ל רורשיאה בורק וב םוקמ – קזנה רועישב םייוציפב קר ובייחל הקדצה
תלטה ענומ רבדה ןיא ,הלוועה עוציבל הדהא ייוליגב ךא אטבתמ וניאו ותמצועו ותוהמ
.םירישיה םיקזנה רועישל רבעמ םיישנוע םייוציפ

תוירחא תלטה יכ ,הבחרהב ירבח הּראיתש יפכ ,דוסיה תחנהל רשקב קלוח ןיא .22
רקובמו ריהז ןפואב תושעיהל הכירצ ןיקיזנה תדוקפל 12 ףיעס תארוה חוכמ ןיקיזנב
העוציבל תוירחא תליטנ לע עיבצה השעמה םהב םירקמב קרו ,(ותעד תווחל 17 הקספ)
ודעונ הלא םיינדפק םיאנת .(ותעד תווחל 42 הקספ) ךכל ןוכיסה תליטנ לע וא הלוועה לש
יכ ענמנה ןמ אלש אלא .ןכ תושעל קדצומ םהבש םירקמב קר לטות תוירחאה יכ אדוול
שיש וזכ הדימב הרמוחו המשא ררשאמה ישעמב אצמית םיקהבומ םירקמ םתואב אקווד
.ךכ לע דיעי ונינפלש הרקמהו ,םיישנוע םייוציפב םג ובייחל הקדצהה תא קזחל ידכ הב

הללכהב .ינא םג תאז יתישע ,םיל רבעמ לא וטבמ תא טיסהל רחב ירבחו ליאוה .23
ןיגב קיסעמ לע םג םיישנוע םייוציפ ליטהל תורשפאב ריכמ יאקירמאה ןידה יכ רמול ןתינ
קלח ,תאז דצב .דבועה ישעמב לגרו די היה אל קיסעמלש תורמל ,וידבוע לש םישעמ
קיסעמ לע םיישנוע םייוציפ ליטהל תורשפאה תא ליבגהל ורחב תירבה תוצרא תונידממ
םידחוימה םירקמה לע ,”תוליבגמ” תונידמ ןתואב םגש אלא .דבלב םידחוימ םירקמל
לש וישעמ תא ררשיא קיסעמה םהב םירקמ םג םינמנ םיישנוע םייוציפ תלטה םירשפאמה
הריקס ,ילארשי טפשמ ,םייטרואית םיטביה – םיישנוע םייוציפ דוד ןב רואיל :וארו) דבועה
רקחמו הקיקח םוחת ,תיטפשמה הכשלה ,תסנכה) 116 ‘מע ,הקיקחל םילוקישו הוושמ
Anthony J. Sebok, ;(הוושמ הריקס – םיישנוע םייוציפ ,תסנכה :ןלהל) (2016 ,יטפשמ
“Punitive Damages in the United States”, in Koziol and Wilcox (eds.), Punitive
:ןלהל) Damages: Common Law and Civil Law Perspectives 155, 156 (2009)
.((Sebok

52

העיבתב יכ עבוק ,הינרופילק תנידמ לש Civil Code-ל 3294(a) ףיעס ,לשמל ךכ .24
יכ תוענכשמו תורורב תויארב חכוה רשאכ ,הזוחמ תעבונ הניאש תובייחתה תרפה ןיגב
עובתל ,”םיליגר” םייוציפל ףסונב ,עבותה יאשר ,ןודזב וא המרמב ,קשועב לעפ עבתנה
יפל םייוציפב ביוחי אל קיסעמ יכ 3294(b) ףיעס עבוק תאז דצב .םיישנוע םייוציפ םג

Nevada Revised -ל 42.007-ו 42.005 םיפיעסב םג תמייק המוד חסונב הארוה .25
Sierra v. Desert Palace, Inc., 2014 U.S. Dist. :וארו) הדאבנ תנידמ לש Statutes
Velasquez v. S.B. Rest. Co., 2011 U.S. Dist. LEXIS 109325 ;LEXIS 136123 (2014)
:לשמל וארו) יקטנק תנידמ לש Kentucky Revised Statute-ל 411.184 ףיעסבו ,((2011)
MV Transp. Inc. ;St. Joseph Healthcare, Inc. v. Thomas, 487 S.W.3d 864 (2016)
.(v. Allgeier, 433 S.W.3d 324 (2014)

60 קרפל 3702(a) ףיעס .המוד יפוא תלעב הארוה אוצמל ןתינ סזנק תנידמב םג .26
יכ עבוק ,תיחרזא הרודצורפב קסועה קרפה תחת יוצמה ,Kansas Statutes Annotated-ב
רשפאל שי םאה הליחת עבקיי ,םיישנוע םייוציפ עובתל ןתינ הבש תיחרזא הנעבות לכב
םייוציפה םוכס תעיבקל דרפנ ךילה להנתי ,רשואי רבדהש לככו ;םיישנוע םייוציפ עבותל
וא להנמ לע המגודל םייוציפ ותשוי אל יכ ,עבוקו ףיסומ 3702(d) ףיעס .קוספל שיש
וא הרשוא הנודנה תוגהנתהה םא אלא ,םהלש דבוע וא ןכוס לש וישעמ ןיגב קיסעמ
לעב וא ףתוש ,רבח לש וישעמ ןיגב דיגאת וא תופתוש ,התומע בייחי אל ןכו ;הררשוא
הז ףיעס לש ומושייל) הנודנה תוגהנתהה תא וררשיא וא ורשיא םה ןכ םא אלא ,תוינמ
;Walls v. MiraCorp, Inc., 2011 U.S. Dist. LEXIS 46326 (2011) :לשמל ואר הקיספב
.(JCM, LLC v. Heinen Bros. Agra Servs., 2013 U.S. Dist. LEXIS 173019 (2013)

53

Civil -ב היוצמ רורשא לש הרקמב םיישנוע םייוציפ תלטהל תפסונ המגוד .27
תיב יכ עבוק רומאה דוקל 41.005 ףיעס .ססקט תנידמ לש Practice and Remedies Code
המרגנש העיגפ הדוסיבש העיבת תרגסמב םיישנוע םייוציפב םדא בייחי אל טפשמה
ויפל גירח ףיעסה עבוק תאז דצב .רחא םדא ידי לע השענש ילילפ השעמ ןיגב עבותל
,ולש דבוע ידי לע עצוב השעמה וב םוקמ םיישנוע םייוציפב עבתנה תא בייחל היהי ןתינ
הדובעה תא עצבל רישכ היה אל דבועה ;השעמה תא עצבל דבועל הרוה קיסעמה םא תאזו
;ותקסעה תרגסמב לעפו ילוהינ דיקפתב קסעוה דבועה ;ותקסעהב ןודזב לעפ קיסעמהו
.השעמה תא ררשיא וא רשיא קיסעמה וא

תא ינורקע ןפואב לולשל ןיא יכ איה יתעד ,ליעל םירומאה םימעטה לכמ
איה יתעד ,ונינפלש הרקמל עגונה לכב .ררשאמ לע םיישנוע םייוציפ ליטהל תורשפאה
.תיניטסלפה תושרה לע םיישנוע םייוציפ תלטה םיקידצמה םיאנתה לכ םימייקתמ יכ
תניחב םשל יזוחמה טפשמה תיבל קיתה תא ריזחהל שיש ירבח תעדל אופא ינא ףתוש
ישנועה יוציפה הבוג תא םג ןוחבל ךכ ךותבו ,םירערעמל עיגמה יקיזנה יוציפה הבוג
.תושרה לע תשויש

54

ט פ ו ש

:ףפוקסורג ‘ע טפושה

רשא ,טרופמו ףיקמ ןיד קספ ונורשכ בורב בתכ ,תימע קחצי טפושה ,ירבח
,ירעצל .(םיישנוע םייוציפ תקיספ ןיינעל טרפ) ץנימ דוד טפושה ירבח םג ףרטצמ וירקיעל
רורשאה תפולח לש התלוחת ףקיהל עגונב יתדמעשמ ,םתעדל יתעד ףרצל לכוא אל
הנוש (הדוקפה וא ןיקיזנה תדוקפ :ןלהל) [שדח חסונ] ןיקיזנה תדוקפל 12 ףיעסב העובקה
.םתדמעמ

רבודמש ףא לע .דוחל ןיקיזנב תוירחא תלטהו ,דוחל תויצקנסו יוניג םלואו .2
ןתינ אל ידידל ,הרוגימלו היוניגל לועפל ךירצו ןתינ רשא ,הלוספ םילומגת תוינידמב
פ”שרה לע תיקיזנ תוירחא תלטהל יטפשמ סיסב ,הדבל תדמוע איהשכ ,וז תוינידמב תוארל
.יתשיג תא ןלהל ראבא .ןיקיזנה תדוקפל 12 ףיעסב העובקה רורשאה תפולח חוכמ

55

רוּרשׁאה תפולחו ןיקיזנה תדוקפל 12 ףיעס

השעמל התפמ וא ץעיימ ,עייסמ ,ומצע ףתשמה” יכ עבוק ןיקיזנה תדוקפל 12 ףיעס .3
,םתוא ררשאמ וא השרמ ,הווצמ וא ,ותלוז ידי לע תושעיהל םידמועש וא ושענש ,לדחמל וא
ביחרמ הז ףיעס ,(וניד קספל 11-10 תואקספב) תימע טפושה ןייצש יפכ .”םהילע בח אהי
עצבמה לע קר אל הרישי תוירחא ליטהל רשפאמו ,תיקיזנ תוירחאב םיבייחה לגעמ תא
תויונמה םיכרדה ןמ תחאב הלוועב ומצע ףתישש ימ לע םג אלא ,הלוועה לש ירקיעה
697 ,661 (5)חמ ד”פ ,מ”עב יטירויקס ראק ‘נ מ”עב רוא קוצ 407/89 א”ע :וארו) ףיעסב
(2.4.2013) 26 הקספ ,לאיומ ‘נ רנייו 3024/10 א”ע ;(רוא קוצ ןיינע :ןלהל) (1994)
ויפל – ןיקיזנה ינידב לחה ליגרה ןורקיעה ןמ הז ףיעס גרוח ,ךכב .((רנייו ןיינע :ןלהל)
ישעמל תוירחא” קרב ןרהא :ואר) “תלוזה ישעמל יארחא אוה ןיאו ,וישעמל יארחא םדא”
,ךרוע יקסדט דג ,היינש הרודהמ) 435 ,435 תיללכה ןיקיזנה תרות – ןיקינה יניד “תלוזה
Frederic R. Kellogg Ratification :ואר ןכ .(תלוזה ישעמל תוירחא ,קרב :ןלהל) (1976

56

ירה ,ללככ הדוקפל 12 ףיעס חוכמ ןיקיזנב תוירחא תלטהל סחיב אוה ךכ םאו .4
רורשאה תפולח חוכמ תוירחא תלטהב רבודמש העש ףקות הנשמ םילבקמ םירבדהש
תיברממ הנושב ,(וניד קספל 17 הקספב) תימע טפושה ןייצש יפכ ןכש ,תאז .וב תרכזנה
ועצובש םישעמל תעגונ רורשאה תפולח ,הדוקפל 12 ףיעסב תורכזנה תורחאה תופולחה
תוירחא תלטומ הניגבש הלוועהש רחאל ררשאמה ידי לע וטקננש תולועפ ,ירק – דבעידב
לש הפולחה םג יכ רעוי הנומתה תמלשהל) המלשוהו העצוב רבכ ירקיעה עצבמה לע
:המגודל ,וארו .הלוועה השעמ רחאל ועצובש םישעמל סחייתתש לוכי “ומצע ףתשמה”
הפתישש ימ לע הדוקפל 12 ףיעס חוכמ תוירחא הלטוה םש ,36-32 תואקספ ,רנייו ןיינע
וגשוהש םיפסכ ןיעדויב הסיכל הלטנש ךכב ,היבא עציבש הלוועה השעמב דבעידב המצע
הקיספב עבקנ ,רורשאה תפולח לש “ידבעידב”ה הייפוא רואל .(הלוועה השעממ האצותכ
םישעמה יכ ררשאמה עדי רורשאה תעב יכ תוארהל שי החוכמ תוירחא תלטה ךרוצל יכ
,רנייו ןיינע :ואר) ךכל תוירחאהו ןוכיסה תא ומצע לע לטנש וא הלווע םיווהמ ועצובש
שרדנ אל ,םלואו ;(219 ‘מעב ,ןמרה ;440 ‘מעב ,תלוזה ישעמל תוירחא ,קרב ;27 הקספב
א”ע :ואר) הלוועה השעמ ןיבל רורשאה ןיב והשלכ יתביס רשק םייקתה יכ תוארהל
טפושה לש ותעד תווחל 11 הקספ) 789 ,757 (3)אמ ד”פ ,לארשי תנידמ ‘נ ילמרכ 558/84
10 הקספ ,םור ‘נ תניר 6871/99 א”ע ;(ילמרכ ןיינע :ןלהל) (1987) (ךב לאירבג
איה םירבדה תועמשמ .(27 הקספב ,רנייו ןיינע ;767 ‘מעב ,ןקוש תיב ןיינע ;(21.4.2002)
תאזו ,רחא עציבש הלווע ןיגב םדא לע תיקיזנ תובח ליטהל ןתינ רורשאה תפולח חוכמ יכ
אל רבכ רורשאה דעומבש ףא לעו ,העוציבל ,ילוש ןפואב אל ףא ,ומרת וישעמש ילבמ
קספל 20 הקספב) ירבח ןייצש יפכ ,ךכב .הלוועה עוציב לע עיפשהל תלוכי לכ ול התייה

הקיספה תא רקס רשא ,תימע טפושה יכ אילפמ הז ןיא ,ולא םירבד עקר לע .5
ןיקיזנב תוירחא הז טפשמ תיב ליטה וב דחא הרקמ ולו הב אצמ אל ,היתורודל תילארשיה
קר ירבח רתיא ,םייזוחמה טפשמה יתב לש הפנעה םתקיספב םג .רורשאה תפולח חוכמ
,קדצבו ,ןייצ ויבגל ףאו ,רורשאה תפולח לע ןיקיזנב תוירחאה הססבתה וב דדוב הרקמ
ותוסחייתהו ,וניד קספל 19 הקספ וארו) ןיינע ותואל הנוכנה הפולחה וז התייה םא קפס יכ
.((8.3.2000) ביבא-לתב השדחה תיזכרמה הנחתה ‘נ לאלצב 1412/95 (א”ת יזוחמ) א”תל
תפולח לש םצמוצמה המוחת תא םיפקשמ םה .תועמשמ ירסח םניא ולא םיאצממ
ריהבאש יפכ ,הז םוחת .(ירבח ןושלכ) “ןיקיזנה ינידב רז עטנ” התויהמ עבונה ,רורשאה
אל עבתנה םהב םירקמ םתואל רורשאה תפולח לש העבטו הביט םצעמ לבגומ ,ךשמהב
תיתוהמ הקיז םניבל וניב המייקתהש אלא ,לוועמבו הלוועה השעמב דבעידב ךמת קר
תא ררשאל דמעמב אוה אצמנ החוכמ רשא הקיז – הלוועה עוציב דעומב רבכ הקודהו
.םישעמה

57

רורשאה השעמ ,(וניד קספל 18 הקספב) תימע טפושה ןייצמש יפכ – שגדויו .6
וא שרופמב ,הקיתש וא הרימא ידי לע” תאזו ,תונוש םיכרדב יוטיב ידיל אובל לוכי ומצע
Anthony W. Kraus
:םג ואר .440-439 ‘מעב ,תלוזה ישעמל תוירחא ,קרב) “אללכמ
Ratification of Torts: An Overview and Critique of the Traditional Doctrine
and Its Recent Extension to Claims of Workplace Harassment 32 TORT &

58

רורשאה לש ועבטו וביט לע

רורשאה תנירטקוד לש הרוקמ ,(וניד קספל 23 הקספב) תימע טפושה ןייצמש יפכ .7
שומיש הב השענ ,םש .םיזוחה יניד םוחתב אוה רתוי רכומה הלעופו ,לבוקמה טפשמב
הנתינש ילבמ ,רחא םדא לש ומשב ישילש דצ םע םדא רשקתה וב םכסהל ףקות ןתיל ידכ
המיתחל הליחתכלמ האשרה הנתינ וליאכ רורשאה תא םיאור ,זא-וא – ךכל האשרה ול
דצה יפלכ םכסהה םויקב ותוא בייחל רשפאמש ןפואב ,ררשאמה לש ומשב םכסהה לע
Eric Blackwood Wright The Law of :םג ואר .809 ‘מעב ,Kraus :ואר) ישילשה
תוירחא ,קרב ;(Wright :ןלהל) Principal and Agent 64 (Second Edition, 1901)
דבעידב ררשאל םדא לש ץירמתה םש – םיזוחה ינידמ הנושב .(440 ‘מעב ,תלוזה ישעמל
חומצל היופצש יהשלכ תלעות לש המויקמ בורל עבונ האשרה אלל ומשב םתחנש הזוח
רורשאמ תלעות לכ ררשאמל חומצל היופצ אלש קר אל ,יקיזנה רשקהב ;הזוחה םויקמ ול
לוועמה םע דחי) תוירחאה תא ומצע לע לטונ אוה רורשאה םצעבש אלא ,דבעידב הלוועה
ינידב רורשאה תנירטקוד לש התלחה ,ךכשמ .היקזנלו הלוועה השעמ עוציבל (ירוקמה
-15 ‘מעב ,Tedeschi :םג ואר .810-809 ‘מעב ,Kraus :ואר) רתויב הגירח איה ןיקיזנה
תרגסמב םג יאקירמא-ולגנאה טפשמב וז הנירטקודב שומיש השענ ,ןכ יפ לע ףא .(14
ררשא רשא םדא לע תיקיזנ תובח ליטהל םישקבמ םהב םירקמב תאזו ,ןיקיזנה יניד
.ררשאמה לש ונעמל ,הרואכל ןיבו לעופב ןיב ,רחא ידי לע עצובש הלווע השעמ דבעידב
הלוועה עוציבל תוירחא ררשאמה ומצע לע לטונ ,רורשאה םצעב יכ איה הסיפתה ,ךכ
:םג ואר .812 ‘מעב ,םש) הליחתכלמ ותאשרה תחת התשענש וליאכ ,ונעמל התשענש
Restatement (Third) of Agency,
;64 ,55-54 ‘מעב ,Wright ;17 ,12 ‘מעב ,Kellogg
.((Restatement 3d :ןלהל)
§4.01

59

The most fundamental, and perhaps only well-
settled, requirement for ratification is that the
conduct that is ratified must have been
undertaken, either actually or professedly, for
the benefit of the principal. This limitation on
ratification is inherent in the concept of agency,
as explained by American agency law
Story :
in his seminal text on

…a ratification can only be effectual
between the parties when the act is done
by the agent avowedly for or on account
of the principal and not when it is done
for or on account of the agent himself or
some other person. This would seem to be
an obvious deduction from the very
nature of a ratification, which
presupposes the act to be done for
another but without competent authority
from him; and therefore gives the same
effect to the act as if it had been done by
the authority of the party for whom it is
purported to have been done and as his
own act.

Thus, no matter how supportive retrospectively
a putative principal may appear of conduct
undertaken by another, he cannot be deemed to
have ratified the act if it was not undertaken on
his behalf. Although there is no requirement that
the tortious conduct actually benefit the
principal, the tortfeasor must at least have
believed that it would.

;72-70 ,65 ,55-54 ‘מעב ,Wright ;13-12 ‘מעב ,Kellogg :םג ואר .812 ‘מעב ,םש)
;Restatement 3d, §4.01 and comment (b), §4.03
:ואר ןכ .9 ‘מעב ,Tedeschi
Kristensen v.
;
Dempsey v. Chambers, 154 Mass. 330, 28 N.E. 279 (1891)
השירדל םאתהב יכ רעוי .
Credit Payment Servs., 879 F.3d 1010 (9th Cir. 2018)

עצבמ ויפלש ללכה ,םיזוחה ינידמ לידבהל” יכ ,(24 הקספב) ירבח ריעמ וניד קספב
ןויעש אלא .”ןיקיזנה ינידב בטיה ססובמ אל – ררשאמה רובע לועפל רמייתהל ךירצ הלוועה
“In
יכ ןייצמ ןכא יקסדט דג ‘פורפ .וז הנקסמ ססבמ וניא הנפמ אוה םהילא תורוקמב
רשקהה ןמ םלואו ,(15 ‘מעב ,Tedeschi)
torts this element is not firmly based”
יכ ,יזוחה רשקהב תבצומש ,השירדל תסחייתמ וז הרימא יכ הלוע ,םירבדה ורמאנ וב
חילשכ אלא ,ומצע רובעב לעופ וניא אוה יכ השעמ תעשב רבכ ריהצה הלועפה עצבמ
,ישילשה דצה לע תוחילשה השעמ תא יזוחה רשקהב תופכל ןתינ אל תרחאש) רחא לש
קוחל 7 ףיעסב ילארשיה טפשמב תנגועמה ,”תרתסנ תוחילש” לש הנירטקודה הלח אלא
השירדל תסחייתמ וז הרימא ןיא ,ואלה םג ןבוי ןהה ללכמו .(1965-ה”כשתה ,תוחילשה
.ררשאמה לש ונעמל ,לעופכ הזחנ רעצמל וא ,לעפ הלועפה עצבמ היפל רתוי תיסיסבה
תא טרפבו ,
Restatement 3d, §4.03 comment (b)
-ב ןוידה תא םג הז ןיינעל וארו
םג ,המודב .
Disclosed, unidentified, and undisclosed principal
-ל תוסחייתהה
הלווע רורשא ךרוצל יכ תושרופמ בתכנ ,ירבח הנפמ וילא ,
Clerk & Lindsell
לש םרפסב
,(
“An act done for another”
) ררשאמה ןעמל השענ הלוועה השעמ יכ שרדנ תיקיזנ
הלאש הנשי יכ רכזומ ,יפיצפס ןפואב ירבח סחייתמ הילא ,327 םיילוש תרעהב רשאכ
ןיב ,הלועפה עצבמ ריהצי השעמה תעשבש שרדנ רורשא לש ותושבגתה ךרוצל םאה
“Whether, in order to allow
) ררשאמה לש ומשב לעופ אוה יכ ,השעמב ןיבו הרימאב
of a ratification, the doer of the act must show by express words or conduct
at the time that he is acting on behalf of the person who subsequently
John Murphy “Vicarious Liability” in
:ואר) (
ratifies is not clear in tort”
,ןכ םא ,הארנ .(
Clerk & Lindsell On Torts 355, 379 n.327 (21st Edition, 2014)
וא ,לועפל ךירצ הלועפה עצבמ םאה הלאשב ונניא לבוקמה טפשמב םייקה קפסה יכ
םיזוחה ינידב ןה תמייקה השירד – ררשאמה רובע השעמה תעשב ,לעופש ימכ תוזחיהל
ןיבו הרימאב ןיב ,ריהצהל ךירצ הלועפה עצבמ םאה הלאשב אלא ;ןיקיזנה ינידב ןהו
חוכ תא ןורחאל תונקהל תנמ לע ,השעמה תעשב רחא רובעב לעופ אוה יכ ,השעמב
רשקהב התוא ךכרל ןתינ יכ הארנו ,יזוחה רשקהב הגוהנ וז הנורחא השירד .רורשאה
.יקיזנה

60

“-כ ררשאמה דצה תא תונכל םיגהונ יקיזנה רשקהב ןהו יזוחה רשקהב ןה ,וז
.(9 ‘מעב ,Tedeschi :ואר .”
Agent
“-כ הלועפה תא עציבש דצה תאו

ןתינ רשא חוכ תלעפהכ יאקירמא-ולגנאה טפשמב ספתנ רורשאה ,ןכ יכ הנה .9
איה וז חוכ תלעפה לש התועמשמ .השעמה השוע ידי לע (ררשאמה) םיוסמ םדאל
דבעידב תסחוימ ,ררשאמה לש ורושיא אלל הליחתכלמ התשענ רשא ,הלועפהש

היפל – וז השירד אבייל םוקמ ןיא ותטישל יכ הלוע תימע טפושה לש וניד קספמ .10
ןיקיזנה ינידל – ונעמל תושעיהל התזחנ וא התשענש לככ קר הלועפ ררשאל לוכי םדא
הרימא לע רקיעב ירבח ךמסנ וז ותעיבקב .(וניד קספל 46-ו 25 תואקספ וארו) םיילארשיה
:היפל ,קרב ןרהא ‘פורפ לש

61

עוציב תעשב יכ השירדה תמייק ילגנאה לבוקמה טפשמב
אל הז יאנת רדעהב .חלושה ןעמל חילשה לעפ הלוועה
הז יאנת םא איה הפי הלאש .דבעידב רושיאה סופתי
תדוקפב יטנוולרה ףיעסה] .ילארשיה טפשמב םג יחרכה
ינידב ורוקמ .הז יאנת ריכזמ וניא [תירוטדנמה ןיקיזנה
הזוח רשאל ןיא יכ ןורקעה םייק םהב ,םיילגנאה םיזוחה
ןווכתה םדא ותואש ילב ךמסומ יתלב םדא ידי לע ךרענש
יזוח ןורקע לש הז ץומיא .רשאמה ןעמל השרומכ לועפל
תרטמ םיזוחה ינידב .ללכ ענכשמ וניא ןיקיזנה ינידב
.השרמה תלועפל השרומה תלועפ ךופהל דבעידב רושיאה
ןיבל השרמה ןיב םירישי םייטפשמ םיסחי רושקל ,ונייהד
דצהש ילבמ וז האצות גישהל ירשפא הז ןיא .ישילש דצ
ינידב ןכ אל .השרמה םע רשקתהל ןווכתה ישילשה
חלושה תא ףתשל דבעידב רושיאה תרטמ ןאכ .ןיקיזנה
ןכומ חלושה םא .העצובש הלוועל תיפסכה תוירחאב
?ונממ תאז ענמנ המ םוש לע , וז תוירחא ומצע לע תחקל
[…]
תוירחא ,קרב :םג ואר .119 ‘מעב ,תיחוליש תוירחא ,קרב)
.(440 ‘מעב ,תלוזה ישעמל
בצמב תקסוע הנניא רורשאה תנירטקוד .יניעב םישקומ םירבדה ,דחכא אלו הדוא .11
תקסוע איה .ורבח םרגש הלווע ןיגב קוזינ תוצפל יראטנולוו ןפואב ומצע לע לטונ םדא וב
,הלוועה השעמ תא דבעידב ררשאש ךכ לשב תיקיזנ תוירחא םדא לע ליטמ ןידה וב בצמב
םא”) טוטיצב תאבומה הקמנההש ןאכמ .ואל םא ןיבו וז תובחב תאשל הצר םא ןיב תאזו
הקמנה הניא (“?ונממ תאז ענמנ המ םוש לע ,וז תוירחא ומצע לע תחקל ןכומ חלושה

62

ינקווד ןפואב אבייל םוקמ ןיא יכ ,ירבח תטישכ ,לבקא םא ףא – רומאל ךשמהב .12
העצוב הלועפהש ימ ידיב ךא ןותנ רורשאה חוכ יכ השירדה תא םיילארשיה ןיקיזנה ינידל
עובקל אלו ,לילכ תולובגה תא ץורפל יואר יכ דמלל ידכ ךכב ןיא ןיידע ,הטושפכ ונעמל
לכל ,ידידל .הלווע השעמ לש רורשא תלועפ עצבל םילוכיה םימרוגה תוהז לע הלבגמ לכ
הקיז לש המויק שרדנ םיילארשיה ןיקיזנה ינידב רורשא לש ותושבגתה ךרוצל ,תוחפה
הלווע השעמב דבעידב הכימת עיבהש ימ ןיב הלוועה השעמ עוציב תעב הקודהו תיתוהמ
וישעמ תא ררשאל דמעמה ןושארל רצונ ןינמ ,תרחאש – לוועמהו הלוועה השעמ ןיבל
קר אל םייקתתש לוכי תמא ןמזב הקודהו תיתוהמ הקיז יכ לבקל ןתינ ,ןכא ?לוועמה לש
דבעידב הכימת הב עיבהש ימ ןעמל תושעיהל התזחנ וא התשענ הלוועה םהב םיבצמב
תרחא הקזח הקיז םידדצה ןיב תמייק םהב םיבצמב םג אלא ,(לבוקמה טפשמה תשירדכ)
סחיב ונב עציבש הלועפ דבעידב רשאמ באשכ ,לשמל ךכ .הלוועה השעמל תעגונה
תרשאמ הרבחשכ וא ,(החפשמה תיבמ ישילש םדא קוליס ןוגכ) יתחפשמה שוכרל
תשק תבחרהמ ,םלואו .הידבועמ דחא ידי לע היקסע ןעמל עצובש םוסרפ דבעידב
עיבמה םדא לכ יכ עמתשמ אל ,יקיזנה רשקהב רורשא תלועפ עצבל ןתינ םהב םיבצמה
,רמוא הווה .םאתהב תיקיזנ תובחב אשייו ,ררשאמכ הארי הלווע השעמב הכימת דבעידב
יארחאל וכפהל ידכ עציבש הלוועה השעמבו לוועמב דבעידב ךמת םדאש ךכב יד ןיא
התוא לע הנמי םדא ותוא יכ שרדנ אלא ,רורשאה תפולח חוכמ וניגב ומרגנש םיקזנל

-כ רורשאה חוכ תמקה ךרוצל תשרדנה הקיזה לש יללכה ןויפאל רבעמ ,רהבויו .13
עוציב דעומב רבכ םייקתמה ,הלוועה השעמו לוועמה ןיבל ררשאמה ןיב קודהו יתוהמ רשק
סנכיהל תויושעש תונושה תופולחל רשאב תורמסמ הז בלשב עובקל יתנווכב ןיא ,הלוועה
ירקמ”) וז השירד לע הנועה תקהבומה הפולחה ,לבוקמה טפשמב ומכ .וז הרדגה תחת
ןמזב (לעפש ימכ הזחנ רעצמל וא) לעפ לוועמה רשאכ תמייקתמ ((
core cases
) “הבילה
.(וקיסעמ ןעמל לעפש דבוע וא הרבחה ןעמל לעפש להנמ ,ןוגכ) רחא םדא רובעב תמא
תואמגודב קיסעמה וא הרבחה) ונעמל העצוב הלועפהש רחא םדא ותוא ,הלא םירקמב
תויושעש תופסונ תופולח תעדה לע תולעהל ןתינ ,םלואו .הררשאל חוכב קיזחמ (ליעל
השעמ תעשב וב םוקמ םוקתש לוכי רומאכ הקיז ,לשמל ךכ .השורדה הקיזה תא םיקהל
תברק ,לשמל) םידחוימ הברק יסחי “ילאיצנטופה ררשאמה” ןיבל לוועמה ןיב ומייקתה
ולא םיסחי םע רשקב עצוב הלוועה השעמש לככ תאזו ,(םיבורק תודידי יסחי וא החפשמ
ינרובס ,תאז םע .(החפשמה רובע ונב עציבש הלועפ ררשאמה בא איה תירשפא המגוד)
תולובגל רשפאלו ,וז הקיז לש םיקיודמה היתולובג תא טטרשלמ ענמיהל שי וזה תעל יכ
.הרקמל הרקממ הענה תיטופיש הקיקחב ,דיתעב דדחתהלו בצעתהל ולא

תטקונ פ”שרהש ךכב יד םאה הלאשה תא ןוחבל רובעא ולא םירבד עקר לע
ףיעסבש רורשאה תפולח חוכמ תיקיזנ תוירחא הילע ליטהל תנמ לע םילומגתה תוינידמב
.ןיקיזנה תדוקפל 12

63

?רורשא ידכ הלוע פ”שרה לש םילומגתה תוינידמ םאה

םיריסאל פ”שרה ידי לע םיפסכ םולשת םאה הלאשב הבחרהב ןד תימע טפושה .14
ועמשמכ ,םיריסאה תולועפ לש רורשא תלועפ ידכל הלוע םהיתוחפשמ ינבלו םיינוחטיב
ןיגב פ”שרה לע תיקיזנ תוירחא תלטה קידצמה ןפואב ,ןיקיזנה תדוקפל 12 ףיעסב
ףרח יכ הנקסמל עיגמ אוה ,ףוסבל .(וניד קספל 43-30 תואקספ ואר) םהישעמ תואצות
םיינוחטבה םיריסאל םילומגת םולשתש ךכב ריכהלמ סונמ ןיא” ,הלעמ היגוסהש םיטבלה
.(וניד קספל 44 הקספ) “יתלוועה השעמה רורשיא לש הפולחה רדגב סנכנ פ”שרה ידי לע
ץירמת םושמ ולא םימולשתב שי ותטישל יכ איה וז ותעיבקל תירקיעה הביסה יכ המוד
ואר) רורטה השעמל ,ןיפיקעב םא ףא ,םורתלו דדועל םחוכב רשא ,לוועמל לומגתו
לש תיללכ תוינידמב רבודמ םא ףא יכ ירבח ןייצמ ןכ .(וניד קספל 49-ו 47 ,45 תואקספ
ינבלו יטרקנוק ריסאל םילומגת לש יטרקנוקה םולשתה”ש ירה ,הקיקח חוכמ פ”שרה

רשא – רורשאה תפולח חוכמ תיקיזנ תוירחא תלטה ןיב ןיחבהל ונילע ,תישאר .15
תועובקה תופולחה רתי חוכמ תוירחא תלטה ןיבל ,תעכ ונחתפל תבצינש היגוסה איה
םינחוב ןיא רורשאה תפולח תרגסמב .לודישה תפולח חוכמ טרפבו ,הדוקפל 12 ףיעסב
תרגסמב ןחבנ הז ןיינע ;הלוועה עוציב תאו לוועמה תא הדדוע עבתנה לש ותלועפ םאה
“תלדשמה” הלועפה ןיב יתביס רשק לש ומויק םג ףסונב תשרודה ,לודישה תפולח
תמועל רורשאה תפולח .(וניד קספל 39 הקספב ךכב ריכמ ירבח ףאו) הלוועה עוציבל
השעמל ףקות הנשמ דבעידב ןתנש ימכ עבתנב תוארל שי םאה הלאשה תא תנחוב ,תאז
,ועוציב תא דדוע ףא וא השעמב הכימת עיבה וישעמבש ךכב יד ןיא ךכ םשלו ,הלוועה
חוכה תא ול הנקמה דחוימ דמעמב הליחתכלמ היהיש ,ליעל רהבומכ ,שרדנ אלא
.רורשאה תלועפ תא עצבל יטפשמה

.וניד קספל 48 הקספב ירבח גיצמש המגודה תא ןוחבל שי ףא הלא םייפקשמב
לש יאבצה גלפה םע םכסהב תרשקתמ פ”שרה התייה וב יטתופיה בצמ ירבח ראתמ ,םש
לש ישדוח לומגתל הכזי םלוע רסאמל ןודייו םילארשי חצריש ימ לכ ויפל ,יהשלכ העונת
ונינפלש ךכ לע קולחל השק” הז בצמב יכ ןייצמו ;רסאמה תפוקת ךרואל ח”ש 12,000
ונניינעב םג יכ ירבח שיקמ ךכמ .”יזוחה בויחה םויקב םלוגמה רורשיא לש תקהבומ המגוד
םימייקה םייתוהמ םילדבה ינשל ותעד ןתונ אל ירבח יכ ינרובס ,םלואו .רורשאב רבודמ
ראתמש יטתופיהה בצמב ,ונניינעמ הנושב יכ ,דחאה :וז המגוד ןיבל ןניקסע וב ןיינעה ןיב
ןיבל רומאה םכסהה לע המיתחה ןיב יתביס רשק ססבל היהי ןתינ יכ חינהל ריבס ירבח
ליטהל רשפאיש ןפואב ,יאבצ גלפ ותוא ירבח ידי לע וירחאל ועצוביש רורטה ישעמ
םצע ירבח גיצמ התוא המגודב יכ ,ינשהו ;לודישה תפולח חוכמ פ”שרה לע תוירחא
תיתוהמ הקיז לש המויק ססבל המצעלשכ היושע דעומ דועבמ םכסהה לע המיתחה
רורטה תולועפו יאבצ גלפ ותוא ירבח ןיבל פ”שרה ןיב הלוועה השעמ עוציב תעב הקודהו
.םישעמה תא ררשאל ידכ שורדה דמעמב פ”שרה תא ביצהלו ,םדי לע ועצוביש

64

לכ ,היבו הינמ ,ססבל ידכ ןיא ירבח גיצמ םתוא םיקומינב ,רבד לש ורקיעו ,תינש .16
ועציבש תעב םיינוחטיב םיריסא םתוא ןיבל פ”שרה ןיב המייקתהש הקודהו תיתוהמ הקיז

לגרמ” לש ויתולועפב הכימת ועיבה רשא םימרוג םתוא לכ תא המגודל ולט .17
דבעש ,ונונאו ,רוכזכ .השעמ רחאל ןעצבמו ןעוציב תא ודדועו ,ונונאו יכדרמ ,”םוטאה
הירקה ינקתמ ךותמ םימולצת םירז םיאנותיעל רסמ ,יניערג רקחמל הירקב יאנכטכ
1988 תנשבו ;לארשיב עוגפל הרטמב לארשי לש תיניערגה התלוכי לע יגולונכט ןיעידומו
השרפ לש התפישח רחאל .הנידמה דגנ רומח לוגירו הדיגב לש תוריבעב ךכ ןיגב עשרוה
.וישעמ תא דבעידב וחביש ףא םקלחו ,ונונאוב תיבמופ הכימת ועיבה םינוש םימרוג ,וז
םימרוגש קיסהל ןתינ ךכמ םאה .ונעמל םיפסכ ומרתש הלאכ םג םהיניב ויהש חינהל ןתינ
ויתולועפמ קזנ םרגנ הל ,לארשי תנידמ יכו ,ונונאו לש הלוועה השעמ תא וררשא הלא
הבושתה ?תיקיזנ תוירחאל הנעטב םימרוג םתוא דגנ העיבת שיגהל הלוכי ,ונונאו לש
השעמה עוציב תעב םייוצמ ויה אל םימרוג םתואש אוה ךכל םעטה .תילילש ןבומכ איה
םא קר .וררשאל חוכה תא םהל הקינעמה ,השעש השעמלו ונונאול תקפסמ הברק תדמעב
יכ וא ,תמא ןמזב ונונאו לעפ ורובעב וא ומשב רשא ףוג וא םדא םייקש ררבתמ היה
הכימת דבעידב עיבהש ימ ןיבל ונונאו ןיב תרחא הקודהו תיתוהמ הקיז המייקתה
לש ותושבגתה ךרוצל השורדה הברקה תגרדב יוצמש ימכ וב תוארל היה ןתינ ,וישעמב
ןעמל לועפל שקבמ ונונאו היה וישעמ תא עציבש תעב יכ חיננ ,המגודה םשל .רורשא
– ותלועפ תא ץמאמו וב הכימת עיבמ היה ןיוע םרוג ותוא דבעידבו ,םיוסמ ןיוע םרוג
ימכ ךכיפלו ,ונונאו לש וישעמ תא ררשאש ימכ ןיוע םרוג ותואב תוארל היה ןתינ זא-וא
.לוועמכ םהל יארחאש

65

ינויח תמא ןמזב הקודההו תיתוהמה הקיזה יאנת ,ליעל יתשגדהש יפכ – קודו .18
ןתניהב דחוימב ינויח אוה .רורשאה תפולח לש היתולובג תא םוחתל תנמ לע ימעטל
4 תואקספ וארו) הלוועה השעמ ןיבל ררשאמה תלועפ ןיב יתביס רשקל השירדה רדעה
ימ םג ,לשמל ,ךכ .רועיש ןיאו לובג ןיא וז הפולחל יכ אצמנו ותוא טמשה .(ליעל 11-ו
לש ותומ רחאל ףא ילואו ,הלוועה עוציב רחאל תובר םינש לוועמ לש ולעופב ךומתיש
תונשרפל .הלוועה השעמ תא ררשאש ימכ קזנל יארחא ומצע אוצמל יושע ,לוועמה

היוצמ הקודההו תיתוהמה הקיזה תשירדל ירבח לש הדיחיה ותוסחייתה יכ המוד .19
םרוג תניחבב איה ,ינוטלש ףוגכ ,פ״שרה יכ םג ןבומ״ :בתוכ אוה םש ,וניד קספל 47 הקספב
יד אל ותטישל םגש תדמלמ וז תוסחייתה .״םירחא לש םתלועפ ‘ררשאל’ וחוכב שיש
רשפאמה דחוימ דמעמ םג שרדנ אלא ,תיקיזנ תוירחא םיקהל ידכ ודבל רורשאה השעמב
הקיזחמ פ”שרהש וילאמ ןבומכ חינמ ירבח יכ הארנ ,םלואו .רורשא לש ותושבגתה תא
תפרוג הנקסמ ססבל ןתינ דציכ האור ינניא .״ינוטלש ףוג״ התויה חוכמ הז דחוימ דמעמב
השעמ לכ ררשאל לוכי (“יתנידמ-ןיעמ ףוג” לכ וא) “ינוטלש ףוג” לכ םאה .וז ןיעמ
ןיחבהל ןיאה ?(הנידמה ימוחתב לעופה םדא לכ וא) אוהש םדא לכ ידי לע עצובש הלווע
וא (שארמ הרשוא אל םא םג) “ינוטלש ףוג” ותוא ןעמל העצוב הלועפה וב בצמ ןיב
ןווכתה אלו לעפ אל לוועמה וב בצמ ןיבל ,וילא תרחא הקודהו תיתוהמ הקיזב רעצמל
בושנו ?(ודגנ לעפ ףא ילואו) וילא יהשלכ הקיזב וא ״ינוטלש ףוג״ ותוא רובעב לועפל
התוא תכפוה התייה ,תיתרהצה וא תיפסכ ,וב פ״שרה לש הכימת םאה – ונונאו תמגודל
ןיא ירהש ,דומעל הלוכי אל וז ןיעמ הנקסמ יכ ירב ?רורשאה תפולח חוכמ ומע תלוועמל
רחא םדא לש םיסרטניאה תא רחא וא הזכ ןפואב תתרשמ העצובש הלוועהש הדבועב יד
הקיז תשרדנ אלא ,השעמ רחאל הלועפה תא ררשאל לוכיש ימכ דמעמ ול תונקהל ידכ
רהבויו .הלוועה השעמו לוועמה ןיבל וניב השעמה תעשב המייקתהש הקודהו תיתוהמ
הקיזה תשירד .רחא עבתנ לכמ הנוש וניא (“יתנידמ-ןיעמ ףוג” וא) ״ינוטלש ףוג״ –
ןיא םנמוא ונימיב .הרקמה תוביסנל םאתהב ויבגל ןחביהל הכירצ הקודההו תיתוהמה
קרב ןרהא :הז ןיינעל וארו) רבעב היהש יפכ ,תיקיזנ תוירחאמ ףרוג ןפואב רוטפ אוה
– ןיקינה יניד “ותעיבת תלילש וא קוזינה תוכז תלילש :העיבתמ וא תוירחאמ תוניסח”
םג ךא ,((1976 ,ךרוע יקסדט דג ,היינש הרודהמ) 403-401 ,349 תיללכה ןיקיזנה תרות
תומוד תונעט ולעוה םהב םירחא םירקמב ,ידכב אל .ףרוג ןפואב יארחאכ ותוארל ןתינ אל
לשב פ”שרה לע תיקיזנ תוירחא ליטהלמ הז טפשמ תיב רהזנ ,ונניינעב תועמשנה ולאל
יכ אצמנ םהב םירקמב קר ןכ תושעל הארו ,הדבל רורטה תולועפב דבעידב התכימת
חכוהו ,עוגיפה עוציב ךלהמב וא ינפל פ”שרה לש תרחא וא וזכ המרב תוברועמ התייה
וניד קספל 31 הקספ וארו) לעופל עוגיפה לש ותאצוה ןיבל וז תוברועמ ןיב יתביס רשק
.(םש תוינפההו ירבח לש

66

רורט תולועפ ןיגב פ”שרה לע תיקיזנ תוירחא תלטה ךרוצל יכ ינרובס ,ןכ יכ הנה .20
תעשב יכ – דחאה :םיאנת ינש לש םתומייקתה חיכוהל שרדנ ,רורשאה תפולח חוכמ

תיב לש וניד קספ תא ריתוהלו רוערעה תא תוחדל םוקמ היה ,הרואכל ,ןכ לע .21
םג ומכ ,רורשאה תפולח לש התוגירחו התוידוחיי חכונל ,תאז םע .ונכ לע אמק טפשמה
,הז טפשמ תיב לש ותקיספב הקמועל הררבתהו הנודינ אל וז היגוס םויה דעש הדבועה
ןיינעל דקוממ ןפואב תויאר גיצהלו ןועטל תונמדזה םידדצל רשפאל םוקמ שי יכ ינרובס
תיתוהמה הקיזה יאנת לש ותומייקתהל סחיב טרפבו ,רורשאה תפולח לש התומייקתה
יתעד ול ,ןכ לע .םהיעצבמו םיעוגיפה ןיבל פ”שרה ןיב םישעמה עוציב ןמזב הקודההו
םאה עירכיו ררביש תנמ לע אמק טפשמה תיבל קיתה תא םיבישמ ונייה ,תעמשנ התייה
םיעגפמהו םיעוגיפה ןיבל פ”שרה ןיב תמא ןמזב הקודהו תיתוהמ הקיז המייקתה ןכא
לע תוירחא ליטהל שי םאה םאתהבו ;םירערעמה לש םישקה םהיקזנל םיארחא רשא
.םניגב פ”שרה

67

,ץנימ טפושהו תימע טפושה ,יירבח – םיישנועה םייוציפה תקיספ תייגוסל רשא .22
םייוציפ תקיספ רשפאל ןיאש רובס תימע טפושה ,ךכ .וז היגוסל סחיב םהיניב וקלחנ
ץנימ טפושהש דועב ,רורשאה תפולח חוכמ תלטומ תיקיזנה תוירחאה רשאכ םיישנוע
האצותה חכונ .םללכב ונינפלש הרקמהו – םימיאתמ םירקמב ןכ תושעל ןתינ יכ רובס
תיקיזנ תוירחא תלטהל הקיפסמ תיתדבוע תיתשת הז בלשב החנוה אל היפל ,יתעגה הילא
אל ,םירערעמה יקזנל וליבוהש רורטה יעוגיפ ןיגב רורשאה תפולח חוכמ פ”שרה לע
תעדב יתרתונש רחאמ ,תאז םע .ןויע ךירצב הריתוהל שקבאו ,וז היגוסב ןודל ךרוצ יתיאר
,ירבח עיגה הילא האצותל הז ןיינעל ףרטצא ,פ”שרה לש תיקיזנה תוירחאה ןיינעל טועימ

תקלוחה ותעד דגנכ ,ץנימ ‘ד-ו תימע ‘י םיטפושה) תועד בורב טלחוה ,ןכ לע רשא
םיריסאל תיניטסלפה תושרה ידי לע םיפסכ םולשת יכ ,(ףפוקסורג ‘ע טפושה לש
תדוקפל 12 ףיעסב חנומה תועמשמכ רורשיא הווהמ ,םהיתוחפשמ ינבלו םיינוחטיב
םיעגפמה-םיריסאה ועציבש תולוועל הפתוש תיניטסלפה תושרה ,אצוי לעופכ .ןיקיזנה
תועד בורב טלחוה ןכ .םירערעמה יפלכ תיקיזנ תוירחאב הבחו הדוקפל 11 ףיעס יפל
םוקמ ןיא יכ ,(ץנימ ‘ד טפושה לש תקלוחה ותעד דגנכ ,ףפוקסורג ‘ע-ו תימע ‘י םיטפושה)
.םיישנוע םייוציפ םולשתב תיניטסלפה תושרה תא בייחל

תא ןחביש תנמ לע יזוחמה טפשמה תיבל רזחוי קיתהו ,לבקתמ רוערעה ,ךכל יא
הקספב רומאכ םירערעמה ולעפי ,ךכל םאתהב .םירערעמל עיגמה יקיזנה יוציפה הבוג
.תימע ‘י טפושה לש וניד קספל 52

ט פ ו ש

68

.(10.4.2022) ב”פשתה ןסינב ‘ט ,םויה ןתינ

ט פ ו ש ט פ ו ש ט פ ו ש
_________________________
צש 19023620_E22.docx
https://supreme.court.gov.il ,טנרטניא רתא ; *3852 ,077-2703333 ‘לט ,עדימ זכרמ

דעת מטעם שר האסירים לשעבר ברשות הפלסטינית, שהוגשה מטעמה בתביעות אחרות,
שבה יש פירוט על אודות טיב התשלומים המוענקים למשפחות האסירים ועל נסיבות

נתינתם.

הרש”פ טענה כי לא מתקיימים התנאים הנדרשים להטלת אחריות מכוח סעיף
12 לפקודה בנסיבות דנן: נטען כי בתשלום גמלה למשפחת אסיר המרצה עונש לאחר
שביצע עוולה, אין לרש”פ יסוד נפשי של מודעות למעשה העוולה. הגמלה משולמת
משיקולים סוציאליים, למשפחה של כל אסיר שמוכיחה כי האסיר מרצה עונש מאסר
בישראל ומסווג על ידי שב”ס כאסיר בטחוני. אין לרש”פ עניין בעוולה שהביאה למאסר,
אין לה כל כוונה שהמעוולים יבצעו עוולה שביצועה פוגע באינטרסים שלה, ובמתן
התגמולים היא אף מקטינה סיכון לאלימות חוזרת. הרש”פ לא משלמת את התגמולים על
עצם הפעולה שהביאה למאסר אלא משלמת אותם בתקופת המאסר כתמיכה סוציאלית.
עוד נטען כי תשלום כללי, אחיד, סוציאלי ומוסדר בחוק במהלך תקופת מאסר ובסמוך
לאחר השחרור ממאסר, אינו מהווה תרומה למעשה העוולה שביצע האסיר. תשלום
הגמלה אינו קשור למעשה העוולה אלא רק לעצם המאסר בידי כוח צבאי ונועד להרחיק
את האסיר ובני משפחתו מארגוני הטרור ומהלחצים שהם מפעילים.

הרש”פ חזרה וטענה כי היא לא עומדת בתנאים המצטברים הנדרשים להטלת
אחריות מכוח דוקטרינת האישרור במשפט האנגלי והאמריקאי, שכן לא הביעה הסכמה
מלאה וחד משמעית למעשה העוולה, לא ידעה על מעשה העוולה, והמעשים לא מבוצעים
לטובתה או עבורה ואף להפך. עוד נטען כי תשלום גמלה למשפחות אסירים בתקופת
המאסר אינו בבחינת שידול, פיתוי או השתתפות במעשה העוולתי שהביא למאסר, ואין
קשר סיבתי בין מתן התשלומים לאחר ביצוע המעשה לבין המעשה העוולתי עצמו; וכי
המערערים לא הוכיחו שהכספים שהרש”פ משלמת למשפחות האסירים מפתים או
משדלים יחידים לבצע מעשי טרור, ומאז הוסדרו התשלומים בחקיקה הפלסטינית בשנת
2004 ירד מספר הפיגועים באופן משמעותי.

לבסוף, נטען כי מכיוון שבחלופת האישרור בדיעבד עסקינן, למאשרר אין כל
אפשרות לשנות את התוצאות השליליות של העוולה, ושיקולי הרתעה אינם רלוונטיים
גם לנוכח חלוף הזמן מאז בוצעו הפיגועים מושא הערעור והידוק התיאום הביטחוני
שבין הרש”פ למדינת ישראל. הטלת אחריות על הרש”פ בגין פעולה כללית וגורפת תעקר
מתוכן החלטות קודמות של בית משפט זה לעניין הקשר הסיבתי הנדרש לצורך הטלת
חבות בנזיקין; על הרש”פ תוטל הלכה למעשה אחריות בגין כל מעשה שביצע פלסטיני
שנעצר ונכלא בישראל, מבלי שייבחן מי ביצע את העוולה, מה קשריו לרש”פ ואם היא

9

ולכך אפנה כעת.

8

עד כאן טיעוני הצדדים. כעת, משנאסף כלל החומר בשלה העת להכריע בערעור,

דיון והכרעה

.10

סעיף 11 לפקודת הנזיקין עניינו באחריות ביחד ולחוד של מעוולים בצוותא;
סעיף 13 עניינו באחריות שילוחית של מעביד לעוולה שביצע עובדו (“אם הרשה או
אישרר את המעשה”); סעיף 14 עניינו באחריות שילוחית בכלל; וסעיף 15 עניינו בהטלת

אחריות על מי שהתקשר בחוזה עם מי שאינו עובדו או שלוחו, וזאת בתנאים המפורטים
בסעיף. סעיף 12 לפקודת הנזיקין קובע כדלקמן:

אחריות של משתף ומשדל

12. לענין פקודה זו, המשתף עצמו, מסייע, מייעץ או
מפתה למעשה או למחדל, שנעשו או שעומדים להיעשות
על ידי זולתו, או מצווה, מרשה או מאשרר אותם, יהא חב

עליהם.

סעיף 12 לפקודה מרחיב אפוא את מעגל האחראים בנזיקין. הסעיף מונה שבעה
סוגים של שותפים למעשה העוולה: המשתף עצמו, מסייע, מייעץ, מפתה, מצווה, מרשה
ומאשרר. הסעיף מתייחס לצדדים שונים על ציר הזמן ביחס לביצוע העוולה – עוולה
שעומדת להיעשות או כזו שנעשית או שנעשתה כבר (בלשון עבר). סוג המקרים הראשון
כולל את מרבית השותפים המפורטים בסעיף, ולשם הנוחות נכנה מכאן ואילך את
הנכללים בסוג זה כ”משדל” ואת מבצע הפעולה כ”משודל” (ראו: אהרן ברק “אחריות
למעשי הזולת” דיני הנזיקין – תורת הנזיקין הכללית 438 (ג’ טדסקי עורך, מהדורה שנייה
מתוקנת ומעודכנת, 1976) (להלן: ברק – אחריות למעשי הזולת)). “המשתף עצמו”
ו”המאשרר”, והם בלבד, מתייחסים לעוולה שנעשתה כבר (“המשתף עצמו” יכול
שיתייחס גם לעוולה שמתבצעת או שעומדת להיעשות), ומכאן ייחודו של המאשרר
במסגרת סעיף 12 כשותף עקיף למעשה העוולה. עודנו באים להתייחס למעמדו המיוחד

של המאשרר, נקדים ונעמוד על ייחודו של סעיף 12 לפקודה על רקע העקרונות שבבסיס

דיני הנזיקין.

סעיף 12 לפקודה – “אחריות של משתף ומשדל”

.11

“העקרון הרגיל הינו כי אדם אחראי למעשיו, ואין הוא אחראי למעשי הזולת”
(ברק – אחריות למעשי הזולת, עמ’ 435). הוראת סעיף 12 משקפת את הכלל לפיו “מי
ששיתף עצמו במעשה או מחדל עוולתיים שנעשו או עומדים להיעשות על ידי זולתו,
באחת הדרכים המפורטות בסעיף, יישא אף הוא באחריות נזיקית לאותם מעשים” (ע”א
3024/10 ויינר נ’ מויאל, פסקה 26 (2.4.2013) (להלן: עניין ויינר)). הפקודה מכירה אפוא
בשורה של פעולות שנעשות בזיקה לעוולה, בעטיין יימצא מבצען כמי שחב עליהן כשם
שחב עליהן המעוול העיקרי, ותוטל עליו אחריות ישירה ואישית (ע”א 313/08 נשאשיבי
נ’ רינראוי, פ”ד סד(1) 398, 446 (2010) (להלן: עניין נשאשיבי). באותו מקרה נקבע,
בדעת רוב, כי מקום שבו לא ניתן לחייב מנהלים בחברה באופן אישי מכוח רשלנות או

הפרת חובה חקוקה, אין לעשות כן מכוח סעיף 12 לפקודה. להתבטאויות לפיהן האחריות
מכוח סעיף 12 היא אחריות “מעורבת”, ראו ע”א 337/81 בוסקילה נ’ מדינת ישראל, פ”ד
לח(3) 337, 348 (1984); עמוס הרמן דיני נזיקין 219 (מהדורה שנייה, 2020) (להלן:
הרמן)). ההנחה היא שאותו אדם שאליו מתייחס סעיף 12 לפקודת הנזיקין לא ביצע את
כל יסודות העוולה בעצמו, שהרי אם היה עושה כן ניתן היה לחייבו בנזיקין באופן ישיר.
החידוש בהוראת הסעיף מצוי אפוא באפשרות לייחס לאדם את שביצע שותפו (ע”א
4691/18 סואעד נ’ טבאש, פסקה 5 לפסק דינו של השופט נ’ הנדל (25.8.2021) (להלן:
עניין סואעד). באותו מקרה, המערער ירה באוויר כדי להבטיח את הימלטותו שלו ושל
אחר מהמקום לאחר שפרצה קטטה בינם לבין צדדים שלישיים ונורו לעבר הצדדים
השלישיים יריות שגרמו למותו של אדם. בית המשפט ראה את המערער הן כמבצע
בצוותא והן כמסייע לאחר מעשה (פסקה 6 לפסק דינו של השופט הנדל), ולמצער כמי
ששיתף עצמו במעשה (פסקה 2 לפסק דינו של השופט ע’ גרוסקופף) והטיל עליו אחריות
מכוח סעיף 12 לפקודה). בהשאלה מהדין הפלילי, ניתן לומר כי ענייננו “בשותפים לדבר
עוולה” (עניין ויינר, פסקה 26; וראו גם הרמן, בעמ’ 219).

נזכיר כי בחוק העונשין, התשל”ז-1977 (להלן: חוק העונשין או החוק), הכיר
המחוקק באחריותו הפלילית של המבצע העיקרי והשותף העיקרי (סעיף 29 לחוק),
ובאחריותם של אלו המצויים במעגל החיצוני לעבירה: המסייע (סעיף 31 לחוק) והמשדל
(סעיף 30 לחוק). ההבחנה בין מסייע לבין מבצע בצוותא בדין הפלילי אינה קלה, וכך
גם ההבחנה בין מעוול במשותף לבין מסייע בביצוע העוולה על פי סעיף 12 לפקודה.

בהיקש לדין הפלילי, ניתן לסווג את הצדדים לעוולה על פי מידת קרבתם ל”גרעין הקשה”
של ביצוע העוולה (ראו, לדוגמה, ע”פ 2247/10 ימיני נ’ מדינת ישראל, פ”ד סד(2) 666,
פסקה 22 (2011)).

.12

נדחתה

החלופות הנזכרות בסעיף 12 והתנאים הנדרשים להתקיימותן, כפי שפורשו
בפסיקה ובספרות, נסקרו בעניין ויינר, ואפנה את הקוראים לפסקה 27 לפסק הדין
ולאסמכתאות הנזכרות שם. בין היתר, נקבע כי האחריות במסגרת סעיף 12 דורשת יסוד
נפשי של מודעות, ו”אדם המשתף עצמו בהרפתקה אשר הביאה בסופו של דבר לנזק,
יחוב כשותף למעשה הנזיקין אם בהצטרפו למבצע המעשה ידע לקראת מה הוא הולך”
(ע”א 6871/99 רינת נ’ רום, פסקה 9 (21.4.2002) (להלן: עניין רינת) (בקשה לדיון נוסף
– דנ”א 3793/02 רום נ’ רינת (11.2.2003). באותו מקרה, נדחתה הטענה כי יש
לראות את מי שהתייחס לפרסום המהווה לשון הרע כנכלל בגדר “המשתף עצמו” או
“המשדל”); ע”א 5977/07 האוניברסיטה העברית בירושלים נ׳ בית שוקן להוצאת ספרים
בע”מ, פ”ד סד(3) 740, 765 (20.6.2011) (להלן: עניין בית שוקן) (בקשה לדיון נוסף
נדחתה – דנ”א 5004/11 בית שוקן להוצאת ספרים בע”מ נ’ האוניברסיטה העברית
בירושלים (11.9.2011). באותו מקרה נטען להפרה תורמת בדיני זכויות יוצרים, ונקבע
כי הכרה בקיומה של הפרה תורמת עולה בקנה אחד עם הוראת סעיף 12; ראו גם עניין
נשאשיבי, פסקה 6 לפסק דינו של המשנה לנשיאה ריבלין; עניין ויינר, פסקה 27).

כאמור לעיל, להבדיל מהמאשרר, ה”משדל” נכנס לתמונה בציר הזמן
הכרונולוגי לפני ביצוע העוולה. יש הסוברים שתנאי להטלת אחריות לפי סעיף 12 הוא
ש”המשדל” יבצע עוולה או שיבצע מעשה שעוולה היא תוצאה טבעית שלו (ברק –
אחריות למעשי הזולת, עמ’ 439; עניין נשאשיבי, פסקה 6 לפסק דינו של המשנה לנשיאה
א’ ריבלין; עניין ויינר, פסקה 27). עוד נקבע כי נדרש קשר סיבתי בין הוראת ה”משדל”
לבין העוולה שבוצעה (עניין רינת, פסקה 10; וראו והשוו לעניין בית שוקן, פסקה 26).
דומה כי דרישה זו אינה קיימת כאשר מדובר במי ששיתף עצמו במעשה או במחדל
העוולתי או אישרר אותו בדיעבד (עניין רינת, פסקה 10; וראו גם ע”א 558/84 כרמלי נ’
מדינת ישראל, פ”ד מא(3) 757, 789 (1987) (להלן: עניין כרמלי)), זאת מכיוון שכפי
שכבר ציינו, אישרור ושיתוף עצמי בדיעבד נעשים לאחר שכבר בוצעה העוולה, להבדיל
מהחלופות האחרות שבגדרי סעיף 12 (וראו עניין ויינר, פסקה 27). בנוסף, נפסק כי
מכיוון שמדובר בסעיף המקים אחריות אישית, נדרשת תרומה ישירה של “המשדל”
לביצוע העוולה (עניין נשאשיבי, פסקה 5 לפסק דינו של המשנה לנשיאה ריבלין), וכי

תרומתו או השתתפותו של ה”משדל” צריכה להיות בביצוע מעשה עוולה ולא בביצוע
בלתי נאות של מעשה מותר “אם אני מרשה לפלוני לנהוג במכוניתי, והוא נוהג בה

לחזור למשהו ספיציפי?

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין של ישראל - מקום אחד לכל פס"ד של בתי המשפט הישראלי והמחוזות השונים

השאר תגובה

רוצים לקבל עדכון לגבי פסקי דין חדשים שעולים לאתר?

בשליחה הינך מאשר שאנו יכולים לשלוח לך מידע שיווקי / פרסומי

error: תוכן זה מוגן !!