לא מצאת פסק דין שחיפשת? ניתן לעשות חיפוש מתקדם ולמצא את כל רשימת פסקי הדין!

העותרים

המשיב

עת”מ 40797-11-23 פלוני ואח’ נ’ משרד הביטחון/מתאם הפעולות בשטחים

כבוד השופטת יעל בלכר

SAAPAD

ba

סור?

בית משפט לעניינים מנהליים בתל אביב -יפו

1. פלוני ועוד 6 אחרים

ע”י ב”כ עוייד רועי שרמן

נגד

משרד הביטחון/מתאם הפעולות בשטחים

החלטה

העותרים הגישו עתירה ולצדה בקשה לצו ביניים למניעת הרחקתם מישראל עד למתן פסק דין
בעתירה, שבמסגרתה התבקש המשיב לנמק מדוע לא ינפיק לעותרים היתרי כניסה ושהייה שיחודשו
מעת לעת עד להסרת הסכנה הצפויה להם בשטחי הרשות הפלסטינית.

ניכר כי אין זה ההליך הראשון בעניין. בפתח העתירה (וגם זאת, לא בכותרתה, כנדרש) בעמוד
הראשון לה, צוינה עתירה אחת בלבד (עתיים 2232-04-22), אך עולה משם כי היו עתירות נוספות
שלא פורטו. על מנת לאפשר טיפול בעתירה וכן בבקשה לסעד זמני, יש לפרט בכותרת המסמך בצורה
מסודרת את כל ההליכים הקודמים תוך ציון מספר ההליך.
בנוסף, העותרים יפרטו תוצאותיו של כל אחד מההליכים ויצרפו את ההחלטה המסיימת את אותו
הליך, ויוסיפו כל פירוט ומסמך רלבנטי ביחס להליך זה.
עוד יבהירו ויפרטו העותרים במפורש, מה עשו לאחר שניתן פסק הדין מיום 11.12.22 בעתיימ -2232
04-22 (פסק הדין מדצמבר 22) כדי למלא אחר הדרוש, ימציאו את הבקשה החדשה שהגישו למשיב
לאחר פסק דין, להכרה במאוימות ולסעד זמני (ככל שיש כזאת) ואת כל המסמכים הרלבנטיים.
וזאת ביחס לכל אחד ואחד מהעותרים בנפרד.

אני מאפשרת לעותרים להגיש עתירה מתוקנת כאמור עד לא יאוחר מיום 22.11.23 בשעה 17:00,
שאם לא כן תימחק העתירה ללא התראה נוספת.

(מובהר למען הסר ספק אם קיים, כי אין בהחלטה זו כדי לגרוע מן הסמכות למחוק את העתירה
בשל אי תשלום האגרה במועד).

1 מתוך 4

ba

סור?

להלן אבאר הדברים ;

בית משפט לעניינים מנהליים בתל אביב -יפו

עת”מ 40797-11-23 פלוני ואח’ נ’ משרד הביטחון/מתאם הפעולות בשטחים

אין זו הפעם הראשונה שבית המשפט (מותב זה ואחרים) הבהירו לב”כ העותרים, עוייד שרמן,
שמייצג עותרים לא מעטים בהליכים דומים, כי יש להקפיד על ציון כל ההליכים הקודמים בכותרת
הליך חדש שנפתח באותו עניין. כך מורות הן תקנות בתי משפט לעניינים מינהליים (סדרי דין),
תשסייא – 2000 (תקנה 5(9)) וכך מורות גם תקנות סדר הדין האזרחי, תשע”ט – 2018 (תקנה 10(11)).
כך נדרש לעשות גם מכוח הדין המנהלי בשל החובה המוטלת על העותר לבוא לבית המשפט בידיים
נקיות ולפרוש לפני בית המשפט את מלוא המידע הנדרש, על אחת כמה וכמה כשמבוקש גם סעד
זמני. כמבואר להלן, לא ניתן להמעיט בחשיבות פירוט מלוא המידע ביחס להליכים קודמים בענייננו
(כמו גם ברוב המקרים בעתירות המוגשות בעניין זה).

למעשה, כעולה מהעתירה, העותרים מצויים בארץ כבר חודשים ארוכים ללא היתר וזאת (לפחות)
מאז שפקע הצו הזמני שניתן במסגרת פסק הדין מדצמבר 22, בעתירה 2232-04-22. בפסק הדין
הוארך הצו הזמני עד 1.1.23 על מנת לאפשר בקשה חדשה למשיב. כך נקבע שם: “אכן המלצתי
לב”כ העותרים למשוך את עתירת העותרים וזאת לאחר שקראתי את העתירה, את התגובה ונתתי
דעתי למסמכים שצורפו, וגם לחסר במסמכים שלא צורפו כיאות וגם לאי הדיוקים השונים בחומר
שהוגש לעומת הנטען. ב”כ העותרים קיבל ההמלצה אך ביקש שהות של 20 ימים להגיש בקשה
חדשה ומבוססת כדבעי. לאחר שגם ב”כ המשיב קיבלת את ההמלצה אשר להותרת הצו הארעי
לפרק זמן קצר, אני מורה כי הצו הארעי שניתן ביום 3/4/2022 – יוותר בתוקף, עד ליום 1/1/2023יי.
לאור זאת העתירה נמחקה. מאז כאמור, הוגשו עתירות נוספות לגביהן קיים בעתירה כאמור ייחור
שחוריי. כל שצוין הוא כי “הח”מ פעל כך ושלח לוועדה כל הנדרש ושלח שוב ושוב בקשה לוועדה
ואפילו ביקש שוב להיפגש עם קצין המאויימים עקב מאויימות נמשכת ודברים חדשים ולמועד
בקשה זו לא התקבל מענה ושוב הוגש עת”מ ושוב לא התקבל מענה ולכן מוגשת בקשה נוספת
בגין אי מענה הוועדה”. כאמור, לא צוינו פרטי העתירות הנוספות שהוגשו לאחר העתירה -2232-04
22 (מספר ההליך סטטוס ההליך, המבוקש שם, ההחלטות שניתנו וכו’). כמו כן, לעתירה זו (כמו גם
לבקשה לצו ביניים), לא צורפה בקשה חדשה שהגישו העותרים המבקשים למשיב כנדרש ובהמשך
לפסק הדין מדצמבר 22. בנספחים מצאתי את הבקשות המקוריות שהיו לפני בית המשפט בעתירה
הנזכרת שהוגשה באפריל 22. אף לא צוין באיזה אופן השלימו העותרים את החסר ובאיזה אופן
הבהירו את הסתירות ונתנו מענה לתהיות ולשאלות המשיב, וכיצד פעלו להסדרת כל הדרוש
מטעמם, אם אמנם כך עשו. כל שיש הוא אמירות כלליות של בייכ העותרים, אמירות חסרות פירוט
וחסרות עיגון במסמכים שלפניי כי צורף כל הדרוש. לעתירה צורפו פניות לכאורה של בייכ
העותרים למשיב הנושאות תאריך ממאי 23, מספטמבר 23 ומיום 15.11.23, שאין כל אינדיקציה כי
אמנם נמסרו כולן או חלקן למשיב, ולגופו של עניין, אין בהן דבר למעט שאלת בייכ העותרים למשיב

2 מתוך 4

ba

סור?

בית משפט לעניינים מנהליים בתל אביב -יפו

עת”מ 40797-11-23 פלוני ואח’ נ’ משרד הביטחון/מתאם הפעולות בשטחים

מדוע לא מתקבל מענה, כך שלא ניתן ללמוד מהם שהעותרים אמנם הגישו בקשה חדשה ומילאו
את כל החסר בבקשתם הקודמת שהייתה לפני בית המשפט בהליך מאפריל 22 ובגינה ניתן פסק
הדין מדצמבר 22.

ועוד – מעיון בפסק הדין מדצמבר 2022 נמצא כי היו 6 עותרים. כעת יש 7 עותרים. נדמה כי העותר
XXX7) אינו נמנה על העותרים בהליך הנזכר. אין כל התייחסות בעתירה דנן לעניין זה. לגבי עותר
זה עולה ביתר שאת שאלת מיצוי ההליכים (שמתעוררת גם לגבי העותרים האחרים כל עוד לא יניחו
את דעת בית המשפט כי אמנם הגישו בקשה חדשה בהתאם לפסק הדין מדצמבר 2022). אציין כי
גם לעניין זה של התייחסות לכלל העותרים כאחד, מבלי להתייחס בנפרד לכל אחד מהם, אין זו
הפעם הראשונה שבית המשפט מעיר לבייכ העותרים. כידוע, ההכרה במאוימות היא אישית. יכולים
להיות הבדלים גם ביחס לעבר פלילי או מסוכנות של כל אחד מהעותרים וכיוצ”ב. ההתייחסות לכל
העותרים כאחד ללא אבחנה ביניהם אינה מאפשרת אף היא טיפול בעתירה ובבקשה.

על פניו בשים לב לכל האמור ולהתנהלות העותרים בהגשת עתירות חוזרות ונשנות שהמידע לגביהן
חסר, תחת הסדרת הדרוש מול המשיב, וכשהעותרים מצויים בארץ ללא היתר כדין (לפחות) מיום
1.1.23 – מתעורר חשש כי נעשה שימוש לרעה בהליכי המשפט המרובים; ומתעורר החשש, כי מקרה
זה נמנה על אותם המקרים, שבהם מוגשת העתירה במטרה לקבל סעד ארעי שיאפשר את המשך
שהיית העותרים בישראל חרף אי הסדרת מעמדם כדין, כפי שציין בית המשפט העליון בבג”צ
7514/17 פלוני נ’ משרד הביטחון מיום 29.1.2018 (פסקה 7 על האסמכתאות הנוספות הנזכרות
שם). אזכיר בהקשר זה כי העותרים שהו בישראל מכוח הצו הארעי שניתן במהלך ניהול העתירה
הקודמת מאפריל 22. וזאת במשך חודשים ארוכים עד ליום 1.1.23, כשבסופו של יום נמצא כי דין
העתירה שתימחק מחמת כשלים מהותיים שמנה בית המשפט לגופו של עניין; ולאחר מועד זה, הם
ממשיכים ושוהים בישראל ללא היתר.

בנסיבות כאמור, לא ראיתי להורות למשיב להשיב לבקשה לצו ביניים על יסוד העתירה והבקשה
כפי שהוגשו, שאינן מניחות כל תשתית לכאורית כנדרש למתן סעד. לא ראיתי גם ליתן צו ארעי
על יסוד העתירה והבקשה לצו ביניים כפי שהוגשו, עד להגשת עתירה מתוקנת (אם תוגש
ובמועד). אין מקום להוסיף ולהכשיר את שהייתם הבלתי חוקית של העותרים בישראל בנסיבות
כמפורט לעיל באמצעות צו ארעי או זמני. בידי העותרים להגיש עתירה מתוקנת לאלתר על מנת
שעניינם ייבחן במהרה נוספות לאור העתירה המתוקנת, שבה יובא לעיון בית המשפט כל הדרוש.
ועוד על מנת להפיס את הדעת אציין כי אין בעתירה או בבקשה כל טענה למצב דחק או איום ספציפי
מיידי. אזכיר גם כי ככל שיימצא מצב דחק, בידי העותרים לפנות למחסום לקבלת סעד זמני.

3 מתוך 4

SAAPAD

ba

סור?

בית משפט לעניינים מנהליים בתל אביב -יפו

המזכירות תדרור לצדדים.

תזכורת ליום 22.11.23 בשעה 17:00

עת”מ 40797-11-23 פלוני ואח’ נ’ משרד הביטחון/מתאם הפעולות בשטחים

ניתנה היום, ז’ כסלו תשפייד, 20 נובמבר 2023, בהעדר הצדדים.

-8

4 מתוך 4

יעל בלכר, שופטת

נוסח זה מותר לפרסום לאחר שהושמטו הפרטים המזהים (הנוסח פורסם ביום 26.11.23).

לחזור למשהו ספיציפי?

Picture of פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין של ישראל - מקום אחד לכל פס"ד של בתי המשפט הישראלי והמחוזות השונים

השאר תגובה

רוצים לקבל עדכון לגבי פסקי דין חדשים שעולים לאתר?

בשליחה הינך מאשר שאנו יכולים לשלוח לך מידע שיווקי / פרסומי

error: תוכן זה מוגן !!