לא מצאת פסק דין שחיפשת? ניתן לעשות חיפוש מתקדם ולמצא את כל רשימת פסקי הדין!

בית משפט לענייני משפחה בירושלים

04 דצמבר 2022

ה”ט 41781-11-22 פלוני נ’ אלמונית

המבקש

ע”י ב”כ עוה”ד אושרי פרי

נגד

המשיבה

ע”י ב”כ עוה”ד שלומי בן דור

פסק דין

זוהי בקשה לצו הגנה שהגיש אדם כנגד אם בנו. המבקש טען שיש הצדקה למתן צו הגנה כנגד המשיבה על פי סעיף 3 לחוק למניעת אלימות במשפחה, התשכ”א – 1991 ועל פי החוק למניעת הטרדה מאיימת, התשס”ב – 2001.

לצורך כתיבת פסק דין זה נעזרתי בחומר החקירה שנתקבל ממשטרת ישראל על פי החלטתי. המדובר בעדויות שנגבו מאת המעורבים באירוע אשר היווה בסיס להגשת בקשה זו. הואיל ואין זה ברור אם יוגש הליך פלילי כנגד המשיבה בגין אותו אירוע, ועל מנת שלא לשבש את ההליך המתנהל לפי שעה במשטרת ישראל, לא יחשפו בפסק דין זה פרטים מהעדויות האמורות.

החלטתי לקבל את בקשת המבקש מהנימוקים שיפורטו בהמשך.

אין חולק שהמבקש בא לקחת את הילד מידי המשיבה על פי תיאום שהתקיים ביניהם קודם לכן. אין גם חולק שבעת קבלת הילד לא היה אמור להתקיים מפגש פיזי בין המבקש לבין המשיבה. הילד אמור היה להימסר לידי האב באמצעות גורם שלישי.

בפועל קיבל המבקש את הילד באמצעות אחיינה של המשיבה. האחיין יצא עם הילד מהדירה בה נמצאה המשיבה ומסר אותו למבקש, שהמתין במכוניתו ליד הבית. מסתבר שבעת קבלת הילד התנהלו חילופי דברים בין המבקש לבין האחיין, או שהמבקש אמר דברים לילד שהאחיין שמע. דברים אלה נמסרו למשיבה, ובעקבותיהם יצאה המשיבה מהבית בסערת רגשות והתפרצה כלפי המבקש. המשיבה אישרה בעדותה כי באירוע קבלת הילד על ידי האב לא נדרשה לצאת לחצר.

המבקש הסתגר בתוך המכונית והמשיבה אישרה כי שברה את מגבי המכונית. מתצלומים שצורפו לבקשה עולה שמראת הרכב נשברה ונגרמו נזקים גם בתוך המכונית. המבקש העיד שהנזקים נגרמו על ידי המבקשת ואני מקבל עדותו בעניין זה. הוגש גם דו”ח שמאי רכב.

המשיבה טענה כי לא פגעה במבקש באופן פיזי. גרסתה הייתה שבעת שאחיינה תפס אותה, כדי למנוע בעדה להתקרב אל המבקש, היא הושיטה רגלה קדימה אך רגלה לא פגעה במבקש. גרסה זו אינה סבירה בעיני ואני מקבל את טענת המבקש לפיה המשיבה תקפה אותו פיזית. מהמסמכים הרפואיים עולה שבעת שהמבקש נבדק לראשונה בסמוך לאירוע אובחנה אצלו נפיחות באזור מותן ימין. במסמך מבית החולים תוארה רגישות משמעותית בבטן ימין תחתונה.

לא הובאה כל ראיה לכך שהמבקש הגיע פצוע לאירוע או כי גורם אחר גרם לפגיעות בגופו.

ב”כ המשיבה אישר שהמשיבה לקחה אחריות על המעשה וציין שדי בכך כדי להצדיק מתן צו הגנה נגדה. עם זאת טען שיש ליתן צו הגנה הדדי. ב”כ המשיבה נימק זאת בכך שהמבקש ממילא מצהיר על כך שאינו מעוניין לפגוע במשיבה. עוד טען שאין ליתן עדיפות בהשגת צו הגנה למי שפונה לראשונה לבית המשפט. אין לקבל דברים אלה.

צו הגנה וצו למניעת הטרדה מאיימת הם כלי שיש להשתמש בהם בצורה ראויה ואך ורק במקרים מתאימים, אשר נקבעו על ידי המחוקק בחוקים הרלבנטיים. אין לקבל מצב בו אדם הפועל באלימות כלפי אדם אחר או כלפי רכושו, או אדם המטריד את האחר יסכים שיינתן צו נגדו רק בתנאי שיינתן צו דומה גם כנגד הצד שכנגד.

במקרה דנן ניתן היה לקבל את טענת ב”כ המשיבה שהמבקש אינו מעוניין להתחכך עם המשיבה בעת קבלת הילד לידיו ובעת השבתו לידי האם, יחד עם זאת ניתן היה להשיג זאת בהסכמה הדדית ולא בדרך של מתן צו הגנה, כנגד מי שלא פעל באלימות כלפי הצד שכנגד ולא נטען שפעל באלימות או הטריד את הצד השני.

אינני מקבל את טענת המשיבה כאילו באירוע המדובר המבקש עורר פרובוקציה. מכל מקום אף אם העיר המבקש הערה כלשהי, ההערה לא נועדה לאוזניה של המשיבה, אשר לא נכחה במועד קבלת הילד ולא הצדיקה את התנהגותה האלימה. אין גם כל קשר בין אירוע זה לבין רצונו של המבקש (בעבר) שאבהותו ביחס לילד תיבדק בצורה מדעית.

אין לקבל גם את טענת המשיבה שלא הייתה עילה להזמנת תיק החקירה ממשטרת ישראל וכי ניתן היה לעשות כן בדיון במעמד הצדדים. אזכיר שהמשיבה לא הגישה תצהיר תגובה ולא ניתן היה לדעת אם היא מאשרת את עובדות האירוע הנטען או מכחישה אותן. אוסיף שגם במהלך הדיון ביקשה המשיבה להימנע מלהשיב לשאלות עליהן נחקרה, בטענה שמתנהלת חקירה בקשר לאירוע והיא תמסור את גרסתה בבוא הזמן, (ראו לדוגמה עמ’ 5, שורות 20-19).

לאור האמור לעיל אני מקבל את בקשת המבקש וניתן בזה צו הגנה כדלהלן:

אני אוסר על המשיבה להיכנס לדירת המבקש שברח’ … או להימצא בתחום מרחק של 100 מטר מהדירה.

אני אוסר על המשיבה לפעול בכל דרך המונעת או המכבידה על שימוש בדירה על ידי המבקש, בין בעצמה ובין באמצעות אחרים.

אני אוסר על המשיבה להשתמש באלימות פיזית, מילולית, או אחרת כלפי המבקש לאיים עליו, או להטרידו בכל דרך שהיא, ובכל מקום שהוא, בין בטלפון ובין בדרך אחרת, בין בעצמה ובין באמצעות אחרים.

אני אוסר על המשיבה לפגוע ברכושו של המבקש ובכלל זה במכוניתו, בכל מקום בו נמצאת המכונית.

אני אוסר על המשיבה לשאת או להחזיק נשק חם או קר מכל סוג שהוא, לרבות נשק שניתן לה מטעם רשות ביטחון או רשות אחרת מרשויות המדינה, ולמסור תוך 24 שעות מקבלת צו זה כל כלי נשק שבידו לתחנה של משטרת ישראל.

העתק החלטה זו יועבר ע”י המזכירות ליח’ לרישוי כלי ירייה במשרד הפנים מחוז ירושלים.

צו זה יישאר בתוקפו במשך שלושה חודשים מהיום.

קבלת הילד והשבתו ייעשו כפי שנעשה עד כה והצדדים יעשו הכל על מנת להימנע ממפגשים ומהעברת מסרים פנים אל פנים. ניתן להעביר הודעות באמצעות מסרונים בלבד וזאת אך ורק בעניינים הכרחיים ובשעות סבירות.

בסעיף 12 להחלטתה שנתנה בתום הדיון במעמד צד אחד ביום 20.11.22, נקבע שהמשיבה תהיה רשאית להודיע לבית המשפט על הסכמתה להשארת הצו בתוקפו ובדרך זו ימנע הצורך בקיום דיון במעמד הצדדים. בתגובה הודיע ב”כ המשיבה שמרשתו הייתה מוכנה להסכים למתן צו הדדי אך ב”כ המבקש דחה הצעה זו. בנסיבות אלה לא היה מנוס מקיום דיון בבקשה.

גם במהלך הדיון לא הסכימה המבקשת שהצו ישאר בתוקפו כל עוד לא יינתן גם כנגד המבקש. המשיבה לא העלתה טענה שהמבקש תקף אותה באותו יום ולא הצביעה על הצורך במתן צו הגנה נגדו, מלבד הטענה שפעלה כפי שפעלה בעקבות דברים שאמר. בנסיבות אלה יתכן שיש מקום להסתייע בכלים לשליטה בכעסים.

התנהלותה של המשיבה הגדילה את הוצאותיו המשפטיות של המבקש ויש לקחת זאת בחשבון בעת קביעת ההוצאות שעל המשיבה לשלם למבקש.

לאור האמור לעיל אני מחייב את המשיבה לשאת בהשתתפות בהוצאותיו המשפטיות של המבקש בגין הליך זה בסך 3,000 ₪ בתוספת מע”מ. עוד תשלם המשיבה למבקש סך 248 ₪ עבור הגשת הבקשה להזמנת תיק החקירה המשטרתית. סכום שלא ישולם בתוך 30 ימים יהא צמוד למדד יוקר המחירים לצרכן וישא ריבית כדין.

ניתן לפרסם את פסק הדין ללא ציון שמות הצדדים ופרטים מזהים.

המזכירות תואיל לסגור את התיק.

ניתן היום, י’ כסלו תשפ”ג, 04 דצמבר 2022, בהעדר הצדדים.

מנוסח זה של פסק הדין הוסרו שמות הצדדים ופרטים מזהים ונערכו תיקוני עריכה מזעריים וניתן לפרסמו.

לחזור למשהו ספיציפי?

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין של ישראל - מקום אחד לכל פס"ד של בתי המשפט הישראלי והמחוזות השונים

השאר תגובה

רוצים לקבל עדכון לגבי פסקי דין חדשים שעולים לאתר?

בשליחה הינך מאשר שאנו יכולים לשלוח לך מידע שיווקי / פרסומי

error: תוכן זה מוגן !!