לא מצאת פסק דין שחיפשת? ניתן לעשות חיפוש מתקדם ולמצא את כל רשימת פסקי הדין!

בפני

כבוד השופט ניר זיתוני

תובע

האב

באמצעות ב”כ עו”ד אבי אמר

נגד

נתבעת

האם

באמצעות ב”כ עו”ד לימור קלמנוביץ – סיוע משפטי

פסק דין

לפני בקשת הנתבעת לסלק על הסף את תביעת התובע בשל היותה טורדנית , בשל שימוש לרעה בהליכי משפט ובשל אי תשלום אגרה מספקת . הטענות הועלו במסגרת כתב ההגנה וזכו למענה לא מספק במסגרת כתב תשובה , כפי שיפורט להלן .

ביום 21.3.22 הגיש התביעה נגד הנתבעת תביעה כספית ע”ס 102,165 ₪ בגין הפרת הוראה חקוקה . הצדדים נישאו זה לזו , נפרדו ויש להם ילדה משותפת . בהחלטתי מיום 5.8.21 חוייב הנתבע לשלם לתובעת בגין מזונות זמניים של הקטינה 2,700 ₪ בצירוף 80% מהוצאות חינוך ורפואה שאינן מכוסות במסגרת הביטוח הרפואי בקופ”ח וכנגד הצגת קבלות .התובע טוען כי הנתבעת הציגה לפניו הסכם לפיו עלות הגן של הקטינה היא 2,700 ₪ בצירוף 100 ₪ בגין חוגים . לאחר שהתובע העביר לנתבעת מדי חודש 2,240 ₪ , גילה הנתבע באמצעות שיחה עם הסייעתכי הנתבעת מקבלת מדי חודש החזר מהגן בסך של 100 ₪ במזומן . השיחה עם הסייעת הוקלטה ותומללה . לפיכך מבוקש לחייב את הנתבעת להחזיר 700 ₪ . עוד טוען התובע כי גילה לאחרונה שהנתבעת משתמשת בהוראת קבע/כרטיס אשראי שלו בקופ”ח כדי לרכוש מוצרים ללא ידיעתו לטובת הקטינה ולשימושה הפרטי . בסעיף 19 לכתב התביעה נטען כי לאחר שהתובע העלה טענה זו בהליך אחר והודיע על כוונתו להגיש תביעה נפרדתבגין קבלת דבר במרמה , הודיעה הנתבעת כי לא שמה לב שהרכישות בוצעו מטעמה והתשלום היה מחשבונו של התובע . החיובים הנומינליים ברכיב זה פורטו בטבלה בת ארבע עמודות – האחת , תרופות בסל 100% החזר , השניה , תרופות שאינן בסל 20% החזר , השלישית מכונה “שם האם 100% החזר” והאחרונה כרטיס קופ”ח 100% החזר . סך כל הסכומים המופיעים בארבעת העמודות הוא 1,465.88 ₪ . בסעיפים 31 ו 32 של כתב התביעה מסביר התובע כי בנוסף לסכום הנומינלי הוא תובע 50 אש”ח בגין הכספים שהוחזרו מהמעון ועוד 50 אש”ח בגין השימוש שנעשה ללא היתר בכרטיס האשראי ובהוראת הקבע שלו . לכתב התביעה צורפו הסכם עם הגן , מכתב ששלחה הנתבעת לגבי תוספת חוגים , תשלומים ששילם התובע עבור הוצאות חינוך , תמלול שיחה המסומן 03262 בין התובע לבין הסייעת, פירוט דו”ח חיובים חודשי בהוראת קבע בכרטיס אשראי ויזה שמסתיים בספרותמ”כללית און ליין ” , פירוט חיובים ותשלומים מאתר כללית און ליין לחודשים 11.21 12.21 ו 1.22, פירוט שירותים ותשלומים לקופ”ח כללית לחודשים אפריל עד דצמבר 2021 והתכתבויות בווטסאפ בין הצדדיםבנוגע לתשלום הוצאות חינוך ורפואה . למרות שסכום התביעה הוא 102,165 ₪ שולמה אגרה בסך של 503 ₪ בלבד , כפי שנרשם על גבי כתב התביעה .

ביום 24.5.22 הגישה הנתבעת כתב הגנה במסגרתו ביקשה לסלק את התביעה על הסף . נטען כי התובע מנצל את המשאבים העומדים לרשותו ואת היותו מיוצג ע”יללא תשלום כדי להגיש נגדה תביעות סרק במטרה לגרום לה לקריסה נפשית וכלכלית . אין כל פרופורציה בין החוב הכספי הנטען לבין סכום התביעה . תקנה 4 לתקנות סד”א החדשות אוסרת לבצע פעולה בלתי מידתית לאופי הדיון , עלותו ומורכבותו ורואה בפעולה שכזו משום שימוש לרעה בהליכי משפט . תקנה 41(א) לאותן תקנות מורה למחוק על הסף תביעה קנטרנית וטורדנית . היה על התובע לשלם אגרה בסך של 1,021 ₪ ( 1% מסכום התביעה ) והוא שילם רק 503 ₪ . הנתבעת לא קיבלה החזר מהגן בסך של 700 ₪ אלא רק תשלום בסך של 300 ₪ בגין פרסום הגן ורישום פעוטות לגן . התובע אכן שילם עבור תרופות הנמצאות בסל הבריאות 213.83 ₪ והנתבעת החזירה לו את חלקה בהוצאה זו בסך של 42.7 ₪ . גם הסך של 4.46 ₪ , המופיע בכתב התביעה פעמיים , הוחזר לתובע . רכיב התביעה בסך של 1,027 ₪ אינו מוצדק שכן ממצורפי כתב התביעה עולה כי סכום זה שולם בכרטיס אשראי של הנתבעת . רכיב התביעה בסך של 44.96 ₪ עניינו הוראת קבע שהתובע עשה בעצמו בגין דמי חבר לקטינה , ולא ברור מהי הטענה שלו כלפי הנתבעת בענין זה . מתמליל השיחה עם הגננת עולה כי התובע הפעיל עליה לחץ . מכל מקום , אותה גננת מסרה לנתבעת מכתב בכתב ידה המשקף את גרסתה והיא מוכנה להעיד על הדברים בבית המשפט . הנתבעת פנתה לתובע כדי לברר מהו הסכום שעליה להחזיר לתובע בגין תרופות ששילם עבור הקטינה , אולם התובע בחר להתעלם מפנייתה ולהגיש תביעה . הנתבעת ביצעה את הבירור בעצמה והחזירה לתובע כסף לפי תוצאות הבירור . לפי ייעוץ משפטי שקיבלה הנתבעת מב”כ בתיק המזונות , על התובע לשאת ב 80% מהוצאות הבריאות של הקטינה ולא בתרופות שאינן בסל הבריאות . בס’ 39 של כתב ההגנה מפרטת הנתבעת חיובים שמופיעים בכפל ומביעה נכונות להחזיר חלק קטן מהחיובים , למרות שמקור החיוב אינו ידוע לה . לכתב ההגנה צורפו חשבוניות שקיבלו אמהות אחרות בגן כדי להראות שסכום התשלום הוא 2,800 ₪ , התכתבויות בפייסבוק בהן הנתבעת ממליצה על הגן , פניית הנתבעת לתובע מיום 10.3.22 במטרה להחזיר 20% ממה ששילם עבור תרופות , מכתב הגננתהמבהיר מהות התשלום שקיבלה הנתבעת מהגן, צילום כרטיס האשראי של הנתבעת שמסתיים בספרותומופיע במסמכים שצורפו לתביעה , העברה בנקאית לתובע ע”ס 42.7 ₪ , פירוט חיובי קופ”ח ופירוט הורדות בכרטיס אשראי של הנתבעת לחודש 11.21 .

בהחלטתי מיום 24.5.22 הוריתי לב”כ התובע להגיש כתב תשובה עד 14.6.22 במסגרתו ישיב לטענות הסף הועלו בכתב ההגנה .

ביום 16.6.22 הוגש כתב תשובה בו לא ניתן מענה ענייני למרבית הטענות . לשיטת ב”כ התובע יש בכתב הגנה רק שתי טענות – ייצוג התובע ע”יוהגשת תביעת סרק . בסעיף 7 לכתב התשובה מפנה ב”כ התובע את בית המשפט לתביעה שהגיש התובע גם נגד הגננת . נטען כי הנתבעת היתה ממשיכה במעשיה אלמלא הבחין התובע ברכישות שבוצעו מטעמה . לכתב התשובה צורף תמליל נוסף של הודעת הגננתלתובע בו נכתב בין היתר ” אם אני רוצה לתת מטעמי לאם 100 שקל לא משנה כמה זו זכותי … אתה לא צריך להיכנס לדברים האלה ” .

לאחר עיון בכל מסמכי התיק הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להימחק על הסף תוך חיוב התובע בתשלום הוצאות לטובת אוצר המדינה הן בשל שימוש לרעה בהליכי משפט ותביעה קנטרנית , והן בשל אי תשלום אגרה מספקת , מהטעמים שיפורטו להלן .

ראשית , בתוספת הראשונה של תקנות בית המשפט לעניני משפחה (אגרות) התשנ”ו 1995 נקבע בתוספת הראשונה כי האגרה בגין תביעה לסכום כסף קצוב היא 1% מסכום התביעה . במקרה דנן , התובע הגיש תביעה ע”ס 102,165 ₪ אך בחר לשלם אגרה בסך של 503 ₪ במקום 1,021 ₪ . גם כאשר הועלתה טענה מפורשת לענין זה בכתב ההגנה , בחר התובע להתעלם מהטענה בכתב התשובה .

שנית , תקנה 4 לתקנות סדר הדין האזרחי התשע”ט 2018 קובעת במפורש כי פעולה בלתי מידתית לאופי הדיון , לעלותו או מורכבותו היא דוגמא לשימוש לרעה בהליכי משפט , שהינו אסור . בתקנה 41 לתקנות הנ”ל נקבע כי בית המשפט רשאי למחוק את תביעה בכל עת אם מכתב התביעה עולה כי התביעה היא טרדנית או קנטרנית . התביעה שלפני היא דוגמא מובהקת לתביעה קנטרנית ולפעולה בלתי מידתית המהווה שימוש לרעה בהליכי משפט . התובע , לשיטתו שלו , גילה באמצעות שיחה עם הגננת, אותה הקליט , כי הנתבעת רימתה אותו וגבתה ממנו 80% מהתשלום לגן לפי 2,800 ₪ לחודש , כאשר למעשה קיבלה מהגן החזר בסך של 100 ₪ לחודש . במקום למצות את הבירור בענין זה מול הנתבעת והגננת ולאחר מכן לשלוח מכתב התראה טרם הגשת תביעה , מיהר התובע להגיש תביעה ע”ס 700 ₪ ועוד 50 אש”ח בגין קבלת דבר במרמה . כאמור בכתב התשובה , התובע לא הסתפק בכך והגיש תביעה נפרדת נגד הגננת . חמור מכך , ממסמך שהתובע עצמו צירף לכתב התשובה , עולה כי מצויה ברשות התובע הקלטה של הודעה מאותה גננת , המבהירה כי הסכומים שהגן שילם לנתבעת אינם החזר שנסחט מאיומים , כנטען בכתב התביעה , אלא תשלום שהגננת בחרה להעביר לנתבעת מיוזמתה בעקבות שירותי השיווק של הגן שנתנה הנתבעת והניבו פירות בדמות רישום פעוטות נוספים לגן . יודגש כי בהתאם לתקנה 4 הנ”ל , גם לו היתה מחלוקת אמיתית באשר למהות התשלום שקיבלה הנתבעת מהגן , אין כל הצדקה לברר מחלוקת זו בהליך בבית המשפט לעניני משפחה בנוכחות התובע , הנתבעת והגננת , כאשר עילת התביעה היא קבלת דבר במרמה והפרת הוראת חקוקה וסכום התביעה ברכיב זה הוא סכום לא מידתי של 50,700 ₪ .

שלישית , חלק נכבד ממרכיבי הטבלה עליה מבוססים יתר רכיבי התביעה אינם ברורים כלל ועיקר . כפי שנטען בכתב ההגנה , במסגרת כתב התביעה אין ניסיון אמיתי להבהיר כיצד כל אחד מהסכומים המצויינים בטבלה נתמך במסמכים שצורפו לכתב התביעה . חמור מכך , בכתב התביעה נכתב במפורש כי הנתבעת הודתה בחלק מטענות התובע . בכתב ההגנה נטען במפורש , על בסיס אסמכתאות שלא נסתרו , כי הנתבעת ביקשה לדעת מהתובע מהו הסכום אותו עליה להחזיר. כאשר התובע לא השיב לפנייתה , ביצעה הנתבע בדיקה משלה ועל בסיס תוצאות הבדיקה , החזירה 20% מהסכום ששילם התובע עבור תרופות בהעברה בנקאית לחשבון הבנק של התובע . עקרון המידתיות המופיעה בתקנה 4 הנ”ל וחובתו של בית המשפט להקצות את משאבי השיפוט באופן צודק מהיר ויעיל , מצדיקים להבהיר כי מחלוקת כגון זו המתוארת בכתב התביעה מקומה להתברר בשיח בין הצדדים . ככל שהצדדים לא מגיעים להסכמה מצופה כי יעזרו בבאי כוחם . ככל שב”כ הצדדים לא מגיעים להסכמה , ניתן לנקוט בהליך מתאים בתיק ההוצל”פ שעניינו מזונות . אין מקום להפוך מחלוקת או אי הבנה בענין הוצאות רפואיות לעילת תביעה בגין קבלת דבר במרמה והפרת חובה חקוקה . אם כך ינהגו רבים מבעלי הדין , לא יוכל בית המשפט לענייני משפחה להעניק שירות סביר למתדיינים בסוגיות הליבה בהן עוסק בית משפט זה , שחלקן מהוות דיני נפשות של ממש .

על כן , אני מורה על מחיקת התביעה על הסף בשל אי תשלום אגרה ושימוש לרעה בהליכי משפט ומחייב את התובע לשלם לאוצר המדינה הוצאות משפט בסך של 2,000 ₪ .

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה תוך 45 יום מהיום .

המזכירות תמציא את פסק הדין לב”כ הצדדים ותסגור את התיק .

פסק הדין המקורי ניתן ביום 16.6.22 .

ביום 20.6.22 תוקנה טעות סופר בפסק הדין .

ביום 10.1.23 ניתנה החלטה המתירה לפרסם את פסק הדין .

ניתן היום, כ”ד טבת תשפ”ג, 17 ינואר 2023, בהעדר הצדדים.

לחזור למשהו ספיציפי?

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין של ישראל - מקום אחד לכל פס"ד של בתי המשפט הישראלי והמחוזות השונים

השאר תגובה

פורטל פסקי הדין של ישראל

פס"ד חדשים באתר

רוצים לקבל עדכון לגבי פסקי דין חדשים שעולים לאתר?

בשליחה הינך מאשר שאנו יכולים לשלוח לך מידע שיווקי / פרסומי

error: תוכן זה מוגן !!