לא מצאת פסק דין שחיפשת? ניתן לעשות חיפוש מתקדם ולמצא את כל רשימת פסקי הדין!

ה. אם

ששון

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב

ק”ג 62829-03-17

21 ספטמבר 2020

לפני: כב’ השופטת אירית הרמל נציג ציבור (עובדים) גב’ אורנה רזניק נציג ציבור (מעסיקים) מר יוסף רובינשטיין

התובעת

ברק – גדעון ניהול ואחזקה בע”מ ע”י ב”כ: עו”ד גדי שילה

הנתבעים

1. כלל פנסיה וגמל בע”מ ע”י ב”כ עו”ד גלעד בכר 2. ליאנה פפיאשוילי

פסק דין

1. התובעת הגישה תביעה כספית אשר עניינה השבת כספים שהועברו לקרן השתלמות ייכלל השתלמותיי, חלק העובד וחלק המעסיק (להלן – כספי הפרשות), אשר הופקדו לטובת עובדת שהועסקה על ידה ובדיעבד הסתבר כי הזדהתה על פי תעודת זהות השייכת לנתבעת 2. כספי ההפרשות מוחזקים בידי נתבעת 1 (להלן – הנתבעת) .

ס *

2. טענות התובעת:

א. התובעת חברה למתן שירותי ניקיון המעסיקה מאות עובדים.

ב.

סמוך לפני הגשת התביעה הסתבר לתובעת כי בשנים האחרונות הועסקו בשירותיה כי 100 עובדים זרים אשר עבדו במשרות שונות ובהיקפים שונים ואשר נשאו תעודות זהות מזויפות, לכן נקלטו לעבודה אצל התובעת תחת שמות ומספרי תעודות זהות מזויפים (להלן – העובדים העלומים). נושא זה מצוי בחקירה של משטרת ישראל.

ג.

בכל תקופת העסקה של העובדים העלומים הפרישה התובעת לטובתם כספי הפרשות. כספים אלו מוחזקים בידי הנתבעת.

ד. נתבעת 2 היא אזרחית ישראל המחזיקה תעודת זהות ישראלית כדין. היא מקבלת קצבת
אזרח ותיק מהמוסד לביטוח לאומי. לטענתה, המוסד לביטוח לאומי הודיע לה על

1 מתוך 11

ה. אם

ששון

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב

ק”ג 62829-03-17

הפסקת תשלום קצבה זו מן הטעם שהיא ייעובדתי אצל התובעת. אז הסתבר לתובעת כי אחת מהעובדות העלומות שלה נשאה תעודת זהות מזויפת של נתבעת 2 והזדהתה בשמה. משכך, הצטברו כספים על שם נתבעת 2 בסכום של 5,26556. שייח אשר הפרישה התובעת לטובתה לקרן השתלמות ואשר מוחזקים בידי הנתבעת.

ה. לטענת התובעת, משנמצא כי נתבעת 2 לא עבדה אצל התובעת היא לא זכאית לסכום
שהצטבר בקרן ההשתלמות המוחזקת בידי הנתבעת ומכאן שהתובעת זכאית להשבת

הכספים אלה.

3. טענות הנתבעת:

א. הנתבעת היא חברה לניהול קופות גמל, המנהלת קופות גמל כהגדרתו בחוק הפיקוח על
שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס”ה-2005 (להלן – חוק קופות גמל). קופות גמל אלו מיועדות בין היתר לחיסכון לעמיתים שכירים ועצמאיים. הנתבעת כפופה לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ”ד-1964 (להלן – תקנות קופות גמל), לתקנון הקופה אשר מתפרסם מעת לעת וכן להנחיות אגף שוק ההון של משרד האוצר.

ב. בהיותה חברה מנהלת קופות גמל כאמור, מנהלת הנתבעת גם קרן השתלמות בשם ייכלל
השתלמותיי (להלן – הקרן).

ג.

התובעת כמעסיקה הפרישה כספים לחשבון מספר 8226750 על שם נתבעת 2 (להלן – החשבון). נתבעת 2 היא עמיתה בקרן במעמד שכיר אשר התובעת ביקשה לצרפה כעמיתה לקרן ביום 17.2015.. בחשבון נתבעת 2 הצטברו נכון ליום 315.2017. כספים בסכום כולל של כ-5,478 ₪.

ד.

הנתבעת טענה כי היא לא צד במערכת היחסים שבין התובעת לבין עובדיה וכי על פי הוראות ההסדר התחיקתי החלות עליה אין באפשרותה לאפשר את משיכת הכספים המבוקשת על ידי התובעת אלא על פי פסק דין של בית הדין לעבודה.

:

ה. עוד טענה הנתבעת כי השאלה המקדמית הטעונה הכרעה שיפוטית במקרה דנן איננה
שאלת שחרור הכספים לידי התובעת אלא תחילה יש לברר השאלה: על שם מי הכספים הופקדו ועל שם מי החשבון אמור להיות! לאחר מכן יש להכריע בשאלה: האם במעשה ההתחזות של העובדת לכאורה יש כדי לשלול את זכאותה לכספים הקיימים בחשבון בקרן? רק לאחר מכן יש לבחון את השאלה: האם יש לשחרר הכספים לתובעת אם לא!

:

2 מתוך 11

ה. אם

ששון

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב

ק”ג 62829-03-17

המזכירות תשלח העתק פסק הדין לבאת כוח המדינה אשר תעביר העתק ממנה לרשות שוק ההון ביטוח וחסכון, למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ולמשטרת ישראל.

ניתן היום, ג’ תשרי תשפ”א, (21 ספטמבר 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.

): כי הר אירית הרמל, שופטת

lc

ขาย 120

נ.צ. (ע) גב’ אורנה רזניק

אירית הרמל, שופטת

נ.צ. (מ) מר יוסף רובינשטיין

11 מתוך 11

ה. אם

ששון

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב

ק”ג 62829-03-17

ו.

הנתבעת הבהירה כי היא איננה צד ולא מביעה עמדה והיא תפעל בהתאם להוראות הדין ותכבד כל החלטה שתינתן על ידי בית הדין וזאת בכפוף להעברת מסמכים לשחרור הכספים על ידי מי שיקבע כזכאי לכספים אלו.

4. ההליך:

א.

התובעת הגישה תצהיר עדות ראשית של הבעלים שלה, מר גדעון שכאני. הנתבעת הגישה תצהיר עדות ראשית של מר ויקטור קרנוביץ, מנהל מחלקת מקצועית גביה בנתבעת.

ב.

נתבעת 2 הגישה תצהיר מיום 234.2017. (נת/2) ונחקרה עליו ביום 286.2018.. בתום חקירתה הסכימו הצדדים כי נתבעת 2 לא עבדה בתובעת בתקופה מחודש 52015. ועד 82016. ולהסכמתם זו, אשר תאמה את עדות נתבעת 2 ואת הראיות בתיק, ניתן תוקף של החלטה.

ג.

באותו מועד (286.2018.) ביקשה התובעת לקבל פסק דין המורה לנתבעת לשחרר לידיה הכספים שהצטברו אצל הנתבעת על שם נתבעת 2 אך קודם שינתן פסק דין כזה ביקשה התובעת להתייעץ עם פקיד השומה בענין המס הכרוך בהשבת כספים אלו ולהודיע לבית הדין עמדתה. התובעת גם ציינה כי בפסק דין המבוקש תקבע דרך עבודה מול הנתבעת אשר תסדיר השבה של כספים נוספים לאחר שיתבררו לה פרטים בקשר לשאר העובדים העלומים. הנתבעת לא התנגדה לבקשה אך ציינה כי מאחר ומדובר בזכויות עובדים מחד ובטענות זיוף במישור הפלילי מאידך, נדרשת החלטת שיפוטית המורה לה כיצד לנהוג

עם כספי ההפרשה.

ז.

עוד באותו מועד (286.2018.) נתנו הצדדים עמדתם באשר לפניה ללשכה המשפטית במשטרת ישראל לצורך קבלת פרטים ביחס לתלונה שהגישה נתבעת 2 והאם בינתיים אותרה העובדת העלומה שהזדהתה באמצעות תעודת זהות מזויפת של נתבעת 2 ומהם פרטיה. לאחר מכן ניתנה החלטה על פיה התובעת תגיש הודעה מעדכנת.

ה. ביום 148.2018. הגישה התובעת הודעה מעודכנת ובה חזרה על בקשתה לקבל פסק דין
המורה לנתבעת להשיב לידיה הכספים אשר הצטברו על שם נתבעת 2. התובעת טענה כי חקירת המשטרה ביחס לעובדת שהתחזתה לנתבעת 2 אינה רלוונטית למחלוקת בין הצדדים ובכל מקרה תארך זמן רב. בנוסף, לאחר התייעצות עם פקיד שומה, הציעה הת כי מנהלה, מר גדעון שכאני, יתן ערבות אין לקיו כל התחייבות כלפי כל עובד אשר ידרוש לקבל כספים אלו.

3 מתוך 11

ה. אם

ששון

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב

ק”ג 62829-03-17

ו.

הנתבעת הגישה תגובה להודעת התובעת ובה חזרה על עמדתה כי תפעל בהתאם לכל הכרעה שיפוטית שתינתן ביחס לכספים הצבורים על שם נתבעת 2 אך הוסיפה כי אין היא יכולה להסכים לבקשת התובעת להעביר הכספים הצבורים (ובהמשך כספים רבים אחרים על שם נתבעים פורמאליים אחרים ואשר שייכים לעובדים אחרים) לתובעת אף אם התובעת מתחייבת להצהיר כי כל זכות עובד כזה או אחר (שהתחזה לאדם אחר בתקופת העסקתו אצל התובעת) תישמר ככל שזכות זו עומדת לו. לטענת הנתבעת התחזות העובד לאדם אחר לא שוללת בהכרח את הזכאות לתשלומים ששולמו בגינו ובעבור תקופת עבודתו אצל התובעת וזו שאלה הטעונה הכרעה שיפוטית. לכן ובמיוחד לאור כך שמדובר, כהגדרת התובעת עצמה, בשאלה רוחבית ביחס למספר רב של עובדים לרבות בגין תשלומים שבוצעו לקופת גמל לקצבה, סבורה הנתבעת כי השאלה המקדמית הטעונה הכרעה שיפוטית איננה שאלת שחרור הכספים לידי התובעת אלא השאלה האם במעשה ההתחזות של העובדת לכאורה יש כדי לשלול ממנה את הזכות לכספים הקיימים בחשבון. רק לאחר ששאלה זו תוכרע – יהא מקום לדון בשאלת שחרור הכספים לתובעת אם לא.

ז.

לאור עמדת הצדדים ובהסכמתם החליט בית הדין לקבל עמדת היועץ המשפטי לממשלה (פרוטוקול והחלטה מיום 271.2019.).

ח.

באותו היום ולבקשת בית הדין הגישה הנתבעת חוזר גופים מוסדיים 2012-9-1 ינוהל איתור עמיתים ומוטבים”, כפי שפורסם על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון ביום 52.2012. (להלן – נוהל איתור עמיתים). כמו כן הוגשה עמדת הממונה – הבהרה כפי

שפורסמה ביום 2811.2012..

ט. ביום 291.2019. נתנה החלטה כדלקמן:

“התובעת העסיקה עובדת אשר הזדהתה בפניה בשם ליאנה פפיאשוילי, ת.ז. 326945524, כעובדת ניקיון בתקופה שמחודש 5/15 ועד לחודש 8/16. לימים התברר כי זהותה של העובדת זויפה והוגשה תלונה למשטרת ישראל (מס’ תיק 252586/2016). לבית הדין לא ידוע מהו השלב בו מצויה החקירה המשטרתית. התובעת היא חברת ניקיון אשר מספקת שירותים לשוק המוסדי הציבורי והפרטי. בחברה כיום מועסקים כ- 523 עובדים (סעיף 8 לכתב התביעה). במסגרת העסקת העובדת הופקדו לזכותה כספים לקרן השתלמות. כיום מופקד בחברת כלל סכום של כ- 6,000 ₪, הכולל כספים שנוכו משכר העובדת שעבדה בפועל. הגב’ ליאנה פפיאשוילי הופיעה בפני ביה”ד והצהירה כי לא עבדה בחברת ברק גדעון ניהול ואחזקה בע”מ והכספים שהופקדו בחברת כלל בקרן ההשתלמות, אינם שלה.

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

4 מתוך 11

ה. אם

ששון

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב

קייג 62829-03-17

כפי שהוברר במסגרת ניהול ההליך בפנינו, לתובעת יש מעל 100 מקרים דומים של עובדים שהועסקו אצלה תוך שימוש בתעודות זהות מזויפות, וגם עבורם הופקדו כספים בגין הפרשות פנסיוניות וקרן השתלמות. התובעת פנתה לבית הדין בבקשה להעביר את הסכום שהופקד בקרן ההשתלמות על שמה של הגב’ ליאנה פפיאשוילי לרשותה. בית הדין מבקש לקבל את עמדת היועץ המשפטי לממשלה מאחר ומדובר בשאלה מהותית עם השלכות רוחב. השאלה הינה למי הזכאות לכספים המופקדים בחברת כלל. היועץ המשפטי לממשלה מתבקש להגיש עמדה לבית הדין בשאלה שבמחלוקת בשים לב לזכויות העובדת שביצעה את העבודה ושמה אינו ידוע לבית הדין והיא אינה צד להליך זה, וזכויות התובעת בתיק זה לקבלת כספים אלה בחזרה, וזכויות האפוטרופוס הכללי בהתאם לסעיפים 5 ו-7 לחוק האפוטרופוס הכללי התשל”ח-1978 ולנוהל אישור עמיתים ומותבים של משרד האוצר, נוכח הוראת סעיף 5 לחוק האפוטרופוס הכללי, תשלח המזכירות העתק החלטה זו גם לידיעת האפוטרופוס הכללי”.

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

.

ביום 312.2019. לבקשת הבהרה אשר הוגשה מטעם היועץ המשפטי לממשלה, הורה בית הדין כי ניתן להציג את עמדת הרשות המנהלית והגורמים המקצועיים בכובעם כרגולטור.

5. עמדת הגורמים המקצועיים ברשות המינהלית

עמדת רשות שוק ההון ביטוח וחסכון ועמדת משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, הוגשה ביום 233.2020. ועיקריה כדלקמן:

:

א. קרן פנסיה היא מבטח בענף ביטוח פנסיה, כאמור בסעיף 1(א)(3) בהודעת הפיקוח על
עסקי ביטוח (ענפי ביטוח), התשמ”ה-1985, וקופת גמל כמשמעה בחוק קופות גמל. המסגרת הנורמטיבית לפעולתה של קרן פנסיה מוסדרת בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ”א-1981, בתקנות קופות גמל והחל מיום 811.2005. גם בחוק קופות גמל.

ב.

קרן פנסיה מושתתת על העיקרון לפיו בסיכום כולל תשלם קרן הפנסיה לכלל עמיתיה ולשאיריהם סכום הזהה לסך הנכסים שנצברו בקרן הפנסיה בגין ההפקדות שנעשו עבור כלל העמיתים לרבות התשואה שהושגה בגינן ובניכוי הוצאות הניהול.

ג.

פועל יוצא מעקרון זה היא הערבות ההדדית שבין העמיתים, המחייבת כי תקנון הקרן, בו נקבעות זכויות הפנסיה של העמיתים, יהיה אחיד ושוויוני וכי תשלומי הקרן ייעשו אך ורק לפי התקנון, על מנת למנוע אפליה בין העמיתים (בג”צ 6460/02 משה אליאב נ’ בית הדין הארצי לעבודה (82.2006.)).

5 מתוך 11

ה. אם

ששון

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב

קייג 62829-03-17

ד. עקרון השוויון עליו מבוססות קרנות הפנסיה עוגן בשנת 2005 באופן מפורש בחוק קופות
גמל ובסעיף 3 לו נקבע כי חברה מנהלת לא תפלה בין הזכויות המוקנות לאותם עמיתים ולא תעדיף כל ענין או שיקול על פני טובתם.

ה. תקנון קרן הפנסיה קובע את הזכויות, החובות ושאר העניינים על פיהם פועלת קרן
הפנסיה ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי. קרן הפנסיה לא רשאית לפעול בניגוד לתקנון (תקנה 41כו לתקנות קופות גמל) ולא רשאית לפעול ובכלל זה להעניק זכויות לעמיתים אלא בהתאם להוראה מפורשת בתקנון. בפסיקה נקבע כי לתקנון קרן הפנסיה מעמד של חוזה מחייב בינה לבין כל אחד מעמיתיה. זכויות העמית נגזרות מהוראות התקנון ומכוחן בלבד וכל סטיה מהוראות התקנון היא לא רק בבחינת הפרת חוזה אלא גם ובעיקר מהווה פגיעה בעקרון השוויון המונח בבסיס השיטה (ע”ע 600026/97 מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע”מ – מרק פיורסט (2210.2003.)).

.

הפקדת הכספים על ידי התובעת בגין העובדים נעשתה כמתחייב מהסכם עבודה קיבוצי כללי בענף הניקיון והתחזוקה מיום 117.2013..

ז.

לתובעת לא עומדת כל זכות בדין לקבלת הכספים אותם היתה חייבת לשלם לעובדים. קל וחומר הדבר נכון בכל הנוגע לכספים אשר נוכו משכר העובדים והועברו לקרן פנסיה או לקרן השתלמות. למעלה מן הצורך יובהר כי שחרור כספים שהפקידה התובעת לפיצויים צריך להיעשות בהתאם להוראות הדין, אך במקרה זה לא נטען על ידי התובעת כי מדובר במקרה בו מתבקשת החזרת כספי הפיצויים נוכח סיום העסקה בהיעדר זכאות לפיצויים.

ח. מכיוון שאין חולק כי היה על התובעת להפריש את אותם הכספים בגין העובדים שביצעו
את העבודה בפועל, יש לאתר את העובדים אשר עבדו אצלה וזכאים לכספים. יצוין כי במסגרת ההליך לא הובאה כל החלטה או צו של גורם שיפוטי או של גורם אכיפה מוסמך המצביעה על זיוף זהותם של הזכאים לכספים.

ט. עוד יובהר כי בכל הנוגע לכספים שהופקדו בקרן פנסיה, הזכאות לכספים צריכה להתברר
בהתאם להוראות התקנון. בהתאם, אין אפשרות לקבוע בשלב זה כי המדובר ביינכס עזוב” בו רשאי האפוטרופוס הכללי להחזיק מכוח צו ניהול (ע”ע 1385/01 מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע”מ – האפוטרופוס הכללי (59.2005.)).

הנתבעת תפעל כאמור בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(איתור עמיתים ומוטבים), התשע”ב-2012 (ונוהל איתור עמיתים ובכלל זה תפנה לכל הגורמים הרלוונטיים שעשוי להיות להם מידע שיכול לסייע באיתור עמית וזאת כדי לאתר את העובדים אשר עבדו בפועל והכספים הופקדו על שמם ולשייך את הכספים בהתאם. ככל

6 מתוך 11

ה. אם

ששון

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב

קייג 62829-03-17

שהנתבעת לא תצליח לאתר את הזכאים לכספים – יהיה עליה ליידע את האפוטרופוס הכללי בדבר קיומם של הכספים וזאת בהתאם להוראות הדין.

יא. עמדת משרד העבודה כעמדת רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. על פי הדין, על התובעת
היה להפריש כספים לקרנות פנסיה והשתלמות בעבור העובדת. אין מקום להשיב לתובעת את הסכומים ששולמו על ידה לטובת העובדת. יש לנסות לאתר את העובדת על מנת שתוכל לקבל את כספה. עמדה זו מקבלת משנה תוקף שעה שמדובר בכספים אשר נוכו משכרה של העובדת, שהם בגדר קניינה.

6. 12 13

לצדדים ניתנה הזכות להגיב על עמדת המדינה (החלטה מיום 233.2020.). ביום 264.2020. הגישה הנתבעת תגובה ובה חזרה על עמדתה כי תפעל בהתאם לכל החלטה שיפוטית שתינתן וביקשה כי בית הדין יתן הוראות בדבר המשך קיומו של החשבון על שם נתבעת 2 ובכלל זה האם על החשבון להמשיך להתקיים על שם נתבעת 2 על כל המשתמע מכך או כל הוראה אחרת בקשר עם חשבון זה. בנוסף, הנתבעת טענה כי אינה יכולה להסכים עם עמדת המדינה לפיה על הנתבעת יילפנות לכלל הגורמים הרלוונטיים, לגופים שונים שעשוי להיות להם מידע היכול לסייע באיתור עמיתי. לטענתה עמדה זו של המדינה נאמרה אגב אורחא ומבלי שנתבקש כל סעד בעניין זה במסגרת ההליך, עמדה זו אינה מתחייבת מהוראות הדין ואף איננה מעשית ויש בה משום הכבדה עצומה ובלתי סבירה על הנתבעת. הנתבעת אינה יודעת את פרטי זהותו של העובד האמיתי ואין לה כל דרך מעשית לאתר את העובד האמיתי שזכאי לכספים אלו וככל שבית הדין יקבע כי אכן הוא הזכאי לכספים אלו בסופו של יום. הפרטים היחידים הקיימים בידי הנתבעת הם של העמיתים שאליהם בוצעה ההתחזות ואין לה כל דרך לאתר גורם יישגנב זהותיי של אדם אחר. ברי כי הגורם אשר לו הכלים המיטביים לאיתור העמית היא התובעת. כמי שהעסיקה את העמית, סביר כי יש בידיה אמצעי תקשורת ולכל הפחות אפשרות לדעת היכן יצרה קשר עם העמית בעת שהעסיקה אותו. בנוסף, ההתחזות התאפשרה בשל מחדל התובעת לזהות נכון את העמית ועל כן מן הצדק כי האחריות לאיתור העמית תחול עליה.

7. התובעת לא הגישה תגובה לעמדת המדינה. לבקשתה ניתנה לצדדים האפשרות להגיש סיכומים בכתב (החלטה מיום 196.2020.). התובעת הגישה סיכומים מטעמה. ביום 108.2020. הגישה הנתבעת סיכומים מטעמה וביום 238.2020. הגישה המדינה הודעה ובה חזרה על עמדתה כי התובעת אינה זכאית להחזר כספים אותם היתה חייבת להפריש על פי

חוק כמעסיקה.

7 מתוך 11

ה. אם

ששון

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב

ק”ג 62829-03-17

8. דיון והכרעה:

א. משניתן ביום 286.2018. תוקף של החלטה להסכמת הצדדים כי נתבעת 2 לא עבדה אצל
התובעת בתקופה שמחודש 52015. ועד 82016. ונתבעת 2 אף הבהירה עמדתה לפיה –

“אני מבינה שקיימים על שמי כספים בחברת כלל בקרן השתלמות, אבל הם לא שלי כי אני לא עבדתי בברק גדעון. אני יודעת שכל מטרת ההליך הזה של התובעת, והדיון שאליו זומנתי היום היא לקבל את הכספים הללו בחזרה מחברת כללי (עמי 9 ש’ 26 לפרוטוקול).

אין חולק כי הכספים המופקדים בחשבון על שם נתבעת 2 אצל הנתבעת אינם שייכים לה וכך אנו קובעים.

ב.

משכך, מתעוררת השאלה: למי הזכות בכספים המופקדים בחשבון על שם נתבעת 2 אצל

:

הנתבעת?

(1) התובעת טענה בסיכומיה כי על פי הדינים המסדירים את פעולתן של קופות הגמל,
לא ניתן לשלם משכורת לאדם אחד וממשכורתו זו להפריש כספים לחשבון של אדם אחר בקופת הגמל. מכאן שהכספים אשר הופקדו לחשבון נתבעת 2 אצל הנתבעת 1 הופקדו שלא כדין וכי על פי סעיף 1 לחוק עשיית עושר ולא במשפט, התשלייט-1979 וסעיף 14 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל”ג-1973 התובעת זכאית לקבל אותם בחזרה (ס’ 12 – 17 לסיכומי התובעת).

22 23

(2) אין בידינו לקבל טענות אלו של התובעת. נתבעת 2 לא טענה לזכויות בכספים אשר
הופקדו על שמה אצל נתבעת 1 ואף הצהירה מפורשות בפנינו, כפי שהובא לעיל, שכספים אלו אינם שלה. נתבעת 2 לא קיבלה לידיה כספים אלו כך שאין מקום לטענת התובעת כלפיה בדבר השבה. מאידך, אין חולק כי התובעת הפרישה כספים אלו לטובת עובדת של התובעת, ואין חולק, כפי שיובהר בהמשך, כי היתה עובדת כזו, שאף עבדה וקיבלה שכר מהתובעת תמורת עבודתה, אלא שלטענת התובעת, אותה עובדת התחזתה לנתבעת 2 (להלן – העובדת העלומה).

(3) עמדת הגורמים המקצועיים ברשות המינהלית (של שוק ההון ושל משרד העבודה גם
יחד) שכספים אלה שייכים לעובדת העלומה. אלה הם כספים אשר הופרשו משכרה של העובדת ולכן הם קניינה.

8 מתוך 11

ה. אם

ששון

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב

ק”ג 62829-03-17

(4) התובעת טענה בכתב התביעה כי בשורותיה הועסקו עובדים רבים אשר עבדו
במשרות שונות ובהיקפים שונים. בכללן גם אותה עובדת עלומה אשר התחזתה לנתבעת 2 ועבדה אצל התובעת בין חודש מאי 2015 ועד חודש אוגוסט 2016 (ס’ 2 ו 14 לכתב התביעה). מכאן, שאין חולק כי אותה עובדת עלומה עבדה אצל התובעת. גם אין חולק כי אותה עובדת קיבלה שכר עבור עבודתה אצל התובעת. כדי להוכיח זאת צירפה התובעת לכתב התביעה צילום טופס 101 חתום על ידי אותה עובדת עלומה ותלוש שכר של אותה עובדת לחודש מאי 2016 כנספח ב’.

(5) עוד טענה התובעת בכתב התביעה כי לאורך כל תקופת העסקה של אותם עובדים
עלומים ובכללם גם העובדת העלומה, התובעת הפרישה לטובתם כספים שונים בגין תגמול פנסיה, פיצויים ו/או קרן השתלמות כדין (ס’ 4 לכתב התביעה). על כך חזרה התובעת גם בסעיף 1 לסיכומיה.

(6) אין חולק כי אילולא הסתבר באופן מפתיע כי מספר תעודת הזהות שמסרה העובדת
העלומה לתובעת היה שייך לנתבעת 2, קרי, אילו היה מסתבר כי הוא מספר תעודת הזהות של העובדת העלומה, היתה זו האחרונה זכאית לקבלת הכספים אשר הצטברו בחשבון הנתבעת בכפוף להוראות הדין. התובעת לא טענה ולא הראתה

אחרת.

(7) בנסיבות אלו, דעתנו היא כי הכספים שהצטברו בחשבון על שם נתבעת 2 אצל
הנתבעת שייכים לאותה עובדת עלומה. ונבהיר:

(8) הנתבעת טענה כי לשיטתה השאלה המקדמית הדרושה הכרעה שיפוטית היא: האם
במעשה התחזותה של אותה עובדת עלומה יש כדי לשלול ממנה את זכאותה לכספים אשר הצטברו בחשבון האמור אצל הנתבעת!

(9) אנו מסכימים כי שאלה זו רלוונטית אלא שלדעתנו מקומה הוא רק לאחר שיקבע
בהחלטה של גורם שיפוטי או של גורם אכיפה מוסמך כי אותה עובדת עלומה אכן זייפה את זהותה. ממילא יהיה צורך להמתין עד להשלמת חקירת המשטרה ולהמלצותיה.

עם זאת, גם אם יוכח כי אותה עובדת עלומה אכן זייפה את זהותה – עדין אין חולק כי היא עבדה בפועל וכי משכרה הופרש חלקה וגם חלק המעסיק (התובעת) לקרן ההשתלמות המנוהלת לטובתה על ידי הנתבעת, לכן היא זכאית לכספים אלה כמתחייב מהסכם עבודה קיבוצי כללי בענף הניקיון והתחזוקה מיום 117.2013..

9 מתוך 11

ה. אם

ששון

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב

ק”ג 62829-03-17

משכך, אנו מורים כי הכספים שנצברו בחשבון על שם נתבעת 2 ימשיכו להיות מוחזקים על ידי הנתבעת. הנתבעת תפעל על פי הדין להבטיח כי הכספים שנצברו בחשבון זה יגיעו לעובדת העלומה משזו תאותר. התביעה שהוגשה על ידי התובעת להחזר הכספים שהופרשו לקרן ההשתלמות (עובד ומעסיק) – נדחית.

ד.

בכך הוכרעה המחלוקת כפי שהובאה בפנינו בכתבי הטענות. עם זאת לא נוכל לסיים פסק דין זה בלא להתייחס לעמדת הגורמים המנהליים וליתן לנתבעת הוראות בכל הנוגע להמשך ניהול הכספים.

ה. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(איתור עמיתים ומוטבים), התשעיב 2012, וחוזר גופים מוסדיים 2012-9-1 ינוהל איתור עמיתים ומוטבים”, כפי שפורסם על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון ביום 52.2012. עוסקים במצב בו האדם של שמו מתנהל החשבון הוא עמית בקופת הגמל, אך מסיבות שונות ולא ידועות לא אותר. בענייננו, אין זה המקרה. משקבענו כי לא ניתן לדעת מי היא העובדת העלומה, חשבון קרן ההשתלמות נשוא החלטה זו אינו משויך כעת לעמית והוא ממתין לאיתור העובדת. במצב זה מלאכת איתור העובדת העלומה צריך להיות מוטל על משטרת ישראל, לה הכלים והיכולת לאתר את העובדת לה שייכים הכספים.

ככל שבתוך 18 חודשים מיום מתן פסק דין זה, לא תניב חקירת המשטרה פרי, תעביר קופת הגמל את הכספים, כולם, לאפוטרופוס הכללי בצירוף העתק פסק הדין.

בנוסף קופת הגמל תשנה את שם החשבון כך שלא יהיה על שמה של הנתבעת 2 אלא תסמן אותו בסימון מיוחד ותצרף הפניה לפסק דין זה. קופות הגמל פטורה ממשלוח מכתבים ודוחות לנתבעת 2.

9. סוף דבר:

התביעה נדחית.

הנתבעת תפעל כמפורט בפסק הדין.

לאור תוצאת הדברים התובעת תישא בהוצאות הנתבעת 1 בסכום של 5,000 ₪, אשר ישולם בתוך 30 ימים מהיום.

10 מתוך 11

לחזור למשהו ספיציפי?

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין של ישראל - מקום אחד לכל פס"ד של בתי המשפט הישראלי והמחוזות השונים

השאר תגובה

רוצים לקבל עדכון לגבי פסקי דין חדשים שעולים לאתר?

בשליחה הינך מאשר שאנו יכולים לשלוח לך מידע שיווקי / פרסומי

error: תוכן זה מוגן !!