וש”ר צלמון, יו”ר ועדה השופטת בדימ’ אריקה פריאל: החלטת ועדת שחרורים בעניין קיצור מאסר ראש עריית אשקלון לשעבר מר איתמר שמעוני (וש”ר 39446-12-22)

לא מצאת פסק דין שחיפשת? ניתן לעשות חיפוש מתקדם ולמצא את כל רשימת פסקי הדין!

ba

ועדת שחרורים במקום מושבה בבית הסוהר צלמון
לפי סעיף 32 לחוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס”א – 2001

וש”ר 39446-12-22 שמעוני(אסיר) נ’ מדינת ישראל
תיק חיצוני:

לפני יו”ר ועדה, כבוד השופטת בדימוס אריקה פריאל
חבר ועדה מר בני שאלתיאל, פסיכולוג
חברת ועדה גב’ יהודית שמעוני, עו”ס

נציג שב”ס – רס”ר נועם חיים

המשיבה

שקר

איתמר שמעוני

נגד

מדינת ישראל

החלטה

(נוסח מותר לפרסום)

האסיר יליד 1968, מרצה מאסר ראשון למשך 48 חודשים בעקבות הרשעתו במקרה אחד של לקיחת
שוחד, שלוש עבירות של הפרת אמונים (שתיים בוצעו בצוותא), הלבנת הון במטרה להסתיר ושימוש
במרמה, עורמה ותחבולה (בניגוד להוראות פקודת מס הכנסה). נוסף על עונש מאסר בפועל הוטל על
האסיר מאסר על תנאי, קנס כספי בסך 400,000 ופסילה מלכהן כחבר מועצה מקומית.

האסיר מסיים לרצות שני שלישים מהמאסר ביום 27/1/24 כשתאריך השחרור המינהלי הוא 22/7/23.
האסיר מסיים לרצות את מלוא תקופת המאסר ביום 28/5/25.

במהלך המאסר השתלב האסיר בקבוצות פסיכו-חינוכיות ובטיפול בקבוצות טיפוליות ייעודיות
מרמה וקבוצה דינמית מתקדמת. חוות הדעת של גורמי הטיפול חיוביות ועולה מהן שהאסיר משתתף
בולט ופעיל בקבוצות, מגלה בהדרגה את דפוסיו המרמתיים ומביע צער על הפגיעה באשתו ובילדיו.
האסיר גם שולב במדרשה ומשמש משגיח כשרות ואחראי בית הכנסת.

מדוח גורמי הטיפול עולה כי האסיר “מודה בכל המיוחס לו ומתחרט כל יום על עבירותיו. מתאר כי
בביצוע העבירות הונע מהצורך להסתיר והפחד לחשוף את ייהרומן” שניהל מחוץ לנישואים”. גרסה זו
אינה מתיישבת עם עובדות כתב האישום שמהן עולה כי ביסוד עבירותיו עמד הצורך לשלם פיצוי לשתי
נשים שטענו לפגיעה מינית מצדו.

תפקודו של האסיר בין כותלי בית הסוהר תקין. מלבד עבירת משמעת אחת משנת 2021, אין לחובתו
עבירות משמעת נוספות או אירועים חריגים. האסיר בסבב חופשות ועד כה יצא ל-15 חופשות ושב
מהן ללא חריג.

1 מתוך 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

שקר

ועדת שחרורים במקום מושבה בבית הסוהר צלמון
לפי סעיף 32 לחוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס”א – 2001

ושייר 39446-12-22 שמעוני(אסיר) נ’ מדינת ישראל

תיק חיצוני:

משטרת ישראל אינה מביעה עמדה בנוגע לשחרורו המוקדם של האסיר.

הרשות לשיקום האסיר מצאה את האסיר מתאים לבניית תוכנית שיקום בקהילה בפיקוחה,
והתוכנית שהוכנה כוללת טיפול פרטני פסיכו-סוציאלי, טיפול קבוצתי ייעודי בתחום המרמה, טיפול
זוגי במידת הצורך, שיעורי תורה ותעסוקה. הרשות לשיקום האסיר לא ציינה בתוכנית המלצה על
מעצר בית לילי.

לנוכח הנתונים הללו הסכימה נציגת היועמ”ש לשחרורו המוקדם של האסיר ובלבד שיוטל עליו מעצר
בית לילי.

הסניגורית והאסיר ביקשו לקבל את ההסכמה ולהימנע מהטלת מעצר בית הן בשל מהות העבירות
שבהן הורשע והן כדי להימנע מפגיעה בפרנסת האסיר.

בין חברי הוועדה נטושה מחלוקת בשאלה אם יש לקבל את ההסדר שהושג בין הצדדים, אם לאו. בעוד
שדעת הרוב בדעה שיש לקבל את ההסכמה תוך הסבת תשומת לב הרשות לשיקום האסיר לצורך
בהעמקה טיפולית בתחום המרמה ובתוך כך עבודה על עיוותי החשיבה אצל האסיר, קבלת אחריות
ובחינת המניעים שהובילו אותו לבצע את העבירות.

כאמור, ביסוד עבירותיו של האסיר עומדות תלונות שתי נשים שנפגעו ממנו מינית לטענתן בעוד
האסיר טען בפני גורמי הטיפול וגם לפנינו כי ביסוד עבירותיו הרצון להסתיר רומן שניהל מחוץ
לנישואים. לכן לדעת הרוב יש צורך בהעמקה טיפולית כאמור לעיל.

עוד יצוין כי הגם שמדובר בעבירות חמורות הפוגעות בטוהר המידות אשר בוצעו בזמן שהאסיר מילא
תפקיד ציבורי ראש עירייה – לא ראינו כי זהו המקרה המתאים להשתמש בהוראות סעיף 10(א)
לחוק שחרור על תנאי ממאסר, תשסייא-2001.

מעצר בית מהווה תנאי חשוב אצל אסיר משוחרר בעיקר בשל הצורך בקביעת גבולות ברורים.
דעת הרוב הינה אפוא שיש לקבל את ההסכמה כפוף לכך שיתווסף מעצר בית לילי ועיבוי התוכנית
הטיפולית תוך מתן דגש על הנושאים שפורטו לעיל.

דעת המיעוט –

לא נעלמו מעיניי הדיווחים החיוביים הקשורים לתהליך הטיפולי שעבר האסיר בין כותלי הכלא
והתנהגותו התקינה. ראיתי גם את תוכנית השיקום אשר הגישה הרשות לשיקום האסיר בעניינו.
שמעתי גם את הסכמת הצדדים ביחס לשחרור המוקדם. לדעת כותב החלטה זו, הסכמה זו לוקה
בחוסר סבירות קיצוני ולכן אני מתקשה לקבלה. במהלך דבריו של האסיר אל הוועדה התקיים דיאלוג

2 מתוך 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

וש”ר 39446-12-22 שמעוני(אסיר) נ’ מדינת ישראל

תיק חיצוני:

בין יו”ר הוועדה לבין האסיר. מדברי האסיר ניתן להתרשם כי נקט כלפינו הסתרה של חלק מהעובדות,
ניסיון לצבוע את העובדות בצבעים פחות שליליים מבחינתו ולדבר על מה שיותר נוח עבורו.

שקר

דברים אלו אינם מתיישבים עם תהליך ממושך אשר עבר האסיר בין כותלי בית הסוהר ומעלים
ספקות.

ועדת שחרורים במקום מושבה בבית הסוהר צלמון
לפי סעיף 32 לחוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס”א – 2001

לא זו אף זו, במקרה הנוכחי מדובר על אישיות ציבורית מוכרת וידועה. מסתבר כי האסיר מרצה
בערך רק כמחצית מתקופת המאסר אשר נגזרה עליו על ידי בית המשפט (ארבע שנים).

שחרור אישיות ציבורית מוכרת לאחר כמחצית מהזמן שנגזר עליו, עשויה לפגוע באמון הציבור
במערכת המשפט.

חובה עלינו לשקול בהקשר זה גם את אופי עבירותיו של האסיר בהקשר של מחויבותה של מערכת
אכיפת החוק למלחמה בשחיתות, בעיקר אצל נבחרי ציבור.

קבלת בקשתו של האסיר לשחרור מוקדם בשלב מוקדם יחסית של מאסרו מעבירה את המסר ההפוך.

מכל האמור, לטעמי ישורת האינטרס האישי והציבורי אם ישולב האסיר בקבוצה טיפולית נוספת
בכלא, או כל מהלך טיפולי אחר שיוחלט עליו על ידי הצוות המטפל, על מנת לחזק את האפקט

הטיפולי.

כמובן, זכותו של האסיר לפנות על מנת לבקש דיון קודם לאחר סיום מהלך זה.

.1

מכל האמור החלטתי לדחות בשלב זה את בקשתו של האסיר לשחרור מוקדם.

.2

אשר על כן אנו מורים על שחרורו המוקדם של האסיר בתנאים שלהלן:

.3

האסיר יקיים את כל תנאי השחרור המפורטים בחוק ובפנקס השחרורים.

האסיר יקיים אחר כל התנאים שנקבעו בתכנית השיקום של הרשות לשיקום האסיר מיום
19/6/23 ככתבם וכלשונם, לרבות המסגרת התעסוקתית המפורטת בה. כאמור לעיל,
במסגרת הטיפול על הרשות לשיקום האסיר לעבות את התכנים ולשים דגש על עיוותי
חשיבה אצל האסיר ועל קבלת אחריות מצדו.

האסיר ישהה במעצר בית בכל יום החל מהשעה 22:00 וכלה בשעה 06:00 של יום המחרת.

3 מתוך 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

.5

ושייר 39446-12-22 שמעוני(אסיר) נ’ מדינת ישראל

תיק חיצוני:

.6

.8

.9

.10

ועדת שחרורים במקום מושבה בבית הסוהר צלמון
לפי סעיף 32 לחוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס”א – 2001

לחזור למשהו ספיציפי?

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין של ישראל - מקום אחד לכל פס"ד של בתי המשפט הישראלי והמחוזות השונים

השאר תגובה

רוצים לקבל עדכון לגבי פסקי דין חדשים שעולים לאתר?

בשליחה הינך מאשר שאנו יכולים לשלוח לך מידע שיווקי / פרסומי

error: תוכן זה מוגן !!