לא מצאת פסק דין שחיפשת? ניתן לעשות חיפוש מתקדם ולמצא את כל רשימת פסקי הדין!

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים
עייף ע”פ ע”פ ע”פ

4406 / 19 4411 / 19 4418 / 19 4439 / 19
לפני:
כבוד השופט מ’ מזוז כבוד השופט י’ אלרון כבוד השופט אי שטיין

המערערת ב-ע’יפ 4439 / 19 והמשיבה ב-ע’יפ 4406 / 19 ; עייפ 4411 / 19 ו-עייפ 4418 / 19 :
מדינת ישראל
נ ג
ד

המשיב 1 ב-ע’יפ 4439 / 19 והמערער ב-ע’יפ 4406 / 19 :
יונס סובח

המשיב 2 ב-ע’יפ 4439 / 19 והמערער ב-ע’יפ 4418 / 19 :
אחמד סובח

המשיב 3 ב-ע’יפ 4439 / 19 והמערער ב-ע’יפ 4411 / 19 :
מוחמד סובח

ערעורים על גזר דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה ב-ת”פ 58670 – 11 – 18 מיום 14 . 5 . 2019 שניתן על ידי כב’ השופט י’ ליפשיץ
תאריך הישיבה:
כייה בתשרי התשייף
(24.10.2019)

בשם המערער ב-ע’יפ 4406 / 19 והמשיב 1 ב-ע’יפ 4439 / 19 :
עוייד כמיל עודה, עוייד ג’ריס ברהום

בשם המשיבים ב-ע’יפ 4411 / 19 ו- ב-ע’יפ 4418 / 19 והמשיבים ב-ע’יפ 4439 / 19 :
אא
עוייד ליאור דוידי; עוייד טניה שאער; עו”ד אניס אמירא מועלם

תאדוה ףוריצב הלא תומכסהב שיש םיבישמה לע תישממ תוירחא תליטנ אטבל ידכ .םהישעמ

ב ןיא ןנד הרקמב ,ימעטל םלוא םצע לש המויק ” החלוס ” ידכ תוחפשמה ינב ןיב הלקה קידצהל תיתועמשמ ישנועב םיבישמה .

21 . יפכ יתעבקש ” ,רחא רשקהב ימכסה ‘ החלוס ‘ םיכרענה אל תחא ןיב תוחפשמ ןנולתמה וא עגפנ הריבעה , ןיבל תחפשמ םשאנה – םישענ םיתיעל אלש ותעידיב וא לע ותעד ( ” ע”פ 2127/17 שולע נ ‘ תנידמ לארשי , הקספב 40 ( 28.2.2018 ) ישוק םייק אליממ .) יכ עובקל שממ לש דמלמ “החלוס” לש המויק תישממ תוירחא תליטנ לע דצמ יעצבמ תוריבעה םמצע :םג וושהו ואר( שב “פ 1966/19 תנידמ לארשי נ ‘ ובא רארע , הקספב 17 ( 24.3.3019 ) .)

22 . “ונל יד” היפל רשא יזוחמה טפשמה תיב תעיבק תא לבקל ידיב ןיא ,דועו תאז ה םכסהב היהי םא – הפוצ הרטמ חכונל יכו ,םיידיתע תומילא יעוריא עונמל ידכ “החלוס” ינעב לקהל םוקמ שי םירודהה תא ובשיי םידדצה יכ ןוצרהו וז דיתע ינפ .הש

יוצימ ידכ םידדצה ןיב ךוסכסה בושיי םצעב שי יכ רובס יניא ,רבעב יתנייצש יפכ ( םימוד םישעמ עוציב ינפמ םיברה תעתרהבש ירוביצה סרטניאה ת”פ ( יזוחמ יח )’ 3125/04 תנידמ לארשי נ ‘ ןב דאיז ( 23.6.2005 ) יעצבמ יכ ךרוצה תא ןייאמ וניא אוהו ,) םהישעמ לע ןידה תא ונתיי הריבעה :םג ואר( ע”פ 6493/05 אסומ נ ‘ תנידמ לארשי הקספב , 2 ( 22.2.2006 .))

ל הקנפשוג ןתמ ” תוחלוס ” םיעובקה השינעה יכרדל “םילשמ ביכרמ” ןיעמכ ךרעמב ןיאש דבלב וז אל .ילילפה ךילהה לש הלוספ הטרפה ןיעמ תווהל ידכ וב שי ,ןידב ,ילילפה ןידל הפולח תווהל ידכ ןברוקה תחפשמ ןיבל ןיירבעה תחפשמ ןיב תומכסהה ילעופ םידדצה םרטב םח קשנב שומיש ללוכה תומילא לגעמ םע המלשהש אלא בושייל ם .ילילפה ןידה תודוסי תחת רתוח “םולש יכרדב” םהיתוקולחמ תכרעמ לש התותיא תא שילחמ ןיירבעה לש ושנועב תיתועמשמ הלקהל איבהל היושע “החלוס” יכ טפשמה .םילוספ םיצחלל ותחפשמ תאו הריבעה ןברוק תא ףשוחו תוריבע עוציב ינפמ העתרהה

ל שי יכ איה יתעד ,ךכשמ גומ לקשמ ןתי ןיב “החלוס” לש המויקל דבלב לב םידדצה :םג ואר( ע” פ 9168/18 לארשי תנידמ ‘נ רושק הקספב , 12 ( 26.2.2019 ) .)
11

רוביצה םולש לע םויא הווהמ םיחרזא ידי לע ןידכ אלש קשנ תקזחה לש העפותה ( “ןייא ודעלב םרוגה”ו תיתשתה איה .ירוביצה רדסה לעו causa sine qua non ןווגמל ) ושו םימויא תוריבעב לחה ,תוריבע לש בחר הרומח הלבח תמירג תוריבעב ךשמה ,ןיוזמ ד תורטמל הליחתכלמ שכרנ יקוח יתלבה קשנה תובורק םיתעל .התמה תוריבעב הלכו תא תדדועמ קשנה לש תונימזה ,”תימצע הנגה” תורטמל שכרנ קשנה םא ףאו ,הריבע .ןהיתואצות תפרחלו תונוש תוריבע עוציבל וב שומישה

ומילאה תועפותב קבאמה ,ןכ לע השענ ןהב תילארשיה הרבחב תורומחה ת םיברה םייקוח יתלבה קשנה ילכ לע “די םישל” ץמאמל רבעמ ,בייחמ קשנב שומיש וא הקזחה םצע לע תוברל ,קשנ תוריבעב העיתרמו הרימחמ השינע םג ,רוביצה ידיבש ןידכ אלש השיכר וז העפותל הרימחמה ותשיג תא אטיב קקוחמה יכ ריכזא .קשנ לש לש םירימחמ םישנוע עבק רשאכ 7 תושר אלב קשנ לש הקזחה וא השיכר לע רסאמ תונש ,ןיד יפ לע 10 ו ,ןיד יפ לע תושר אלב קשנ לש הלבוה וא האישנ לע רסאמ תונש – 15 יפ לע תושר אלב קשנב רחס וא אובי ,רוציי לע רסאמ תונש ףיעס( ןיד 144 ,ןישנועה קוחל ז”לשתה – 1977 .תפסונ הריבע עוציבל שומיש קשנב השענש אלב ףא תאז 😉

הלעמהמ ירוביצ סרטניא אופא אוה םייקוח יתלב קשנ ילכ תקזחה תעפות רועיב תוחוורה היגוסל המילאה העישפה תועפותב קבאמל יחרכה יאנתו הנושארה “הציבה שוביי” תניחבב ,וניתומוקמב ךלהמ .הלא תועפות לש ןלודיגל סרע תשמשמה קשנ תוריבעל העיתרמו הרימחמ השינע ידי לע ,טפשמה יתב לש םג תומתריה בייחמ הזכ תומילא תוריבע עוציבב שומיש הזכ קשנב השענש םוקמ ןכש לכו ,ןה רשאב יקוח יתלב .ןהיגוסל
ט פ ו ש

ושה ירבח לש ותעד תווחל ףרטצמ ינא טפ ןורלא ‘י טפושה ירבח לש ויתורעהלו זוזמ ‘מ .
ט פ ו ש
13
ןייטש ‘א טפושה :

בעקבות הסכסוך, החליטו חלק מבני משפחת אבו שנב לגשת למשפחת המשיבים על מנת ליישר את ההדורים, וביום 27 . 10 . 2018 בסמוך לשעה 19 : 30 , הגיעו ג’מיל אבו שנב וחלק מבניו למפגש בין המשפחות.
באותה עת, נסע מחמוד – בנו של ג’מיל אבו שנב – יחד עם אשתו ובנו התינוק
לכפר.
המשיבים 1 ו-2 ואדם נוסף אשר זהותו אינה ידועה החליטו לפגוע במחמוד והצטיידו מבעוד מועד בשני אקדחים. השלושה המתינו למחמוד בכניסה לכפר ברכבם. משהגיע מחמוד למקום והבחין בהם, החל בנסיעה מהירה לעבר ביתו והשלושה נסעו בעקבותיו, כאשר המשיב 2 נוהג ברכב.
מחמוד הגיע לביתו, החנה את רכבו, ירד ממנו וניגש לעבר הכביש הראשי.
או אז חלפו השלושה על פניו, ירו לעברו מתוך רכבם באמצעות האקדחים עימם הצטיידו מראש, התרחקו מעט מהמקום – ואז שבו לכיוון ביתו וירו לעברו שוב.
השלושה חזרו על מעשים אלו פעם נוספת, ולאחר שירו לעבר מחמוד בפעם
ת המשיכו בנסיעתם.
זמן קצר לאחר מכן המשיב 1 יצא מהרכב כשהוא חמוש באקדח. אחד מתושבי הכפר שהבחין בו ביקש ממנו כי יחדל ממעשיו, אולם המשיב 1 ענה כי הוא רוצה “לפגוע בהם”, לשון כתב האישום – וחזר לרכב.
השלושה נסעו שוב לכיוון ביתו של מחמוד וירו באוויר לכיוונו, זו הפעם הרביעית, תוך שאחד הקליעים פגע בבטנו – ונמלטו מהמקום.
כתוצאה מהירי, מחמוד פונה ואושפז בבית החולים למשך כשבוע, שם עבר ניתוח אשר במהלכו נכרתו כ-20 ס”מ מהמעי הדק, והקליע – אשר נמצא באגן – הוצא מגופו.
3. עוד תואר בכתב האישום המתוקן כי בעקבות הירי נשמעו צרחות מכיוון ביתו של ג’מיל. הנוכחים במפגש ה-“סולחה” רצו אל עבר הבית, וביניהם המשיב 3, אשר נשא בכיס חולצתו אקדח טעון.
אשר לירי שביצע המשיב 3 לעבר ג’מיל ובני משפחתו, צוין כי אירוע זה, “חוף חומרתו, הוא קל באופן משמעותי מהראשון”. זאת, בין היתר מאחר שלא ניתן ללמוד מעובדות כתב האישום המתוקן כי קדם תכנון לירי, ומאחר שניתן לפרשו כך שהירי בוצע לעבר רגליהם של ג’מיל, אחיו ואחיינו – ולא אל עבר איבריהם החיוניים.
לנוכח שיקולים אלו ולאור מדיניות הענישה הנוהגת כלפי העבירות בהן הורשעו המשיבים, נקבע כי מתחם העונש ההולם את מעשיהם של המשיבים 1 ו-2 נע בין שלוש וחצי לשבע שנות מאסר בפועל; וכי מתחם העונש ההולם את מעשיו של המשיב 3 נע בין שנתיים לארבע שנות מאסר.
7. בקביעת עונשיהם של המשיבים בתוך מתחמי ענישה אלו נשקלה לקולא העובדה כי המשפחות הגיעו ל”הסכם סולחה” ובכך יש ביטוי ל”קבלת אחריות של ממש על מעשיהם”.
כמו כן, נקבע כי לנוכח הסכמות הצדדים במסגרת ה-“סולחה”, אין מקום להשית פיצוי או קנס על המשיבים, שכן יהיה בכך כדי “להכביד” עליהם ועל משפחותיהם.
בנוסף שקל בית המשפט לקולא את העובדה כי המשיבים הודו במיוחס להם בשלב מוקדם של ההליך ואת נסיבותיהם האישיות.
בהקשר זה צוין כי יש להבחין בין המשיב 1 – אשר נעדר עבר פלילי לחובתו – לבין המשיב 2, שהורשע בעבר בביצוע עבירות סמים ונדון לשנת מאסר בפועל. אשר למשיב 3, נקבע כי אין לשקול לחובתו את עברו הפלילי הכולל הרשעה בעבירות אלימות זאת היות וחלפו מאז הרשעתו זו כ-9 שנים.
8. לאור מכלול שיקולים אלו, גזר בית המשפט המחוזי על המשיבים עונשים כדלקמן:
שיב 1 נגזרו 42 חודשי מאסון
חודשי מאס
על המשיב 1 נגזרו 42 חודשי מאסר בפועל; 12 חודשי מאסר על תנאי לבל יעבור עבירות אלימות או נשק מסוג “פשע” למשך 3 שנים; ו-6 חודשי מאסר על תנאי לבל יעבור עבירות אלימות או נשק מסוג “עוון” למשך 3 שנים.
כמו כן, נטען כי העובדה שהמשיב 3 ביצע את הירי אל עבר שלושה אנשים שונים בזה אחר זה מלמדת, כלשון נימוקי הערעור, על “אדישות מוחלטת לחיי אדם ועל נכונות להשתמש בנשק ולפגוע באחרים ללא הצדקה”.
משכך, ולנוכח העובדה כי המשיבים לא הסגירו לידי רשויות האכיפה את האקדחים אשר שימשו אותם בביצוע הירי – נטען כי שגה בית המשפט המחוזי כאשר נתן משקל של ממש להודייתם במיוחס להם ולקבלת האחריות על מעשיהם, וכי יש להחמיר בעונשם של המשיבים “החמרה ניכרת”.
12. מנגד, לטענת המשיבים העונשים אשר הושתו עליהם חורגים לחומרה ממדיניות הענישה הנוהגת, באופן המצדיק הקלה בעונשיהם.
זאת, בין היתר נוכח “הסכם סולחה” שנערך בין המשפחות הכולל לטענתם תשלום פיצוי כספי, אשר יש בו כדי לצמצם את הפגיעה שגרמו המשיבים לביטחון הציבור, ועשוי למנוע אירועים אלימים נוספים בעתיד.
13. כל אחד מהמשיבים הוסיף וטען כי יש להקל בעונשו לאור נסיבותיו האישיות וחלקו בביצוע העבירות.
לטענת המשיב 1, בית המשפט המחוזי לא העניק משקל מספק לנסיבותיו האישיות, ובפרט, להיעדר עבר פלילי לחובתו.
המשיב 2 טוען כי חלקו בביצוע המעשים קטן משל המשיב 1, אשר פעל כהגדרתו כ-“זרוע המבצעת’, הרוח החיה והדומיננטית באירוע”; וכי משכך שגה בית המשפט המחוזי כאשר החמיר בעונשו ביחס לעונש שהושת על המשיב 1.
אחיו “נפג
ש
פגיעה נוספת בו
לטענת המשיב 3 יש להקל עימו מאחר ש”איבד את עשתונותיו” לאחר שנמסר לו כי אחיו “נפגע על-ידי משפחת המתלוננים”, ועל כן “חשש מפני פגיעה נוספת בו ובמשפחתו שהיו עמו בסולחה והרגיש צורך להתגונן ולגונן”. לעניין זה אף נטען כי התנהגותו “הייתה קרובה במהותה לתנאי הסייג של הגנה עצמית”, ויש להתחשב בכך בקביעת עונשו.
17. בית משפט זה לא נותר אדיש למול השימוש הגובר בנשק חם, והדגיש לא אחת את הצורך בענישה מחמירה ומרתיעה כלפי השימוש בו לשם פתרון סכסוכים. זאת במיוחד כאשר השימוש בו נעשה בסביבת בתי מגורים. כך למשל, בעניין עמאש צוין כי:

“רבות נאמר ונכתב על הרעה החולה הפוקדת את מקומותינו ומותירה חלל והרס, היא התופעה של שימוש בנשק חם ברחובה של עיר, גם בשל סכסוכים בעניינים של מה בכך. בית משפט זה חזר והתריע מפני התפשטות התופעה, וקבע באופן ברור כי יש להילחם בה ולמגרה באופן הנחוץ ביותר” (ע”פ 32 / 14 עמאש נ’ מדינת ישראל, בפסקה 20 ( 17 . 9 . 2015 ); ראו גם: ע”פ 11 / 18 46 נאסר נ’ מדינת ישראל, בפסקה 5 ( 10 . 3 . 2019 ); ע”פ 5015 / 15 מדינת ישראל נ’ ריאן, בפסקה 12 ( 29 . 3 . 2016 )).
דברים אלו אף באו לידי ביטוי לאחרונה בדברי הנשיאה א’ חיות בטקס פתיחת שנת המשפט הנוכחית של לשכת עורכי הדין בנצרת:
“מערכת בתי המשפט משקיעה מאמצים רבים בתחום זה, ובית המשפט העליון התווה וממשיך להתוות הלכות לאורך השנים באשר לרמת הענישה ההולמת את החומרה היתרה הגלומה בביצוע עבירות בנשק ובאשר לביטוי העונשי ההולם המתחייב מכך”.
בהתאם לכך ולנוכח ריבוי מקרי הירי, יש לנקוט במדיניות ענישה מחמירה כלפי ביצוע עבירות החזקת נשק שלא כדין, ועל אחת כמה וכמה שימוש בנשק חם ופציעתם של קורבנות שונים עקב כך.
הצורך במדיניות ענישה מחמירה נחוץ במיוחד כאשר השימוש בנשק גורו פגיעה בגוף ובנפש, וכאשר מבצעי העבירות אינם מוסרים את כלי הנשק לידי רשויות החוק – ובכך מוסיפים לפגוע בביטחון הציבור וקיים חשש תמידי לשימוש עברייני חוזר בנשק זה, כמו גם להגעתו של נשק זה לגורמים עויינים ובכללם גורמי טרור.
נמצא אפוא כי בנסיבות דהיום, ראוי ונכון להחמיר את מדיניות הענישה הנוהגת, זאת בין היתר על מנת להרתיע עבריינים פוטנציאליים משימוש בו כאמצעי ליישוב סכסוכים.

לחזור למשהו ספיציפי?

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין של ישראל - מקום אחד לכל פס"ד של בתי המשפט הישראלי והמחוזות השונים

השאר תגובה

פורטל פסקי הדין של ישראל

פס"ד חדשים באתר

עמית הלוי ועו”ד שמחה רוטמן ואח’ נגד יו”ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21 כב’ השופט חנן מלצר ושר הפנים ח”כ אריה דרעי ועו”ד יעקב פונקלשטיין פרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי) וסיעת יהדות התורה והשבת אגודת ישראל – דגל התורה ו4 .יצחק זאב פינדרוס ועו”ד איתן הברמן ואח’ וסיעת הליכת בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה ועיי בייב ערייד אבי הלוי ואח’ וסיעת התאחדות הספרדים שומרי התורה ותנועתו של מרן הרב עובדיה זצ”יל ול. סיעת איחור מפלגות הימין – הבית היהודי והאיחוד הלאומי, עוצמה יהודית ועו”ד אלי שמואליאן ול. סיעת איחור מפלגות הימין – הבית היהודי, האיחוד הלאומי, עוצמה יהודית עו”ד אלי שמואליאןפסק דין ועסקינן בשני ערעורי בחירות, ערעור עיקרי וערעור שכנגד, בנוגע לתוצאות והבחירות לכנסת ה-21 שהתקיימו ביום 2019, ואשר תוצאותיהן פורסמו בילקוט והפרסומים ביום והערעור העיקרי והערעור שכנגד בתמצית והערעור העיקרי והערעור שכנגד בתמציתשני הערעורים עוסקים במנדט העודף השביעי, במסגרת חלוקת המנדטים והעודפים בשיטה המכונה “בדו עופר” לפי סעיפים 81 ו-82 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח ומשולב], התשכ”ט-1969 (להלן: המנדט העודף השביעי). במסגרת התוצאות הרשמיות של והבחירות לכנסת ה-21, המשיבה 3 (להלן גם: יהדות התורה) היא שזכתה במנדט העודף והשביעי נושא הערעורים שלפנינו. ו10 ו11 ו12 ו13 ולפי התוצאות הרשמיות של הבחירות לכנסת ה-21, מספר הקולות שהיו יכולים ולהוביל להענקת המנדט העודף השביעי למשיבה 5 (להלן: הליכוד) היה קטן ביותר ובוודאי בהתחשב בכך שעסקינן בבחירות ברמה הארצית: מדובר בגריעת 71 קולות ומיהדות התורה ומהמשיבה 6 (להלן: ש”ס) הקשורות ביניהן בהסכם עודפים; או בהוספת ו14 ו15 ו1 מתוך 33
קרא עוד >>

רוצים לקבל עדכון לגבי פסקי דין חדשים שעולים לאתר?

בשליחה הינך מאשר שאנו יכולים לשלוח לך מידע שיווקי / פרסומי

error: תוכן זה מוגן !!