לא מצאת פסק דין שחיפשת? ניתן לעשות חיפוש מתקדם ולמצא את כל רשימת פסקי הדין!

עת”מ 35485-11-23 פה בראשות קיריל קארטניק” ואח’ נ’ לעיריית חיפה חגי בטיטו

ואח’

תיק חיצוני:

בפני

עותרים

שראל

משיבים

כב’ הנשיא רון שפירא

1.רשימת “אני חי פה בראשות קיריל קארטניק”
2. קיריל קארטינק

נגד

1.מנהל הבחירות לעיריית חיפה חגי בטיטו
2.רשימת “הבית שלנו בראשות דוד עציוני”

פסק דין

הרקע לעתירה וטענות הצדדים:

לפני עתירה שהוגשה לפי סעיף 42 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ”ה – 1965 (להלן : “יחוק
הבחירות”), במסגרתה מבוקש לבטל את החלטת המשיב 1 לאשר את האותיות “ידעתי כאותיות
הרשימה של המשיבה 2 לצורך הבחירות לעיריית חיפה. העותרים טוענים כי אישור צירוף זה עולה
כדי הטעיה ואין לאפשר למשיבה 2 לעשות שימוש באותיות יידיי ו-ייע”י שכן מדובר באותיות שכבר
נתפסו על ידי רשימתם אשר אושר לה הכינוי יידעי.

העותרים טוענים כי סעיף 39 לחוק הבחירות מורה כי כל רשימת מועמדים תישא כינוי עם אות או עם
שתי אותיות שונות של האלף-בית העברי, להבדילה מרשימות מועמדים אחרות. כן קובע סעיף 39 (ה)
כי בכפוף להוראות הסעיפים (א) עד (ד) מי שהקדים להגיש את רשימתו זכותו לבחור כינוי ואות או
שתי אותיות קודמת. נטען כי תכלית קביעת האותיות היא כאמצעי להבדיל בין הרשימות השונות
ותכלית זו מסוכלת אם שתי רשימות נושאות כינוי דומה אשר מביא לבלבול והטעיה, זאת בניגוד
לסעיף 39(ז) לחוק. נטען כי העותרים הקדימו לבקש את צירוף האותיות יידעיי ואלה אושרו לשימושם
ובשלב מאוחר יותר החליט המשיב 1 לאפשר למשיבה 2 לעשות שימוש באותיות אלה בסדר זהה
במסגרת צירוף אות נוספת יידעתי. נטען כי מדובר בהפרת הוראות סעיף 39 לחוק הבחירות לפיהן
שתי רשימות לא יישאו את אותן אותיות אלא על פי הסכמתן. כן נטען כי לעותרים שמורה הזכות
הקודמת לעשות שימוש באותיות יידעי שהתבקשו על ידם ואף אושרו כדין. נטען כי אישור האותיות
יידעתי למשיבה 2 עלול להטעות ולכן מדובר בהחלטה בלתי סבירה שניתנה תוך חריגה מסמכות
המשיב 1. נטען כי בבחירות הקודמות שהתקיימו בשנת 2018 העותר נכלל ברשימת המשיבה 2 ולאחר
מכן הקים סיעה בראשותו אשר הייתה במועצה היוצאת. העותר ורשימתו היו הראשונים להירשם
הפעם והמשיב 1 אישר בקשתם לאותיות יידעי. על כן, אין מקום לאשר למשיבה 2 את אותן אותיות
בסדר זהה ובצירוף אות נוספת באופן שצפוי להביא להטעיה של ציבור הבוחרים.

1 מתוך 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים

עת”מ 35485-11-23 פה בראשות קיריל קארטניק” ואח’ נ’ לעיריית חיפה חגי בטיטו

ואח’

תיק חיצוני:

המשיב 1 טוען כי דין העתירה להידחות שכן אין לטעמו מניעה בדין משימוש באות יידיי ברשימה
שאושרה למשיבה 2. שימוש באות זו אפשרי בצירופים שונים, כל זאת בהתאם להוראות. כן נטען כי
אין בצירוף שאושר משום הטעיה ולפיכך אין מקום להתערב בהחלטה לאשר צירוף זה. נטען כי סעיף
39(א) לחוק הבחירות קובע כי כל רשימת מועמדים תישא כינוי עם עד שלוש אותיות שונות של האלףבית העברי, להבדילה מרשימות מועמדים אחרות. סעיף 39(ב) קובע עדיפות לסיעות בכנסת וסיעות
יוצאות לשימוש באותיות שלהן כאות יחידה או בצירוף של אותיות. סעיף 39 (ג) משתמש במינוח יילא
תישאיי, קרי, הסעיף קובע איסור על רשימה להשתמש באות מסוימת של סיעה בכנסת או סיעה של
המועצה היוצאת שהייתה מסומנת קודם לכן באותן אותיות וכן כי על רשימת מועמדים לקבל את
אישור בייכ של סיעה או מפלגה להשתמש באות או כינוי בשימושן. החריג לכך נקבע בסעיף 39 (ג1)
שלפיו ההוראה בדבר קבלת הסכמה לסימון רשימת מועמדים באחת מהאותיות שבהן הייתה מסומנת
רשימת מועמדים של סיעה מסיעות הכנסת לא תחול על רשימת מועמדים המוגשת מטעם סיעה
מסיעות המועצה היוצאת אם בבחירות למועצה היוצאת סימנה הסיעה את רשימת המועמדים שלה
ביותר מאות אחת וסיעה זו מבקשת לסמן את רשימתה גם בבחירות הקרובות באותן אותיות או שרק
אחת מהאותיות שימשה לסימון רשימת מועמדים של סיעה מסיעות הכנסת ורשימה זו הייתה
מסומנת ביותר מאות אחת. הסעיפים הבאים קובעים את סדרי העדיפות וסעיף 39(ז) קובע כי רשימת
מועמדים לא תישא כינוי, אות או אותיות העלולים להטעות.

לטענת המשיב 1, ביום הגשת הרשימות, 20.09.23, הגיע העותר ראשון להגיש את רשימתו וביקש לסמן
את הרשימה באותיות יידעי. העותר הגיש את אישור בייכ סיעת הרשימה הערבית המאוחדת להשתמש
באות ייע”. הובהר לעותר כי על פי הוראות הדין, אישור האותיות יינתן עד ליום 8.10.23. עוד באותו
היום הגיע ראש המשיבה 2 להגיש את רשימת המשיבה 2 בסימון האותיות “ידעתי. גם כאן הוגש
למשיב 1 אישור בייכ סיעת הרשימה הערבית המאוחדת לאות ייעי ואישור בייכ סיעת ייתקווה חדשה”י
לאות ייתי והובהר למשיבה 2 כי אישור האותיות יינתן עד ליום 8.10.23. נטען כי האות ד’ הינה אות
פנויה היות ואינה בשימוש על ידי סיעה בכנסת/מפלגה/סיעה יוצאת. ביום 8.10.23 שלח המשיב 1
אישור לעותרים על אותיות יידעיי ובאותו יום נשלח אישור למשיבה 2 על האותיות יידעתיי. לטעמו של
המשיב 1 אין הטעיה באישור צירופי האותיות יידעי לרשימת העותרים ואישור האותיות “ידעתי
למשיבה 2. הוספת האות ייתי לכינוי המשיבה 2 משנה את ההיגוי, את הרצף ומספר האותיות. נוסף
על כך, על פתק ההצבעה נרשם כינוי רשימה שונה וכן השמות על גבי פתקי ההצבעה שונים כאשר על
פתק הרשימה של העותרים השם הוא “אני חי פה בראשות קיריל קארטניקיי ואילו על פתק ההצבעה
של המשיבה 2 נרשם “הבית שלנו בראשות דוד עציוני”. לכן לעמדת המשיב 1 קטן החשש להטעיה
ופגיעה בטוהר הבחירות. ככל שהמשיבה 2 הייתה מגישה את צירוף האותיות יידע”, המשיב לא היה
מאשר צירוף זה מאחר שהעותר הקדים להגיש רשימתו בצירוף האותיות הנייל. במקרה שכזה היה
מקום לצרף אות נוספת כדי למנוע הטעיה. נטען כי החלטת המשיב לאשר את האות יידיי בצירופים

2 מתוך 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים

עת”מ 35485-11-23 פה בראשות קיריל קארטניק” ואח’ נ’ לעיריית חיפה חגי בטיטו

ואח’

תיק חיצוני:

שונים בדין יסודה ולא נפל בה פגם או עילה להתערב בה והוספת האות ייתיי לאותיות רשימת המשיבה
2 מקטינה את החשש להטעיה ולכן דין העתירה להידחות.

דיון והכרעה:

לאחר שבחנתי את טענות העותרים והמשיב 1 ואת המסמכים שהוצגו לעיוני הגעתי למסקנה כי יש
לדחות את העתירה על בסיס כתב העתירה ולאחר שהתקבלה תגובה מקדמית של המשיב 1, זאת
בהתאם לתקנה 7(א)(2) לתקנות בתי משפט לעניינים מינהליים (סדרי דין), תשס”א – 2000, וללא צורך
דיון במעמד הצדדים, שכן העתירה על פניה אינה מגלה עילה להתערבות בית משפט מנהלי

בק

בהחלטת המשיב 1. בנסיבות אלו גם לא מצאתי טעם בהמתנה לקבלת עמדת המשיבה 2.

סעיף 39(ז) לחוק הבחירות קובע כי “רשימת מועמדים לא תישא כינוי, אות או אותיות העלולים
להטעות”. החלטת המשיב 1 אינה נוגדת את הסעיף הנ”ל או את תכליתו. הפתרון של הוספת אות
נוספת לצירוף האותיות, על מנת להבחין בין הרשימות, הוא פתרון סביר התואם את מטרת החוק.
ראו לעניין זה עת”מ (מרכז) 14285-10-18 ליבר נ’ מר יוסי שמואלי, מנהל הבחירות נתניה
(10.10.2018), שם נדון מקרה של פסילת האות ייצי כאות של רשימה מכיוון שיש רשימה עם האות
יידיי. בסופו של דבר העותרת שם הסכימה לצרף אות נוספת וכך נפתרה הבעיה. כן ראו עת”מ (חיי)
4297-10-23 תג’מוע חיפה בלד ומנהיגות מקומית נ’ סגן מנהל הבחירות לרשות המקומית בחיפה
ואח’ (14.10.2023), שם הציע בימייש זה לעותרת להציע לצרף לאות שבה חפצה לסמן את רשימתה
אות או שתיים נוספות כדי להבדיל בין רשימתה לרשימה נוספת שסומנה באות דומה לאות שבה

חפצה.

בענייננו המשיב 1 פעל בהתאם לחוק ולהוראות מנהל הבחירות והחלטתו ניתנה בהתאם לחוק
ולפסיקה והינה סבירה, שכן לא ניתן לקבוע שקיימת ודאות קרובה להטעיה ובלבול בין הרשימות
כאשר האחת מכונה יידעי והשנייה מכונה “ידעתי. כפי שטען המשיב 1 בתגובתו לעתירה, על פתק
ההצבעה נרשם כינוי רשימה שונה וכן השמות על גבי פתקי ההצבעה שונים כאשר על פתק הרשימה
של העותרים השם הוא ייאני חי פה בראשות קיריל קארטניקיי ואילו על פתק ההצבעה של המשיבה 2
נרשם “הבית שלנו בראשות דוד עציונייי. לכן, כפי שטען המשיב 1, קטן החשש להטעיה ופגיעה בטוהר

הבחירות.

כמו כן, מאחר שהתוספת של האות ייתי לכינוי הרשימה של המשיבה 2 מבחינה בין הרשימה של
העותרים לרשימה של המשיבה 2, אין צורך להיזקק להוראות בדבר עדיפות למפלגה או סיעה
שהשתמשה באותן אותיות בבחירות האחרונות.

3 מתוך 4

1

2

34

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים

עת”מ 35485-11-23 פה בראשות קיריל קארטניק” ואח’ נ’ לעיריית חיפה חגי בטיטו

ואח’

תיק חיצוני:

פרשנות חוקי הבחירות דורשת הקפדה על דרישות החוק ומילוי קפדני שלהן, גם אם טכניות, זאת
לשם הבטחת טוהר בחירות ותקינותן וכדי ליצור ודאות, למנוע ספקות ולהעמיד את כל הרשימות
המתמודדות על בסיס של שוויון, דבר שמסייע לניהול תקין ומהיר של הליכי בחירות.

בג”צ 6654/98 הלפרין נ’ פקיד הבחירות לעירית הרצליה, פייד נייב(5) 348 (1998):
“הסדרים רבים הנוגעים לענייני הבחירות הם לכאורה בעלי אופי טכני. בכך אין כדי להמעיט
מחשיבותם הרבה בהגשמת התכלית של ניהול בחירות יעילות והוגנות. כפי שצוין בפרשת
חמזה הנ”ל [18] (בפיסקה 4):

“…גישת המחוקק היא לעמוד על מילוי קפדני של דרישות מסויימות על מנת להעמיד את
כל הרשימות המתמודדות על בסיס של שוויון ולקבוע על יסוד שיקולים של ודאות, ככל
שהדבר ניתן מי הם המועמדים והרשימות שישתתפו בבחירות, דבר שיסייע לניהול תקין
ומהיר של הליכי בחירות ללא ויכוחים מיותרים”. “.

ראו לעניין זה גם:

בגייצ 5769/93 חמזה נ’ פקיד הבחירות בשעב (25.10.1993).

בענייננו, כאמור, המשיב 1 פעל בהחלטתו בהתאם לדין ולהוראות מנהל הבחירות על מנת למנוע
הטעייה וכדי לסייע לניהול תקין ומהיר של הליכי הבחירות. לא מצאתי כי נפל פגם המצדיק התערבות
בית משפט מנהלי בהחלטתו בנסיבות העניין.

על כן, דין העתירה להידחות על בסיס כתב העתירה ולאחר שהתקבלה תגובה מקדמית של המשיב 1,
שכן העתירה אינה מגלה על פניה עילה להתערבות בית משפט מנהלי בהחלטתו.

העותרים יישאו, ביחד ולחוד, בהוצאות המשיב 1 בהליך זה בסכום כולל של 7,000 ₪. סכום זה ישולם
עד לא יאוחר מיום 28.12.23 שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק. מאחר והמשיב 2 לא טרח
להגיש תגובה לא מצאתי מקום לפסוק הוצאות לזכותו.

המזכירות תעביר עותק מפסק הדין לצדדים.

ניתן היום, ט”ז כסלו תשפייד, 29 נובמבר 2023, בהעדר הצדדים.

4 מתוך 4

DNA

רון שפירא, נשיא

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

* – 9 – 8 28 – 84 * 4 88 4

14

15

16

17

18
19

20
21

22

23

24

25

26

27

28

29
30

לחזור למשהו ספיציפי?

Picture of פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין של ישראל - מקום אחד לכל פס"ד של בתי המשפט הישראלי והמחוזות השונים

השאר תגובה

רוצים לקבל עדכון לגבי פסקי דין חדשים שעולים לאתר?

בשליחה הינך מאשר שאנו יכולים לשלוח לך מידע שיווקי / פרסומי

error: תוכן זה מוגן !!