אבנר הררי והררי איתי וסברין אלטורי ונורה אלטורי ואמיר בדראן ולמיה בדראן והאגודה לזכויות האזרח בישראל ונ ג ד נגד שירות בתי הסוהר ועתירה למתן צו על-תנאי ותאריך הישיבה וכייא באדר א’ התשע”ט ובשם העותרים ועו”ד טל חסין; עו”ד עודד פלר ובשם המשיב ועו”ד ערין ספדי-עטילה ופסק-דין והשופט ד’ מינץ ועניינה של העתירה בדרישת העותרים כי תשוב ותותר דרך קבע כניסת מבקרים ולמתקני כליאה בימי שבת. והרקע לעתירה ועד שנת 2014 אפשר שירות בתי הסוהר (להלן: שב”ס או המשיב) לבקר כלואים ובמתקני הכליאה בימי שבת, לצד ביקורים בימי חול, במסגרת פקודת נציבות שב”ס

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג”ץ

8297 / 15

לפני:

כבוד השופט נ’ הנדל כבוד השופטת ד’ ברק-ארז כבוד השופט ד’ מינץ

העותרים:

1. אבנר הררי 2. הררי איתי 3. סברין אלטורי 4. נורה אלטורי 5. אמיר בדראן 6. למיה בדראן 7. האגודה לזכויות האזרח בישראל

נ ג ד

המשיב:

שירות בתי הסוהר

עתירה למתן צו על-תנאי

תאריך הישיבה:

כייא באדר א’ התשע”ט

בשם העותרים:

עו”ד טל חסין; עו”ד עודד פלר

בשם המשיב:

עו”ד ערין ספדי-עטילה

פסק-דין

השופט ד’ מינץ:

עניינה של העתירה בדרישת העותרים כי תשוב ותותר דרך קבע כניסת מבקרים למתקני כליאה בימי שבת.

הרקע לעתירה 1. עד שנת 2014 אפשר שירות בתי הסוהר (להלן: שב”ס או המשיב) לבקר כלואים במתקני הכליאה בימי שבת, לצד ביקורים בימי חול, במסגרת פקודת נציבות שב”ס

04.42.00 “סדרי ביקור אצל אסירים” (להלן: פקודת הביקורים). בחודש אוגוסט של אותה שנה הוציא נציב שב”ס (להלן: הנציב) הוראת שעה אשר ביטלה את האפשרות לקיים ביקורים בימי שבת. בהמשך, ביום 28.1.2015 תוקנה פקודת הביקורים, כך שיום שבת נמחק ממצבת ימי ביקורי האסירים.

2. בעקבות ההחלטה להפסיק את הביקורים בשבת ופניות מצד אסירים ובני משפחתם, פנתה עותרת 1 (להלן: האגודה) ביום 8.2.2015 לשב”ס בדרישה כי יחזור בו מההחלטה. ביום 15.2.2015 התקבלה תשובת המשיב, אשר דחה את דרישת האגודה וקבע כי מדובר בהחלטה מידתית ומאוזנת. עוד דחה המשיב את טענות האגודה לפגיעה במשפחות האסירים, כיוון שהאסירים בלבד הם “בעלי העניין” למימוש הזכות לביקורים.

3. ביום 13.7.2015 פנתה האגודה בשנית למשיב, הפעם גם בשמם של עותרים 1 6, אסירים ובני משפחותיהם, בקשר למדיניות הביקורים החדשה. במסגרת פניה זו, לצד טענות עקרוניות, התייחסה האגודה גם לעניינם הפרטני של העותרים, ודרשה מהמשיב לחזור בו מהחלטתו הגורפת שלא לאפשר ביקורים בבתי הסוהר בימי שבת.

לאחר תכתובות נוספות בין האגודה לבין המשיב, שלא הביאו לשינוי במדיניות הביקורים החדשה, הוגשה העתירה שלפנינו ביום 3.12.2015 .

5. טענות העותרים
העותרים תוקפים את החלטת המשיב לבטל את הביקורים בשבתות וטוענים כי מדיניות הביקורים החדשה פוגעת בזכויותיהם החוקתיות של אסירים, אשר למעט חופש התנועה, שמורות להם גם בין כתלי הכלא. לשיטת העותרים, החלטת המשיב פוגעת בזכותם של האסירים לחיי משפחה ובזכותם לכבוד. בהקשר של הזכות לחיי משפחה, עומדים העותרים על כך שמדיניות המשיב אינה בבחינת פגיעה רק בזכותם של האסירים לחיי משפחה, כי אם גם בעלת השלכות ישירות על משפחותיהם ועל כן משפחות האסירים הן בעלות עניין במדיניות הביקורים של המשיב.

באופן ספציפי, טוענים העותרים כי על מנת לממש את הזכות לחיי משפחה אין די בקביעת ימי ביקורים כלשהם, ועל ימי הביקור להתאים למאפייני האוכלוסייה שנזקקת להם ולהיות נגישים לה. בהקשר זה, ביקורים בימי שישי, הנהוגים במרבית מתקני הכליאה, אינם תחליף מספק לביקורים בימי שבת. שכן, רבות ממשפחות האסירים נמנות על השכבות החלשות ביותר באוכלוסייה, שאינן עובדות בשבוע עבודה מקוצו של

ןיינע :ןלהל) (2007) 770,762 (1)בס ד”פ ,םינפ ןוחטיבל רשה ‘נ םדא תויוכזל םיאפור
.((1980) 294 ,(3)דל ד”פ ,רהוסה יתב תוריש ‘נ ןלטק 355/79 ץ”גב ;(םדא תויוכזל םיאפור
:ןלוג ןיינעב וז הסיפת אטבל ביטיה אצמ ‘א טפושה

תוטלחומ ןניא ,םדא לכל ,םדאל תונקומה םדאה תויוכז ,םעפ אל רמאנש יפכ 30.
ףרועה דוקיפ דקפמ ‘נ סירומ 8026/16 ץ”גב :לשמל וארו) הלבגהל תונתינו תויסחי אלא
לארשי תסנכ ‘נ לארשיב תיאופרה תורדתסהה 5304/15 ץ”גב ;(2010.2016.)
עוגפל ןתינ ,םיריסאל תונקומה םדאה תויוכז לש רשקהב ,יפיצפס ןפואב .((119.2016.)
תוילכתמ תורזגנ וא ותוריח תלילשמ יחרכה ןפואב תבייחתמ ןתלבגה רשאכ ןהב
ויבשוי םולש לע הרימשו אלכה תיב לש ןיקתה ולוהינב ךרוצה ןוגכ ,תורחא תוירוביצ
תולבגמה תלטהמ האצותכ העיגפה לע ,הרקמ לכב .הנידמה ןוחטיב לע הרימשה ןוגכו
תוכזב רבודמש לככ ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחבש הלבגהה תקספ יאנתב דומעל
תנידמ 1076/95 א”עע ;10 הקספ ,םדא תויוכזל םיאפור ןיינע :ואר) וב תנגועמה םדא
.((1996) 499,492 (4)נ ד”פ ,ראטנוק ‘נ לארשי

11תיב תומוח ןיב םג ‘תודרוש’ םדאה לש דוסיה תויוכז…”
.ואלכ את ךותב ףא (ריצעל ןכו) ריסאל תונותנו ,רהוסה
,העונתה שפוחל ריסאה לש ותוכז ךא ןה הז ללכמ תאצוי
תולבגמ ןכו ,ותאילכמ תעבונ ריסאה ןמ התלילשש
,ןהמ .תורחאה ויתויוכזמ קלח שממל ותלוכי לע תולטומה
ןהמו ,תישיאה ותוריח תלילשמ תובייחתמה תולבגמ
דוסיה תחנה … ןידב תשרופמ הארוהב ןדוסיש תולבגמ
תויוכזה לכ תא ליכמ ריסא לש םדאה תויוכז לסש איה
שפוח טעמל ,בשותו חרזא לכל תונותנה תויוריחהו
יכ רורב ,תאז םע .רסאמה בקע ונממ ללשנש העונתה
קלח שממל ריסאה לש ותלוכי תא העשמ םג רסאמה
תלוכיהש ,ולאמ המכל סחיב .תורחאה ויתויוריחמ
איה תוכזה תייעשה .העונתה שפוחב תינתומ ןשממל
רעצמל) ןשומימש תורחא תויוריח .רסאמל ‘תיטנרהניא’
םג תושעיהל לוכיו העונתה שפוחב הנתומ וניא (יקלחה
ותויהב םג ריסאל דומעל תופיסומ ,רסאמה יאתמ וא אתב
תא ליבגהל וא תועשהל הצפח תושרה םא .רהוסה תיבב
ןידב תנגועמ ןכ תושעל התוכמס יכ תוארהל ותלוכי
.(150-149 ‘מע) “תשרופמ הארוהב
ןובשחב איבהל שי ריסאה לש םדאה תויוכזל תנתינה הנגהה ףקיה תעיבק תעב 31.
ולוהינב תוכורכה רהוסה יתב תוריש לע תולטומה תובוחבו רסאמב םיכורכה םילוקיש םג
תעמשמהו ןוחטבה ,רדסה תרימש ;רסאמה תורטמ תמשגה :רהוסה תיב לש ןיקתה
םמוקישו םכוניח יכרוצ ;םירחא םיריסא לש םמולשו םהיתויוכז לע הרימשה ;וימוחתב
לע םידקפומה םירהוסו לגס ישנא לש םהיתויוכז תנגהו םמולש תרימש ;םיריסאה לש

תויוכז לע הנגהה ףקיה .םהב םיאולכה םיריסאה םולש לע הרימש ;רהוסה יתב לוהינ
וא טרפה לש ,םירחא םיסרטניא ןיבל הנודנה תוכזה ןיב בייחתמה ןוזיאה ןמ רזגנ םדאה
העיגפ וא ןתלבגה ,תויוכז לש ןתלילש .םהב בשחתהל שי ןיינעה תוביסנבש ,רוביצה לש
-151 ‘מע ,ןלוג ןיינע) ןידב ןוגיע םהל שיש םייניינע םיקומינ דוסי לע קר תורתומ ןהב
תיב יכ ,רוכזל שי דוע .(הי’צקורפ תטפושה לש הניד קספל 14 הקספ ,ןירבוד ןיינע ;150
רקובמו לבגומ אוה ץוחה ןמ םימרוגל ריסא לש רשקהו ,ותוהמב רוגס ןקתמ אוה רהוסה
7 הקספ ,רהוסה יתב תורש ‘נ יררה 1293/14 ב”ער :ואר) רסאמה לש וביט םצעמ
.((96.2014.)

תבש םויב םירוקיבה רוסיאו םירוקיבה תדוקפל ןוקיתה םירתועה תנעטל ,םרב
רשאכ ,דובכל םתוכזמ תרזגנה ,החפשמ ייחל םיריסאה לש תיתקוחה םתוכזב םיעגופ
.לוקשל וילע היהש םינושה םילוקישה ןיב יוארכ ןזיא אל ביצנה

החפשמ ייחל תוכזהו םירוקיבל תוכזה
רהוסה תיב להנמ” יכ תעבוק ,ליעל הרכזוהש ,רהוסה יתב תונקתל (א)19 הנקת 32.
תונקומ תויוכזל רבעמ האנה תובוט םייוסמ ריסאל וא םיריסאה ללכל קינעהל … יאשר
,הנקתה לש ,המדנ ךכ ,הרורבה הנושל תורמל .”… םירוקיב :ןוגכ ,קוקיחב ועבקנש
םיריסא לש היונק תוכז אמש וא האנה תבוט םה םירוקיב םאה הלאשה הקיספב הררועתה
רהוסה יתב תוריש ‘נ סנוי 6956/09 ב”ערב .ןוציחה םלועה םע רשקל תוכזמ תרזגנה
ךכו .האנה תבוטב רבודמ יכ העדב זחא רגיצנד ‘י טפושה (סנוי ןיינע :ןלהל) (710.2010.)
:רמא

12הרומא הניא ריסא לש ותעונת שפוחו ותוריח תלבגה…”
ץוחמש םלועה םע רשקל ותוכז תא היבו הינמ לולשל
רסאמב םדא לש ותמשה ,תאז םע דחי .אלכה תיבל
תלטה תבייחמ (ילהנימ רצעמב וא רצעמב ,המוד ןפואבו)
תיבל ץוחמש םלועה םע וירשק לע תולבגמ לש הרוש
ךרוצה ןמ תבייחתמ הלא ןיעמ תולבגמ תלטה .אלכה
םיתיעלו ,אלכה תיבב תעמשמהו רדסה לע רומשל
לע הרימש לש ירוביצה סרטניאה ןמ איה תבייחתמ
לע הרימש לש ירוביצה סרטניאה ןמו הנידמה ןוחטיב
לוהינ לש םימעטמ יכ וילאמ ןבומ ,ךכ .ירוביצה רדסה
לע תולבגה עובקל בישמה לוכי ,אלכה תיב לש ןיקת
תורידת לע תולבגמ עובקלו ריסא לבקיש םירקבמה רפסמ
.(41 הקספ) “… םירוקיבה
ןתינ יכ הרבסו וז השיגמ הגייתסה ,ןיינע ותואב ,הי’צקורפ ‘א תטפושה ,ותמועל
םג םהל תורומשה םדאה תויוכזמ קלחכ םיריסא לצא םירוקיבו תושפוח לע ףיקשהל

-םדאה לש רשקה יכבדנמ קלח” םה החפשמ ינב לש םירוקיב ,התדמעל .אלכב םאצמיהבותיווהמ קלח םה .ותיירב םצעמ םהל קוקז אוה .הבורקה ותביבס םעו םלועה םע ריסאהךלהמב ומוקישלו ותחוורל הבושח המורת םימרות םה .םדאכ ודובכמ קלח םה ;םדאכקוחבש הלבגהה תקספ יאנתב דומעל תוכירצ םיריסא ירוקיב לע תולבגה ,ןכ לעו ,”ורסאמ.(התעד תווחל 8 הקספ) ותוריחו םדאה דובכ :דוסי

תחוורה הסיפתהו ,הקיספב השרתשה אל הי’צקורפ תטפושה לש התשיג ,םרב 33.
היונק תוכז רדגב הניאש “האנה תבוט” םיריסא ירוקיבב תוארל הפיסומ הז טפשמ תיבב
;(םנמנ ןיינע :ןלהל) (46.2019.) 6 הקספ ,לארשי תלשממ ‘נ םנמנ 6314/17 ץ”גב :ואר)
אייח 3235/16 ב”ער ;(233.2015.) 11 הקספ ,רהוסה יתב תורש ‘נ ינולפ 8802/14 ב”ער
הדוקפה תרגסמב םירוקיבה ימי יוניש ןכ לע .((286.2016.) 4 הקספ ,רהוסה יתב תוריש ‘נ
רימז ‘י טפושה ירבד םיפי ,הז רשקהב .םהל תינקומה תוכז לכ םיריסאהמ ללוש וניא
:(1997) 877,873 (2)אנ ד”פ ,רהוסה יתב תוריש ‘נ ונונאו 823/96 ב”ערב

13העונתה שפוחב קר אל תעגופ רהוס תיבב ריסא תאילכ”
םע רשקתהל ולש שפוחב ,אצוי לעופכ ,םג אלא ,ולש
:הזכ רשקל עגונב תולבגמל ןותנ ריסא לכ .ןוציחה םלועה
ןהבש תועשה ,רשק תריציל םיכרדה ,רשקה תורידת יבגל
.(.מ.ד – הפסוה השגדהה) “דועו רשקה תא רוציל ןתינ
םיריסאה לש םתוכזב עגופ םירוקיבה תדוקפל ןוקיתה יכ םירתועה תנעטל רשאבו 34.
דובכ גשומה ןיערגב היוצמה תוכזכ החפשמ ייחל תוכזב הריכה הקיספה .החפשמ ייחל
הל הניוושתש שונא תויוכז ראתל השקו ,ישונאה םויקה תודוסימ” איהש תוכזכ ,םדאה
‘נ ןיטקה ץומיאל םידעוימה םירוהה ינולפו תינולפ 377/05 ם”עב) “ןתמצועבו ןתובישחב
.((םייגולויבה םירוהה ןיינע :ןלהל) (2006) 185,124 (1)ס ד”פ ,םייגולויבה םירוהה
ץ”גב) “ותוימצע תמשגה תומלגתה תאו םדאה לש ותייווה תיצמת תא תפקשמ” תוכזה
(2)אס ד”פ ,םינפה רש ‘נ לארשיב יברעה טועימה תויוכזל יטפשמה זכרמה הלאדע 7052/03
אל ,הלאדע ןיינעב קרב ‘א אישנה ןייצש יפכ .((הלאדע ןיינע :ןלהל) (2006) 497,202
תיתקוחה תוכזה תבילב .(296 ‘מע) םדאה דובכמ םירזגנ החפשמה ייח לש םיטביהה לכ
םיאצאצ איבהל םדא לכ לש תינושארהו תיעבטה ותוכז היוצמ תורוהלו החפשמ ייחל
לש יטנגה ןעטמה תא אשונה ךשמה רוד דימעהל ימויקה רציה תא םישגהל ךכבו ,םלועל
הרוהה לש ותוכז םג תורוהלו החפשמ ייחל תוכזה לש הניערגב הלולכ דוע .וירוה
םייעבטה וירוה קיחב לודגל דליה לש ותוכז םג ומכ ,םלדגלו וידליב קיזחהל יגולויבה
לש הימונוטואל תוכזה תא וידחי תורצוי הלא תובולש תויוכז .םהיניבש םדה רשק חוכמ
תווחל 2 הקספ ,החוורהו הדובעה רש ‘נ השדח החפשמ 4293/01 ץ”גב :ואר) החפשמה

(186-185 ‘מע ,םייגולויבה םירוהה ןיינע ;(243.2009.) שיניב ‘ד האישנה לש התעד
ייחל תוכזהמ קלחכ תיניערגה החפשמה םע םיפתושמ םייח םויקב םג הריכה הקיספה
תינולפ 3009/02 א”ער ;רגיצנד ‘י טפושה לש וניד קספל 56 הקספ ,סנוי ןיינע) החפשמ
.((2002) 894-892,872 (4)ונ ד”פ ,ינולפ ‘נ

יכ איה םיריסא לש החפשמ ייחב העיגפה תלאשב ןוידל אצומה תדוקנ ,םלואו 35.
האילכה .תוידוחייה םהיתוביסנ לשב יטנרהניא ןפואב תעגפנ החפשמ ייחל םתוכז
ןיבל ריסאה ןיב היופכ הדרפה ידי לע החפשמ ייח להנל םיריסאה לש שפוחה תא הליבגמ
החפשמ ייחל םיריסא לש םתוכזב העיגפה תלאש תניחב ,ךכמ אצוי לעופכ .ותחפשמ ינב
ירוקיב תלילש יכ הקיספה חכונ ,ונא ונניינעלו .וז תיטנרהניא העיגפל םאתהב תנחבנ
ריסאה תושרל םידמוע דוע לכ) החפשמ ייחל תוכזב העיגפ ידכ הלוע הניא תוחפשמ
םירוקיבה תדוקפל ןוקיתה ,רמוחו לקמש ירה ,((םנמנ ןיינע) םירחא תרושקת יעצמא
תא תיחפמ וא םירוקיב לבקל תורשפאה תא םיריסאהמ ללוש וניאש – הריתעה אשומ
,ןכ לע .ןוציחה םלועה םע רשקל םתוכזב וא החפשמ ייחל םתוכזב עגופ וניא – םתורידת
םאה ןוחבלו ךישמהלו תיתקוחה תרוקיבב ןושארה בלשל רבעמ םדקתהל ךרוצ ןיא
ןודל שיו הריתעב וננויד םת אל ךכב םג םלוא .הלבגהה תקספ ינחבמב דמוע ןוקיתה
.הדוקפל ןוקיתה תוריבסב

םירוקיבה תדוקפל ןוקיתה תוריבס
,תוכזב העיגפ ידכ תולוע ןניא תולבגמה רשאכ םג ,םיריסא לע תולבגמ תלטה 36.
יללכל הפופכ וזכ הטלחה םג ,תילהנימ הטלחה לככ .תיתורירש תויהל הלוכי הניא
ץ”גנד :לשמל ואר) תויתדימו תוריבס לש הדימ תומאב דומעל הכירצו ילהנמה טפשמה
רואנ ‘מ האישנה לש הניד קספל 15-14 תואקספ ,רהוסה יתב תורש ‘נ חאלצ 204/13
יולת תילהנימ תוכמס לכ לש תוריבסה םחתמ ,ללככ .((חאלצ ןיינע :ןלהל) (144.2015.)
תושרה יהימ ;ךימסמה קוחה לש תילכתהו ןושלה :תלעפומה תוכמסה לש הינייפאמב
סיסב לע רקיעב תלעפומ תוכמסה םאה ;תוכמסה ידי לע רדסומה ןיינעה תוהמ ;תכמסומה
עבקנ הלא םינייפאמל םאתהב .ב”ויכו ;תוינידמ ילוקיש דוסי לע וא םייתדבוע םיאצממ
‘נ לארשיב ןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה 2533/97 ץ”גב :ואר) תוריבסה םחתמ לש ופקיה
-758 ב ילהנימה טפשמה ,זרא-קרב הנפד ;(1997) 58-57,46 (3)אנ ד”פ ,לארשי תלשממ
.((זרא-קרב :ןלהל) (2010) 757

14תניחבמ ,המוד הניא בישמל תינקומה תוכמסה יכ איה תשרשומ הכלה ,ונניינעב 37.
תויתדימ םחתמו תוריבס םחתמ בישמל יכ ,”הליגר תילהנימ תוכמס”ל ,הפקיהו התוהמ
תושיגרו ןוזיא םישרדנ ויתולועפ לע תיטופיש תרוקיב תלעפהב יכו ,יסחי ןפואב םיבחר

תווחל 3 הקספ ,רהוסה יתב תוריש ‘נ דווע 744/17 ב”ער) םירחא םירקמב רשאמ רתוי
ד”פ ,ןוסלדנמ ‘נ לארשי תנידמ 6561/97 ב”ער ;(דווע ןיינע :ןלהל) (202.2018.) יתעד
יתב תוריש ‘נ לובטובא 8020/09 ב”ער ;(ןוסלדנמ ןיינע :ןלהל) (1998) 863,849 (5)בנ
ראתל ביטיה רימז ‘י טפושה .(759-758 ‘מע ,זרא-קרב ;(267.2010.) ז”י הקספ ,רהוסה
:ךכ (1998) 7-6,1 (1)בנ ד”פ ,ןלוג ‘נ לארשי תנידמ 7440/97 א”עעב וז הדמע

15,תכמסומה הליגר תילהנימ תושר ןיב לדבה םייק …”תוריש ביצנ ןיבל ,םלטבל וא קנעמ וא ןוישיר תתל ,לשמל,לוכ םדוק ,םייק לדבהה .רהוס תיב להנמ וא רהוסה יתברהוס תיב להנל תוכמסה .הפקיהבו תוכמסה לש התוהמבלע הטילש ,רהוסה תיב להנמ ידיב וא ,ביצנה ידיב הנקמרשא לכב ,רקוב דע רקובמ ,העש לכ ,םוי לכ ריסאה ייח…הרומח תעמשמ םיבייחמה םישק םייח יאנתב ,השעילדבהה …דואמ בכרומ דיקפת אוה רהוס תיב לוהינהתוהמב םג אטבתהל ךירצ הפקיהבו תוכמסה תוהמב…תוכמסה תלעפה לע תיטופישה תרוקיבה לש הפקיהבו,םירהוסב םיריסא לש הלודגה תולתה ללגב ,דחא דצמידיבש חוכב הערל שומיש ינפמ ששחה תמחמותיב לש תרוקיבב לפוכמו לופכ ךרוצ שי …םירהוסה-יתב ,רחא דצמ ,םלוא …רהוסה יתב תוריש לע טפשמהיתב לוהינב רתי-תוברועמ ינפמ רהזיהל םיכירצ טפשמהאיהש םושמ ,רהוס תיב לוהינ לש תוכמסה תוהמ …רהוסה,הבר תוריהזב טפשמה-תיב תא תבייחמ ,ךכ לכ תבכרומרהוסה יתב תוריש לש תוריבסה םחתימ תא םצמצי אלש.”רהוסה תיב לש ןיקת לוהינ ענמיש ןפואבבחר אוה ונניינעב רשא ,תוריבסה םחתמ תעיבק רחאל ןכש ,יד ןיא ךכבש אלא 38.
וז הניחב .ול הצוחמ היוצמ הניא תילהנימה תושרה לש התטלחה םאה ןוחבל שי ,רומאכ
םילוקיש הטלחהה תרגסמב ולקשנ םא רוריב רחאל רשאכ ,םיבלש ינשב תעצבתמ
ןיב יואר ןוזיא הכרע תילהנימה תושרה םאה ןוחבל שי ,ןיינעה ןיממו םייטנוולר
‘א תטפושה לש הניד קספל 17 הקספ ,ןירבוד ןיינע) ןיינעל םיעגונה םידגונה םיסרטניאה
-קרב ;(2003) 838 (2)הנ ד”פ ,רהוסה יתב תוריש ‘נ דיבע לא 6481/01 א”עע ;הי’צקורפ
תא רצי רשא קוחה ןושלמ םירזגנ םייטנוולרה םילוקישה ,ללככ .(733-735 ‘מע ,זרא
,הרובחתה רש ‘נ ברוח 5016/96 ץ”גב :ואר) תוכמסה דוסיב תחנומה תילכתבו תוכמסה
תלטומ ס”בש ביצנ לע ,ונינפלש הרקמב .((ברוח ןיינע :ןלהל) (1997) 34,1 (4)אנ ד”פ
םאתהב רהוסה יתב תדוקפל א80 ףיעס חוכמ ול תינקומה תוכמסה תא ליעפהל הבוחה
להנימה ,ןוגראה תא חיטבהל איהש ,תדחוימ תילכת הדוקפל ,תישאר .הדוקפה תוילכתל
םייקל – תיללכ תילכת ,הדיצל .בישמה לש הניקתה הלועפהו תעמשמה ,רטשמה ,ןיקתה
בישמה לע ,הלא תוילכת ןיב תושגנתה לש בצמב .הרבחה לש דוסיה יכרע תא םדקלו
הקספ ,סנוי ןיינע ;10 הקספ ,ןוסלדנמ ןיינע :ואר) הרקמה תוביסנל םאתהב ןהיניב ןזאל

‘י טפושה לש וניד קספל 17 הקספ ,דווע ןיינע ;רגיצנד ‘י טפושה לש וניד קספל 47.(רגיצנד

אל ,םירבדה ינפ לע יכ איה םירוקיבה תדוקפל ןוקיתה תועמשמ ,רומאכ 39.
תוכזב העיגפב רבודמ ןיאש ףא לע .רהוסה יתבב תבש ימיב םירוקיב דוע ורשפאתי
רהוסה יתבב םירידס םירוקיב לש םמויקב ירוביצ סרטניא ונשי יכ דחכל ןיא ,רומאכ
סרטניא לש ותובישחב ריכמ ףא בישמה .םירוקיבל םתורשפא תא שממל םיריסאל עויסבו
יעצמאמ דחא אוה רוקיבה” יכ ןייצמה ,םירוקיבה תדוקפל (א)1 ףיעסמ הלועש יפכ ,הז
ותוהש תעב ריסאה לע לקהל יושע רוקיבה .ותחפשמל ריסאה ןיבש םיבושחה רשקה
םיריסאל ןה ,תלעות המולג רהוסה יתבב םירוקיבב .”רבשמ תועשב דדועלו רהוסה תיבב
תוכשוממ רסאמ תופוקת ,ןביט םצעמ .ירוביצה סרטניאל ןהו םהיתוחפשמ ינבלו םמצע
םירידס םירוקיב .החפשמו םיאושינ ירשק לש םמויק ךשמה לע הדבכ הסמעמ תוליטמ
יתבב תומילא תיחפהל ,רסאמה תפוקתב םג החפשמ ירשק לע הרימשב עייסל םילוכי
Chesa Boudin, :ואר) םיריסאה לש הרבחל שדחמ הסינכה ךילהת לע לקהלו רהוסה
Trevor Stutz & Aaron Littman, Prison Visitation Policies: A Fifty State Survey, 32 Yale
ךכ לע םיעיבצמ םיבר םירקחמ ,ךכל רבעמ .(L. & Pol’y Rev. 149,151-152 (2013)
םיריסא ברקב תרזוחה תוניירבעה רועיש תא םיתיחפמ רהוסה יתבב תוחפשמ ירוקיבש
Meghan M. Mitchell et al., The effect of prison visitation on reentry :ואר) םרורחש רחאל
success: a meta-analysys, 47 J. Crim. Just. 74 (2016); Grant Duwe & Valerie Clark,
Blessed Be the Social Tie that Binds: The Effects of Prison Visitation on Offender Recidivism,
.ןוזיאה תאוושמ לש דחאה הדצ אופא והז .(24 Cri. Just. Pol’y Rev. 271 (2013)

16.םירוקיבה תדוקפ ןוקיתל םימעט רפסמ לע םיבישמה ועיבצה ינשה רבעה ןמ 40.ירק ,”תבש תנוכתמ”ב רהוסה יתב םילעופ תבשה ךלהמבש הדבועה ,הנושארבו שארבתחטבא תבוטל תבש ימיב לבגומה םדאה חוכ תאצקה ,אצוי לעופכ .םצמוצמ םדא חוכ םערתיב םדאה חוכ תתחפה העמשמ האילכה ינקתמל הסינכה ירעשב תוקידבו םירוקיברדסה לע הרימשהו ןוחטיבה ,החטבאה םוחתב ךכל שיש תויועמשמה לע ,םיפגאהרדסה לע הרימש לש ירוביצה סרטניאה תא םדקל דעונ ןוקיתה ,תרחא ןושלב .תעמשמהוםע םיריסא ירשק לע תולבגמ תלטה רשפאמ הז סרטניא ,ללככ .רהוסה תיבב תעמשמהו,ןיוצי .(רגיצנד ‘י טפושה לש וניד קספל 74 הקספ ,סנוי ןיינע) אלכה תיבל ץוחמש םלועהינקתמ תריגסש ךכ לע םיעיבצמה םינותנ בישמה גיצה תימדקמה הבוגתה תרגסמב יכעובש יפוסב קסעומה רהוסה תיב לגס תא התניפ ןכא תבש ימיב םירוקיבל האילכההפוקתל האוושהב ןוחטיבהו החטבאה םוחתב רתוי בחר ףקיהב תויוליעפ עוציבל.םירוקיבה תדוקפ ןוקיתל המדקש

רשפאל ןוצרה אוה בישמה גיצהש םירוקיבה תדוקפ ןוקיתל ףסונ לוקיש 41.
-א”ישתה ,החונמו הדובע תועש קוח .םהיתוחפשמ םע תבשה םוי תא תולבל םירהוסל
תבשב םירהוס תדובעו (רומאה קוחל (1)(א)30 ףיעס) םירהוס לע לח וניא םנמא 1951
בישמה לש ונוצרב לוספ לכ ןיא םלוא .רהוסה יתב לוהינ לש ויפואמ עבונה חרוכ איה
ימואלה החונמה םוי ,תבשה םויב החונממ תונהיל רשפאה לככ םיבר םירהוסל רשפאל
םיאמצעהו םירחוסה תודחאתה 3660/17 ץ”גנד :וארו) םהלש םהיתוחפשמ ינב םע דחי
מ”עב םיטיהר סקולד קראש – 22 ןייזיד 5026/04 ץ”גב ;(2610.2017.) םינפה רש ‘נ תיללכה
38 (1)ס ד”פ ,החוורהו הדובעה דרשמ חוקיפה ףגא – תבשב הדובע ירתיה ףנע שאר ‘נ
לע םידקפומה םירהוסו לגס ישנא לש םהיתויוכז תנגהו םמולש תרימש ,רומאכ .((2005)
רתיי תבש ימיב םירוקיבה לוטיב ,ךכל רבעמ .םייטנוולר םילוקיש םה רהוסה יתב לוהינ
ךלהמב הרגפ םוי ןתמב ךרוצה תא ומעו ,תותבשב םירהוס לש תבחרנ הקסעהב ךרוצה תא
החטבא יכרצל תוצקומה תולוכיבו רהוסה יתב לוהינ תרגשב עגפ רשא ,עובשה ימימ דחא
.לוח ימיב םינקתמב רדסה תרימשו

םינושה םילוקישה ןיב בישמה ךרעש ןוזיאה יכ יתאצמ אל ,םירבדה לולכמב 42.
לבקל יאשר ךכל םיאתמ אצמנש ריסאש ךכב בשחתהב ,טרפב תאז .ונתוברעתה תא קידצמ
ןיב םיישדוחה ןב ןמזה קרפל רבעמ – העש יצח ךשמב םייעובשל תחא החפשמ ירוקיב
האילכה ינקתמ ,ןכ ומכ .רהוסה יתב תדוקפל (ב)47 ףיעסב עובקה רוקיבל רוקיב
תרגסמבו ,(ישיש םויבו לוח ימי ינשב) עובשב םימי השולש םירוקיב רשפאל םיכישממ
ימיב תחא העשו לוח ימיב םייתעש ופסוהו תוירשפאה רוקיבה תועש וכראוה ןוקיתה
,תויעובש תועש 22 ךשמל םירוקיב יכרוצל םיחתפנ האילכה ינקתמ לכה ךסב .ישיש
.ןוקיתה ינפל תויעובש תועש 20 תמועל

17לע םיעיבצמ ,תימדקמה הבוגתה תרגסמב בישמה גיצהש םינותנה ,ךכל רבעמ 43.
גיצה בישמה ,ךכ .םירוקיבה רפסמב הדיריל איבה אל ללכ םירוקיבה תדוקפ ןוקיתש ךכ
ינפל – 2014 תנשב םיליבקמ םינועברב האילכה ינקתמ ללכב םירוקיבה רפסמ לש םינותנ
איבה אל יונישה יכ םיעיבצמה ,ןוקיתה רחאל ,2015 תנשבו – םירוקיבה תדוקפל ןוקיתה
,םירוקיב 44,092 וכרענ 2014 טסוגואל ינוי םישדוחה ןיב) םירוקיבה ףקיהב הדיריל
ןיוצ תימדקמה הבוגתב ,המודב .(2015 תנשב הליבקמה הפוקתב םירוקיב 55,503 תמועל
הלא םינותנ םג .םירוקיבה ירדס יוניש תודוא לע תונולת בישמה לצא ולבקתה אל יכ
וב ברעתהל הליע לכ ןיאו יואר ןוזיא אוה בישמה ךרעש ןוזיאה יכ הדמעב אופא םיכמות
סינורג ‘א אישנה לש וניד קספל 23-19 תואקספ ,תסנכה ‘נ חבס 2311/11 ץ”גב :וושהו)
.((179.2014.)

,תבשב םירוקיב לע טלחומ רוסיא תעבוק הניא םירוקיבה תדוקפ יכ ריהבא דוע 44.ןכש ,תושימג רשפאמה ןונגנמ הליכמ םירוקיבה תדוקפ ,רומאכ .הערכהב לקשמ ךכל םגותודחוימ תוביסנב ינטרפ רוקיב” רשאל יאשר ,זוחמה דקפמ רושיאב ,רהוסה תיב דקפמהז ןונגנמ ,בישמה תדמעל .(םירוקיבה תדוקפל (ב)6 ףיעס) רומאכ ,”םיפסונ םידעומבותועשב וא רחא לוח םויב רוקיב ןוגכ ,תבש םוי םניאש ,רוקיבה ידעומב תושימגל ןווכלכב םירוקיבל תורשפא לולכל תנמ לע היד הבחר ףיעסה לש ונושל ,תאז םע .תורחאתבש ימיב םג םירוקיב וריתיש זוחמה ידקפמו רהוסה יתב ילהנמ לע הקזחו ,עובשה תומיןיינע ;רגיצנד ‘י טפושה לש וניד קספל 19 הקספ ,דווע ןיינע :ואר) םימיאתמה םירקמבלש הניד קספל 24 הקספ ,חאלצ ןיינע ;רגיצנד ‘י טפושה לש וניד קספל 76 הקספ ,סנוייוניש רחאל – 2015 תנשב םינועברה דחא יבגל בישמה גיצהש םינותנה .(רואנ ‘מ האישנההלוע םינותנהמ .וז תונשרפב םיכמות ףא – תבשב םירוקיב לע הרואכל רוסיאהו להונההנומתה תומלש ןעמל) תבש ימיב םיריסא ירוקיב 100-כ וכרענ ןועבר ותוא ךלהמב יכהדימב ומצמטצה תבש ימיב םירוקיבה יכ הלוע ךילהה ךרואל וגצוהש םינותנהמ יכ ןיוציתרהצומה ותדמעל דוגינב ,ןכ םא .(טלחומ ןפואב וקספ אל יכ ףא תואבה םינשב תרכינ.תבשב םיריסא ירוקיבל תורשפא םג ,השעמל הכלה ,ללכ תושימגה ןונגנמ ,בישמה לש

ילבמ םייסל ןתינ אל םלוא ,הריתעה תייחדל ליבוהל הכ דע רומאב יד יתדמעל 45.
.בישמה ידי לע ךרענש “טולייפ”ל סחייתהל

טולייפה תינכת
תוינידמ לש היתועפשה תא ןוחבל בישמל רשפאל דעונ טולייפה עוציב 46.
םיריסאה לש םהיכרצ תא םג בישמה ןחב בתומה תורעה תובקעבו ,השדחה םירוקיבה
,יירבד חתפב ךילהה תולשלתשה רואיתמ הלועש יפכ .רומאכ םירקס תכירע תועצמאב
תדוקפ ןוקית תפיקת תחתו הריתעה דוקימ תא םירתועה וניש םייוסמ בלשמ לחה
בישמה ידי לע םירקסה עוציב ןפוא ,טולייפה תינכת יפלכ םהיציח ןווכל ולחה ,םירוקיבה
.דועו

18לכש הליחת גואדל הילע ,הכלהכ הדיקפת אלמת תירוביצ תושרש תנמ לע ,ןכא 47.
אל ,תמלוה תיתדבוע תיתשת ןיאב ,ןכש .הינפל ויהי ןיינעל םיעגונה םינותנהו תודבועה
297/82 ץ”גב :ואר) תושרה לש היניע דגנל היהי ןיינעב הערכהל שורדהו בושחה לכ
תייריע 2013/91 ץ”גב ;69 ‘מע ,ברוח ןיינע ;(1983) 48,29 (3)זל ד”פ ,םינפה רש ‘נ רגרב
הנעט לכ העמשנ אל וז הריתעב ,םרב .((1991) 279,271 (1)ומ ד”פ ,םינפה רש ‘נ הלמר

ןוקית תויתדימו תוריבס תפיקתב וצמתה םירתועה תונעטו ,ילהנמה ךילהב םימגפ יבגל
.וז היגוסל שרדא אלש תנמ לע יתעדל ךכב יד .םירוקיבה תדוקפ

תייסולכוא ברקב םירקסה תכירעש ענכושמ ינניא יכ ,יללכ ןפואב ריעא תאז םע 48.
תיתשת שוביג ךרוצל וא הריתעב הערכה ךרוצל תיטנוולר וא תיחרכה התייה םיריסאה
תושרה לע ידמ דבכ םינותנ ףוסיא לטנ תלטה ינפמ רמשיהל שי ללככו ,תיתדבוע
ןיינעל םיפי .תעדה תא סיפהלו קפס לכ ריסהל ידכ ךא הז ךילהב ושענ םירבדה .תילהנימה
,תרושקתה תרש ‘נ מ”עב (1992) בהז יווק טנורוי 987/94 ץ”גבב רימז ‘י טפושה לש וירבד הז
:(1994) 426-425,412 (5)חמ ד”פ

ילויו ינוי םישדוחב יכ הלוע םהמ םינותנ וגצוה תימדקמה הבוגתב רבכ יכ ,רעוי
לכ ךסמ 14%-כ קר תבש ימיב םירוקיבה וויה – ביצנה לש העשה תארוה ינפל – 2014
.ומצע דעב רבדמה ןותנ .הפוקת התואב רהוסה יתבב םירוקיבה

19שימג ןפואב ללכ ךרדב לועפל בייח ירוביצה להנימה”
תוריבסה .תוריבסהו תוניגהה לע רמוש אוהש ךות ,ליעיו
תעיבק לש ךילהב תוניצרו תוריהז לש הדימ םג תבייחמ
הז ללכבו ,הרקמ לכ לש תוביסנל םאתהב ,תודבועה
ירדסבו םייוצמה םיבאשמב ,הדובעה סמועב םג בשחתהב
ןבומב ,תוריבסב גהנת תושרה םא .תושרה לש תופידעה
םע רימחהל ואב אל םינחבמה .התבוח ידי אצת איה ,הז
יוארה דוקפיתה תא שבשל םהל לאו ,תילהנימה תושרה
קר ודעונ םה .רוביצה תבוט עגפיתש ןפואב ,תושרה לש
תעיבקל עגונה לכב תוריבסה תדיממ בייחתמ המ ריהבהל
סיסבב תילהנימה תושרה תא תושמשמה תודבועה
דחאמ תושרה לש תיתוהמ הייטס יכ עירתהלו ,הטלחהל
ךכ ידכ דע תודבועה תיתשת תא רערעל הלולע םינחבמה
.”טטומתת תושרה תטלחהש
ןוקית יכ בישמה תדמעב םיכמות ,םוי לש ופוסב וגצוה רשא םינותנה ,םוקמ לכמ 49.
םינולאש ושבוג ךשוממ ךילה םויסב ,ךכ .תוברעתה תליע לכ םיקמ וניא םירוקיבה תדוקפ
,למרכו לקד רהוסה יתבב בישמה ידי לע וכרענ םירקסה .םהיתוחפשמ ינבלו םיריסאל
.למרכ רהוסה תיבב םיריסא 47-ו רקסה תא ואלימ לקד רהוסה תיבב םיריסא 100 רשאכ
תיבמ 37-ו לקד רהוסה תיבמ םיריסא תוחפשמ ינב 51 ידי לע אלומ ןולאשה ,ןכ ומכ
םיריסאה תוחפשמ בור 2014 תנש דע יכ הלוע רקסה תואצותמ ,תיצמתב .למרכ רהוסה
םויב וליאו 424.%() ישיש םויבו 485.%() ישימח דע ןושאר םימיב רהוסה יתבב ורקיב
תנשל דע יכ הלוע םיריסאה תובושתמ .דבלב םיריסאה תוחפשממ 94.% קר ורקיב תבש
60.3.%() שדוחב םיימעפ לש תורידתבו 3775.%() ישיש ימיב םירוקיב ולביק םבור 2014

562.% ,םויכ יכ ןולאשהמ הלוע דוע .תבש ימיב םירוקיב ולביק םיריסאהמ 18% קר דועב
רתיב םימייקתמ םירוקיבהמ 416.% וליאו ישיש ימיב םימייקתמ םיריסאה לש םירוקיבהמ
,תיללכה םיריסאה תייסולכוא ברקב עצובש רקסל רבעמ .תבש םוי טעמל ,עובשה תומי
.ההובג תורידתב םירוקיב לבקל םיכישממ םה יכ בישמה ןייצ םמצע םירתועל סחיב םג

ופידעה םיריסאה תוחפשמ לש טלחומה ןבור יכ הלוע םג טולייפה יאצמממ 50.
.םרדסכ םידומיל םימייקתמ םהב םימיב ,עובשה ךלהמבו לוח ימיב ןהיריקי תא רקבל
ךוניחל םתוכזב עגופ םירוקיבה תדוקפ ןוקית אקוודש םירתועה תנעטל םוקמ ןיאש ןאכמ
ריבס ןורתפ םייקש ךכ לע דמע בישמה יכ דוע רמאיי הז ןיינעב .םיריסאה ידלי לש
תועש תבחרה תומדב ,ךוניחה תכרעמב םידמול רשא ,םיניטקה םיריסאה ידלי תקוצמל
םוי והז םקלחבו רפסה יתבמ קלחב ללכ םידומיל ןיא וב םוי ,ישיש ימיב םירוקיבה
םלוה ןורתפ ןתונ םירוקיבה תדוקפל (ב)6 ףיעס ,ןאכ םג ,הרקמ לכב .רצק םידומיל
.ינטרפ הרקמב ררועתת םא ,ררועתתש הקוצמל

.ךילהה ךלהמב ולעש תויגוס יתשל סחיב הרצקב ריעהל שקבא םויס ינפל 51.ךרעש טולייפה לש היגולודותמה יבגל םירתועה תונעט תא לבקל םוקמ ןיא יכ ,הנושארהתלטומ הטלחהה תלבקל םישרדנה םינותנה ףוסיא ךרוצל יכ ,רומאכ ,רוכזל שי .בישמהםוחת ןה רקחמ תוטיש ,רקיע תאזו ,תינש .ריבס ןפואב לועפל הבוח תילהנימה תושרה לעםירקחמו םירקס תכירע אשונב תיעוצקמה תורפסהמ ירעזמ קלח) ואולמו םלוע אוהשDavid De Vaus, Surveys In Social Research (6th. ed. 2013); Frank :הרבחה יעדמבBechhofer & Lindsay Paterson, Principles of Research Design in the SocialSciences (2000); Louis M. Rea & Richard A. Parker, Designing and Conductingתוינידמ ,עודיכ .תויחמומ לכ ןיא טפשמה תיבל וב ,(Survey Research (2014)תוכיאל העונתה 5675/04 ץ”גב :לשמל ,וושהו) תמצמוצמ הניה אד ןוגכב תוברעתהה4276/94 א”ע ;(2004) 199 (1)טנ ד”פ ,הלשממל יטפשמה ץעויה ‘נ לארשיב ןוטלשה(5)נ ד”פ ,הסרובב תומושרה תוירוביצ תורבח דוגיא ‘נ מ”עב ביבא-לתב ךרע תוריינל הסרובה.(760-759 ‘מע ,זרא-קרב ;(1997) 738,728

20יכרצ תא ןוחבל ךירצ בישמה םאה הלאשב םידדצה ןיב תקולחמ העלגתה ןכ
יכ רובס יניאו בישמה תדמעכ יתדמע הז רשקהב .םנוצר תא אמש וא םיריסאה תייסולכוא
,םהיכרצל םאתהב אלא םיריסאה לש םנוצרל םאתהב לועפל הבוח לכ ס”בשה לע תלטומ
.רהוסה יתב לש ףטושה לוהינה םע שגנתמ רבדה רשאכ

םא רומאכ ייניעב קפס רשא – בישמה ףסאש םינותנה ,םירבד לש םמוכיס 52.
םירוקיבה תדוקפל ןוקיתה יכ הנקסמב םה ףא םיכמות – הערכהל םיינויח ויה הליחתכל
.ונתוברעתה תא קידצמ וניא

רבד ףוס
אלש ןיינעה תוביסנבו הריתעה תא תוחדל יירבחל עיצא ,רומאה לכ דוסי לע 53.
.תואצוהל וצ תושעל

ט פ ו ש

ינוצרב תאז םע .ץנימ ‘ד טפושה ,ירבח לש הפיקמה ותעד תווחל םיכסמ ינא
תיחרכה התייה אל תינכתה יכ ןייצ ירבח .טולייפה תינכת ןיינעב תחא הדוקנל סחייתהל
רמשיהל שי יכ ןוכנ .הריתעב הערכהל המרת איה ,יתעדל ,ךא ,ןנד הרקמב תיטנוולר וא
.תילהנימ הטלחה ךרוצל תיתדבוע תיתשת שבגל האובב תושרה לע דבכ לטנ תלטה ינפמ
ןיאו ,יתרגש חיש וניא ,טולייפ תינכת הנחבנ ורדגב ,תושרה ןיבו טפשמה תיב ןיב חישה
תא שבגל הילע דציכ קוידב תושרה תא ןווכל קדצל הובגה טפשמה תיב לש ודיקפת הז
.תויחרכה ןניא ןה ללכ ךרדבו הבוח רדגב ןניא יאדו טולייפ תוינכת .תיתדבועה תיתשתה
תוריתע ףונ ,עודיכ .הרקמ לכב ןוידה תרגסמב טולייפ ךילה תטיקנ ללוש יתייה אל ,םלואו
יכ ןיוצי .םימיאתמ םירקמל םייתריצי תונורתפ לולשל ןיאו ,םיבר םינווג ילעב ץ”גבה
תויוכז םנמא תודמוע הזכרמב .וז הריתעב דוחייה תא םג רוכזל שי .ךכל ומיכסה םידדצה
לע עדימ שרדנ הז ןיינעב הטלחה שבגל ידכ ךא ,םהל תונקומה האנהה תובוטו םיריסאה
יוצמ היבגל עדימש הצובק אל יהוז .םיריסאה םתוא תא רקבל האבש הצובקה תודוא
תונורסחה ,תונורתיה תא ןוחבל דעונ טולייפה .בישמה לש ותחתמאב קפסמ ןפואב
םינותנ ףיסוהל טולייפה לש וחוכב אקווד .רהוסה יתבב רוקיבה ימי יונישב םיישקהו
.תואיצמה ןחבמב וקדבנ אלש תוכרעה תמועל היגוסה תניחבל םיישחומו םייתועמשמ

21:לדנה ‘נ טפושה
סחיב תויוגייתסה ודגנ תולעהל ןתינש אוה טולייפ תכירעב ףסונ ישוק
.ולאכ תויוגייתסה ולעה םירתועה ,ןכא .וכרענש םירקסה סיסבב הדמעש היגולודותמל
ךילהב ןדש ,הז בכרה ידי-לע דחא הפ הנתינ טולייפ עצבל הטלחהה יכ רוכזל שי םרב
יכ רמוא וניא הז ןותנ םנמא .(ץנימ ‘ד טפושה םוקמב רגיצנד ‘י טפושה ‘בכ) בלש ותואב
תויחנה וותוהש תמא .טפשמה תיב תא תובייחמ היתונקסמש וא תרוקיבמ הייקנ תינכתה

תונוכנב ןיינעל השגינ הנידמה יכ הארנ ךא ,טולייפה יבגל טפשמה תיב ידי-לע תויללכ
תופסונ תוקידב וכרענ ףא .תושרה ןיבו טפשמה תיב ןיב חישהמ קלחכ תאז .תוחיתפבו
שי תיניינע הניחבמ יכ איה יתעד .טפשמה תיב לש תורעה בקע ,ןוידה ךלהמב תורזוחו
,ץנימ ‘ד טפושה ,ירבח עיגה הילא הנקסמה תא ססבל ידכ ןנד הרקמב טולייפה תואצותב
יפוד ליטהל ידכ םירתועה ולעהש תונעטב ןיא ,יתפקשהל .ותעד תווחב קמינ אוהש יפכ
הדימה תומא תניחבמ אל – הערכהל תויטנוולרו לקשמ תלעבכ טולייפה תינכתב
ןתינ דימת יכ חינהל ןתינ .וכרענש םירקסה ביט תניחבמ אלו תילהנימ תושרמ תופוצמה
ךא ,הנודנה היגוסה תא אלמ ןפואבו הנוכנ ףקשל ותלוכיו טולייפה ןונגנמ תא רפשל
םג ירהש ,טולייפב עייתסהל תורשפאה תא ןייאל תויושע תורתי תויגולודותמ תושירד
.םלשומ רקחמ ןוכמב םייוצמ ונא ןיאו הריבס תויהל תבייח וזכ הקידב

ט פ ו ש

אלכה יתבב תבש ימיב םיריסא רקבל תורשפאה לוטיב לע הטלחהה םאה 1.
,בויחב הילע םיבישמ יירבח .עירכהל ונשקבתה הבש תיזכרמה הלאשה וז ?ןידכ הלבקתה
םיישק תררועמ ,הלבקתה הבש תנוכתמב ,הטלחהה יכ הרובס ינא .הנוש יתעד וליאו
.ךכל ימעט תא ריהבהל תשקבמ ינא .יאנת-לע וצ תאצוה רעצמל הקידצהש הדימב

ךילהה קסוע הבש הלאשה תא רדגלו םידקהל שי ,קפס רסה ןעמלו םירבדה חתפב 2.
תנידמב ימשרה החונמה םוי אוה תבשה םויש ךכ לע תקלוח הניא הריתעה .יחכונה
הז םויב ןוטלשה יפוג לש םתוליעפל םיעגונה םירדסההש ךכ לע אל ףא אליממו ,לארשי
הריתעב ,השעמל .אצומה תחנה םא יכ ,הלאשה אל וז .לוחה ימיב םיגהונש הלאמ םינוש
ירקיעה החונמה םוי אוה תבשה םויש ךכל לקשמה אולמ תא תתל הנידמה תשקבתמ
ינבו אלכה יתבב םיריסאה תניחבמ םג תועמשמ היהת םירבדלש ךכ ,הנידמב
.םהיתוחפשמ

22:זרא קרב ‘ד תטפושה
הלאשה וז ?םהיתוחפשמ ינבו םיריסא רובע םג איה תבשה םאה
םיריסא ירוקיבל תורשפאה תלילשש הנעטב אוה הריתעה דקומ ,תורחא םילמב 3.
םויה אליממו הנידמה תייסולכוא בור רובע יזכרמה ןותבשה םוי ,ימשרה החונמה םויב
תוילאיצנטופ תוכלשה תלעב איה ,תובר תוחפשמ לש ןהירוקיבל רתויב םיאתמה

םויב םירוקיבה לוטיב יכ ןעטנ יפיצפס רתוי ןפואב .םיריסא לש םהיתויוכז לע תודיבכמ
,םידוהיב רבודמש לככ חטבל) םידבוע םניא םיריסאה לש םהיתוחפשמ ינב ובש ירקיעה
החונמ םה םג םיללוכ םתדובע יסופד ךא םידוהי םניאש ימ רובע םג תחא אל םלוא
לש בכרומה רגתאה םע דדומתהל םיריסא תוחפשמ לש ןתלוכיב הרואכל עגופ ,(תבשב
הדבועה איה תוחפ אל תיתועמשמ .רסאמה תפוקתב םייתחפשמ הכימת יסחי לע הרימש
ימי םהש םימיב אלכב םירוקיבל עיגהל םיריסא לש םהידלי תא תבייחמ וז הלבגהש
תשרדנ הניאו תפרוג איה הטלחהה ,הלבקתה הבש תנוכתמב .רפסה יתבב םידומיל
,םידוהי םיריסא ןיב :היתוכלשהלו המושייל תויטנוולר הרואכל ןהש תובר תונחבהל
ןיב ;םידוהי-אל םיריסא ןיבל ,יעובשה החונמה םוי אוה תבשה םוי םתחפשמ ינב רובעש
םיריסא ןיב ;םמחל הטמ איה םתדובעש הלא ןיבל םידבוע םניא ללכ םגוז ינבש םיריסא
העיפשמש הדבוע) בורק אוה םרורחש דעומש הלא ןיבל תוכורא רסאמ תופוקתל ונודנש
רתיה ןיב הדרפהב םיקזחומש םיריסא ןיב ;(החפשמה לש םירוקיבה תסמעמ לע םיתעל
םיריסא ןיב ;תוישונא תויצקארטניא םיללוכ םהימיש ימ ןיבל הנגה ינועט םתויה לשב
םידליל םירוה םניאש םיריסא ןיבל ךוניחה תכרעמב םידמולה םיניטק םידלי םהל שיש
– אופא יטבמ תדוקנמ .םמצעב םיניטק םהש םיריסאל תוסחייתה הדחוי אל ףאו ;הלאכ
.םיריסא תויוכז לע הנגהה תבילב קהבומב תדמועה לקשמ תדבכ הלאש הררוע הריתעה

23אלכב םירוקיב יכ עבקו רזח הז טפשמ תיב ,ץנימ ‘ד טפושה ירבח ןייצש יפכ ,ןכא 4.
לש ותעונת שפוחו ותוריח תלבגה יכ םג שגדוה תאז דצב ,םלוא .היונק תוכז רדגב םניא
,אלכה תיבל ץוחמש םלועה םע רשקל ותוכז תא היבו הינמ לולשל הרומא הניא ריסא
44-41 תואקספ ,רהוסה יתב תוריש ‘נ סנוי 6956/09 ב”ער :ואר) ותחפשמ םע טרפבו
לע דמעו ףיסוה ירבח ,ןכ לע רתי .((710.2010.) רגיצנד ‘י טפושה לש ותעד תווחל
תרזוחה תוניירבעה רועיש תתחפהל םתמורת תוברל ,הלא םירוקיב לש תופסונה תוילכתה
יכ ןייצל רתומל אל .רסאמב תוהשב םולגה לועה תלקהלו אלכהמ רורחשה רחאל
ריסאה לש רשקל תעדונה תובישחל יוטיב ןתונ ומצע רהוסה יתב תוריש םירחא םירשקהב
ומכ) יתחפשמה לולכמה לע רסאמ ישנועל שיש תושקה תוכלשהלו ותחפשמ ינב םע
תורוה” ןוסח תניע ואר .רלדא ןוכמ םע ףותישב “קוחר טלשב תורוה” טקיורפב לשמל
םיריסא לש םהידלי םוקיש ימע-ימ ימענ :םג ואר .(2014) 38,7 םינפ ןוחטיב “קוחר טלשב
ינב םיווחש םיישקב ריכמ ףא רהוסה יתב תוריש .((2004 ,עדימו רקחמ זכרמ ,תסנכה)
תושנ” רוג לכימ :ואר) גוז תונב בור יפ-לע םה םימייקה םינותנה יפ-לעש ,םיריסא לש גוז
;(2016) 6,3 ריסאה םוקישל תושרה ןואטיב – ךרד ינבא “תורושה ןיב תוחכשנ – םיריסא
,השעמל .((2013) 12,15 רהוסה תיבל רהוצ “םיגרוסה לצב תויגוז” ןמצנרפ הנילא
ירדס” 0442.00. רהוסה יתב תוביצנ תדוקפ לש חתופה ףיעסה ןמ ףא םילוע םירבדה
:בתכנ ובש – הריתעה זכרמב תדמועה (תוביצנה תדוקפ :ןלהל) “םיריסא לצא רוקיב

.וידידיו וירבח ,ותחפשמל ריסאה ןיבש םיבושחה רשקה יעצמאמ דחא אוה רוקיבה”אל .”רבשמ תועשב ודדועלו רהוסה תיבב ותוהש תעב ריסאה לע לקהל יושע רוקיבה.השדחה תוינידמה שוביגב ןובשחב ואבוה הלא לכ דציכ רהבוה

תדמעש הלא םה וז הריתעב אבומ םניינעש םיריסאה :ריהבהל בושח ,םוקמ לכמ 5.
לש וחוכב םירפוכ םניא םירתועה .םירוקיבל םיאכז םה יכ איה םהילא סחיב תכרעמה
ינפ םה הלאשמ .םיקדצומ םימעטמ ינולפ ריסאל םירוקיב רשאל אלש רהוסה יתב תוריש
ךכל רישי ךשמהכו ,וז תואכז לש שומימה ןפואב דקמתהל ךירצ ונינפבש ןוידה ,םירבדה
.ןידכ הלבקתה ןיינעב הטלחהה םאה הלאשב

םילוקישהו הססבתה איה הילעש תיתדבועה תיתשתה ,הטלחהה תלבק ךילהת :ןוידה דקומב
התוא וחנהש

24הלבקתה ובש ןפואב תדקמתמ יירבח ןיבל יניב תקולחמה ,יחכונה בלשב 6.
םינשה תכורא תוינידמה יכ דמלמ הריתעב ןוידה .תוביצנה תדוקפ תא ןקתל הטלחהה
ידי-לע ועבקנש םיללכל םאתהב ,םירוקיבל םיחותפכ םתוא הרידגה אלכ יתבב הגהנש
דח יוניש לע טלחוה 2014 טסוגוא שדוחב ,הנהו .תבש ימיב םג ,רהוסה יתב תוריש
חילצה אל רהוסה יתב תוריש ,הריתעה תשגה רחאל םינש רפסמ ,התע דע .וז תוינידמב
רבדהש ףא ,תאז .רומאה יונישה דוסיב דמעש תוטלחהה תלבק ךילהת לע רוא תורזל
,ןיבהל ןתינש לככ .תרחא תוינידמ לש שרשומ ףצר עטקנ ןהבש תוביסנב שקבתמ
עשוהי) טדנמה ימיב רבכ הגהנ םהיתוחפשמ לש ןותבשה ימיב םיריסא רקבל תורשפאה
.((1984) 141,32 הרדתק “יטירבה טדנמה תפוקתב לארשי-ץראב רהוסה-יתב” יפסכ
אלכה יתבב םיידוהיה םיריסאה לצא ןיול הירא יבר לש וירוקיב הז רשקהב םירוכז
,תישילש הרודהמ) 159-134 היה קידצ שיא זר החמש :ואר) ותבשב תבש ידמ ,םייטירבה
תויהל ופיסוה תבש ימיב םירוקיב .((1996) 288-283 םלוע דוסי קידצ זר החמש ;(1973
,םיריסא לרפנזור לואש :לשמל ואר) הנידמה םוק רחאל םג לבוקמה “טרדנטס”ה ןמ קלח
דוע .((לרפנזור :ןלהל) (2004) 90-89,1982-1978 “והישעמ” אלכ – םהיניבש המו םירהוס
לש עדימה זכרמ ןיכה ,תוינידמה יוניש ינפל םייתנשמ תוחפ ,2012 תנשב יכ ,ןייצל יואר
ימיב וכרעיי הלאש ךכל תוסחייתהה הגצוה ובו ,אלכ יתבב םירוקיב אשונב ךמסמ תסנכה
םיריסא לצא תסנכ ירבחו החפשמ ינב ירוקיב יסמלא הנאירוא) וילאמ ןבומ ןיינעכ תבש
תויוכז ןנור ביני :םדוק ךמסמב םג ךכ .(2012 ,עדימו רקחמ זכרמ ,תסנכה) אלכב םירוצעו
םירבדה ילושב .((2010 ,עדימו רקחמ זכרמ ,תסנכה) הוושמ הריקס – םירוקיבל םיריסא
-2014 םינשב לארשיב האילכה ךרעמ תא ןחבש תירוביצה הירוגינסה ח”וד יכ םג ןיוצי
– םיטפשמה דרשמ :ואר) השדחה תוינידמה תררועמש תולאשו םיישק לע עירתה 2013

םינשב רהוסה יתב תוריש לש האילכה ינקתמב רסאמהו רצעמה יאנת תירוביצה הירוגינסה
.((2015) 76,74-73 2014-2013

תא תונשל הטלחהל םיקומינ השולש רהוסה יתב תוריש גיצה ,הריתעל הנעמב 7.
תועמשמ לכ ןיא םיבר םיריסא תניחבמ – דחאה :תבש ימיב םירוקיבה ןיינעב ותוינידמ
לש הרדעיה לשב ןיבו תווצמ ירמוש םהש רחאמ ןיב תבשב רוקיבה םוי תעיבקל תישעמ
תסינכ רחאל רהוסה יתב תוריש הצקמש םדאה חוכ – ינשה ;הז םויב תירוביצ הרובחת
תויועמשמ הל שיש הדבוע ,לוח ימיב רשאמ רתוי םצמוצמ אוה הילא ךומסב וא תבשה
,םימדוקה םימעטל ךשמהב – ישילשה ;רדסה לע הרימשהו ןוחטיבה ,החטבאה טביהמ
ינב לע םג ךכ בגאו ,םירהוסה לש םתדובע יאנת לע העיפשמ תבש ימיב םירוקיב תלבק
רחאל) רהוסה יתב תוריש לש תרוקיבה תקלחמ לש הקידב יכ ןעטנ ןכ .םהיתוחפשמ
.םירוקיבה ירדס ונוש זאמ םירקבמה רפסמב הדירי המשרנ אל יכ התלעה (השעמ

האוושהב יסחיה םלקשמ והמ ןוחבל היה יואר ,םלוא .םייניינע םימעט םה הלא 8.
םהבו ,הלא םילוקיש רשאכ דחוימב – רחאה רבעה לא הרואכל םילקושה םיבר םימעטל
ותריגסל ואיבה אל ןכל םדוק םלועמו ,םירבדה עקרב דימת ויה – לגסה תחוור לש היגוסה
הלבקתה דציכ הלאשל דחוימב יטנוולרו בושח אוה הז טרפ .םירוקיבל תבש םוי לש
,הקידב ךילה לש ומויק םצעל איה הז בלשב יתנווכ :שגדויו .הל םדק המו ,הטלחהה
תונוש תויסולכוא םע םינמנה םיריסא לע תעצומה תוינידמה לש תועפשהה תא ןחביש
םידליל םירוה ,םישנ ,םיניטק הז ללכבו ,םהיתוחפשמ ינב םע רשק םייקל םתלוכי לעו
לש הטמ תדובע אלל ,דח ןפואב הלטוב םינש תורשע ךשמ הגהנש תוינידמ .דועו םיניטק
תוינידמ יוניש .םיקסוע ונא ובש יחכונה רשקהל רבעמ ףא ,דירטהל ידכ ךכב שי .שממ
עיפשה דציכ ררבנו עמשנ זאו השענ םדוק – “עמשנו השענ” לש בצמ תויהל רומא וניא
.ויתואצות ויה המו

25,םלוא .התוינידמ תא תונשל ,תביוחמ ףא םיתיעלו ,תיאשר תילהנימ תושר ,ללככ 9.,תרחא תילהנימ הטלחה לכ לע םילחה ילהנימה טפשמה יללכל ףופכ הז תוינידמ יונישלש תושירדב דומעלו ,הילפה אלל ,םייניינע םילוקיש דוסי לע תושעיהל וילע ןכ לעותכרעהל ףגה-ךוניחה דרשמ ‘נ ןייטשדלוג-איבל 1398/07 ץגב :ואר) תויתדימו תוריבסהקספ ,ןוחטבה רש ‘נ זרא 3801/13 ם”עע ;(105.2010.) 21 הקספ ,ל”וחמ םיימדקא םיראת,ןיקת ךילה לע תדחוימ הדפקה הנועט תגהונ תוינידממ הייטס :הברדא .((217.2016.) 35רש ‘נ ברוח 5016/96 ץ”גב :ואר) יונישה תא וקידציש םייניינע םימעט לש םמויק לע ןכוןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה 5134/14 ץ”גב ;(1997) 102,1 (4)אנ ד”פ ,הרובחתהןורב ‘ע תטפושה לש הניד קספל 33 הקספ ,לארשי יעקרקמ תצעומ ‘נ לארשיב

-ו 45 תואקספ ,תיברעמה הדגב ל”הצ תוחוכ דקפמ ‘נ הדאיז 794/17 ץ”גב ;(1411.2016.)ינא הז ןיינעב .((3110.2017.) ןארבו’ג ‘ס (‘מידב) האישנל הנשמה לש וניד קספל 113לש הסמעמב דיבכהל שי דימת אלש ומע המיכסמ ינא .םיקולח ץנימ טפושה ירבחו– תוינידמב דח הכ יונישבו יתועמשמ הכ אשונב רבודמ רשאכ ,םלוא .תוילמרופ תוקידבןניקסע רשאכ תאש רתיב םינוכנ םירומאה םירבדה .דחוימב הבר תויהל הרומא הדפקההאל – וניינעב הטלחהה זוריזל םעט לכ ןתינ אלו ,תדחוימ תופיחדמ לבוס וניאש אשונבתיתשת סוסיבל הדיחיה ךרדה הניא םירקס תכירע ,ןכא .הניחבה בלש לע גולידל ןכש לכרחא ןויסינ לכ אבוה אל ונניינעב ,תאז םע .תילהנימ הטלחה תלבקל תיטנוולר תיתדבועךמותה רקחמ לכ ףרוצ אל .תבשב תוחפשמה ירוקיב תא קיספהל הטלחהה תא ססבלתוינידמה ןוכדעב ךרוצה לע דמלמה תוביסנ יונישל תוסחייתה לכ התייה אלו ,הטלחהב.וזה תעב

יתב תוריש הנענ הריתעב םינוידה ךלהמב ,ץנימ טפושה ירבח ראיתש יפכ ,ןכא 10.
יבגל םהיתוחפשמו םיריסא ברקב לואשת לש םיוסמ ךילה םייקל ,הגרדהב ,רהוסה
ךרבל שי .”טולייפ” םשב םיוסמ בלשב הנוכמ תויהל לחהש המ ,אלכה יתבב םירוקיבה
סוסיב ךרוצל קפסמ היה וז תרגסמב ףסאנש עדימה םא יניעב בר קפס ,םלוא .ךכ לע
ןתיל ילבמ ףא תאזו ,אלכב רוקיבה ידעומ רבדב הטלחהה יונישל היואר תיתדבוע תיתשת
םא .טפשמה תיב םעטמ “הפיחד”ב םא יכ םוזי ןפואב השענ אל טולייפהש ךכל לקשמ
םינוידה תובקעב השענש טולייפה וליא ,לדנה ‘נ טפושה ירבח ירבדל סחייתהב תאזו ,ןכ
.ךכב קפתסהל היה ןתינש ןכתיי – וררועתהש תולאשל הנעמ ןתונ היה טפשמה תיבב
.םירבדה ינפ םה הלאש הרובס יניא ,םלוא

םינמנה םיריסאה לש תוקקדזהה תדימ תא ררבל התייה טולייפה ךילה לש ותרטמ 11.
טולייפה ,רומאכ .לוח םויב רוקיב ףלח ,תבש םויב רוקיב םייקל ומגדנש תויסולכואה םע
רושק ירקיעה ישוקה יכ הרובס ינא ,ךכל רבעמ .הלבקתה אשונב הטלחההש רחאל השענ
ונתרעה ףרח ,ללכ אל טולייפה ,ראשה ןיב .ונממ ורדענש םיברה םיבושחה םינותנב
ותחפשמ ינב לע הלבגמ תמייק יחכונה םירבדה בצמב םאה ןחבתש הלאש ,הז רשקהב
רשקל תעדונה תובישחל בל םישב ישוק תררועמ וז תוענמיה .לוח םויב ורקבל ריסאה לש
,םינוש םירשקהב יוטיב הל ןתונ רהוסה יתב תוריש ףאש – ותחפשמ ינב םע ריסאה לש
.ליעל 4 הקספב טרופמכ

26ול שיש אשונ – םיריסאה לש םתד רבדב חוליפ רומאכ ללכ אל טולייפה ,ףסונב 12.
םוכיסל ריסאה םוקישל תושרה המסרפש ח”וד יפ-לע .ונניינעל תלטובמ אל תויטנוולר
םוקישל תושרה :ואר) םידוהי םניא אלכה יתבב םיילילפה םיריסאהמ 43% ,2016 תנש

היה “טולייפ”ה לעש המוד ,ךכל םאתהב .((2017 לירפא) 2016 תנש םוכיס ריסאה
,םלוא .ותחפשמ ינב לשו ולש החונמה םוי אוה תבש םויש ימ ברקב ,רעצמל ,ךרעיהל
םויב םידמול םהידליש ימ םג וב וללכנש הלע טולייפה רבדב בישמה ךרעש חווידהמ
יטנוולר וניא הז םויב רוקיב אליממש םיריסא ,ונייה – (םילאשנה בור ויה אל םא םג) תבש
דאמ יטנוולר םרוג הרואכל איה ריסאה םוקישל תושרהש ןייצל תונמדזהה וז .םרובע
םותב הליהקל םתרזח לש טביהל סחייתהב רקיעב ,םיריסאה לש םהיכרוצ םע תורכיהל
םינותנ םע תורכיה ךרוצל הילא התשענש היינפ לע ונל רסמנ אל ,תאז ףרח .םשנוע יוציר
.הנתשמה תוינידמה בוציעל תובישח ילעב תויהל ולכיש תוביטקפסרפו

27עבקנ הטלחהה תלבק דוסיב הדמעש תיתדבועה תיתשתה תניחבל ףרה :שגדוי 13.
יונישל ,םירבדה חתפב רומאכ .וז הטלחה לש תילאיצנטופה העיגפה תמצועל בל םישב
טרפבו ,םיריסאה תוחפשמ לע תרכינ העפשה תויהל היושע םירוקיבה תייגוסב תוינידמה
תוברל ,לוח ימיב רפסה תיבב םיאצמנה םיניטק םידליל םירוה םה םיריסאה ןהבש הלא לע
םיסנרפמכ ,עובשב םימי השש םידבוע ריסאה לש גוזה תב וא ןב ןהבש וא ,ישיש ימי
םויב אלכה תיבב רקבל תורשפאה לש ףרוג לוטיב הלא תוביסנב .החפשמה לש םידיחי
ריסאה לש שגפמ רובע שממ לש ישעמ לושכמ םיקהל יושע ,יעובשה החונמה םוי ,תבש
םוקממ םיקחורמה רהוס יתבב םיאולכה םיריסא ינפב בצינ ףסונ ישוק .ותחפשמ ינב םע
לוח םויב םיירהצה רחא תועשב רוקיבל ןמז ןולח וליפאש ךכ ,החפשמה ינב לש םירוגמה
יתועמשמ קלחש הדבועה תא הז רשקהב ושיגדה םירתועה .הנעמ םהל תתל לוכי אל
הרבחב תושלחומה תובכשה םע םינמנ םהיתוחפשמ ינבו םיריסאה תייסולכואמ
ילבמ .דחוימב יתועמשמ אוה םרובע הסנרפב העיגפ ינפמ ששחה ןכ לעו ,תילארשיה
םיישקה .ונניינעל הבר תויטנוולר הל שי יכ הרובס ינא ,וז היגוסל קימעמ ןפואב שרדיהל
ודחויש תועשה .םירוקיבל ועבקנש םייפיצפסה םירדסהה תא םינחוב רשאכ םימצעתמ ףא
.(14 העשה דע ו םויבו 16 העשה דע ה-א םימיב) םיירהצהו רקובה תועש ןה םירוקיבל
וא הדובע תועשב “שגנתמ”ש ןפואב חרכהב ומייקתי םירוקיבהש איה םירבדה תועמשמ
םיריסא תניחבמ ףא השעמלו ,םיריסאה לש םהיתוחפשמ ינב תניחבמ םידומיל תועשב
הקיזב םיירהצה רחא תועשב םירוקיב לש היגוסה תניחבל) הדובע תוינכותב םיבלושמה
Virginia L. Hardwick, Punishing the Innocent: :וושה ,עובש יפוסב םירוקיבל
Unconstitutional Restrictions on Prison Marriage and Visitation, 60 NYU. L.
םדקומה ברעה וא םיירהצה רחא תועשב םירוקיבש ןכתיי .(REV. 275,280 (1985)
ךרדה תמיסחש קפס ןיא ,םירבדה ינפ הלא םא ,םלוא .אלכה תרגשב םה ףא םיעגופ
.הנושאר תוננובתהב ןיעל הארנש יפכמ רתוי לודג ףא ישוק תרצוי תבש ימיב םירוקיבל
ףא עובשה ימיב רוקיב ,רפסה תיב ליגב םידליב וא ,םידבוע החפשמ ינבב רבודמ רשאכ
.רפסה תיבמו הדובעה םוקממ תירשפאה תויורדעיהה תסכמ תניחבמ םיישק רוציל לולע

.ףואשל שי ירה ךכל ךא ,החפשמה תרגשמ קלח םהש םירוקיבב רבודמ םא ,ןבומכ ,לוכה,דבלב לוח ימיב ומייקתי םירוקיבהש העינמ ןיא ,תוביצנה תדוקפ יפ לע יכ ןייצל שי דועיתב תוריש רתאב ןויעש ןייצל דחוימב בושח הז רשקהב .ישש םוי תא וללכי הלאש ילבמתויורשפאו ,רוקיב םויכ ישיש םוי עבקנ אל רהוסה יתבמ קלחב ןכא יכ הלעמ רהוסה.ךכב ךורכה ישוקה לכ לע ,”םירוהט” לוח ימיב ןה רוקיבה

הטלחהה לש תוריבסה תלאשל ותעד תווחמ לודג קלח שידקמ ץנימ טפושה ירבח 14.
בלשב הריתעב ןוידה דקומב היוצמ הניא וז היגוס ,יתטישל .תבשב םירוקיבה לוטיב לע
,הטלחהה תלבק ךילהל תועגונ ונינפב תוררועתמה תוירקיעה תולאשה ,רומאכ .הז
ינבו םיריסא לש םהייח לע תויתועמשמ הכ תוכלשה הלש ,הטלחהה םאה :ונייהד
םילוקישה ללכ ולקשנ םאהו ,היואר תיתדבוע תיתשת סיסב לע הלבקתה ,םהיתוחפשמ
.הערכוה םרטב ןיינעל םיכירצה

ללכב םירוקיב ילב” עבוקה ףרוג ללכ ןיב :םינושאר תולכשומל רוזחא תעכו 15.
ונשי – אלכה יתב לכבו תבש לכב םירוקיב םויק – ךפיהה לע הרומש ללכ ןיבל “תבשב
תורידתב תבשב םירוקיב תרתה לע בושחל היה ןתינ .תופולחו תויורשפא לש בחר דענמ
ןויעה הלעמ ףאש יפכ ,תורחא תומאתה עובקל וא ,לוח ימיב םירוקיבמ רתוי הכומנ
בייחמה תויתדימה ןורקיע חכונל ןה תשקבתמ וז הנקסמ .(ךשמהב טרופמכ) יתאוושהה
ןיקתהל תושרה לע יכ עבוקה לנויצרה ןמ ןהו ,תוטלחה תלבק תעב רהוסה יתב תוריש תא
ץ”גב :ואר) בל םותב הילע ךמתסה טרפה רשא תוינידמ הנשמ איה רשאכ רבעמ תוארוה
,לארשי יעקרקמ להנימ ‘נ תיפותיש תיאלקח תובשייתהל הדוגא הזע רפכ ץוביק 10934/02
היה שרדנ ,רומאכ רתוי יתדימו שיגר ללכ שוביג םשל ,םלוא .((105.2004.) 6 הקספ
םג רשפאמ היה הזכש ללכ יכ ןייצל רתומל .תיתדבוע תיתשת לש םלוה ףוסיא עצבל
ותואש ,החונמ םויל םירהוסה לש םתוכז יוצימ וניינעש סרטניאה תא ןובשחב איבהל
תקולחמ ןיא יכ רעוי תאז דצל .שאר וב הלקמ יניאשו וינועיטב רהוסה יתב תוריש שיגדה
שרופמב הגרחוה ףא איה ךכשמו ,םירבדה עבטמ תיחרכה איה תבשב םירהוס תקסעהש
אלו ,םיסרטניא ןוזיא לש אופא איה הלאשה 1951.-א”ישתה ,החונמו הדובע תועש קוחמ
.”ספא םוכס קחשמ” לש

הוושמ טבמ

םירוקיב – ונינפבש הז ומכ םוחתב יכ ,ךרוצה ןמ הלעמל םא םג ,ףיסוהל ןתינ 16.
ימואלניב ןויסינ םג שי – םהיתוחפשמ ינב לעו םיריסאה לע םהיתוכלשהו רהוס יתבב
ןויסינ ףא הטלחהה תלבקל םדוק יכ תופצל היה ןתינ .”לגלגה תאצמה”ב רבודמ ןיא .בר
בל תמושתל היוארה “הרהזא תרונ” יתטישל .תוטלחהה ילבקמ לש םהיניע דגנ דומעי הז
ידמל לבוקמ טרדנטסכ םירייטצמ עובש יפוסב םיריסא לצא תוחפשמ ירוקיבש איה
ןיב תונוש תמייקש ףא ,לשמל ,תירבה תוצראב .ןנויסינמ דומלל םיגהונ ונאש תונידמב
Chesa :ואר) אלכ יתבב םירוקיבל תעגונה תוינידמה יטרפל עגונה לכב תונושה תונידמה
Boudin, Trevor Stutz & Aaron Litman, Prison Visitation Policies: A Fifty-State Survey,
,םתורידתלו םירוקיבה ףקיהל ,ללככ ,תעגונ וז ,(32 YALE L. & POL’Y REV. 149 (2013)
ןיינע שי ,הז רשקהב .םמייקל תורשפאה םצע תלאשב רשאמ לידבהל ,עובש יפוסב םג
הנידמ ןיבל הנשה תומי לכ ךשמב אלכ יתבב םירוקיב תורשפאמש תונידמ ןיב הנחבהב
רוקיב תודוקנ רפסמל תוכז שי ריסא לכלש ךכ ,”דוקינ תטיש” תגהונ הבש ןוגרוא ומכ
לש תורשפאל 161. ‘מעב ,םש) רתוי הובג “דוקינ”ב ךורכ עובש ףוסב רוקיבו ,םיוסמ
N.E. :דוע ואר ,םהל ההובגה השירדה עקר לע עובשה יפוסב םירוקיבה ךשמ תלבגה
Schafer, Prison Visiting: A background for Change, 2 F
ED
. P
ROBATION
47,49
תא תוכימסמ 2006 תנשמ Visiting Regulations-ה ,ילארדפה רושימב .((1978)
םומינימה יכ תורומ ךא ,םתעד לוקיש יפל רוקיב תועש עובקל אלכה יתבב םידקפמה
םויכ תגהונ הינטירבב .(54042. הנקת) ןושארו תבש םימיב םירוקיב לולכי שרדנה
Strengthening Prisoners Family – המצע דעב תרבדמ התרתוכש תינכדע תוינידמ
םיריסא לש החפשמה ירשק קוזיחל תרגסמ תוינידמ רמולכ ,Ties Policy Framework
ךמסמב .(311.2019. םויב Ministry of Justice ,יטירבה םיטפשמה דרשמ םעטמ םסרופ)
,םהיתוחפשמ ינב םע רשק םייקל םיריסא לש םדודיעל תעדונה תובישחה תשגדומ הז
ןפואבו ,(Prison Rules, 1999) הינטירב לש אלכה יתב יללכב עובקה ןורקיעל םאתהב
ךמסמל םאתהב ,אטבתמ הלא תונורקע לש יטרקנוקה םושייה 4. ‘סמ ללכב יפיצפס
31. ףיעסש ,National Offender Management Service ,הנוממה ףוגה ידי-לע םסרופש
תמלשהל .תועובש העברא ידמ דחא עובש-ףוס רוקיב תוחפל ריסא לכל חיטבמ ולש
רובע םירוקיבה תואצוה יוסיכב תעייסמה תינכת תגהונ ףא הינטירבב יכ רעוי הנומתה
שגדה ,רמולכ .(Assisted Prison Visits Scheme) םיריסא לש תלוכי תוטועמ תוחפשמ
,ןכ םא .ללכה תלחנ ןכא ויהי אלכה יתבב םירוקיבהש ךכל םייבטימ םיאנת תריציב םשומ
ידכ ךכב ןיא .דאמ הגירחכ תרייטצמ ונינפבש תוינידמה ,ףוטח ולו ,יתאוושה טבמב ףא
.הבשחמ ררועל ידכ טלחהב ךא ,ףכה תא עירכהל

םוכיס

הריזב הלועפה תנוכתמ לש שיגרה םוחתב אקווד יכ ריעא ,םויס תארקל 17.
זאמ רפס ילע תובותכ ןניאש תורוסמו תונבה הברה שי ובש םוחת ,תבשה םויב תירוביצה
ירדס” לש יונישל רשאב הדפקהו תושיגר רתיל תופצל היה ןתינ ,ןכ ינפל ףאו הנידמה םוק
הז םא ףא ,תשלחומ םירבדה עבטמ איהש הייסולכואב רבודמ רשאכ רמוחו לק .”םלוע
םוקמל תרזוח ינא ןאכו ,םירבדה עקרב תדמועה הלאשה ,השעמל .תואיצמה חרוכ אוה
רובע םג החפשמו החונמ לש םוי אוה תבשה םוי םאה הלאשב – ירבד תא יתחתפ ובש
תחיתפל םיללכה תעיבק ןניינעש תויגוס ןחוב הז טפשמ תיב רשאכ .םיריסאה תייסולכוא
םילולעש םישלחומ םידבוע לע הנגהל עגונ ןוידב םיטלובה םינועיטה דחא ,תבשב םיקסע
םסיכב היוצמ הטורפהש ימ לש םתאנה םשב תותבשב דובעל םיפכנ םמצע אוצמל
הנעמהש רובסש ימ תניחבמ םג ,בושח ןועיט והז .קסעה יתב לש םהיתוריש תא םיכרוצו
,ואר) םמצע םיקסעה תריגסב אלו ,הדובעה יניד לש הפיכאה תריזב אצמיהל ךירצ ול
ירתיה ףנע שאר ‘נ מ”עב םיטיהר סקולד קראש – 22 ןייזיד 5026/04 ץ”גב :יללכ ןפואב
ץ”גנד ;(2005) 38 (1)ס ד”פ ,החוורהו הדובעה דרשמ חוקיפה ףגא – תבשב הדובע
םודיק ,ןכא .((2610.2017.) םינפה רש ‘נ תיללכה םיאמצעהו םירחוסה תודחאתה 3660/17
וב לקהל ןיאו ,רתויב בושח אוה ,השקו תיארחא הדובע םהלש ,םירהוסה לש םתחוור
ךלהמב רהוסה תיב לגסמ םישרדנה םיינוחטיבה םיצמאמל לקשמ סחיל שי ,ןכ ומכ .שאר
.המינפ םירוסא םיצפח תסנכהל ןוכיסה תא םומינימל םצמצל תנמ לע רתיה ןיב ,םירוקיבה
םיעגונה םילוקישה תא ומילעיש רוסא ,ויהיש לככ םיינויחו םיבושח ,הלא לכ ,םלוא
.הלוכ הרבחה תבוט טביהמ ןהו םתחוור טביהמ ןה ,םהיתוחפשמ ינבו םמצע םיריסאב
לגסל דאמ השק םוי אוה םירוקיב םוי” :תובר םינש ינפל והישעמ אלכ דקפמ בתכש יפכ
,לרפנזור) “םיריסאה תיברמל חמשו רשואמ םוי אוה ןבומכ ךא ,הדובעה סמוע תניחבמ
.תחא לגר לע הלוכ הרותה וז .(90 ‘מעב

30,הכאלממ התיבש לש ןמז תדיחיכ קר אל תידוהיה תוברתב בצעתה תבשה םוי 18.בחרה ןבומב “תבש גנוע” לש ,החפשמו הברק לש םויכ םג אלא ,”רוכז”ו “רומש” לשםע אלא המלש תבשה ןיא” :דייבש רזעילא ‘פורפ םירבדה תא עיבהש יפכ .הז חנומ לשתנידמב תבשה” דיבש רזעילא :ואר) “םעבו הליהקב ,החפשמב תיווחנ תבשה .רוביצההז ןיא .((2001 ,םיכרוע ןמרמיצ יראבו יזרג קירימ) 252,241 יעיבשה םויה “לארשיןייפאמ אוה “החפשמה םע יוליב” לש גהנמה יכ ,םייתרבח םירקחממ דומלל אופא עיתפמןקויד – םילארשי םידוהי :ואר) לארשיב תבשה םוי לש ,רתויב קהבומה ףא ילואו ,קהבומ,םירחאו ןאירא רשא) 33-32,2009 ,לארשיב םידוהי לש םיכרעו תרוסמ תרימש ,תונומא –.חרזאו םדא לכל תונקומה תויוריחה ללשמ םינהנ םניא םיריסא ,םירבדה עבטמ .((2011םיקחרומ תויהל םירומא םניא םה ,םלוא .ןידבו ,הרבחה ןמ םיקחרומ תויהל םירומא םה.םייתחפשמה םהירשקמ ףרוג ןפואב

חמישה ימים בשבוע אלא ממשיכות לעבוד גם בימי שישי. עבור משפחות אלה ביקור ביום חול, אף ביום שישי, משמעו הפסד יום עבודה, ויתור על שכר ובמקרים של היעדרויות חוזרות ונשנות אף עלול להוביל לפיטורים. על כן, עבורן מדיניות הביקורים החדשה של המשיב מרוקנת מתוכן את האפשרות לביקורים ולכל הפחות מובילה לכך שהביקורים ייערכו בתדירות נמוכה יותר.

7. טענה נוספת שמעלים העותרים בקשר לביטול ביקורים בימי שבת נוגעת לפגיעה בילדיהם הקטינים של האסירים. מכיוון שרוב מוסדות החינוך פועלים שישה ימים בשבוע, משמעות ביטול הביקורים בימי שבת היא כי ילדיהם של האסירים ייאלצו לבקרם בימי חול. היעדרויות תדירות של ילדי אסירים לצורך ביקורים בכלא עשויה לפגוע בהם ולתרום לתיוגם. הדבר מצטרף לקשיים האינהרנטיים הטמונים בהתמודדות עם הורה נעדר ובפרט בנסיבות עמן מתמודדים ילדי אסירים. עוד עמדו העותרים על כך שמחקרים מצביעים כי התפתחותם התקינה של ילדי אסירים תלויה במידה רבה באיכותו ובתדירותו של הקשר עם ההורה הכלוא.

על פי הטענה, הזכות לחיי משפחה היא כאמור זכות חוקתית, שאינה מופקעת מאליה מעצם עונש המאסר. ההגבלה על הזכויות האחרות מלבד החירות האישית אינה חלק מהתכלית העונשית, ההצדקה להטלתה מותנית בקיומה של תכלית ציבורית בעלת משקל מיוחד ועליה להיות סבירה ומידתית. ביחס למבחנים אלה טוענים העותרים, ראשית, כי בקבלת ההחלטה לא נתן המשיב משקל ראוי לפגיעה האנושה בזכותם של האסירים לחיי משפחה, לפגיעה בסיכויי השיקום של האסירים ולהשלכותיה על השתלבותם העתידית בחברה. משעה שהמשיב לא ערך איזון ראוי בין השיקולים השונים החלטתו אינה מצויה במתחם הסבירות.

9. מעבר לכך, גורסים העותרים, אף התכליות שעומדות בבסיס החלטת המשיב להפסיק את הביקורים בשבת – התמודדות עם תופעת ההברחות אל הכלא וממנו, הלימה עם פקודת הנציבות 03.14.00 “שמירת השבת וחגי ישראל” (להלן: פקודת שמירת שבת) ומניעת אפלייתם של אסירים שומרי שבת – אינן עומדות במבחני המידתיות. כך, תופעת ההברחות היא אכן תופעה חמורה, אך היא אינה ייחודית לימי שבת וצמצום ההברחות על ידי ביטול יום ביקורים זה הוא פתרון בלתי מידתי. המשיב יכול להתמודד עם העובדה שבשבתות פועלת מצבת כוח אדם מצומצמת באמצעות העסקת סוהרים שאינם יהודים. על כן, אף אם מתקיים קשר רציונלי בין התכלית של מניעת הברחות במתקני הכליאה לבין האמצעי שנבחר, לא מתקיים יחס ראוי בין התועלת לבין הפגיעה בזכות למשפחה ולכבוד של האסירים ומשפחותיהם.

10. באופן דומה, טוענים העותרים שגם התכליות של שמירת השבת ומניעת אפליה של אסירים שומרי שבת אינן מצדיקות את האמצעי שנבחר. באשר לשמירת השבת, פקודת שמירת שבת אינה מתייחסת כלל לביקורים בבתי הסוהר אלא רק בסיוע לאסירים וסוהרים שומרי שבת בשמירה על הלכות שבת. מעבר לכך, אין כל מקום לכפות נורמות דתיות של בני דת אחת על בני דתות אחרות. בנוסף, ביקורים בשבת בבתי הסוהו אינם מפריעים לאסירים המעוניינים בכך למלא אחר מצוות דתם ואמונתם ועל כן אין שחו לטענה כי הם פוגעים בחופש הדת של אסירים יהודים שומרי מצוות. לגבי אפלייתם של אסירים אלה, טוענים העותרים כי לא נפגע מניין הביקורים הכולל שאסירים אלה זכאים לקבל וכי שב”ס מגלה גמישות בקביעת ימי ביקור אצל אסירים, בנסיבות המתאימות.

טענות המשיב 11. בתגובה המקדמית שהגיש המשיב נטען תחילה כי דין העתירה להידחות על הסף מחמת קיומו של סעד חלופי, שכן בהתאם לסעיף 62א לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל”ב-1971 (להלן: פקודת בתי הסוהר או הפקודה), עתירת אסיר מוגשת לבית המשפט המחוזי בכל עניין הנוגע למאסרו או מעצרו של אסיר.

12. לגופם של דברים נטען כי מדיניות הביקורים בבתי הסוהר מצריכה איזון עדין בין שיקולים נוגדים, וביניהם: היכולת לממש בצורה סבירה את אפשרויות הביקור של אסירים כלואים; שמירה על הסדר, המשמעת והביטחון בבתי הסוהו; הגנה על ערכו החברתי של יום המנוחה, הן מבחינת האסירים והן מבחינת סגל הסוהרים. ברם, העותרים לא הניחו במסגרת העתירה תשתית עובדתית לכך שהאיזון שערך המשיב בין השיקולים השונים, אשר מתבטא במדיניות הביקורים החדשה, חורג ממתחם הסבירות.

13. אמנם, המשיב לא הכחיש כי על פני הדברים פתיחת האפשרות לביקורים בבתי הסוהר גם ביום שבת, יום המנוחה השבועי במשק, מקטינה מתח אפשרי בין ביקורי אסירים לבין צרכי עבודה או חובת לימודים של בני משפחות האסירים. ברם, לשיטתו היו להסדר הקודם מספר חסרונות. ראשית, מסיבות שונות, ביניהן שמירת מצוות היהדות והיעדר תחבורה ציבורית, מבחינת אסירים רבים ובני משפחותיהם לא הייתה משמעות מעשית לקביעת יום שבת כאחד מימי הביקורים, והדבר אף צמצם עבורם את היצע ימי הביקור. שנית, מתקני הכליאה פועלים לאחר כניסת השבת ובסמוך אליה במתכונת מצומצמת מבחינת כוח אדם. על כן, הקצאת סוהרים לשם אבטחת ביקורים משמעה הפחתת מספר הסוהרים באגפים ובמכלולים האחרים במתקני הכליאה, על כל המשמעויות שיש לכך בתחום האבטחה, הביטחון והשמירה על הסדר ועל המשמעת.

םירומו ,הריתעב יאנת-לע וצ םיאיצומ ונייה יתעד תעמשנ התייה ול ,ןכ לע רשא 19.
תנוכתמב ולו ,תבשב רהוסה יתבב םירוקיב רשפאי אל עודמ םעט ןתילו בצייתהל בישמל
תוינידמה םושיי יכ תווקל ךא רתונ ,תרחא ובשח יירבחש רחאמ .תיקלח וא תמצמוצמ
תושר לכ לע תלטומה הבוחה רדגב תאזו ,ןחביהל ופיסוי תוכשמנה היתוכלשהו השדחה
רהוסה יתב תורישב םימרוגה לע הקזח ךכ ךותב .התוינידמ תא קודבלו רוזחל תילהנימ
,השדחה תוינידמה יפ-לע תרתומ ןתשגהש ,תבש ימיב םירוקיבל תוגירח תושקב יכ
.הצפח שפנבו חותפ בלב ונחביי

ת ט פ ו ש

תקלוחה התעדל דוגינב תועד בורב ץנימ ‘ד טפושה לש וניד קספב רומאכ טלחוה
.זרא קרב ‘ד תטפושה לש

ט פ ו ש ת ט פ ו ש ט פ ו ש

31.(188.2019.) ט”עשתה באב ז”י ,םויה ןתינ_________________________חר 15082970_N41.docx
http://supreme.court.gov.il ,טנרטניא רתא ; 077-2703333 ‘לט ,עדימ זכרמ

שלישית, קביעת יום שבת כיום ביקורים חייבה תגבור מצבת סוהרי היום, שאינם יכולים לשוב לבתיהם לאורך כל סוף השבוע, בהיעדר תחבורה ציבורית.

14. מנגד, התיקון לפקודת הביקורים מושא העתירה עדיין מאפשר לאסירים לממש באופן סביר את האפשרות לקבל מבקרים, תוך שאינו טומן בחובו את החסרונות הטמונים באפשרות לביקורי משפחות בשבת. האיזון שערך המשיב אם כן במסגרת התיקון לפקודת הביקורים בין השיקולים השונים אינו מצדיק כל התערבות.

15. במישור העובדתי צוין, כי עוד לפני התיקון לפקודת הביקורים בחלק ממתקני הכליאה לא נכלל יום השבת בין ימי הביקורים האפשריים, בהתאם להחלטות מפקד המתקן הרלוונטי.

16. לבסוף, על אף העמדה העקרונית כי העתירה אינה מקימה עילה להתערבות, בעקבות הגשתה ציין המשיב כי הוא נכון לקיים בחינה נוספת של הסוגיה. במסגרת זו ייבחן האם נחוצה הרחבה של מנגנון הגמישות בפקודת הביקורים, כך שאסיר יוכל להגיש בקשה פרטנית חריגה למפקד הכלא לקיום הביקור ביום שבת. בקשה שכזו, אם תוגש, תיבחן לגופה ואם ישתכנע מפקד בית הסוהר כי היא אכן מגלה טעמים מיוחדים, וכי אין בגמישות הקיימת ממילא כדי ליתן מענה מספק, יוכל הוא לאשר ביקור חריג ביום שבת אחת לחודשיים. צוין כי הבחינה תיעשה במתכונת של פיילוט (להלן: הפיילוט) בכלל מתקני הכליאה לתקופה של ששה חודשים, ולאחר ניתוח ולימוד תוצאות הפיילוט תתקבל החלטה סופית אם נחוץ שינוי נוסף לפקודה, אם לאו.

השתלשלות ההליכים בעתירה 17. ביום 13.7.2016 , לאחר קיום דיון בעתירה והערות ההרכב לבאת-כוח המשיב, ניתנה החלטה על ידי המותב לאפשר התייעצות בקרב הגורמים המוסמכים אצל המשיב לגבי אפשרות הרחבה יזומה של הפיילוט לבחינת שינוי לפקודת הביקורים. ביום 8.9.2016 התקבלה הודעת המשיב, בה נמסר כי הוסכם, על דעת נציבת שב”ס דאז ומפקד מחוז מרכז בשב”ס, לערוך בחינה של נושא הביקורים בשבת בקרב אוכלוסיות ייחודיות. במסגרת הרחבת תכנית הפיילוט, תיערך פניה יזומה על ידי שב”ס לאסירים, אף בהיעדר בקשה מצדם, על מנת לברר עמם האם הם מבקשים לקיים ביקורים בשבת, חלף ביקור ביום חול. ככל שהתשובה לכך תהיה בחיוב, נמסר, הבקשה תובא להחלטת מפקד בית

הסוהר.

18. ביום 25.9.2016 הוגשה תגובת העותרים להודעת המשיב בדבר הרחבת הפיילוט. במסגרת תגובה זו טענו העותרים כי ההרחבה היזומה על ידי המשיב, כמו גם תכנית הפיילוט כולה, ריקה מתוכן ועמוסה בתנאים מכבידים, כאשר כל מטרתה להגיע למסקנה אליה חותו המשיב – כי הביקורים בימי שבת מיותרים ואין צורך בחידושם. באופן ספציפי נטען כי הודעת המשיב לגבי תכנית הפיילוט פורסמה במתקני הכליאה רק בשפה העברית ולא נעשה כל ניסיון להסב את תשומת לב האסירים אליה. לשיטתם, תנאיו של הפיילוט מתווים “מסלול מכשולים”, הכולל דרישה להגשת בקשה בכתב להנהלת בית הסוהר, במסגרתה יש לפרט סיבות ונסיבות בגינן מתבקש הביקור בשבת וליתן טעמים מיוחדים לכך, שמקשה על האסירים להשתתף בו.

19. מעבר לכך, גרסו העותרים, תנאי הביקורים בשבת במסגרת הפיילוט נחותים ביחס לביקורים בימי חול. כך, במסגרת ביקור בשבת יוכל אסיר שעמד בתנאיו לקבל ביקור חריג של שני בני משפחה מדרגה ראשונה פעם בחודשיים, אשר לא יוכלו לשוב ולבקרו בשבת אלא בחלוף ארבעה חודשים. בנוסף, מספרם של הילדים הקטינים שיורשו לבקר בשבת הוגבל לשלושה, הגבלה שאינה קיימת במסגרת ביקור בימי חול, והביקורים בשבת נערכים במתכונת “ביקור סגור”, כך שבין האסיר לבין משפחתו חוצץ חלון זכוכית ובני המשפחה אינם יכולים להכניס לאסיר כל ציוד. עוד ביקרו העותרים את אופן הרחבת הפיילוט וטענו כי לא ברור מדוע נבחרו דווקא האוכלוסיות שנבחרו להשתתף בו – אסירות בכלא נווה תרצה, אסירים במרכז הרפואי שב”ס (מר”ש), אסירים במרכז בריאות הנפש (מב”ן) ואסירים קטינים בכלא אופק. כמו כן, במסגרת ההודעה לא פיוט המשיב האם תתבצע פנייה יזומה לכלל האסירות והאסירים או רק לחלק מהם ומדוע הוחרגו מאוכלוסיות אלה אסירים ששובצו לעבודה ו”אסירים תומכים” במו”ש ובמב”ן.

בעקבות הודעת המשיב ותגובת העותרים, בית המשפט הורה למשיב להגיש הודעה מעדכנת בדבר התקדמות תכנית הפיילוט במסגרתה תינתן התייחסות לתגובת העותרים.

20. ביום
16.12.2016 הוגשה הודעה מעדכנת מטעם המשיב בה נמסר על אודות התקדמות תכנית הפיילוט. בתמצית, צוין בהודעה כי בחודש אוקטובר רק באחד מבתי הסוהר המשתתפים בפיילוט – מגן-ניצן הכולל את מו”ש – התעניינו חלק מהאסירים בקיום ביקורים בשבת, כאשר ביתר בתי הסוהר לא התבקשו ביקורים בשבת. מתוך 12 האסירים שהתעניינו בביקורים בשבת, רק שניים הגישו בקשות, כאשר שתיהן נענו בחיוב. בחודש נובמבר, מכלל אסירי מחוז מרכז, רק 3 אסירים מבית סוהר איילון הגישו בקשות לקיום ביקורים בשבת. לאחר בחינה על ידי מפקד המתקן, בקשותיהם נדחו.

21. במסגרת תגובתם מיום 1.2.2017 להודעה המעדכנת ביקשו העותרים להציג תמונה עובדתית שונה. לטענתם, בכלא נווה תרצה לא נערכו פניות אישיות לכלל האסירות, וביניהן עותרת 3. בדיקה שערכה הסניגוריה הציבורית עם שישה קטינים בכלא אופק העלתה כי לארבעה מהקטינים לא נמסו כל מידע על האפשרות לקבל ביקורים בשבת. שני הקטינים הנוספים מסרו כי הוחתמו על מסמך לפיו הם מוותרים על ביקורים בשבת. לגבי בית הסוהר שטה, נטען כי לפחות בשני מקרים סירבו מפקדי אגף להעביר בקשות אסירים לביקורי שבת למנהל הכלא. באחד המקרים נאמר למבקש כי מצוקתה הכלכלית של משפחתו, הטעם לבקשה לביקור בשבת, אינה מהווה עילה המצדיקה היענות לבקשה. המבקש השני התבקש להמציא מסמכים שיוכיחו מצוקה כלכלית כתנאי להגשת הבקשה.

בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 2.2.2017 הוגשה ביום 9.3.2017 מטעם המשיב “הודעה משלימה”. במסגרת ההודעה התייחס המשיב באופן ספציפי לטענות הפרטניות שהעלו העותרים בתגובתם.

22. ביום 24.4.2017 התקיים דיון המשך בעתירה. במסגרת הדיון הוצגו לבאת-כוח המשיב הערותיו של המותב לגבי הפיילוט שנערך, וביניהן הגבלתו לארבע אוכלוסיות מיוחדות בלבד; אי מתן אפשרות למתן תשובות ללא הזדהות; היעדר בדיקה מאבחנת לגבי אסירים שאינם יהודים; האופי המוגבל של הביקורים המותרים בשבת במסגרת הפיילוט. כן ביקש המותב כי תיבחן אפשרות הרחבתו של הפיילוט.

23. בעקבות הערות המותב הודיע המשיב ביום 8.6.2017 על החלטתו להרחיב את תכנית הפיילוט ולבצע בה “שכלול”. במסגרת הרחבת הפיילוט, הוחלט לבצעו בשני מתקני כליאה נוספים, בית סוהר דקל ובית סוהו כרמל, אשר בשניהם כלואים מעל 1,000 אסירים, הנמנים על מגוון האוכלוסיות השוהות בבתי הסוהר השונים. כמו כן, על מנת ליתן מענה להערת המותב לפיה עלולים האסירים לחשוש להגיש בקשה מיוחדת לאנשי הסגל של בית הסוהר, הוחלט לבקש מהאסירים ומהמבקרים בבתי הסוהר למלא שאלון בנוגע להעדפותיהם בקשר למועדי הביקורים בבתי הסוהר. בתגובה שהגישו העותרים להודעת המשיב, טענו כי הצדדים הגיעו להסכמות מסויימות לגבי השאלונים, אך מספר סוגיות נותרו שנויות במחלוקת: אנונימיות השאלונים; “סיפור הרקע” הנלווה לשאלונים; מתקני הכליאה ואוכלוסיות המחקר שנבחרו לפיילוט; נוסח השאלונים. העותרים ציינו כי אינם מצפים שבחינת המשיב תעמוד בסטנדרטים אקדמיים, אך תכנית הפיילוט צריכה לעמוד בסטנדרטים מינימליים על מנת לשקף נכוחה תמונת מצב אמינה.

24. ביום 5.11.2017 התקיים דיון נוסף בעתירה, שלישי במספר, ובעקבותיו הורה המותב למשיב לפעול כדלקמן:

“..3.. המשיב ישקול את הצעתנו להציג למשפחות האסירים שיתבקשו להשיב לשאלון את השאלות הבאות:

א. מהו היום שבו ייקל על בני משפחה לבקר את אסיר (משיקולי עבודה או בשל אילוצים אחרים).

ב. האם מתן אפשרות ביקור בימי שבת יאפשר לבני המשפחה לבקר את האסיר, מה שאינו אפשרי בהסדר הנוכחי.

כמו כן ישקול המשיב אפשרות לכלול בשאלון שאלה בדבר הימים שבהם לומדים ילדיו הקטינים של האסיר בגני ילדים ובבתי ספר…”.

ביום
16.11.2017 הגיש המשיב הודעה מעדכנת, במסגרתה התייחס לשאלות בסעיף 3 דלעיל. המשיב הסכים לכלול בשאלון המופנה לבני המשפחה שאלה בדבר הימים בהם לומדים ילדיו של האסיר בגני ילדים ובבתי ספר. לצד זאת, המשיב התנגד לכלול בשאלון שאלות שמטרתן בחינת העדפות האסיר ובני משפחתו, כפי שהוצע בסעיף 3 בהחלטה האמורה. שכן, המטרה בבסיס הפיילוט הנוסף היא בחינת צרכי האסירים ולא העדפותיהם. בהקשר זה צוין כי מעבר להעדפותיהם של האסירים, רשאי ואף נדרש המשיב לשקול סוגיות נוספות, ביניהן היכולת לממש בצורה סבירה ובטוחה את אפשרות הביקור של המשפחה את האסירים תוך שמירה על הסדר, המשמעת והביטחון בבית הסוהר וסביבתו, והגנה על ערכו החברתי של יום המנוחה, הן מבחינת האסירים והן מבחינת סגל בית הסוהר. מעבר לכך, המשיב שב וציין כי מתכונת הביקורים הסגורים בימי שבת במסגרת תכנית הפיילוט נובעת מכוח האדם המצומצם המצוי במתקני הכליאה בימי שבת. בעקבות הודעה זו ניתנה ביום 27.11.2017 ההחלטה הבאה:

“…לאחר ששקלנו את הדברים אנו סבורים שנוכח התפתחויות אלה אין לומר עוד שעריכת הפיילוט אינה בעלת ערך. לצד זאת, אנו מוצאים להוסיף ולהעיר כי טוב יעשה המשיב אם ישקול בשנית את האפשרות לכלול, למצער, שאלה שתבחן האם במצב הדברים הנוכחי קיימת מגבלה על בני משפחתו של האסיר לבקרו, ואם מגבלה זו עשויה לקבל מענה אם יתאפשרו ביקורים בימי שבת. זאת במטרה לסייע בהבנת הצורך המעשי בפתיחת יום ביקורים בשבת. על פני הדברים, דומה שאם מושקע מאמץ

בפיילוט יש הרלוונטיים…”.

ערך

באיסוף

של מרב

הפרטים

ביום 21.6.2018 עדכן המשיב כי ביצוע הפיילוט הסתיים ופירט את תוצאותיו (שיובאו בהמשך). בתגובת העותרים להודעה זו הועלו פעם נוספת השגות לגבי אופן ביצוע הפיילוט ובפרט השאלות שנשאלו והמידע שאסף המשיב במסגרתו. בהמשך לכך, ביום 26.2.2019 נערך דיון נוסף, רביעי במספר, בעתירה. ועתה הגיעה השעה להכרעה.

דיון והכרעה 25. אקדים תוצאה להנמקה. לאחר שמיעת טיעוני הצדדים ועיון בחומר הרב שהונח לפנינו, הגעתי לכלל מסקנה כי יש לדחות את העתירה וכך אציע לחבריי לעשות. להלן נימוקיי.

26. סמכותו הכללית של הנציב לקבוע הוראות ולהוציא פקודות מוסדות בסעיף 80א לפקודת בתי הסוהר הקובע כי:

(א) הנציב יוציא, באישור השר, הוראות כלליות שיקבעו עקרונות לעניין ארגון השירות, סדרי המינהל, המשטר והמשמעת בו והבטחת פעולתו התקינה (להלן – הוראות שירות בתי הסוהר). (ב) הנציב יוציא פקודות כלליות שיקבעו פרטים בנושאים האמורים בסעיף קטן (א) (בפקודה זו – פקודות נציבות בתי הסוהר).

מכוח סמכותו זו הוציא הנציב את פקודת נציבות שב”ס 04.42.00 “סדרי ביקור אצל אסירים”, מושא העתירה שלפנינו. סעיף 4 לפקודת הביקורים כנוסחה לפני התיקון קבע כך:

(א) ימי הביקורים הרגילים יהיו ימי ראשון ושבת בין השעות
12 : 00 – 09 : 00 ובין השעות16 : 00 – 14 : 00 ויום שישי בין השעות
14 : 00 – 09 : 00 . (ב) מפקד בית סוהר רשאי לקבוע ימים נוספים באישור מפקד מחוז.

בשנת 2015 תוקנה כאמור פקודת הביקורים ובסעיף 6 לפקודה המתוקנת, יום השבת לא הוכר עוד כיום ביקורים. וכך נקבע:

(א) ימי הביקורים יקבעו ע”י מפקד בית הסוהר ובאישור מפקד המחוז ויתקיימו בין השעות 16: 00 – 08 : 00

בימי חול, וביום שישי בין השעות14 : 00 – 08 : 00 , ובכל מקרה לא יפחתו מ-3 ימי ביקורים בשבוע. (ב) מפקד בית הסוהר באישור מפקד המחוז רשאי לאשרביקור פרטני בנסיבות מיוחדות ובמועדים נוספים מהאמור בסעיף 6.א’..

27. לשלמות התמונה יצוין כי בנוסף על האמור, פקודת בתי הסוהר קובעת הסדר ראשוני בעניינים שונים הנוגעים לתנאי המאסר. בין היתר, מצויות בסעיף 47 לפקודה הוראות שונות הנוגעות לאסיר שפוט, ביניהן סעיף 47(ב) הקובע כי אחרי תום שלושת החדשים הראשונים של מאסרו של אסיר, ולאחר מכן כל חדשיים, מותר להרשות ביקורי ידידים לעיני הסוהר ובטווח שמיעתו.

28. מעבר לכך, תקנות בתי הסוהר, התשל”ח-1978 (להלן: תקנות בתי הסוהר) מסדירות באופן מפורט יותר את הקשרים של אסירים עם גורמים מחוץ לכתלי בתי הסוהר. אחת התקנות הרלוונטיות לענייננו היא תקנה 19, המקנה למנהל בית הסוהר, על פי כללים שקבע הנציב, להעניק לכלל האסירים, לסוג מסוים של אסירים או לאסיר מסויים טובות הנאה כפי שהן מוגדרות בתקנות, מעבר לזכויות המוקנות להם בחוק, ביניהן: ביקורים, מכתבים, חופשות, האזנה וצפייה בשידורי כלי תקשורת ועוד. התקנה גם מקנה למנהל בית הסוהר סמכות למנוע טובות הנאה, גם כן על פי כללים שיקבע הנציב. כמו כן, נושא ימי הביקור בבתי הסוהר מוסדר גם בתקנה 25, המקנה שיקול דעת וחב למנהל בית הסוהר באופן שימי הביקור בבית סוהר ייקבעו על ידו, באישור הנציב.

במסגרת זו, הנציב אינו פועל בחלל ריק ועליו להפעיל את סמכותו בהתאם לעקרונות השיטה, תוך שמירה על איזון נאות בין סדרי המינהל התקין של מתקני הכליאה המצויים תחת פיקוחו לבין זכויות האסירים הכלואים בהם. על כך להלן.

זכויות אסירים

29. על פי תפיסת המשפט הישראלי, תכלית מאסרו של אדם מתמצית בשלילת חירותו האישית, תוך הגבלת חופש תנועתו. בהתאם לכך, כאשר אדם נאסו שמורה לו כל זכות אדם הנתונה לו מלפני מאסרו. “בהיכנסו אל הכלא מקפח אדם את חירותו אך אינו מקפח את כבודו” (בג”ץ 7837 / 04 בורגאל נ’ שרות בתי הסוהר, פ”ד נט(3), 97,101 (2004). וראו: בג”ץ 1892 / 14 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ’ השר לביטחון פנים, פסקה ל”ג ( 13.6.2017 ); בג”ץ 337 / 84 הוקמה נ’ שר הפנים, פ”ד לח(2) 826,832 (1984); עע”א 4463 / 94 גולן נ’ שירות בתי הסוהר, פ”ד נ(4) 136,153- 152 (1996) (להלן: עניין גולן); בג”ץ 2245 / 06 ח”כ נטע דוברין נ’ שירות בתי הסוהר, פסקה 13 לפסק דינה של השופטת א’ פרוקצ’יה ( 13.6.2006 ) (להלן: עניין דוברין); בג”ץ 4634 / 04