ביהמ”ש העליון, ר’ ההרכב ש’ דפנה ברק ארז: בני פרץ נ’ הוצאת עיתון הארץ ורויטל חובל -החלטה בתיק בש”פ 6988/19

לא מצאת פסק דין שחיפשת? ניתן לעשות חיפוש מתקדם ולמצא את כל רשימת פסקי הדין!

1. ןויסח לע הרוהש םוסרפ רוסיא וצ טפשמ תיבב ןתינ דושח דגנ הריקח ךלהמב ,וז הלאשב ?וצה לש וניד המ .רגסנ וניינעב הריקחה קית םימיל .דושח ותוא לש ומש .ןנד ךילהה תרגסמב עירכהל ונשקבתה ,הב תוכורכה תולאשבו
פ”שב 6988/19

רוערע תושר תשקב לע תטלחה ש ו ל יזוחמה טפשמה תיב ביבא לתב – םוימ ופי 15.10.2019 ח”עב 15886-09-19 הנתינש לע – ‘בכ ידי ןמיה ‘א טפושה

םשב שקבמה : ינוחמש יתנ ד”וע , םולבנזור ןנור ד”וע , ףסא ד”וע ,ןיילק ד”וע ןיילק לאינד

( 30.10.2019 ) ( 19.11.2019 )

ד”וע ןינח ןורי ד”וע ,קילג רימת ןדימ תיליע ד”וע דמלמ תנבל ד”וע ,

בישמה תו : 1 ץראה ןותיע תאצוה . 2 . לבוח לטיור 3 לארשי תנידמ . – לארשי תרטשמ

ל :ינפ קרב ‘ד תטפושה דובכ – זרא ץנימ ‘ד טפושה דובכ ףפוקסורג ‘ע טפושה דובכ
א”כ ף”שתה ןושחב
יראת יכ בישיה תו : ף”שתה ןושחב ‘א
ןיד ק ספ
שקבמה : ץרפ ינב
נ ג ד
ןוילעה טפשמה תיבב
קרב ‘ד תטפושה – :זרא

םשב תובישמה 2-1 : הבישמה םשב 3:

37 . אהתו ,”תיחצנ” הנניא םוסרפה רוסיא ךשמה רבדב הטלחה םג יכ שיגדהל שי לע שקבתתש לככ( תשדוחמ הניחבל דימת הנותנ – לשמל ,)םייטנוולרה םידדצהמ ימ ידי ףיעסב רומאכ ,תוביסנ יוניש בקעו ןמזה ףולח חכונ 70 רהבוי דוע .טפשמה יתב קוחל )ב(ג רפ םע דדומתהל רבעשל דושחה שרדייש לככ יכ יאשר אוה ,םיעטמ וא םייקלח םימוס ןיינע :ואר( ערה ןושל יניד יפל דעס תלבקל לועפל ,תינולפ הרבח הקספב 3 הניד קספל )זא הראותכ( תטפושה לש תויח .)

38 . ,ףוסבל ףיסונ רוסיא לע תירוקמה הטלחהל ,רתויב הרצק ולו ,הקמנה תפסוה יכ .ותרסהל השקבב רחואמה ןוידל עייסל היושע )ונניינעבכ תמכסומ השקבב םג( םוסרפה .ליעוהל יופצ הדבל וצה ןתינ הניגבש הליעה ןויצ וליפא ריהבת ךכ םשל יכ תופצל ןתינ התמכסהל םעטה והמ תרקוחה הדיחיה – רקחנה לע הנגה .רחא םעט וא ומצע וז ךרדב ,ןכ לע רתי .תוביסנה יונישו ןמזה ףולח לש תועמשמה תא תולק רתיב ןוחבל היהי ןתינ ילעבל קר אל דימת תעגונ םוסרפ רוסיא לש ןיינעב הטלחה יכ רוכזל שי ינויערה רושימב ילעב לש םתמכסה הז ןבומבו ,ולוכ רוביצל םג אלא טפשמה תיב ינפב םיאצמנה ןידה ידה .הל תידעלב תיאמצע הקדצה שמשל הלוכי הניא ן

40 . רוערעה ןיד םירבדה ףוגל יכ הנקסמ ללכל ונעגה םירבדה תא ונלקשש רחאל ,ונילע תולבוקמ תומדוקה תואכרעה לש ןהיתוקמנה .תוחדיהל םוקמ שי יכ םירובס ונניאו בשחתהב .ונמעטל ףכה תא ועירכהש םיירקיעה םילוקישה וגצוי ןלהל .ןהב ונתוברעתהל לש שוטשט אלל הרקמה תודבועל תוסחייתה ךות ןכ םישוע ונא הילא ונעגהש האצותב .רערעמה לש ומש תוברל ,םיהזמ םיטרפ

41 . ריבע עוציבל תודשח הניינעש השרפב רקחנ רערעמה ברועמ התרגסמב ,ןימ תו חישב תחכונ הנדועו םיבר םידה הררוע השרפה .לעופב רסאמ וילע רזגנו עשרוה דחא ,ירוביצה קית רגסנ ךשמהבש ,ןלוג ליא רמזה םג הב רקחנש הדבועה חכונל רתיה ןיב .ןכ םג וניינעב הריקחה ןהידיל עיגהש עדימ םסרפל תוניינועמ ןה יכ ונעט תובישמה ,רערעמל סחיב םיטרפש רמול ןיא יכ ,םירובס ונא .השרפה ללכל ,ןהירבדל ,עגונשו םהילעש םישעמב ירוביצה ןוידל תובישח ילעב םניא הב םיברועמלו הריקחל םיעגונה לע רבעב דמע רבכ הז טפשמ תיב יכ ,רתוי יללכ טביהב ,ריכזנ דוע .הריקחה הבסנ
39 . .רערעמה לש וניינעב ןמושיי תא ןוחבל הנפנ ,ולא תוינורקע תויגוס ונבולשמ
11
טרפה לא ללכה ןמ

ךומסב רערעמה לש ומעטמ השגוה וצה ןתמל השקבה .תוקיפסמ תויאר רדעיה לש הליעב תריקח תליחת רחאל הבישמה תמכסהב תשגומ איה יכ הב רמאנו ,השרפב דושחכ ו 3 :ןלהל( הנידמה ,השקבה תא לביק םולשה טפשמ תיב הלא תוביסנב יכ התע רבכ ןיוצי .) יכ ונינפב הנעט הנידמה .השקבה לש הפוגל ןויד ךרענש ילבמו םיקומינ ףיסוהל ילבמ הריקחה יכרוצב םירושקה םימעטמ וצה ןתמל תע התואב המיכסה יוטיב ןיא ,תאז םע . הלגתה הז ןיינע ףא רבתסמכו( הנידמה תדמע דוסיב ודמעש םימעטל םיבותכב ילאמרופ .)ונינפבש םידדצה ןיב תקולחמב יונשכ

6. םויב 4.8.2019 הבישמה ושיגה 1 הבישמהו ,ץראה ןותיע תאצוה , 2 איהש , :דחי ןלהל( תיאנותיע תובישמה םוסרפה רוסיא וצ תא ריסהל השקב ,) ףיעס יפל 70 קוחל ג הד תובישמה השעמל וצמיא השקבה תשגהב .טפשמה יתב – םייניבה תפולח תא וטקפ .םירבדה חתפב הגצוהש

7 . םויבו ,וז השקב לביק םולשה טפשמ תיב 6.9.2019 לחש רוסיאה לוטיב לע הרוה םויל דע ףקותל הטלחהה לש התסינכ תייהשה ךות ,שקבמה לש ומש םוסרפ לע 9.9.2019 ( טפושה ר ‘ ירפ םוסרפ רוסיא וצ ובש בצמ םולהל ןיא יכ ןייצ םולשה טפשמ תיב .) שקבמהש קזנל ותעד ןתנ םולשה טפשמ תיב ,ןיינע לש ופוגל .ןמז תלבגה אלל “חצנוי” .ןוידה תויבמופ ןורקעל הרוכב תתל שיש עבק ךא ,בוטה ומשב העיגפלו ול םרגייש ןעט ןמזה קרפל סחייתה ףא םולשה טפשמ תיב תריגס דעוממ הז הרקמב ףלחש יתועמשמה אוהש הדבועהו רערעמה רקחנ התרגסמב השרפה הררועש ברה ירוביצה ןיינעל ,קיתה ןכו ,וניינעב שדח עדימ רבדב תובישמה תנעטל ,היבגל תרושקתה יעצמאב ןייארתה ףא דיפקהל תובישמה לע יכ שגדוה ףוסבל .ויטרפ םוסרפב העינמ ןיא היפל הנידמה תדמעל דחו הרורב הרוצב םסרפל – רסוח לש הליעב רערעמה דגנ קיתה תריגס רבד תא תיעמשמ .תויאר

8. לע הליחת הרוהש ,יזוחמה טפשמה תיבל וז הטלחה לע רוערע שיגה רערעמה םויב ,ךשמהב .תפסונ הטלחה ןתמל דע וצה תרסה לש בוכיע 15.10.2019 תיב החד ח”ע( רוערעה תא יזוחמה טפשמה 15886-09-19 , טפושה ןמיה ‘א יזוחמה טפשמה תיב .) התואל שרדנ היה םא ףאו ,תועט לכ םולשה טפשמ תיב לש ותטלחהב אצמ אל יכ ריהבה טפשמה תיב ,הפוגל הערכהל סחיב .הנקסמ התואל עיגמ היה ומצעב תינורקע הלאש ןתמ ךות םלוה ןפואב ךרענ הז הרקמב םינושה םיסרטניאה ןיב ןוזיאה יכ עבק יזוחמה דע תא שיגדה יזוחמה טפשמה תיב ,ךכ .תויבמופה ןורקעב םולגה ירוביצה סרטניאל תופי ברה ןיינעה חכונ ,הז הרקמב תעדל רוביצה תוכזו ירוביצה סרטניאה לש םלקשמ תיב ,ךכל ךשמהב .רוביצל תועודיה תויומדב הקסעש הדבועהו ,הררוע ןנד השרפהש
3

14 . םוימ ןתבושתב 29.10.2019 תושרל השקבה תא תוחדל שי יכ תובישמה ונעט תוכמס ןיא היפל העיבקש רחאמ ,”ישילש לוגלג”ב ןויד קידצמ ונניא הרקמה יכו ,רוערע ש יוסיח לע תורוהל תואכרעה ועיגה הילאש האצותה תא הנשת אל רבעשל דושח לש ומ .תומדוקה

15 . “רקפהה ןמ הכז” רערעמה הכ דעש ונעט תובישמה ,ןיינע לש ופוגל – בשחתהב דוסי לע ,תקמונמ יתלבו הרצק הטלחהב הליחתכלמ אצוה םוסרפה רוסיא וצש ךכב יפל יכ דוע וריכזה תובישמה .דבלב הנידמה לש התמכסה תיבב ןוידב הנידמה גיצנ ירבד “הריקח ילוקיש” התייה וצה אצוה המשלש תילכתה ,םולשה טפשמ – הלדח וזש ךכ םייקתהלמ ףרב רומח קזנ חיכוהל חילצה אל רערעמה יכ ןעטנ דוע .קיתה תריגס רחאל .תקפסמ תיתדבוע תיתשתב ויתונעט תא ךמת אל ףאו ,תויבמופה ןורקעמ הייטס קידצמה רערעמה תא דימעהל אלש הטלחהה הלבקתהשמ ,םינפ לכ לע יכ ונעט תובישמה ,ןכ ומכ מה .םוסרפב בוטה ומשל םרגייש קזנה ההקוה ,ןידל רערעמה יכ דוע ופיסוה תוביש ןה .תירוביצ תומד לאכ וילא תוסחייתה הקידצמה הדימב תיתרושקתה הריזב ףתתשמ הדבועב ןיא יכ ונייצו ,רקחנ הבש השרפב םולגה ברה ירוביצה ןיינעה תא ושיגדה .הז ןיינע ןייאל ידכ ןידל ותדמעהל ואיבה אל רערעמה הדוה םהבש םישעמהש

16 . השיגהש הבושתב םויב איה ףא הנידמה 29.10.2019 האור הניא איה יכ ןיוצ התמכסהש ךכ לע הבש איה ,ןכ ומכ .הדמע הב תטקונ הניאו ןנד תקולחמה תבילב המצע תנשב םוסרפה רוסיאל השקבל 2013 הדגנתה אל יכ הפיסוהו ,הריקח ילוקיש לשב הנתינ הנייצ הנידמה .םידדצה ןיב םימדוקה םיכילהב םיטרפה םוסרפל תשרדנש לככ יכ דוע תפסונ תוהשל קקדזת איה ,רערעמה הלעהש תיללכה תיטפשמה הלאשל סחיב התדמע .תומדוקה תואכרעב הגצוה וא השרדנ אל וז התדמעש ןתניהב ,השוביג ךרוצל

17 . םויב ינפב םייקתה רוערע תושרל השקבב ןושאר ןויד 30.10.2019 ש תנוכתמב ל וצ ןתינ ןכו המעטמ המילשמ הבוגת שיגהל תוהש הנידמל הנתינ ןוידה םותב .דיחי ןד .תרחא הטלחהל ןתמל דע ונכ לע םוסרפה רוסיא וצ תא ריתומה יערא

18 . םוימ המילשמה התבוגתב 13.11.2019 ןתמל תדגנתמ איה יכ הריהבה הנידמה האצותב תועט לכ הלפנ אלש ךכב בשחתהב רוערע תושר תואכרעה ועיגה ןהילאש הטריפ הנידמה ,”שרדנה ןמ הלעמל” התטישל אוהש המ תניחבב ,תאז דצל .תומדוקה רחאל דושח לש וניינעב ןתינש םוסרפ רוסיא וצ לש ופקותל רשאב תינורקעה התדמע תא
5
םינוידה השקבב םינועיטו םימילשמ

23 . רוערעה ןיד יכ םירובס ונא ןפוגל ןתוא ונחבו םידדצה תונעט תא ונעמשש רחאל ידקנ .ןלהל וטרופיש םימעטהמ ,תוחדיהל לש ינורקעה ןייפואב בשחתהב יכ דוע רמאנו ם תניחבב התייה היגוסל הנידמה לש התוסחייתה יכ רקיע לכ םירובס ונניא ולעש תונעטה .”שרדנה ןמ הלעמל”

24 . ףיעסב ןגועמה ,ןוידה תויבמופ ןורקע איה ונתערכהל אצומה תדוקנ 3 :דוסי קוחל ףיעסבו הטיפשה 68 ןורקע יפל .טפשמה יתב קוחל יטפשמ ךילה לכ לש ויטרפ ,ללככ ,הז תויבמופ ןורקע לש ותובישח לע םילימב ריבכהל ךרוצ ןיא יכ המוד .רוביצל םייולג ויהי תרוקיבו הרקב ינונגנמ םויק רשפאמ ,יטופישה ךילהה תופיקש תא חיטבמה ,ןוידה אר( תעדל רוביצה תוכזו יוטיבה שפוח ובילבש יטרקומד רטשמב ינויח ביכר הווהמו ו :לשמל שב “פ 5759/04 גרות ‘ ןמ נ ‘ תנידמ לארשי , פ ” ד חנ (6 ) 658 , 662 ( 2004 :ןלהל( ) ןיינע ןמ’גרות ןיינע 😉 תינולפ הרבח הקספב , 10 טפושה לש וניד קספל ןמלגופ ‘ע ; ע”א 5739/18 יליעפמ רתאה www.oligarchescorts.com נ ‘ תנידמ לארשי , תואקספ 30-29 ( 15.10.2018 ) ; שב “פ 1262/19 ינולפ נ ‘ תנידמ לארשי הקספ , 7 ( 27.2.2019 שפוחה .)) רכוה ,ןיד ילעב לש םהיתומש םוסרפ תוברל ,טפשמה תיבב השענה תא םיברב םסרפל ע :ואר( הז ןורקע לש תרזגנכ ונתקיספב “א 2800/97 ןוספיל נ ‘ להג , פ ” ד גנ (3 ) 714 , 719 ( 1998 😉 שב “פ 2211/15 ינולפ נ ‘ תנידמ לארשי , הקספ 9 ( 14.4.2015 ( ) ןלהל : שב “פ 2211/15 ) .)

25 . טלחומ ונניא ןוידה תויבמופ ןורקע יכ ןבומ – לש םהיתויוכז תובצינ דגנמ רשאכ תונגועמה ,תויתקוח דוסי תויוכז עודיכ ןה ףאש ,תויטרפלו בוט םשל ,דובכל ןידה ילעב ח סוחיי יכ דחכל ןיא ,ונניינעב .ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחב עגופ םדאל ילילפ דש ,וייח ימי לכ ךשמב ותוא תווללו ךישמהל לולע ילילשה יומידה רשאכ ,הלא תויוכזב ןיינע :ואר( םושיא בתכ ודגנ שגוה אל םא ףא תאזו ןמ’גרות ‘מעב , 670 ; שב “פ 1071/10 ינולפ נ ‘ תנידמ לארשי הקספ , 8 ( 25.2.2010 :ןלהל( ) פ”שב 1071/10 ןיינע 😉 תינולפ הרבח , הקספ 2 )זא הראותכ( תטפושה לש הניד קספל תויח ‘א .)

26 . ללכה אוה ןוידה תויבמופ ןורקע ,קקוחמה הוותהש ןוזיאה יפל – םוסרפה רוסיאו םמוסרפ לע רוסיא וא תורוגס םייתלדב ןויד רבדב תוארוה ,ךכל םאתהב .ול גירחה אוה דחוימ תוביסנ םייקתהב קר ולוחי יטפשמה ךילההמ םיטרפ לש םיפיעס :ואר( תו 68 )ב( ו- 70 ןיינע :םג ואר .טפשמה יתב קוחל תינולפ הרבח הקספב , 11 טפושה לש וניד קספל ןמלגופ ,םוצמצב ולא םיגירח שרפל שי יכ תחא אל שיגדה הז טפשמ תיב .)םש תוינפההו
7
ןויד הערכהו

.ישוק תררועמ וצה לש תפרוגו תיטמוטוא העיקפב תלגודה תישילש תואדווה טביהמ , המויקל תובישח שי ,הנידמה הנייצש יפכ ,תיטפשמה תוביציהו הרורב הדימ תמא לש וניא קיתה לש ותריגס דעומש ךכב בשחתהב םוסרפ רוסיא וצ עקופ יתמ הלאשל סחיב .ררע יכילהל ףופכו ,עודי דימת

31 . רערעמה לש ותדמע ,רומאכ הכמתו תיטמוטוא העיקפ לש תורשפאה תא הללש רומגה הכופיהב רומה “ילילש רדסה”כ ףיעסה לש ותקיתש תא שרפל שי ,ותטישל . יכ ה םוסרפה רוסיא וצ תא ריסהל תורשפא ללכ ןיא דושח דגנ הריקח קית לש ותריגס רחאל התועמשמ .לבקל ונידיב ןיא וז תונשרפ .ןכ תושעל השקב תשגומ םא ףא ,וניינעב ןתינש תאצמנש האצות ,רוביצל עדימ תמירז לע עבק תלבגה איה רערעמה עיצמש השיגה לש תויבמופ ןורקעל תיתיזח הריתסב ךילהה םע תבשייתמ הנניא םג וז השיג ,השעמל .ןוידה ףיעסב שרופמב רדסומה יפיצפסה 70 וצ ןתנש טפשמה תיבל תונפל ןתינ ויפלש ,קוחל ג תא לטבל טפשמה תיב לש ותוכמסב הרכה ,ךכל רבעמ .ולוטיבל השקבב םוסרפ רוסיא הלאכ תוברל ,םיפסונ םילוקיש ףא תמלוה ולא םירקמב םוסרפה רוסיא וצ ומש םניינעש תא ריסהל שקביש הז היהי דושחה אקווד יכ ענמנה ןמ אל לשמל ךכ .דושחה לש בוטה אל םימוסרפ םהבש םירקמב לשמל ,ומש םוסרפ לע רוסיאה – ותוא ורשקי םיילמרופ לש תיסיסבה ותדמע תא םילבקמ ונייה םא .ומש תא רהטל שקבי אוהו ,תילילש השרפל ירקמב ףא ,גייס לכ אלל ,רערעמה .וצה תא ריסהל הרואכל היהי ןתינ אל הלאכש ם

32 . ,לשמל ךכ .הליחתכלמ וצה תאצוה לש תוביסנל לקשמ סחייל שי ,ךכל רבעמ ,םוסרפב םיניינועמה םימרוג קלח וחקל חרכהב אל וצה תאצוהב קסע רשא ןוידבש ןכתיי לע םירבדה ףוגל ןויד ללכ םייקתה אל ףאש וא ,ילמרופ דצכ ,תרושקת ילכ ןוגכ עקר םיפסונ םייטנוולר םינותנ ודמע אל יכ ןכתיי ,ןכ ומכ .ןנד הרקמב ומכ הנידמה תמכסה תמלגמ הנניא וז ךכו ,םוסרפה רוסיא לע הטלחהה תא רוקמב לביקש טפשמה תיב ינפב תפסונ םעפ היגוסה תניחבב תובישחה הזכש הרקמב יכ ירב .םלוהה ןוזיאה תא חרכהב שממ לש ישוק םייקו ,תקזחתמ ףא .”יחצנ” דמעמ תינושארה הטלחהל קינעהל רכזוי דוע לכ ענמי ןמז תלבגה אלל ונכ לע דומעי דושח לש ומש לע םוסרפ רוסיא וצ ובש בצמ יכ םגו ,ןיינעב תויושרה לש ןתולהנתהו קיתה לש ותריגס לע הטלחהה םצעב ירוביצ ןויד ןיינע :םג ואר( ומע ןיכסהל השק הז טביהמ תינולפ הרבח הקספב , 4 לש וניד קספל טפושה תימע יאב ףא יכ המוד .) – תונשרפב הנומטה תויתייעבל םתעד ונתנ רערעמה חוכ .ןוידה ךלהמב הילע םבהי אולמ תא וכילשה אל ןכ לעו ,הרומאה

33 . ףיעס חוכמ םוסרפ רוסיא וצ אצוהשמ יכ איה הנקסמה 70 ה( 1 () 1 ןיוצ אלש קוחל ) ב הטולח הטלחה הנתינו ותעיקפ דעומ וב ,דושח לש ונניינעב הריקחה קית תריגס רבד
9

לחזור למשהו ספיציפי?

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין של ישראל - מקום אחד לכל פס"ד של בתי המשפט הישראלי והמחוזות השונים

השאר תגובה

רוצים לקבל עדכון לגבי פסקי דין חדשים שעולים לאתר?

בשליחה הינך מאשר שאנו יכולים לשלוח לך מידע שיווקי / פרסומי

error: תוכן זה מוגן !!