לא מצאת פסק דין שחיפשת? ניתן לעשות חיפוש מתקדם ולמצא את כל רשימת פסקי הדין!

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק
בג”ץ
4845 / 17
לפני :
כבוד השופט נ’ סולברג כבוד השופט ג’ קרא כבוד השופט ע’ גרוסקופף
העותר:
ראפת אמארה חמדאן
נ ג ד
המשיבים:
1. היועץ המשפטי לממשלה 2. המחלקה לחקירות שוטרים 3. נאור יצחק 4. אהוד חן 5. בן לוי 6. אבי גולדנברג 7. ירון שוסטר
עתירה למתן צו על-תנאי
תאריך הישיבה:
דייג באדר א’ התשעייט
(18.2.2019)
בשם העותר:
עו”ד אביגדור פלדמן; עו”ד יפעת בקר-מימרן ; עו”ד עומר חמאיסי; עו”ד אחמד אמארה
בשם המשיבים
1 – 2 :
עו”ד יונתן ברמן; עו”ד סיגל אבנון; עו”ד קובי עבדי
בשם המשיב 3:
עו”ד זאב ניר
פסק-דין
השופט נ’ סולברג:
.1

עניינה של עתירה זו, בהחלטת היועץ המשפטי לממשלה על דחיית עור שהגיש העותר נגד החלטת המחלקה לחקירות שוטרים, לגנוז את תיק החקירה נגד המשיבים 7 – 3 בקשר לאירוע אשר התרחש בליל 7 . 11 . 2014 , ובו נהרג בנו של העותר.

רקע והשתלשלות האירועים 2. בליל 7 . 11 . 2014 יצא כוח של שוטרי יס”מ (להלן: הכוח) בניידת משטרתית מסוג סוואנה (להלן: הסוואנה), על מנת לעצור חשוד המתגורר בכפר כנא. החשוד נעצר,

כב העיבתה יפוגו ,תויושרה לש ןהיתוטלחהב הרתי תוירחאה םוצמצל ליבוהל הלולע ,ןלל םהילע תלטומה : תולועפ לע עיפשהל תבחרנ תוכמס תנתינ םהלש ,תרוקיבה יפוג דחא דצמ” ,תוכמסה ףקיה ,רחא דצמו .םתוברעתה תואצותל הרישי תוירחאב םיאשונ םניא ,לשממה “קחשנ ,םיירוקמה םיכמסומה םיפוגל סחייל רשפאש תוירחאה ףקיה םג אליממו באוי( ןתוד “תוירחאל תוכמס ןיבש רשקה לע” רתא לע םיטפשמ ו 77 , 82 .))ג”עשת(

24 . תוברעתהכ ,תוילהנמ תויושר לש ןהיתוטלחהב תוברעתה יאר אל יכ ,ןעוטה ןעטי לש ןרוריבב םילגרומ ונא םיטפושכ ונדיקפת ףקותמ ןכש ,ןידל הדמעה לע הטלחהב ולאכש םיבצמב ,ךכשמ .ןתליקשו ןחותינ ,תויאר רוריבמ ונידי תא ךושמנ אלש יואר וּחמ רדגה תא ץורפל ריתמ וניא ומצעלשכ הז ןועיטש אלא .תושרה תטלחה לש שד ימרוגו הלשממל יטפשמה ץעויה לש וילענב אובנ אל ;תונושה תויושרה ןיב המוחתה יא .ול םיפופכה העיבתה – הצוחנ תוילהנמה תויושרה לש ןהיתוטלחהב תוברעתה חמ קר אל ,תיחרכהו הרימש םשל םג אלא ,תילהנמה תושרה לש התופידעו התויחמומ תמ )זא וראותכ( טפושה לש ונושלבו ,תונושה ןוטלשה תויושר ןיב הדרפה לע קרב ‘א : והז” “ילהנמה תעדה לוקיש לש תויביטקייבוסלו תויושרה תדרפה ןורקעל יוטיבה ץ”גב( 953/89 םילשורי תייריע שאר ‘נ רודניא , (המ ד”פ 4 ) 683 , 694 ( 1991 ,הדיקפת ירדגו תושר לכ .)) ויתויוכמסו דיקפ לכ – ,אוה ואשׂמ לאו ,ותדובע לע שיא שיא” אלמלא .)טי ,ד רבדמב( ” והער תא שיא ,וז הדרפה – ,םירבד לש םשרושל תדרל יותיפה ףרח ,ךכשמ .ועלב ותוכמס יעוצקמה ונקוסיע בלב אצמנה םוחתב תושרה תטלחה תא ןוחבלו – משיהל ונילע .ךכמ ר רחא רשקהב – תכשלל הכמסה תניחבב תולאש יבגל הז טפשמ תיב תוברעתה ירדגב :יתרמא ,ןידה יכרוע

ירבח ‘ףחסנ’ ,הבוטה ותונמוא דיכ” ]תימע טפושה[ ,אעמק הלאש יבגל הרוקה יבועב אבו 44 םא קדבו רקח ,הניחבב השקבב הטלחה לע רוערע םא ;ןניקסע ‘תרחא הטלחה’ב קב רפוס ןוקיתל טפשמ תואצוה םוכס בושיחב תועט םע רש הב רדגתהל העקב ;תושרב וא ,תוכזב אוה ,ןיד קספב עבקנש ןידו תד יעדויל – ןייעל ,הקוספה הכלהה תא חתנל םידמולמ ירבדב שורדלו רוקחל ,תואתכמסאב – השעש יפכ לא .רמשיהל ונילע וינפמש ‘ףחס’ה קוידב והז ,םרב .ירבח )תיסחיה( ונתויחמומל ,הל תא לקלקל ,טפשמה םוחתב לע רתי תיטופישה תרוקיבה אשומ לא ונברקלו ,הרושה הכמסה תוניחב ונתרוקיב טבש תחת ריבענ הבש הדימה ,תואמשה ,הירטמוטפואה ,האופרה ,תוחקורה תועוצקמב םיאב ונניא .תוכאלמו תועוצקמ הלאב אצויכו הסדנהה ברעתנ אלו ,ךמסומה ירוטוטטסה יעוצקמה ףוגה ילענב
11

הדמעה לש תוינידמ שבגל ול תרשפאמ ,הלשממל יטפשמה ץעויה ינפל תשׂרפנה בחורה תייחנהב לשמל אוצמל לכונ ,ךכל השחמה .העשה יכרצל םלוה לקשמ ןתמ ךות ,ןידל :תוינלטק םיכרד תונואתב ןידל הדמעה תוינידמל עגונב הנידמה טילקרפ םוחתב ,ללככ” רד תונואת לש הז סרטניאה רבוג ,תוישממ תועיצפל ומרגש םיכרד תונואתב ןכו ,תוינלטק םיכ בתכ שיגהל שי ,ללככ ,ךכיפל .םירחא םילוקישו תוביסנ ינפ לע ןידל הדמעהבש ירוביצה וא םושיא בתכ תשגהמ ענמיהל םוקמ ןיאו ,תויארה רמוח תא תמלוהה הריבעב םושיא זמ רתוי הלק הריבעב םושיא בתכ תשגהב קפתסהל “הילע תודמלמ תויארהש ו תוינידמ”( “םיכרד תונואתב תוומ תמירג לש תוריבעב השינעו ןידל הדמעהב העיבתה תויחנה הנידמה טילקרפ 2.1 םילעופהו ,הלשממל יטפשמה ץעויה ,תואורה וניניע .))ז”עשתה( םהש ךות ,תומיוסמ תוריבעב םושיא יבתכ תשגהל רשאב תוינידמ םישבגמ ,ומעטמ שב םיבשחתמ לע תעבקנ םימעפ .ירוביצה סרטניאה תמגוד ,םינוש םילוקי – תוינידמ םדי לש השוביג .המצמצל תשקבמה תוינידמ תעבקנ םימעפו ,הפיכאה תא ביחרהל תשקבמה הדמעה לש תינטרפ הניחב תעב ולאכש םילוקישב תובשחתהו ,ןידל הדמעה תוינידמ אל ;הלשממל יטפשמה ץעויה לש ותויחמומ םוחתב םה ,ןידל .הז טפשמ תיב לש

27 . יטפשמה ץעויה לש ותויחמומ הפידע ,תוינידמה ילוקיש תניחבב קר אל םגה .ןידל הדמעה ךרוצל שרדנה יתייארה ףרה תניחבב םג אלא ,ונתויחמומ לע הלשממל יתייארה רוריבה ןמ הנוש הז חותינ ,ןחותינו תויאר תניחבב םילגרומ ונא םיטפושכש לע השענש – רטב העיבתה ידי לע ןידל הדמעה ךרוצל שרדנה ףרה .ןידל הדמעה ם – קוחה יפ אוה םושיאל תוקיפסמ תויאר” אוה ,הז ףר לש ורוריב ךרוצל ןחבמה יכ עבקנ הקיספבו ,” העשרהל ריבס יוכיס” ץ”גב :לשמל ואר( ” 5699/07 יטפשמה ץעויה ‘נ )’א( תינולפ הלשממל , (בס ד”פ 3 ) 550 הקספ , 5 האישנה לש הניד קספל יב ‘ד שינ ( 2008 ןיינע :ןלהל 😉 תינולפ יכ ,העבק הקיספה .) ףיעסב קקוחמה רבידשכ” 62 םדא םושיאל תוקיפסמ תויאר לע’ לוכי רשא ,תויאר רמוח לש ומויקל לילעב ןווכתה אוה ,הריקחה רמוחב תויוצמה ‘ינולפ “תמיוסמ הריבעב םדא לש ותעשרהל איבהל ץ”גב( 650/82 יטפשמה ץעויה ‘נ יראב הלשממל , (זל ד”פ 4 ) 216 , 223-222 ( 1983 ,ירק .)) ” השוריפ העשרהה תורבתסה תניחב תיב לש ותטלחה ןפוא רחא םג תוקחתה – העשרהל הריבס תורבתסה ,ונייה .טפשמב טפשמה לע יכ הריבס תורבתסה קר השוריפ ןיא – הריבעה תא םשאנה עציב ןכא תויארה רמוח יפ תיבש הריבס תורבתסה אלא ,ול תסחוימה – טפשמה םשא םשאנהש ריבס קפס לכ ןיאש קוספי “הריבעה עוציבב ץ”גב( 2534/97 הנידמה תוטילקרפ ‘נ בהי (אנ ד”פ , 3 ) 1 הקספ , 5 קספל טפושה לש וניד ‘א גרבדלוג ( 1997 ןיינע :ןלהל( ) בהי .)) הטושפ הכאלמ הניא וז הניחב תטפושה הבחרהב ךכ לע הדמע .רקיעו ללכ הי’צקורפ ‘א :

רה תכרעה תכאלמ” יד ןיא .םינפ תברו תבכרומ איה תויא תיתוכיא הכרעהב ךרוצ שי ;תויארה לש תיתומכ הכרעהב
13

תויושר לש ןתויחמומ םוחתב אצמנ העשרהה ייוכיס תליקש ךות ,םיירסובה ויבלשב יבגל םג ךכו ,תויארה תוּיד יבגל ךכ .ומויב םוי רבד וז הכאלמב תוקסוע רשא העיבתה .ןידל הדמעהל תומיאתמ ןתוללכב ןינעה תוביסנ םא הלאשה

29 . הל תועגונה תוטלחהב תמצמוצמ תוברעתה קידצמה ,ףסונ םעט ןתינ ,ןידל הדמע לע – טפושה ידי ןוקתיו : תיב תרוקיבל יטפשמה ץעויה תוטלחה תפישח” – הובגה טפשמה ןוידל אשונ התושעל ןתינ אליממ ינולפ דגנ םדא שיגיש הנולת לכש ,חרכהב ,השוריפ ,קדצל “ומעש םימעטמ יוצר וניא הזכ ןוידש יטפשמה ץעויה רובס םא ףא ,יטפשמ ץ”גב( 665/79 ‘נ דרגוניו הלשממל יטפשמה ץעויה (דל ד”פ , 2) 634 , 638 ( 1980 .)) טפשמ תיב ירעש ,ןכא הז ךירצ הז חתפ לש ורועיש ךא ,דעסלו הרזעל םיעוושמה לש םהינפב החוורל םיחותפ .םימתבו תמאב ול םיקקזנל שקובמה דעסה תא ןתיל לכוי טפשמה תיבש ךכ ,דוּדמ היהיש נב אל םיידסומ םילוקיש לשב ףא ,ןכ יכ הנה .הב רובנו ,ונרבח הדש לא דרנ לק

30 . קיעמ אוה ,וימי ימדב םדא תמ ובש בצמ .דחכל ןיא , הזכש עורא .באוכ ,השק לע ןחביהל ךירצ ,ןדיד ןודנבכ – תובשויה תויושרה לע .קודקדבו ,שאר דבוכב תויושרה ידי ושבגי םרטב ,’םייקנ העבש’ בשיל ,הכודמה לע תא יכ ונדמל ,ןדיד ןודנב .ןתטלחה ךכ .ויקודקדו ויטרפל עוריאה תא ונחבש העש ,תויושרה ולעפ ןכא ררעב הטלחהה םנמא עה ךכ לע ,םייתנש ףולחב קר הנתינ יתר ךא , הכאלמה לע םידקפומה עוצקמה ימרוג אל דע תיתדבועה בצמה תנומת םתניחבמ הרהבתה רשא דע ,םיצמאמב וכסח אלו שאר ולקה םהירוריבו םהיתוקידב ומייתסנשמ .םות דגנ קיתה תא רוגסל היה ןוכנ יכ ,וקיסה , ץעויה לש ותטלחהב םגפ לפנ יכ יתאצמ אל .המשא רסוח לש הליעב םיברועמה םירטושה .הריתעה תא תוחדלו ,הנכ לע ותטלחה תא ריתוהל ירבחל אופא עיצא .הלשממל יטפשמה

הלאה םירבדה רחא 31 . ווח תא יתארק םיטפושה ,ירבח לש תעדה ת סורג ‘ע ףפוק ו ארק ‘ג לע יתעד יתתנ , ותדמעה לע תורוהלו ,הלשממל יטפשמה ץעויה תטלחהב ברעתהל שי היפלש ,םתנקסמ ןידל קחצי לש םכוליה ךרד יכ ,הלעמ םהירבדב ןויע .יתעד תא םיחינמ םניא ירבח ירבד ; םייוצמ ונא הבש תרגסמהמ תגרוח – תשולשב ,תאז .תושרה תוטלחה לע תילהנמ תרוקיב רושימה לע ונחבנש םי – תניחבב םג ןכו ,יטפשמה רושימה ,יתייארה רושימה :םדי תא וחתינ ,םירבד לש םקמועל וללצ ירבח .ןידל קחצי תדמעהבש ירוביצה סרטניאה הלשממל יטפשמה ץעויה לש ותעד לוקיש תא ורימהו ,תונמיהמ יאצממ ועבק ,תויארה .תושעל ןיא תאזכ ;םתעד לוקישב

32 . שה ירבח תשיגל טפו ףפוקסורג ‘ע תגרוח הלשממל יטפשמה ץעויה תטלחה , ש םושמ ,רתיה ןיב תאז ,תוריבסה םחתממ ינוציק ןפואב ירוביצה סרטניאה ותמשא רוריבב
15

ןיא זא יכ ,העשרה לש הז לע הלוע יוכיזל יוכיסה יכ רומאל ,הלא לש םתעשרהל ריבס יוכיס ינשל ךא םיעגונ ירבד .תרכינ תירוביצ תובישח לעב אוה ונינע וליפאו ןידל םדא דימעהל ב ,רידנבש רידנ אוה ועבטמש ,בצמל :הלא תוביסנל ןיפולחלו ,תוניועמ םיינזאמה תופכ ו היהיש לככ בר ירוביצ ןינע .טעמב םלוא ,העשרהל םיינזאמה םיטונ ןהב רתוי תוצופנ – בושא שיגדאו – ייוכיס לש ‘הוושמה וק’ל תחתמ היוצמה ,תיתייאר תיתשת לע רובגל לכוי אל “העשרהה ( םש הקספ , 42 ). ‘ה לא ונעגה אל ,ונניינעב הוושמה וק ‘ .

36 . טפושה ירבח לש ותעד תווחב ףפוקסורג וידחי הכירכ ,’ןימוחת בוריע’ שי לש ה תיתשת תיתייארה ו ירוביצה סרטניאה םוחיתה היפלש השיג התוא יפל םג ,ליעל רומאכ . םהבש םיילובג םיבצמל ךא הרומש םהיניב האלכההש ירה ,טלחומ וניא םיבלשה ינש ןיב מ הריקחה רמוח םא קפס ררועתמ ,ונניינעב .ואל םא ,שרדנה יתייארה ףרה תא ססב העיבתה תויושר – הלשממל יטפשמה ץעויהו הנידמה טילקרפ ,ש”חמ – םיעד ימימת הריקחה קית תא רוגסל שי יכ ,ועבקו ורזח םהיתוטלחהב .ןניקסע ילובג ןיינעב אל יכ ,ויה םיבישמה דגנ חתפנש 7-3 – המשא רדעהב ; יפסמ ןניא תויארהש םושמ אל אל םג ,תוק ילוכל ,הז םירבד בצמב .ןידל הדמעהל תומיאתמ ןניא ןתוללכב ןיינעה תוביסנש םושמ שעש ךרדכ ,ינשה בלשל רובעל םוקמ היה אל אמלע ו רבח סרטניאה תלאש תא ןוחבלו ,י .ןידל הדמעהבש ירוביצה טפושה ,ירבח תריקסמ הלועכ ,ידכב אל ארק ‘ג וּלו אצמנב ןיא , ובש ,דחא ןיד קספ לש הליעב קית תריגס לע הטלחהב הז טפשמ תיב ברעתה המשא רדעה . אל ,תורירשב םלועל האב אל הריקחה קית תריגס לע הטלחהה ,ליעל יתעד תווחב רומאכ רסוח אלו ,ןידה תונשרפב תועט אל ,הילפא םושמ הב ןיא ,תוכמסמ הגירחב הלבקתנ הליע יתאצמ אל .ןיינמב ואב אל םירז םילוקיש ,ולקשנ םייטנבלר םילוקיש ;תוניגה .ונתוברעתה תא הקידצמה תררובמ יצש המ טפושה ,ירבח ןי ףפוקסורג ‘ע ש , תטלחהב ןויע” הלגמ וניא ש”מעויה התואנ תוסחייתה בחה סרטניאל לש ותמשא רוריבבש בושחה יתר רטושה ” הקספ( 8 הפסוה השגדהה ; חמ ונניא ) וּ רו ;וכרצ לכ “התואנ תוסחייתה” וא ןכ , .ונתוברעתהל הליע הניא ,אל

37 . ה תכירכ תיתייארה תיתשת ה םע ירוביצה סרטניא לש ותעד תווחב יוטיב ידיל האב לע ריבכהש םירבדב םג ,ירבח “הרויה רטושה לש ותמשא רוריבב ירוביצה סרטניאה” הקספ( 5 וללה םירבדה .רטוש לש ודיקפתמ תעבונה ,ןנד ןיינעה תא רוקחל תרבגומ הבוח לעו ,) :הקוספה הכלהה םע דחא הנקב םילוע םניא ה ודמעמ יכ קלוח ןיא” לש דחוימה ירוביצ תוירוביצה תועפשההו רקחנה רגסמב םייטנוולר םילוקיש םניה ,ןידל ותדמעהל תוולנה ת כ תשגהבש ירוביצה סרטניאה תניחב תב- בייחמ קוחה ינפב ןויוושה ןורקע ,תאז םע .םושיא ירואכלה תויארה רמוח ןחביי ורואל ףרה ,ןידל הדמעהה בלשב יכ דיפקהלו רמשיהל – ןחבמ ‘העשרהל הריבסה תורשפאה’ – רטניאלו םתוהזל רשק אלב ,םירקחנה ללכל ההז היהי ס בתכ תשגהבש ירוביצה – םדגנ םושיא ” )זאד( האישנה ירבד( שיניב ‘ד ץ”גבב תינולפ הקספ ,
17

טפושה ירבח ארק ‘ג קחצי לש תונושה ויתועדוה ןיב הריתס לע ותעד תווחב עיבצמ כּ וילאש םוקמל סחייתהב וּ םוימ הנושארה ותעדוהב .יריה ןו 8.11.2014 :קחצי ןייצ , ירי יתעציב” ןוילעה ופוג גלפב ]יול[ ןב רטושב העיגפ עונמל תנמ לע דחא רודכ דושחה לש “ותומלשבו םוימ ותעדוהב ,תאז תמועל . 9.11.2014 :ריבסה לש ירי יתעציב הז בלשב” דחא רודכ הטמל רתויש המכ רוזאל גורהל יתנווכתה אל .הסמ זכרמל וא שארל יתנוויכ אל , “ותוא טפושה ירבח . ארק םא יתיהת ימצעלשכ .וז תא וז תורתוס ולא תורימא יכ ,רובס ה ,קחצי ירבדל .םירבדב הריתס שי םנמא לש ‘ןוילעה ופוג גלפ’ לא יריה תא ןוויכ או ;’הטמל רתויש המכ’ ,חונמה “הסמ זכרמל וא שארל יתנוויכ אל” תורתוס ןניא ויתורמא . עב היפל ,תללוכה ותסרג םע דחא הנקב תולוע השעמל הכלהו ,הרואכל ו תלדל דעבמ ודמ וויכ ךכשמו ,חונמה לש ןותחתה ףוגה גלפל ןווכל היה לוכי אל ,הנאווסה המכ וקשנ תא ן תחתפתמ הסרגב רבודמ ןיא ,קודו .ןוילעה ופוג גלפב הטמל רתויש . ותסרג – הרסמנ וז בּסהב ,הנושארה ותריקחב רבכ ורי :חונמה עצפנ ןכיה ]…[ ןטבה רוזא ןוילעה ופוג גלפב” תייה אל ןייצל הצור ינאו ה ימדקה לגלגה דיל דמענ אוהש ללגב וילגרל ןווכל תורשפא יל הו ינמי “ןותחתה ופוג גלפ תא יל ריתסה תדיינה לש עונמ הסכמ תורוש( 61-60 ) וז אל . לע התלעוה וז הנעטש אלא ,ונאב אל הריתס ידילש ,דבלב – ירבח ידי טפושה , ארק , לע ללכ הנעטנש ילבמ ,ותמזוימ – אבו רתועה ידי – וחוכ אל ; ,ררעב אל הריתעב לו א םיניידתמ לש םמשב תונעט תאלעה .ונינפל םינוידב םיגירח םיבצמל הרומש ,םרובעו ךכל יתשרדנ( לומתא פ”ע :רחא ןיינעב 2921/18 לאלצב ביבא ‘נ לארשי תנידמ תואקספ , 14-13 ( 27.10.2019 )) תולעהל אופא םוקמ היה אל ; הנעטה תא ןאכ – הניחבמ אל .תיתוהמ הניחבמ אל םג הארנה יפכו ,תינויד

40 . ןמ עבונה קפס לע ירבח ועיבצה דוע הרואכל תוריתסמו ,ופוג ןוטרסב הייפצה קחצי לש הנושארה ותעדוהב .ןוטרסב הזחנה ןיבל ,קחצי לש ותסרג ןיב רמא , חונמה יכ אקווד חונמה הז בלשבש הלוע ןוטרסהמ וליאו ,יריה עצוב םרטב יול רטושל ברקתה קחרתה מ תא ףינה חונמהש רחאל עצוב יריה יכ ,קחצי ריבסה היינשה ותעדוהב .ונמ ודי דיה תפנה ןכש ,הנוש הז רשקהב ןוטרסה ןמ תפקתשמה הנומתהש דועב ,ןיכסב תזחואה ול המודבו ,קחצי לש וזל המוד הסרג הרטשמב גיצה יול רטושה .יריה עוציבל תרחואמ ריבסה היינשה ותעדוהבו ,חונמה לש ותוברקתהמ האצותכ עצוב יריה יכ ,הליחת ריבסה דיה תפנהמ האצותכ עצוב יריה יכ הארנה םע דחא הנקב תולוע ןניא תואסרגה יתששמ . ןוטרסב – ליטהל שי יכ ,ורבס רומאה חכונ .’תואסרג םואית’ל ששח םייק יכ ,ירבח וקיסה תיבב ילילפ ךילה לש תרגסמב וללה תוקפסה תא ררבלו ,םירטושה לש םתונמיהמב קפס .טפשמה

41 . רבח וטס ינמודמכ ךכב ,אקע אד נושאר תולכשוממ י ,עודיכ .ילילפה ןידה לש םי ר ללח אלמל םמצעלשכ םילוכי םניא ,םימשאנ לש םתסרגב תוקפס העשרה ססבלו ,יתייא
19

ףיעסב .םתסרג תליספל ,םידעה תונמיהמב יפוד תלטהל 57 :עבקנ תויארה תדוקפל תודבוע תעיבקמ טפשמה תיב תא עונמל ידכ ,ןמצעלשכ ,ןהב ןיא םידע לש םתודעב תוריתס” תוריתסה ולח ןהיבגלש “. םידעה ןכוד לע דיעמה דע ,הרטשמב הסרג רסומה רקחנ – םיכירצ ףולח ,דמעמה תמחמ יכ הרוק תחא אל םלוא .ןהב קיידל ,םהיתויודע תא ןווכל תרסמנה תודעה ,תוערואמל תיוולנש המוארטה וא ,ןמזה – בשחתהב .היד תקיודמ הניא יא לכ אל ,ךכב – ןמיהמ וניא דעה יכ ,הנקסמל )תיטמוטוא( תינכומ ליבומ ,הזכש קויד ,יתרמא רחא ןיינעב .הנוכנ הניא ותסרגו תומשרתה לע תדמוע הניא ,’תמאה תותוא’ תניחב” תויודעה לע ססבתהב ללוכ טבמב םינחבנ ‘תמאה תותוא’ .הדבל תודעהמ טפשמה תיב “וינפל ואבוהש תויארה ללכ לעו ,טפשמה תיבב ועמשנש פ”ע( 6808/18 תנידמ ‘נ ינולפ לארשי הקספ , 8 ( יתעד תווחל 16.5.2019 .)) הש תוביסנה חכונ תאש רתיב ךכ ומייקת כ ךשמנש עוריא :ןדיד ןודנב – 13 תעבו ,הנכסב םינותנ םירטושהשכ ,הליל תעשב ,תוינש דיה תפנה םא קפס תררועמ ןוטרסב הייפצ ,ירבח ונייצש יפכ .םתינוכמב ההוש רוצעש ,הוולשו עגור לש םיאנתב ,ונא םא .דיה תפנהל םדקש אוה יריה אמש וא ,יריל המדק הנקסמ ידכל עיגהל םישקתמ וזח רשא םירטוש םתואמ הפצנ דציכ ,וז הלאשב תררובמ תא ראתל ועדי יכ ,ךכל םיוולנה הדרחהו ץחלה תחת ,תורופס תוינש ךשמב שחרתמב ?קיודמב םירבדה יוארה ןמ רוכזל :תאז םג ריכזהלו תעיבק ר ו םימש יאצממ לש ם לע ,וז תרגסמבו הז בלשב תונמיהמ – ,םתוח עיבטהל הלולע ,ןוילעה טפשמה תיב ידי עיפשהל וּלו ןיע תיארמל לע לש וטפשמ ,קחצי .הרויה רטושה ןושל ,הז רשקהב ילע השק טפושה ,ירבח הב טקנש תיטלחה ארק ‘ג : ” ,הריבע העצובשמ ןיינע שיש איה אצומה תדוקנ “ןידל הדמעהב רוביצל הקספ( 34 ) מ םאה . ס ןאכמ הזכ ר – ” הריבע העצוב ” – חיטבהל לכוי קחציל ?ןגוה טפשמ

43 . ,ןכ יכ הנה ולפנ יכ ינששוח רבח הב וכליהש ךרדב םימגפ םרקיעש ,י – ה תגס תיטופיש תרוקיבל תעדונ הבר תובישח .ותכאלמב הלשממל יטפשמה ץעויה לש ולובג תדרפה ןורקעב םג ךא ,להנימה תוטלחה לע רהזיהל ונילע תויושרה רמשיהלו . וּל .הריתעה תא אופא םיחוד ונייה ,תעמשנ יתעד התיה

טפושה ,ירבח לש ותעד תווחל ףרטצהל יתורשפאב ןיא ,ירעצל גרבלוס םענ , יטפשמה ץעויל היחנה ןתמ ךות ,הריתעה תלבקמ סונמ ןיא יתעדל .הז הרקמב הלשממל
ט פ ו ש
21
ףפוקסורג ‘ע טפושה :

3. ” :ןלהל( הלשממל יטפשמה ץעויה טילחה ונינפלש ןיינעב ש”מעויה ענמיהל )” םוחתב היוצמ וז הטלחה יכ קלוח ןיא .ל”ז ריחב הריש רטושה תא ןידל דימעהלמ םלוא .ותוכמס ןיאו ,םישרדנה םילוקישה לכ לש היואר הליקש הסיסבב ןיא ימעטל ,תוריבסה םחתממ ינוציק ןפואב יתטישל תגרוח איה .התקדצהל קיפסמ סיסב התקמנהב םחתממ הטלחהה לש תינוציקה התגירח .הז טפשמ תיב לש ותוברעתה תבייחמ ןכ לעו יחמ םתורבטצה רשא ,םיביכר השולש לש בולישמ תעבונ תוריבסה הגירח תוברעתה תבי ה ביכרה .ש”מעויה תטלחהב ןושאר אוה ,חרזאל הנידמה ןיב םיסחיה תכרעמל עגונה , הרויה רטושה לש ותמשא רוריבבש ירוביצה סרטניאל ןתינש ,ללכב םא ,רסחה לקשמה ;ןכרוצ יד וררבתה אל ןהו ,תויהת תוררועמ יריה עוציב תוביסנ ובש ,הז תמגוד הרקמב ה ביכרה ינש עגונה , הטלחהה תומלעתה אוה ,הרויה רטושל הנידמה ןיב םיסחיה תכרעמל תוכלשההו ,עוריאה רחאל הרויה רטושה רסמש תואסרגה עקר לע םיררועתמה םיישקהמ ה ביכרה ;ותמשא תייגוסב יטפשמ רוריב םויקבש יתרבחה סרטניאה לע ךכל שיש ישילש , ה תפיכא תויושרל תטפושה תושרה ןיב םיסחיה תכרעמל עגונה רסוח וניינע ,קוח .םהמ ענכתשהל ישוקה ךכמ האצותכו ,ש”מעויה תטלחהל ונתינש םימעטה לש תוריהבה

4. הקידצמה איה םתורבטצה רומאכש ,וללה םיביכרהמ דחא לכ ראבאו טרפא ןלהל , תישאר :דדחל שקבא ןכ השעא םרטב .ש”מעויה תעד לוקישב הגירח תוברעתה ימעטל יוארה תוברעתהה ףקיהל עגונב גרבלוס םענ טפושה לש תינורקעה ותשיג לע קלוח ינניא סחיב ש”מעויה לש ותעד לוקישב קדצל הובג טפשמ תיבכ ותבשב הז טפשמ תיב לש שיש רובס ינא ןיאו ,בטיה העוטנו תססובמ הז ןיינעב הכלהה .ןידל הדמעהה תוכמסל תו טלחהב תוברעתהב תויזכרמה תונכסה תחא יתטישל , תינש ;הנממ תוטסל הקדצה טפשמל ילאיצנטופה םשאנה לש ותוכזב עוגפל לולע רבדהש איה ןידל הדמעה ןיינעב ובא 9850/16 ץ”גב 😉 5.7.2018 ( 28 הקספ , לארשי תנידמ ‘נ וקנרדנוב 625/18 ץ”גב( ןגוה הרתי תוריהז רהזא הז םעטמ . )) 16.9.2018 ( 14 הקספ , הלשממל יטפשמה ץעויה ‘נ המחר ףאו ,הרויה רטושה לש ותמשאל רשאב ןיד ץורחל אלש תנמ לע ,תורמסמ תעטלמ .ופוג תויארה רמוחל תוסחייתהב הבחרהו הקמעהמ ענמיהל ,ןתינה לככ ,לדתשא

5. .הז הרקמב תוומה תוביסנ תא רוקחל תרבגומ הבוח תבייח הנידמה ,רומאכ הרויה רטושה לש דיקפתהמ תעבונ הבוחה תפיכא ךלהמב חוכב שומיש לש רשקההמו ” :םינושאר תונורקע ריכזא .ללכב ןיד הנידמל – םיינוחטיבה םיפוגהו הלשממה תועצמאב הל םיפופכה םינושה – תפיכא םשלו ,ללכב ןגרואמ חוכב שומיש תושעל תידעלב תושר הנותנ
הרויה רטושה לש ותמשא רוריבב ירוביצה סרטניאה
23

לוקשל ןה ,רוקחל ןה הנידמה לע הבוח וילא עגונב המק יכ קלוח ןיא ןכש ,ןויע ךירצב .הריקחה יאצממ רואל ןידל הדמעה

7. ולביק קיתב הטלחהה תא ,תאזמ דבל ימרוג .הפיכאה ךרעמב םיתימע םימרוג הקזחו ,םתטלחהב םייאמצע םה .הנידמה םשב ןידה תפיכא ךרעממ קלח םה ףא העיבתה ןידל דימעהל םא םיטילחמ םהש העש ,תאז םע .םילוספ םילוקישמ ועפשוה אלש םהילע ןיע תיארמ רצוויהל הלולע ,הפיכאה ךרעמב רחא םרוג – דבלב ןיע תיארמ – דוגינ לש ע ,ללכב םירטוש לש תוריבעב יתכרעמה לופיטה לע תרוקיב העמשנ הנורחאל( םיניינ הנידמה רקבמ :ואר .טרפב םהלש תומילא תוריבעבו דחוימ תרוקיב חוד – לוהינב המרופרה יתכרעמה לופיטה ,הנידמה תורישב תעמשמ תוריבעב לופיטה ,הנידמה תורישב ישונאה ןוהה וריבעב לופיטה ,םירטוש תוריבעב ההובג הלכשהל תודסומב תעמשמ ת 167 – 246 ( 2017 😉 תירוביצה הירוגינסה תוליעפ חוד 2018 90 – 94 ( 2019 .)ונניינעל השורד הניא איה .) ךרעממ םידע לש תונמיהמב היולתש תיתדבוע הערכה השורד םא לשמל ,לובג ירקמב וס העיבק עבקיש אוה רחא םרוגש קידצהל היושע םירבדה ינפ תיארמ ,הפיכאה םא תיפ שי הלאכ םירקמב .טפשמה תיב אוה יאמצעה םרוגה .ועישרהל וא דושחה תא תוכזל .המשאה תלאשב ןודי טפשמה תיבו ,םושיא בתכ שיגהל

8. בושחה יתרבחה סרטניאל התואנ תוסחייתה הלגמ וניא ש”מעויה תטלחהב ןויע מה ןוטרסב ןנובתמה לכ .ל”ז ריח לש ותומל םרגש רטושה לש ותמשא רוריבבש עזעז הלעמב ןושאר יתרבח סרטניא םייק .הלאש ינמיסו תויהת םע רתונ עוריאה חצנומ ובש ךכ ,םינפלו ינפל םירבדה וחתוניו וגצוי ובש ,יבמופ יטופיש ךילהב וררבתי הלא יכ קדצומ שומיש השענ וב ,לק הרקמ והז ןיא :ריהבנו .האריי םג אלא השעיי קר אל קדצהש הרקמ והז .תיממ חוכב לילעב ץורחל וניא ש”מעויה לש ודיקפת .וב תונעל שיש ,לובג ייוכיס עקר לע תאזו ,ןידל דימעהל יואר םא טילחהל אוה ודיקפת .לובג ירקמב ןידה תא תוקפסה ףקיה רוריבבש ברה ירוביצה ןיינעה תא דימעהל וילע ותטלחה עקרב .העשרהה תיב :ךכמ רתוי .לוכ ןיעל ףושחה יביטקייבוא יטופיש ךילהב תא ןוחבל לגוסמ טפשמ ןיב ביטימ סחי לש ןיע תיארמל ששחה ילבו תויביטקייבואב תויארה רמוחב םיישקה תטלחהב ףקתשמ וניא וללה םילוקישה לולכמ .תעצבמה תושרב הפיכאה ימרוג .ש”מעויה

9. הרויה רטושה לש ותמשא רוריבב ירוביצה סרטניאה לומל הנידמה תבוח תבצינ דיקפתה .ארומ ילבו תואיכ לועפל ךישמהל ולכויש ידכ ,המשב ולעפש םירטוש לע ןגהל
הרויה רטושה רסמש תואסרגה תוררועמש םיישקה
25

רבכאו הללא קעצו ןיכסב קיזחה דושחה ןכש ]’ב[ רטושה לש ורבעל םדקתהו ‘ש( ” 33 , 63 םוימ הרמאל 8.11.2014 הנעטה יכ שיגדא .)ופסוה האבה הקספבו וז הקספב תושגדהה . ןוטרסה .םיימעפ הילע בש אוה ירהש ,הפ תטילפ רדגב התייה אל הרויה רטושה לש ,הנושארה ותריקח תעב ומויקל עדומ היה אל הרויה רטושה רשאו ,עוריאה תא דעתמש קחרתהל וכרדב ל”ז ריח היה יריה תעב .תרחא הנומת הלעמ רתי .’ב רטושהמו תדיינהמ רבעל םדקתה ל”ז ריחש תוארל השק ,הרואכל .’ב רטושה לא הנפומ היה ובג :ןכ לע רטושל םירקוחה וגיצה ,רתוי רחואמ תועש המכ הכרענש ,האבה הריקחב .’ב רטושה אוה תעכ .וב הארנ רשאל וירבד ןיב המאתהה יא לע םתוא ולאשו ,ןוטרסה תא הרויה יחש בושו בוש רמא :’ב רטושה תא ןיכסב רוקדל דמוע אוה וליאכ ,ודי תא ףינה ל”ז ר

עגר .וז הסרגב םג קפס הלעמ ןוטרסב הייפצ ינפל ףינמ הארנ אוה ,יריהמ לפנ ל”ז ריחש םדוק אלו ,יריהמ ףדה לשב ודי תא ףינה אוהש איה הריבס תורשפא םלוא .תינמיה ודי תא הבישמה( םירטוש תוריקחל הקלחמהו ש”מעויה .יריל 2 ” :ןלהל . ש”חמ תורשפא וצמיא )” יניא ,ןבומכ .הז סיסב לע םתטלחה תניחבב ךישמא ןכ לע .יאנת לע וצל םתבושתב וז ב םיכילה יפלכ ךכב תורמסמ עבוק .דיתע

12 . רטושה לש תודעל םירושק הרויה רטושה לש תואסרגה יתש תולעמש םיישקה ונוויכל ענ ל”ז ריחש )םיימעפ( ןעט אוה הנושארה ותריקחב .תומוד תואסרג רסמ הלה .’ב ]ל”ז ריח[” :יריה ינפל טעמ לש קחרמב דמע 3 תא קורזיש ול יתקעצ ינאו ינממ ךרעב רטמ ה תא ורבעל ןווכמ ינאשכ ןיכסה ילש תואירקהמ םלעתה אוה ךא ילש חדקא ליחתה עתפלו

יתיסינ ןמזה לכ לבא ,יילע לכתסה אוה םא רכוז אל ינא הללא בוש קעצ אוה זאו ,ולש םיידיה ןוויכל לכתסהל אוהו רבכאוו ןוויכל רוזחל ךלוה אוה וליאכ העונת השע דיה תא ףינהו ]’ב רטושה[ ןוויכל ,םחולה ינא ךתלאשל , אל יכ ןכש בשוח ינא לבא ןי]כ[סה םע דיה תאש חוטב אוה הריקד לש העונתב וליאכ דיה תא ףינה יתעציב הז בלשב , יתנוויכ אל ,הטמל רתויש המכ רוזאל דחא רודכ לש ירי … .ותוא גורהל יתנווכתה אל ,הסמ זכרמל וא שארל … ,דיב ול היהש יעצמאה םע דימתמ ןיע רשקב יתייה ינא … ו ,ןיכסה רמולכ תפנומ ןיכסה םע דיה תא יתיארש עגרב םירטושה ןוויכל הללא קעצ םג אוה ןכ ינפל היינש יצחו , אוה זאו ,רבכאוו ןיכסה תא ףינה תא יתעציב הז בלשבו …גורהל אלו ותוא לרטנל תנמ לע יריה … תא קיספהלו ירי עצבל אלא תרחא ךרד יל התייה אל … פה תא עונמל .הריבעה עדוי ]אל[ ינא .]’ב רטוש[ב העיג ,הרוק היה המ ינא ,ןיכסה תא לבקמ היה ]’ב רטושה[ ילוא ידוא תא וא ותוא רוקדל דמע אוהש חוטב יתייה ‘ש( 29 – 33 , 123 – 125 ו- 159 – 161 םוימ הרמאל 9.11.2014 .)
27

יאדוובו ,וישעמ תריקחב עדימ םילעה אוה םא .םהב תנתינ איהש םיכילהל רושקה לכב ” .ותבוחל תאז לוקשל שי ,רקיש םא ןהילע יופיחו רקש תויודע תריסמ תללוכה תוגהנתה לע עצובמ רבדהש םוקמ יאדו ,תלבסנ הנניא – קוחה תרימש לע תודקפומה הנידמה תויושר ידי קדצ תגשהו ” ח”מ( 3032/99 לארשי תנידמ ‘נ סנרב (ונ ד”פ , 3 ) 354 , 379 ( 2002 ונניינעב .)) איה .ותריקחב רסמ הרויה רטושהש תואסרגה תונוכנ לע דשח לש הננע הז בלשב תפחרמ .הנגה התוא ול קינעהל תוקדצהה תא התיחפמ

15 . ויקומינב ךא ,ררעה תא תוחדל ותטלחה תא קמינ ש”מעויה רפסמ ימעטל ולפנ רמוחב ךמתנ וניא ירקיעה קומינה ;רורב וניא הטלחהל יטפשמה סיסבה :םייוקיל ודמעש תויורשפאה לכ ולקשנ אל ;ענכשמ וניא הטלחהבש םיישקה ץורית ;תויארה .הריקחה קית תזינגל דחא םעט ןתינ ש”חמ תטלחהב ,ךכ לע ףסונ .ש”מעויה תושרל ה רושיאל רחא םעט ןייצ ש”מעויה וצל הבושתב קר וניוצ ויקומינמ קלח .ש”חמ תטלח שדחה קומינהש ןועטל רשפא ,רגסומ רמאמב .תעכ דומעא הלא לכ לע .שיגהש יאנת לע ץ”גב( תונדשחב וילא סחייתהל שיו שדח קומינ רדגב אוה יאנת לע וצל הבושתב עיפוהש 8437/99 ךוניחה רש ‘נ שדוקה ץראב ד”בח ינג תשר (דנ ד”פ , 3 ) 69 , 94 – 95 ( 2000 לשב .)) .ךכל שרדיהל ךרוצ יל ןיא ןיינעה ףוגל יתטלחה

16 . הרויה רטושה :יטפשמ ךלהמ וראית הריקחה קית תזינגל ש”חמ לש םיקומינה תיתימא התארנ איה ,תיתימא התייה אל הנכסה םא םג ;’ב רטושה ורבח ייחל הנכס שח רטושה ;ותושרל דמעש רצקה ןמזה קרפבו תיעצבמה תוליעפה יאנתב ןועטל לכוי הרויה ריבס יוכיס ןיא ;גייסה תא רותסל רשפא יא ;המודמה תימצעה הנגהה גייס ול דמעש .העשרהל

הרעה בצמב תועטה גייסו תימצעה הנגהה גייס לש בוליש איה המודמ תימצע הנגה : לעפ אוהו תימצעה הנגהה יאנת ומייקתה ובש םירבד בצמ המיד םדא רמולכ ,םירבד םיפיעס( םהיפל 34 ו י – 34 ז”לשתה ,ןישנועה קוחל חי – 1977 ” :ןלהל( ןישנועה קוח פ”ע ;)” 54/49 הלסע ‘נ יטפשמה ץעויה ד ד”פ , 496 ( 1950 פ”ע 😉 4191/05 תנידמ ‘נ זואגטלא לארשי הקספ , 16 תטפושה לש ןידה קספל לברא הנדע ( 25.10.2006 ” :ןלהל( ) ןיינע זואגטלא .))”

תטלחהל ןתנ ,תאז תמועל ,ש”מעויה וק תססבמ הניא רשא ,תלפרועמ הקמנה ו :רורב ןועיט
29
הטלחהה תקמנהב םייוקיל

4. על ההחלטה לסגור את תיק החקירה, הוגש ביום 4 . 6 . 2015 ערר ליועץ המשפטי לממשלה. העור הוגש מטעם ראפת, הוא העותו, אביו של המנוח. בעוד נטען, כי ליצחק אחריות ישירה למותו של המנוח, שכן הוא ירה לעבר מרכז גופו, מתוך אי אכפתיות לתוצאות הירי, בנסיבות העולות לכדי עבירת הריגה”. אשר לשוטרים הנוספים שנכחו באירוע נטען, “כי היו שותפים לשיבוש החקירה, תיאום עדויות וניסיון להסתיר את אשמתו של היורה במעשה עבירה של הריגה”. ראפת הציג את גרסתו לאופן השתלשלות האירועים. לטענתו, במהלך משימת המעצר הראשונה התעמת המנוח עם השוטרים, ומשהושלמה המשימה, שב הכוח על עקבותיו במטרה לתפסו ו’ללמדו לקח’. ראפת שלל את טענת השוטרים, שלפיה נבעה הגעתם למקום מאי-התמצאותם בדרך, ותלה אותה ברצונם להעניש את המנוח. עוד נטען בערר, כי בשעה שהשוטרים יצאו מהסוואנה עם כלי נשק שלופים, החל המנוח להתרחק מן המקום, ודווקא אז, כשחלפה הסכנה, ירה בו יצחק. לגרסת ראפת, הסרטון אשר תיעד את האירוע מוכיח שהשוטרים לא היו נתונים בסכנה, ואף אם כן היו בסכנה, הרי שיצחק יכול היה לאיין אותה באמצעות ירי לעבר רגלי המנוח, במקום ירי למרכז גופו. ראפת ציין, כי המנוח אמנם הכה על הסוואנה באמצעות סכין, אלא שמעשיו לא גרמו נזק. לדבריו, גם לאחר פציעת המנוח, לא הגישו לו השוטרים עזרה, ואם לא די בכך, הרי שהם גם התעללו בו, היכו וקיללו אותו, בשכבו כאוב בסוואנה. בא-כוחו של ראפת הוסיף, “כי התנהגות השוטרים מוכתמת בגזענות כלפי צעיר ערבי, שמיד סווג כמחבל מסוכן”. ראפת הצביע על ראיות שונות אשר מוכיחות כי הגרסאות שנמסרו על-ידי השוטרים הן כוזבות, ואינן תואמות את אשר התרחש בפועל. בתוך כך, התייחס לגרסת השוטרים, שלפיה בוצע הירי רק לאחר שהמנוח הניף את הסכין אל-על, גרסה אשר לטענתו אינה עולה בקנה אחד עם מה שנראה בסרטון. כמו כן טען, כי דוח מז”פ סותר את טענת יצחק, לפיה מהמקום שבו עמד לא היתה לו אפשרות לראות את פלג גופו התחתון של המנוח. ראפת סיכם, כי גרסאות השוטרים מתואמות, ובחלקים מסוימים סותרות זו את זו. אשר לחקירת מח”ש נטען בערר, כי זו נערכה בצורה ‘אוהדת’, ובלא כוונה לרדת לחקר האמת.

5. חלפו כשנתיים-ימים מעת שהוגש הערר, והחלטת היועץ המשפטי לממשלה בוששה לבוא. בפרק הזמן הזה, פנה ראפת לא אחת ללשכת היועץ המשפטי לממשלה, אך החלטה בערר לא ניתנה. משכך היה, הגיש ראפת ביום 14 . 6 . 2017 עתירה לבית משפט זה. בעתירתו ביקש, בין היתר, כי נורה ליועץ המשפטי לממשלה ליתן טעם מדוע טרם ניתנה החלטה בערר. החלטת היועץ המשפטי לממשלה בעור ניתנה באותו יום, ובמסגרתה הורה על דחייתו. בהחלטתו, סקר היועץ המשפטי לממשלה את השתלשלות העניינים החל משלב המעצר, וכלה בהעלאת המנוח לסוואנה המשטרתית. היועץ המשפטי תיאר את מורכבותה של הסיטואציה שאליה נקלעו השוטרים, את סכנת החיים

“ש .עוריאה יבלשמ בלש לכב ןחבית ,דיקפת עוציב ךלהמב היירי ילכב שומישה תוציחנ ךכב ךרוצה קספשמ דיימ ,יריה תא קיספי רטושה לשב הנכסל הנעטה דציכ רורב אל םג .” כס שחרתתש אוה גייסה םויקל יאנת .תימצעה הנגהה גייס ינידב תבלתשמ םויא ילב ןי לחה אוה יכ המדנ ,ךפהל .יריה תעשב שיא ףקת אל ל”ז ריח ,הרואכל .ןידכ אלש הפיקת אל עגר ותואב .וינפ אלו ודיצ וא ובג הנפומ היה םירטושה לא .עוריאה םוקממ תגסל כסה תומדב( ולש “תלוכי”לש ללכ רורב לכ .םירטושב עוגפל “הנווכ” ןיידע התוולנ )ןי יושעש יפכ ,םירורב םניא םה .טפשמ לשו הדבוע לש תולאש םיררועמ וללה םישיחרתה .הרויה רטושה תא ןידל דימעהל אלש ש”מעויה תטלחהמ עמתשהל

18 . לש תונמיהמל רשאב םיישקה תא יתרכזה .ש”מעויה תקמנהב ףסונ יוקיל םייק רטושהו הרויה רטושה ” :וז הרימאב םתוא רוטפל שקיב ש”מעויה .’ב עוריאב רבודמ תוכימסב העריא ןכא ןיכסב תזחואה דיה תפנה יכ קלוח ןיא וכלהמב רשא ,ריהמו יביסנטניא לש םתסרג תונמיהמ לע וז העיבקמ ךילשהל םוקמ ןיא יכ אצמנ ןאכמו ,יריל הבר םירטושה[ ףיעס( “]םיברועמה 59 וצל ש”חמו ש”מעויה תבושתל .ןבומ וניא הז קומינ .)יאנת לע רטושהו הרויה רטושה .תויוכימס בוריע ןאכ שיש המוד ךא ,יריל הכומס התייה דיה תפנה תונימא ןיב לדבהה ןומט ךכב .ול תרחואמ תוכימסה לעופב .יריה ינפל תוכימסל ונעט ‘ב ס לע העיבצמ יריל םדוק די תפנה .תופחל המשא ןיב םג ילואו ,הרוערעל הסרגה ,הנכ קר די תפנה ;יריה תא קידצהל היושע וזו ,הנכס שיש םירבד בצמב תועט לע תוחפלו םדוק די תפנה .קוחל דגונמ הרואכלשו קדצומ וניאש ירי לש הרקממ קלח איה יריה רחאל לע העיבצמ יריה רחאל קר די תפנה ;םירטושה ורסמש הסרגה םע דחא הנקב הלוע יריל ירקיע טרפ לש ןוכנ אל רואית העפשה הל תויהל היושע ,םירבדה ינפ לע .המשאה תלאשב רטושה ,רומאכ .הלש אלמה רשקהב התוא ןוחבל שי ,ךכמ דבל .הסרגה תונמיהמ לע ורסמ םהינש .חטשב תואיצמה תא תמאות הניאש הנושאר הסרג ורסמ ‘ב רטושהו הרויה ז ףא .הנוכנ אל היינש הסרג )התוא( םג ורסמ םהינש .הנושאר הסרג התוא לוקיש ה יריה תא האר ‘ב רטושה ילוא :דועו .ש”מעויה יקומינב רכזנ אל אוה .תונמיהמה תכרעהב תויהל רומא הרויה רטושה .וחומב לברעתה םירבדה רדסו ,הזל הז םיכומס דיה תפנה תאו םג .ותסרג תונמיהמ םע רקיעב דדומתהל שי ןכלו ,ל”ז ריחב הריש אוה .םרדסל עדומ ב ש”מעויה ןד אל ךכב .ותטלחה

19 . תוכירצש תופולחה לכ יוארכ ונודנ אלש אוה ש”מעויה לש םיקומינב ףסונ ישוק תוריבעב .תונלשר תריבעב ןידל הרויה רטושה תא דימעהל לוקשל לשמל רשפא .ןיינעל תונלשר תוריבע לש ףסונ טביה .הרקמה תודבועל םאתהב םייכרע םיטביה ןוחבל שי ולא מודמה תימצעה הנגהה גייסל רושק ,םירבד בצמב תועטה גייס ,ולש םיביכרמה דחא .ה פ”ע( דבלב הנכ תועט ללכ ךרדב שרוד 2534/93 לארשי תנידמ ‘נ הסילמ (אנ ד”פ , 2 ) 597 ,
31

ןידל הדמעה ינפמ הנגהה תמצועמ תיחפמ המאתהה רסוח .ולא תואסרג תמאות הניאש לוקישמ םלעתה אוה רמולכ ,תאז לקש אל ש”מעויה .דושחה רטושל קינעהל יוארש תהה רסוח .יניינע בלב דמועש קומינל רושקו דושחה תונמיהמ לע ורותב עיפשמ המא .ש”מעויה תטלחה תישילש ל רשא , הטילחמה תושר המכ ואצמנ ש”מעויה יקומינב , םירורב םיקומינ רוסמל הבוחל דוגינב ,רורב וניא הטלחהל יטפשמה סיסבה .םייוקיל ולכ ,רומאכ ,תויארה רמוחב ךמתנ וניא ירקיעה קומינה .םיקיודמו הניא וב תובשחתה רמ לקש אל ש”מעויה .הילע ססבתה ש”מעויהש תיתדבועה תיתשתה םע דחא הנקב הלוע םילוקישה לכ תא לקש אל אוה עמשמ ,ןניגב ןידל דימעהל רשפאש תוריבעה לכ תא .םייניינעה

22 . קידצמ היה דבלב םקלח לש בולישש וא ומצעל הלא םיישקמ הזיאש חוטב ינניא אזו ,הריתעה תלבק תא לש ותעד לוקישב תוברעתהל רימחמה ןחבמל בל םישב ת תררוג הז הרקמב דחי םלוכ לש תופרטצהה םלוא .ןידל הדמעה לע תוטלחהב ש”מעויה תא רוגסל ש”מעויה תא איבהש קומינב םלוככ םבור םיקסוע םיישקה .וזה האצותה תא ןיינעה שרושל םידרוי םה ןכל .הזה קומינה תא םירערעמ םה .הריקחה קית ןיא :שיגדא . איה וסיסב לעש יתדבועה סיסבה המו תירקיעה הלאשה יהמ טפשמה תיב לש הערכה וז ;םינטפשמ ונא םגש םושמ קר ש”מעויה לש תעדה לוקיש תא םיפילחמ ונניא .תנחבנ טפושה ריהבהש יפכ ,תושעל ןיא תאזכ גרבלוס םענ תטלחה תא ןוחבל שי הז הרקמב . ומש קומינה המ :הכותמ ש”מעויה ,)התקדצהל ש”מעויה לש תונעט יבתכב וא( הב אב הנכסה תלאש איה ,ותשיגל תירקיעה הלאשב .הב תניוצמש תיתייארה תיתשתה המו םע יניינע קומינב דדומתה אלו תיזכרמ היארמ ש”מעויה םלעתה ,הנממ תוננוגתההו ” הטלחה וז .םידושחה תונמיהמב תויעב יה ןיא לעופב ךא לוכה תרמוא איה הרואכלש א םולכ תרמוא ןיינע( הערכהל רתויב הבושחה היגוסב ” םגורוי ‘מעב , 4 קומינה לופנב .) רטושה ,חרזא תומל םרג רטוש ?רתונ המ .ךומסתש המ לע דוע הל ןיא ,הטלחהל ירקיעה .ותסרג תא תוצמאמ ןניא העיבתה תויושרו ,ותריקח ךלהמב ונממ הפוצמכ גהנתה אל יולת ןידל ותוא דימעהל םא הטלחהה שי .תויכרעו תויטפשמ תועיבקבו תויאר תכרעהב ה םא ךכש יאדו .העיבתה תויושר תדמעב קפתסהל אלו טפשמה תיבל הערכהה תא ריתוהל .התטלחהל םימעטה תא קיודמב הריהבמ הניא העיבתה

23 . סיסב לע( העשרהל ריבס יוכיס :םיינשל תשרדנ ןידל דימעהל הטלחה .דוע דדחא נעה תוביסנ ;)תויארה תוּיד ףיעס( ןידל הדמעהל תומיאתמ ןתוללכב ןיי 62 רדס קוחל )א( ב”משתה ,]בלושמ חסונ[ ילילפה ןידה – 1982 טפושה ראיתש יפכ .) גרבלוס רומאכו , הדמעה לע תוטלחהב הז טפשמ תיב ברעתי אל ללככ ,תינורקעה ותדמע יילע תלבוקמ ה תיב ברעתה םיגירחו םירידנ םירקמב .טלחומ וניא ללכה םלוא .ןידל בורל .ןהב טפשמ
33

קסע יאנת לע וצהש ףיסוא בגא תרעהב .יעוצקמה ותעד לוקיש בטימ יפל תמירגב קר לש תויודעל עגונב תולאש תולעל תויושע ,יירבדמ הלועש יפכ .ל”ז ריח לש תוומה תא םתריתעב וריכזה םירתועה .הריקחב )םיפסונ ילואו( ‘ב רטושהו הרויה רטושה רחאמ .תואיכ וז היגוס םע ודדומתה אל ש”חמו ש”מעויהש הארנ םירבדה ינפ לע .אשונה אל ,ךכב קסע אל יאנת לע וצהש םיבישמהו אשונב םיפיקמ םינועיט ונעמש 3–7 אל .ותמכוחכ וב השעי ש”מעויה .ןיינעב רבד עבקאש יואר אל ,ונינפל םהינפמ וננוגתה

26 . טפושה ירבח לש ותעד תווח ידיל ועיגה ,וללה םירבדה תביתכ רחא ארק ‘גרו’ג , שה ,ירבח לש ותעד תווחל המלשההו ,יתעגה הילא האצותל ףרטצמה טפו גרבלוס םענ תואקספ( 43-31 טפושה תדמע תא ןהו יתדמע תא ןה תופירחב רקבמה ,)ותעד תווחל ארק ׳גרו׳ג טפושה לש ותרוקיב . גרבלוס םענ הניא ,התופיקת לכ םע ,יתעד תווח לע תיצמתבש תיצמתב שקבאו ,םיכבדנ העברא לע תססובמ וז תרוקיב .ייניעב תענכשמ םהב ןיא ימעטל עודמ ריהבהל .ענכשמ חוכ

27 . טפושה לש ותרוקיבב ןושאר ךבדנ גרבלוס םענ בוריע’ב הקול יתעד תווחש איה , תעב תעדה לוקיש ותטישל ןכש ,ירוביצה סרטניאהו תיתייארה תיתשתה ןיב ‘ןימוחת שי הליחת :םילדבנו םידרפנ םיבלש ינשב לעפומ תויהל בייח ןידב הדמעה לע הטלחה רחאל קרו יתייארה ףרה תא ןוחבל ,ןידל הדמעהל יתייאר סיסב שיש אצמנש לככ ,ןכמ בלשבש ךכ לע קולחי אל ירבח םגש ינמוד .ןידל הדמעהב ירוביצה סרטניאה תא ןוחבל שי לקשמ סחייל ןתינ ,ןידל הדמעהב ירוביצה סרטניאה תניחב תעב ונייהד ,ןוידה לש ינשה לוקישש אצמי תרחא רמאת םא .םשאנה דגנ תיתייארה תיתשתה תמצועל ש”מעויה תעד ימל סחיב הרוצ התואב לעפומ תויהל ךירצ ןידל הדמעהב ירוביצה סרטניאל סחיב םגה( ןאכלו ןאכל תויאר וניינעב תומייקש ימו ,תויעמשמ דחו תוכתוח ודגנ תויארהש תריציב לגוד וניא ירבח םגש ירה ,ךכ םא .)”העשרהל הריבס תורשפא” לש ףסה הצחנש יחב בלש ןיב תיטמרה הדרפה ,ירוביצה סרטניאה תניחב בלשל תיתייארה תיתשתה תנ ילאמינימ תויאר ףר הצחנ יכ ענכתשהל שי ןושארה בלשבש איה ותנעט לכ אלא – המויק העשרהל הריבס תורשפא לש – .ןידל םדא דימעהל ןיא הז ףס יאנת םייקתמש אלל יכו ש ומויקל ףס תשירדב אופיא תיצמתמ ירבח לש ותנעט ,תיטילנא הניחבמ תויאר ףר” ל תיתשתב ןוידה ןיב טלחומ םוחית תריציל השירדל אלו ,תוכמסה תלעפהל “ילאמינימ ותדמעל יתונשרפב ינא קדוצ םא .ירוביצה סרטניאב ןוידה ןיבל תיתייארה – יקוליחש ירה .ידמל םימצמוצמ תינויעה הלאשב ונניב תועדה
35
םירבד תמלשה

תא תמצמצמ ,ךכ םא ,אצומה תדוקנ .תדחוימ תוריהז תבייחמ תיעצבמ תוליעפ ךלהמב ןידל הדמעהה ןוכיס רגתאהו ,חוכב שומישה ןיגב ןוחטיבה תוחוכ ישנא םיפושח ול אבה יתבשחמה ליגרתה .וז תמצמצמ תוינידמל םייואר תולובג עובקל אוה וניינעב ישנא םניאש בכר יעסונ ידי לע הרונ היה חונמה יכ םכשפנב וניימד :הז ןיינע שיחממ נייהד( לעופב הרונ ןהב קוידב תוביסנ ןתואב ןוחטיבה תוחוכ םבכר תא ףקתש רחאל ו תאישנ יכ םתבוטל דוע וחינה .)גהנש יפכ גהונ היה חונמהו בכרהמ וקרפ םה ,ןיכסב תחת רקחנ היה ,הרויה חרזאה יכ קפס שיה .ןידכ התייה םיחרזא םתוא ידי לע קשנה תיממ חוכב שומיש ןיגב ילילפ ןידל דמעומ היה יכ חינהל ןיא םאה ?ולא תוביסנב הרהזא רבתמ היה םא תוטבלתהה ?יריה עוציב תוביסנל סחיב תונוכנ ןניאש תואסרג רסמ יכ ר ;ןוחטיבה תוחוכ ישנא לש הערל הילפה הפיא תאטבמ הניא הריש רטושל סחיב תמייקה ןידל םתדמעהל סחיב תטקננה הריהזה תוינידמל םייואר תולובג תבצה תאטבמ איה .ילילפ

וה רחאל קפס רתונ יתשיגל םגש א ” יכ הנקסמל עיגמ אוה ןאכמו ,הריש רטושה לש ותמשאב תויארה תניחב ,ודבל קפסה לע ויטעב ןידל דימעהל םוקמ ןיא םג .םילילפב העשרה ססבל תורשפא ןיא הקספ( ” 41 תווחל םויק .יל סחיימ אוהש ‘ןימוחת בוריע’ לש לשכ ותואל ירבח עלקנ ךכב ירעצל .)ותעד פס ,תאז תמועל .ןידב ויוכיז בייחמ ,ותכלהכ טפשמ לוהינ רחאל ,םדא לש ותמשאב ק ,קידצמ וניא העיבתה ימרוג ידיב וניינע תניחב רחאל םדא לש ותמשאב קפס לש ומויק טילחהל םיכירצ העיבתה ימרוג :רורב ךכל םעטה .ןידל דימעהל אלש הטלחה ,ומצעלשכ ןיא .”העשרהל הריבס תורשפא” תמייק םאה לש תואדוו תמייק יכ עובקל םישרדנ םה ךלהמב רסומ תויהל יושע ,העיבתה ימרוג ידיב תויארה תניחב תעב םייקה קפס .העשרה ,יתרהבהש יפכ .ךכל הריבס תורשפא תמייק םאה ךירעהל העיבתה ימרוג לע .טפשמה הז גוסמ תמדקומ הכרעה ,ןניקסע וב הרקמה תוביסנב – יארה תניחב רחאל םגש ונייהד תו קפס רתווי תיטופישה הירלקפסאב – ,ש”מעויה תטלחה ירוחאמ תדמועה וז איהש לככ .ךומסתש המ לע הל ןיא

31 . הקספב רומאכ הריתעה תא לבקל יירבחל עיצא 25 םיבישמה תא בייחלו ,ליעל 1–2 ךסב רתועה תואצוה םולשתב 25,000 .ח”ש
ט פ ו ש

30 . טפושה לש ותרוקיבב ןורחא ךבדנ גרבלוס םענ
37
רבד ףוס

ופסוה תושגדהה – בישמה .).ק.’ג 3 תלדה לע ןועש ופוגו הנאווסה ךותב דמוע אוהשכ , תבושתב תניוצמה תיתדבועה תיתשתה יפל .חונמה ןוויכל דדוב רודכ הרי ,הצוחה הקספב טרופיש יפכו( ש”מעויה 21 ,)ןלהל בישמה 3 בישמה תא תוארל לוכי היה אל 5 יריה תעב רד רדחש רודכהמ עגפנ חונמה . .ץראה לע לפנו לאמש ןתומל ילאמשה קפרמה ך תוריהמב ורבחו הנאווסל עוצפה חונמה תא וררג םירטושה .תדיינל ברקתהל לחה בר להק .םילוחה תיבב עבקנ חונמה לש ותומ .לופיט תלבקל חונמה תא ריבעהל ידכ יאופר תווצל

ןתינ ,םינוטרסה דחאב .ואדיו ינוטרסב עוריאה תא ודעית החטבא תומלצמ םיאור ,תומלצמה לש ןמוקימ לשב רשאכ ,יריל ליבוהש הנאווסה תפיקת עוריא תא תוארל :ןלהל( הרויה רטושה לש ותיללצ תא ןוטרסה ותיללצ תא קר תוארל ןתינ ינשה ןוטרסב .) וטרס .חונמב הרי אוהש תעב הרויה רטושה לש ,ש”מעויה תבושת הריכזמ ותוא ,ףסונ ן .יריהו הנאווסה תפיקת עוריאמ קלח דעות ובו פאצטווב לבקתהש ןוטרס אוה

3. םויב 5.5.2015 תוריקחל הקלחמה להנמ תטלחה חונמה תחפשמל הרסמנ , ש”חמ קית( הריקחה קית תא זונגל םירטוש 6042/14 םיבישמה דגנ ) 7-3 תליעב רסוח המשא הה . :ןלהל( הנידמה טילקרפ תעד לע הלבקתה הטלח ש”חמ תטלחה תטלחה .) יריל ומדקש םיעוריאל יתדבועה סיסבה תאו וכרענש הריקחה תולועפ תא תראתמ ש”חמ עקרה טוריפ רחאל .היתובקעב יריה תאו הנאווסה תפיקת תא ,)חונמה לש ודוד ןב רצעמ( :ןמקלדכ ש”חמ תטלחה העבק ,יתדבועה

אה יכ שגדוי” תא חונמה תפיקת תליחת עגרמ ,ולוכ עורי כ ךרא ,ויפלכ יריה רחאל ותליפנל דעו ןיכסב תדיינה – 13 תעד לוקישב רבודמ רשאכ ,הלא תוביסנבו דבלב תוינש התוולנש עוריאב ,הבר תוריהמב תולבקתמה תוטלחהבו ,םירטושל הנכס וילא תססבמ הניא תעדה לוקישב תועט םג תילילפ הריבעל דשח ש ילבמ , .וזכ התייה םנמא יכ עבקיי ]…[ הלא תוביסנב לרטנל ידכ חונמב הרי יכ הרויה רטושה תנעט ורבחב תירשפא העיגפ לש תורשפא רצק קחרמב דמעש רעצמלו ,הריבס הניה ,ףקותהמ דואמ רותסל היהי ןתינ אל ילילפ טפשמב תשרדנה תואדוה תמרב התוא . ]…[ תוחפה לכל ,הרויל םיקמ ,עצובש יריה ב טביה תימצעה הנגהה גייס תא ,יביטקייבוסה יכ דמלמו , ,עוריאה לש תודחוימה ויתוביסנב ריבס דשח קבד אל ,העשה קחודב לעפש ,הרויה רטושב ילילפ םשאל לגלגתמ עוריאב הריהמ הטלחה לביקו ,תבכרומ היצאוטיסב תורופס תוינש ולוכ ךרא רשא ,םייח תנכסב ךרכנש .” ופסוה תושגדהה( – .).ק.’ג
39
ש”חמ תטלחה

.םייתסה אוה דציכו ול עקרה ,יריה עוריא תודבוע תא הבחרהב תראתמ הטלחהה :יכ םיעבוק הל יטפשמה סיסבהו הטלחהל הקמנהה

חהה ,הז יטפשמ חותינ רחאל ןיינעל הנפמ הטל ינאלי’ג לש םהיתולועפב ןדה .המיחל יבצמב ןוחטיבה תוחוכ ישנא

7. םויב תנקותמ הריתע רתועה שיגה ,ררעב הטלחהה ןתמ רואל 15.10.2017 , הנידמהמ תימדקמ הבוגת תלבק רחאל .ררעה החדנ עודמ םעט ןתיל ש”מעויל תורוהל הז טפשמ תיב ,ןיינעב ןויד םויקו ש”חמו ש”מעויה תבושת .שקובמכ יאנת לע וצ איצוה םויב השגוה 29.1.2019 םויב ונינפב םייקתה ףסונ ןויד . 18.2.2019 ןוטרסה בוש גצוה ובו .עוריאה תולשלתשה תא דעתמה

8. םורופבו ש”מעויה תושארב תובישי יתש ומייקתה ,יאנת לע וצה ןתמ תובקעב ילקרפ תא ,רתיה ןיב ,ללוכה בחרו ריכב םייעוצקמ םימרוגו ש”מעויל םינשמ ,הנידמה ט :ןלהל( םיפסונ םיריכב תורחואמה תובישיה םיפיעס :ואר( ) 4 ו- 31 .)ש”מעויה תבושתל טלחוהו וב לופיטה ןפואו יריה עוריא תפסונ םעפ ונחבנ ולא תובישיב יכ הנעט הנידמה .םירטושה תא ןידל דימעהל ןיא היפל הטלחההמ תונשל אלש

,ףסאנש תויארה רמוח ללכ חותינמ ילילפ םשא אצמנ אל הרויה רטושה תולהנתהב לעפש , העשה קחודב , היצאוטיסב ךראש לגלגתמ עוריאב הריהמ הטלחה לביק רשאו ,תבכרומ תורופס תוינש תנכסב םירטושה תא דימעה רשאו םייח ופסוה תושגדהה( “תישממ – .).ק.’ג

םירטושה יכ הלוע תויארה רמוח ללכמ” םייח תנכס ושח תישממ ‘רבכא הללא’ תואירק ,חונמה תוגהנתה לשב תאזו קד ,קעצש ןיב דאמ רצקה קחרמה ,ןיכסב תדיינה תורי תוקעצ תורמלש הדבועהו ,חונמה ןיבל םירטושה ,ריוואב יתעתרהה יריהו םירטושה גוסנ אל אלו חונמה ולא תוביסנב .ודימ ןיכסה תא ךילשה הרויה רטושה תנעט חונמה לש ןותחתה קלחה ןוויכל הרי אוה יכ )רואנ גהנה( לע תנמ לרטנל רשפא העיגפל ששח דמעש ןב רטושב תי הניה חונמהמ דאמ רצק קחרמב המיקמ הניאו ,הריבס םילילפב תוירחא . היצאוטיסב רבודמ יכ שגדויו תבכרומ הבש , רטושל הפקשנ םייח תנכס םירטושה רתילו הרויה לבקל ושרדנ םהו , תוינש ירירבש ךות הריהמ הטלחה ופסוה תושגדהה( ” – .).ק.’ג
41
תנקותמה הריתעה

הטלחהב ;רוביצה סרטניאל הרורב הריתסב הלבקתנש הטלחהב ,רתיה ןיב ,ברעתי טלחהבו ;יתוהמ תוויעב וא יתוהמ וא ינוציק תוריבס רסוחב הלבקתנש הגשמב העוגנה ה .)ןינע לש ושרושל דרויה

12 . ברעתהל קדצומ יכ אצמ הז טפשמ תיב םהב םירקמל תואמגוד רפסמ ןלהל ץ”גב :העיבתה תויושר תוטלחהב 935/89 הלשממל יטפשמה ץעויה ‘נ רונג (דמ ד”פ , 2 ) 485 , 511-509 , 528 ( 1990 דימעהל אלש ש”מעויה תטלחה יכ טפשמה תיב עבק וב ,) נמ תא ןידל רוביצל ןיינע רדעה תמחמ םיקנבה לש ןובשחה יאור תאו םיקנבה ילה – איה ץ”גב ;יתוהמ ןפואב הריבס יתלב הטלחה 7195/08 ישארה יאבצה טילקרפה ‘נ המחר ובא ןתינ( 1.7.2009 :ןלהל( ) המחר ובא ןיינע תמאתהב ירוביצה סרטניאה תלאש הנודנ וב ,) ויתדבועה תוביסנל היוארה תילילפה המרונה ,ןיינע ותואב .םושיאה בתכב תוראותמה ת לש הדיחי הריבע םהל סחיימה ,לייחו ד”גמ דגנ םושיא בתכ השיגה תיאבצה העיבתה )תודבועה תכרעמ( םישעמה תביל ןיב םאתימ שרדנ יכ ,עבקנ .תמלוה הניאש תוגהנתה כב יתוהמ םגפ ידכ הלועה קומע הכ רעפ היה ןיינע ותואבש דועב םושיאה יפיעס ןיבל בת דימעהל הטלחהה יכ ,עבקנ .התרמוח תאו הריבעה תוהמ תא ףקיש אל רשאו םושיאה ינוציק ןפואב תגרוח ,הלק הריבע איהש ,תמלוה הניאש תוגהנתה לש הריבעב ןידל יכרע לשכ ופקיש עוריאה תודבוע .תוריבסה םחתממ – לייחהו ד”גמה לש קומע ירסומ — דא דיחפהל םנויסינ םצעב וללעתהו ורזכאתה םה תופכ ם – רושקו םיידי – לש ךרדב ,םייניע ןכו ;בורק חווטמ ירי ןברק תויהל דמוע אוהש ודיחפהל םינווכמ ויהש םיישממ םימויא ץ”גב 4869/01 ישארה יאבצה טילקרפה ‘נ תינולפ ( 14.4.2002 ןיינע” שי יכ עבקנ וב ,) :ןלהל( ישארה יאבצה טילקרפה תטלחה :”רוביצל ר”צפה העטומ רסמ הריבעה ) מל תרגסמב םייקש ןיצק לש ותוגהנתהב םגפ ןיא וליאכ רוביצה ללכלו ל”הצב םיתרש שי ,ךכיפל .תיעוצקמ תניחבמ תורישי וב היולתה תרחא םע תינימ םיסחי תכרעמ תיאבצה תיטופיש תוברעתה ןיינעל ןידה יכ ,רעוי .תורמ יסחי לצינ אוה םאה ררבל ירוביצ סרטניא ל רשאב ןידל המוד ר”צפה תוטלחהב ןיינע ,לשמל ,ואר( ש”מעויה תוטלחהב תוברעתה השיא ‘מעב , 871-870 .)

:ואר ,תויארה תויד תייגוסב תוברעתהל 869/12 הלשממל יטפשמה ץעויה ‘נ ינולפ ( 28.2.2017 :ןלהל( ) ינולפ ןיינע הריקחה קית תא רוגסל וטילחה ש”חמו ש”מעויה וב ,) ה לש השק תכסמל ןעט רתועה .תויאר רסוח תליעב תיקוח תרומשמב ההשש תעב תוללעת היפל תנעטנה הדוזיפאה יבגל הריתעה תא תיקלח לביק טפשמה תיב .הרטשמ תנחתב שיחכהש רחאל ,העדוה רסמ רטוש ותוא .וליפשהל ידכ רתועה לע וימימ תא ליטה רטושה ,עבקנ .רתועה תונעטל רושקש גירח עוריא שחרתה יכ ,םישדוח רפסמ ךשמב ןכל םדוק
43

הריבע עוציבל דשח םיקה אלש ןפואב …תילילפ םיפיעס( ” 18 ו- 45 .)ש”מעויה תבושתל ;ש”מעויה תבושתל ‘ב קרפב( תופיקמ הריקח תולועפ ועצוב לעופב יכ תנעוט הנידמה ןב תעדוה תייבג ;תוחותפ תועדוהכ םירטושה תועדוה תייבג :תוברל ,)ש”חמ תטלחה נ הייאר ידע תויודעו עוריאה תורק תעב תדיינב היהש חונמה לש רוצעה ודוד ;םיפסו םוימ תיטפשמ האופרל ןוכמה םעטמ החמומ תעד תווח ;א”דמ ח”וד 22.12.2014 היפל , המידק ,הנימי” היה עילקה תלעת ןוויכ רשאכ ילאמשה קפרמב עגפ עילקה טעמו ;”הטמ םוימ פ”זמ החמומ תעד תווח 4.1.2015 ,ןימיל לאמשמ היה יריה ןוויכ ,רתיה ןיב ,היפל טעמ טעמו הטמ יפלכ הלעמלמ תא תוארל היה לוכי אל הרויה רטושה יכו םינפל רוחאמ בישמה 5 רוחאלו תימדקה השמשה רושימ וקמ בכרל ןימימ םיאצמנ םהשכ חונמה תאו תפנה יכ אצמנ דוע .יריל ךומסב הרויה רטושה לש הייארה וקב חונמה תפישחל דע תאזו התייה ןיכסב תזחואה חונמה לש תינמיה ודי פל אלו ,וב העיגפה םע הינ יכ עבקנ ןכו הליחתב הלעמו ךרבהמ קר חונמה תא הרויה רטושה האר :ןלהל( פ”זמ החמומ תעד תווח 😉 םוימ פ”זמב םירמוחו םינמיס תדבעמ תעד תווח ןכו 25.12.2014 .

16 . תנשב 2015 היפל ,המידקמה הקידבה ךילה לע השדח ש”מעוי תייחנה המסרופ ותפ העדוה הבגית אל המידקמ הקידב תרגסמב רבודמ דוע לכ הקידבה אשומ לש הח וא הנידמה טילקרפ רושיאבו תודחוימ תוביסנב אלא ,הריקחב אלו המידקמ הקידבב רפסמ ש”מעויה תויחנה( ש”מעויה 4.2204 ( “המידקמ הקידב” , 2015 ףיעס ,) 16 :ןלהל( המידקמה הקידבה תייחנה רזע ילכ תשמשמ המידקמה הקידבה יכ הריבסמ וז הייחנה .)) ךרוצל אל הקידבה תובקעב םא .קיתה תא רוגסל וא הריקחב חותפל םאה הטלחה תלבק קיתהו תילילפ הריקחב חותפל הקדצה ןיא ,תוילילפ תוריבע עוציבל ריבס דשח שבגתנ ףיעסב ,םש( זנגיי 4 תישממ תורשפא שי וב בצמ יכ ,אמגודכ תנייצמ היחנהה .) ע השומימל וא תילילפ תוירחאל גייס לש ותומייקתהל הקידב לש ךילה קידצהל יוש ףיעסב ,םש( קיתה תריגס ףלח המידקמ 9 :יכ םג תעבוק היחנהה .)

הקידב לש ךילהב טוקנל ךרוצ הלוע םהב םירקמ ונכתי” ןיינע לומ לא השלח תיתייאר תיתשת לשב ןה ,המידקמ תוכלשהה לשב ןהו ,הנולתה רוריבב בר ירוביצ חב החיתפ לע הטלחהב תוכורכה תוירוביצה ,ךכ .הריק רבודמ רשאכ ,לשמל םירטוש תומילא לע תונולתב םירהוס , תישממ תורשפא תמייק ובש םוקמ ,ב”ויכו םילייח וא תילילפ הריקחב החיתפ רשאכו חוכב ןידכ שומיש השענש ל םורגל הלולע הלא םינולינ דגנכ רתי תעתרה םינמנה לש ףיעסב ,םש( “…םיכייתשמ םה םהילא ףוג ותוא םע 12 )
45

תויאר לע הטלחהה תא ססבל הבוחה ןהו תויאר ףוסאל הבוחה ןה תושרה לע תולטומ ‘מעב ,םש( תוקיפסמ 440 הרואכל הרסח איה ונניינעב השבגתהש תיתייארה תיתשתה .) .תיביטקפא תויהל הלוכי התייה איה ,”תמא ןמז”ב הריקחל רבעמה עצבתמ היה ול דועב כל אלש ררעב הטלחהה .תובר תולועפ ושענ היפל ,הנידמה לש הנעטה םצעב יד ןיא ,ן לפנ ךכשמו תיקלחו הרסח תיתייאר תיתשת לע הססבתה ,םירטושה תא ןידל דימעהל .יתוהמ םגפ ררעב הטלחהב

18 . ןתינש רחאל תורחואמה תובישיה וכרענ יכ המעטמ הבושתב הריהבה הנידמה לע וצה ,וז הביסמ .יאנת טפושה ירבח גרבלוס ” הנחבנ ןידל הדמעהה תלאש יכ רובס רוזח היטביהו הידדצ לכ לע ןוחבו – ,ךכ לע םינומאה םייעוצקמה םימרוגה .שולשו םיימעפ ,םעפ לע הבצייתה ףוסבל ;ונבילו ונייע ,םתוא וחתינ ,םינושה הריקחה ירמוחל ושרדנ – הנומתה םדי תטלחה …:האבה תיתדבועה ךילה רחאל ,יעוצקמ ןפואב הלבקתה הלשממל יטפשמה ץעויה ,ןהב וכפה ,םהינפל ופסאנש תונווגמהו תוברה תויארה לע ודקש עוצקמה ימרוג בכרומו ךורא ץעויה לביק ,הסיסב לע .עוריאה תנומת תא םהינפל ורייצו ,וז לומ וז ןתוא ודימעה ,ןתוא ווט …ותטלחה תא הלשממל יטפשמה ה תוביסנב .” .ולא םירבדל ףרטצהל לוכי ינניא ,הרקמ

19 . ץ”גבב 7487/15 שאר דרשמ ל”כנמ ‘נ מ”עב םיילארשי הפועת יווק עיקרא הלשממה ( 25.1.2016 שאר דרשמ ל”כנמ לש הבותכ תילהנימ הטלחה לש הרדעיה הנודנ ,) ‘ספב( יכ ,עבקנ .הלשממה 22 טפושה לש וניד קספל ןמלגופ ‘ע 🙂

,תילהנימ הטלחהש יואר” וז תמגוד הטלחה טרפב הרקמב םנמא .דעומ דועבמ בתכה לע הלעות ,ונינפלש סיסבב תדמועה תיעוצקמהו תיתדבועה תיתשתה ןנד ודמעש םילוקישהו המצע הטלחהה םג ומכ ,הטלחהה וזו ,הנידמה םעטמ הבוגתב טוריפב וגצוה ,הסיסבב הכמתנ – רתיה ןיב – שאר דרשמ ל”כנמ לש וריהצתב םלוא .הלשממה חוכמ תוכמס תלעפהב רבודמ רשאכ ,הלשממ תטלחה ודמעש םיבכרומה םיטביהה חכונ טרפבו בתכב ןתנית הטלחההש ךכל םוקמ היה ,קרפה לע ” ופסוה תושגדהה( – .).ק.’ג

ןמ תילהנמ הטלחה יכ ובייח םיניקת להנימ ירדס ייניעב” ,ןנד הרקמב הלשממה שאר דרשמ ל”כנמ לביקש גוסה
האישנה לש הניד קספבו תויח ‘א :)םש(
47
תורחואמה תובישיה

םוימ היינשה ותסרגב רסמ אוה ,ןוטרסב הפצ הרויה רטושהש רחאל 9.11.2014 ,יריה תא ןוויכ וילא חונמה לש ופוגב םוקמל רשאב הנושארה הסרגב רסמש המל דוגינבו ” יכ רוזאל דחא רודכ לש ירי יתעציב הז בלשב הטמל רתויש המכ , וא שארל יתנוויכ אל נווכתה אל .הסמ זכרמל ותוא גורהל ית תורוש( ” 33-32 הפסוה השגדהה .היינשה הסרגל – יריה תיווזב “הטמל רתויש המכ” יריה ןוויכ תא ריבסמו ךישממ הרויה רטושה ,).ק.’ג ” :חונמה לש וילגר תא תוארל ול הרשפא אלש יתנוויכ ינא ,יד עונמה הסכמ ,יתלוכי אל תופכ תא תוארל יתלוכי אל ,הטמל רתויש המכ ולש ךרבה וא ולש םיילגרה תורוש( ” 86-84 םג רסמש הסרגהמ הנושה הסרג הרויה רטושה רסמ היינשה ותסרגב .)היינשה הסרגל חונמה יכ ןעטשמ ,ויפלכ יריה עוציב םרטב ןיכסה םע חונמה לש ודי תפנה ןיינעב ףינה ודי תא בישמה ורבח תא ןיכסב רוקדל ותנווכבש הארנ היהש ךכ 5 אוה הז בלשבו הרי ףיעס( חונמה תא לרטנל ידכ רודכה תא 49 חותינ ,וז הסרגל דוגינב .)ש”מעויה תבושתל רטושה תסרג יפל התשענש ,חונמה לש דיה תפנה יכ הלעה ןוטרסה םרטב חונמה לפנ השעמל התשענ ,רודכה תעיגפמ יריה תובקעב ונממ האצותכו הצמיא ררעב הטלחהה . .וז תיתדבוע העיבק

בישמה 5 רסמ ןעט אוה םג .)םש( הרויה רטושה רסמש תואסרגל תומוד תואסרג אוה ,ןוטרסב הפצש רחאל .הרויה רטושה ידיב הרונש ינפל ונוויכל ענ חונמה יכ הליחת .יריה םרט ןיכסה םע ודי תא ףינה חונמה יכ ןעט

בישמהו הרויה רטושה ורסמש תואסרגה יכ ,הלוע ןאכמ 5 – תא תומאות ןניא יארה תיתשתה תואסרגב תוימינפ תוריתס הרואכל שי ןכו ררעב הטלחהב הצמואש תיתי ינפ לעש ורסמש תואסרגב תונעטו תויהת ריבסהל ושקבתה םירטושה .הרויה רטושה לש בישמהו הרויה רטושה ,רומאכ .ןוטרסב הארנה םע דחא הנקב ולע אל םירבדה 5 ונעט חונמהש ברקתה בישמל 5 חונמהש הארמ ןוטרסהש דועב רתה קח רחאל תדיינהמ בישמהש 5 בישמהו הרויה רטושה ורסמ זאו ,הנממ אצי 5 םשל עצוב יריהש לורטנ חונמה רחאל אלכ התלגתה וז הסרג םג ךא .םירטושה ןוויכל ןיכסה םע ודי תא ףינה חונמהש בישמה ,ףסונב .יריה תובקעב השחרתה דיה תפנהש םושמ הנוכנ 3 אוהש שרופמב ןעט ילעה ופוג גלפב הרי תא תוארל היה לוכי אל אוהש ןעט ןכמ רחאל דועב ,חונמה לש ןו .”הטמל רתויש המכ” הרי אוה ןכלו חונמה יכרב

הריקחב הסרג םירסומ םהשכו ,רוביצ יתרשמ םה םירטוש יכ הז רשקהב רוכזל שי טרפבו( םדא ייח ולטקנ הב הריבעב םתוברועמל דשח רבדב המידקמה הקידבה ךילהב וא עריא רבדהשכ יכ ,שגדויו .ההובג היהת םתונמיהמ יכ הפוצמ ,)םדיקפת תרגסמב תא ודעיתש םינוטרס לש םמויק לשב ופשחנ םירטושה לש םתונמיהמ ןיינעל תוקיפסה
49
לא נחקרו כחשודים, לא עומתו עם סתירות שנתגלו בעדויותיהם, ולא נשאלו על עובדות מרכזיות באירוע.
באת-כוח המדינה טענה מצדה, כי ההחלטה על דחיית הערר נתקבלה לאחר בחינה מקיפה של כל חומר החקירה בתיק, ובשים לב לכך שמדובר באירוע מבצעי שארך כ-13 שניות בלבד. היא שללה את טענת בא-כוח העותר, שלפיה גביית הודעות השוטרים נעשתה באווירה נוחה, והצביעה על שאלות שמוכיחות כי השאלות שנשאל יצחק היו קשות. עוד הראתה, כיצד בניגוד לטענת בא-כוח העותו, הוא עומת אל מול הסרטון שהוצג לפניו, ונשאל על אודותיו. באת-כוח המדינה הבהירה בטיעוניה, כי חקירתו של אדם על רקע פעילות שביצע מתוקף תפקידו, שונה מחקירה המבוצעת בעניינו של אזרח מן השורה. בא-כוחו של יצחק הצטרף לעמדתה, והוסיף, כי סרטון האבטחה שהוצג על ידי בא-כוח העותו, אינו משקף את האירוע כולו, שכן הוא צולם מזווית מאד מסוימת. כך למשל ציין, כי אין בסרטון כל זכר להמון הזועם שעמד מנגד ואיים על השוטרים באמצעות אבנים. לדבריו, הסרטון צריך להיבחן בתנאי שטח’, ולא בתנאי מעבדה.

בתום הדיון הוצא צו על-תנאי אשר הורה למשיבים 3 – 1 ליתן טעם מדוע נדחה הערר שהגיש ראפת.

10. ביום 30 . 1 . 2019 הוגשה תשובת היועץ המשפטי לממשלה ומח”ש לצו על-תנאי. בתשובתם טענו, כי בעקבות הצו שניתן “התקיימו שתי ישיבות בראשות היועץ המשפטי לממשלה בהשתתפות פרקליט המדינה וגורמים בכירים נוספים לצורך בחינת הנושא. בסופו של יום, הוחלט שלא לשנות מן ההחלטה שלפיה בנסיבות העניין אין מקום להעמיד לדין את המשיבים 7 – 3. המשיבים יטענו כי בהחלטה זו לא קמה עילה להתערבות, אף בשים לב להלכה הפסוקה הנוגעת להתערבות שיפוטית בהחלטות ראשי מערכת אכיפת החוק בנוגע להעמדה לדין פלילי”. בא-כוחו של יצחק הצטרף לתשובה זו, תוך שהוא חוזר ומדגיש, כי לא היה מקום לחקור את מרשו באזהרה, כמו גם את השוטרים הנוספים שהיו מעורבים באירוע.

11. דיון בהתנגדות לצו על-תנאי התקיים לפנינו ביום 18 . 2 . 2019 , ובמהלכו, לבקשת העותר, הוצג בשנית הסרטון שמתעד את האירוע. לאחר הצגתו, ניתחו אותו הצדדים; כל צד לפי גרסתו ועמדתו. עד כאן, בתמצית, הרקע העובדתי, השתלשלות העניינים בזירה, והדיונים בבית המשפט.
עיקרי טענות הצדדים 12. אסכם עתה, בתמצית, את עיקרי טענות ב”כ הצדדים, כפי שפורטו על-ידם בהרחבה בכתבי הטענות, ובטיעוניהם בעל-פה.

ץ”גב 10782/05 םילשוריב םולשה טפשמ תיבב רקוח טפוש ‘נ ףסוי ןב ( 23.8.2007 ) וקסע םיריעצ ינש רשאכ תיעצבמ תוליעפ עוציב ךלהמב תולשרתה לש הרקמב ןד שאמ וגרהנו החטבא תולועפב תועטב םתוא והיזו םישקובמ ורתיאש ל”הצ ילייח ףיקמ ןפואב הלהונש תילילפ הריקח החתפנ )ונניינעבכ אלש( הרקמ ותואב .םילבחמכ :עבקנ ךכו .ינטרפו

24 . םיישקה תא הראית אל הטלחהה ןנד הרקמב ,ליעל תראותמה הקיספל דוגינב תה אל ,קיתב םימייקה םיטבלהו שיה תא” הגיצמ הנניא איהו קיתב תויארה םע הדדומ )ש”חמ תטלחה ןכו( ררעב הטלחהה .”ןיאה תאו המלעתה הקידבב ולגתהש תוריתסהמ רטושה לש םתונמיהמל סחיב ולעה ןהש תולאשהמ ךכמ תרזגנכו הכרענש המידקמה בישמה לשו הרויה 5 שמ וניא תוריתסה לש ןמויק םצע עודמ הריבסה אל םג הטלחהה . עיפ תולאש ויה המידקמה הקידבב ולאשנש תולאשה םא םג ,רמולכ .תיטפשמה הנקסמה לע הלועש תועמשמה תא ןובשחב וחקל אל העיבתה תויושר ,השעמל הכלה ,”תונוכנ” תווח םע דחא הנקב ולע אל הרואכל םירטושה תואסרג :םירטושה וקפיסש תובושתהמ עו ןוטרסב וינפ לע הארנה םע ,פ”זמ החמומ תעד תיתדבועה תיתשתה ם – יפכ תיתייאר רשאו יריה עוריאל םייטנוולרה םיטרפל תועגונ ולא תואסרג .ררעב הטלחהב העבקנש תומלעתה .הרויה רטושה תא ןידל דימעהל אלש ש”מעויה תטלחה הלבקתה םסיסב לע .ןיינע לש ושרושל דרויה יוקיל הווהמו הטלחהב יתוהמ םגפ ידכ הלוע תוריתסהמ וז אל הטלחהה ןתינ אלא ,לוקשל יחרכה היהש יטנוולר לוקישל םיאתמה לקשמה תא הנתנ .ולגתהש תוריתסל הטלחהב ידמ טעומ לקשמ

בישמה תטישל עודמ טרופמ 1 ידכ ופסאנש תויארב יד ןיא תכ תשגהל שרדנה יתייארה ףרב דומעל םושיא ב יתאצמ אל . בישמה תטלחהב ונתוברעתהל הקדצה תרתועה ינועיטב 1 ופסוה תושגדהה( ” – .).ק.’ג

” בישמה 2 ש”מעויה[ – הגשהב ותטלחהב סחייתה ]ק.’ג ןמ המכב םירתועה ועיבצה ןהילע תויהתלו תוריתסל יניינע ןהל ויתובושתו תויודעה לכבו ,תוינויגהו תוריבס ,תו תריקחש ךכ לע דמלל ידכ ןהב ןיא הלא תוריתס הרקמ בישמה 4 םיישקמ המלעתה יכ וא ,תמאה שרוש לא הדרי אל הב וררועתהש ןה יכ הארנ ,תונעטנה תוריתסה ןמ קלח . לשו תמא ןמזב וררשש חתמהו לובלבה לש האצות שי הלא ןיעמ תוריקחב …םירבדה ורק הב תוריהמה אופיא טרפ לכל תושרדיה יאו ,לולכמכ םירבדה לע ןנובתהל ,טרפו יטירק טרפב רבודמ ןיא דוע לכ עיבצהל ידכ הב ןיא , ‘ספב ,םש( “הצממ יתלב הריקח לע 20 ופסוה תושגדהה . – .).ק.’ג
51

םאה הלאשל תיטפשמ תועמשמ ןכתית ,ןכ ומכ .ונניינעל ובתכנ ומכ םירבדה התשענ דיה תמרה ינפל וא א ירח חונמה םאהו יריה קחרתה וא ברקתה עצוב יריה םאהו םיווהמ ולא לכ .”הטמל רתויש המכ רוזאל” וא חונמה לש ןוילעה ופוג גלפ יפלכ שח אוה היפלו הרויה רטושה ןעוט הל תימצעה הנגהה תנעטל תוירשפא תויצקידניא התשענ דיה תפנהש ךכב תיללכ תוקפתסה .הבוגתה תויתדימלו הנכס תשוחתב תיטפשמה תוקפנהמ תמלעתמ ,ש”מעויה תבושתב בתכנש יפכ ,יהשלכ םינמז “תוכימסב” הארנ ,ךכשמ .ולעש תוריתסה לש תועמשמהמ תמלעתמו דיה תפנה יותיע לש תירשפאה היפל הטלחהב הנקסמהש םיבישמה לש םתסרג תונמיהמ לע וז העיבקמ ךילשהל םוקמ ןיא” 7-3 ” – ילע תיתדבועה תיתשתהמ הלוע הנניא םירומא םירבד ל”נכ .הטלחהה תססבתמ ה .יריה תא ןוויכ וילא םוקמל רשאב הרויה רטושה לש הסרגה ייונישמ תומלעתהב

,ולעש תוריתסהמ קלחל דבעידב םירבסה הקפיסש ,ש”מעויה תבושת יכ ,שגדויו ופוג גלפב יריה עוציב רבדב הרויה רטושה לש תשרופמה ותרימאמ איה ףא המלעתה מה לש ןוילעה םוימ ותעדוהב רסמ הרויה רטושה ,רומאכ .חונ 8.11.2014 ” יכ הז בלשב …דושחה לש ןוילעה ופוג גלפב ירי יתעציב ,שרופמ ןפואב ותעדוהב םיבותכ ולא םירבד .” תניחב ךרוצל םהלש תונשרפב ךרוצ ןיא ,ךכ .םמצע דעב םירבדמ םהו ,ןבל יבג לע רוחש תה רשא העיבתה תויושר לש הטלחהה תוריבס עוציבב ,הרואכל ,תשרופמ האדוהמ ומלע .ןוילעה ףוגה גלפב יריה

26 . לכות הקמנההש ידכ .תילהנימה הקמנהה תבוחב תדמוע הנניא ררעב הטלחהה :ואר( םיימתסו םייללכ םיחוסינמ ענמיהלו תשרופמ תויהל תבייח איה ,הידעי תא תרשל קרב – ‘מעב ,זרא 424-423 ץ”גבב .) 5538/09 תוביצנ ‘נ גלפ ד”וע הנידמה תוריש ‘ספב , 13 האישנה לש הניד קספל שיניב ‘ד ( 06.07.2010 תבוח לש התובישח לע טפשמה תיב דמע ,) הקמנהה :

תפקתנ איה םרדגבש םייטופיש םיכילה םירורב םירבדה . ובוח םיעגפנ תרחאש ,םהילאמ םהב הקמנההו תופיקשה ת ףאו ,תושרה הבח םילוקיש תליקשל חתפ חתפיהל לולע תילהנימה הטלחהה “תמאתה” וא “בוציע”ו םירחואמ ולקשנ אלש םילוקישל – לקשיהל םיכירצ ויהו – תמא ןמזב .”

ןייצמש יפכ” ‘י תילהנימה תוכמסה לע ורפסב רימז תבוחל , תא תבייחמ הקמנהה ,תישאר .םימעט רפסמ הקמנהה ךכבו ,הנבומו רודס ןפואב בותכל הטלחהה לבקמ תרשפאמ םיימצע תרוקיבו הרקב לש ךילה םייקל וא תויתורירש תוטלחה ינפמ ששחה תא םיניטקמה תילהנימה תושרל תרשפאמ הקמנהה ,תינש .תויוגש
53

27 . אל רבדה ,םירטושה תונמיהמ ןיינעל תולועש תולאשה תורמל יכ אוה הומת קיתה תא רוגסל שיש ךכ ,םילילפל דשח ןיא היפל ,ררעב הטלחהב הנקסמה לע ףא עיפשה תליעב המשא רדעה .

28 . היאר” יחכונה הרקמב ןיאש עובקל ריבס יתלב הארנ ,םירבדה ינפ לעו הרואכל רפבו הרויה רטושה דגנ “ריבס דשח תססבמה תוריתס ולגתה יכ הנידמה תאדוה רואל ט הריש אוה הרויה רטושה יכ קלוח ןיא .המידקמה הקידבב םירטושה וקפיסש תואסרגב ץ”גבב ,תישאר :תואבה תוקיספהמ ןחבומ ונניינע ךכב .ותומל םרגו חונמב 6547/11 דבעלא ישארה יאבצה טילקרפה ‘נ המחר ובא ( 28.8.2014 שי םאה הלאשה הנודנ ,) רעתהל תוביסנ רוריבל תילילפ הריקחב החיתפ לע תורוהלמ ענמיהל ר”צפה תטלחהב ב .העגפנ הרואכל הנממ תיאבצה תוליעפב תברועמ התייה אלש תיחרזא ,החונמה לש התומ רורב היה אל ,הרקמ ותואב ל”הצ תוליעפמ האצותכ םרגנ התומ םא .)עימדמ זג תפיאש( ר רוריבמ תגרוחה הקידב ךרע ר”צפה יכ ,עבקנ הקמונ ותטלחה ,םצמוצמ ינושא יוארכ ותואב .הריקחל התוהמב המוד התשענש הקידבה .תורתועה תונעט תעימש רחאל הנתינו תלאש התלע ,ןיינע יתביסה רשקה םירקמ תמועל ,תאז .תוומה ןיבל ל”הצ תוליעפ ןיב התייה הלאשהו םדא לש ותומל המרג ל”הצ תוליעפ יכ תקולחמ התייה אל םהב םירחא נ םא יכ עבקנ ,ךכיפל .תילילפ הריקחב החיתפ תובייחמ תויטרקנוקה הרקמה תוביס םרגנ החונמה תומש רורב אל ללכ ןכש רתוי ההובג רובעל תורתועה לעש הכושמה האצותכ ‘ספב ,םש( ל”הצ תוליעפמ 15 ןיינעב ,המוד ןפואב .) ןימארע העגפנ הדלי , הקספהב הרפס תיבמ האציש תעב ימוג רודכ ירימ השארב ,םירתועה תנעטל .הרטפנ איהו רבעל תונגפה רוזיפל םיעצמאב ושמתשהו םייעצבמ םיכרצל רפכב זא והשש ב”גמ ירטוש םיערפתמ – .הדליב ועגפ היה ררעה תייחד לעו קיתה תריגס לע הטלחהב יזכרמה קומינה יכ המשא המיקמ הניאש תיפילח תורשפא תמייק ןבאמ העגפנ הדליה היפל ,םירטושה דצמ והש תיב .ימוג רודכ אלו ןבא אוה העיגפה רוקמש ןכתיי יכ ועבק העיבתה ימרוג .הכלש הריקחב ךישמהל אלו תויאר רסוחמ קיתה תא רוגסל תינושארה הטלחהה יכ עבק טפשמה

דשח וא קפס םייקש תמיא לכש אוה ללכה םויכ” והשלכ םדא לש ותופח רבדב – ודגנ קיתה תא רוגסל ןתינ אל ‘ספב ,םש( .”המשא רדעיהב 18 תטפושה לש הניד קספל ןורב ‘ע )
תא רוגסל הטלחהה הריבס הניא המשא רסוח תליעב קיתה
55
:יכ עבקנ ,

ןיינעב ןמגרא

ףיעס( הריבעב עשרוי אל אוהו גייסה לוחיש ידכ ריבסה 34 ויפל ,ןישנועה קוחל )ב(בכ ” ,תילילפ תוירחאל גייס םייק אמש ריבס קפס ררועתה גייסה לוחי ,רסוה אל קפסהו .)”

ומויק םצע ףא לע “םולכ אלב” םירוטפו בבר לכמ םייקנ ואצי םירטושה ,ונניינעב קיתה תריגס תליעש ועבק העיבתה יפוגש תויה ,חונמה לש ותומל םרגש יריה עוריא לש לע תועיבצמ קיתב תומייקה תויארה רשאכ המשא רסוחמ רגסיי קית .המשא רסוח איה ותופח .ותופחב ריבס קפס ליטהל תומייקה תויארה לש ןחוכב ןיא רשאכ וא דושחה לש :לשמל ,ואר .”תויאר רסוחמ” רגסיהל קיתה לע ,דושחה לש ותופחב קפס רתונ םא רפסמ הנידמה טילקרפ תייחנה 1.3 – רדעה” תליעבו “תויאר רסוח” תליעב םיקית תריגס ףיעסב( תעבוק וז היחנה .”המשא 8 תליעשכ יכ ) םושיר ,”המשא רדעה” איה הריגסה “תויאר רסוח”מ רגסנש קיתמ לידבהל ,םיימינפה הרטשמה ימושירמ קחמנ חתפנש קיתה – ףיעס .רתונ ומושירש 13 ” יכ עבוק ל”נה היחנהל תא עציב דושחהש יוכיסהש לככ הריבעה – קיתב ופסאנש תויארהמ הלועכ – ךומנ הנה היוארה הריגסה תליעש ירה , רדעה’ משא ה ונה הריבעה תא עציב דושחהש יוכיסהש לככ .’ הובג הליעב קיתה תא רוגסל שי ,רתוי ‘ לש תויאר רסוח ‘ ףיעס . 16 :יכ עבוק וז היחנהל

“ילילפ רפס קית תריגסל תוליעב שדוחמ ןויע ?לוטיבל הליע” יקאו ביני :םג ואר .) 2017 ( 461 יול דנומדא

30 . הזכ הרקמב יכ אוה יוארה ןמ ררעה שיגמ ינפב טפשמה תיב תותלד ורגסיי אל , רמול ןתינ ונניינעב .המשאה תלאשב עבקיו תויארה רמוח תא ןחבי טפשמה תיב יכו עבקי טפשמה תיבש הריבס תורשפא ןכתית יכ ,רבדב תורמסמ עובקל ילבמו תוריהזב נ אלש תוהימת ראותמכ תולוע ונניינעב ,ןכא .יהשלכ הריבעב םשא הרויה רטושהש ןתי ןיינע :וושה( ומצע טפשמב ררבתהל הנלכות ןהו הנעמ ןהל המחר ובא ‘ספב , 46 קספל תטפושה לש הניד )הי’צקורפ ‘א המשא לש תולאשב םינד ונניא וז ונתערכהב יכ ,שגדוי .

םהב םיקיתל הדעונ ‘המשא רדעה’ לש הריגסה תליע” דואמ הרסח תיתייארה תיתשתה הז דשחש יואר ןכ לע . לשמל היהי ךכ .םיימינפה הרטשמה ימושירמ קחמי :)הצממ המישרב רבודמ ןיא( םיאבה םירקמב (1 ש םיקיתב ) ריבס דשח תססבמה היאר םהב ןיא דגנ ;דושחה (2 ןנולתמה לש ותנולתל טרפ תויאר םהב ןיאש םיקיתב ) – התוא שיחכמ ןולינהשכ – שישכ ונייה הסרג לומ הסרג לב דב – ,ןנולתמה תסרג תונמיהמ יבגל ישממ קפס שישכו הסרגה תונמיהמ יאל תיביטקייבוא היצקידניא בקע ןוגכ ופסוה תושגדהה( .”הקלח וא – .).ק.’ג
57

32 . הנגהה יאנת תלוחת ןיינעל תוישממ תויטפשמ תולאש הרואכל תולוע ,ונניינעב יאנת תלוחתב הנד אלו ולא תולאש החתינ אל ררעב הטלחהה ,תאז תורמל .תימצעה ןיינעב :וושהו( םירבטצמה הנגהה שוג ובא ע טפשמה תיב , ותואב יכ הנקסמל עיגה ומצ לח גייסה יכ העבק הטלחהה .)ךרוצה גייס יאנת ומייקתה ןכא הרואכל הרקמ םאה ,הנכסה ןיינעל .הרויה רטושה לש ותשוחתל הנכס לש המויק לשב תיביטקייבוס תואירק תורמל ןיכסה תא ךילשהלמ ענמנ אוה רשאכ ,םירטושהמ חונמה תוקחרתה ווהמ ,ריוואב יריהו הרהזאה העבק ררעב הטלחהה ?הפיקת תארקל הנכה וא הגיסנ ה ” חונמה יכ תוטשפב גוסנ אל ורבחש רובסל העט הרויה רטושה םאה איה תפסונ הלאש .” תוארל לוכי היה אל אוה יכ עבקנש העש ,תידיימ וא תישממ םייח תנכסב יוצמ רטושה בישמה( רטושה ורבח תא 5 ףיעסב( יריה תעב ) 57 םג .)ש”מעויה תבושתל החנהב תוציחנה תודוסי לש םתומייקתה תא ןוחבלמ הענמנ ררעב הטלחהה ,הנכס התייהש תלוחת רשאכ ,תודוסי השיש ךותמ דבלב דחא דוסי אוה הנכסה יאנת .לשמל ,תויתדימהו יריה תויתדימו תוציחנ ןיינעל תולאש תוררועתמ .הילאמ הרורב הניא תודוסיה רתי ל .תירשפאה הנכסה לורטנ םשל עצובש רבעל אלו ןוילע ףוג גלפ רבעל ירי םאה ,לשמ פ”ע :וושה( תיתדימ וא תיחרכה הבוגת הווהמ םיילגרה 298/88 לארשי תנידמ ‘נ וטיוט , (דמ ד”פ 1) 151 , 155 ( 1989 .)) תוארל לוכי היה ןכא הרויה רטושה ,יריה עוציב תעב םא ףיעס( הלעמו ויכרבמ קר חונמה תא 42 ל אוה עודמ ,)ש”מעויה תבושתל ןוויכל הרי א ,דגנמו( םייכרבה ףיעסב ש”מעויה תבושת ואר 42 לוכי “הטמל תצק” ןוויכה היפל , ןיינעב :וושהו( ?)חונמה לש ןותחתה ופוג גלפ ןוויכל עצוב יריהש דיעהל יחרזמ עבקנ , ” יכ לוכי אוה עוריאה תוביסנב חתמו ץחלב שח םא ףא יכ הארנו ןמוימ רטוש היה רערעמה אלב ,ענמיהל היה תורחא תוביטנרטלאב שומיש ידי לע שח התוא הנכסהמ ,דחוימב בר ישוק ינפב ודמעש ףא ןכתיי .חונמה ילגר רבעל ירי וא בכרה ילגלג רבעל ירי ןוגכ וינפב ודמעש הפקשנש הנכסה תא ןה תענומ התייה הלא םיעצמא תטיקנ ]…[ תופסונ הלועפ יכרד רערעמה ןהו חונמה לש ודיצמ רערעמל לוכיבכ ותומל םורגל אלב ,עוריאה תריזמ חונמה תוטלמיה תא חונמה לש ‘ספב ,םש( ” 13 ןותחתה קלחה ןוויכל הרי רטושה יכ תעבוק ררעב הטלחהה .)) קלחב יוצמה( חונמה לש וקפרמב הליחת עגפ רודכה לעופב ךא ,חונמה לש ופוג גלפ לש ףיעסב .חונמה לש ונתומל רדח םשמו )ןוילעה ופוג 8 עויה תבושתל הטלחהב ןכו( ש”מ בישמה הרי הז םירבד בצמב” יכ בתכנ )ררעב 3 תדדוב היירי ןותחתה קלחה ןוויכל לש ילאמשה קפרמה ךרד רדחש רודכהמ עגפנ חונמה .וינפל יולג היהש חונמה לש ופוג גלפ תיטפשמ תועמשמ שי םאה איה תפסונ תירשפא הלאש .”ץראה לע לפנו לאמש ןתומל הרואכל עצוב יריהש ךכל חונמה לחהש עגרמ ןכש ,רהמנ ףא אל םא ,ריהמ ןפואב ופלח יריל דעו הפיקתב כ- 13 דבלב תוינש ףקתומהמ שורדל ןיא יכ העבק הקיספה . פ”ע :לשמל ואר( ותפיקתל ןיתמהל 6392/07 לאקזחי ‘נ לארשי תנידמ ‘ספב , 9-6 קספל
59

נע תוביסנ .ינוציק ןפואב הריבס יתלב הנניא רטושה תעשרהל ריבס יוכיס ןיא היפל ונניי ןיינע לש ולאמ תונוש ינאלי’ג ןיינעמ שיקהל ןיא ךכשמו ינאלי’ג .ונניינעל

34 . ,דימת ךכ .ןידל הדמעהב רוביצל ןיינע שיש איה אצומה תדוקנ ,הריבע העצובשמ םדאב תוומל הרי רטוש ןהב תוביסנבו )תוומ( תילאטפ איה האצותהשכ יאדוו ךכ לש הכלהמב ןיינעב :וושה( ודיקפת חוכמ עציבש תוליעפ המחר ובא ד”גמה ומשאוה , ושה ונניינעבש דועב ,הכומנ הגרדב הריבעב לייחהו )ןידל דמעוה אל ללכ הרויה רט לע . ,תיתרטשמ תוליעפ תרגסמב םיליעפמ םהש חוכה תולבגמ לע רומשל דיפקהל םירטושה ףיעס :ואר( תוכמסמ וגרחי אלש ידכ 4 א”לשתה ,]שדח חסונ[ הרטשמה תדוקפל א – 1971 , ףיעס טרפבו 4 ()א(א 3 ” ויפל ,ל”נה הרטשמה תדוקפל )ב() ישממ ששח םייק יכ רטוש אצמ יגפל שוכרה וא שפנה תלצה ךרוצל אוה יאשר ,שוכרה וא שפנה ןוחטיבב הרומח הע – תושעל עוציב ךרוצל שוכר וא םדא יפלכ ריבס חוכב שמתשהלו ,ינויח ןפואב השורדה הלועפ לכ רומאכ הלועפ ” .דובכלו םייחל תוכזהו םדא ייח ךרעב הרכה ךותמ ,תאז .) הז ןיינעל םיפי ב ועבקנש םירבדה פ”ע 9878/09 אסומ ‘נ לארשי תנידמ ‘ספב , 29 ( 20.9.2010 🙂

חוכו תורמ לש רתויב תובחרנ תויוכמס הלביק הרטשמה” םיעגופו ,תוגהנתהה יללכ תא םירפמה הרבחה ינב יפלכ תינוטלשה תושרל ונתינ ,ךכ ךרוצל’ .יתרבחה רדסב ךכב שומישה .האילכו השינע ,טפשמ ,רצעמ ,הריקח תויוכמס חב ןמוט הלא תויוכמסב לאיצנטופ ,וביט םצעמ ,ובו טרפה לש דוסיה תויוכזב העיגפ – ,וקוסיעב ,ותוריחב לאיצנטופ … ודובכב ףא םימעפו ותויטרפב ,וניינקב תורמה חוכב שומישב ןומטה ,םדאה תויוכזב העיגפה תינדפק הרדגה בייחמ ,ילילפה ךילהה תרגסמב ינוטלשה יללכב ,ןכאו .ינוטלשה חוכב שומישה תולובג לש תכרעמ תינבומו תעמטומ ןוטלשה חוכב שומישה ( ‘ויתולבגמ תא הרידגמה ,םינוסיר זכרמה תשרפ ימדקאה ‘ספ , 5 תטפושה לש הניד קספל הי’צקורפ ‘א .) לש התבוחמש ,םדא תויוכזל יאכז הרבחה ינבמ דחא לכ םדבכל ,הרטשמה הז ללכבו ,הנידמה ( ףיעס ואר 11 ל קוח – ותוריחו םדאה דובכ :דוסי יאו ,) אלא םהב עוגפל ן תויוכזב העיגפ תורשפאמ רשא הדימה תומאל םאתהב טפשמב תויתדימ קרב ןורהאב ףיקמ ןויד ואר( תויתקוח ( היתולבגהו תיתקוחה תוכזב העיגפה 2010 .)) לש הלועפ וניאש ןפואבו קוחה רדגל ץוחמ הניהש לארשי תרטשמ ירטוש א העיגפ עוגפל הלולע ויתויוכזו םדאה דובכ תא םלוה השונ הב רוביצה ןומאבו הרטשמה דוקפתב ]…[ תורזגנ ןאכמ :תויתדימבו תוריבסב קוחה תרגסמב לועפל הרטשמה תובוח תרגסמב קרו ךא לועפל תביוחמ לארשי תרטשמ ,תישאר קוחה ]…[ . תינש תא ליעפהל לארשי תרטשמ לע , תויתקוח תויוכזב תועגופ רשא תויקוחה היתויוכמס
61
רוביצה סרטניא תא תרתוס הטלחהה

35 . שומיש לש “טושפ” הרקמב רבודמה ןיא וינפ לע יכ תדמלמ ןוטרסב הייפצה העיבתה תויושר לש לופיטה .שחרתה אוה הבש תנוכתמב ,תיממ חוכב הרואכל קדצומ ו הפדעה לש ןיע תיארמ רוציל לולע ונניינעב רוטפל היושע “תכרעמ”הש ןפואב ,הייטה יא תועצמאב םהישעמל תוירחאמ םירטוש – .םדא לש ותומ םרגנש יפ לע ףא ,ןידל הדמעה רפסמ תב איהש ,ררעב הטלחהה ונניינעבו( םיכשוממ םה םיכילהה רשאכ םג ,תאז ןיאש הנקסמה תא םיקזחמ ולא םילוקיש .)ותשגה רחאל םייתנש הנתינ ,דבלב םידומע רוגסל יא תועצמאב הז הרקמב טפשמה תיב תותלד תא – .ןידל הדמעה

רבד ףוס 36 . הטלחהב רבודמ יכ תדמלמ ררעב הטלחהב ולפנש םייוקילהו םימגפה תורבטצה ש”מעויה לע יכ עבקייש ךכ ,לבקתהל הריתעה ןיד .תוריבסה םחתממ תיתועמשמ הטוסה מכ ,חונמה לש ותומ תמירג ןיגב הרויה רטושה תא ןידל דימעהל תואקספב טרופ 25 ו- 31 טפושה ירבח לש ותעד תווחל ףפוקסורג ‘ע .

םיטפושה תועד בורב טלחוה ,ןכ לע רשא ףפוקסורג ‘ע ו ארק ‘ג ותעד דגנכ , טפושה לש תקלוחה גרבלוס ‘נ לע וצה תא ךופהל , – ל תורוהלו ,טלחומל יאנת ץעוי הלשממל יטפשמה קחצי רטושה תא ןידל דימעהל ל”ז ריח לש ותומל םרגש יריה ןיגב .

ולכוי אל וידעלבו ,קוחה תפיכא תויושר לש ןדוקפית ]…[ ןהיתומישמ תא אלמל תומילא תלעפהו חכב שומיש שרדנה ןמ הייטס ךות ודיקפת יולימ ךלהמב רטוש ידי לע תומדב עגופ רוביצה ןוחטבו רדסה םויקל הרטשמה לש ה רוביצה יניעב התימדתבו ‘ספב ,םש( ” 12 , 15-14 , ופסוה תושגדהה – .).ק.’ג
ט פ ו ש

ט פ ו ש ט פ ו ש ט פ ו ש _________________ 17048450_O20.docx צש ‘לט ,עדימ זכרמ 2703333 – 077 ,טנרטניא רתא ; l http://supreme.court.gov.i
תינ ן ,םויה כ”ט ( פ”שתה ירשתב 28.10.2019 .)
63
15. המדינה מצדדת בגרסת השוטרים לאירוע, ולפיה הם נתקלו במנוח באקראי, מחמת טעות בדרכם. היתקלותם היתה בעת שהסוואנה המשטרתית חלפה בסמוך למנוח; המנוח רץ לעברה כשהוא אוחז בסכין מטבח גדולה, וקורא קריאות ‘אללה אכבר’. גם העצור שישב באותה עת בסוואנה מסר, כי המנוח השמיע את הקריאות הללו. המנוח הלם בחלונות הסוואנה כשהוא אחוז טירוף, ולא נרתע גם כאשר נורו יריות באוויר. לשוטרים לא היתה ברירה, הם פרקו מהניידת, וניצבו במרחק של מטרים ספורים מהמנוח. משחשו כי חייהם בסכנה, ביקשו מהמנוח להשליך את הסכין שבידו; המנוח לא שעה לקריאות – ויצחק ירה לעברו כדור בודד. ניתוח סרטוני האבטחה מלמד, כי יצחק לא יכול היה לראות את השוטר לוי בעת הירי, וכי קיימת סבירות גבוהה לכך שהירי שביצע כוון “כלפי חלקו התחתון של המנוח”. המון זועם החל להתקהל במקום, ומחשש לעימות עם ההמון, פעלו אנשי הכוח כדי להעלות את המנוח במהירות האפשרית לסוואנה. לאחר שהועלה המנוח לסוואנה, נוצר קשר עם ניידת טיפול נמרץ כדי לתאם את העברתו לטיפול. אשר לעדויות שמסר העצור, כי השוטרים נהגו כלפי המנוח באלימות, משיבה המדינה שגרסאותיו מתפתחות ואינן עקביות. לגישת המדינה, הדוחות הרפואיים שהועברו למח”ש ביססו את גרסת השוטרים, כיוון שבגופו של המנוח לא נמצאו חבלות, לבד משפשופים שיש להניח כי נגרמו כתוצאה מנפילתו ומגריותו. המדינה מסיקה, כי פרישׂת הממצאים שנאספו ונחקרו על-ידי מח”ש מעלה שמח”ש ביצעה את עבודתה בצורה
מקיפה ויסודית, בטרם גיבשה את החלטתה.
16. משהוגש ערר ליועץ המשפטי לממשלה, נבחנו הטענות על-ידי מחלקת עררים בפרקליטות המדינה, והוכנה חוות דעת שהועברה לעיונו של פרקליט המדינה. בהמשך הועברה חוות הדעת אל היועץ המשפטי לממשלה אשר בחן את הדברים והגיע למסקנה, כי אין מקום לסטות מן ההחלטה שנתקבלה על-ידי מח”ש. לאחר שהוצא צו על-תנאי בתיק, התקיימו שתי ישיבות נוספות בראשות היועץ המשפטי לממשלה, ובהשתתפות פרקליט המדינה, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (פלילי), המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ניהול ותפקידים מיוחדים), המשנה לפרקליט המדינה (תפקידים מיוחדים), מנהלת מח”ש ומנהל מחלקת הבג”צים. במהלך אותן ישיבות נבחן פעם נוספת אירוע הירי, ואופן הטיפול בו. המדינה טוענת כי ההחלטה שלא להעמיד לדין פלילי את השוטרים המעורבים באירוע נתקבלה לאחר בדיקות מעמיקות, ומשכך – אין כל הצדקה להתערב בה. “החלטה בדבר העמדתו של אדם לדין פלילי, מסורה ליועץ המשפטי לממשלה, או למי שהסמיך לשם כך. סמכות זו היא בלב סמכויותיו של היועץ המשפטי לממשלה” (סעיף 33 לתשובה לצו על-תנאי).

מח”ש וחוות דעתה של מחלקת עררים – שקל ובדק, לבסוף הכריע, כי דין הערר להידחות. החלטת היועץ המשפטי לממשלה ניתנה רק בחלוף שנתיים, על כך יש להצר, אך לגופה – מנומקת ומשכנעת. היועץ המשפטי לממשלה סקר את פרטי האירוע, השתלשלותו ונסיבותיו, וקבע כי יש להותיר את החלטת מח”ש על מכונה: “מניתוח כלל חומר הראיות שנאסף, לא נמצא אשם פלילי בהתנהלות השוטר היורה, שפעל בדוחק השעה, בסיטואציה מורכבת, ואשר קיבל החלטה מהירה באירוע מתגלגל שארך שניות ספורות ואשר העמיד את השוטרים בסכנת חיים ממשית. כן לא נמצאה תשתית ראייתית לטענה כי השוטרים בדו ראיות ושיבשו את החקירה”. היועץ הוסיף וקבע, כי לא נפל פגם בהתנהלות המשיבים 7 – 3 אף לאחר שהמנוח נורה ונפל ארצה: “כן עולה מחומר הראיות כי בנסיבות העניין, אין באופן שבו העלו השוטרים את המנוח אל הניידת כדי להקים נגדם אחריות בפלילים. מחומר הראיות עולה בעניין זה, כי השוטרים נדרשו לפנות את המנוח באופן דחוף, תוך נסיגה מקהל שנאסף במקום. המנוח לא דימם (דימום חיצוני) משמעותי, ומטרת השוטרים הייתה לחבור מהר ככל האפשר לצוות רפואי, על מנת להעניק לו טיפול. כמו כן, לא נמצאו ראיות כלשהן לטענות שעלו בערר לפיהן השוטרים התעללו במנוח בעת היותו בניידת”. נמצאנו למדים, כי היועץ המשפטי לממשלה נתן דעתו על הטענות שטען העותו בעור, בחן אותן אחת לאחת, ובתום הבירור המעמיק שעשה, קבע כי התנהלות המשיבים 7 – 3, בשלביו השונים של האירוע, אינה מצדיקה את העמדתם לדין פלילי.

20. זאת ועוד. כאמור, לאחר ששאלת העמדתם של המשיבים 7 – 3 לדין, נבחנה הן על-ידי מח”ש ופרקליט המדינה, הן על-ידי היועץ המשפטי לממשלה, התקיים דיון בעתירה שבסופו ניתן צו על-תנאי. בעקבותיו, שב היועץ המשפטי לממשלה ובחן את החלטתו, בפורום מקצועי בכיר ורחב אשר כלל בין היתר את פרקליט המדינה, משנים ליועץ המשפטי לממשלה ולפרקליט המדינה וגורמים מקצועיים נוספים במשרד המשפטים. הבירור התקיים במהלך שתי ישיבות, שבסופן הסיקו המשיבים 1 ו-2 וגורמי המקצוע, כי “מח”ש ביצעה פעולות חקירה רבות – מקיפות ומעמיקות – כדי להגיע לחקר האמת” (סעיף 21 לתשובה לצו על-תנאי).

21. הנה כי כן, שאלת העמדתם לדין של המשיבים 7 – 3 נבחנה חזור ובחון על כל צדדיה והיבטיה – פעם, פעמיים ושלוש. הגורמים המקצועיים האמונים על כך, נדרשו לחומרי החקירה השונים, ניתחו אותם, עיינו וליבנו; לבסוף התייצבה על-ידם התמונה העובדתית הבאה: ראשיתו של האירוע בהסתערות המנוח על הסוואנה המשטרתית, כשהוא אוחז בסכין וקורא קריאות “אללה אכבר’; יריות שנורו לאוויר על-ידי אחד השוטרים – לא הרתיעו אותו; בראותם כך, פרקו אנשי הכוח מהסוואנה, כיוונו את נשקיהם לעברו, ודרשו כי ישליך את הסכין שבידו. אף על-פי כן, נותר המנוח בשלו, כשהסכין בידו. בשלב זה, חשש יצחק לחייו של לוי, וירה כדור אחד לכיוון גופו של

לחזור למשהו ספיציפי?

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין של ישראל - מקום אחד לכל פס"ד של בתי המשפט הישראלי והמחוזות השונים

השאר תגובה

רוצים לקבל עדכון לגבי פסקי דין חדשים שעולים לאתר?

בשליחה הינך מאשר שאנו יכולים לשלוח לך מידע שיווקי / פרסומי

המעורבים בפסק הדין 

באיזה תאריך פסק הדין פורסם?

מהו זמן פרסום פסק הדין?

error: תוכן זה מוגן !!