יואל שאול וגלית שאול נגד חברת ניידלי תקשורת בע”מ והיועץ המשפטי לממשלה ובקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי ובתל אביב-יפו מיום 16 ובקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו מיום ו2012 בע”א 35757 ובקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו מיום 1 . 2012 בע”א 35757- ו10 ו16 ובקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו מיום 1 . 2012 בע”א 35757- 10 – 16שניתן ועל-ידי כבוד סגני הנשיא יי שנלר, קי ורדי והשופטת ע’ רביד ותאריך הישיבה וכייב בחשון התשייף ו(2019) ובשם המבקשים ועו”ד אורה בר-גיל, עו”ד פנינה בכר ועו”ד אורטל אייזנברג ובשם המשיבה 1 ועו”ד חיים בן יעקב, עו”ד יהושע הגלר ובשם המשיב 2 וערייד שרון מן אורין ופסק-דין והשופטת ד’ ברק-ארז ופרסום שנעשה ברשת החברתית פייסבוק (Facebook) זוכה ל”שיתוף” (Share) ואו לסימון הידוע כ”לייק” (Like). באותם מקרים שבהם הפרסום המקורי עלה כדי לשון והרע, האם ה”הדהוד” הנוסף שלו בדרך של שיתוף או סימון לייק משמש בסיס לתביעת ונזיקין ? במילים אחרות, האם פעולות השיתוף והלייק עולות כדי “פרסום” כמובנו בסעיף ו2 לחוק איסור לשון הרע, התשכ”ה-1965 (להלן: חוק איסור לשון הרע או החוק)? זוהי ובתמצית, השאלה שעמדה במרכז ההליך שבפנינו.

לא מצאת פסק דין שחיפשת? ניתן לעשות חיפוש מתקדם ולמצא את כל רשימת פסקי הדין!

בבית המשפט העליון

רע”א 1239/ 19

לפני:

כבוד השופטת ד’ ברק-ארז כבוד השופט מ’ מזוז כבוד השופטת י’ וילנר

המבקשים:

1. יואל שאול 2. גלית שאול

המשיבים:

1. חברת ניידלי תקשורת בע”מ 2. היועץ המשפטי לממשלה

בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו מיום 16.1.2012 בע”א 35757 – 10 – 16שניתן על-ידי כבוד סגני הנשיא יי שנלר, קי ורדי והשופטת ע’ רביד

תאריך הישיבה:

כייב בחשון התשייף

(2011.2019.)

בשם המבקשים:

עו”ד אורה בר-גיל, עו”ד פנינה בכר, עו”ד אורטל אייזנברג

בשם המשיבה 1:

עו”ד חיים בן יעקב, עו”ד יהושע הגלר

בשם המשיב 2:

ערייד שרון מן אורין

פסק-דין

השופטת ד’ ברק-ארז:

1. פרסום שנעשה ברשת החברתית פייסבוק (Facebook) זוכה ל”שיתוף” (Share) או לסימון הידוע כ”לייק” (Like). באותם מקרים שבהם הפרסום המקורי עלה כדי לשון הרע, האם ה”הדהוד” הנוסף שלו בדרך של שיתוף או סימון לייק משמש בסיס לתביעת נזיקין ? במילים אחרות, האם פעולות השיתוף והלייק עולות כדי “פרסום” כמובנו בסעיף 2 לחוק איסור לשון הרע, התשכ”ה-1965 (להלן: חוק איסור לשון הרע או החוק)? זוהי, בתמצית, השאלה שעמדה במרכז ההליך שבפנינו.

2. כבר עתה נציין כי ראינו מקום ליתן רשות ערעור ביחס לשאלה זו בלבד ולדון בבקשה כבערעור. על כן, המבקשים יכונו מעתה ואילך המערערים.

הסביבה הטכנולוגית: על פייסבוק, שיתוף ולייק

3. השאלות המשפטיות שהתעוררו בפנינו היו נטועות כולן באתגרים שמציבות אפשרויות טכנולוגיות חדשות בפני דיני לשון הרע המסורתיים. על כן, אקדים ואציג בקצרה את אפשרויות אלה, וליתר דיוק, את ערוצי הביטוי השכיחים ברשתות החברתיות בכלל, וברשת החברתית פייסבוק בפרט.

4. פייסבוק היא רשת חברתית מקוונת שבה יוצרים המשתמשים פרופילים אישיים. המשתמשים יכולים להתכתב באופן פרטי עם משתמשים אחרים, וכן לפרסם טקסטים, תמונות וסרטונים (במה שמכונה “פוסט”). כמו כן, הם יכולים להביע עמדתם בנוגע לפרסומים של משתמשים אחרים בדרכים שונות. ראשית, יש באפשרותם לפרסם תגובה (Comment), שהיא מענה לפרסום המקורי, ובתוכה אף “לתייג” (Tag) משתמשים אחרים. כמו כן, ביכולתם לעשות שימוש באחד הסימונים המבטאים את התחושה הכללית ביחס לפרסום כלשהו (Reactions). המוכר והוותיק מבין אלה הוא סימון הלייק, המעיד על אהדה או תמיכה בתוכן הכתוב (וידוע לעתים גם כ”חיבוב”). אפשרות נוספת היא לבצע שיתוף, כלומר להפיץ את הפרסום שאליו נחשף המשתמש למשתמשים נוספים בפייסבוק (בכפוף להגדרות הפרטיות של המפרסם המקורי), ואף – אם כי הדבר לא הכרחי – להוסיף לגביו התייחסות נפרדת בטקסט שנכתב על-ידי המשתף.

5. כאשר משתמש בפייסבוק נוקט באחת מהפעולות האמורות ביחס לפרסום מסוים, הדבר עשוי להוביל לחשיפתו בפני משתמשים המוגדרים כחבריו או עוקביו, או אף משתמשים נוספים, וזאת בהתאם לשיטת פעולתו של האלגוריתם הרלוונטי של הרשת החברתית. כמו כן, בכפוף להגדרות הפרטיות של הפרסום המקורי, משתמשים אלו יכולים לעיתים אף הם להגיב לו, לסמן לגביו לייק או לשתף אותו – וכך פעולותיהם חושפות את הפרסום המקורי גם בפני חבריהם שלהם.

6. להשלמת התמונה יצוין, מבלי לפרט, כי פעולות דומות לאלו שתוארו לעיל קיימות בהבדלים מסוימים ברשתות חברתיות נוספות מלבד פייסבוק. כך, למשל, הפעולה של “ציוץ חוזר” (Retweet) ברשת החברתית Twitter (להלן: טוויטר) מקבילה לפעולת השיתוף בפייסבוק, בעוד שניתן לראות בסימון של “לב” ברשת חברתית זו, כמו גם ברשת החברתית Instagram, כמקבילים לסימון לייק בפייסבוק.

32 . יכ םינעוט םירערעמה ,רבד לש ורקיעב הנכ לע דומעל ףיסות םא העיבקה
ה תלועפש ףותיש ערה ןושל רוסיא קוח יפל םוסרפ הווהמ , ויהי קובסייפב םישמתשמה
היושע םעפ אל” רשא “תיארקא טעמכ” הלועפ לש העוציב תעב תועיבתל םיפושח
.”תעד לוקיש תלעפה אללו תעדה חסיהב תושעיהל םירערעמה יכ םישיגדמ וז העיבק
מתשמה לש בחרה םיאליגה חווט ןובשחב אבומ רשאכ רתוי דוע תישקומ תשרב םיש
.תיתרבחה

33 . םירערעמה לע קדצומ ,תירוביצ האחמב ורקיעש ,םניינעב יכ םינעוטו םיפיסומ
.םוסרפה דוסי םייקתה אלש עובקל המכו המכ תחא םירערעמה ירעפ תא םג םישיגדמ
ןעטנש תולועפה ןיב סחיה תאו הבישמה ןיבל םניב תוחוכה יכ תיתרבחה תשרב ועציב
נש הובגה םוכסה ןיבל הליחת םהמ עבת . םתטישל דיעמ הז םוכס , לש התילכתש ךכ לע
.ןומוקמה דגנ םייתרוקיב תולוק קיתשהל איה העיבתה

34 . ,תאז תמועל תרשפאמ הניא ערה ןושל רוסיא קוח לש ונושל יכ תנעוט הבישמה
לועפב תוארל אלש תוארוהל ןתניתש תרחא תונשרפ לכ יכו ,םוסרפכ קובסייפב ףותישה ת
אהת קוחה טפשמה תיב עיגה הילאש האצותה יכ ןעטנ ןכ .”תיטופיש הקיקח” רדגב
ב תנמתסמה המגמה םע תבשייתמ ףא איה יכו ,היוצרה האצותה םג איה יזוחמה תוטיש
ב תורחא טפשמ הפישחה תא חרכהב הריבגמ ףותישה תלועפ יכ השיגדמ הבישמה .םלוע
יכו ,ערה ןושל הווהמה םוסרפל קיע תא הווהתש איה םיתעל העיגפה ר םוסרפה אשומב .
אופא תנעוט הבישמה הקדצה לכ ןיא יכ ףרוג ןפואב רוטפל רוסיא קוח יפל תוירחאמ
ערה ןושל תונשרפה ,הירבדל .קובסייפב םימוסרפ ףתשל לעפש ימ תא טפשמה תיבש
תנמ לע הקיפסמ קוחב תועובקה תולקההו תונגהה ,תויוניסחה ןיינעל ץמיא יזוחמה
אמ ששחה םע דדומתהל .תויתרבחה תותשרב יוטיבה שפוח לע ןנצמ טקפ הבישמה
ולכוי טפשמה יתב ,הקתשה תועיבתב ןניקסעשכ טרפבו ,םימיאתמה םירקמב יכ הפיסומ
םיעבותה תא בייחל ףא .תואצוהב

35 . הלשממל יטפשמה ץעויה יכ עידוהש , ךילהב םג קלח לוטילו ךישמהל ותנווכב
ןנד , רוזחל שקיב לע תינורקעה ותדמע הגצוהש יפכ .יזוחמה טפשמה תיב ינפב

36 . :תומדוקה תואכרעה תא התחנהש וזמ הנוש הניא ונינפבש ןוידל אצומה תדוקנ
לח ערה ןושל רוסיא קוח םג םימוסרפ לע טנרטניאה תשרב . ,םירבדה חתפב רומאכ ,ןכא

יניד ןושל ערה ה תריזו תותשר תויתרבחה

הערכהו ןויד

ה הלעמל ינפל קקחנ קוח וינה ןדיע לש תויובכרומהש ילבמ ,םינש לבוימ – הידמ דגנ ויה
קקוחמה לש ויניע ,םלוא . סחייתה רבכ הז טפשמ תיב הבש ךכל יניד לש יואר ןוכדע רדע
,ערה ןושל םימוסרפ לע םליחהל שי תשרב םייונישב םיבייחתמה , אלו לש המויק חינהל
ןיינע :ואר( הנוקל רומ , ‘מעב 697 .) ,תאז םע וז הלחה תהל הכירצ רתיה ןיב בשח
תויתרבח תותשרש ךכל תעדה תא תתל שי ,ךכ .טנרטניאה תשר לש םינושה םינייפאמב
‘מעב ,םש( תינרדומ “ריעה רכיכ” ןיעמ ,תועדו עדימ לש תיזכרמ הריז תויהל וכפה 694 ;
א”ב 1806/19 תדעו תוריחבה תיזכרמה תסנכל ה- 21 נ ‘ ףיסכ הקספ , 42 לש הניד קספל
האישנה א ‘ תויח ( 187.2019. קולחל תרשפאמ תיתרבחה תשרה לש תושיגנהו תונימזה .))
ללכל םימוסרפ לש םתצופת תא ביחרהל ןכו תולק רתיב תונוש תועד עיבהלו עדימ
קרב הנפד :לשמל ואר( רבעב רשאמ הנושב ,שממ לש םיבאשמ תעקשה אלל רוביצה
יעצמאל השיגה שפוח” )זרא( – תרושקתה – חתב םיסרטניא ןוזיא שפוחל תוכזה ימו –
“יוטיב ינויע טפשמ בי 183 ( 1987 תורשפאה ןתמ םהבו ,םיבר תונורתי ,ןבומכ ,ךכב שי .))
ןיינע :ואר( תינוטלש תוברעתה וא םימסח אלל יוטיבה שפוחל ותוכז תא שממל םדא לכל
רומ ‘מעב , 694 יליזרב ןירק :ואר ןכ . – ןיימודמהו ישעמה יוטיבה שפוח” יליזרב דגו ןוהנ
ניאב טנרט – “הרוזנצה לש תשדוחמה התדלוהו התולטב לע טקש , םירבדמ ! תוברתה
תיטפשמה לש שפוח יוטיבה לארשיב 483,491-486 ( 2006 לע תולבגמה רדעיה ,ןכ ומכ .))
ל ליבומ תיתרבחה תשרב םוסרפה יטנרהניא תולוק יוביר תועדה קוש תא הרפמש ןפואב
רשפאמו םישמתשמל ביגהל םינכת לע תוריהמב לעש – םהב םיעגופ ןעטנה יפ הפורתה”(
עגופה רובידל – ( “ףסונ רוביד איה א”ער 10520/03 רנקנד ‘נ ריבג ןב הקספ , 17 קספל
טפושה לש וניד א ‘ ןילביר ( 1211.2006. :םג ואר .) םיאנג , רצינמרק רונשו ‘מעב , 253-
251 .)

37 . הברמל ,םינייפאמה םימיוסמ תונורסחב םג ריכהל שי ,תאז דצל חישה תא ,רעצה
םג תרשפאמ תיתרבחה הידמה לש תונימזהו תושיגנה ,ךכ .תחא אל תויתרבחה תותשרב
“( העטמו בזוכ עדימ ,האנשו התסה ימוסרפ לש הבחרו הריהמ הצפה Fake News וא )”
:ואר( םישיפכמו םיינעגופ םימוסרפ גב “ץ 2996/17 ןוגרא םיאנותיעה לארשיב – תורדתסה
םידבועה תיללכה השדחה נ ‘ שאר הלשממה הקספ , 3 טפושה לש וניד קספל מ ‘ זוזמ
( 231.2019. ןיינע :ןלהל( ) ןוגרא םיאנותיעה םג תרשפאמ תילטיגידה המרופטלפה .))
יב לש םיטקא תולק רתיב עצבל וּ “( ש Shaming :ואר( תויוצר חרכהב ןניאש תוביסנב )”
“?חצנל שויב” איבל לכימ םיטפשמ טמ 439 ( 2019 שה ןייצש יפכ .)) טפו י ‘ תימע :

” ,ערה ןושל רוסיא ינפמ קובסייפב םוסרפל תוניסח ןתמ
תיטנמור השיג תפקשמ – קושה רכיכ יפלכ והשמ
.היעבצו היתוחיר ,הב תררושה הלומהה לע תילאוטריוה
קובסייפה תריז יבגל שקבמה חוכ אב לש ותשיג תלבק
קושה רכיכש םוקמבו ,ןסרה לש תטלחומ הרתה העמשמ

38 . םא ותלוחת ןפואל תעגונה הערכה לכ ,ןכ תונוש תויואטבתה לע קוחה לש
כורכ תויתרבחה תותשרב תאז .”תורודה רעפ” לע רשגל דעונש ,ינשרפ ץמאמב העבטמ ה
,ערה ןושל רוסיא קוח לש ותילכת שומימ ןיב הנוכנה ןוזיאה תדוקנ לע רומשל ןויסינב
,דגנמ םיבצינה לקשמה ידבכ םיירוביצה םיסרטניאה ןיבל יוטיבה שפוח ןבומכ םשארבו
– פ”ע( היטרקומדה לש “השפנ רופיצ” עודיכ אוהש 255/68 תנידמ לארשי נ ‘ ןב השמ ,
בכ ד”פ (2 ) 427,435 ( 1968 )) . תונשרפמ ענמיהלו תוריהז הנשמ טוקנל שי ,םאתהב
ואר( טנרטניאה תשרב תישפוחו תימיטיגל תואטבתה ינפמ עיתרמה ןנצמ טקפא רצייתש
ןיינע :לשמל ןמלדונ הקספב , 62 ןיינע :וושהו ואר ןכ . ןוגרא םיאנותיעה הקספב , 4 קספל
.)יניד

39 . הליעה רושימ ,תישאר .ןוידה לש םירושימ ינש ןיב ןיחבהל שקבא ,הז רשקהב
– תונגהה רושימ ,תינש ?”םוסרפ” ידכ תולוע תויתרבחה תותשרב תולועפ וליא – םא םג
תא יתילכת ןפואב שרפל שי דציכ ,קוחב םנבומכ םימוסרפ ןה ןקלח וא הלא תולועפ
תועובקה תויוניסחהו תונגהה לש ןתלוחת ?ןהילא סחיב קוחב

40 . קובסייפ ,םירבדה חתפב רומאכ – תורחא תויתרבח תותשר ומכ – תרשפאמ
םוסרפ ידכ תולוע ןהיניבמ וליא ןוחבל אופא שגינ .תונוש תולועפ עצבל הב םישמתשמל
.ערה ןושל רוסיא קוח לש ונבומב

41 . ףיעסב העיפומה םוסרפ חנומל הרדגהה ,ללככ 2 איה ערה ןושל רוסיא קוחל
הבחר ו ב השענש םוסרפל תוסחייתה הבוחב תנמוט םיכרד תובר – מ לחה םיכרד
תרוסמ” לעב םוסרפ לש “תוי – ךרד ,סופדב וא בתכב ,הפ רתוי םיטשפומ םיעצמא ,רויצ לש
ב הלכו ,לילצו העונת ” רחא יעצמא לכ ” ףיעס( 2 ףיעס יפל .)קוחל )א( 2 ,קוחל )ב( ךרוצל
“םוסרפ” הרדגהה דחא םדאל העיגה ערה ןושלש ךכב יד דבלמ ןהבש תוביסנב( עגפנה

תולועפ וליא :ןושארה רושימה תויתרבחה תותשרב תולוע ?קוחה לש ונבומב “םוסרפ” ידכ

םיחרפ ףלאב ףצות אקווד לולע ,יוטיבה שפוח לש
םהיתודג לע ולעש ןיכפושה ימ לש דבכה חוחינה
לולכמ לע ,ערה ןושל רוסיא .חישה לע טלתשהל
ותמאתהו לכשומה ומושיי ךות ,ובש תונגההו תויוניסחה
ינרדומה ןדיעל – תריזבו םוסרפה ביטב תובשחתהה ללוכ
“רסמה אוה םוידמה” תניחבב םוסרפה – זאל ידכ וב שי ן
םתלוכרמש ,םירחא ןיבל קושה רכיכב םיחרפה ירכומ ןיב
ללחה תא אלמל םישקבמ םהלש בזכהו עלבה ירבדו הסג “
ןיינע( הנרס הקספ , 4 .)

התייה הליחתכלמ תדעוימ ל ותלוז םדא דוע ) ו , בתכש ךכב יד ,בתכב איה ערה ןושל רשאכ
הז יושע עגפנה תלוז רחא םדאל עיגהל היה .

42 . תביתכ לש הרישי הלועפ יכ קפס תויהל לוכי אל הקיספה תוחתפתה לש הז בלשב
היושע ןכ לעו ,קוחב ונבומכ םוסרפ ןכא איה תיתרבחה תשרב “טסופ” וא “סוטטס”
ושמ וב שיש לככ העיבתל הליע םיקהל ןיינע :ואר( ערה ןושל ם הנרס הקספב , 4 ואר ןכ .
)ש”ב( ש”מת :םיבר ינמ ,לשמל 21757-10-11 ינומלא ‘נ תינולפ ( 118.2013. )’יח( א”ע 😉
62613-09-16 הנדהוב ‘נ סוקרמ ( 193.2017. )’צנ( ש”מת 😉 18304-07-14 ב.ד ‘נ ק.ו
( 204.2014. :םג ואר .) רונשו רצינמרק ,םיאנג ‘מעב , 256-255 .) ונינפב תדדחתמה הלאשה
ועפל תעגונ יאמצעו שדח רסמ תורצוי ןניאש תול שו סחייתהל איה ןתרטמ רקיע ל ןכות
תשרב רחא שמתשמ ידי לע םסרופש ותוא דהדהל וא כמו , הערכהב הכורכה תובכרומה ןא
ןהיבגל . ש םגה יכ רעוי לע ונינפבש ךילהב םיגישמ םניא םירערעמה םירבדה עבטמ
תוארל ןיאש העיבקה לועפב קייל לש ה יפל םוסרפכ ל ,ערה ןושל רוסיא קוח רוטפנ א
לש התועמשמב ןוידה ןיבל הז אשונ ןיב הקיזה לשב ןה תאז .ךכל תוסחייתהמ ונמצע
תלועפ ףותישה לע ןוידה תוכלשה חכונל ןהו , תותשרב תוליבקמ תולועפ לש ןניינע
תורחא תויתרבח .

43 . ותדמעב הגצוהש תונשרפה תא ץמאל םוקמ שי יכ הרובס ינא ,רבד לש ורקיעב
ןיב ןיחבהל שי היפל ,יזוחמה טפשמה תיב לש וניד קספב םג הלבקתה רשאו ,ץעויה לש
הנושארה קר יכ עובקלו )םימוד “השוחת” ינומיס וא( קיילה ןומיס ןיבל ףותישה תלועפ
ןושל רוסיא קוחב ונבומכ םוסרפ ידכ הלוע .ערה

44 . יכ ןייצל יואר ,קוחה ןושל תניחבמ קרפ ג’ ערה ןושל רוסיא קוחל – וניינעש
ב םימוסרפ םירתומ , תונגה ולקהו ת – תוסחייתה ללוכ םירזוח םימוסרפל םג אלא םניאש ,
ףיעס ,ךכ .ןכל םדוק ומסרופש םירבד לע הרזח 13 ( 11 קינעמ ערה ןושל רוסיא קוחל )
םסרופש המ רבד לע ומוסרפב רזחש ימל הז קוח יפל ילילפ וא יחרזא ךילהמ תוניסח
ומכ .קוחה לש ותלוחתמ ןמצעלשכ תורוטפה תוביסנב ןכל םדוק ףיעס ,ןכ 19 (1 קוחל )
קסופה טפשמה תיבל רשפאמ ערה ןושל”ש הדבועה תא עבתנה תבוטל לוקשל םייוציפ
עבתנה[ אוהו ,רמאנ רבכש המ לע הרזח אלא התיה אל – ‘א ‘ב ‘ד וילעש רוקמה תא בקנ ]
הרזח רדגב אוה ומוסרפש ימל הלקה וא תוניסח קינעהל קקוחמה לש ותריחב .”ךמתסה
לש םניינעב םג לוחל דעונ קוחה יכ הילאמ העימשמ םדוק םוסרפ לע םניאש םימוסרפ
.”םיירוקמ” ,תאז דצל אצומ תחנה תפסונ ףיעסב תפקתשמה 19 (1 העיגפהש איה קוחל )
ןפואב הנטק איה ירוקמה םוסרפה םרגש העיגפה לע םיפיסומ ולא םימוסרפש תפסונה
.תתחפומ היצקנס הקידצמ ךכיפלו ,יסחי

45 . גצוי רשא יתלוועה םוסרפה לש “קתוע” ןיעמ תרצוי ףותישה תלועפ וירבחל וא
ףתשמה לש ויבקוע .תיתרבחה תשרב םיוסמ םוסרפ לע הרזח לש הלועפב אופא רבודמ
םיפסונ םישמתשמל ותוא תפשוחה – םיבקועה וא םירבחה תמישרב יוצמש ימ ,ללכ ךרדב
לש הלועפ יכ רמול ןתינ יללכ ןפואב .ירוקמה םוסרפל ופשחנ אל ילואש ,ףתשמה לש
מ םוסרפל תונקהל היושע ףותיש ותכיפהל םורתל ךכבו( הבר הדוהתו תבחרנ הצופת םיוס
ףתוש אלול לבקמ היהש המל רבעמ ,)”ילאריו”ל . טסופ לש םסרפמ יכ ןכתיי לשמל ךכ
ירוקמה םוסרפה ךכו ,םיבר םיבקוע וא םירבח לעב וניא ערה ןושל םושמ וב שיש םיוסמ
יבקוע לעב רחא שמתשמ רשאכ םלוא ,הבחר הצופתב ףשחיהל יופצ וניא ףתשמ םיבר ם
,עגפנה לש בוטה םשב העיגפה תא םיצעמש ןפואב הברהב ותצופת תא לידגמ אוה ותוא
רוסיא קוחב לדחמה תרירב יכ םג הז רשקהב רכזוי .הדימ התואב עגופ תוחפה לכל וא
ערה ןושל לש ץיפמו רכומ ,סיפדמ לע םג םוסרפל תוירחא תלטה איה ערה ןושל
א ועדי םהש לככ ,סופדב המסרופש ךות( ערה ןושל ליכמ םוסרפהש תעדל םהילע היה ו
ףיעס :ואר .תוחפ וא םוי םיעברא לש העפוה תורידת לעב ןותיע לש הגרחה 12 קוחל
רהנש ירוא ;ערה ןושל רוסיא יניד ןושל ערה 107-106 ( 1997 :ןלהל( ) רהנש ); ,םיאנג
רונשו רצינמרק ‘מעב , 288-287 םיכוותמ תוירחא לע :רשקהמ האצוה” איבל לכימ ;
“עדימ תונימז לע העפשהלו תינשמ הצפהל םינווקמ ירקחמ טפשמ אל 491,515-508
( 2018 .))

46 . תוארל השק ,דגנמ תריצי קייל ןומיסב ,ןכא .םהילע הרזחו םירבדה לש “קתוע”
וכדעל ליבומ תיתרבחה תשרה לש םתירוגלאה םיתעל םיפסונ םישמתשמ לש םנ תשרב
לש התושחרתה רבדב ה ,הלועפ צוי לעופכו א ךכמ םוסרפל םג םיפשחנ ולא םישמתשמ
אשומ ירוקמה קיילה ל ןיא הז םירבד בצמב ,םלוא . רמו שמתשמהש ומצע – אל רשא
ירוקמה םוסרפה לש קתוע רוציל שקיב – ולא םישמתשמ ינפב וילע רזוחש אוה , ךא אלא
ע ןיפיקעב עיפשמ תלועפ ל תיתרבחה תשרה לש םתירוגלאה יפל םוסרפהש השירדל(
:ואר ,יביטקא השעמב אטבתי קוחה רהנש ‘מעב , 87-86 ; םיאנג , רצינמרק רונשו ‘מעב ,
197-195 .) ןתינ םג םירבדה לע בושחל רשאכ :תיתרבחה תשרב תפסונ הלועפל האוושהב
המוד ןפואב ליבוי רבדהש ןכתיי ,ערה ןושל ליכמה םוסרפל הבוגת םסרפמ שמתשמ
שי יכ ריהנ הז הרקמב ,םלוא .םיפסונ םישמתשמל הבוגתה אשומ םוסרפה תפישחל
דקמתהל הבוגתה ןכותב לש שמתשמ ותוא אלו ב ה םצע הרזח לע םוסרפה ןפואב תישענה ,
ינכט .הליעפה ותוברועמ אלל ,

47 . תשרב ףותיש לש הלועפב ריכהל םוקמ שי יכ הנקסמל ליבומ הכ דע חותינה ,ןכא
םג תועיבת שיגהל היהי ןתינש ךכ ,ערה ןושל רוסיא קוח לש ונבומב םוסרפכ תיתרבחה
םסרפמה דגנ קר אלו ,םיפתשמ דגנכ .הבידה לש ירוקמה המכ לע דומעל יואר ,תאז דצל
ךכל ךשמהבו ,וז הרכהב יטנרהניא ןפואב םיכורכה תוששחו תויוגייתסה – םתועמשמ לע
.ןוידה לע םהיתוכלשהו

48 . ששח ינפמ ” העיבת תינררב ” – ןפואב ,תויהל יושע תיתרבחה תשרב טסופ
לע ףותישל אשומ ,ילאיצנטופ – חא םישמתשמ רופסניא ידי טסופש לשמל החנהב .םיר
לע ףתוש ערה ןושל םושמ וב שיש םיוסמ – דגנכ עגפנה רחבי דציכ ,םישמתשמ תואמ ידי
חוכב ןגוה יתלב שומישל ששח ררועתמ הז רשקהב ?העיבתה תא שיגהל םהמ ימ
העיבתה חוכשו םיעצמא ילעב םניאש םיפתשמ דגנ אקווד לשמל שגות וזש ךכ ,העיבתה
וחפל ,תויהל יושע םדגנ .רתוי יתועמשמ ,יטרואית ןפואב ת

49 . רשאכ לשמל( תוגירח תוביסנ רדעיהבו ליגרה הרקמב :ךכ רמול םג יואר
העיבתה יכ איה לדחמה תרירב ,)רותיאל ןתינ יתלב וא ימינונא אוה ירוקמה םסרפמה
דגנ לכ םדוק שגות שי .בוטה םשב העיגפה תא “ללוח”ש הז ותויהב ,ירוקמה םסרפמה
תא ידיימ ןפואב ריסהל וחוכבש הז אוה ירוקמה םסרפמהש ךכל תעדה תא תתל םג
םוסרפה – לע עיפשי רבדהש ילבמ ,ומעטמ ףותישה תא קוחמל קר לוכי ףתשמה ןכש
ועמה טסופה תא קחומ ירוקמה םסרפמה םא ,תאז תמועל .ירוקמה םוסרפה רסוי אוה ,לו
ךישמהל היהי ןתינ יכ םא( ותוא םיפתשמה םישמתשמה לש תונובשחהמ םג תיטמוטוא
דגנכ וא ,ףתשמ דגנכ קר העיבת תשגה .)”ךסמ םוליצ”ב דעות אוהש הרקמב וציפהל
היושע ,םירחאה ןיבל וניב שממ לש הנחבהל דוסי ןיא רשאכ םיבר ןיבמ םיוסמ ףתשמ
הרהזא רורמת ןיעמ םיקהל אופא תוארל היהי ןתינש תונחבה .עבותה יעינמל רשאב
מ ףותישל ופשחנש םיבקועה תומכ לשמל ןה ,תוצמל ילבמ ,תויטנוולרכ וא םיוס ותויה
תירוביצ תומד ףתשמה לש .

50 . ששח ינפמ תועיבת הקתשה תימיטיגל תואטבתה יפלכ “ןנצמ טקפא” תורצויה –
רוסיא קוח ןיינעל םוסרפכ ףותישב הרכה ,רומאכ .קוחה תלוחת תא הביחרמ ערה ןושל
הבחרהב רבודמ ,תויתרבחה תותשרב םיפותיש לש ילאיצנטופה ףקיהה חכונל
ינפמ אליממ םייקה ששחה תא םיצעהל ידכ ךכב שי .יטרואית ןפואב תוחפל ,תיתועמשמ
.הקתשה תועיבת ןוגכ ,תוימיטיגל תויואטבתה יפלכ ןנצמ טקפא רוציל תולולעש תועיבת
שונה הנירטקודל האוושהב תאזו ,ונתקיספב הבחרהב ןודנ םרט הקתשה תועיבת לש א

תוששח ,תוינידמ ילוקיש :ינשה רושימה םהל הנעמהו

הנוכמה Strategic Lawsuits
( SLAPP ,יאקירמאה טפשמב הז ןיינעב תחתופמה G
EORGE
P
RING
& P
ENELOPE
C
ANAN
,
:ואר . Against Public Participation ךכב הרכה תמיי
ק ,תאז םע . ) SLAPP
S
: G
ETTING
S
UED
F
OR
S
PEAKING
O
UT
(1995) תרסח העיבת תליע ,םידדצה ןיב תוחוכ ירעפ ןוגכ
– העיבת לש םימיוסמ םינייפאמש וא ירוביצ ןיינע םהב שיש םימוסרפ תפיקתו ךרפומ העיבת םוכס ,תילובג וא דוסי
השגוהש העיבתב רבודמ יכ ששחה תא ררועל םייושע
– ירוביצ סרטניאל םיעגונש לבקל ןוצר לש עינממ אלו ,תימיטיגל תואטבתה תקתשה לש היואר אל הרטמל הרקיעב
😉
157.2015. ( לודחל וא תונויצ – וצרת םא ‘נ ןילי 2266/14 א”ע :ואר( העיגפ ןיגב הפורת קספל
7 הקספו תימ ע טפושה לש וניד קספל 45 הקספ , לאינד ‘ נ תינולפ 7426/14 א”ע ,
הנרס ןיינע 😉 105.2017. ( ‘י – ו ‘ג תואקספ , יול ‘ נ ירהד 2816/17 א”ער 😉 143.2016. ( יניד )ם
– י( א”ת :םג ואר ,תוינוידה תואכרעה לש תינכדעה ןתקיספמ תואמגודל . 7 הקספב )ת”פ( א”ת 😉
235.2017. ( 39 הקספ , טיירפא ‘ נ מ” עב סרוטומוטוא ‘ ל ‘ ב 17461-09-15 הצעומ
35337-04-15 )’שא( א”ת 😉 85.2018. ( סמש ‘ נ מ” עב לארשי ובגוב 12217-12-16 ,
םיאנג :ואר ןכ .) 75.2019. ( 39-37 תואקספ , ימוקמ ןותיע רוקמה ‘ נ היבוט ראב תירוזא ךות תושעיהל הכירצ הבידה יניד תולובג לש הבחרה לכ .)
459-457 ‘מעב , רונשו רצינמרק .וז היגוסל םג תושיגרו תועדומ

51 לאיצנטופ שי תיתרבחה תשרב טסופ לכל ,רומאכ
– טפשמה יתב תפצה ינפמ ששח . .רתויב הנימזו השיגנ איה םוסרפה תלוכיו ,תדלקמה לע הלק דיה ,ףסונב .םוצע ףותיש
תוכלשהל חרכהב םיעדומ םניא תיתרבחה תשרב םיבר םישמתשמ ,םירערעמה ונעטש יפכ
תאזו ,יבגא יד ןפואב ףותיש עצבל םייושעו
טסופ ףותישל תויהל תולולעש תויטפשמה םינייפאמ .תועדומ חול לע וא ןותיעב לשמל ,בתכב השענש “יתרוסמ” םוסרפמ הנושב
תפצהו ילאיצנטופה םיעבתנה לגעמ לש תיתועמשמ הבחרה ינפמ ששח םיררועמ הלא
א”ע :וושהו ואר( ילובג יפוא תולעב תועיבתב וא קרס תועיבתב רתיה ןיב ,טפשמה יתב
קרס יכילה” םע
– רב השמ 😉 2008 ( 835,806 ) 3 (בס ד”פ , לארשי תנידמ ‘ נ יקיווש 9466/05 .))
2007 ( 188-187,135 ו טפשמ
ילע “םייחרזא

52 . יוצמ ליעל וגצוהש תוששחל ירקיעה הנעמה יכ הרובס ינא ,ןלהל טרופיש יפכ
תולקההו תונגהה תומדב ,ערה ןושל רוסיא קוח ךותב םינבומה “םינזאמ” םינונגנמב
ינוציח ןונגנמב םג ומכ ,וב תועובקה – הערל שומיש רוסיא לש תיללכה הנירטקודה
ה םע םג דחא הנקב הלוע וז השיג .טפשמ יכילהב לע העצוהש הדמע – יטפשמה ץעויה ידי
ץמאל שי יכ רומאכ רבסש ,הלשממל הביחרמ תונשרפ סחיב תולקהלו תונגהל ,תויוניסחל
.תויתרבחה תותשרב םייוטיב ופתישש ימ לש םתובח תא ומצמציש ךכ ,קוחב תויונמה

53 . בל םות רסח עבות ינפב ינויד םוסחמ תמקה – ,עודיכ טפשמה תיבל תינקומ תוכמס
טפשמ יכילהב הערל שומיש עונמל העובט א”ע( 2452/01 ןרוא נ ‘ לדגמ הרבח חוטיבל
עב מ” (חנ ד”פ , 1 ) 577,586-583 ( 2003 ‘ץיבוניבר הנרא 😉 – שומיש” ןמפרוד ןורודו יניע
טסופ ינויד לדומ ןיבש רעפה :יחרזאה ךילהב בל םות רסוחו הערל – גוציי לדומל ירסרבדא
“יתרוסמ רפס המלש ןיול 256 ( ,םיכרוע יניירק ליאכימו ןילביר רזעילא ,סינורג רשא
2013 ותילכתו ,ינוידה בלה םות תבוחמ רזגנ טפשמ יכילהב הערל שומיש לע רוסיאה .))
:הלופכ רושימב ירוביצה , ותרטמ רומשל לע תוניקתה רהוטהו לש ךילהה יטופישה
עונמלו לעבמ – ןיד שמתשהל הערל יתבב – טפשמה ךכבו עוגפל תטלשהב קדצ ; ו רושימב
יטרפה , ותרטמ עונמל תואצות יתלב תונגוה ןיב ילעב – ןידה םיניידתמה ינפב יתב – טפשמה
א”שב :ואר( 6479/06 קנב טנוקסיד לארשיל עב מ” נ ‘ פנש הקספ , 5 ( 151.2007. א”ע 😉
8166/11 תרבח )קוריפב( מ”עב תועקשהו היינב ןבואר ילא נ ‘ הלא וינבו הרבח תינלבק ןיינבל
( 1972 ) עב מ” הקספ , 22 ( 124.2015. ומושייל םינוש םיינויד םילכ םינותנ טפשמה תיבל .))
תויהל לוכי הז ילכ .ףסה לע העיבת קוליס לש ילכה אוה םהמ דחאש ,רומאה רוסיאה לש
,ללככש רוכזל שי םלוא ,בל םות תורסח תועיבתב רבודמ ןהבש תוביסנב יתועמשמ
וריהז הנשמב תושעיהל ךירצ וז תוכמסב שומישה דבלב תאז תוקידצמ תוביסנה רשאכו ת
א”ע :ואר( 8184/12 זכרמ ינרות ימואל ע ר” נ ‘ ןלפק ( א”כ הקספ , 2810.2015. .))

54 . יפתשמ דגנכ תושגומה ערה ןושל תועיבת לש רשקהב וז הנירטקוד םשוית דציכ
?תיתרבחה תשרב ןכות רב טקנ עבותה םא לואשל שי ,ימדקמה בלשב ר הלועה ,הרתי תונ
ח ידכ תא עובתל ותריחבב ,בל םות רסו ה תשמ ף הפישחה ףקיה תא ןוחבל שי ,וז תרגסמב .
העיבתה השגוה וניגבש ףותישה לש הפישחה ףקיה לומל ירוקמה םוסרפה לש ףקתשמה(
)םיפותישהו םיקיילה תומכב ללככ יתלוועה םוסרפה יפתשמ רפסמ תא ןוחבל שי ןכ .
ומכ( ועבתנ אלש םיפתשמה תומכל סחיב ,ועבתנש םתוא לש הצופתה ףקיה תא םג
.)ועבתנ אלש םיפותיש ,רומאכ םינייפאמ דשח וררועיש עובתל הריחבה םצע םה
ריחב ,ןיפולחל וא ,ירקיעה םוסרפהמ ולוככ ובור עבנ םוסרפה ףקיה רשאכ םיפתשמ ה
םיעבתנה לש םפותיש בסהש תפסונה הצופתה רשאכ ,ופתישש םיבר ןיבמ םיטעמ עובתל
בצמב .ההובג הניא וא ףתשמה דגנכ ותעיבתב ןודל ינויד םוסחמ םוקיש לוכי ,אד ןוגכ םי
םימעט לע עיבצהל לכוי ודצמ עבותה יכ שגדוי .עובתל רחבש םידדובה םיפתשמה
ףתשמ עובתל רחבש ךכ לע עיבצהל תאז ללכבו ,תודושחכ תומדנה תוריחבב םידחוימ
לע( ירוקמ יתלווע םוסרפ םג ןכותה ףותישב ללכש םושמ םיוסמ וא ללמ תפסוה לש ךרד
.)השעש ףותישל רחא יוטיב םיעגונ םיוסמ ףתשמב הריחב ריבסהל םייושעש םימעט דוע
תומד אוה ףתשמהש ךכל וא ,ההוזמ יתלב וא ימינונא ירוקמה םוסרפה לש ותויהל
תצפהל יתועמשמ ןפואב םרת ךכו ,הבורמ הפישחל הכז ודי לע ףותישהש וא תירוביצ
תב העיגפלו ערה ןושל .עבו

55 . העיבת לש ףסה לע קוליסל השקב תלבקתמ םהבש םירקמב יכ ,ןייצל שי דוע
ענמנה ןמ אל ,טפשמ יכילהב הערל שומישל תרחא היצקידניא הלעמש וזכ וא תינררב
תואצוה תקיספש ךכב בשחתהב ,תאז .תומלוה טפשמ תואצוה םג עבותה לע ותשויש
ןיבל תואכרעל השיגה תוכז ןיב תנזאמ טפשמ תועיבת תעינמ םהבו ,םיידסומ םילוקיש
ץ”גב :ואר( בל םותב אלש ךילהב שומיש וא ךילהה לש דיבכמ לוהינ עונמל הפיאש ,קרס
891/05 הבונת זכרמ יפותיש קווישל תרצות תיאלקח לארשיב עב מ” נ ‘ תושרה תכמסומה
ןתמל אובי תונוישיר – דרשמ הישעתה רחסמהו (ס ד”פ , 1 ) 600 ( 2005 א”ער 😉 4370/07
ןרה נ ‘ תרבח יביתנ ןולייא עב מ” ( ד הקספ , 2011.2007. .))

56 . ה לש תיתילכת תונשרפ תונגה קוחב תועובקה – ה ץעויה גיצהש תיללכה הדמע
ל יטפשמה בל םישב תושעיהל הכירצ קוחב תועובקה תונגהה תונשרפ היפל ,הלשממ
יטנרטניא בחרמ םויקבש תובישחל םתוכז תא שממל םילוכי םישמתשמ ובש חותפ
סחייתהב רבד לש ורקיעב יתטישל םירומא םירבדה .יילע םג תלבוקמ ,יוטיבה שפוחל
ףיעסב העובקה בלה םות תנגהל 15 .קוחל

57 . ףיעס 15 ” יכ עבוק ערה ןושל רוסיא קוחל טפשמב ילילפ וא יחרזא לשב ןושל
ערה אהת תאז הנגה הבוט םא םשאנה וא עבתנה השע תא םוסרפה םותב בל לככ תאזו ,”
ףיעס .ףיעסב תויונמה תוביסנה תחא תמייקתמש 16 הז ןיינעב תוקזח עבוקו ףיסומ קוחל
– םא ,בל םותב השענ םוסרפהש הקזח ,תישאר עבתנה חיכוה תחאב םוסרפה תא השעש
ףיעסב תורומאה תוביסנה 15 תוביסנ ןתואב ריבסה םוחתמ גרח אל םוסרפהשו שו , ,תינ
םא ,בל םותב אלש השענ םוסרפהש הקזח רבדה םסרופש אל היה תמא , עבתנהו אל ןימאה
ותותימאב םא ; רבדה תמא היה אל םסרופש עבתנהו םיעצמא םוסרפה ינפל טקנ אל
אוה תמא םא חכוויהל םיריבס דעונ םוסרפה םא וא ; השמ הלודג הדימב עוגפל י התי
לע םינגומה םיכרעה תנגהל הריבס – יעס ידי ף 15 ןיינע :םג ואר( ןמלדונ תואקספ , 27-25 .)
אל םא ,בלה םות תא לולשל ידכ וב ןיא ,ומצעלשכ תמאה רדעיה” יכ ,רכזוי תאז םע
א”ע( “םיפסונ תודוסי ךכל ופרטצנ 723/74 תאצוה ןותע למשחה תרבח ‘נ מ”עב “ץראה”
מ”עב לארשיל (אל ד”פ , 2 ) 281,306 ( 1977 א”ע :םג ואר .) 6903/12 Canwest Global
Communications Corp נ ‘ רוזע הקספ , 49 ( 227.2015. א”ע 😉 844/12 בודנקלומ נ ‘ שורופ ,
הקספ 43 טפושה לש וניד קספל י ‘ רגיצנד ( 222.2017. ףיעס ,השעמל .)) 15 זכרמ קוחל
לבוקמה טפשמהמ תויתרוסמ תונגה יתש תונושה ויתוביסנב – תנגוה העד תעבה לע הנגה
גונה הנגהו :ואר( םוסרפה תיישעב הבוח וא סרטניא םייק םהבש םירקמל תע רהנש ‘מעב ,
250-249 .)

58 . ףיעסב תויונמה תוביסנה ללכ 15 ףותיש לש םיבצמל תויטנוולר תויהל תויושע
םיפיעס :ואר( בל םותב העד תעבה ןניינעש תונושה תוביסנה טרפבו ,תיתרבח תשרב
( םינטק 3)-(7 םיבצמב ,ןכ לע רתי .)) ירוקמה םוסרפה םהבש חישב היוצמה היגוסל עגונ
ירוביצה ,תירוביצ תובישח הל שיש וא הנגהל הבר תויטנוולר הנשי העובקה ףיעסב 15 (2 )
תירסומ הבוח לש המויק ,ךכ .םוסרפל תיתרבח וא תירסומ ,תיקוח הבוחל תעגונה ,קוחל
תולקמ םייניעב ןחבית םסרופ רבכש עדימ ףתשל תיתרבח וא – יא ןכש התדילב ןניקסע ן
הבוחה לומל הנוזיאו יוטיבה לש תקדקודמ הניחב תבייחמה ,ערה ןושל לש התורוהו
רבכ יוצמה תיתרבח תובישח לעב יוטיב לש ףותישב אלא ,ומסרפל תיתרבחהו תירסומה
תירוביצה הריפסב – ,ףסונב .ויתודוא ירוביצה ןוידב ףתתשהל וא ןויד ררועל הנווכ ךותמ
תויהל היושע תומיוסמ תוביסנב הנגהל תויטנוולר העובקה ףיעסב 15 (1) קוחל הניינעש ,
תוביסנה לע וא עגפנה םויק לע תעדל בייח היה אלו עדי אלש )ףתשמ ,וניינעב( עבתנב
.עגפנל התוסחייתה וא ערה ןושל תעמתשמ ןהמש

59 . םושמ וב שיש םיוסמ םוסרפ םהבש םירקמב יכ ריהבהל שי ,ףוסבל ערה ןושל
ףותישה תא הוולמה טסופב םוסרפה ןמ רורב ןפואב גייתסהו ףיסוה ףתשמה ךא ףתוש
ותוא הניג וא – ףיעסב העובקה הנגהה לוחת 15 ( 10 ” רשא םוסרפ הניינעש ,קוחל ) אל
השענ אלא ידכ תונגל וא שיחכהל ןושל ערה המסרופש םדוק ןכל .”

60 . ,וללה םירבדה דצב תנגה יכ תיצמתב ןיוצי ףיעסב העובקה םוסרפה תמא 14
ןודנה רשקהב תונוש תויובכרומ ררועל היושע קוחל . ךכ לע הדמע הקיספה ,עודיכ
ףיעס תרגסמב םוסרפה תותימא תנחבנ הילא סחיבש תמאהש 14 ,תחא תמא איה םאו
תעב התייהש יפכ תואיצמה תא תופקשמ ןניא ומסרופש תודבועה יכ ררבתמ דבעידב
עת אלש ירה ,םוסרפה וז הנגה םסרפמל דומ .”התעשל תמא” לש השיגהמ לידבהל ,תאזו(
:ואר ןיינע ןייד א”נד .) םות תנגהמ לידבהל ,רומאכ( וז הנגהב ןוידל אצומה תדוקנ יהוז
ותוא ןכות לכ יבגל הפיקמ הניחב םייקל תינדפק השירד ,ץעויה ןייצש יפכ ,ןכא .)בלה
הלועפה ןפואל תמאתומ חרכהב הניא הנגהה תלוחתל יאנתכ ףתשל שמתשמ רחוב
נ ,לשמל ,תויאנותיע תובתכ לש ףותיש ןהבש ,תויתרבחה תותשרב .הרגשבש ןיינעכ השע
.ךכל תומיאתמה תוביסנב ןחביהל ךרטצת דוע ,הניינעב ונעט אל םידדצהש ,וז היגוס

61 . םייוציפ תקיספב תולקה – רבע עבותה םא תא יתש ה תוכושמ תוראותמה ,ירק(
העיבתב רבודמ ןיא וא תינרטנק הניא תונגההמ תחא ףאו ינויד םוסחמ המיקמה תינררב
ה לש וניינעב הלח יעסב תויונמה תולקהה לש ןתלוחת ףקיה תא ןוחבל שי יזא ,)ףתשמ םיפ
19 (1 ,) 19 (2 ו ) – 19 (4) קוחל .ןיינעה תוביסנב רפסמ תויטנוולר תויהל תויושע הז ןיינעל
.ןלהל טרופמכ ,תולקה

62 . ףיעסב העובקה הלקהה 19 (1 קוחל ) – וז הלקה ,םוסרפ לע הרזחל תעגונ יפכו
בשחתהל יאשר אוה םייוציפ קוספל טפשמה תיב לש ואובב יכ תעבוק איה ,ןיוצ רבכש
“ש הדבועב עבתנה תבוטל ןושל ערה אל התיה אלא הרזח לע המ רבכש רמאנ , אוהו בקנ
תא רוקמה וילעש ךמתסה ותועמשמ ונניינעב המושיי .” קוספל הקדצה אהת יכ םייוציפ
תמועל ופקיה תניחבמ “םיששב לטב” אוהש ףותישב רבודמ ובש םוקמ ךומנה דצה לע
העודי הניא ירוקמה םסרפמה לש ותוהז םהבש םיבצמב ףא תאזו ,ירוקמה םוסרפה
)ונניינעבכ( . הרקמ תמועל ,תאז ףקיה תא יתועמשמ ןפואב ריבגהש אוה ףותישה ובש
וא הפישחה אוה יכ עובקל ןתינש ב םרת יתועמשמ ןפוא יאמצעו ל .עבותב העיגפ

63 . ףיעסב העובקה הלקהה 19 (2 קוחל ) – םג םוקמ תויהל יושע התחפהל ב םייוציפ
ףתישש ןכותה תותימאב ענכושמ היה ףתשמה םהבש םירקמב וקספייש ל םאתהב , ףיעס
19 (2 קוחל ) . המגודל , רשאכ לש ףותישב רבודמ וא יתרושקת ףוג לש רמאמ וא הבתכ
וא ,ימדקא טסופ יאנותיע לש יאקיטילופ וא .

64 . ףיעסב העובקה הלקהה 19 (4 קוחל ) – בשחתהל ןתינ יכ ראשה ןיב תעבוק וז הלקה
עבתנ תבוטל םייוציפה תקיספב םוסרפה קתוע לש ותצפה תקספהל םידעצ טקנ אוה םא ,
.ערה ןושל ליכמה ,ונניינעב א שרפל שי ףיעסב “םוסרפה קתוע” חנומה ת 19 (4 קוחל )
ףותישל עגונכ םוסרפה אלו ירוקמה םוסרפל ריסמ ףתשמה רשאכ ,ןכ לע .ומצע ומצעב
ולש ףותישה תא – יוצמ וניא ןבומכש ןיינע( רסוה אל ומצע ירוקמה םוסרפה םא םג
)ףתשמה לש ותטילשב – לש התלוחתב ריכהל םוקמ שי הלקהה .

65 . ןיא דחכל יכ םינונגנמה םירומאה םילולע תויהל םילבגומ תניחבמ ןייאל םתלוכי
תא ןיטולחל ה תותשרב םימוסרפ ןיגב תועיבת תשגהל תויהל תולולעש תוננצמה תוכלשה
תויתרבחה . לע המוש הז ןבומב םג תואכרעה תוינוידה ל תולג רע נ תו הנכסל לועפלו םישב
בל םייטנוולרה תוששחל . שי תווקל רחאלש ללסיתש דה ךר אשונב , םירבדה ורהבתי
ו םישמתשמ וחכוויי יכ תועיבת קרס תורסח םות בל ןתרטמש הקתשה ןניא תומיקמ דעס
עבותל תוקלוסמו לע ףסה . בושח ינויחו שה תותשר תויתרבחה וראשיי םוקמ ססות ללוכש
תעבה תועד תונווגמ , תואחמ , םיחוכיו םיפירח תורוקיבו תובקונ – תאזו םג לע ידי ןתצפה
לש לכ ולא תועצמאב תלועפ ףותישה . ומכ לכב רשקה רחא סחיב ינידל ןושל ערה –
הרטמה תדמועה דגנל וניניע איה רוגימ םייוטיבה םיינוציקה םיילילשהו םייוצמה ילושב
ה חיש , םניאש ימרות .ול םיקיזמ אלא ירוביצה ןוידל ם תאז דצל , בושח םג ריכזהל
השעמלש ןיטולחל שדח אוהש ששחב רבודמ ןיא . כ םש לכבש בחרמ חיש רחא הפוצמ

יכ םישנא חקיי ו תוירחא יתולועפל םה ענמייו ו הצפהמ לש תורימא תושיפכמ אלל סוסיב ,
ךכ םג תותשרב תויתרבחה .

66 . םעטה .יתאוושה ןויעל םג הרצקב הנפא הנומתה תמלשהלו םויס םרטב
ףאש הדבועב רושק ,ןוידל תיתשתה ןמ קלחכ אלו ,הז בלשב קר םירבדל תוסחייתהל
קיילו ףותיש לש תולועפל סחיב ערה ןושל יניד לש םתדמע תורחא טפשמ תוטישב
שב תאצמנ הנדוע תורחא תויתרבח תותשרב ןהיתוליבקמלו קובסייפב .םינוש שוביג יבל
תיפיצפסה היגוסב ןוידל ןירשימב םייטנוולר תורוקמל ונתוא ונפה אל םמצע םידדצה
ידכב אלש המודו ,ונחתפל החנוהש – תואכרעב אשונב תבייחמ הקיספ לש הרדעיה חכונ
ונתינש ןיד יקספ .ןהיתוקיספב ןייעל הטונ הז טפשמ תיבש טפשמ תוטיש לש תונוילע
לע – ויד תואכרע ידי לע אלא ,הדיחא המגמ לע םיעיבצמ םניא תורחא תוטישב תוינ
ו ,אסיג דחמ ,תיגולונכטה תוחתפתהה בצק תא תפקשמה תוטבלתה תא תושיג ילדבה
ןיב םייוארה םינוזיאל סחיב ה םשה לע הנגה ה ןיבל בוט ה יוטיבה שפוח לע הנגה , ךדיאמ
יסחי םצמוצמה( ןנויסינ תא גיצא הלא תויוגייתסהל ףופכב .אסיג תורחא תוטיש לש )ת
.הל תובורק תולאש םע וא ,ונינפבש הלאשה םע דדומתהל

67 . םתוחתפתהל תיזכרמ הריז ,ינקירמאה טפשמל היינפה הז רשקהבש ךכב חתפא
יתקיקח רדסהב בשחתהב ,ןוידל ירמגל הנוש אצומ תדוקנ לע תדמלמ ,טנרטניאה יניד לש
רפ ןיגב תוירחא ףרוג ןפואבו שארמ ללושכ שרופש תשרב רחא םדא לש םימוס
תוניסח הנקמה קוחה לש ותונשרפל סחיב תגהונה השיגל איה הנווכה .טנרטניאה
( תויטנרטניא “תומרופטלפ”ל הביד תועיבתמ Communications Decency Act of
1996,47 U.S.C. ףיעס .) 203 בשחמ יתורישב שמתשמ וא קפס” יכ עבוק הז קוחל
( “םייביטקארטניא Provider or user of an interactive computer service בשחיי אל )
שממ לש המורת ול שי ןכ םא אלא ,תאז .רחא םדא ידי לע םסרופש המ לש “םסרפמ”ל
רוקמב דעונו תויתרבחה תותשרה ןדיע םרט קקחנ קוחה .לוועמה םוסרפה תריציל
תושדח ירתא ומכ ,טנרטניאה םלועב רתוי “תויתרוסמ” ,תורחא תומרופטלפל ןהבש
:ואר( “םימורופ” ירתא וא םישלוג לש תובוגת תומסרפתמ Paul Ehrlich,
. 401 (2002) L.J . ECH T ERKELEY B, 17 230§ Communications Decency Act ןכ .
:ואר םיאנג , רצינמרק רונשו ‘מעב , 297-296 תונוש תואכרע תונורחאה םינשב ,םלוא .)
לש ןרשקהב םג ותלוחתב וריכה תירבה תוצראב לשמל ,ואר( תויתרבח תותשר : Roca
Labs Inc. v. Consumer Op. Corp., 140 F. Supp. 3d 1311 (M.D. Fla. 2015) םש ,
קפוסש ןכותל םוסרפב הנפהש רטיווטב שמתשמ יכ הדירולפ תנידמ לש טפשמה תיב עבק

יתאוושה טפשמ

“רזוח םוסרפ” לש םירחא םירשקהב ןכו )הביד תעיבתמ ןיסח רחא רתאב רחא םדא ידי לע
ב :לשמל ואר( תונוש תויטנרטניא תומרופטלפ Barrett v. Rosenthal , 146 P3.d 510
(Cal. 2006); Jones v. Dirty World Ent. Recordings LLC, 775 F3.d 398 (6th Cir.
2014 ). :ואר ,וז השיג לע תיתרוקיב הדמעל Benjamin Zipursky, Thinking in the
Box in Legal Scholarship: The Good Samaritan and Internet Libel, 66 J. LEGAL
EDUC. 55 (2016) .)

68 . ףותיש ועציבש ימ לש םתוירחאל תועגונה תולאש ?תורחא תוטיש רבדב המו
.םיבייחמ םימידקת הז ןיינעב ושבגתהש ילבמ יארקא ןפואב ךא ונודנ קובסייפב קיילו
תנשב ,לשמל ךכ 2017 קספ ךיריצב טפשמ תיבב ןתינ קייל ןיגב תוירחא ליטהש ןיד
( תוימשיטנא תודמע םדאל סחייש םוסרפל Geschafts-Nr. GG160246, May 2017 ,
לש וניינעב Kesller תוירחא ליטהל תורשפאה ינורקע ןפואב הרכוה ,םירחא םירקמב .)
ןיגב ReTweet ( יהלד לש הובגה טפשמה תיב לש ותדמע התייה וז .רטיווטב Delhi
High Court תנשב ןתינש ןיד קספב ) 2017 – Chadha v. State, Crl. M.C. No.
2570/2017 תנשב הקסואב יזוחמה טפשמה תיב לש ןיד קספב ןפיב ךכו , 2019 וניינעב(
לש Iwakami טפשמה תיב לש וניד קספב אוצמל ןתינ ונניינעל תיסחי הבורק תוסחייתה .)
וינ תייצניבורפב ןוילעה – הילרטסואב סלייו ‘תואס ( Bolton v. Stoltenberg [2018]
NSWSC 1518 םדא דגנכ הביד תעיבת רבעשל תימוקמ תושר שאר שיגה הרקמ ותואב .)
,ןכ ומכ .הב השענבו תימוקמה תושרב קסעש קובסייפ דומעב ודגנכ םיטסופ םסרפש
ל קייל הנמיס רשא תפסונ השא דגנכ השגוה העיבתה – 64 דומעב ומסרופש םיטסופהמ
הרקמב תוחפלו קייל ןמסל םירחא םישמתשמל הארק הבש הבוגת המסרפ םג דחא
וינ לש ןוילעה טפשמה תיב ,רבד לש ורקיעב .טסופל – קיילה תלועפ יכ עבק סלייו ‘תואס
תולעל לכות קייל לש הלועפ יכ ןיוצ ,תאז םע .העיבת הליע םיקהל הלוכי הניא המצעלשכ
ר תומייק ובש הרקמב העיבת תליע ססבמה “םוסרפ” ידכ וז הלועפש ךכל תוקיפסמ תויא
הרקמ ותואב .ירוקמה יתבידה םוסרפל םירחא םישמתשמ לש םביל תמושת תא התנפה
.העציבש קיילה תולועפ ןיגב הביוח אל הרומאה תעבתנה

69 . רתוי יללכ ןפואב םימיוסמ םירקמב ושרדנ תונוש טפשמ תוטיש יכ ןיוצי
ויתרבח תותשרב ערה ןושל תאצוה לש הינייפאמל ת – םימסרפמה לש הבוגת תוריהמ
ךכ .דועו )”י’גומיא”( םיילולימ אל םינמיסב בחרנ שומיש ,םירסמ לש הטילק תוריהמו
הילגנאב ערה ןושל תעיבת לש התלבקל סיסב שמיש ליפשמ “י’גומיא”ב שומיש ,לשמל
ןיינעב ןידה קספב McAlpine v. Bercow [2013] EWHC (QB) 1342 ( דוע ואר :
Nicole Pelletier, The Emoji That Cost $20,000: Triggering Liability for
Defamation on Social Media, 52 WASH. U. J. L. & POL’Y 227 (2016) ) תואיצמה .

יוניכל רטיווט ןיב גוזימ(
Twibel התכז ףא הניגב תועיבתו רטיווטב ערה ןושל תאצוה לש Ellyn M. Angelotti, Twibel Law: What Defamation and Its
:ואר . Libel ל- ).
Remedies Look Like in the Age of Twitter, 3 J. H
IGH
T
ECH
. L. 430 (2013)

70 . טפשמה תיב לש וניד קספב תפקתשמ ונינפבש ןוידה לש המילשמ הביטקפסרפ
היבמולוק שיטירב תייצניבורפ לש ןוילעה ןיינעב הדנקב Pritchard v. Van Nes 2016
BCSC 686 . ללכש קובסייפב טסופ המסרפש ימ דגנ ערה ןושל תעיבת השגוה הז הרקמב
ופב .תכסכוסמ התייה ומעש ןכש יפלכ ערה ןושל ןפואב ,תמסרפמה הנעט ירוקמה טס
תועצמאבש שוליבו בקעמ יעצמא ןיקתה ןכשה יכ ,ירקש ם ,התחפשמ ינב רחא בקוע אוה
השגוהש הבידה תעיבת .םיניטקה הידלי תוברל ףסונה קזנל םג הסחייתה תמסרפמה דגנ
םירחא םישמתשמ םעטמ תובר תובוגתל הכז הלש טסופהש הדבועה עקר לע םרגנש
ףא תומשאהה תאז תובקעבו ,”ליפודפ”כ רתיה ןיב ןכשה לא וסחייתה רשא ,קובסייפב
םייוציפה םוכס .הרומכ עבותה דבע ובש רפסה תיב להנמ לא ינורטקלא ראודב וחלשנ
אב קספנש לש םיפסונה הפישחהו “דוהדה”ה יקזנ תא ןובשחב אופא איבה הרקמ ותו
ןניקסע הבש היגוסהמ ארקיעמ הנוש הרקמב רבודמ ,תאז םע .םוסרפה – אוהש רחאמ
לש ףיקע “ףוקיש”ב ךא רבודמ ןכלו ,ודגנ השגוה העיבתהש ההוזמ ירוקמ םסרפמב קסוע
.אשונה

71 . י ההובג תויטנוולר תלעב הקיספ ,ףוסבל הקסעש וז איה ונינפבש הרקמל רתו
” ומסרפש םימרוג לש םתוירחא תלאשב Hyperlink רפיה( ” – רחא םוסרפל )רושיק
רפיה תועצמאב הז םוסרפל רהוצ תחיתפ םאה איה הלאשה .יתביד ןכות לעבכ ררבתהש –
תדרפנ היגוסב רבודמ ,הרואכל .ןכ םג עובתל ןתינ וניגבש םוסרפ בשחיהל הכירצ רושיק
– רפיה – יק הידמ וא הנומת ,טסקטב רבודמ אלא ,קובסייפב קייל וא ףותיש וניא רוש
רבודמ ,תאז םע .רחא טנרטניא ףדב יוצמה ןכותל הליבומ םהילע הציחלש םיינורטקלא
הה תא םשייל יואר דציכ ןוחבל שיש “רזוח םוסרפ” לש ףסונ הרקמב ןושל יניד לש תורדג
וילא סחיב ערה רפיהה . – ותפישח לע לקמ רושיק ןבומבו ,הנפמ אוה וילאש םוסרפה לש
תוירחאה תלאש .יאמצע ןכות תללוכש הלועפב רבודמ ןיא ,תאז םע .ותצופתל םרות הז
רפיה ןיגב – איה רושיק – ונינפב הנודנש הלאשה ומכ – תדימ לע תורישי תוכלשה תלעב
רפיה םסרפמש ימ לע םג יתביד םוסרפ לע תוירחאה תלחה .יוטיבה שפוח לע הנגהה –
שיק תא םצמצל לולעש ןפואב ןנצמ טקפא תלעב תויהל היופצ ירוקמה םוסרפל הנפמה רו
.החונו הלק עדימ תמירזל םורתל ידכ הב שיש ,וז הקיטקרפב שומישה ףקיה

72 . ןיד יקספ ינשב הנודנ וז הלאש תודבכנ תואכרע לש םיבושח – טפשמה תיב
( הדנק לש ןוילעה Crookes v. Newton, 2011 SCC 47, [2011] 3 S.C.R. 269 תיבו )

( םדא תויוכזל יפוריאה ןידה Magyar Jeti ZRT v. Hungary, Eur. Ct. H.R. (2018) .)
הלא תואכרע יתש – דרפנב תחא לכ – רפיה םוסרפש :הנקסמ התואל ועיגה – ,רושיק
ונבומכ םוסרפ בשחיהל ךירצ וניא רושיקה ןכותב תפסונ “הכימת” אללו ודבל ודמועב
ושל ינידב לש רתי תעתרהמ ענמיהל ןוצרה אוה וז הקיספ דוסיב דמועה לנויצרה .ערה ן
תיב לש וניד קספב .טנרטניאה לש יוטיבה תריזב “עדימ תמירז”ל םימרותה םימרוג
לע יתבידה םוסרפל הפישחה יכ םג ןיוצ הדנק לש ןוילעה טפשמה – רפיה ידי – רושיק
ארוקה לש ודצמ תפסונ הלועפ הכירצמ – קה לע הציחל רושי – םוסרפל ףשחיהל תנמ לע
.ירוקמה

73 . רפיה ןיגב תוירחאה תלאש הניא ונינפב הנודנש הלאשה ,רומאכ – ,תאז םע .רושיק
ידכ םהב שי .ונניינעל ףא םיפי ךכב וקסעש ןידה יקספ דוסיב םידמועה תוינידמה ילוקיש
יינפה ךא הב שיש הלועפל תוירחאה לש רתי תבחרהל הפיה תוריהזה לע דמלל תמושת ת
ץמיאש השיגב ךמות הז לוקישש המוד .ולש קתוע תריצימ לידבהל ,םדוק םוסרפל בל
שיש ףותישל קייל ןיב הנחבהל סחיב ,יילע םג רומאכ תלבוקמה ,יזוחמה טפשמה תיב
ירוקמה םוסרפה לש הצופתה תבחרה םג אלא םוסרפל בלה תמושת תיינפה קר אל וב
שיש ילבמ( יביטקאו רישי ןפואב ומצע ומכ ,ארוקה דצמ תפסונ תיביטקא הלועפב ךרוצ
רפיהה ןיינעב – .)רושיק

74 . יתאוושהה ןויעה :רבד לש ומוכיס ניא ו תשבוגמ הדמע לע הז בלשב דמלמ
טפשמ תוטיש “הצוח”ש הרודסו אלא , ןוידה לש תיתגרדהה ותוחתפתה לע דיעמ ךא
.אשונב ליטהל םוקמ ואצמ תורחא תונידמב טפשמ יתב םג יכ םשרתהל ןתינ ,תאז םע
םירבדה .ינעגופ ןכות לש תיאמצעו תפסונ הפישח ןניינעש תולועפ ןיגב תיטפשמ תוירחא
ל סחיב תבייחתמה תוגייתסהל בל םישב ןבומכ םירומא תריזג תונקסמ ןהיתוערכהמ לש
תוטיש טפשמ תורחא תעדונה תובישחל בל םישב , רשקהל בחרה ובש ןה תועוטנ .

75 . רומאכ םירבדה חתפב ןזאל הרטמב ובצוע ערה ןושל רוסיא קוחבש םירדסהה ,
.ךדיאמ בוט םשל םדא לש ותוכז ןיבל דחמ יוטיבה שפוח ןיב תלטה תוירחא ןיקיזנב לע
ףתשל ןיעדויב רחובש םדא ו תונגהה תלעפה דצל ,יתביד עדימב ה קוחב תועובקה תולקה
,טפשמ יכילהב הערל שומיש לע רוסיא םניינעש םיינויד םילכ תלחה םג ומכ רדגב איה
.ןוכנ ןוזיא ,תאז תמועל יוטיב יפלכ םיוסמ שגר תעבהב תצמתמה הלועפ םג היפל העיבק
רדגמ תגרוח ,הז קוח תחת םוסרפכ בשחית לש ו ןנצמ טקפאל ליבוהל הלולעו הז ןוזיא
וחה חישה לע יוצר יתלבו יתועמשמ תויתרבחה תותשרב ישפ .

םוכיס

76 . ה תקולחמ ונינפבש השיחממ תא דחא םירגתאהמ םיבצינה ינפב טפשמה תעב
וזה – תמאתה ה טפשמ ייקה ם םייונישל םייגולונכט . תרתוח טפשמה יתב לש םתקיספ
,תאז דצב .הנתשמה תואיצמל םימייקה םירדסהה ןיב רעפה ינפ לע רשגל שי רוכזל יכ לע
עקר בצקה ריהמה לש ה םייוניש ןכתי ףאש תומאתהה ןמצע וכירצי הניחב תשדוחמ
דיתעב . ךכ , ןכתיי תוחנהש אצומה ש ןהילע ןעשנ קספ ןיד הז – םילדבהה ןיב ףותיש
ל קייל – ונתשי לככ ןייפואש לש תולועפ ולא תותשרב תויתרבחה הנתשי . יוניש יכ ןבומ
תשדוחמ הבישח ךירצי הזכש תוביסנ וראשיי ונגצהש םיינורקעה םילוקישה םא םג
טפושה לש וירבד תא לשמל ואר( רבעב רעוה ףאש יפכ ,ףיסוהל רתומל .םניעב א ‘ א ‘ יול
ןיינעב רומ ‘מעב , 765-764 קימעמ ןפואבו הבחרהב שרדיי םא קקוחמה השעי בוט יכ ,)
כטה תוחתפתהה תא ןובשחב איביש ןפואב ערה ןושל רוסיא קוח לש ונוכדעל תיגולונ –
.ןיעל הארנה דיתעב היופצה וז ףאו הכ דע הלחש וז

77 . תעכו – ליעל רומאל םאתהב ,םירבדה ינפ לע .ןנד הרקמב תיביטרפואה האצותל
םג ןיוצש יפכ ,תאז םע .הז הרקמב תולקהו תונגהה לש ןתלוחת ןפוא תא ןוחבל םוקמ שי
ילהה לש םדקומ בלשב ,יזוחמה טפשמה תיב לש וניד קספב המכסהל םידדצה ועיגה ך
תלאשב הבחרהב תעכ ןודל םוקמ ןיא ןכ לעו ,םייוציפה וקספנ הל םאתהבש תינויד
ןייצל ילבמ םייסל לכוא אל תאז םע .הז רשקהב םינועיט ונינפב ועמשנ אל ףא .תונגהה
ועיגה ןהילאש תומכסהה אלמלא היפל יזוחמה טפשמה תיב לש ותרעהל הפתוש ינניא יכ
מ היה םידדצה םירבדה .הנממ הנוש יתדמע השעמלו ,רתוי יתועמשמ יוציפ תקיספל םוק
ףיעסב ליעל רומאכ העובקה הלקהל ןה בל םישב םירומא 19 (1 םוסרפל עגונה לכב קוחל )
קיתב ןויעהמ הלועש יפכ הרקמה לש ויתוביסנב בשחתהב ןהו רזוח – הדבועה ,רתיה ןיב
ה תובקעב תיתועמשמ הצופת ולביק אל םימוסרפהש םג ומכ ,םירערעמה ועציבש תולועפ
תא אקווד עובתל הטלחהה ,ונייה( העיבתה לש ינררבה הייפוא יבגל תוריהבה יא
לכמ .)םיירוקמה םיטסופה תא ופתישו ובהא ,וביגהש םישמתשמה ןיבמ םירערעמה
וניוצ םירבדה ןכ לעו ,ונינפב הסרפנש תקולחמה תעירימ רומאכ גרוח הז ןיינע ,םוקמ
ה ןמ הלעמל .דבלב ךרוצ

ת ט פ ו ש

78 . .ויתואצוהב אשיי דצ לכ ,תוביסנה לולכמב .החדנ רוערעה :רבד ףוס

1. תטפושה ,יתרבח לש תניינעמהו הפיקמה התעד תווחל המיכסמ ינא קרב ‘ד – זרא .

הרובס רוסיא קוח ירדגב אבה “םוסרפ”כ
ףותיש ה תלועפב תוארל שי יכ ינא ףא ,ןכא .יתלווע ןכות ףתשמה שמתשמ דגנ העיבת תליע םיקהל יושע רשאו ,ערה ןושל
םישדח םילהקל ףתושמה ןכותה תא
םסרפל ,השעמל הכלה ,הדעונ ףותישה תלועפ –
אוה ףותישה םיתעל ,ךכמ הרתי .ירוקמה בתוכה לש ויבקועלו וירבחל רבעמ ,םינושו םרוג ידי
– לע ופותיש תועצמאב לשמל – ירוקמה ןכותל שממ לש םוסר פ קינעמ רשא אוה ,תויתרבחה תותשרב עדימ ףתשל תורשפאה אלמלא ,דועו תאז .ידוחיי יותיעב וא רכומ
ךותב “עלביהל” רחא וא הז יתלווע טסופ יושע ,ןהבש ןכותהו םישמתשמה יוביר לשבו
ופותיש ,הז ןיעמ םירבד בצמב
.תירוביצ בל תמושת לש הטעומ הדימ לבקלו “עדימה םי” קינעי ףא םיתעלו ,תיתרבחה תשרב םיבר םישמתשמ יניעל ותוא שיגדי רומאכ טסופ לש
Daxton R. “Chip” Stewart,
:וושהו ואר( תובישחו תונימא לש תידוחיי אקנפשוג ול When Retweets Attack: Are Twitter Users Liable for Republishing the
Defamatory Tweets of Others? 8-9,30-31 (2012) available at SSRN:
ssrn.com/abstract=2039132; Adeline A. Allen, Twibel Retweeted: Twitter Libel
.)
and the Single Publication Rule, 15 J. HIGH TECH. L. 63,90-92 (2014)

2. ופותישב ןומטה קזנה לאיצנטופ תא ףרצל שי רומאה לכל יתלווע םוסרפ לש
“םוסרפ”ב ףותישה תלועפ לש התללכה תא אוה ףא קידצמ רשא ,תויתרבחה תותשרב
בוטה ומשב העיגפמ עבונה קזנל איה יתנווכ .ערה ןושל רוסיא קוח תוארוה תחת הסוחה
,לולע הז קזנ .תויתרבחה תותשרב ויתודוא לע יתביד עדימ ףותיש תועצמאב םדא לש
ויהל ,תומיוסמ תוביסנב תותשרה לש םיידוחייה םינייפאמה לשב אקווד דחוימב רומח ת
.יירבד ראבא .ןהב םוסרפה לשו תויתרבחה

3. ה”כשתה ,ערה ןושל רוסיא קוח לש וסיסבב םידמוע םיכרע ינש – 1965 – שפוח
רהנש ירוא :ואר( בוט םשל תוכזהו יוטיבה ערה ןושל יניד 21 ( 1997 .)) הדמע יתרבח
תובישח לע התעד תווחב תולבגמ ינפמ תויתרבחה תותשרב יוטיבה שפוח לע הנגהה
.ןודנב םיחוכנה הירבדל ןבומכ המיכסמ ינא .ןנצמ טקפא לש ותריצי ינפמו תורתי יפכ
שפוחל תויתרבחה תותשרה לש המוצעה ןתמורתב זירפהל ןתינ אל ,יתרבח הבתכש
לקמ שקיהב וביל לע רשא תא אטבל חרזא לכל תורשפאמ ןה רשאב ,יוטיבה ץיפהל ,תד
תולקב ידוחייה ולוק תא ירוביצה חישל םורתלו ,רותפכ תציחלב בחרה להקל ויתודמע תא
הצפהל םינווקמ םיכוותמ תוירחא לע :רשקהמ האצוה” איבל לכימ :ואר( תוריהמבו

:רנליו ‘י תטפושה

“עדימ תונימז לע העפשהלו תינשמ טפשמ ירקחמ אל 491,520 ( 2018 :ןלהל( ) איבל
“רשקהמ האצוה” וי :וושהו 😉 “טנרטניאב יוטיבה שפוח” לאינרק לב טפשמ ילע 163,186-
185 :ןלהל( )ס”שתה( “טנרטניאב יוטיבה שפוח” לאינרק ןושלו תוימינונא” לאינרק לבוי 😉
“תורקפהל יוטיב שפוח ןיב :טנרטניאב ערה לארשיב תנווקמה תונותיעה :םוק.טוד תונותיע
85,89-88 מה תאצוה ,תכרוע רלושטלא ץרווש הליהת( ,היטרקומדל ילארשיה ןוכ
2007 יעצמא ,הז רשקהב .)) ףותישה ,תויתרבחה תותשרב םישמתשמה תושרל םידמועה
םינווגמו םינוש םילהקל וירבד תא ץיפהל הרושה ןמ חרזאל תאש רתיב םירשפאמ – לא
ףותישה .ןווקמה “תועדה קוש” תא רישעהלו ,תונידמו םירזגמ ,םייתרבח םילגעמל רבעמ
תרבחה תותשרב יוטיבה שפוח םודיקל ותומכ ןיעמ בושח יעצמא ,אופא ,הווהמ תוי
.תורתי תולבגמ ינפמ וילע ןגהל ונילע המושו ,םזילרולפהו

4. ומש לע הנגהל ףא תדחוימ תובישח הנשי יכ שיגדהלו ףיסוהל שקבא ,תאז דצל
תובישחמ תלפונ הניא רשא ,תויתרבחה תותשרב םימוסרפ תרגסמב םדאה לש בוטה
טפושה בתכ רבכמ הז .תנווקמה הריזב יוטיבה שפוח לע הנגהה תימע ‘י םירבדה תא
:םיאבה

,ערה ןושל רוסיא קוח תרגסמב בוט םשל תוכזה לש הנוגיע לע ףסונ ,ןכ יכ הנהתבייחתמו תעבונ וז תוכז לע הנגההש קלוח ןיא יכ המוד םדאה דובכ לע הנגהה ןמ ףאלע – קרב ןרהא :ואר( ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח יפ םדאה דובכ – תיתקוחה תוכזההיתונבו 621-616 ( 2014 תוכזהש דועב יכ םיסרוגה שי ,וז ףא וז אל .)םש תואתכמסאהו )יוטיבה שפוחש ירה ,דוסיה קוחמ תורישי תעבונ בוט םשל – ומצעלשכ בושחה – אוהנ תוכז רכבל שי ,בוט םשל תוכזה ןיבל יוטיבה שפוח ןיב תושגנתהב ךכשמו ,אדירג תרזגו”ל תואקספב לשמל ואר( הנורחאה תא – )זא וראותכ( טפושה לש ותעד תווחל ‘מ ‘אןייטשניבור א”נדב 2121/12 ךברוא ןייד ‘נ ינולפ (זס ד”פ , 1 ) 667 ( 2014 .))טועימ תעדב( )לש הדמעמב עירכהל ילבמו ,םוקמ לכמ יכ הרובס ינא ,תומרונה גרדמב בוט םשל תוכזהונבומב ףא תאזו ,ודובכ לע הנגהב הלוכ לכ הכורכ ןכא םדא לש בוטה ומש לע הנגההז חנומ לש רתויב יסיסבה – ץ”גב :ואר( הצמשהו הלפשה תעינמ אוה 6427/02 העונתה

דובכ גשומב תיטנרהניא עובט םדא לש בוטה ומש”
.םדאה דובכ לש תינושארהו תיעבטה תועמשמה וז ,םדאה
לש דובכה ,היבצ ינב םימואתכ םה בוטה םשהו דובכה
טעמכ ,דובכה אוה בוטה םשהו בוטה ומש אוה םדא
העיגפ ההזי בושייה ןמ םדא .דחא רובידב תופדרנ םילימ
כב העיגפכ םדא לש בוטה ומשב ,םדא לש ישיאה ודוב
ונב אוה םדא לש ומש ירהש – “דובכה גשומ לש ורוכב
א”ע :ואר( 751/10 ןייד ‘נ ינולפ – ךברוא הקספ , 3 תווחל
( ותעד 82.2012. .))

תסנכה ‘נ לארשיב ןוטלשה תוכיאל (אס ד”פ , 1 ) 619,682 ( 2006 שי ךכל .)) תא ףא ףיסוהל
םייתרבחה וירשקב העיגפ םהבו ,בוט םשל תוכזב העיגפה לש םימוצעה היקזנ
הקוסעתל תויונמדזהב ,תויתחפשמ םיסחי תוכרעמב ,םוסרפה אשומ לש םייתליהקהו
לש ישפנה ובצמ לעו ישיאה ונוחטב לע ךילשהל תולולע הלא תועיגפ .הלאב אצויכו
יתעל יכ ףא ונחכונ ונתווהלו ,קוזינה רפסב ךלמה המלש ירבד תא םישגהל ידכ ןהב שי ם
דיב םייחו תומ” :)אכ ,חי( ילשמ – “ןושׁל – .םעמשמכ םטושפ

5. הבוחב תנמוט ,אקווד תויתרבחה תותשרב םדא לש ומש תשפכה ,דועו תאז
םוסרפ יקזנ לש םינייפאמהמ רתוי םירומח םיתעל ,םיידוחיי םינייפאמ לעב קזנ לאיצנטופ
ושל :ןלהל טרופמכ ,םייתרוסמ םיעצמאב ערה ן

וּלקה )א( וּשיגנה ,ת תותשרב יוטיבה תא תונייפאמה הבחרה הצופתהו ת
ןיוצש יפכ ,תויתרבחה תותשרה לש םיקהבומה ןהיתונורתימ קלח ןה רשאו( תויתרבחה
תוכזב העיגפל םוצע לאיצנטופ ףא ןבוחב תונמוט ,)יתרבח לש התעד תווחב הבחרהב
.בוט םשל םייתרוסמ םיעצמאב יתביד םוסרפש דועב ,ךכ – הבתכ תמגודכ ,םייסאלק
תועצמאב םוסרפש ירה ;םייטרקנוק םוקמבו ןמזב ,רדגומ להקל ץפומ ,תיאנותיע
טעמכ םיפקיהבו הבר תוריהמב םיינעגופ םינכת לש הצפה רשפאמ תויתרבחה תותשרה
לע בתכנ רשא ,ערה ןושל ליכמה טסופ ,לשמל ךכ .םילבגומ יתלב – םוקמב ריעצ רענ ידי
,םהמ דחא לכ לש םיבקועהו םירבחה האמל ויבקועו וירבח האממ טשפתהל יושע םיוסמ
תונוש תונידמבו םירעב םיבקועו םירבח יפלאו תואמל האלה ןכו – םיצוק הדשב שאכ
:וושהו ;םש ,”רשקהמ האצוה” איבל :ואר( Allen םידומעב , 90 ו- 95 .)

םהב םירקמב םג ,ןכ ומכ )ב( ומוסרפ ,”ילאריו”ל ךפוה וניא ינעגופה עדימה
ותחפשמ ,וירבח לא רישי ןפואבו הבר תוריהמב וליבוהל לולע תויתרבחה תותשרב
םה ללכ ךרדב ןכש ,םוסרפה אשומ לש ותליהקו – םיפשחנה םיילאוטריוה וירבח ףא םה
ייתרוסמ םיעצמאב םוסרפל דוגינב ,ךכ .גיותמ אוה םהב םימוסרפלו תשרב וימוסרפל ם
אקווד רישי ןפואב םינווכמ םניאש תרושקת יעצמאב םוסרפל וא ,ותצופתב לבגומה
תויתרבחה תותשרב םוסרפהש ירה ,םוסרפה אשומ םדאה לש ותליהקלו יתרבחה ומלועל
.תימוימויהו הבורקה ותביבס ברקב אקווד םדא לש בוטה ומשב עגופ

דלי םגש ךכ ,םיאליג הצוח תויתרבחה תותשרב שומישה )ג( םיקלוח רעונ ינבו םי
םיעגופהמ רכינ קלח ,םייתרוסמה תרושקתה יעצמאל דוגינבו ,ךכשמ .םינוש םינכת וב
םניא םירבדה עבטמ רשא ,רעונ ינב םה תויתרבחה תותשרב ערה ןושל םוסרפ תועצמאב
םיעגפנ ףא םיווהמ רעונ ינב ,ןכ לע רתי .םהישעמ תוכלשהל אלמ ןפואב םיעדומ

ימוסרפמ םיילאיצנטופ תפוקתב םיאצמנ םהש דועב ,תויתרבחה תותשרב םייתלווע ם
הלאככו לרוג תורהכ םהל תואריהל תולוכי בוטה םמשב תוירונימ תועיגפ םג הב םייח
טימשדלוג יעור :ואר( המוקת ןהמ אהת אלש רעונ ינב ברקב תנווקמ תומילא 5-1 ,תסנכה(
,עדימו רקחמ זכרמ 2014 ה שרגמב תונוירב” ינויצע רומיל 😉 ןווקמה םיקחשמ – תוירחא
“ןחטשב השענה לע םירתאה תוליעפמו ןכותה תויקפס טפשמה זי 463,483-473
)ד”עשתה( .)

תרושקתה יעצמאב םינכת םימסרפמה םיאנותיעל וא םיבתכל דוגינב )ד(
הקיתא לש םיללכל םיפופכ םניא תויתרבחה תותשרב ץפומה ןכותה ירצוי ,תיתרוסמה
תרוקיבל וא תיאנותיע יוטיבה שפוח” לאינרק :ואר( רואל איצומ וא ךרוע לש
םידומעב ,”טנרטניאב 177-175 תויהל לולע תויתרבחה תותשרב ץפומה ןכותה ,ךכשמ .)
אשומ לש ותבוגת אלל םסרפתהל ףאו םיינעגופ םייוטיב רתוי לולכל ,ןמיהמ תוחפ
.םוסרפה

בחרמה לש םג ומכ ,תויתרבחה תותשרה לש ףסונ ןייפאמ )ה( ,וללכב יטנרטניאה
ןהב ראשיי תויתרבח תותשרב םסרופמה עדימ ,תובורק םיתעל .”םינכתה תויחצנ” אוה
םימוסרפהמ קלח םא ףא ,ךכ .”םיילאריו” םיטסופב רבודמשכ רקיעב תאזו ,”חצנל”
יעצמאו םיפותישה לכ לע הטילש גישהל ירשפא יתלב דע השק הז היהי ,ורסוי םיינעגופה
ותשרב םירחאה הצפהה וא שייבמה עדימה תא טנרטניאב אוצמל היהי ןתינ ,ללככו ,ת
עגפנל ,אופא ,רשפאמ וניא תויתרבחה תותשרה לש הז ןייפאמ .בר ןמז ךרואל ינעגופה
לע שויבהמ חורבל תורשפאה תא וא ,םיארוקה תחכשבש רוזמה תא יתביד םוסרפמ – ידי
( תרחא הליהקל רבעמ “?חצנל שויב” איבל לכימ ואר םיטפשמ טמ 439,466-464 ( 2019 )
:ןלהל( “?חצנל שויב” איבל ) “גנימיישה תמליד” הדש לט רואיל ; תועד 91,30 ( 2019 ) .)

שפכוה ומשש םדאל םורגל הלולע תויתרבחה תותשרב השפכה ,ףוסבל )ו(
ותוכזב עוגפל ךכבו ,ןהב שחרתמה ןוידב קלח לוטילמ ענמיהלו הלא תוריזמ קתנתהל
תשהלו יוטיב שפוחל :ואר( יחכונה ןדיעב תויזכרמ חיש תוריזב תופת האצוה” איבל
,”רשקהמ דומעב 523 ; םידומעב ,”?חצנל שויב” איבל 453-451,457 .)

6. םג ומכ ,תויתרבחה תותשרב ערה ןושל ליכמה םוסרפ ,ןכ יכ הנה ופותיש לע – ידי
יידוחיי םינפואב םוסרפה אשומ לש השפכהל איבהל םילולע ,םינוש םישמתשמ ם
תניחבב יכ הרובס ינא ,ךכיפל .םייתרוסמ תרושקת יעצמאב ומוסרפל סחיב םירומחו
תא ןתיל ונילע ,תויתרבחה תותשרב עדימ ףותיש לע ערה ןושל רוסיא קוח לש ותלחה
הנכסה לאיצנטופ ןיבל ,תויתרבחה תותשרה לש תוברה ןהיתולעמ ןיב ריהז ןוזיאל תעדה

לבסוף יש להעיר, כי הפרסומים ברשתות החברתיות השונות אינם בהכרח פרסומים של אנשים מזוהים. ככלל, המדיניות של פייסבוק קובעת כי על אנשים להתחבר לפייסבוק בשם שבו הם מזדהים בחיי היום יום שלהם, ואוסרת על שימוש בחשבונות מזויפים או בייצוג שקרי (ראו: סעיפים ד(19) ו-ד(22) לכללי הקהילה של פייסבוק, הזמינים באתר הרשת החברתית). פייסבוק אף פועלת להסרת עמודים פיקטיביים. יחד עם זאת, המציאות מלמדת כי חשבונות פיקטיביים עדיין קיימים. לשם השוואה, כללי השימוש של הרשת החברתית טוויטר אינם כוללים הוראה זהה לחלוטין לזו של פייסבוק, ורק נקבע בהם איסור על שימוש לרעה בפלטפורמה (Platform manipulation) וכן על התחזות (Impersonation) לאדם אחר, לקבוצה או לארגון באופן מטעה או מבלבל (עם זאת, דומה כי בפועל פרקטיקות אלה אכן קיימות בטוויטר). היבט נוסף של הדברים קשור בכך שבפייסבוק קיימים חשבונות משתמש רבים אשר מראש לא מתיימרים לייצג אדם פרטי, אלא קבוצה (Group) או עמוד (Page). קבוצות ועמודים אלה בדרך כלל עוסקים בעמדה מסוימת או בתחום עניין כלשהו – וזאת בהתייחס לשלל רחב של נושאים – או לחלופין מייצגים בתי עסק, מותג, דמות ציבורית או קהילה מסוימת. זהותם של מנהלי הקבוצות והעמודים הללו אינה חשופה תמיד למשתמשים השונים בפייסבוק, וככלל המדיניות של פייסבוק היא למסור מידע בעניין משתמשים בהתאם לתנאי השימוש ולחוק” (ראו “Information for Law Enforcement Authorities”, הנוסח המעודכן לשנת 2019 זמין לעיון בפייסבוק). מכל מקום, מבלי להרחיב יתר על המידה בעניין זה שמעורר כשלעצמו שלל שאלות משפטיות נפרדות – משמעות הדברים היא שלא אחת, כאשר משתמש בפייסבוק מבצע שיתוף או לייק ביחס לפרסום קודם, הוא עשוי לקדם בכך פרסום של גורם שזהותו אינה ידועה לו או אף לאחרים שנחשפים לפרסום זה באמצעותו. זהו נתון נוסף שעלינו לשוות נגד עינינו, כמוסבר בהמשך.

דיני לשון הרע בעידן הטכנולוגי

8. חוף השינויים בזירה התקשורתית שתוארו לעיל, דיני לשון הרע כפי שהם מעוגנים בחוק נותרו מבלי שהוכנסו בהם שינויים של ממש. חוק איסור לשון הרע נחקק בישראל בימים שבהם חלק גדול מאמצעי התקשורת שהשימוש בהם כיום הוא השכיח ביותר, כלל לא היו בנמצא. כמובן, אין בכך כדי לומר שעקרונותיו של החוק אינם רלוונטיים לעידן הנוכחי. אדרבה, הבסיס שהוא איזון זהיר בין הזכות לחופש ביטוי לבין הזכות לשם טוב נותר בעינו (ראו: ע”א 214 /
89 אבנרי נ’ שפירא, פ”ד מג(3) 840 (1989); ע”א 1104 / 00 אפל נ’ חסון, פ”ד נו(2) 607 (2002); ע”א 89/ 04 נודלמן נ’ שרנסקי, פסקה 12 ( 4.8.2008 ) (להלן: עניין נודלמן); דנ”א 2121 / 12 פלוני נ’ דיין-אורבך, פ”ד סז(1) 667,

704 – 703 (2014) (להלן: עניין דנ”א דיין); חאלד גנאים, מרדכי קרמניצר ובועז שנור לשון הרע – הדין המצוי והרצוי 182 – 178 (מהדורה שנייה מורחבת, 2019) (להלן: גנאים, קרמניצר ושנור)). אולם, כעת נוספת לכך המורכבות הכרוכה בהחלתו של החוק לנוכח תנאים – טכנולוגיים ואחרים – שכלל לא עמדו לנגד עיניהם של מנסחיו בשנות הששים של המאה הקודמת, מהיבט ההשלכות הצפויות על יכולתם של פרטים להתבטא ברשת האינטרנט בתפוצה רחבה, ישירה ומיידית (ראו: רע”א 4447
/ 07 מור נ’ ברק אי.טי.סי. [1995] החברה לשירותי בזק בינלאומיים בע”מ, פ”ד סג(3) 664,698- 697 (2010) (להלן: עניין מור); רע”א 1688 / 18 סרנה נ’ נתניהו, פסקה 4 ( 15.4.2018 ) (להלן: עניין סרנה)).

כידוע, חוק איסור לשון הרע קובע כי “פרסום לשון הרע לאדם או יותר זולת הנפגע” (סעיף 7 לחוק) ייחשב לעוולה אזרחית. בענייננו, ניצב בלב ההליך המונח “פרסום”, שמוגדר בסעיף 2 לחוק כך:

“(א) פרסום, לענין לשון הרע – בין בעל פה ובין בכתב או בדפוס, לרבות ציור, דמות, תנועה, צליל וכל אמצעי אחר. (ב) רואים כפרסום לשון הרע, בלי למעט מדרכי פרסום אחרות: (1) אם היתה מיועדת לאדם זולת הנפגע והגיעה לאותו אדם או לאדם אחר זולת הנפגע; (2) אם היתה בכתב והכתב עשוי היה, לפי הנסיבות להגיע לאדם זולת הנפגע”.

10. במצבים שבהם מתקיים היסוד של פרסום, ותוכנו מהווה לשון הרע כמובנו של מונח זה בסעיף 1 לחוק, יש להוסיף ולבחון אם מדובר בפרסום הנהנה מחסינות. כלומר, יש לבחון אם הוא נכלל ברשימת הפרסומים המותרים, אשר נקבע כי לא יהוו עילה למשפט לפי חוק איסור לשון הרע (סעיף 13 לחוק). רשימה זו כוללת, בין היתר, פרסום שחובה לעשותו על-פי דין או על-פי הוראה של רשות מוסמכת, פרסום שנעשה במסגרת הליכים משפטיים, וכן פרסומים שנעשו על-ידי הממשלה או מטעמו של מבקר המדינה. בשלב הבא, יש לבחון אם מתקיימות בעניינו של אותו פרסום ההגנות הנוגעות לאמת הפרסום ולתום-לבו של המפרסם (סעיפים 15- 14 לחוק). בסופו של התהליך, אם ייקבע כי המפרסם אכן אחראי בגין לשון הרע, יידונו הסעדים הרלוונטיים תוך התייחסות אפשרית להקלות המנויות בסעיף 19 לחוק (ראו: ע”א 751 / 10 פלוני נ’ ד”ר אילנה דיין אורבך, פ”ד סה(3) 369,503 (2012)). כפי שנראה בהמשך הדברים, החסינויות, ההגנות וההקלות השונות המנויות בחוק איסור לשון הרע הן בעלות רלוונטיות רבה לדיון בענייננו.

גצוהש יפכ ,ךכ .ןהב ןומט רשא בחרנה רשא םינונגנמ לש הרוש יתרבח לש התעד תווחב ו
יכ הרובס ינא ,תורתי תולבגה ינפמ תויתרבחה תותשרב יוטיבה שפוח לע ןגהל ודעונ
םינונגנמה לש םתלעפה תרגסמב ןובשחב איבהל םוקמ היהי םימיאתמה םירקמב
עגונה לכב תויתרבחה תותשרב םוסרפ לש תוידוחייה ויתוכלשה תא םג םייטנוולרה
פל הרובס ינא ,תאז וקידציש תוביסנב ,דועו תאז .ליעל טרופש יפכ ,בוט םשל תוכזב העיג
.קזנה רועיש תעיבק תעב ,רתיה ןיב ,הלא םיידוחיי םינייפאמב בשחתהל םוקמ היהי יכ

תטפושה יתרבח לש הצממהו ףיקמה הניד קספל םיכסמ ינא קרב ‘ד – זרא ןכו ,
תטפושה יתרבח לש תובושחהו תומילשמה היתורעהל רנליו ‘י .

ת ט פ ו ש

ט פ ו ש

ת ט פ ו ש ט פ ו ש ת ט פ ו ש

תטפושה לש הניד קספב רומאכ טלחוה קרב ‘ד – זרא .

_________________ ________19012390_A09.docx כע
,עדימ זכרמ ‘לט 2703333 – 077,3852 ,טנרטניא רתא ; * l http://supreme.court.gov.i

,םויה ןתינ י א” “שתה תבטב ף ( 81.2020. .)

טפושה ‘מ זוזמ :

11. על רקע כל האמור, נפנה לבחינת עובדות המקרה שבפנינו.

עיקרי העובדות בתמצית

12. המשיבה 1 (להלן: המשיבה), שהיא המוציאה לאור של עיתון שבועי בשם “המקומון רמת-גן גבעתיים” (להלן: המקומון), הגישה לבית משפט השלום בתל אביב יפו תביעה כנגד המערערים, בני זוג תושבי העיר גבעתיים. בתביעה נטען כי המערערים פרסמו בפייסבוק פרסומים המכפישים את המקומון ועולים כדי הוצאת לשון הרע.

13. להשלמת התמונה יצוין, כי בוקעה של התביעה עמדה מחלוקת שנסבה על האופן שבו סיקר המקומון את התנהלותו של ראש העיר גבעתיים, רן קוניק, שנכנס לתפקידו בשנת 2013. מחלוקת זו גררה פרסומים שונים של תושבי גבעתיים בגנותו של המקומון. המערערים נמנו עם אותם תושבים, ועל-פי הנטען בלטו בפעילותם זו.

14. התביעה נגד המערערים הועמדה לצרכי אגרה על סכום של 640,000 שקלים, ובתחילת הדרך כללה התייחסות לעשרות פרסומים בפייסבוק. אולם, בהמשך הגיעו הצדדים להסכמה לפיה הדיון בתביעה יתמקד בשני פרסומים בלבד, אשר פורסמו בעמוד הפייסבוק “גבעתיים מחרימה את המקומון” שזהות מנהליו אינה ידועה. בתמצית, הפרסומים שבהם התמקד ההליך כינו את המקומון “זיבלון”, התייחסו לכך שהוא “מזלזל” ו”פוגע” בתושבי גבעתיים, וקראו להחרימו. איננו נדרשים להרחיב בעניין זה מאחר שרשות הערעור לא ניתנה ביחס לקביעה כי פרסומים אלה כללו לשון הרע. לענייננו, העיקר הוא בכך שהמערערים הודו כי ביצעו מחשבון הפייסבוק המשותף שלהם פעולה של שיתוף ביחס לאחד מהפרסומים שמקורם בעמוד האמור, וכן סימנו לייק ביחס לפרסום השני.

15. במסגרת ההליך בבית משפט השלום הגיעו הצדדים להסדר דיוני שניתן לו תוקף של החלטה, ובו הוסכם כי הצדדים אינם יודעים מי כתב ופרסם את הפוסטים המקוריים שביחס אליהם ביצעו המערערים שיתוף ולייק. כמו כן, הוסכם כי הצדדים ימקדו את טענותיהם בשתי שאלות: ראשית, האם שני הפרסומים מהווים “לשון הרע”? שנית, ובהנחה שהתשובה לכך היא חיובית, האם הפעולות שביצעו המערערים – של שיתוף ולייק – מגבשות עילת תביעה גם נגדם לפי חוק איסור לשון הרע, במובן זה שיש לייחס להם עצמם פרסום כמובנו בחוק ? פסק דיננו יתמקד, כאמור, בשאלה השניה בלבד. יצוין כבר עתה כי עוד הסכימו הצדדים שככל שתידחה התביעה, המשיבה לא תחויב בהוצאות,

וככל שתתקבל התביעה (כולה או חלקה), ייקבע פיצוי שיתחשב במצבם הכלכלי של המערערים.

פסק דינו של בית משפט השלום

16. ביום 4.8.2016 דחה בית משפט השלום את התביעה שהגישה המשיבה (ת”א 19430 – 03 – 14 , השופט ע’ מאור). בית משפט השלום קבע כי שני הפרסומים מגבשים עוולה אזרחית לפי חוק איסור לשון הרע, ושלל את טענותיהם של המערערים כי מדובר בביטויים מחאתיים או אומנותיים. אולם, בית משפט השלום הוסיף וקבע כי דין התביעה כנגד המערערים להידחות, בהסבירו כי ככלל אין לראות במי שביצע שיתוף או לייק לפוסט שלא פורסם על-ידו בפייסבוק – ומהווה לשון הרע – כמי שביצע בעצמו עוולה אזרחית של פרסום לשון הרע.

17. בית משפט השלום קבע שפרסום כהגדרתו בחוק איסור לשון הרע טומן בחובו יסוד של פעולה ויסוד של תוצאה. בית משפט השלום קבע כי שני היסודות – הבעת לשון הרע (הפעולה) והגעתה לאדם אחר (התוצאה) – מתקיימים אך בעניינו של כותב הפרסום, ואילו בעניינו של מי שביצע ביחס אל אותו פרסום פעולה של שיתוף או לייק מתקיים רק היסוד השני. בית משפט השלום עמד על כך שלנפגעי הפרסום עומדת האפשרות לנקוט בהליכים לפי חוק איסור לשון הרע כנגד המפרסם המקורי, אשר בשונה ממי שביצעו שיתוף או לייק, אף יכול לפעול להסרתו של הפרסום על שלל “גרורותיו”. בצד הדברים הללו, בית משפט השלום נתן דעתו לכך שייתכנו מקרים חריגים ויוצאי דופן שבהם ניתן יהיה לראות במי שרק ביצע שיתוף או לייק ביחס לפרסום כמעוול לפי חוק איסור לשון הרע. זאת, מקום שפעולותיו גרמו לפגיעה משמעותית, חד-משמעית ובלתי מוצדקת”.

18. בית משפט השלום הוסיף וקבע כי הפרשנות המוצעת על ידו אף עולה בקנה אחד עם ההגנה על זכות היסוד לחופש הביטוי ועם עקרון החוקיות, המחייב הסמכה מפורשת בחוק על מנת לפגוע בה. לגישתו של בית משפט השלום, לא ניתן לפרש אחרת את חוק איסור לשון הרע בעידן הניו-מדיה, שכן הדבר יוביל להגבלת יתר של חופש הביטוי. בית משפט השלום ציין כי לשיטתו, פרשנות אחרת לחוק איסור לשון הרע גם עלולה להוביל לכך שמשתמשים רבים בפייסבוק יהפכו לנתבעים בפוטנציה, אך בשל העובדה שלחצו מבלי משים או בשוגג על כפתור השיתוף או הלייק. הוא אף עמד על כך שמי שביצעו שיתוף או לייק ביחס לפרסום בפייסבוק אינם יכולים לפעול להסרת הפרסום המקורי (להבדיל מהסרת השיתוף או הלייק), וזאת בהתייחס לסעיף 19(4) לחוק איסור

לשון הרע העוסק באפשרותו של הנתבע לפעול להפסקת הפצתו של הפרסום המכיל את לשון הרע, כך שהדבר ייזקף לזכותו בפסיקת הפיצויים.

התייצבות היועץ המשפטי לממשלה

19. המשיבה הגישה ערעור על פסק דין זה לבית המשפט המחוזי (ע”א – 35757- 10 16, סגני הנשיא י’ שנלר ו-ק’ ורדי והשופטת ע’ רביד). בהתחשב בהשלכות הרוחב הנודעות לסוגיה, ביקש בית המשפט המחוזי מהיועץ המשפטי לממשלה (להלן גם: היועץ) לשקול להתייצב בהליך, ובהמשך לכך הוגשה עמדה מטעמו.

20. ככלל, היועץ המשפטי לממשלה הציג עמדה שניתן לכנותה “עמדת ביניים” – אשר מבססת את האפשרות להגיש תביעה נגד מי שתרם באופן אקטיבי להפצה נוספת של הפרסום המקורי במתכונת של שיתוף, אך לא נגד מי שגרם לתוצאה זו באופן עקיף עקב פעולה של לייק. מאחר שעמדתו זו של היועץ שימשה בסיס לפסק דינו של בית המשפט המחוזי, יובאו כעת עיקריה.

21. היועץ המשפטי לממשלה הדגיש כי עמדתו מובאת בהקשרה של העוולה הנזיקית הקבועה בחוק איסור לשון הרע, כך שאין בה כדי להשליך על פרשנותה של העבירה הפלילית הקבועה בסעיף 6 לחוק זה, וכן על מונחים דומים בדברי חקיקה אחרים. כמו כן, אף שעמדתו התמקדה בפעולות השיתוף והלייק בפייסבוק, היועץ הבהיר עוד כי לשיטתו היא נכונה בשינויים המחויבים גם לפעולות מקבילות ברשתות החברתיות האחרות.

22. כנקודת מוצא לדיון, היועץ ציין כי לפי העמדה שהובעה בפסיקה חוק איסור לשון הרע חולש גם על פרסומים באינטרנט, ובכלל זה על פרסומים הנעשים ברשתות החברתיות. מחד גיסא, היועץ נתן ביטוי לחשש שהטלת אחריות על מעבירי תוכן משניים של פרסומים אלו (דוגמת מבצעי פעולות השיתוף והלייק) תפגע יתר על המידה בחופש הביטוי ובשיח החופשי של הציבור הרחב, בהתחשב בכך שהרשתות החברתיות הן הפלטפורמה הנגישה ביותר למימוש הזכויות הללו. מאידך גיסא, היועץ סבר כי זכותם של מעבירי תוכן משניים לחופש ביטוי – בפייסבוק ובכלל הרשתות החברתיות – אינה מזכה אותם בחסינות גורפת מפני תחולתו של חוק איסור לשון הרע. חוף נקודות הדמיון בין פעולת השיתוף לפעולת הלייק – אשר בבסיסן אינן מייצרות מסר חדש ועצמאי, אלא חושפות משתמשים לתוכן שנכתב בידי אחרים – היועץ קבע כאמור כי יש להבחין ביניהן.

23. באשר לפעולת הלייק, היועץ ציין כי מהותה ותכליתה היא הבעת רגש כלפי הפרסום, ואילו הפצתו הנוספת של הפרסום היא בגדר תוצר נלווה אפשרי שלה, התלוי באלגוריתם של הרשת החברתית ואשר אינו בשליטתו או בידיעתו של המשתמש. היועץ סבו אם כן כי הכרעה פרשנית לפיה הבעת רגש כלפי פרסום תיחשב בעצמה כפרסום עלולה להוביל ל”אפקט מצנן” משמעותי על המשתמשים ברשתות החברתיות, ואינה הולמת את תכליתו של חוק איסור לשון הרע.

24. בשונה מכך, היועץ סבר כי תכליתה של פעולת השיתוף היא להעביר תוכן ולחשוף אותו הלאה בפני אנשים נוספים, ועל כן יש לראות בה פרסום לפי חוק איסור לשון הרע. היועץ הבהיר כי תוכן שמשתמש ביצע ביחס אליו פעולת שיתוף יופיע בעמוד האישי של המשתמש כמו כל פוסט אחר וכך יחשוף את הפרסום המקורי בפני משתמשים נוספים. היועץ נדרש לכך שפעולת השיתוף תורמת להפיכתם של מסרים רבים ברשתות החברתיות ל”ויראליים”, ואף התייחס לכך שישנם מצבים בהם השיתוף – ולאו דווקא הפרסום המקורי – הוא הגורם העיקרי לפגיעה בכבודו ובשמו הטוב של אדם. היועץ הוסיף והתייחס להקלה הקבועה בסעיף 19(1) לחוק איסור לשון הרע, הקובעת כי בית המשפט יוכל להתחשב לטובת הנתבע בשלב פסיקת הפיצויים בכך שלשון הרע שפרסם “לא היתה אלא חזרה על מה שכבר נאמר, והוא נקב את המקור שעליו הסתמך”. היועץ הוסיף כי מעצם טיבה פעולת השיתוף מביאה דברים “בשם אומרם”, ועל כן הקלה זו רלוונטית ביחס אליה.

25. היועץ הוסיף עוד כי על מנת שהשתת האחריות כאמור לעיל לא תיצור אפקט מצנן מהיבטו של השיח ברשתות החברתיות, על בתי המשפט להתאים לעידן הנוכחי את כלל החסינויות, ההגנות וההקלות המנויות בחוק איסור לשון הרע. בכלל זה, היועץ הביע דעתו כי חיובם של משתמשים בבחינה מקיפה של התוכן שאותו הם בוחרים לשתף כתנאי להחלתן של ההגנות הקבועות בחוק, עלול לכרסם במימושו של חופש הביטוי ברשתות החברתיות ולפגום בקידומן של יוזמות חברתיות חשובות (כגון פרסומים של מחאת MeToo#). על כן, לעמדת היועץ, ככל ששותף תוכן עובדתי שמקורו בכתבה עיתונאית, במאמר אקדמי או בהקשר אחר המלמד על אמיתותו בעיני הבוחר לשתפו – ובהעדר אפשרות סבירה לוודא אם מדובר בפרסום שקרי – יש לראות במשתף גורם שמצוי בדרגת אחריות פחותה ביחס לאמיתות התוכן. כך, היועץ סבר כי במצבים אלו יש לצאת מנקודת הנחה שמתקיים בעניינו של המשתף התנאי של אמירת אמת לצורך ביסוס הגנת אמת הפרסום לפי סעיף 14 לחוק איסור לשון הרע ולהתמקד בשאלת קיומו של עניין ציבורי בפרסום. היועץ אף הדגיש כי לאור חשיבותן של הרשתות החברתיות יש מקום לשקול,

במקרים המתאימים, את החלתה של ההגנה הקבועה בסעיף 15(2) לחוק איסור לשון הרע, שעניינה ב”חובה חוקית, מוסרית או חברתית” לשיתוף הציבור בפרסום האמור. כמו כן, בכל הנוגע לשיתוף תוכן תוך הבעת דעה, היועץ הדגיש כי למשתמש עשויה לעמוד ההגנה הקבועה בסעיף 15(4) לחוק איסור לשון הרע (שעניינה, בתמצית, הבעת דעה על התנהגות האדם מושא לשון הרע במסגרת תפקיד ציבורי או בקשר לעניין ציבורי). נוסף על כל אלו, היועץ אף הפנה להגנה המצויה בסעיף 15(10) לחוק איסור לשון הרע, שעניינה במי שפרסם לשון הרע על מנת לגנות או להכחיש את פרסומה קודם לכן (ביחס למקרים שבהם משתמש ביצע שיתוף לגבי פרסום כדי למתוח עליו ביקורת).

פסק דינו של בית המשפט המחוזי

26. ביום 16.1.2019 ניתן פסק דינו של בית המשפט המחוזי. אף עמדת המוצא של בית המשפט המחוזי הייתה שיש להחיל את חוק איסור לשון הרע על פרסומים ברשתות החברתיות בשינויים המחויבים, וכי שני הפרסומים שעמדו במוקד התביעה מהווים לשון הרע. בהמשך לכך, בית המשפט המחוזי אימץ את עמדתו של היועץ וקבע כי יש לראות רק את פעולת השיתוף כעונה על הגדרת הפרסום בחוק. ערעור המשיבה התקבל אפוא באופן חלקי – בכל הנוגע לקיומה של עוולת לשון הרע נוכח ביצועה של פעולת השיתוף – ונדחה בכל הנוגע לקיומה של עוולת לשון הרע נוכח ביצועו של סימון הלייק.

27. באופן יותר ספציפי, בית המשפט המחוזי קבע כי פרשנותו של בית משפט השלום, לפיה המונח פרסום משלב למעשה שני יסודות – הן של הבעת לשון הרע והן של הגעתה לאחר – אינה נתמכת בהגדרות הרחבות המצויות בחוק. בית המשפט המחוזי ציין כי מאחר שנוסחו של החוק אינו נותן פתרון חד משמעי לשאלות המשפטיות המתעוררות בתיק, יש לפרש את החוק באופן שעולה בקנה אחד עם תכליתו. בהקשר זה נדרש בית המשפט המחוזי לשיקולי מדיניות מגוונים. מחד גיסא, צוין החשש לפיו קביעה כי פעולה של שיתוף או לייק תיחשב לפרסום לפי חוק איסור לשון הרע תגרום להצפת בתי המשפט ב”תביעות השתקה” ובדרך זו תפגע בחופש הביטוי. כמו כן, בית המשפט המחוזי נתן דעתו לקהלי היעד השונים העשויים להיות מושפעים מקביעה כזו, דוגמת ילדים או אנשים מבוגרים אשר לא מבינים עד תום את משמעות הפעולות שהם מבצעים ברשתות החברתיות. מאידך גיסא, ציין בית המשפט המחוזי כי אין לשלול מאדם שהכפישו את שמו ברשתות החברתיות את זכותו להיפרע מהמפרסמים המשניים שתרמו להפצת דיבתו.

28. על רקע זה, בית המשפט המחוזי ניתח את שתי הפעולות הרלוונטיות ברשת החברתית, על פי תכליתן ובזיקה ללשון החוק. בית המשפט המחוזי קבע כי אין לראות בפעולת הלייק כפרסום לפי חוק איסור לשון הרע. זאת, בעיקרו של דבר כיוון שתכליתה היא להביע עמדה ביחס לפרסום המהווה לשון הרע ולא לייעדו לאנשים אחרים, אף אם הדבר קורה לבסוף כתוצאה מאופן פעילותה של הרשת החברתית.

29. לעומת זאת, בית המשפט המחוזי קבע כי משתמש הבוחר לשתף בפרסום מבצע בכך פעולה אקטיבית בכוונה לייעד את הפרסום לאחרים, ולכן יש להתייחס לשיתוף כאל פרסום לשון הרע. בית המשפט המחוזי אף הוסיף כי סביר שמשתמשים אחרים שיחזו בשיתוף יניחו כי המשתמש המשתף מאמין בנכונותו של הפרסום ששיתף, ובמקרים מסוימים אף ערב לאמיתותו. זאת, כך נקבע, בשונה מהוספתם של לייק או סימון אחר. עם זאת, בית המשפט המחוזי קבע כי למשתף הנתבע תעמוד בשלב פסיקת הפיצויים ההקלה הקבועה בסעיף 19(1) לחוק איסור לשון הרע, שכן כאמור מדובר ב”חזרה על מה שכבר נאמר” אשר מעצם היותה כוללת את המקור שעליה הסתמכה.

עם ז

ת המשפט המח

30. בהמשך לקביעותיו אלו, וכדי למנוע אפקט מצנן ביחס לשיח ברשתות החברתיות, בית המשפט המחוזי אימץ את עמדתו של היועץ אף בכל הנוגע לגישה הפרשנית המרחיבה שלפיה יש לבחון את תחולתן של החסינויות, ההגנות וההקלות הקבועות בחוק איסור לשון הרע במקרים מסוג זה. הדברים אמורים, בין השאר, בהגנה של אמת בפרסום ובהגנות שעניינן הבעת דעה, גינוי או הכחשה של לשון הרע שפורסמה קודם לכן, וכן חובה חוקית, מוסרית או חברתית לפרסם. בשל ההסכמות הדיוניות אליהן הגיעו הצדדים בהליך דנן, בית המשפט המחוזי לא בחן את השפעתן של ההגנות הללו בנסיבות העניין. בסיכומו של דבר, בית המשפט המחוזי חייב את המערערים לשלם למשיבה סך של 5,000 שקלים אך בגין הפרסום ששותף על-ידם, בציינו כי אלמלא ההסכמות הדיוניות בין הצדדים, היה מקום לפסיקת “פיצוי משמעותי”.

הערעור שבפנינו

31. כפי שצוין בפתח הדברים, ואינו מקום ליתן במקרה זה רשות ערעור ביחס לשאלה המשפטית שעניינה הגדרתן של פעולות שיתוף ולייק בפייסבוק כ”פרסום” לפי חוק איסור לשון הרע – וביחס אליה בלבד. לפיכך, אף שהצדדים העלו בפנינו גם טענות רבות אחרות, ובכלל זה לעניין השאלה האם הפרסומים מושא ההליך דנן עולים כדי לשון הרע כהגדרתה בחוק, איננו נדרשים אליהן.

לחזור למשהו ספיציפי?

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין של ישראל - מקום אחד לכל פס"ד של בתי המשפט הישראלי והמחוזות השונים

השאר תגובה

רוצים לקבל עדכון לגבי פסקי דין חדשים שעולים לאתר?

בשליחה הינך מאשר שאנו יכולים לשלוח לך מידע שיווקי / פרסומי

המעורבים בפסק הדין 

באיזה תאריך פסק הדין פורסם?

מהו זמן פרסום פסק הדין?

כל הפרטים החשובים לגבי פסק דין זה בנקודות מתומצתות

 

error: תוכן זה מוגן !!