כבוד הנשיאה א’ חיות כבוד המשנה לנשיאה ח’ מלצר כבוד השופט נגד הנדל כבוד השופט ע’ פוגלמן כבוד השופט י’ עמית כבוד השופט נגד סולברג כבוד השופטת ד’ ברק-ארז

בבית המשפט העליון

דנ”מ 5519 / 15
לפני:
כבוד הנשיאה א’ חיות כבוד המשנה לנשיאה ח’ מלצר כבוד השופט נ’ הנדל כבוד השופט ע’ פוגלמן כבוד השופט י’ עמית כבוד השופט נ’ סולברג כבוד השופטת ד’ ברק-ארז
המבקש:
יוסף אחמד יונס
נגד
המשיבים:
1. מי הגליל – תאגיד המים והביוב האזורי בעיימ 2. היועץ המשפטי לממשלה
המבקש להצטרף :
פורום המנכיילים של תאגידי המים והביוב

דיון נוסף על פסק דינו של בית משפט זה בעע”מ 2978 / 13 מיום 23 . 7 . 2015 אשר ניתן על ידי כבוד המשנה לנשיאה א’ רובינשטיין וכבוד השופטים ח’ מלצר ונ’ הנדל
תאריך הישיבה:
ליית בשבט התשע”ט
(24.1.2019)
בשם ה
עוייד גרגורי פאוסט קורצ’מני; עוייד סבאר נאסר; עו”ד אביטל קליין
בשם המשיבה 1: בשם המשיב 2:
עו”ד אלי אליאס; עו”ד טל קמר עו”ד יואב שחם
בשם המבקש להצטרף:
עו”ד נחמיה אבנרי

ותנווכב שי יכ ןיוצ הב טפשמה תיבל תנכדעמ העדוה ץעויה שיגה 11.4.2019 םויב תעיבקל םוקמ שי םא ןוחבל תנמ לע ,רבדב םיעגונה םימרוגה תא לולכיש תווצ םיקהל ךא .התנענש תמדקומ היינפב תושרה לא ונפש ימל החרט רכשו לומג םלשל קוחב הבוח עגונה לכב הקיקח יוניש ןוחבל ץעויה תנווכב ןיא תנכדעמה העדוההמ הלועש יפכ .הדגנ תיגוציי הנעבות רושיאל השקב תשגה םרט תושרה לא היינפ םידקהל הבוח תלטהל

תיגוציי הנעבות רושיאל השקב שיגהל םינווכתמ רשא ,וחוכ אבו שקבמ םאה .19 םיביוחמ ,תויגוציי תונעבות קוחל היינשה תפסותה לש 11 טרפ יפל תילהנמ תושר דגנ הנופה לעו תושרה לע דציכ ?רושיאל השקבה תשגה םרט תושרה לא היינפ םידקהל שי הזכ הרקמב םאה ?תושרה לש הלידח הבינה תמדקומה היינפה ובש הרקמב לועפל ?וחוכ אבלו שקבמל החרט רכשו לומג לש םולשתל םוקמ

ףסונ ןויד םייקל התטלחהב רואנ ‘מ האישנה ידי לע ןוידל ודמעוה הלא תולאש העבקו הפיסוה רואנ ‘מ האישנה ,ןיוצש יפכ ךא .ףסונה ןוידה אשומ ןידה קספב תיגוציי הנעבותכ ןנד הנעבותה לש הגוויס תלאש תא ןוחבלו םידקהל שי יכ התטלחהב תולאשה יכ טלחויו ןכתיי ,ךכ הגווסל ןיאש אצמיש לככ יכו היינשה תפסותל 11 טרפ יפל .הז הרקמב תוררועתמ ןניא ליעל וטרופש

הרקמב הנעבותה תא גווסל ןיא ןכאש הרובס ינא ,םירבדה חתפב יתנייצש יפכ ,תאז םע .ןלהל וטרופיש םימעטה ןמ תאזו ,היינשה תפסותל 11 טרפ יפל הנעבותכ ןנד ןיינעל ולעש תוינורקעה תולאשב ןודלמ הרוטפ ימצע יתיאר אל ,ןיוצ רבכ תאז ףאו .וז היגוסב הנוכמ לע הכלה דימעהל תנמ לע תאזו ,תמדקומה היינפה

השקבה לש הגוויס תלאשב ןודא הליחת :וז ,אופא ,אהת ןוידה לש וכוליה ךרד תיביטרפואה האצותה לע גוויסה לש תוכלשהבו לילגה ימ דגנ תיגוציי הנעבות רושיאל תשגה םרט תושרל תמדקומה היינפה תבוח תלאשב ןודא ,ןכמ רחאלו ןנד ףסונה ןוידב .קוחל היינשה תפסותל 11 טרפ יפל הדגנ תיגוציי הנעבות רושיאל השקב

11 הערכהו ןויד תושר דגנ וא קסוע דגנ הנעבות םאה – לילגה ימ דגנ תיגוצייה הנעבותה לש הגוויס ןתינש תועיבת לש הרוגס המישר הנומ תויגוציי תונעבות קוחל היינשה תפסותה .20 ןה תיגוציי הנעבות רושיאל ותשקב תא רתועה ססיב ונניינעב .יגוציי ךילה ןניגב שיגהל

:םייתוהמ-וד םיפוג לארה ףסא ;(2012) 898-897 בויבו םימ ידיגאת ידועמ ילאומש ילטנו ינויע “םיירוביצ םידיגאת” זרא-קרב הנפד ;(2008) 41 ילהנימה טפשמב םייטרפ םיפוג .((1995) 281 ,273 (2)טי טפשמ

לילגה ימ דגנ הנודנה תיגוציי הנעבות רושיאל השקבה תא שיגהל םוקמ היה םאה .22 ?תויגוציי תונעבות קוחל היינשה תפסותל 11 טרפ יפל “תושר”כ העבוכב

“תושר” לש הרדגהל הנוע ,בויבו םימ דיגאת התויהב ,לילגה ימ יכ הנקסמה ,חרכהב ,להנתת הדגנ תיגוציי הנעבות לכ יכ העמשמ ןיא תויגוציי תונעבות קוח ךרוצל העיבת” יגוציי ךילהכ שיגהל ןתינ יכ עבוק הז טרפ .קוחל היינשה תפסותל 11 טרפ יפל טרפ .”[…] רחא הבוח םולשת וא הרגא ,סמכ ,ןידכ אלש התבגש םימוכס תבשהל תושר דגנ ,”תושר” דגנ העיבתב רבודמ יכ ,ןושארה :םירבטצמ םיאנת רפסמ ,אופא ,ונל עימשמ 11 הב שקובמה דעסהש תיפסכ העיבתב רבודמ יכ ,ינשה ;תויגוציי תונעבות קוחב התרדגהכ תליעש ,ישילשהו ;השע וצ וא יתרהצה דעס תמגוד רחא דעס אלו ,הבשה לש דעס אוה .רחא הבוח םולשת וא הרגא ,סמ לש ןידכ אלש הייבג איה העיבתה

13 לש הייבג איה בויבו םימ יפירעת תייבג םאה הלאשב םיקולח םידדצה ונניינעב “סמ” םיגשומה והומכו ,”הבוח םולשת” גשומה .”רחא הבוח םולשת וא הרגא ,סמ” ושרפתה םהו קוחב םירדגומ םניא ,היינשה תפסותל 11 טרפב םיעיפומה “הרגא”ו (9.8.2016) תואירבה דרשמ ‘נ ןלפק 1859/15 מ”עעב לשמל ךכ .הרקמל הרקממ הקיספב יאופר עדימ תלבק רובע םדאמ הבגנש םולשת םאה הלאשה הנודנ (ןלפק ןיינע :ןלהל) טרפב םתועמשמכ ,”הבוח םולשת” וא “הרגא” אוה ,ל”הצמ וא יתלשממ םילוח תיבמ טרפ רדגב אב וניאו תורישה תויולע תא ןממל דעוימ רשא “ריחמ”ב רבודמ אמש וא ,11 רבודמ יכ ,יזוחמה טפשמה תיב ץמיאש תיתדבועה תיתשתה יפ לע ,קספנ ןיינע ותואב .הז הלאשה הנודנ (15.3.2018) ארגיא ‘נ ופי ביבא לת תייריע 7302/16 מ”רבב .”ריחמ”ב ךרוצל “הבוח םולשת”כ םיבשחנ ,הינח תוריבע תוברל ,תוריבע עוציב ןיגב תוסנק םאה ילילפ ךילהב םילטומה תוריבע עוציב ןיגב תוסנק יכ עבקנ .היינשה תפסותל 11 טרפ רשאב היינשה תפסותל 11 טרפ ךרוצל “הבוח םולשת” םיווהמ םניא ,השינע יעצמאכ ימולשתו םיסימ תייבג דוסיבש תיזכרמה תילכתה םע דחא הנקב הלוע הניא םתילכת יול 7373/10 מ”עעב .(ןידה קספל 4 הקספ) הנידמה תואצוהו ביצקת ןומימ – איהו הבוח תבשה הניינעש העיבת םאה הלאשה הנודנ (יול ןיינע :ןלהל) (13.8.2012) לארשי תנידמ ‘נ תללכנ ,חוטיב תוימרפ םולשתל םיאלמגמ הבישמה ידי לע הייפכב וכונש םימוכס ידכ יכ ,רתיה ןיב ,לטרבליז ‘צ טפושה ןייצ יול ןיינעב .11 טרפבש העיבתה תליע תרדגהב גוסמ םולשתב רבודמ םאה ררבל שי 11 טרפ ירדגב אב םיוסמ םולשת םאה עובקל

הנידמה קשמ :דוסי קוחל (א)1 ףיעס לש וחסונ ןיב רכינה ינושלה ןוימדה לע טפשמה תיב לש וחסונל – “תורגא”ל ןכו “םירחא הבוח ימולשתו הבוח תוולימ ,םיסמ”ל סחייתמה – םולשת וא הרגא ,סמ”ל רומאכ סחייתמה תויגוציי תונעבות קוחל היינשה תפסותל 11 טרפ והשלכ םולשת גווסל ונאובב ינשרפה ךלהמה לע ןירקמ הז ןוימד יכ ורבוסב ,”רחא הבוח .11 טרפב םייונמה םימולשתה יגוס רדגב אב אוה םאה עובקלו

יפירעתל ןתינש שוריפה ןיב הנחבה קידצמה ררובמ םעט לכ הגיצה אל לילגה ימ הרקמב ןתיל שיש שוריפה ןיבו ,הנידמה קשמ :דוסי קוח ןיינעל “ריחמ”כ בויבהו םימה קוחל היינשה תפסותל 11 טרפ ןיינעל םיפירעת םתואל םיעגונה תיבירה ימולשתל ןנד ,הבוח תוולימ ,םיסמ”ל “ריחמ” ןיב לידבמה ןחבמה ,דועו תאז .תויגוציי תונעבות (ב)1 ףיעס תארוהל עגונה לכב םימה תושר ןיינעב עבקנש ,”תורגאו םירחא הבוח ימולשת לש םגוויס תלאש הנודנ הבש תרחואמ הקיספב ץמוא ףא ,הנידמה קשמ :דוסי קוחל תונעבות קוחל היינשה תפסותל 11 טרפ לש ותלוחת ךרוצל ,תויושר תובוגש םימולשת לארשי תנידמ – רהוסה יתב תוריש ‘נ הבדאגמ 2796/13 מ”עעב לשמל ךכ .תויגוציי םימולשתה גוסמ הניא םיריסאמ ןובשחב הדקפה תלמע תייבג יכ קספנ ,(6.9.2017) תולעה ןחבמ לע ססבתהב רבד לש ורקיעב תאזו .קוחל היינשה תפסותל 11 טרפב םייונמה :טפשמה תיב ירבדכו ,םימה תושר ןיינעב עבקנ רשא ,תילאירה

15 תושרל םלשל חרזאה שרדנ ותואש םולשתה רשאכ” וליא םלשמ היה אוה ותואש םולשתל לעופב הווש וניה ןתינ – ישפוחה קושב הרומת התוא תא שכור היה םולשת’ וא ,’סמ’כ אלו ‘ריחמ’כ הז םולשתב תוארל הבוג תושרה ותואש םולשתב רבודמה םא םג ‘הבוח .ךרצנו יסיסב תוריש רובע ,לופונומ יאנתב חרזאהמ ןייטשניבור ‘א טפושה ,האישנל הנשמה ,ירבחש יפכ הנידמה רשאכ :ודיצב הז ללכ לש ונויגה – םיעטה אמש ששח םייק ,לופונומ יאנתב ינויח תוריש תקפסמ שוקיבה תאו יטסילופונומה החוכ תא לצנת איה היהש ריחמהמ הובג ריחמ תובגל ידכ ,תורישל חישקה שוכרל אלש רוחבל תורשפאה חרזאל התייה וליא הבגנ -לע – הנידמהש םוקמ ןייאתמ הז ששח .תורישה תא – חישקה שוקיבה תורמלו יטסילופונומה החוכ ףא היהש ריחמל לוקשה ריחמ ינויחה תורישה רובע הבוג וזכש היצאוטיסב ,ךכשמ .תורחת יאנתב הדי לע הבגנ יאנתב ינויח תוריש רובע םולשתב תוארל הקדצה ןיא – 32 הקספ) “‘ריחמ’כ אלא ,’הבוח םולשת’כ לופונומ .(ןידה קספל ;(9.3.2016) 6-5 תואקספ ,הוור ‘נ קילאיב תירק תייריע 6591/15 מ”רב םג ואר .5-4 תואקספ ,ןלפק ןיינע

םימה קשמב תבחרנ המרופר תרגסמב 2001 תנשב קקחנ םימה ידיגאת קוח .”קסוע”כ :ךכ ,(א)1 ףיעסב תוטרופמ ויתורטמו ,לארשיב בויבהו

,םיתואנ תונימאו תוכיא ,תוריש תמר חיטבהל (1)” םימה יתוריש םוחתב ,הילפה אלבו םיריבס םיריחמב ;בויבהו םימ תקפסא יתוריש ןתממ תוסנכהה לש דועיי חיטבהל(2) ןתלעפה ,בויבהו םימה תוכרעמב תועקשה ךרוצל בויבו ;םיתורישה ןתמו ףותישו ,בויבהו םימה קשמב תועקשהל ןוה סויג רשפאל(3) ;םיחוורה תקולחבו תולעבב םייטרפ םיעיקשמ םימה תוכרעמ לש ליעיו יעוצקמ ,יקסע לוהינל איבהל(4) ;תוימוקמה תויושרב בויבהו לע הרימש ,םירחא םיבאשמבו םימב ןוכסיח דדועל(5) עבט יכרעו הביבסה תוכיא ,רוביצה תואירב ,םימה תורוקמ םיעבונ םירבדהש לככ ,םילחנהו םיה םוהיז תעינמו ףונו ;בויבהו םימה קשממ םימה קשמב םירושקה םיתוריש ןתמב תורחת דדועל(6) .”בויבהו ףיעס תארוה הדיעמ ךכ ,הלא תורטמ תמשגה ךרוצל ומקוה בויבהו םימה ידיגאת תוימוקמה תויושרה וכמסוי קוחה תורטמ תגשה םשל” יכ תעבוקה םימה ידיגאת קוחל (ב)1 בויבו םימ יתוריש תתל היהי ירקיעה ןדיקפתש ,ירוביצ תורישל תורבח ,הז קוח יפל ,םיקהל םיתורישה רתימ ינוריעה בויבהו םימה קשמ לש תטלחומ הדרפה” תריצי ךות ,”ןהימוחתב .(2823 ח”ה ,1999-ס”שתה ,בויבו םימ ידיגאת קוח תעצהל רבסה ירבד ואר) “םיינוריעה תויושרה ידימ הרבעוה בויבב לופיטהו םימ תקפסא יתוריש ןתמ לע תוירחאה ,השעמל תידסומ הדרפה העבקנ ףאו ,םייטרפ םידיגאת םהש ,בויבהו םימה ידיגאת ידיל תוימוקמה 9351/17 ץ”גב ואר הבחרהל) בויבהו םימה דיגאתל תימוקמה תושרה ןיב תיביצקתו ‘מ טפושה לש וניד קספל 4-3 תואקספ ,םייונימ תקידבל הדעווה ‘נ ןויצל ןושאר תייריע תודיחאה ןורקע – ןושארה :תונורקע ינש ודמע המרופרה סיסבב .((23.7.2018) זוזמ רשא ,תולעה ןורקע – ינשהו ,ץראה יבחרב םינכרצל ףירעתה תדחאהל הפיאש אטבמה םתקפסאב הכורכה תילאירה תולעה תא ומלגי בויבהו םימה יפירעת ויפל ,ליעל רכזוה .(םימה ידיגאת קוחל (א)101 ףיעס) בויבהו םימה יתוריש לש

17 איבהל איה קוחה לש ויתורטממ תחא יכ עבוק םימה ידיגאת קוחל (4)(א)1 ףיעס .28 ףיעס .תוימוקמה תויושרב בויבהו םימה תוכרעמ לש ליעיו יעוצקמ ,יקסע לוהינל קשמב םירושקה םיתוריש ןתמב תורחת דדועל איה קוחה תורטממ תחא יכ עבוק (6)(א)1 ןוה סויג רשפאל איה תורטמה ןמ תחא יכ עבוק (3)(א)1 ףיעס וליאו בויבהו םימה .םיחוורה תקולחבו תולעבב םייטרפ םיעיקשמ ףותישו ,בויבהו םימה קשמב תועקשהל

יאשר רתועה רשא יגוציי ךילה ונינפב יכ הרובס ינא ליעל םיטרופמה םימעטה ןמ .29 םושמ תאזו ,תויגוציי תונעבות קוחל היינשה תפסותל 1 טרפ יפ לע לילגה ימ דגנ ושיגהל .קסועכ העבוכב – תושר איהש – לילגה ימ תלעופ ,ךילהה אשונ הליעל עגונה לכבש תונעבות קוחל (ב)9 ףיעסב עובקה הלידחה תעדוה ןונגנמ יכ הנקסמה תרזגנ ןאכמ השקבה תא תוחדל היה ןתינ אל יכ ,ןנד הרקמב לילגה ימ תושרל דמוע וניא ,תויגוציי יזוחמה טפשמה תיב לא רושיאה תשקבב ןוידה תא ריזחהל ונילע יכו הז םעטמ רושיאל ברה ןמזה חכונל יכ םיעד ימימת ךילהל םידדצה לכ ,םלואו .הפוגל הב ןודיש תנמ לע םוקמ ןיא ,ךילהה יוצמ ובש ינוידה בלשה ןתניהבו רושיאל השקבה השגוהש זאמ ףלחש ןועיט תמלשהל 6 ףיעס) רושיאל השקבב ןוידה תא שדחלו יזוחמה טפשמה תיבל ובישהל רתועה תבוגתל 56-55 םיפיעס ;ץעויה םעטמ ןועיט תמלשהל 112 ףיעס ;לילגה ימ םעטמ .(םידדצה רתי ינועיט תמלשהל

יפל ושיגהל ןתינ רשא יגוציי ךילה ונינפב היפלו יתעגה הילאש הנקסמה ןתניהב .30 ןאכ םייסל היה ןתינ ,11 טרפ יפל אלו תויגוציי תונעבות קוחל היינשה תפסותל 1 טרפ תטלחה יפ לע ףסונ ןוידל ובצוהש תופסונה תולאשהש םושמ תאז .ףסונה ןוידה תא ךילהל תמדקומה היינפה תייגוסב ןוידה תא תומחות ,30.8.2017 םוימ רואנ ‘מ האישנה יתנייצו יתפסוהש יפכ ,תאז םע .היינשה תפסותל 11 טרפ יפל תושר דגנ שגומה יגוציי תייגוסב הערכההו ןוידה תא םילשהל יוארה ןמ יכ הרובס ינא םולה דע ונעגהשמ ,ליעל ףסונה ןוידה ךלהמבשמ דוחייב ,הנוכמ לע הכלה דימעהל תנמ לע תמדקומה היינפה שגומה יגוציי ךילה לכ היפל הלשממל יטפשמה ץעויה דצמו לילגה ימ דצמ הנעט התלע .תמדקומ היינפ ךירצמ ,היינשה תפסותל 1 טרפ יפל שגוה םא םג ,תושר דגנ

תטיקנ םרט וחוכ אבו שקבמה לע תמדקומ היינפ תבוח ליטהל םוקמ שי םאה .31 הבוחש ףא ,תויגוציי תונעבות קוחל היינשה תפסותל 11 טרפ יפל תושר דגנ יגוציי ךילה ?קוחב תרדסומ הניא וזכ

19 .ילע תלבוקמ וז הדמע יגוציי ךילה תשגה םרט תושרל תמדקומה היינפה תבוח ,בויחב וז הלאש לע ,דחא הפ ,טפשמה תיב בישה ףסונה ןוידה אשומ ןידה קספב רושיאה תשקב תייחדל ,ללככ ,ליבוי אל תמדקומ היינפ רדעיה יכ עבקו ףיסוה אוה ךא תיב לעש םילוקישב ןכו החרטה רכשו לומגה רושימב יוטיב לבקי רבדה יכו ףסה לע .הפוגל רושיאה תשקבב ונודב לוקשל טפשמה

ףילחהו ללוכ ירוטוטטס רדסהכ 2006 תנשב קקחנ תויגוציי תונעבות קוח .34 דע םירוזפ ויה רשא תויגוציי תונעבות לש ןלוהינו ןתשגה ןיינעל םיינטרפ םירדסה תושעל קקוחמל הז טפשמ תיב לש ותאירק תובקעב תאז .םינוש הקיקח ירבדב ותקיקחל לוהינ .ת.ש.א ‘נ לארשי תנידמ 3126/00 א”ער) רומאכ תללוכ תירוטוטטס הרדסהל רידגמ תויגוציי תונעבות קוח .((2003) 220 (3)ז”נ ד”פ ,מ”עב םדא חוכו םיטקייורפ עבותה לש וחוכ תא ופיי אלש ,םדא ינב תצובק םשב תלהונמה הנעבות”כ תיגוציי הנעבות ירבח ללכל תופתושמה טפשמ וא הדבוע לש תויתוהמ תולאש תררועמ רשאו ,ךכל גציימה םודיקל ילכ איה תיגוצייה הנעבותה .(תויגוציי תונעבות קוחל 2 ףיעס) “הצובקה לש ישיאה םקזנ רשא ,םישנא תצובקל רשפאל איה היתורטממ תחאו םיירוביצ םיסרטניא שממלו םיסרטניא דחאל ,וניגב תיאמצע העיבת תשגה קידצמ וניאו ןטק םהמ דחא לכ 4556/94 א”ער ;תויגוציי תונעבות קוחל (1)1 ףיעס) תואכרעל השיגה תוכז תא וז ךרדב חוטיבל הרבח לדגמ 3489/09 א”ער ;(1996) 784-783 ,774 (5)טמ ד”פ ,ץשרבליז ‘נ תצט -קרב ‘ד תטפושה לש הניד קספל 39 הקספ ,מ”עב ןולובז קמע תוכתמ יופצ תרבח ‘נ מ”עב הפיכא יתוריש .ר.ג.מ.א.ש ‘נ מ”עב (2007) הרובחת המלש 3698/11 א”ער ;(11.4.2013) זרא ירבד ;(6.9.2017) ןייטשניבור ‘א (‘מידב) האישנל הנשמה לש וניד קספל ‘כ הקספ ,מ”עב דעוימ ,ןכ ומכ .(93 תסנכה ח”ה ,2005-ה”סשתה ,תויגוציי תונעבות קוח תעצהל רבסה תונעבות קוחל 1 ףיעסב תוטרופמה תוירוביצ תורטמ םישגהל תיגוצייה הנעבותה דסומ ןתמ ;(קוחל (2)1 ףיעס) תוידיתע קוח תורפה ינפמ העתרהו ןידה תפיכא ןהבו תויגוציי לש הצממו ןגוה ,ליעי לוהינ ןכו (קוחל (3)1 ףיעס) ןידה תרפהמ םיעגפנל םלוה דעס .(קוחל (4)1 ףיעס) תועיבת

קוחה עבוק רתיה ןיב .תויגוציי תונעבות לש ןלוהינל םידיחא םיללכ עבוק קוחה ומושירו ךילהה תויבמופ רבדב תובוח ;(קוחל 8-ו 5 םיפיעס) ןרושיאלו ןתשגהל םיאנת ךילהל סחיב הרשפ רדסה רושיאל םינונגנמ ;(קוחל 6 ףיעס) תויגוצייה תונעבותה סקנפב החרט רכשו יגוצייה עבותל לומג תעיבקל םינונגנמ ןכו (קוחל 19-18 םיפיעס) יגוציי .(קוחל 23-ו 22 םיפיעס) וחוכ אבל

21 .(קוחל 29 ףיעס) הנידמה לע לח קוחה ,תויגוציי תונעבות קוח עבוק ךכ ,ללככ .35 דגנ תויגוציי תונעבות לע םילחה םיידוחיי םירדסה וב ועבקנ ,ןיוצ רבכש יפכ ,תאז םע ,רתיה ןיב ךכ .”תושר” תרדגהל םינוע םניאש םירחא םיעבתנ ןיבו הניב םיניחבמה ,תושר (קוחל (א)3 ףיעס ואר) תושר דגנ תיגוציי הנעבות שיגהל ןתינ ןניגבש תוליעל רשאב ןכ ומכ .(קוחל 21-ו (1)(ד)20 םיפיעס ואר) התבוחל קוספל ןתינש יוציפה ףקיהל רשאבו

,טפשמו קוח ,הקוחה תדעו לש הנשמה תדעו לש 15 ‘סמ הבישי לוקוטורפ :ואר הל קוח ,הקוחה תדעו לש 660 ‘סמ הבישי לוקוטורפ ;(11.1.2006) 31-28 ,16-ה תסנכה ,הקוחה תדעו לש 667 ‘סמ הבישי לוקוטורפ ;(7.2.2006) 17-15 ,16-ה תסנכה ,טפשמו .((1.3.2006) 14-ו 11 ,7 ,16-ה תסנכה ,טפשמו קוח

דמעמה תייגוס יכ דמלל ידכ הב שי ליעל תראותמה תיתקיקחה הירוטסיהה .37 ךילהב שאר דבוכבו הבר תוכיראב הנודנ תויגוציי תונעבות קוחב תושרל ןתינש דחוימה הקוחה תדעו ומייקש רבטצמב םינוידה 19 ךותמ לטובמ אל קלח הל שדקוהו ,הקיקחה םינמזומ ופתתשה תובישי ןתואב .קוחה לש וחסונב הלש הנשמה תדעוו טפשמו קוח יגיצנ ,תויושר יגיצנ ,ןידה יכרוע תכשל יגיצנ ,הנידמהו הלשממה יגיצנ תוברל םיבר .תועד לש הבחר תשק ןהב העבוהו ,יטרפה קושה ןמ ןיד יכרועו חוטיב תורבחו םיקנב ללכב בשחתהב ,ליעל םיטרופמה םיידוחייה םירדסהה תא קקוחמה רשיא ףוסבל .ןיינעל םיעגונה םילוקישה

(29.8.2011) תסנכה ר”וי ‘נ ןהכ 2171/06 ץ”גבב הז טפשמ תיב ךכ לע דמע תוקינעמה תויגוציי תונעבות קוח תוארוה לש ןתויתקוח הפקתנ םש ,(ןהכ ןיינע :ןלהל) :קספ ךכו ,תעבתנכ תושרל דחוימ דמעמ

23 תונעבות קוח לש הקיקחה ךילהבש ונענכוש אל” תבוגתב ןויעמ .רומאה גוסה ןמ םימגפ ולפנ תויגוציי ךילה יכ הלוע ,הל םיפרוצמה םילוקוטורפבו תסנכה ,ידוסי ךילה היה תויגוציי תונעבות קוח לש ותקיקח תדעווב תובישי תורשע ללכ אוה .קימעמו ינדפק ,הימדקאהמ םיבר לגס ישנא וב ופתתשה ;הנשמה ופוסבו יטרפה קושהמ םיפסונ ןיינע ילעב ,םיאקנב דרשממו םיטפשמה דרשממ םיגיצנ םג ופרטצה ,םינושה םילוקוטורפה תאירקמ ;ךכמ הרתי .רצואה טפשמו קוח ,הקוח תדעווב ןוידה לוקוטורפ טרפבו התיה םירתועה תנעטל דוגינב יכ הלוע ,7.2.2006 םוימ הריהנ תעבתנכ הנידמה לש הדמעמ רבדב תקולחמה הז ןויד דעומב רבכ םיפתתשמה לכל היולגו .(16 הקספ ,ןהכ ןיינע)”[…] טפשמו קוח הקוחה תדעו לש הנשמה תדעו המייק ליעל ונרקסש םינוידה ךלהמב .38 היינפ לש ךלהמ הליחת תוצמל יגוציי ךילהב טקונש ימ תא בייחל תורשפאב םג ןויד 10 ‘סמ הבישי לוקוטורפ) תושר דגנ שגומה ךילהב קר אלו תיללכ הבוחכ תאזו ,תמדקומ .((14.11.2005) 16-10 ,16-ה תסנכה ,טפשמו קוח ,קוחה תדעו לש הנשמה תדעו לש היינפה תייגוס תא םקמל שיש ורבס וב םיפתתשמה רבד לש ורקיעב יכ הלוע ןויד ותואמ

ךילהה ןמ “טולימ חתפ” תושרל רשפאמ הז ףיעסב עובקה הלידחה ןונגנמ הייבגה ןמ לדחת יכ ,ךילהה תשגה םוימ םוי 90 ךותב ,טפשמה תיבל עידות םא יגוצייה רדסהה ןכו הז רדסה .דעומ ותוא דע הייבגהמ הלדח ןכא איה יכ חכוהו שגוה אוה הניגבש תושרה ןמ הבשה עובתל יגוצייה עבותה לש ותלוכי תא ליבגמה ,קוחל 21 ףיעסב עובקה ולעופ תא “ךכרל” ודעונ ,ךילהה תשגה דעומל ומדקש םישדוח 24 לע הלועה הפוקת יבגל רשא םירחא םיעבתנ דגנ ולעופ תמועל תושרה דגנ שגומ אוהש לככ יגוצייה ךילהה לש םיפושח ףא םהו הלידח תעדוה תומדב יגוצייה ךילהה ןמ “טולימ חתפ”ל םיכוז םניא םינשה 7 ינפ לע תערתשמה “הליגר”ה תונשייתהה תפוקת לובג דע הבשה תועיבתל .ךילהה תשגהל ומדקש

ןזאל ודעונ קוחל 9 ףיעסבש הלידחה רדסה םללכבו וללה םיידוחייה םירדסהה .40 לע רומשל ךרוצה לשב ,רתיה ןיב ,ירוביצה סרטניאה ןיבו הצובקה ירבח לש םניינע ןיב תפוקב העיגפ יכ הרכה ךותמ תאז .תושרה לש הדוקפתב העיגפ עונמלו תירוביצה הפוקה א”ערב ךכ לע יתדמע .היתורישל שרדנ רשא רוביצב עוגפל םוי לש ופוסב היושע תושרה םש (ןיקמויט ןיינע :ןלהל) (13.2.2011) 23 הקספ ,ןיקמויט ‘נ ביבא לת תייריע 6340/07 :יכ יתנייצ

25 שקבמל לומג קוספל ,22 ףיעס תוארוה ףא לע (1) ;(ב)22 ףיעסב רומאכ םילוקישב בשחתהב םאתהב גציימה חוכ אבל החרט רכש עובקל (2) .”23 ףיעס תוארוהל םילוקיש לש םלש לולכממ םלעתהל ןתינ אל […]” איה תעבתנה ובש םוקמ תוסחייתה םיבייחמה םיידוחיי לע תדקפומהו רוביצה יפסכ לע ןמאנכ תשמשמה תושר איה ןתמשגה ךרוצלש תוירוביצה תורטמה עוציב םימוכס םלשל תירוביצ תושר בויח לשמל ךכ .תמייק הלש תיביצקתה תואדווב עוגפל לולע דואמ םיהובג […] יוארכ הדיקפת תא אלמלו ךישמהל הנממ עונמלו ןיא’ השעמל רשא ,תירוביצה תושרב העיגפ ,הז ןבומב ,ולוכ רוביצב העיגפל ליבוהל הלולע ,’המצע לשמ הל תלעותה לע תולעל םיתיעל היושע וזכ העיגפו לעש תיגוצייה הנעבותה תלבקמ קיפהל לוכי רוביצהש .”[…] קרפה להנמ – לארשי תנידמ ‘נ מ”עב סמטסיס רווטפוס הידכא 395/072 מ”עע םג ואר ;30 הקספ ,ןהכ ןיינע ;(הידכא ןיינע :ןלהל) (27.12.2010) 18 הקספ ,םילוב סמו סכמה ןיינע :ןלהל) (25.12.2012) 22 הקספ ,לובטובא ‘נ לארשי תנידמ 6687/11 מ”עע .((2017) 251 ד ךרכ ילהנימ טפשמ זרא-קרב הנפד ;(לובטובא

ףיעסב עובקה הלידחה ןונגנמ ושארבו ,היינשה תפסותל 11 טרפ יפל תושר דגנ תושגומה לא תמדקומ היינפ תבוחל עגונ רבדהש לככ ילילש רדסה יתעדל ונל עימשמ ,קוחל 9 .רומאכ יגוציי ךילה הדגנ שגוי םרטב תושרה

םיררועתמה םילטובמ יתלבה םיישקב אוצמל ןתינ וז הנקסמל ןיכומיתו קוזיח .42 .תושרה דגנ ךילהב ילאיצנטופה יגוצייה עבותה לע תמדקומ היינפ תבוח תלטה תובקעב קוח לש יחכונה והנבמ” יכ ןייצל האר ףא אוהו הלא םיישקל עדומ היה האישנל הנשמה תלטובמ אל הדימב השקמ ,ויתוארוהב המולגה םיצירמתה תכרעמ טרפבו ,תויגוציי תונעבות לא רוריבב תכשומ וז הנבות ,ימעטל .(וניד קספל ג”ל הקספ) “הז גוסמ הבוח תלטה לע ועבקשמ ךא .המלשה ךירצמה יתקיקח ר סח אלו ילילש רדסה ונינפב יכ הנקסמה רבע תובקעב יתשיגל םיררועתמה םייזכרמה םיישקה לע הרצקב דומעא ועבקש תא יירבח .רומאכ תושרה לא תמדקומ היינפ תבוח ליטהל שי יכ םתעיבק

27 איה םישגהל תיגוצייה הנעבותה דסומ דעונ ןתואש תויזכרמה תוילכתה תחא םתואב ,םיעבות לש המלש הצובקל דעס ןתמו יטפשמ ךילה םויק רשפאמה ילכ ותויה ירבחש ףא תאזו הליע התואב תישיא העיבתל תילכלכ תויאדכ ןיא םהבש םירקמה םדקל וז ךרדב ןתינ םיבר םירקמב .םמשב לועפל יגוצייה עבותה תא וכימסה אל הצובקה .דיתעב ותרפה ינפמ עיתרהלו ןידה תפיכא תא ריבגהל ,תויתרבחו תוירוביצ תורטמ תמיתרבו תירוביצ תובישח תולעב תויגוסב הפיכאה תטרפה לש גוסב ,אופא ,רבודמ תוליעה רותיאל םילעופש ימכ ,הלא םיכילהב טוקנל םחוכ יאבו םייגוצייה םיעבותה לע הקיספב ונדמע תחא אל .ךילהה תא םילהנמו םישיגמש ימכו יגוציי ךילה תוקידצמה םיצירמת םישרדנ “םימזי ןיעמ” שמשל םייטרפ םימרוג דדועל תנמ לע יכ הדבועה תא ןכו עיקשהל םישרדנ םהש םיבאשמה תא םתניחבמ וקידצי רשא םימיאתמ םיילכלכ םימרוג יכ הרכה ךותמ תאז .יגוצייה ךילהה תשגהב םמצע לע םילטונ םהש ןוכיסה חוור קיפהל ןוצר ךותמ אלא םזיאורטלא ךותמ ,ללכ ךרדב ,םילעופ םניא הלאכ םייטרפ םייגוצייה םיעבותה תא ץרמתל ךרוצב ריכה קקוחמה .וטקנש המזויה ןמ ילכלכ הנבומ ךרעמ תויגוציי תונעבות קוח תרגסמב רצי ןכ לעו םחוכ יאב תאו םיילאיצנטופה תשגה דדועל הרטמב ,החרט רכשו לומג םולשתל םיעגונה םיילכלכ םיצירמת לש האישנל הנשמה ירבד ואר) ןהב םולגה ירוביצה סרטניאה תא ךכב םדקלו הלאכ תונעבות ,הידכא ןיינע ואר ןכ .םש תרכזואמה הקיספהו ףסונה ןוידה אשומ ןידה קספל א”כ הקספב קספל 21 הקספ ,מ”עב לארשי לונוס ‘נ מ”עב לועיי ירצומ טיקרמ 8114/14 א”ע ;20 הקספ הפיכאל ילככ תיגוצייה הנעבותה” תויח רתסא ;(5.8.2018) ןורב ‘ע תטפושה לש הניד .((2016) 939-938 ,935 טי םיקסעו טפשמ “תירוביצ-תיחרזא

וניאו ךכב עייסמ וניא אוה ףא ,וזכ העיבתל ןגוע אוצמל רצלמ ‘ח (זא וראותכ) טפושה תא רידסמה ףיעסב רבודמו ליאוה תאז .וזכ העיבת תשגהל יביטמרונ רוקמ תווהל לוכי תושר דגנ רושיאל תושקבב םיילהנמ םיניינעל טפשמה תיבל הנותנה תיניינעה תוכמסה טפושה ירבח תדמע ילע תלבוקמ ,ןכ לע .אל ותו אה – קוחב ךכל תועובקה תוליעה יפ לע םולשת תייגוסב הצמתמה ךילה םייקל ןתינ אל קוחב המיאתמ הארוה רדעיהב יכ לדנה ‘נ תמדקומ היינפ לשב וחוכ אבלו ילאיצנטופ יגוציי עבותל םיעיגמה החרטה רכשו לומגה תמדקומ היינפ בייחל שי היפל השיגה ,םלואו .יגוצייה ךילהה תא הרתייו הפי התלעש ימעטל תבשייתמ הניא ,וללה םימולשתה עוציב תא רשפאמה ירוטוטטס רדסה אלב וזכ עינהל תנמ לע קקוחמה עבקש םיילכלכה םיצירמתה סיסבב ודמעש םילאנויצרה םע יכ ,אופא ,אוה םירבדה בצמ .ליעל ונדמע םהילעו ,םייגוציי םיכילהב הטיקנל תומזוי יגוצייה ךילהה רשאכ החרט רכשו לומג םולשת תורידסמה תוארוה קוחב ןיא אסיג דחמ ,אסיג ךדיאמ .הלא םימולשתל השירדב הצמתמה ךילה טוקנל ןתינ אל ןרדעיהבו ,רתייתמ ירוטוטטס רדסה הדיצב שיש אלב תושרה לא תמדקומ היינפ תבוח תלטהב בר ישוק שי ךכב ןומטה ישוקה לע .הניגב רתייתמ יגוצייה ךילהה רשאכ החרט רכשו לומג םולשתל 24 הקספ ,ןד שוג המוש דיקפ ‘נ ןרק 1834/07 א”עב רחא רשקהב טפשמה תיב דמע םימעטמ ללכה תבוט םודיק םשל לועפל םדאמ תופצל ןיא” יכ ונייצב (12.8.2012) .”יפסכ לומג שרדנ ךכ םשל […] ןיטולחל םיטסיאורטלא

תמדקומה היינפה תבוח תלטה תובקעב ררועתמה רתויב יתועמשמו ףסונ ישוק .45 תושרל הנופה ןיב רשקנ םהבש םיבצמל עגונ ,ףסונה ןוידה אשומ ןידה קספב העבקנש .טפשמה תיב לש חוקיפ אלל העיבת םרט הלידחה רדסה

29 עבותה ידיב ןתינש הז ןבומב ידוחיי ךילה ,רומאכ ,אוה תיגוצייה הנעבותה ךילה םהל רשא םיהוזמ יתלב םיעבות לש הלודג הצובק גצייל חוכה וחוכ אב ידיבו גציימה ששחה אוה הז רשקהב דדומתהל ךרוצ שי ומיעש םירגתאה דחא .המוד העיבת תליע הצובקה ירבח ןיבו עבתנהו יגוצייה עבותה ןיב םיניינע דוגינ לש בצמ תורצוויהל ועיגי עבתנהו גציימה עבותהש ךכב ורקיע הז ששח .”גיצנה תייעב” לשב ,תגצוימה קלח ולטנ םהש ילבמ הצובקה ירבח ללכ לש םהיתויוכזב עירכמה – הרשפ רדסהל תגצוימה הצובקה ירבח ןובשח לע עבתנהו גציימה עבותה םע ביטיי רשא – ובוציעב 9 הקספ ,מ”עב הטילשו רותיא ןארותיא ‘נ מ”עב תולבוה יקסבוזורב 7094/09 א”ע) 9-8 תואקספ ,מ”עב (1998) לארשיב היגרנא ןולא רוד ‘נ רוג 1644/15 א”ער ;(14.12.2010) 12 הקספ ,מ”עב היסנפו לומג תופוק תוגספ ‘נ ןיול 3832/17 א”ער ;(27.5.2015) .(20 ‘מע ,ןייטשדלוג ;(4.7.2017)
יש מקום להידרש גם לסוגיית הפנייה המוקדמת על מנת להעמיד בה הלכה על מכונה (ראו והשוו: דנ”א 2121 / 12 פלוני נ’ דיין אורבך, פסקה 92 לפסק דינו של הנשיא א’ גרוניס
.((18.9.2014)
רקע הדברים
3. המשיבה 1, המאוגדת כחברה בע”מ, היא תאגיד מים וביוב שהוקם ופועל כאמור מכוח חוק תאגידי המים, והיא אמונה על אספקת שירותי מים וביוב לרשויות מקומיות בצפון הארץ (להלן: מי הגליל או המשיבה). העותר הינו תושב אחת מאותן רשויות מקומיות והגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד מי הגליל בטענה כי גבתה ריבית ביתו בגין תשלומים המשולמים לה לפי הסדר התשלומים הקבוע בסעיף 32(ב) לכללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה לשירות), התשע”א-2011. סכום התביעה האישית שהגיש העותר עמד על סך של 3 . 42 ש”ח והסכום הכולל שאותו אמד לצורך ההליך הייצוגי היה כמיליון ש”ח (להלן: הבקשה לאישור). העותו ביסס את הבקשה לאישור על פרט 1 לתוספת השנייה הקובע “תביעה נגד עוסק, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, בקשר לענין שבינו לבין לקוח, בין אם התקשרו בעסקה ובין אם לאו” וכן על פרט 11 לאותה תוספת הקובע “תביעה נגד רשות להשבת סכומים שגבתה שלא כדין, כמס, אגרה או תשלום חובה אחר […]”.
4. לאחר הגשת הבקשה לאישור מסרה מי הגליל לבית המשפט קמא הודעת חדילה בהתאם לסעיף 9(ב) לחוק תובענות ייצוגיות, בה ציינה כי הגורם לגביית היתר הוא חברה חיצונית המספקת לה שירותי גבייה. בעקבות הודעת החדילה התקיים דיון בסוגיית הגמול ושכר הטרחה שדרשו העותר ובא כוחו בגין ההליך שנקטו ולנוכח תוצאותיו. מי הגליל טענה כי אין לפסוק לעותר ולבא כוחו גמול ושכר טרחה מאחר שהם לא פנו אליה בפנייה מוקדמת טרם הגשת הבקשה לאישור. עוד טענה מי הגליל כי אין יסוד לבקשת האישור נגדה ככל שהיא נסמכת על פרט 1 לתוספת השנייה שכן, לטענתה, היא פועלת בגביית התשלומים נושא הבקשה כ”רשות” ולא כ”עוסק”.

5. בית המשפט קמא קיבל את הודעת החדילה, דחה את הבקשה לאישור ופסק לעותר ולבא כוחו גמול ושכר טרחה בסך של 10 , 000 ש”ח ו- 80 , 000 ש”ח, בהתאמה, בקבעו כי היעדו פנייה מוקדמת למי הגליל אינו שולל כשלעצמו זכאות לגמול ולשכו טרחה וכי יש לבחון כל מקרה לגופו (ת”מ (מחוזי חי’) 54114 – 07 – 12 נסאר נ’ מי הגליל – תאגיד המים והביוב האזורי בע”מ ( 19 . 2 . 2013 )). בערעור שהגישה על פסק דינו של בית המשפט קמא, שבה מי הגליל וטענה כי יש להטיל חובה לערוך פנייה מוקדמת לרשות מנהלית טרם הגשת הליך ייצוגי נגדה על פי פרט 11 לתוספת השנייה לחוק, וכי משלא פנו העותר ובא כוחו אליה קודם להגשת ההליך הייצוגי יש לזקוף את הדבר לחובתם.

תלאשנ .הליע התואב תושדח תויגוציי תונעבות תשגה ענמיו וילע ירוביצו יטפשמ ירבח ידי לע םיעצומה םירדסהה לע תורוהל ןתינ קוחב הארוה רדעיהב םאה הלאשה ,םוקמ לכמ .(2/שמכ לילגה ימ םעטמ ןועיטה תמלשהל הפרוצ הזכ הלידח רדסהל המגוד) תייעב םע דדומתהל ידכו שרדנה לע תונעל ידכ םיעצומה םירדסהב שי םא יניעב קפס .הז רשקהב ררועתהל םילולעה םיניינעה ידוגינ םעו גיצנה

תא רידסהל ןויסינ השענ 2016 תנשב יכ ןייצל רתומל אל ,םירבדה ילושב .47 ,2016-ו”עשתה ,(תמדקומ הינפ – ןוקית) תויגוציי תונעבות קוח תעצה) קוחב הייגוסה יואר דוע .םויה רדס לע דוע היוצמ הניאו המדוק אל וז העצה יכ הארנ ךא .(20/3026/פ ןוידה תרגסמב ומעטמ השגוהש תנכדעמה העדוהב יכ ,ליעל רכזוה רבכש תא ןייצל םוקמ שי םאה הלאשב ןודיש תווצ םיקהל ותנווכב שי יכ יטפשמה ץעויה ןייצ ,ףסונה םע שיגדהו ףיסוה ץעויה .התנענ ותיינפש תושרל הנופל החרט רכש םלשל הבוח תעיבקל קרפה לע הניא המצע תמדקומה היינפה תבוח לש תירוטוטטסה הרדסהה תייגוס יכ תאז .ותניחבמ

םה ,בויבהו םימה יפירעת לע תיבירל םיעגונה ,ןנד ךילהה אשונ םימולשתה (א) תפסותל 11 טרפ רדגב םיאב םניא ןכ לעו ,”רחא הבוח םולשת וא הרגא ,סמ” אלו “ריחמ” ;היינשה

1 טרפ יפ לע לילגה ימ דגנ ושיגהל יאשר רתועה רשא יגוציי ךילה ונינפב (ב) ךילהה אשונ הליעל עגונה לכבש םושמ תאזו ,תויגוציי תונעבות קוחל היינשה תפסותל ;קסועכ העבוכב – תושר איהש – לילגה ימ תלעופ

תונעבות קוחל 9 ףיעס היפל האצותה תרזגנ (ב) ק”סב תטרופמה הנקסמה ןמ (ג) ךילהה תא ןייאל תוכזה לילגה ימל תדמוע ןיא ךכשמו הרקמה לע לח וניא תויגוציי ;הלידח תעדוה לש ךרד לע יגוצייה

31 םוכיס :תואבה תונקסמה לא יתעגה ליעל םיטרופמה םימעטה לכ לשב .48 ןתניהב הרואכל שרדנ וניא רבדהש ףאו הנוכמ לע הכלה דימעהל תנמ לע (ד) ילילש רדסה עבוק תויגוציי תונעבות קוח יכ הרובס ינא ,ליעל יתעגה ןהילאש תונקסמה יכו תושר דגנ יגוציי ךילה תטיקנ םרט תמדקומ היינפל תיללכ הבוח תלטהל עגונה לכב לולשל ידכ ןיא ךכב .הז רשקהב עובקל קקוחמה הארש יפולחה רדסהה אוה קוחל 9 ףיעס

תויח ‘א האישנה יתרבח לש ענכשמהו ףיקמה הניד קספל המיכסמ ינא .1 םירבד ףיסוהל תשקבמ ינא ,ךכל ךשמהב .וב ונודנש תויגוסה יתשל סחיב היתונקסמלו תיגוציי הנעבות לש התשגהל םדוק תושרל תמדקומ היינפ לש הלאשל עגונה לכב םירצק .הנוכמ לע הכלה דימעהל ,בר קדצב ,יתרבח השקיב הב רשא

השקב תשגהל רבוע תמדקומ היינפ תבוחב הרכה דגנכ םילקושה םיקומינה .2 הירוטסיהל םיעגונ םקלח .םינפ יבר ןכא םה תושר דגנ תיגוציי הנעבות רושיאל רדסה ,םיימינפ םינוזיא לש ךרעמ ללוכה ,טרופמ קוחל ףיסוהל ישוקל םקלח ;תיתקיקחה םיצירמתב השונא העיגפ ינפמ ששחל םקלחו ;הלא םינוזיא רפהל לולעש יתקיספ וא תויגוציי תונעבות קוח :ןלהל) 2006-ו”סשתה ,תויגוציי תונעבות קוחב םינגועמה ,ימצעלשכ .םימיאתמה םירקמב ושגוי ןכא הלאש תורשפאב ךומתל םידעוימו (קוחה .םיצירמתה תייגוסל תופסונ םילמ רפסמ דחייל שקבא

33 :תימע ‘י טפושה .םיכסמ ינא ט פ ו ש :זרא-קרב ‘ד תטפושה םיאתמ םיצירמת ךרעמב הוולמ היהת וזש ילבמ תיגוציי הנעבות לש ךילהב הרכה .3 הכורכ ןתנכהש הלאכ ללכ ךרדב ןה תויואר תויגוציי תונעבות .ןולשיכל שארמ הנודנ התנכהש תופצל ןתינ – רתוי תיניצר תילאיצנטופה הנעבותהש לככ .םיבאשמבו ץמאמב היינפ לש ךילה עצבל הבוחה .םיבאשמ לש רתוי תיתועמשמ העקשהב הכורכ היהת תדובעב ודקמתיש םייגוציי םיעבות םתואב אקווד עוגפל אופא היופצ תושרל תמדקומ רבודמ םא – ךשפנ הממ .וזכ הנעבות תשגהל עקרקה תא רישכהל ידכ הקימעמ הנכה יוכיס םייק ,שממ לש העקשה אלל “הבשחמ” וא “ןויער” לע תססובמש תמדקומ היינפב רבודמ תאז תמועל םא ;דחוימב תמרותו הליעי תמדקומ היינפ וז היהת אלש ךכל הובג ימזוי יכ חינהל השקש ירה תיתועמשמ הנכה תדובע לע תססובמש תמדקומ היינפב היהת טפשמה תיבל םכרדש ילבמ םישורדה םיבאשמה תא עיקשהל םינוכנ ויהי הנעבותה דוסיה תחנה .ישוק יתטישל ררועמ קיפסמ ץירמתכ “הבוט תוחרזא” רבדב ןועיטה .הלולס

תדחוימה תורשפאה ,רקיעה ייניעב והזו האישנה יתרבח הנייצש יפכ ,השעמל .6 ירוטוטטס םוליג איה תיקוח יתלב הייבג תלועפמ “הלידח” עצבל תויושרל קר תינקומה :םג ואר) תויגוציי תונעבות לש ידוחייה ןונגנמל םאתומה ,תמדקומה היינפה ןויער לש םוקמ ןיא .((2017) 251 ינויד ילהנימ טפשמ – ד ךרכ ילהנימ טפשמ זרא-קרב הנפד היינפב ונל יד .”תמדקומ היינפ יבג לע תמדקומ הינפ” ןיעמ ,ףסונ ןונגנמ ךכ לע ףיסוהל םיברה םימעטהמ ןכו הלא םימעטמ ,ןכ םא .קקוחמה הרוה הילעש וז – תחא תמדקומ לטבל שי יכ התעדל רומאכ תפרטצמ ינא ,הניד קספב האישנה יתרבח הטריפש םיפסונה .ףסונה ןוידה אשומ ןידה קספ תא

םינשמה ,יירבחל יתפרטצה (ןידה קספ :ןלהל) ףסונה ןוידה אשומ ןידה קספב .1 לומגה תא תיחפהל שי יכ העיבקב ,רצלמ ‘ח-ו (םייתניב שרפש) ןייטשניבור ‘א האישנל ;54114-07-12 מ”ת) הפיחב םיילהנימ םיניינעל טפשמה תיב קספש החרטה רכשו ,תויגוציי תונעבות קוחל (ג)9 ףיעס יפל ,וחוכ אבו שקבמה תוכזל (ירסיק ‘א טפושה :ןלהל) 1 בישמ דגנ תיגוצייה הנעבותה רושיאל םתשקבש םושמ ,תאז .2006-ו”סשתה ,םימולשת ירדסה תרגסמב תובגל יאשר אוהש תיבירה ןמ גרח יכ הנעטב – (לילגה ימ ביטה ,המרה ןיינעב תוארוהל הדימ תומא) בויבו םימ ידיגאת יללכל (ב)32 ףיעס יפל המדקש ילבמ השגוה – 2011-א”עשת (הינכרצל תתל הרבח לעש םיתורישה לש תוכיאהו הנעבות רושיאל השקב שיגהל דתעתמה םדא לע ,יתטישל .לילגה ימל תמדקומ היינפ ךכל – הבוח תלטומ היתויושרו הנידמה דגנ תיגוציי

35 ת ט פ ו ש :לדנה ‘נ טפושה עקר ךילה תחיתפ םרטב תילהנימ תושרל היינפ םידקהל” הדשב ךכו ילהנימה טפשמב ךכ ,יטרפה ןידב ךכ .הדגנ לק ,היקומינו םיניד תכרעמ לכ .תויגוציי תונעבות לש 1 הקספ) “תורבטצמ תוכרעמב רבודמ רשאכ רמוחו .(יתעד תווחל םיכילהה יוצימ תבוחש ירה ,לילגה ימ תאלממש תוירוביצ-תוינוטלשה תויצקנופה חכונ דגנ תויגוצייה תונעבותה לש ילאודה ןייפואמ תושקבתמה תומאתהב – הניינעב םג הלח .תושר

.ןיד יפ לע ירוביצ דיקפת םיאלממה םיירוטוטטס םיפוגב רבודמו ליאוה ,”תושר” םיווהמ העיבתב לילגה ימ דגנ תיגוצייה הנעבותה תא שיגהל םוקמ היה אלש הרובס איה ,תאז םע הרגא ,סמכ ,ןידכ אלש התבגש םימוכס תבשהל תושר דגנ העיבת” וניינעש ,11 טרפ יפל הנתינש תונשרפל םאתהב הלא םיחנומ שרפל שי ,התטישל .”רחא הבוח םולשת וא רושיאב ךרוצה תא ןגעמה – הנידמה קשמ :דוסי קוחל (ב)1 ףיעסב םהיליבקמל םימלתשמה תורגאו םירחא הבוח ימולשת ,הבוח תוולימ ,םיסמ” רועיש לש ירטנמלרפ .תומרונה יתש ןיב “הנחבה קידצמה ררובמ םעט לכ” גצוה אלו ליאוה – “הנידמה רצואל יפירעת יכ ,בור תעדב ,הז טפשמ תיב לש בחרומ בכרה תערכה ונניינעל הפי ,אליממ םניא ןכלו ,”ריחמ” םיווהמ – תילאירה תולעה ןורקע לע םיססובמה – בויבהו םימה ימוקמה ןוטלשה זכרמ 1195/10 ץ”גב) הנידמה קשמ :דוסי קוחל (ב)1 ףיעס ירדגב םיאב ןייטשניבור האישנל הנשמה לש ותעד תווחל ס הקספ ,בויבלו םימל תיתלשממה תושרה ‘נ ןיינעב העבקנש הכלהה” יכ השיגדה יתרבח .((םימה תושר ןיינע :ןלהל) (13.11.2014) ,”ןנד ךילהה תרגסמב תשדוחמ הניחבל וא ףסונ ןוידל תדמוע הנניא […] םימה תושר ימולשת יכ עובקלו ,”םש שרחנ רבכש ינשרפה םלתב ןנד הרקמב םג עוספל שי” ךכשמו .בויבהו םימה יפירעת תא םיללוכ םניא 11 טרפ קסוע םהבש הבוחה

תיגוצייה הנעבותה תא שיגהל היה ןתינ יכ הרובס האישנה יתרבח ,תאז תמועל דגנ העיבת” וניינעש ,תויגוציי תונעבות קוחל היינשה תפסותל 1 טרפ יפל ,לילגה ימ דגנ ורשקתה םא ןיב ,חוקל ןיבל וניבש ןינעל רשקב ,ןכרצה תנגה קוחב ותרדגהכ ,קסוע דמלמ הקיספב וצמואש םינחבמה םושיי ,התעדל .(1 טרפ :ןלהל) “ואל םא ןיבו הקסעב ןמ לידבהל – יקסעה םעבוכב םילעופ םימה ידיגאת “בויבו םימ יפירעת תייבגב” יכ תורטמ תא םישגהל ודעונ םידיגאתה .”קסוע” ירדגב םיאב םה ךכשמו – ינוטלשה עבוכה ףיעס) בויבהו םימה קשמ לש “ליעיו יעוצקמ ,יקסע לוהינל” רתוחה ,םימה ידיגאת קוח רשפאל” ףאושו ,(קוחל (6)(א)1 ףיעס) םוחתב תורחתה תא דדועל שקבמ ,(קוחל (4)(א)1 ףיעס) “םיחוורה תקולחבו תולעבב םייטרפ םיעיקשמ” ףותיש ךות ,”תועקשהל ןוה סויג ;םייטרפ םימרוגל רוכמל ןתינש – םימה ידיגאת לש תודגאתהה תרוצ .(קוחל (3)(א)1 תילאירה תולעה בושיח סיסב לע ףירעתה תעיבקו ;םימה ינכרצמ ףסומ ךרע סמ תייבג יסחי םימייקתמ” ןכרצל םימה ידיגאת ןיבש הנקסמה תא התעדל םיקזחמ ,ישפוחה קושב .”בויבו םימ יתוריש ןיגב םימולשת תייבגל עגונה לכב חוקל-קסוע

37 שרדיהל ילבמ ןוידה תא םייסל היה ןתינ יכ תנייצמ יתרבח ,הלא תוביסנב .4 טרפ יפל תושגומה תויגוציי תונעבותל עגונב תמדקומ היינפ תבוח לש המויק תייגוסל יטפשמה ץעויה תדמע עקר לעו ,”הנוכמ לע הכלה דימעהל תנמ לע” ,תאז תורמל .11

דומעל יושע תושרל תמדקומ היינפ רדעה יכ ,אופא ,תמכסמ האישנה יתרבח .תפרוג הבוחב רבודמ אל יכ ריהבה קקוחמהש אלא – םימיוסמ םירקמב ץעורל שקבמל תפסותל 11 טרפ ירדגב האב הניא לילגה ימ דגנ הנעבותה יכ תעבוק איה ,תאז דצל אל ללכ הלידחה לולסמש ךכ – הל 1 טרפ ירדגב אלא ,תויגוציי תונעבות קוחל היינשה ןיא ,”םידדצה לכ לש תמכסומה םתדמע ןתניהב” ,ןכ יפ לע ףא .ונניינעב יטנוולר היה קספ תא לטבל יתרבח העיצמ ךכשמו ,הנושארה האכרעל ןיינעב ןוידה תא ריזחהל םעט החרטה רכשו לומגה ימוכס תא וחוכ אבו שקבמה ידיב ריתוהלו ,ףסונה ןוידה אשומ ןידה .אמק טפשמה תיב םתוכזל קספש

ידכ היקומינב ןיא ,יתפקשהל ,ךא – האישנה לש התעד תווחב יתנייעו יתבש .5 הנעבות רושיאל השקב תשגהל רבוע תושרל תמדקומ היינפ בייחמה ללכה תא לולשל תונורקעב בטיה ןגועמ הז ללכ יכ איה ,ןלהל רהבותש יפכ ,יתדמע ,הברדא .הדגנ תיגוציי תויגוציי תונעבות קוח טילבה ןהבש תויטרקנוק תוארוהב ;ילהנימה טפשמה לש דוסיה הנעבותה דסומ לש תויללכה תוילכתבו ;תושר דגנ תונעבות לש ילהנימ-ירוביצה ןפה תא .תיגוצייה

39 הערכהו ןויד תילהנימה לגרה – םיכילהה יוצימ תבוח החתופש ףסה תוליע תכרעמב “תמדקומה היינפה” לש הישרוש יכ רמואו חתפא .6 תניחבל םיכילהה תא” תוצמל רתועה לע ,רתיה ןיב ,הליטמו – ילהנימה טפשמה תרגסמב ,לארשי תרטשמ ‘נ רברפ 4894/96 ץ”גב) “טפשמה תיבל ותריתע םדוק תושרה לש התדמע תריצי איה םיכילהה יוצימ תבוח ,תופסונה ףסה תוליע תיברמכ .((1996) 26 ,21 (4)נ ד”פ ש”הו 1866 ג ךרכ תילהנימה תוכמסה רימז קחצי ;םש) הקיקחב תנגועמ הנניאו ,הקיספה יוארה ןמ יכ העבק איה ,הרוקמב .(תילהנימה תוכמסה :ןלהל ;(2014) 1874 ‘מעב 26 קר ,”תעד לוקישבש תוכמס” הווהמה ,קדצל הובגה טפשמה תיב תוכמס תא ליעפהל ,לשמל ,םהבש םיגירח םירקמל טרפ – תושרה לומ םיכילהה תא הצימ רתועהש רחאל הצעומה 1661/05 ץ”גב) תידיימ תיטופיש תוברעתה םיבייחמ קדצו תופיחד ילוקיש ,רתוי רחואמ ,תאז םע .((2005) 581 ,481 (2)טנ ד”פ ,לארשי תסנכ ‘נ הזע ףוח תירוזאה ,םיילהנימ םיניינעל טפשמה יתב ינפב םילהנתמה םיכילהל סחיב םג יוצימה תבוח הרכוה תרטשמ ‘נ קילג 2063/16 א”ער ואר) הז רשקהב םיוסמ ירוטוטטס ןוגיעל התכז ףאו .(קילג ןיינע :ןלהל ;(19.1.2017) גל הקספ ,לארשי

ןוקית איה תישעמה התועמשמש – הייכזה תפיכאל לע הנגהה תא םדקמ ,תושרה תלועפב לפנש םגפה :וקודו […] להנימה תויקוח ןורקע לעו קוחה ןוטלש תושרה תלועפב לפנש םגפ לשב םייוציפה תעיבת םג ,םרב […] ירוביצה סרטניאה לע הנגהה תא תמדקמ תלעותה לע הלוע תילהנימ הריתעבש תלעותה הריתעה תרגסמב ןכש ,הז טביהב םייוציפה תעיבתבש תושרה תלועפב לפנש יטרקנוקה םגפה תא אפרל ןתינ ןידכ גוהנל תושרה תצרמהל רבעמ תאזו ,’תמא ןמז’ב םייוציפ תעיבתב ןה תגשומה ,דיתע ינפ הפוצ טבמב .”תילהנימ הריתעב ןה ודימעהלו ,תויקוחה יא ןברוק תא תוצפל שקבמה – תילהנימה הנעבותה ךילה ,ןכ יכ הנה ץורעה יוצימל ףופכ – ןידכ אלש זרכמה תא תושרה הלהינ אלמלא היה וב םוקמב יוצימ םותב ,תילהנימ הריתעב תושרה תטלחה תא ףוקתי עבותהש רחאל קר :ילהנימה יכ ןייצל רתומל אל .יפסכ יוציפ הנממ עובתל וידיב היהי ,הלומ םיכילהה לש םדקומ הילא – תילהנימה הריתעה ןכש ,תוליעי ילוקישב םג הקמונ הפיקתה רדס יבגל הערכהה הנומתה תא ררבל תרשפאמ – םיילאיצנטופה םיעגפנה ללכ תא םיבישמכ ףרצל שי 29 הנקת) יחרזאה ןידה רדסל םאתהב תלהנתמה תילהנימ הנעבותל דוגינב ,האלמה ירדס תונקת :ןלהל ;2000-א”סשתה ,(ןיד ירדס) םיילהנימ םינינעל טפשמ יתב תונקתל .(20 הקספ ,םוינלימ םסק ןיינע) תושרהו יטרקנוקה עבותה יסחיב תדקמתמו ,(ןידה

“רוהט”ה ילהנימה ךילהה תולובגל ץוחמ םיכילהה יוצימ תבוחל ףסונ יוטיב .8 קוזינה לע ,הלוספה התולהנתהב הדימתמ תושרה םא יכ רמאנ םש – קילג ןיינעב ןתינ ןרוקמש תוליעב הדגנ תיקיזנ-תיחרזא העיבת תשגהל רבוע ילהנימה ץורעה תא תוצמל תבוחל וז תונשרפ ,ןייטשניבור ‘א האישנל הנשמה תפקשה יפ לע .ילהנימה טפשמב – תעבונ ,קוזינה אשונ הבש קזנה תנטקה

41 להנימה רופישו רוביצה תלעות לש ,יכרעה םעטה ןמ” ,תישאר :תיסיסב איה תושרל הינפל השירדה .ירוביצה ‘רוכמי’ ןפ ששחה ,תינש .קוחה ןוטלש ןורקע לע הרימשה תושרה ןמ םייפסכ םייוציפל הרומתב ויתויוכז תא קוזינה שקבל תושרל הליחת תונפל קוזינה לע ליטנ אל םא […] דבעידב רוחבל הרואכל לכוי ,ןוקית שורדה תא ןקתת יכ ‘הנהנ’ הז םירבד בצמב ;קסעה תריגס ןיגב םייוציפ לבקל ,ללכ דובעל ךירצ וניא ירהו) תושרה לש הילדחממ ינולפ םלושי ונממ הללשנ הרואכלש הדובעה רובעב ףסכה ןכש לע םיתשומ םייוציפהו ,(תושרה ידי-לע דבעידב ול לש התלועפב םגפה – חרכהב – אפרנ אל ןכו ;רוביצה “ירוביצ-יכרעה רושימב תוחפ אל בושחש המ ,תושרה .(גל הקספ ,קילג ןיינע)

הצובקה ירבחל וא ,וחוכ אבל ,שקבמל הנקמ וניא תויגוציי תונעבות קוח – עמשמ ןונגנמב רבודמ .יתוהמה ןידה ןמ תוגרוחה העיבת תוליעו תויוכז ךילהה להנתמ המשבש עגפנ לכל םרגנש קזנהש םושמ םא – תיאדכ הניא ןתשגהש תוישיא תועיבת דגאל דעונש ידכל – תובר תויולעב תוכורכה תובכרומ תועיבתב רבודמש םושמ םאו ,יתועמשמ וניא :ןשארבש תובושח תוילכת םדקל תנמ לע ,תאז .ףקיה תבחרו תיביטקפא העיבת

םיעגפנה לש ישיאה סרטניאל ןה תובישח סחיי קקוחמה יכ תדמלמ וז החותפ המישר תרפה תקספה ,םשארבו – רתוי םיבחר םיירוביצ םיסרטניאל ןהו ,”םלוה דעס” תלבקב לש תויאדכה רסוח תוסחב הכ דע ולעפש םירפמ יפלכ תיביטקפא העתרה תריציו ,קוחה היכרריהה תא תושרופמ רידסמ וניא תויגוציי תונעבות קוח .םדגנ תוישיא תועיבת תשגה ךכ .דחוימ דמעמ העתרההו הפיכאה תילכתל יכ הארנ ךא ,קקוחמה הנמש תוילכתה ןיב םלוה דעס ןתמ םהבש םיבצמב רוביצה תבוטל דעס קוספל תורשפאה ןמ ,רתיה ןיב ,הלוע ןמו ,(תויגוציי תונעבות קוחל (1)(ג)20 ףיעס) ישעמ וניא תעגפנה הצובקה ירבחל שרדא ןהילא ,תושר דגנ תועיבתב הבשהה ףקיה תא תומצמצמה תוידוחייה תוארוהה טנילפ :ןלהל ;(2017) 71 תויגוציי תונעבות יקציניו יגחו טנילפ לאיבא ,וושהו ואר) ןלהל .(יקציניו-ו

43 תויח ‘א האישנה לש התעד תווחל 23 הקספ ,מ”עב .((רינרב-הגוריס ןיינע :ןלהל) (3.7.2017) יגוסל תוברל ,טפשמה תיבל השיגה תוכז שומימ (1)” ;םידיחיכ טפשמה תיבל תונפל םישקתמה היסולכוא ;ותרפה ינפמ העתרהו ןידה תפיכא (2) ;ןידה תרפהמ םיעגפנל םלוה דעס ןתמ (3) 1 ףיעס) “תועיבת לש הצממו ןגוה ,ליעי לוהינ (4) .(3 הקספ ,ןהכ ןיינע םג ואר ;תויגוציי תונעבות קוחל קוחה תפיכא לש הטרפה” גציימ ,הלא תוילכת םישגהל תנמ לע רחבנש ןונגנמה 345/03 א”ע) “םילודג םיילכלכ םיפוג לע יחרזאה חוקיפה תרבגהו יחרזאה רושימב םתור אוה .((7.6.2007) שיניב ‘ד האישנה לש התעד תווחל 9 הקספ ,שמש ישרוי ‘נ טרכייר – גציימה חוכה אבלו – םהל קינעמו ,חוקיפה תלגעל ,םינטק םיניינעב ,םידיחי םיעגפנ החרט רכשו לומג תקיספ תועצמאב ,תאז .תיגוצייה הנעבותה תשגהל ילכלכ ץירמת םיפיעס) הרשפ רדסה תרגסמב תוברל ,הצובקה תבוטל תערכומ הנעבותה םהבש םירקמב שמתשהל םא .(קוחל (ג)9 ףיעס) תושר לש הלידח תעדוה וא ,(קוחל 22-23-ו (ו)19 עבותל לומגתה” ,תויגוציי תונעבות קוח תעצהב ןוידה ךלהמב ןח ףשר כ”ח לש ויתולימב “הלאה תועיבתה תא קינחי וא עיניש קלדה םה ןידה-ךרועל החרטה רכשו גציימה (1.3.2006) 16-ה תסנכה לש 310 ‘סמ הבישי לוקוטורפ)

ןגיע קקוחמה .םייונישל ןותנו שימג היינשה תפסותה לש הנכות יכ ריעא ,רגסומ רמאמב ךילהה ירעש תא חותפל ידכ ןהב שיש םיסחי תוכרעמו תוליע לש “םומינימ ףר” הב תוצעייתה רחאל – “הינשה תפסותה לע ףיסוהל” הנשמה קקוחמ תא ךימסה ךא ,יגוצייה .(קוחל (2)30 ףיעס) תסנכה לש טפשמו קוח ,הקוחה תדעו רושיאבו ,רצואה רש םע יאדו ,דיעמ וניא היינשה תפסותה לש ירוקמה חסונב תורחא תוליע לש ןרוכזא-יא ,ךכיפל – יגוצייה ךילהל ןתמאתה רסוח רבדב קקוחמה לש תינורקע הערכה לע ,יפוס ןפואב אל תעד לוקיש תדקפה ךות ,דסומה תולובג לש יתגרדה הבחרה ךילהתב ותריחב לע קר אלא .הנשמה קקוחמ ידיב

,תויטנוולרה תוליעב הנידמה לע תויגוציי תונעבות קוח תלחה דצל ,ךכ וא ךכ .11 םיפוגל תונתשמ תונגה קינעמ אוהו – היבגל םיידוחיי םירדסה ,רומאכ ,וב ועבקנ .ךילהה דוסיבש העיבתה תוליע ןיב הנחבה ךות ,םינוש םיירוביצ

45 אלש התבגש םימוכס תבשהל לארשי יעקרקמ תושר .”הבוח םולשת רדגב םניא םא ףא ןידכ 2 ףיעסב התרדגהכ – ‘תושר'”ב תדקמתמ הלאכ םירדסה לש הנושאר “החפשמ” ,תימוקמ תושר ,הנידמה תויושרמ תושר” ונייהד ,”םיילהנימ םינינעל טפשמ יתב קוחל קוחל (א)3 ףיעס .”ןיד יפ לע םיירוביצ םידיקפת םיאלממה םירחא םישנאו םיפוג ןכו דצ ידי לע םרגנש קזנ ןיגב םייוציפל” תיגוציי הנעבות ינפמ תוניסח הלא תויושרל הנקמ סחיב הפיכא וא הרדסה ,חוקיפ תויוכמס לש הלעפה יא וא הלעפה התליעש ,ישילש קסעש ,11 טרפ יפל תושגומה תונעבותב תודקמתמ תונגהה רתי .”ישילש דצ ותואל לחוהו – “רחא הבוח םולשת וא הרגא ,סמכ” ןידכ אלש ובגנש םימוכס תבשהב ורוקמב לכ לע םג ,2018-ח”עשתה ,(קוחל היינשה תפסותה ןוקית) תויגוציי תונעבות וצ תרגסמב קוחל 9 ףיעס .לארשי יעקרקמ תושר ידי לע ןידכ אלש הבגנש םוכס תבשהל העיבת ךכבו ,ךילהה דוסיבש תיקוח יתלבה הייבגה ןמ לודחל ליעל ורכזוהש םיפוגל רשפאמ טפשמה תיב לכוי ,הזכ הרקמב ;(ב) ןטק ףיעס) תיגוצייה הנעבותה רושיא תא עונמל יכ ףיסומ 21 ףיעס .((ג) ןטק ףיעס) וחוכ אבו שקבמה תוכזל החרט רכשו לומג קוספל ,ףוסבל הרשוא ןדגנ תיגוצייה הנעבותהש ךכ ,תיקוח יתלבה הייבגב וקבד תויושרה םא םג ובש דעומל ומדקש םישדוחה 24 לע הלועה הפוקת יבגל” הבשהב ןתוא בייחל ןתינ אל ם”עעב הז רדסהל הנתינש תונשרפב ףסונ ןויד יכ ןיוצי) “רושיאל השקבה השגוה 24-ל תלבגומ הבשהה תפוקת ,היפ לעו – (22.10.2017) םיסימה תושר ‘נ ברינמ 7741/15 .([8626/17 ם”נד] הז טפשמ תיב ינפב דמועו יולת – אל ותו םישדוח

ץראל תידוהיה תונכוסה ‘נ מ”עב (1998) ןוחטב .א תימי 6101/13 ם”עע) “קוחב ול ונתניי ןה .((23.2.2014) ח הקספ ,לארשי

תוידועייה תונגהה לכ לש ןתילכת יכ רמול ןתינ ,םירומאה םילדבהה ףא לע האצותכ תויושרה לש ןביצקתב העיגפ” עונמל ודעונ ןה .המוד היתויושרו הנידמל ,תיביצקתה תואדווה תא רערעיש ןפואב ,”םילודג םיפקיהב הבשהב וא םייוציפב ןבויחמ תנגה” חותינל ;25 הקספ ,רינרב-הגוריס ןיינע) בחרה רוביצל םינתינה םיתורישב םסרכיו ותעד תווחל 46-54 תואקספ ,םילשורי תייריע ןיינע ואר ,יתוהמה ןידה יארב “ביצקתה תונושה ויתוילכת ןיב היכרריהה תא םידדחמ הלא ביצקת ילוקיש .(סינורג ‘א אישנה לש ירוביצה סרטניאה םודיקב דקמתה קקוחמה יכ םידמלמו – תיגוצייה הנעבותה דסומ לש הצובקה ירבח לש ישיאה סרטניאה תמשגהב תוחפו ,תויושרה יפלכ קוחה תפיכאב החרט רכשו לומג תקיספב “םיזוחאה תטיש” לש תויטננימודה חכונל .םלוה דעס תלבקב ‘נ מ”עב תועקשה לארשי הקירפא 2652/13 א”ער ,לשמל ,ואר) וחוכ אבו גציימה עבותל תיחפהל תויושע הנידמל ונתינש תונגהה יכ ףיסוהל יואר ,((13.1.2015) 5 הקספ ,ןילוסא – תושרה בוחת וב םוכסה ןמ רזגנה – תיגוצייה הנעבותה תשגהל ילכלכה ץירמתה תא .ךכמ תועמתשמה תוירשפאה תוכלשהה לכ לע

סחיב ידוחיי ינויד לולסמ טטרשמ תויגוציי תונעבות קוח ,תורומאה תונגהה דצל .12 :יכ עבוקו ,תושר דגנ תויגוציי תונעבותל

47 הטלחה התליעש העיבתב תושר דגנ רושיאל השקב” וא םייוציפ אוה הב שקובמה דעסהשו תושרה לש ,סמכ תושרה התבגש םימוכס תבשה תוברל ,הבשה םינינעל טפשמ תיבל שגות ,רחא הבוח םולשת וא הרגא – ‘תושר לש הטלחה’ ,הז ןטק ףיעסב ;םיילהנימ םינינעל טפשמ יתב קוחל 2 ףיעסב התרדגהכ ןניא תושגדהה ;קוחל (2)(ב)5 ףיעס) “םיילהנימ תישילשה תפסותל 2 טרפו (3)5 ףיעס םג ואר .רוקמב .(םיילהנימ םינינעל טפשמ יתב קוחל לש תורפהב ןרוקמשכ םג ,תויחרזאה תואכרעל תושגומ הבשהל תוישיא תועיבת ,םנמא אישנה לש ותעד תווחל 28 הקספ ,םילשורי תייריע ןיינע ,לשמל ,ואר) ילהנימה טפשמה ,םרב .(תימע ‘י טפושה לש ותעד תווחל 32 הקספ ,קילג ןיינעו ,(14.4.2015) סינורג ‘א תא דיקפה קקוחמה ,תוילהנימ תוליע לע תוססובמה תויגוציי תונעבותב רבודמ רשאכ דיתע תונעבותב ןוידהש םגה – םיילהנימ םיניינעל טפשמה יתב ידיב תיניינעה תוכמסה הגירחה ,יתפקשה יפ לע .(ןידה ירדס תונקתל 29 הנקת) יחרזאה ןידה רדס יפל םייקתהל תטלחה הניינעש תיגוציי הנעבותב האר קקוחמה יכ הדיעמ םיליגרה תוכמסה יללכמ

,קוחל 9 ףיעסב עובקה הלידחה ןונגנמ ושארבו ,היינשה תפסותל 11 טרפ יפל תושר דגנ .”תושרה לא תמדקומ היינפ תבוחל עגונ רבדהש לככ ילילש רדסה […] ונל עימשמ

,רוכזכש – םיכילהה יוצימ תבוח דוסיב תובצינה תויסיסבה תוילכתה ,יתטישל תילהנימ הנעבותב תויטנוולר – והשלכ הקיקח רבדב תנגועמ הניאו הקיספב החתופ ךילהב וא ,זרכמב התליעש םייוציפל תילהנימ הנעבותב תויטנוולר ןהש םשכ תיגוציי ידדהה דוביכהו תויושרה תדרפה תונורקע .ילהנימה טפשמה ןמ תוליעב וישרושש יחרזא תיגוציי הנעבותב רבודמשכ םג תעצבמה תושרל תמדקומ היינפב םידדצמ תויושרה ןיב ןיבש םיסחיה תכרעמ יבגל היוארה הסיפתה ןמ תבייחתמ המוד האצותו – תילהנימ יכ הארנ .תואכרעב תומיע ףלח ,הלועפ ףותישו חיש :היחרזאל תיטרקומדה הנידמה תעדוה תשגהל רבוע תושרל תמדקומ היינפ עוציבב םה ףא םיכמות תוליעיה ילוקיש דקמל ,רעצמלו – קוחה תרפהל רתוי ריהמ ץק םישל יושע הזכ דעצ ןכש ,רושיאה .רקי יטופיש ןמזבו םיבאשמב ךוסחלו ,םידדצה ןיב תוקולחמה תא ריהבהלו

תוכמסה תדקפה יכ המדנ ,םיכילהה יוצימ תבוח לש יתילכתה חותינל רבעמ תוילהנימה תואכרעה ידיב תושרה לש הטלחה ןתליעש תויגוציי תונעבותב ןודל תיניינעה ןפה תא שיגדמו טילבמ קקוחמה לש הז דעצ .ןיינעב “יבויח” יתקיקח רדסה ןיעמ תרצוי הרכה םושמ וב תוארל ,אופא ,ןתינו ,תוילהנימה תויגוצייה תונעבותה לש ילהנימה יוצימ תבוח תוברל – ילהנימה טפשמב תולבוקמה ףסה תוליע לש תמאתומה ןתלוחתב ןיינע :ןלהל) (6.3.2019) הפיח תייריע ‘נ חירפלא 4291/17 א”ע וושהו ואר) םיכילהה ןיב רושיקלו – םייגוציי םיכילה תרגסמב הפיקע הפיקת עוציבל םיאנתל עגונב ,(חירפלא תווחו ,זוזמ ‘מ טפושה לש ותעד תווחל 28 הקספ] תמדקומה היינפה תשירדל וז היגוס .([ףפוקסורג ‘ע טפושה לש תעדה

49 תונעבות קוחל 9 ףיעסב ןגועמה הלידחה ןונגנמש החנהב םג ,יתפקשה יפ לע .14 םיכילהה יוצימ תבוח רבדב ללכה ןמ תמיוסמ הדימב ולש לאנויצרה תא קנוי” תויגוציי הז ןונגנמ .תמדקומה היינפה תא רתייל ידכ וב ןיא ,האישנה יתרבח ןושלכ ,”תושר יפלכ השקבב תוילהנימה תואכרעל ונפ וחוכ אבו שקבמהש רחאל לועפל תושרל רשפאמ לע ססובמה ,םיכילה יוצימל ףילחת הווהמ וניאש ןאכמו ,הדגנ תיגוציי הנעבות רושיאל םגש ןיוצי ,קוידה םשל .יטופישה ץורעה ןמ היחרזאו הנידמה יסחי תאצוהל הפיאש א”ער) הנעבותה קוליסל ליבות ,ול המדק ףאו ,ךילהה תחיתפל הרושק הניאש הלידח .((26.4.2010) 28 הקספ ,מ”עב הבשחמ וק ‘נ לארשי תנידמ 729/04
שיש ליתן להימנעות כזו הוא בעיקר בהפחתת סכומי הגמול ושכר הטרחה שיפסקו. המשנה לנשיאה הדגיש עם זאת כי במקרים שבהם יתברר כי אין בפנייה המוקדמת כדי לייתו את ההליך הייצוגי – לא ייזקף הדבר לחובת התובע הייצוגי ובא כוחו. עוד הדגיש המשנה לנשיאה כי המסקנה שאליה הגיע בדבר חובת הפנייה המוקדמת מתייחסת לתובענות המוגשות נגד רשות על פי פרט 11 לתוספת השנייה לחוק ואינה חלה במקרים שבהם הנתבע הוא גוף פרטי (פסקה כ”ח לפסק דינו).
במהלך הדיון בערעור התבקש היועץ המשפטי לממשלה להציג את עמדתו בדבר נחיצותה של פנייה מוקדמת לרשות המנהלית בטרם הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית. היועץ סבר כי מקום שבו בעקבות פנייה מוקדמת לרשות היא חדלה מן הגבייה הבלתי חוקית באופן המייתר את הגשת ההליך הייצוגי, אין לפסוק למבקש ולבא כוחו גמול ושכר טרחה. המשנה לנשיאה דחה את עמדתו של היועץ בהקשר זה וקבע כי כאשר הפנייה המוקדמת מניבה פתרון המייתר את ההליך הייצוגי טרם הגשתו, יש לאפשר למבקש הפוטנציאלי ולבא כוחו לפנות לבית המשפט לעניינים מינהליים על מנת שיבחן האם בנסיבות העניין ראוי לפסוק להם גמול ושכר טרחה בעבור ההשקעה שהשקיעו. לשיטתו, אף שנדרש לשם כך ניהול הליך בבית המשפט, מדובר בדיון המצטמצם לסוגיית הגמול ושכר הטרחה ובמתווה אשר יש בו משום חיסכון רב של זמן שיפוטי ושל עלויות לכל הצדדים.
המשנה לנשיאה קבע עוד כי יש לקבל את טענתה של מי הגליל ולפיה לא ניתן להגיש את הבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגדה לפי פרט 1 לתוספת השנייה לחוק. זאת הואיל וגביית היתר נושא הבקשה לאישור מתייחסת לפעילותה כ”רשות” ואין מדובר בכובעה כ”עוסק” על פי ההגדרה של מונח זה בחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: חוק הגנת הצרכן), שאליו מפנה פרט 1. המשנה לנשיאה הדגיש כי מאפייניה הדומיננטיים של פעולת מי הגליל בכל הנוגע לגבייה נושא ההליך הם שלטוניים-ציבוריים ולא עסקיים-פרטיים. הוטעם כי מי הגליל היא תאגיד סטטוטורי ולא גוף פרטי אף לא גוף דו מהותי וכי היא נושאת בתפקיד ציבורי שאותו היא ממלאת מתוקף חוק תאגידי המים, אשר בו מפורטים חובותיה וסמכויותיה ועל פיו אף נקבעים תעריפי המים והריבית
שאותם היא גובה.

לבסוף קבע המשנה לנשיאה כי יש להפחית את סכומי הגמול ושכר הטרחה שקבע בית המשפט קמא, כך שהגמול יועמד על 5 , 000 ש”ח (במקום 10 , 000 ש”ח) ושכר הטרחה על 40 , 000 ש”ח (במקום 80 , 000 ש”ח). זאת בהינתן האיזון הראוי בין השיקולים השונים הצריכים לעניין ובהם מידת ההשקעה הדרושה, התועלת הציבורית שהושגה

קוחה תפיכא ,ירק – תויגוציי תונעבות קוח לש תויטרקנוקה ויתוילכת תא םג םישגמ .הרפהה לש הריהמה התקספהו

ידכ תויגוציי תונעבות קוח לש תוידוחייה תוילכתב שי םאה ןוחבל שי ,ךכיפל .15 לעו – ילהנימה טפשמב םיקומעה הישרוש תורמל ,תמדקומה היינפה תבוח תא לולשל .יתדמע םהילעש תונורתיה ףא

קספב יתעד תווח תא תמאותה – האישנה תעיבק ילע תלבוקמ ,םירבדה עבטמ ךילה םייקל ןתינ אל קוחב המיאתמ הארוה רדעיהב” יכ – ףסונה ןוידה אשומ ןידה הבינה תמדקומה םתיינפש םיגציימ לש “החרטה רכשו לומגה םולשת תייגוסב הצמתמה בצמש תויתייעבה לע יתעבצה תעד תווח התואב ,ןכא .”יגוצייה ךילהה תא הרתייו” ,ירפ קקוחמהש יוארה ןמ יכ יתנייצו ,תוליעיו תירוביצ תוניגה ,קדצ ילוקיש יארב ררועמ הז הבינה תמדקומה ותיינפש םדאל לומגה תייגוס תא רידסהל תורשפאה לע ותעד תא ןתיי תועמשמ סחייל שיש רובס ינניא ,ןידה קספב הרצקב יתרעהש יפכ ,תאז םע .(3 הקספ) ירפ הרכהמ האצותכ םחוכ יאבו םישקבמ לש ילכלכה ץירמתב העיגפה רבדב תונעטל הבר – ןכש ,תמדקומ היינפ תבוחב

51 בכרומ ץירמתה אשונ .התקעצכ אל יכ בישהל ןתינ” תטיש יפ לע םילעופ אליממ הכאלמב םיקסועה .רתוי ןיינעל םתולהנתה ןפואב םג :עמשמ יתרת ,’םיזוחא’ה “החרטה רכש בושיח ןפוא יבגל םגו תועיבת תשגה .(2 הקספ) תדוקנמ םינוש םינוכיסב ךורכ ,התשגה יותיע תוברל ,תיגוצייה הנעבותה שוביג ךילה םתוא תפשוח םיגציימ ןיב תילאיצנטופה תורחתה ,רתיה ןיב .וחוכ אבו שקבמה לש םטבמ דירוהלו ,םתוא םידקהל םילולע םירחא ,רושיאה תשקב תשגהב והתשי םא :לופכ ןוכיסל םישרופ םניאש תונעט יבתכ לש הזופח השגה ,דגנמ .השקבה תנכהב םתעקשה תא ןוימטל ךא ,תרחואמ רושיא תשקב תפדעהל איבהל הלולע היואר תיביטמרונו תיתדבוע תיתשת שקבמה ,הצובקה תבוטל ףוסבל וערכוי תקולחמבש תולאשה םא םגש ךכ – רתוי הקצומ ימח ואר .תויגוציי תונעבות קוחל (ב)7 ףיעס) והשלכ לומגל וכזי אל וחוכ אבו ןושארה רושיאל השקב תשגה ינפל עבתנל תונפל לטנ עבות לע ליטהל שיה” ןיקבח לטו ןונ-ןב הקבר 3293/17 א”ע וושהו ,(2016) 15-17 ,7 בי טפשמ ילע ?תיגוצייכ הנעבות םלעתהל ןתינ אל ,ןכ לע רתי .((12.9.2018) 5-6 תואקספ ,רומלט ‘נ מ”עב תויגולונכט אל םיגציימהש ךכ ,הצובקה תבוטל ערכות אל תיגוצייה הנעבותהש הנבומה ןוכיסהמ רועישב םא םג – םיעבתנה תואצוהב תאשל ושרדיי ףאו ,םהיצמאמ רובע הרומתל וכזי ;(2.10.2017) 6 הקספ ,מ”עב םילעופה קנב ‘נ רוביצל תלעות 4381/17 א”ער) ןותמ

לש תישיאה ותבוט םוסקמ חבזמ לע ברקות – תמדקומה היינפה דסומב תמלוגמה – .”רוביצה חילש”

תטיש יפ לע םילעופ” הכאלמב םיקסועה ,ןידה קספב יתעד תווחב יתרעהש יפכ החרט רכשב רבודמ ,עמשמ .החרטה רכש יבגל םגו העיבתה תשגה יבגל םג “םיזוחאה לש תומיוסמ תוריזב ללשנ הז ןיעמ רדסה .( Contingency fee ) ךילהה תאצותב הנתומה ,(1961-א”כשתה ,ןידה יכרוע תכשל קוחל (א)84 ףיעס ואר ;ילילפה טפשמב) טפשמה ,םיכרד תונואת יעגפנל םייוציפ קוחל (א)16 ףיעס ,לשמל ,ואר) תורחא תוריזב לבוקמ ךא לומגה ,ירהש ,ןמצע תויגוצייה תונעבותה לש רשקהב םג רכוה הז לדומ .(1975-ה”לשתה ,דבלב וז אלו – ךילהה להונ המשבש הצובקה תבוטל הערכהב םינתומ החרטה רכשו ,רמוא יוה .(11 הקספ ,ליעל) הצובקה תוכזל קספנש יללכה םוכסה ןמ םירזגנ םהש אלא אלו ,אוה ,השעמלו – תויגוציי תונעבות תשגהב החמתמה טילקרפה לש הייארה יכ שוג המוש דיקפ ‘נ ןרק 1834/07 א”ע) הלא םיכילה לש “ירקיעה םזיה” ,יתדוקנה שקבמה החרט רכשל יוכיס ודיצבו ,ןוכיס שי ךילה לכב .תילבולג – (12.8.2012) 19 הקספ ,ןד טביהב םיחילצמה םיקיתה רפסממ זוחאל תסחייתמ םיזוחאה תטיש ,הז ןבומב .דבוכמ ילאיצנטופה חוורה עקר לע יכו לארשי ןמלא אל יכ איה יתומשרתה .החרטה רכש לש החרטה רכשו לומגל עגונב תויגוציי תונעבות קוח לש םיטרופמה וירדסהב ןגועמה – ברה ןפואב עגפיי אל ,םוחתב םיקסועה ןידה יכרוע ירק ,םיירקיעה םיכילהה ימזיל ץירמתה – תמיוסמה העיגפה יכ דיעהל םילוכיה םייריפמא םינותנ וגצוה אל ,הרקמ לכב .יתועמשמ קוח תוילכת תחת רותחתו קחשמה יללכ תא יתוהמ ןפואב הנשת ןכא חוורה לאיצנטופב םושיר רדעהמ עבונה תואדווה יא לוקישל סחיב םג םינוכנ הלא םירבד .תויגוציי תונעבות הפרטצהש ,זרא-קרב ‘ד תטפושה ,יתרבח העיבצה וילע ,תושרל תומדקומ תוינפ לש יבמופ .ןנד ךילהב האישנה תדמעל

53 לש םדוקה ולוגלגב ןייטשניבור ‘א האישנל הנשמה לש ןידה קספ יכ ,ריכזא דוע תונעבותה םלועל התוא םיאתהו ,תושרל תמדקומה היינפה תבוח תא “ךכיר” הז ךילה הכורכ איה םא תשרדנ הניא וזכ היינפ יכ האישנל הנשמה ןייצ ,לשמל ,ךכ .תויגוצייה יכ ;(ןידה קספב דמ הקספ) הערל התוא לצנת תושרהש ששח םייקש וא ,תוהובג תויולעב הנעבותה קוליסל אלו – החרטה רכשו לומגה תתחפהל ,ללכ ךרדב ,ליבוי היינפ רדעה יכו ;(אל הקספב ,םש) תונעטה אולמ תא הז בלשב טרפל הבוח ןיא יכ ;(םש) ףסה לע תעפוהמ ששחה תא םצמצמה ,השקונ םינמז דס ךותב היינפל בישהל שרדית תושרה בצינש םיצירמתה ךרעמ לע םיעיפשמ הלא םיגייס .(ומ הקספבו ,םש) “םירחתמ” םיגציימ ויטרפ יטרפל לולצל ילבמ .וב העיגפה תא רתוי דוע םימצמצמו ,וחוכ אבו שקבמה ינפב תא רתוי דוע תיחפהל ידכ רומאב יד ,ופקיהו ובוציע ,ותונוכנ תא ןוחבלו ,גייס לכ לש

ךות ,םדקומה הנופל תויושרה ןיב תוינונק תחיקר ינפמ ששחה לש וצקוע תא תוהקהל .הצובקה תבוטב העיגפ

הבשהה םוכס תתחפה ןתילכתש תונבהל עיגהל ץירמת תושרל ןיא יכ ריכזא הנעבותה רושיא תא עונמל ,הייבגה ןמ לודחל הידיב ירהש – 11 טרפ יפל תונעבותב ,אופא ,אוה ררועתמש דיחיה ששחה .תיתצובקה הבשהה דעס תא לילכ לולשלו תיגוצייה ךרוצל תמדקומה היינפה תא לצנתו ,התויקוח יא תורמל הייבגב דימתהל שקבת תושרה יכ תישיאה העיבתה תליע תלילש תועצמאב םא – הילעמ תפפונתמה תיטפשמה ברחה תרסה תועצמאב םאו ,(תויגוציי תונעבות קוחל (2)(ג)8-ו (1)(א)4 םיפיעס ואר) שקבמה לש הנידמה לש תוברועמ ינפמ ששחה ,םרב .רושיאה תשקב תשגהמ ענמיהל ול םורגיש רדסה גציימ שקבמ תעפוהל דע תיקוח יתלב הייבגב דימתהלו ,”ןמז תונקל” התילכתש הינונקב הצובקה ירבח רתי תא לובכת אלו ,ןיד תיב השעמ רוצית אל וזכ הינונק ירהש – יפולח וז הנקסמ .תמדקומה היינפה תונורתי תא שטשטל ידכ וב ןיאש יאדוובו ,יתוהמ וניא – טביהב םג .(20 הקספ ,ןלהל ואר) תושרה לע תלטומה תוניגהה תבוחמ םג תשקבתמ יכו ,ןמז ךרואל ןיעהמ היומס ראשית אל הנידמה לש וזכ תולהנתה יכ דאמ ריבס ,ישעמה הלועפמ תושרה תא ועיתרי התפישחל תוולתהל תולולעש תורומחה תוכלשהה .רופאה בחרמב ,בוטה הרקמב ,היוצמה ,תיביטלופינמ

תויגוצייה תונעבותה לש ןייפוא יכ איה יתדמע ,ליעל וטרופש םימעטה ןמ .17 תונעבות קוחל היינשה תפסותה לש יחכונה החסונ יפ לע ,תוליכמה – תוילהנימה רבוע תושרל תמדקומ היינפ עוציב בייחמ – 11 טרפ יפל הבשה תועיבת ,תויגוציי יוטיב ולביק רשא ,ילהנימה טפשמה לש דוסיה תונורקעמ תעבונ וז הבוח .ןתשגהל תיגוצייה הנעבותה דסומ תוילכתמ םג ומכ ,תויגוציי תונעבות קוח ירדסהב יטרקנוק הנעבותה דסומל יכ ריכזא ,רגסומ רמאמב .היתונורסח לע תולוע היתונורתיו ,ומצע ירהש ,ינוטלשה העבוכב הנידמה תעצבמש תולועפל סחיב התוחפ תובישח תיגוצייה ןתוא לש הרישי הפיקת תומדב ,תיסחי הלוזו הליעי הפולח הז רשקהב תדמוע רוביצל הרשמ יאשונו םיפוג לארה ףסאו ,חירפלא ןיינע ,209-210 ,יקצניו-ו טנילפ ואר) תולועפ שי ךכב ףא .((םייתוהמ-וד םיפוג :ןלהל) (2019 ,היינש הרודהמ) 248-250 םייתוהמ-וד .םייוארה םינוזיאה לע עיפשהל ידכ

55 םייניב םוכיס היינפה ןיינעב ילילש רדסה קוחל 9 ףיעסב תוארל ןיא ימעטל ,ןכ יכ הנה טפשמה לש רשקהב הקיספב וחתופש ףסה תוליעמ ,רומאכ ,תקנוי וז הבוח .תמדקומה ,הברדא .וז תינוציחו תיללכ המרונ תונשל שקיב הלידחה רדסהש חינהל ןיאו ,ילהנימה

,טפשמו הקוח ,קוח תדעו לש הנשמה תדעו לוקוטורפל הנפמ איה הב ,האישנה יתרבח תיגוצייה הנעבותה לש היתוילכת חכונל” ,ןכ לע רתי .(תויגוציי תונעבות קוחב הקסעש ןיא וידעלב יאנת הווהת ולש-ופסכ תבשהל יגוצייה עבותה לש היינפ יכ לבקל םג השק ,מ”עב םילעופה קנב ‘נ מ”עב םייטפשמ םיתוריש ביבא 10262/05 א”ע) “הנעבותה רושיאל יטפשמה ץעויה תדמע תא ץמאל שיש ינרובס ,ןכ יפ לע ףא .((11.12.2008) 9 הקספ – תושר דגנ תיגוציי הנעבות לכל סחיב תמדקומה היינפה תבוח תא ליחהלו ,הלשממל סחיב ורכזוהש םיגירחל ףופכב – ךילהה דוסיבש תיטרקנוקה הליעב תולת אלל .תוילהנימ תויגוציי תונעבותל

בתכמ” חולשמ לש גהונ םייק יטפשמה םלועב יכ רכזוי ,הנושארבו שארב תנמ לע – תיזוח וא ,תיקיזנ הליעב ,לשמל – תיחרזא העיבת תשגהל רבוע “הארתה הקיטקרפ .יטופיש ךילהל שרדיהל ילבמ ךוסכסה תא רותפל ילאיצנטופה עבתנל רשפאל ןורקע תא ןהו ,חוקלה תא תרשמה ,ןוגהו ליעי דעצב רבודמ יכ הנבהה תא ןה תפקשמ וז ןורחאה לוקישל .דגנכש דצל תמדקומ היינפ ,םימיוסמ םירקמב ,בייחל יושעה ,בלה םות העיבתל דוגינב ,ןכש ,תויגוצייה תונעבותה םלועב ,תיללכ אלו הרישי ,תדחוימ תועמשמ האלמ הדימעב הנתומ וב שומישהש ,וילאמ ןבומ יתלבו ידוחיי ינויד ילכב רבודמ ,הליגר תונעבות קוחל (4)-ו (3)(א)8 םיפיעס םינמנ ,הלא םיללכ לע .קקוחמה עבקש םיללכב “חינהל ריבס דוסי םייק” םא קר תיגוציי הנעבות רשאי טפשמה תיב יכ םירומה ,תויגוציי ךרדבו בל םותב הצובקה ירבח לש םניינע תא ולהניו וגציי וחוכ אבו יגוצייה שקבמהש תמדקומה היינפה תקיטקרפ לש תויביטקפאה חכונ .(קוחל (4)-ו (3)(א)8 םיפיעס) תמלוה בלה םות תבוחל ,ללככ ,תדגונמ הנממ תוענמיה – יללכה גהונה ,רומאכ ,דיעמ הילע – רתיב םינוכנ םירבדה .תעגפנה הצובקה םשב רבדל םירמייתמה הלא לש םלוהה גוצייהו הרכהו ,תירוביצ תוינידמ לש םילוקיש ןכש ,תירוביצה תושרה איה תעבתנה רשאכ תאש היינפה תוליעיו תובישח תא םימיצעמ ,ךילהל דצכ הנידמה וא תושרה לש דחוימה דממב .ןדגנ תיגוציי הנעבות רושיאל השקב תשגהל רבוע תמדקומה

57 תליעל תולת אלל ,תושר דגנ תיגוציי הנעבותב תמדקומ היינפל השירדה .19 .תמלוה ךרדב גוציי תבוח – היינשהו ,בלה םות – תחאה .םיילגר יתש לע תנעשנ ,העיבתה רדגב קר ןניא הלא .תויגוציי תונעבות קוחב הרישי הרוצב תורכזומ הלא תובוח ,רומאכ הנעבות רשאל שקבמה חוכ אב םאה ןוחבל םילכ םג ךא ,תובוט תוצע וא תוצלמה ידיב ןכש ,העיתפמ הניא וזכ השירד .םדיקפתל םימיאתמ ,ומצע שקבמהו ,תיגוציי הצובקה םשב רבדל םיפאוש וחוכ אבו אוה רשאכ ךא ,ישיא ןפואב העיבת שיגהל שקבמה ןיב תמיוסמ הפיפח שי יכ אוה ןוכנ .ךכל םיאתמה תווצה םה יכ חיכוהל םהילע ,הלוכ .ןיינעה תובישח תא םיצעהל קר ךכב שי ךא ,תמלוה ךרדב גוצייה תבוחו בלה םות תבוח

לע הליטמ תמלוה ךרדבו בל םותב הצובקה תא להנלו גצייל הבוחה ,ימעטל .20 התליעשכ םג ,הדגנ תיגוציי הנעבות תשגהל רבוע תושרל תונפלו םידקהל םיגציימה םיתיחפמ היתויושרו הנידמה לש םיידוחייה ןהינייפאמ .ירחסמ-יחרזאה רושימב הצוענ ליבומה ןפואב – היתונורתי תא םימיצעמו ,וזכ היינפב םיכורכה םינוכיסהו םיישקה תא לומ םיכילהה לש םדקומ יוצימ בייחמ הצובקה לש בל םתו םלוה גוציי יכ הנקסמל .תושרה

הייפיצ הנשי ךכ ,וחוכ אבו יגוצייה שקבמה ןמ תודחוימ תושירד שיש םשכ רושיאל השקבה תרגסמל המצע תא םיאתהל הילע ,רומאל .תושרה לש תרחא תולהנתהל בטיה קודבלו ,בל םותב לועפל תבייח איה ףאש ןבומב ,תאז .תושר דגנ תיגוציי הנעבות תא הלעמה ןפואב גהנתהל תושרה לע .בחרה רוביצל הלש תויועמשמה לע ,השקבה תא .הב ולפנש םימגפ לע עיבצתש תמדקומ היינפ תובקעב התולהנתה תא ןקתתש יוכיסה רבודמשכ םג ירהש ,הרושה ןמ עבתנל האוושהב הברהב הובג תויהל רומא הזכ יוכיס ,לשמל ,ואר) טרפה יפלכ הבחר תוניגה תבוח תושרה לע הלח ,ותוהמב “יחרזא” ךילהב :ןלהל) (2001) 46 ,28 (4)הנ ד”פ ,לארשי יעקרקמ להנימ ‘נ מ”עב ביבא דוה 6518/98 א”ע יתעד תווחל 31 הקספ ,לארשי תנידמ ‘נ ילזוק 6295/16 א”ע ;(ביבא דוה ןיינע ןיבל ירוביצה להנימה ןיב ןומא יסחי חפטל” ,רתיה ןיב ,הדעונש – וז הבוח .((3.6.2019) ,היינש הרודהמ) 998 ב ךרכ ילהנימה ךילהה :תילהנימה תוכמסה רימז קחצי) “חרזאה -46 ‘מעב ,ביבא דוה ןיינע) רוביצה ןמאנכ תושרה דמעמב הדוסיו ,(רימז :ןלהל) (2011 םיפוג לע וליפאו ,תוימוקמ תויושר לע םג ךא ,המצע הנידמה לע ,ןבומכ ,תלטומ – (47 תווחל 35 הקספ ,לארשי תלשממ שאר ‘נ ץיבומרבא 4289/00 ץ”גב ;רימז) םייתוהמ וד הרוצב ןוחבל תושרה לע ,לשמל .((10.12.2009) הי’צקורפ ‘א תטפושה לש התעד .םגפ הב לפנ יכ ענכתשת םא התולהנתה תא ןקתלו ,הל שגותש תמדקומ היינפ הקימעמ לקהל דציכ שורדלו רוקחל אוה תושרה לע תלטומה תוניגהה תבוחמ קלח” ,קספנש יפכ לומ לא – הרפה לש הרקמב תוכזה ילעב ומכ – בל םת דצ לע התטילשבש תוביסנב מ”עמהו סכמה ףגא – לארשי תנידמ 3960/10 א”ע) “םעיגיו םהיתויוכז תא סומחל םיאבה ןייטשניבור ‘א האישנל הנשמה לש ותעד תווחל ד הקספ , Christian Dior Couture ‘נ ,הניד ילעב תויוכז תא המצעב סומחל אלש התבוחש המכו המכ תחא לעו – (20.6.2011) .(16 הקספ ,ליעל םג וארו) םהיתונולת לש הצממ הניחבמ ענמיהלו

59 תבייחמ תוניגהו ,תוניגה תבייחמ תונמאנו ,ןמאנ אוה ןוטלשה” יכ רוכזל שי תא םדקל ךרוצה לע אלא ימצע סרטניא לע תססובמ הניאש ,(תיתוהמו תינויד) תוגהנתה (1)בנ ד”פ ,מ”עמהו סכמה ףגא ,רצואה דרשמ ‘נ מ”עב םרטנוק 164/97 ץ”גב) “ללכה תבוט תא םצמצת תמדקומ היינפש תורשפאה יכ ריכזנ בוש ,הז רשקהב .((1998) 347 ,289

תא (דקמל ,רעצמלו) רותפל יושעה ,תמדקומה היינפה לולסמ לע רותיו ,םירבדה עבטמ – םיגציימה לש תעדה לוקיש לע לצ ליטהל יושע ,תיסחי הלוזו הליעי הרוצב תקולחמה .ליעיו ןגוה ןפואב הצובקה רובע ךילהה תא להנל םתלוכי לעו

,רומאכ ,הצמתמ תישעמה התוקפנש – תמדקומה היינפה תבוחל ףסונ רוקמ (1)(ב)23-ו (2)(ב)22 םיפיעסב יוצמ – םיררוס םיגציימל החרטה רכשו לומגה תתחפהב ,החרט רכשו לומג תקיספל םילוקישב המאתהב ,םיקסועה ,תויגוציי תונעבות קוחל ןבומ .”הצובקה ירבחל תיגוצייה הנעבותה האיבהש תלעותה” לוקיש תא םיטילבמו הריהמ הקספהל איבהל התייה היושע תושרל תמדקומ היינפ ןהבש תוביסנב יכ וילאמ תואצוהב ךורכה יטופיש ךילה תטיקנ .קפסב תלטומ וז תלעות קוחה תרפה לש רתוי התחפה ןכלו ,הצובקה תבוט תא תתרשמ הניא ,הרפהה ןוקית תא החודו ,תורתוימ ןוידה תעב בושח לוקיש” ,ןכא .הילאמ תשקבתמ החרטה רכשו לומגה לש תיתועמשמ ידכ תיגוצייה הנעבותה תא שיגהל ךרוצ היה םאה הלאשל עגונ החריטה רכש תייגוסב םיתורישל תיפותיש הדוגא ,ןופצ פוא וק ‘נ יול 9134/05 א”ע) “שקובמה דעסב תוכזל ךכל תיתרגשה הבושתה תושר דגנ ךילהב רבודמשכו ,((7.2.2008) 14 הקספ ,מ”עב איהש וא ,הערל לצונת היינפה יכ ששח ררועתמ םהבש םיבצמב ,תאז תמועל .תילילש ורכוהש םיגירחל המודב – תושרל תונפלו םידקהל הבוח ןיא ,תוהובג תויולעב הכורכ רדעהב ןיאו – תוילהנימ תויגוציי תונעבותב םיכילהה יוצימ תבוחל סחיב ןידה קספב .לומגתב םסרכלו ,הצובקל תלעותב עוגפל ידכ היינפה

תיגוצייה הנעבותה דסומ תוילכת ןיב הנומ קוחל (4)1 ףיעס יכ ןייצל שי ,ףוסבל ךילהה לועייב איה ףא תכמות וז תילכת .”תועיבת לש הצממו ןגוה ,ליעי לוהינ” םודיק תשגהל רבוע – הדגנ העיבתה תליעב תולת אלל – תושרל תמדקומ היינפ תועצמאב .רושיאה תשקב

61 ,תוילהנימ תוליעב הצוענ הניא תושרה דגנ העיבתה תליע רשאכ םג ,ןכ יכ הנה ןויסינב ,תושרל תמדקומ היינפ עוציב אוה ,הצובקה לש טבמה תדוקנמ ,ליעיה דעצה יטנסרטניא “גוליד” .הלוספה תולהנתהה לש הריהמ הקספהל איבהלו ,ךילהה תא רתייל םיגציימה לש םתלוכיב קפס ליטמ ,הצובקה יפלכ בל םות רסוח ידכ הלוע הז בלש לע .תיגוצייה הנעבותה דסומ לש תוליעיה תילכת תחת רתוחו ,תמלוה ךרדב ךילהה תא להנל הרקמב ירהש – םיגציימל החרט רכשו לומג תקיספל תחתמ עקרקה תא טמוש ףא אוה .םהיכרצל התוא לצנל ושקיב קר אלא ,הצובקה תבוטל ולעפ אל ללכ םהש ררבתמ הזכ סרטניאה לש יואר גוציי תניחבב ךכ .הדימ דגנכ הדימ רדגב גוהנל תושרה לע ,יתפקשהל

.רושיאה תשקב תשגה תא הרתייו ,הלבקתה תמדקומה םתיינפש םיילאיצנטופ-םיגציימל רוטפלו תורצויה תא ךופהל ידכ גוצייה תויאדכב תמיוסמה העיגפב ןיא ,הלא לכ ןתניהב .תמדקומה היינפה תבוחמ םיגציימה תא

תחאה .תולאש יתשב קסוע ףסונה ןוידה ,רואנ ‘מ האישנה תטלחה יפ לע ,רומאכ .23 תשגהל רבוע תמדקומה היינפה תבוח ,היינשהו ,לילגה ימ דגנ הנעבותה תליע גוויס – ,יתעגהו – היינשה הלאשל הליחת יתשרדנ יכוליה ךרדב .תושר דגנ תיגוציי הנעבות ,תושר דגנ תיגוציי הנעבות לכל סחיב הפקת תמדקומה היינפה תבוח יכ הנקסמל ,רומאכ התוקפנמ תדבאמ הנושארה הלאשה ,וז העיבק חכונ .היינשה תפסותל 1 טרפ יפל תוברל םא ןיבו 11 טרפ יפל הנעבותב רבודמ םא ןיב ירהש – תמדקומה היינפה לש רשקהב םתויה חכונ ,תאז .לילגה ימל תונפלו םידקהל םיגציימה לע היה ,1 טרפ יפל הנעבותב יפכ ,”ןיד יפ לע ירוביצ דיקפת םיאלממה םיירוטוטטס םידיגאת” רדגב םימה ידיגאת לש םושמ ,תישאר :םימעט ינשמ ןיינעב טעמ ביחרא ,ןכ יפ לע ףא .האישנה יתרבח העבקש תמדקומה היינפה תבוח ףקיהל רשאב יתדמע תא םיססבמ םימה ידיגאת ינייפאמש הנעבותה תליע גוויסש םושמ ,תינש .םהל םימוד םיילהנימ םיפוג יפלכו – םהיפלכ 9 ףיעסבש הלידחה רדסה תוברל – תורחא תונגה לש תויטנוולרה לע ןירקמ תיגוצייה .תויגוציי תונעבות קוחל

63 הנעבותה תליע – םימ ידיגאת אשומ ןידה קספב יתעד תווחבש הנייצב האישנה יתרבח תקדוצ יכ רמואו חתפא ,היגוסל יתסחייתה אל ךא ,ןייטשניבור ‘א האישנל הנשמה תדמעל יתפרטצה ףסונה ןוידה םינשמה יירבח ועיצהש לומגתה ינונגנמבו – תמדקומה היינפה תייגוסב ןוידב יתדקמתהו היקומינ תא יתאצמ ,ןנד ךילהב האישנה תעד תווחב ןויע רחאל ,םוקמ לכמ .האישנל ידיגאת ,עמשמ .הז רשקהב היתועיבק אולמל ףרטצהל אלא יל ןיאו ,םיענכשמו םיריהב ןיד יפ לע ירוביצ דיקפת םיאלממה םיירוטוטטס םידיגאת םה” – לילגה ימ םהבו – םימה תיגוצייה הנעבותה ;”תויגוציי תונעבות קוח ךרוצל ‘תויושר’כ םגווסל יואר ךכיפלו הרגא ,סמ” רדגב םניא בויבהו םימה יפירעתו ליאוה ,11 טרפ ירדגב האב הנניא ונניינעב דקומבש תיבירה ביכר תא םג “ריחמ”כ גווסל שי ,אליממו – “רחא הבוח םולשת וא ידיגאת ןיבו ליאוה ,1 טרפ יפל הנעבותה תא שיגהל היה ןתינ ,תאז תמועלו ;ןנד ךילהה םימ יתוריש ןיגב םימולשת תייבגל עגונה לכב חוקל-קסוע יסחי םימייקתמ” ןכרצל םימה ולוחי אל 11 טרפ יפל ושגוהש תונעבותל תולבגומה תונגהה יכ איה האצותה .”בויבו .ונניינעב

תועצמאב םייחה לזונל תושיגנ היחרזאל קפסלו התבוח תא אלמל ,םנמא ,הרחב הנידמה טביהה תא שטשטלו ,תוהמה תא תונשל ידכ הרוצה יונישב ןיא ךא ,םימה ידיגאת .הז ינויחו יסיסב תוריש תקפסהבש ילהנימה

ידיגאת תא תוארל שי תויגוציי תונעבות קוח לש רשקהב תוחפה לכל יכ ינרובס תשגהל רבוע םהילא תונפלו םידקהל הבוח םיגציימה לע ליטהלו – תירוביצ תושרכ םימה וניא יטרפה חוורה סרטניאש םיפוגב רבודמ ,םנמא .םדגנ תיגוציי הנעבות רושיאל השקב ידמל קודה חוקיפל הנותנ םתוליעפו ,םהב שרשומ ילהנימה יפואהו ליאוה ךא ,םהל רז םילוע םהילא תמדקומה היינפה תונורתיש המוד ,בויבלו םימל תיתלשממה תושרה לש זא – ינוטלשה ועבוכב דיגאתה דגנכ הנעבותב רבודמשכ קר אל ,תאז .היתונורסח לע םירקמב םג אלא – תויגוציי תונעבות קוחל תוינוציח תוילכת תרוש תתרשמ היינפה תמדקומה היינפה תבוח לוטיב .דבלב הצובקה תבוט יארב תלעותה תא ןוחבל שי םהבש םיכילהב םג ותושרתשהל ואיבה ויתונורתיש ,בושח דסומ רוקעיו ,תורצויה תא ךופהי ,םיילהנימ םיפוגב רבודמ רשאכ ,ימעטל .ןידב יתדוקנ ןוגיע אלל ףא ,םיטרפ ןיב םייחרזא ,יכ תורוהל שיש ןאכמו ,היתולעמ תמועל םידמגתמ תמדקומה היינפה לש היתונורסח .וז ךרדב דועצל םהילע תוליטמ םיגציימה לש םלוהה גוצייהו בלה םות תובוח ,ללככ

65 ,םימה ביצנ ‘נ דעאסמ ובא 9535/06 א”ע) “ותוריחו .((5.6.2011) 23 הקספ רבד ףוס .ףסונ ןוידל הדמעש הנושארה הלאשל רשאב האישנה יתרבח תדמעל ףרטצמ ינא .25 1 טרפ יפל שיגהל היה ןתינ ךילהה דקומבש תיגוצייה הנעבותה תאש ילע לבוקמ ,עמשמ לילגה ימש םושמ ,תאז .ול 11 טרפ יפל אלו ,תויגוציי תונעבות קוחל היינשה תפסותל םולשת” ירדגב אב וניאו הכמסה שרוד וניאש ןפואב ,קסועכ העבוכב תיבירה תא התבג 11 טרפ יפל הבשה תעיבתב הנידמל ונתינש תוידוחייה תונגהה יכ איה האצותה .”הבוח םיפיעסבש תויללכה תונגהה דועב ,ונניינעב תופקת ןניא – הלידחה לולסמ תוברל – דיגאתכ וגוויס חכונ ,לילגה ימל תודמוע תויגוציי תונעבות קוחל (1)(ד)20-ו (1)(ב)8 טפשמה תיבל רושיאה תשקבב ןוידה תא בישהל היה יואר ,ןכ לע .ןיד יפ לע םקוהש ,םלוא .ןידכ אלש הנתינ הלידחה תעדוהש הנבהה רואל ,הפוגל התוא ןחביש – יזוחמה בשחתהב ,םעט ךכב ןיא יכ ,תויח ‘א האישנה ,יתרבח תדמע ילע תלבוקמ ןיינעה תוביסנב ובש ינוידה בלשהו רושיאה תשקב תשגה זאמ ףלחש ברה ןמזה ,ךילהל םידדצה תדמעב .ךילהה יוצמ

ןידה ירדסש ךכ ,”םייאלכ רוצי” ןיעמ איה תילהנימה הנעבותה .(2000-א”סשתה ,(ןיד ,תילהנימ הסיסבבש הליעה םלואו ,תיחרזא הנעבות םינייפאמה הלא לש םה הב תויארהו ‘נ תובוחר תייריע 9660/03 ם”עע) ילהנימה ןידה לש “הדובע תביבס”ב היוצמ איה ןכלו ותעד תווחל ט-ו ,ה-ד תואקספ ,יקסרלטוק ןיינע ;(2005) 248 ,241 (6)טנ ד”פ ,ןורדבש םינייפאמה לש םנכות ,ןורדבש ןיינעב ןיוצש יפכ .(ןייטשניבור ‘א (זא וראותכ) טפושה לש ,םש) הקיספב ןמזה םע שבגתיו בצועי ,הלא םיכילהב יטרקנוקה םמושייו םיילהנימה .(248 ‘מעב

ןנד ךילהב ,תילהנימה הנעבותה לש םירומאה םיברועמה םינייפאמה יארב .3 םיכילהה יוצימ תבוח רבדב ללכה וא תמדקומה היינפה ללכ םא הלאשה ונחתפל החנוה תושר דגנ תיגוציי הנעבות רושיאל השקב לע םג לוחל ךירצ ,ילהנימה טפשמב גהונה ,הבשה וא םייוציפ אוה הב שקובמה דעסהשו תושרה לש הטלחה התליעש העיבתב” תחא איהש ,”רחא הבוח םולשת וא הרגא ,סמכ תושרה התבגש םימוכס תבשה תוברל תעב ןהב ןודל ךמסוה םיילהנימ םיניינעל טפשמה תיבש תוילהנימה תונעבותה יגוס ינשמ קוחל תישילשה תפסותל 2 טרפו םיילהנימ םיניינעל טפשמ יתב קוחל (3)5 ףיעס) וזה םא ןוחבל ונא םישרדנ ,קויד רתילו .(תויגוציי תונעבות קוחל (2)(ב)5 ףיעסל הנפמה ,הז תיבל יגוציי ךילה תשגה ינפל תושרל היינפ םידקהל הבוח יגוציי עבות לע ליטהל שי לש הלילש וא התחפהל איבי ןכ תושעל ולדחמש הז ןבומב םיילהנימ םיניינעל טפשמה לע ךילהה תייחדל ףא – םיגירח םירקמבו וחוכ אבו יגוצייה עבותל החרטה רכשו לומגה לש וז הלחה יכ ןייטשניבור ‘א האישנל הנשמה רבס ףסונה ןוידה אשונ ןידה קספב .ףסה םש ,תוילהנימ תוריתעב הכרדמ רתוי “ךר” םושיי תאטבמ תמדקומה היינפה תשירד דיגאת – לילגה ימ 2978/13 ם”עע) תואכרעל היינפל ףס יאנתכ ללככ השירדה תבצינ אשונ ןידה קספ :ןלהלו ליעל) (23.7.2015) דמ הקספ ,סנוי ‘נ מ”עב ירוזאה בויבהו םימה לש ךרדב אלש רומאכ הבוח עובקל םוקמ ןיא יכ הרובס האישנה יתרבח .((ףסונה ןוידה תונעבות קוח תוילכת לש התעד תווחב גצוהש טרופמה חותינה חכונ תאזו הקיקחה ןוקית םירדסהה דוסיב תודמועה תוילכתה לש טרפבו ,ולש תיתקיקחה הירוטסיההו תויגוציי ינא הלא םירבדל .תושרה דגנ תויגוציי תונעבותל עגונה לכב וב ושבוגש םיידוחייה .םיכסמ

67 רדסה יתפקשהל ףא – קוחה לש תיחכונה ותנוכתמ ןתניהב – יכ ,ןייצא טרפב .4 םיצירמתה ךרעמ ןיב ןוזיא םלגמ תויגוציי תונעבות קוחל 9 ףיעסב עובקה הלידחה תבוח לש הדוסיב דמועה ירוביצה סרטניאה ןיבל יגוצייה ךילהה תא ןייפאמה ידוחייה .(האישנה לש התעד תווחל 41 הקספ) ילהנימה טפשמב תלבוקמה תמדקומה היינפה תיגוציי הנעבות הדגנ רשואתש ילבמ היכרד תא ןקתל תושרל רשפאמ הלידחה רדסה

ןונ-ןב ימח םג ואר ;ותעד תווחל 16 הקספ) אוה תחפומ ששח – הילע תולטומה תובוחה הנעבות רושיאל השקב תשגה ינפל עבתנל תונפל לטנ עבות לע ליטהל שיה” ןיקבח לטו הלא םא םג ,תאז םע דחי .((ןיקבחו ןונ-ןב :ןלהל) (2016) 25 ,7 בי טפשמ ילע “?תיגוצייכ יגוציי ךילה שגומ םהבש םיבצמב שרדנ ןיידע טפשמה תיב לש וחוקיפ ,םירבדה ינפ םה םניינע לע הנגה ךרוצל תאזו ,תיקוח יתלבה הייבגה ןמ הלידח לע העידומ וזו תושר דגנ הנעבות רושיאל השקב תייחד הנתמה קוחל (ב)9 ףיעס תארוה וארו) הצובקה ירבח לש היבגהמ הלדח איה יכ טפשמה תיבל חכוה”ש ךכב הלידח תעדוה לשב תושר דגנ תיגוציי ותובייחתהב דומעי אל עבתנ יכ ששחה :וקודו .(“עבוקה דעומב רחואמה לכל רומאכ עבונ וניא ךכ בגא עגפית תגצוימה הצובקה יכו טפשמה תיב דצמ חוקיפו הרקב רדעהב ,ןיקבחו ןונ-ןב) וילע לטומה עוציבב ולפנש לדחמ וא הגגשמ םג אלא ,ןווכמ ךלהממ קר ןקתת ןכא תושרהש ךכב ירוביצה סרטניאה ונניינעב ,תרחא ןיב ךכ םא ןיב .(22-21 ‘מעב לש ןתרתוהב אוה ףא ךמות יגוצייה ךילהה אשונ תונעטה תאלעהמ האצותכ םגפה תא לע חוקיפה תכאלמ תא טפשמה תיב ידיב דיקפמש ,תויגוציי תונעבות קוח ילתכ ןיב ולא .הרומאה התובייחתה

יכ אופא ינרובס ,האישנה יתרבח לש התעד תווחב וטרופש הלאו הלא םימעטמ .6 היינפה ללכ תא “אבייל” םוקמ ןיא ,תיחכונה ותנוכתמב קוחב העובקה םינוזיאה תכרעמב ןוידה אשונ ןידה קספב ועצוהש םייונישב םג תושר דגנ םייגוציי םיכילהל תמדקומה ןייאל תושרל רשפאמה ,תויגוציי תונעבות קוחל 9 ףיעסב עובקה הלידחה רדסה .ףסונה דמועש ירוביצה סרטניאה תא םלגמ ,וב תועובקה תולבגמב הדגנ יגוצייה ךילהה תא הינייפאמו תיגוצייה תנוכתמה ןמ תובייחתמה תומאתהה ךות ,הז ללכ לש ודוסיב הקיקח ןוקית םוזיל לכוי םיטפשמה דרשמש ךכל העינמ ןיא יכ ןייצל רתומל .םיידוחייה הזכ הרקמב םג יכו ,ילהנימה טפשמב תלבוקמה תנוכתמב היינפה תא רידסהל המגמב .יגוצייה ךילהה לש ויתוילכת תא םישגיש םיצירמת ךרעמ רמשי ןוקיתהש יואר

69 ט פ ו ש :רצלמ ‘ח האישנל הנשמה יפ לע “םישקה םירקמה” :גוסל ןכיישל ןתינ ןאכ ונינפב תודמועה תויגוסה .1 הספדה) 68-58 ‘מע ,יטופיש תעד לוקיש :ורפסב קרב ןרהא ‘פורפ עיצהש תונחבאה ןורתפה תא רוחבל שי וחוכמ ,יטופיש תעד לוקיש ןהב ךורכ ירהש ,(1993 – תישילש .הטישה תרגסמב תויקוח ןלוכש ,תויורשפאה ללש ןיבמ ףידע הארנש
עמדתו של חברי השופט נ’ הנדל היא, אפוא, כי יש לחייב את הפונה ובא כוחו לפנות לרשות מנהלית טרם הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגדה לפי פרט 11 לתוספת השנייה. ואולם, על פי הדין הקיים אין אפשרות, לשיטתו, לפסוק להם גמול, שכר טרחה או הוצאות במקרה שבו פנייתם המוקדמת הובילה לחדילה וייתרה את הצורך בהליך משפטי. השופט נ’ הנדל קרא למחוקק לשקול קביעת מנגנון שיאפשר פנייה לבית המשפט לעניינים מינהליים בנושא זה והמשנה לנשיאה והשופט ח’ מלצר, הצטרפו לקריאתו זו אך הדגישו כי גם בהיעדר חקיקה מפורשת ניתן, לשיטתם, לנקוט בהקשר זה בדרכים שפירט כל אחד מהם בחוות דעתו.
הדיון הנוסף
11. העותר הגיש בקשה לדיון נוסף בפסק הדין. משהורתה הנשיאה מ’ נאור על קיום דיון נוסף כמפורט בפתח הדברים, הגישו הצדדים השלמות טיעון בשתי הסוגיות המרכזיות העומדות לדיון על פי אותה החלטה. האחת – נוגעת למעמדה של מי הגליל ולשאלה האם היה מקום להגיש את הבקשה לאישור נגדה כ”עוסק” לפי פרט 1 לתוספת השנייה לחוק, או שמא רק לפי פרט 11 לתוספת השנייה כ”רשות”. השנייה – נוגעת לחובת הפנייה המוקדמת אל הרשות בטרם תוגש נגדה בקשה לאישור תובענה ייצוגית לפי פרט 11 לתוספת השנייה לחוק.
להלן יפורטו בתמצית טיעוני הצדדים ביחס לשתי הסוגיות.
12. העותר מצביע בטיעוניו על שורה של אינדיקציות המלמדות, לשיטתו, על כך שתאגיד מים וביוב פועל כ”עוסק”, בכל הנוגע לפעולות הגבייה שעליהן הוא מופקד. הוא מפנה בהקשר זה, בין היתר, לחובת תשלום המע”מ שמטיל תאגיד המים והביוב על הצרכנים; להיותו תאגיד הפועל למטרות רווח המחולק לבעלי מניותיו; לאפשרות הקבועה בחוק שתאגיד מים וביוב יהיה בבעלות של גופים פרטיים ועוד. על כן, כך נטען, אין מקום לפטור תאגידי מים וביוב מהשבה של כספים שנגבו על ידם שלא כדין ואין להחיל עליהם איזה מן ההסדרים המיוחדים החלים על “רשויות” לפי חוק תובענות ייצוגיות.
13. העותו מוסיף וטוען כי מכל מקום, גם אם ישוב בית המשפט ויקבע שמי הגליל פועלת בכל הנוגע להליכי הגבייה כ”רשות” ולא כ”עוסק”, אין מקום להטיל עליו או על בא כוחו חובה להקדים ולפנות אליה טרם הגשת הבקשה לאישור נגדה. לטענתו, החסרונות שבהטלת חובה כללית לפנייה מוקדמת כפי שנקבעה בפסק הדין נושא הדיון

ןיינעה תא ריאשהל קקוחמה ןוצרמ עובנל הלוכי הדמע תטיקנ-יאמ תעבונה הקיתש ,דגנמ -ש”דח ןיינע ;יתימא ןיינע :ואר) שרפתמה קוחל ץוחמש תיביטמרונ תכרעמב הרדסהל שי ןיינעב יתעד תווח ;ל”עת-ש”דח ןיינע :ואר) תירקמ וא ,תנווכמ הטמשהמ וא ,(ל”עת .(דיתע םירבדמ ונא וז הירוגטק לש הרדגב .תועמתשה לש ךרד לע שרפתמ הקיתש לש ישילש גוס “תיבויח-תועמתשה” לע וא ,(“ילילש רדסה” :בורל הנוכמש) “תילילש תועמתשה” לע תושיחממה ,תואמגוד יתש יתגצה דיתע שי ןיינעב .(דיתע שי ןיינעב יתעד תווח :ונייע) ,”תילילש תועמתשה” לש ךרד לע – היתויוקפנבו תועמתשהה תרות ץומיאב ךרוצה תא :ןאכ ןהילע רוזחאו ,”תיבויח תועמתשה” וא

תילילש תועמתשהל לשמכ איבמ ,הקיטמגרפה תודוסי תא חתיפש ,Paul Grice (א) :אבה הרקמה תא

: A MERICA :ורפסב חתנמ Akhil Amar ‘פורפ (ב) ךילה תא (Amar :ןלהל) T HE P RECEDENTS AND P RINCIPLES W E L IVE B Y (2012) החדהה ךילה .תיאקירמאה הקוחב רדסומה ,ב”הרא אישנ לש (Impeachment) החדהה ןגס אוה טאנסה תובישי תא להנמש ימ ללכ ךרדבש ןמזב וב םלואו ,טאנסה ינפב להנתמ תיאקירמאה הקוחה יפ לע טאנסה שארב בשויש ימ ל”נה החדהה ךילהב – ב”הרא אישנ שי אישנה ןגסל – וילאמ רורב ךכל םעטה .יאקירמאה ןוילעה טפשמה תיב אישנ אוה ךילה יבגל תודחוימ תוארוה ועבקנ אל תיאקירמאה הקוחב תאז םע .ךילהה תואצותב ןיינע בשי אישנה ןגסש ןכתיה .טאנסה ינפב אוה ףא םייקתהל רומאש ,אישנה ןגס לש החדהה תשרוד תעמתשמה הבושתה .ולש-וניינע םש ררבתמ רשאכ ,טאנסה שארב הזכ הרקמב הפ תלעפומ ךכבו ,אישנה לש החדהה ךילה לע לחש הזל המוד רדסה ןאכ ליחהל .(13-15 ‘מעב Amar ונייע) תיבויחה תועמתשהה תנירטקוד
71

‘ S

U NWRITTEN

דחאל הצלמה בתכמ בותכל שקבתנ היפוסוליפל הרומ דימלתהש תאז ךא בתוכ אוה ותצלמהב ;וידימלתמ התיה םירועישב ותופתתשה יכו תילגנאב טלוש יכ ,עמתשמב ,ןאכמ קיסהל השקתנ אלש המוד .הרידס .דימלתה לש תיפוסוליפה המרה תא ךירעמ וניא הרומה וניא – תיפוסוליפה המרל הכרעה רדעיה – הז ןבומ עמתשמ אוה ;הבושתה ןושלמ ןירשימב דמלנ תועמתשה וב המולגו הנתינ איה ובש רשקההמ .תילילש Paul Grice, Studies In The Way of Words :ונייע) המ יפ לע אוה ליעלש םירבדה חוסינ ;33 (1989) .(57 ‘מעב ,תועמתשהה לע ,קרב -ב אבומש

C ONSTITUTION

עבותל רשפאלו תמדקומה היינפה תבוח תא לטבנ יכ היהי ןוכנ ,ףסונה ןוידה אשונ ,ןידה היינפ ךכל םידקהל ילבמ םג תיגוצייכ הנעבות רושיאל טפשמה תיבל השקב שיגהל יגוציי האישנה ,יתרבח לש תעדה תווחב וחטשנש םיקומינה יילע םילבוקמ הז רשקהב .תושרל םייקה םיצירמתה ךרעמל סחיב רקיעב התדמעב םיכמותה םיטפושה רתי לשו ,תויח ‘א תובישחל) הז ךרעמ לע תמדקומה היינפה תבוחל שיש העפשהלו םייגוציי םיעבותל סחיב א”ע-ב יניד קספב ונייע תיגוציי הנעבות תענהב יפסכה סרטניאה לש תוימיטיגללו ןיינע :ןלהל) (2014) 410 (1)זס ד”פ ,מ”עב (1987 סדה) רינירפ ‘נ יליזרב 8037/06 ךיראא אל ,םירבדה לש םרקיעל ףרטצמ ינא ,רומאכש רחאמו ,ולא תוביסנב .((רינירפ .אשונב יתעדב ךלמיהל יתוא ואיבהש םימעטל תויתיצמתב סחייתאו ,ולא תויגוסב דוע

היינפה תבוח – היגוסב יירבחו ייתורבח לש תונושה תעדה תווחמ הלועש יפכ .6 םינתינש םיכילה רתייל ,רומאכ ,תעייסמ איה ,אסיג דחמ :הל תולופכ םינפ – תמדקומה גולאידה םודיק דצל תאז לכו ,יטופיש ןמז לשו םיבאשמ לש ןוכסיח ךות ,ריהמ ןורתפל ידדהה דוביכהו תויושרה תדרפה ןורקע לע הדימעו תושרה ןיבל חרזאה ןיב יוצרה םייגוציי םיעבות ינפב ףסונ לושכמ הביצמ תמדקומה היינפה תבוח ,אסיג ךדיאמ .ןהיניב איה ךכשמו ,(קוחב םייונמה הז רשקהב םישרופמה םילושכמל ףסונב) תושרה דגנכ .םהינפב בצינה םיצירמתה ךרעמ לע דיבכמ ץוליא דוע הליטמ

תמדקומה היינפה תבוח רשאכ יכ יתעבק ףסונה ןוידה אשונ ,ןידה קספ תביתכ תעב רזחה שקבל םיאשר ויהי וחוכ-יאבו יגוצייה עבותה – יגוצייה ךילהה רותייל ליבות םיביכרמ עובתל ולכוי םה הנעית אל וז העיבת םאו ,החרט רכש ןכו םיוסמ לומגו תואצוה רשקהב בל-םותב אלש ןתמו-אשמ לוהינ לש הליעב ,קוחל (2)(ב)5 ףיעס תרגסמב הלא יוציפה רדסה ןתניהב יכ יתרבס תעה התואב .(יביטנרטלאה יוציפה רדסה :ןלהל) הלידחל ילבמ ,תמדקומה היינפה תבוח לש תונורתיהו םיכרעה תא םדקל היהי ןתינ ,יביטנרטלאה ,ילבב דומלת) “קרז ותפילק – לכא וכות” :תניחבב ,ושגרוי וז הבוח לש היתונורסחש .(ב ,ו”ט ,הגיגח

73 יוציפה רדסהש רחאמ ראשה ןיב ,היגוסב תירוקמה יתדמעמ יתיניש התע העיבקהש ףא) לבקתה אל – םייטנבלרה םיכרעה ןיב הפי ןזאל היה יושעש ,יביטנרטלאה 7752/12 מ”עע-ב סינורג ‘א אישנה ידי-לע ובצוהש תושירדב ,יתעדל ,תדמוע – ודוסיבש םימעטב בשחתהב ןכו ((לסא ןיינע :ןלהל) (02.11.2014) לארשי יעקרקמ להנימ ‘נ לסא הלא לכ .םיפסונ םילוקישמו יירבח ראש לשו האישנה יתרבח לש תעדה תווחב וטרופש .ךומסב דימ וטרופי

הנמאה תלוכסא תא תמאות תיחכונה הנקסמה – תיטילופה הבשחמה םוחתב (ב) Two Treatises :ורפסב קול ןו’ג לש ויבתכ תובקעב החתופש ,(Soft) “הכרה” תיתרבחה ותשיגל הנתינש תמיוסמ תונשרפל הריתסב תדמוע וז הלוכסא .of Government (1690) תור ‘ח ,תישילש הרודהמ) תיתרבחה הנמאה לע :ורפסב הראות רשא ,וסור קאז ןא’ז לש J.L. Talmon, :ונייע ,ןומלט בקעי ‘פורפ לש ודיצמ תבקונ תרוקיבל התכזו ,(ו”טשת ,ךרוע ‘פורפ :אשונב דוע ואר .(The Origins of Totalitarian Democracy (New-York, 1970) .199-196 תיתרבחה הנמאה ןיילק דולק

75 (א .( 128 ‘מעב , [81] ךרכ) םירטשמה תרות ןיצקא ‘ב האר) סרטניאבו ימצעה ןוצרב הריכמ תיטרקומד הסיפת הריכמ הניא תיטרקומד הסיפת .טרפה לש ימצעה ןכש ,ןוטלשה לש ימצעה סרטניאבו ימצעה ןוצרב ןתינ אל .ללכה ןעמלו רוביצה ןעמל לעופ ןוטלשה ,םולכ אלו ולשמ ןיא טרפל יכ ,יטרקומד רטשמב ,רמול םינוכנ הלא םירבד .ול שי ללכה ןעמל ,ול שיש המ לכו לש היואר הסיפת ,ןכ-יכ-הנה .ןוטלשה יבגל םה םיפיו לע ליטהל םוקמ ןיא יכ הנקסמל הליבומ היטרקומד לש התלטה .ןוטלשה יפלכ תיללכ תוניגה תבוח טרפה תסיפתב ילקידר יונישל איבת תוניגהל תיללכ הבוח רימז טפושה ירבח .הב טרפה לש ומוקמבו היטרקומדה אוה תיללכה תוניגהה תבוח לש הרוקמ יכ ןייצמ ןיא וז תיתרבח הנמאמש ,המוד .תיתרבחה הנמאב תיתרבחה הנמאה תסיפת .ותנקסמ תא קיסהל לבגומ לשממ תעבוקה וז איה ונילע תלבוקמה תא םייקל ול רשפאלו ,םדאה תא תרשל איה ותוכמסש תוניגה תבוח תשקבתמ וז הסיפתמ .תויעבטה ויתויוכז תבוח הנממ תרזגנ אל .טרפה יפלכ ןוטלשה לש תיללכ ןוטלשה יפלכ טרפה לש תיללכ תוניגה הנמאה לע” ןיילק דולק :דוע ואר ;349 ‘מעב) םרטנוק 164/97 ץ”גב רואל ץ”גב ינפב תיתרבחה (א”סשתה) 189 ה טפשמה “רצואה דרשמ ‘נ מ”עב רואיל ;(תיתרבחה הנמאה ,ןיילק דולק ‘פורפ :ןלהל) ץ”גב תובקעב היטרקומדב הנידמו חרזא” קשרב (1)בנ ד”פ ,רצואה דרשמ ‘נ מ”עב םרטנוק 164/97 השיגה סוסיבל .(ב”סשת) 217 (1)בל םיטפשמ “289 טפושה לש טועימה תעד סיסבבש ,תיתליהק-תיתרבחה תילרבילה הליהקה” קינבוטנוג ןושרג :ונייע רימז ‘י רפס “םרטנוק תכלהב ןויע :דוסי תויוכזכ החוור תויכזו ןתוד באוי) 323 הקיטילופו הרבח ,טפשמ לע רימז קחצי .((2004 ,םיכרוע רודנב לאיראו ךכל םורגל תולולע תויביטינגוק תויטה יכ דמלמ יתוגהנתה-ילכלכה רקחמה (ג) ףא-לע ,ירוביצה סרטניאה תא חרכהב םדקמ ונניאש ןפואב ולעפי רוביצ יתרשמש לבקל םילולע ךרד-ירשי רוביצ יתרשמ וליפא ,ךכ .תורוהט תויביטקייבוסה םהיתונווכש

לע תישענש תולהנתהכ תפקתנה הלועפה תוהמ – “קסוע”כ תושרה תוליעפ גוויס ךרוצל “קסע” ינפמ םינכרצ לע ןגהל דעונש קוחכ ןכרצה תנגה קוח לש ותילכתו קוסיע לש ךרד םיבוג םהש העש ,”קסוע”כ םילעופ םימה ידיגאת יכ הרומ – ילכלכ ןורתימ הנהנה ,בויבו םימ ידיגאת קוחש הדבועה ,האישנה יתרבח לש התטישל .בויבו םימ יפירעת ,םימה ידיגאת לש יקסע לוהינל איבהל דעונ (םימה ידיגאת קוח :ןלהל) 2001-א”סשתה תא תוקיחרמ ,תילאירה תולעה ןורקעל םאתהב םיעבקנ םימה יפירעתש הדבועה דצל לש תוליעפכ ןתוא תודימעמו ,ןהלש ירוביצ-ינוטלשה ןפמ םימה ידיגאת לש םתוליעפ .”קסוע”

גווסל שי יתמ הלאשה ידיד יבגל םלואו ,הרומאה השיגה לע תינורקע קלוח ינניא .13 ,הינשה תפסותל 1 טרפ חוכמ הניגב עובתל ןתינ רשא ,תינכרצ הלועפכ תושרה תלועפ תא 11 טרפ חוכמ קר תושרה תא עובתל ןתינ היפלכש תינוטלש הלועפכ הגווסל שי יתמו היה ןתינ םאה הישוקה רוריבל התע אופיא רובעא .תבכרומ הלאש איה םג הינשה תפסותל תקלחתמ וז היגוס .הינשה תפסותל 11 טרפ חוכמ ונניינעב תיגוצייה הנעבותה תא שיגהל :הנשמ תולאש יתשל ,”תושר” תרדגהל םינוע בויבו םימ ידיגאת םאה איה הנושארה הנשמה תלאש ?תויגוציי תונעבות קוחב הנבומכ דגנכ ףסונה ןוידב רתועל הדמעש העיבתה תליע םאה איה היינשה הנשמה תלאש וא הרגא ,סמכ” :ןידכ אלש םימה ידיגאת ידי-לע ובגנש םימוכס תבשהב הקסע לילגה ימ ?(הינשה תפסותל 11 טרפ ןושל) “רחא הבוח םולשת

הנושארה הנשמה תלאש לע הבישה (הניד קספל 21 הקסיפב) האישנה יתרבח .14 ,תוימוקמה תויושרה ןמ םידרפנ םיפוג םה בויבהו םימה ידיגאתש םגה יכ העבוקב ,בויחב יבשותל םימ תקפסא לש – םתוהמב םיירוביצ םידיקפת םניה םהילע םילטומה םידיקפתה ידיגאת קוח לש וחוכמ םהילע ולטוה רשא ,(םימה ידיגאת קוחל (ב)1 ףיעס :ונייע) הנידמה םיאלממה םירחא םישנאו םיפוג” :לש הרדגהל םינוע ולא םידיגאת ,ךכיפל .םימה ,(2)(ב)5 םיפיעס ןיינעל “תושר”כ םהב תוארל שי הלאככו “ןיד יפ לע םיירוביצ םידיקפת -ס”שתה ,םיילהנימ םינינעל טפשמ יתב קוחל 2 ףיעס :ונייע) תויגוציי תונעבות קוחל 21-ו 9 םג תלבוקמ יתרבח לש וז הנקסמ .(תויגוציי תונעבות קוחל 3 ףיעס הנפמ וילא רשא ,2000 .הב ךיראא אל ךכשמו יילע

77 לע ,רתיה ןיב ,הססבתהב – האישנה יתרבח העבק הינשה הנשמה תלאשל סחיב .15 ץ”גב-ב בחרומ בכרהב ןתינש ןידה קספ לע טרפבו הז טפשמ תיב לש םימדוק ןיד יקספ

םנמא ,ןייטשניבור ‘א האישנל הנשמה סחייתה ,ףסונה ןוידה אשונ ,ןידה קספב .18 תורשפאה ןיבל “ריחמ” םימה ימולשת לש םתויה ןיבש הרואכל רעפל ,בגא תרעהב :ךכ ונייצב ,הינשה תפסותל 11 טרפ ירדגב םניגב עובתל

תונעבות קוח לש ודוסיב תודמועה תוילכתה ןתניהבו ונניינע תוביסנב ,יתדמעל ןייצ התואשו קקוחמה טקנ הב רשא ,ןוימדה ף”כ לע וז הדימעל תובישח תעדונ ,תויגוציי תועיבת ללכ ךרדבש םגה יכ ,רובס ינא .ףסונה ןוידה אשונ ,ןידה קספב האישנל הנשמה הרגא ,סמ תבשהל תועיבת קר ןה הינשה תפסותל 11 טרפ לש וירדגב תוללכנה הבשהה הנמנ ונניינע רשא ,םיגירח םירקמ םנשי ,(הבדאגמ ןיינע :לשמל ואר) הבוח םולשת וא ירדגב הבוח ימולשתו תורגא ,םיסמ לש הללכהה סיסבב דמועה לנויצרה םהבש – םהילע 11 טרפ תרגסמב קוקיחבש הארוה חוכמ תיבגנה תיבירה תללכהב םג ךמות ,11 טרפ .ןלהל ריהבא .ל”נה

ןוטלשה זכרמ 1195/10 ץ”גבב יכ ,ןייצא בגא תרעהב” טפשמ תיב עבק ,(2014) ‘חאו םימה תושר ‘נ ימוקמה ‘סמ’ אלו ‘ריחמ’ תניחבב אוה םימ רובעב םולשתש הז תישעמ תוקפנ ךכל ןיא םלואו – בישמה ןעטש יפכ – הנעבות שיגהל ןתינ ,11 טרפ יפ לעו ליאוה ,ונניינעב ובגנש םימוכס לש תיקוח יתלב היבג ןיגב תושרה דגנכ “‘רחא הבוח םולשת וא הרגא ,סמכ’ ןידכ אלש .(מ”ח – רוקמב השגדהה)

79 :אנשיל יאהכ םירומ בויבהו םימה יללכל 33-30 םיפיעס .19 תעדוהב עבקנש בויח םולשתל ןורחאה דעומה .30″ 18 – חילש ידי לע וא ראודב החלשנ םא היהי בויח החלשנ םאו ,ןכרצל החולשמ דעוממ תוחפל םימי דעוממ תוחפל םימי 15 – ינורטקלא חולשמ יעצמאב ןכרצל החולשמ ,בויחה דעומ דע הרבחל עיגמה םולשת םלוש אל .31 ףרוצתש ,הנשל 4% לש רועישב תיביר וילע ףסווית דע בויחה דעוממ ,ימוי בושיחב ,ןועבר לכ םותב ןרקל יפל ,םימולשת רדסה תליחת דע וא לעופב ומולשת .ןיינעה לש ונועריפל רדסה עובקל תיאשר הרבח (א) .32 תליחת דעוממ םישדוח 12 לע הלעת אלש הפוקתל בוח הכורא הפוקתל וא ,(םימולשת רדסה – ןלהל) רדסהה ןפואל ,בויחה ףקיהל תועגונה תוגירח תוביסנב רתוי .ןכרצה לש ילכלכה ובצמל וא ותורצוויה םלושי ,םימולשת רדסה יפל םולשת לכ (ב) רדסה דעומב העודיה יללכה בשחה תיביר תפסותב םוי דע רדסהה תליחת דעוממ ,ימוי בושיחב ,םימולשתה .לעופב ומולשת

ונייע) המילב לע יולת היה ,להונש יפכ ,ךילהה לכו ,יזוחמה טפשמה תיבב ,(הלידח רדסה .(לסא ןיינע :וושהו

:לולכמב תורעה שולש דוע תובייחתמ ליעל רומאה דצל .23 ןכרצה / חרזאהמ הפוצמ היפ לע הלשממל יטפשמה ץעויה יגיצנ וגיצהש השיגה (א) םייטסיאורטלא םיעינממ תרתומ אל היבג לעו תושרה ילדחמ לע עירתהל םחוכ-יאבו לנויצרל דוגינב תדמוע – םהיצמאמו םתקידב רובעב יהשלכ הרומת לבקל אלו ,אדירג .רינירפ ןיינעב הרורבה בורה תדמעלו תויגוצייה תונעבותה סיסבבש בויבהו םימה ידיגאת וא ,הלשממה ימרוג ומזיי – הז ונניד קספ תובקעבו היה יכ הנה רידסהל םוקמ היהיש רבדה רורב – תמדקומ היינפ לש הבוח תלטהל יהשלכ הקיקח .םחוכ-יאבלו םיעירתמל תמלוה הרומת ףא וז תרגסמב

תטלחה תא הפיקע הפיקת תיגוציי הנעבותב ףוקתל היהי ןתינ (תוקוחר) םיתעל (ב) תולטב ותאצותש ,םגפב עוגנ תושרה השעמ רשאכ רבדה ךכ .התולהנתה תא וא ,תושרה א”ער :ואר .הרישי העיבת לש תורשפא עבותה ינפב החותפ אלש םוקמ וא ,ארקיעמ ‘א (זא וראותכ) טפושה יפמ (26.04.2010) מ”עב הבשחמ וק ‘נ לארשי תנידמ 729/04 .(06.09.2019) הפיח תייריע ‘נ חירפלא 4291/17 א”ע :ןכו ,סינורג

תוטקננה היבגה תולועפ ןיבל התוליעפ תואצותו תושרה תולהנתה ןיב ןחבאל שי (ג) לש תוכזה רוקמ לע םילחה ולאמ םינוש םיללכ לוחל םילוכי הפיכאב ירהש ,הדי לע (היבג) םיסימה תדוקפ ;םימה ידיגאת קוחל 39 ףיעס :לשמל ונייע) חרזאה תבוחו תושרה .(םהרבא ןיינעו

81 תופסונ תורעה רבד ףוס תעצומה האצותל ףרטצמ יננה – ייתורעהל ףופכבו ,ליעל רומאה לכב בשחתהב .24 לוטיבב רושקה לכב הפיקמה התקמנהל ןכו ,תויח ‘א תטפושה ,האישנה יתרבח ידי-לע .הדגנכ תיגוציי הנעבות רושיאל השקב תשגהל םדוק ,תושרל תמדקומ היינפב ךרוצה
במקרה שבו הרשות חדלה מן הגבייה הבלתי חוקית עקב הפנייה המוקדמת. מי הגליל מוסיפה וטוענת כי ככל שתיוותר על כנה הקביעה בדבר הזכות לגמול ושכר טרחה גם במצב של חדילה טרם תביעה – יש לדון בכך במסגרת עתירה מנהלית על החלטת הרשות שלא לשלם גמול ושכר טרחה. לטענתה, נעשות גם כיום פניות מוקדמות אל תאגידי המים והביוב אשר בעקבותיהן הם מתקנים את הטעון תיקון והפונה הייצוגי ובא כוחו אף מתוגמלים על כך במסגרת הסדרי חדילה טרם תביעה הנקשרים עמם.
עמדת היועץ המשפטי לממשלה
15. היועץ המשפטי סבור כי, ככלל, תאגידי מים וביוב ממלאים תפקיד ציבורי על פי דין ולכן יש להגדירם כ”רשות”. אולם, לגישתו, מעצם היותה של מי הגליל תאגיד יש בפעולותיה פן עסקי ובהקשר זה של גביית מחירי המים הוא סבור כי התאגידים פועלים כ”עוסק” ובין הצדדים מתקיימים, לכאורה, יחסי עוסק-לקוח. לפיכך, תביעה העוסקת בגביית תעריפי מים בניגוד לתעריפים שנקבעו על ידי הרשות הממשלתית למים ולביוב, ניתן להגיש, לעמדת היועץ, רק מכוח פרט 1 לתוספת השנייה לחוק, כתביעה נגד עוסק.
בכל הנוגע לחובת הפנייה המוקדמת מאמץ היועץ את קביעותיו של פסק הדין מושא הדיון הנוסף. לשיטתו, יתרונותיה של הפנייה המוקדמת עולים לאין ערוך על חסרונותיה ואף הוא סבור כי אין לצמצם את חובת הפנייה המוקדמת רק לתובענות המוגשות נגד רשות לפי פרט 11 ויש להחילה גם בתביעות נגד רשות ב”כובעים” האחרים. היועץ סבור כי לרוב, הפנייה המוקדמת תוביל לקיצור תקופת הגבייה הבלתי חוקית ואין ממש בחשש שהיא תגרום להארכתה.
היועץ מאמץ את קביעותיו של פסק הדין לפיהן יש להקיש לענייננו מן הכלל בדבר החובה למצות הליכים הנוהג בדין המנהלי ומדגיש כי הקביעות בפסק הדין לעניין זה ראויות שכן הן מאמצות את הדרישה באופן “רך” המותאם לאופיו של הליך התובענה הייצוגית המנהלית. עוד מוסיף היועץ וטוען כי עיון בהיסטוריה החקיקתית מלמד שהמחוקק בחו, במכוון, להותיר את שאלת הפנייה המוקדמת לשיקול דעתו של בית המשפט וכי ההלכה שנקבעה בפסק הדין, הקובעת מתווה מורכב ומאוזן לרבות חריגים לכלל הפנייה המוקדמת בהתאם לנסיבות המקרה, מתיישבת היטב עם כוונתו זו של
המחוקק.
עוד סבור היועץ כי רשות מנהלית אינה מחויבת לשלם גמול ושכר טרחה במקרה שבו הפנייה המוקדמת אליה נענתה והובילה לחדילה, ככל שהדין לא קבע מנגנון לכך לשיטתו, יש לעודד ולהכווין אזרחות טובה גם “לשם שמים” ולא רק לשם קבלת גמול