לא מצאת פסק דין שחיפשת? ניתן לעשות חיפוש מתקדם ולמצא את כל רשימת פסקי הדין!

בפני

כב’ השופטת הילה גלבוע

מבקשים

1. ע’ ל’

2. ש’ ל’

ע”י ב”כ עו”ד גיתית רמות אדלר ומוריה פריד

3. י’ ל’ ח’

4. א’ ל’

נגד

משיבים

1. האפוטרופוס הכללי במחוז ירושלים

2. משרד הרווחה – לשכה משפטית ירושלים

3. ד’ ל’

ע”י ב”כ עו”ד אבישי חלפון וחן אבנר

בעניין אדם שמונה לו אפוטרופוס – הגב’ ר’ ל’,

באמצעות האפוטרופסית לדין – עוה”ד מיכל כהן קורינאלדי

החלטה

בקשה למינוי אפוטרופוס זמני לגב’ ר’ ל’ (להלן – “הגב’ ל’ “; או “האם”) בעת שמונחת לפני תביעה לביטול ייפוי הכוח המתמשך שהפקידה הגב’ ל’.

המבקשים 1-4 והמשיב 3 הם אחים – ילדיה של הגב’ ל’, ביניהם ניטש סכסוך עוצמתי.

כרקע להכרעה דנן אציין בתמצית כי במסגרת א”פ 64801-11-22 (להלן – “ההליך הקשור”) נדונה בקשה לביטול ייפוי כוח מתמשך שניתן על ידי האם ביום 20.5.2019 לטובת המשיב 3, לנוכח טענת המבקשים כי אמם לא הייתה בעלת כשירות בעת החתימה עליו, פגמים מהותיים שנפלו לדבריהם בייפוי הכוח, ולנוכח נסיבות חריגות להם טענו, לפיהן המשיב 3 פעל להעברת שלוש דירות של האם על שמו, תוך החתמתה על מסמכים להעברת זכויות, ביודעו כי האם אינה מבינה את תוכנם, ותוך ניצול והשפעה בלתי הוגנת על אמם, בשעה שלכאורה ייפוי הכח המתמשך היה אמור להיכנס לתוקף והוא לא פעל להכניסו לתוקף.

במסגרת אותו הליך עתרו המבקשים בנוסף גם למינויו של המבקש 1 מר ע’ ל’ כאפוטרופוס זמני של האם, כאשר לנוכח עמדת ב”כ היועמ”ש מיום 16.1.23 והחלטתי מיום 24.1.23 – הוריתי למבקשים לעתור בבקשה נפרדת ומתאימה לעניין מינוי אפוטרופוס זמני לאם – בקשה לה עתרו במסגרת ההליך דנן- א”פ 17851-04-23.

בתסקיר העו”ס מיום 22.8.23 נכתב כי הגב’ ל’, כבת 87, אלמנה ואם לחמישה ילדים, סובלת מירידה קוגניטיבית, חוסר התמצאות בזמן, שיפוטה לקוי, קיימת פגיעה בזיכרון, זקוקה לעזרה בתפקודי היומיום, והיא אינה יכולה לקבל החלטות בענייניה. כן נאמר כי קיים סכסוך בין ילדיה בעיקר בפן הכלכלי, אשר פוגע בה, והעו”ס לא יכולה להתרשם מרצונה של הגב’ ל’ כיום ביחס למינוי.

התרשמות העו”ס היא כי האם אינה כשירה לקבלת החלטות כיום וזקוקה להפעלת ייפוי הכוח המתמשך או למינוי אפוטרופוס שידאג לענייניה האישיים, הרפואיים והרכושיים וזאת על מנת להבטיח קבלת טיפול מיטבי לנוכח מצבה.

העו”ס ציינה בתסקירה כי “לאור הסכסוך הקיים, הרגשות הסוערים, המתח והלחץ הקיים בין הילדים אני מתקשה לראות כיצד מצליחים הילדים להתמנות יחד לעניינים האישיים והרפואיים כאשר הדבר במקרים מסוימים כרוך במינוי של ענייניה הרכושיים וזאת בהתחשב בגילה ובמצבה הרפואי והקוגניטיבי של הקשישה”.

יחד עם זאת, קבעה העו”ס כי “מאחר ולא נקבעה החלטה לגבי ביטול הייפוי כוח מתמשך שנחתם ב 2019 ובית המשפט טרם קבע האם הדבר נעשה כדין ומרצונה החופשי, אבקש מכבוד בית המשפט לתת הוראות בעניין”.

בנסיבות אלה, על אף שניכר מתסקירה כי בחנה את המערך המשפחתי וטענות ילדיה של האם, בסופו של דבר לא נתנה העו”ס המלצה אודות המועמד המתאים למינוי (ראו לעניין זה סעיף 9 סיפא לתגובת ב”כ היועמ”ש מיום 17.4.23), אלא אך התייחסה לצורך שיש לספק לאם טיפול מיטבי למצבה, וזאת אם באמצעות הפעלת ייפוי הכוח המתמשך, ואם באמצעות מינוי אפוטרופוס שידאג לכלל ענייניה, כאמור לעיל. יצויין כי העו”ס עמדה על קיומם של רגשות סוערים וטעונים בין ילדיה של הגב’ ל’ בכל מה שקשור לפן הכלכלי.

בהמשך לתסקיר האמור, הוגשה עמדת ב”כ היועמ”ש מיום 16.10.23 – בה נטען כי כאשר נגרעת כשירותו של אדם אשר חתם על ייפוי כוח מתמשך, יש להפעיל את ייפוי הכוח המתמשך. בנסיבות בהן טרם הוכרעה הבקשה לביטול ייפוי הכוח המתמשך, הרי שלעמדתם העקרונית, יש להכריע תחילה בבקשה לביטול ייפוי כוח מתמשך, בטרם תתקבל החלטה ביחס לבקשה למינוי אפוטרופוס, ולאחר הכרעת בית המשפט בבקשה לביטול ייפוי הכוח המתמשך יש להורות על הגשת תסקיר משלים בהתאם להחלטה שתתקבל – ככל שיקבע כי ייפוי הכוח המתמשך נערך כדין, דרך המלך היא להפעילו, אך בנסיבות העניין מבוקש כי ייערך תסקיר משלים שיבחן את טובתה של הגב’ ל’ בקשר לאופן הפעלת ייפוי הכוח המתמשך, והאם למשל קיים צורך במינוי אפוטרופוס נוסף או הגבלת סמכויותיו של מיופה הכוח; ככל שייקבע כי ייפוי הכוח בטל- יתבקש תסקיר משלים שיכלול המלצה על זהות האפוטרופוס.

בהחלטתי מיום 23.10.23 הוריתי לצדדים להגיש עמדותיהם כנדרש בסיפא להחלטתי האמורה לעיל מיום 22.9.23, ביחס להצעה שהעליתי בפניהם בדבר מינויו של אפוטרופוס זמני חיצוני, בשלב הביניים – עד להכרעה בהליך ביטול ייפוי הכוח המתמשך.

עמדות הצדדים להצעה למינוי אפוטרופוס זמני

הצדדים תמכו בהצעה האמורה, למעט המשיב 3, אשר התנגד לה.

בתגובתה מיום 31.10.23 (שהוגשה להליך הקשור – א”פ 64801-11-22) תמכה האפוטרופסית לדין בהצעה האמורה למינוי חיצוני, למצער כמינוי זמני עד תום הבירור המשפטי בעניין מעמדו של ייפוי הכוח המתמשך, בנסיבות בהן עולה מתסקיר העו”ס כי הגב’ ל’ אינה כשירה ואינה יכולה לקבל החלטות בעניינה, כפי שהאפוטרופסית לדין התרשמה בעצמה בביקורה את הגב’ ל’ ביום 1.3.23; ולנוכח העולה מתגובות הצדדים – ילדיה של הגב’ ל’ – כי שורר ביניהם חוסר אמון הדדי באופן שמלמד כי הם אינם יכולים לפעול בהרמוניה ובשיתוף פעולה לשם קידום טובתה של האם. לדבריה, בירור הבקשה שהוגשה בהליך הקשור לביטול ייפוי הכוח המתמשך שניתן על ידי האם לטובת המשיב 3 יהא כרוך בהכרח בזמן יקר, וככל הנראה יידרש במסגרתו מינוי מומחה ודיוני הוכחות, ואף לנוכח מצב החירום ששרר במדינה, דומה כי בירור ההליך יימשך זמן רב, בשעה שמצבה של האם מחייב כבר עתה מינוי גורם מוסמך לטיפול בענייניה; לפיכך היא רואה בהצעת בית המשפט למינוי גורם זמני חיצוני כמאזנת בין מכלול השיקולים ועולה בקנה אחד עם טובתה של האם בנסיבות דנן.

ב”כ היועמ”ש תמכה אף היא בהצעת בית המשפט וטענה כי בנסיבות התיק דנן ולאחר היוועצות עם העו”ס לסדרי דין שערכה את התסקיר, אין להם התנגדות למינוי “המרכז הישראלי לאפוטרופסות” כאפוטרופוס זמני (ההדגשה במקור), לכלל ענייניה של הגב’ ל’ לתקופה של שישה חודשים, או עד לקבלת הכרעת בית המשפט בעניין ייפוי הכוח המתמשך. ראו: תגובה מיום 19.11.23 (שהוגשה לתיק א”פ 64801-11-22),

המבקשים צידדו אף הם בהצעה, וטענו כי בשל עצימות הסכסוך בין האחים וחוסר התקשורת ביניהם, אין מנוס אלא למנות לאם אפוטרופוס חיצוני וניטרלי לטיפול בכל ענייניה של האם, ולמצער לטיפול בכל ענייניה הרכושיים, לרבות איסוף מידע מלא אודות כלל נכסיה, ותפעול רציף של חשבונות הבנק על מנת לאפשר לאמם את שגרת החיים הנדרשת לשמירה מיטבית על בריאותה אשר נסמכת על היקף רכושה. לדבריהם אין כל ספק כי רק באמצעות מינוי אפוטרופוס חיצוני עבור ענייניה של האם יישמרו כלל האינטרסים של אמם במלואם ולא ניתן להותיר המצב הקיים על כנו בנסיבות בהן המשיב 3 מערים קשיים ומפר הפרות חוזרות ונשנות החלטות בית משפט שניתנו על בסיס הסכמתו והסדר מוסכם שקיבל תוקף של פסק דין (והפנו לעניין זה להודעת עדכון שהוגשה מטעמם ביום 17.10.23) עד כדי ששכרה של המטפלת הראשית של האם אינו משולם כראוי.

לשיטתם, חרף עמדת ב”כ היועמ”ש מיום 16.10.23 הרי שבנסיבות דנן לא ניתן להשהות את ההחלטה בדבר מינוי אפוטרופוס לאם עד לסיום ההליך המשפטי בבקשה לביטול ייפוי הכוח המתמשך ויש לדאוג כי גם בתקופת הביניים יישמרו האינטרסים של האם ויסופקו כראוי כלל צרכיה. בנסיבות אלה עתרו למנות אפוטרופוס חיצוני קבוע, ולחילופין זמני, עד למתן הכרעה בהליך הקשור לביטול ייפוי הכוח המתמשך, ובמקרה מעין זה להורות במפורש על ביטול ההרשאה של המשיב 3 בחשבונות הבנק של האם, כך שהוא לא יוכל לעשות פעולות חד צדדיות בחשבונות האם ובנכסיה. לעניין זהות האפוטרופוס החיצוני טענו כי אין להם התנגדות למינויה של האפוטרופסית לדין של אמם כאפוטרופסית לכלל ענייניה, או גורם אחר שימצא מתאים לפי שיקול דעתו של ביהמ”ש. ראו: תגובת המבקשים מיום 24.10.23.

המשיב 3 -לטובתו ניתן ייפוי הכוח המתמשך שתוקפו שנוי במחלוקת וטרם הופעל- הוא למעשה היחיד שהתנגד כאמור להצעה למינוי חיצוני, אשר לטענתו יש בה משום עקירה מתוכן את רצונה של האם ופגיעה אנושה ברצונה ובכבודה, כאשר לטענתו מינוי אפוטרופוס זמני, הלכה למעשה, יהווה למעשה קבלה של הבקשה בהליך העיקרי. המשיב כפר בטענות אודות הפרתו כביכול החלטות בית המשפט, טען כי המבקש 1 הוא זה שמפר החלטות שיפוטיות, וכי בקשת העדכון אליה הפנו המבקשים בתגובתם היא הודעה רצופת שקרים שנועדה אך “להבאיש” את דמותו של המשיב 3 בעיני בית המשפט מתוך כוונה להשפיע לרעה על אופן ניהול התיק עד למתן הכרעה בסוגיית ייפוי הכוח המתמשך.

לדבריו הוא הבן שמאז ומתמיד האם סמכה עליו בכל הנוגע לניהול ענייניה האישיים, הרפואיים והכלכליים ובכלל. עריכת האם את ייפוי הכוח המתמשך לטובתו הייתה אך ביטוי נוסף, אחד מיני רבים, לאמון הרב והכרת התודה שהאם רחשה לו, וזאת בדומה לצוואה מיום 30.7.18 ולייפוי כוח כללי מיום 24.6.14, אלא שהמבקשים 1-2 התקשו להשלים עם האמור ומנסים לאחר שהאם איבדה את כשירותה המשפטית, להביא לאיון רצונה נחרצות. בנוסף, כפי עמדת ב”כ היועמ”ש מיום 16.10.23, הרי בטרם מינויו של אפוטרופוס יש להכריע תחילה בבקשה לביטול ייפוי הכוח המתמשך, ולעניין זה ציין כי אין לו כל התנגדות כי בית המשפט יורה על קבלת עמדת עורך הדין שהחתים את האם על ייפוי הכוח, וקבלת מסמכים רפואיים נוספים אודות מצב האם במועד חתימתה על ייפוי הכוח המתמשך, כאמור בסעיף 7 לתגובת ב”כ היועמ”ש. לאור האמור טען המשיב 3 כי כל עוד לא ניתנה הכרעה בהליך בטלות ייפוי הכוח המתמשך, אין כל הצדקה להורות על מינוי אפוטרופוס שאינו המשיב 3.

ביום 18.12.23 התקיים לפני דיון במסגרתו נשמעו טענות הצדדים בשני ההליכים, וכן עמדת האפוטרופסית לדין, והחלטה זו ניתנת בהמשך לדיון האמור.

דיון והכרעה

על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ”ב -1962 (להלן – “החוק”) ככלל יש להעדיף את הוראות ייפוי הכוח המתמשך, המהוות מנגנון הסכמי המבוסס על יחסי אמון. ראו: סעיף 33א(א)(2) לחוק; וא”פ 22318-01-20 מ’ נ’ האפוטרופוס הכללי במחוז ירושלים (נבו, 10.6.22).

יחד עם זאת, מצויות בחוק הוראות המקנות לבית המשפט במקרים המתאימים שיקול דעת להגביל את העניינים בייפוי הכוח לגביהם יוסמך מיופה הכוח לפעול, או לקבוע תנאים לפעולותיו, ולהורות אף על מינוי אפוטרופוס נוסף על מיופה הכוח (סעיף 32כח לחוק); וכן להורות על ביטול ייפוי הכוח המתמשך או מינוי לפיו, כאשר “בית המשפט ראה כי לשם שמירת ענייניו של הממנה אין די בייפוי הכוח ויש למנות לו אפוטרופוס שידאג לענייניו, כולם או חלקם”. (סעיף 32כט(א)(3) לחוק).

השיקול הבלעדי המנחה את בית המשפט בהכרעה במחלוקת שבין הצדדים הוא טובתה של הגב’ ל’.

בפסיקה נקבע כי על בית המשפט לשקול כל מקרה על פי נסיבותיו ולהכריע בהתייחס לטובת האדם הספציפי בעניינו הוא דן ולבחון מהי טובתו הקונקרטית במועד בו נבחן עניינו. לצורך כך יש ליתן משקל לנתונים המקצועיים המסייעים לבית המשפט לצקת תוכן בבחינת טובתו של אותו אדם.

לעניין זה תסקיר עו”ס לסדרי דין כמוהו כחוות דעת מומחה. ראו: עוד עמ”ש 52103-10-22 א’ ואח’ נ’ ל’ ואח’ (נבו, 28.5.2023); ובע”מ 5072/10 פלוני נ’ פלונית (26.10.10) המוזכר שם; ומכאן שאף ביחס להמלצות התסקיר נוהג הכלל לפיו- בהיעדר טעמים בעלי משקל ממשי המצדיקים סטייה מהמלצתו, יטה בית המשפט לאמצה. ראו: בע”מ 27/06 פלוני נ’ פלונית (2006). בפרט כאשר מדובר בתסקיר מנומק. השוו: בע”מ 5072/10 פלוני נ’ פלונית (2010); בע”מ 4259/06 פלונית נ’ היועץ המשפטי לממשלה (2006); בע”מ 9358/04 פלונית ואח’ נ’ פלוני (2005).

העו”ס המליצה כאמור בעניינה של הגב’ ל’ על מינוי גורם מתאים שידאג לענייניה של הגב’ ל’, בין באמצעות הפעלת ייפוי הכוח המתמשך, ובין על ידי מינוי אפוטרופוס שידאג לכל ענייניה, “על מנת להבטיח קבלת טיפול מיטבי למצבה”, אולם לא מסרה המלצתה על גורם ספציפי קודם להכרעה לעניין ביטול יפוי הכח המתמשך.

כאמור, העו”ס התרשמה כי במצבה כיום הגב’ ל’ אינה כשירה לקבל החלטות, כאשר הסכסוך בין הילדים – “…גורם לפגיעה באימם, הן בצורה ישירה והן בצורה עקיפה”.

יוער כי הדבר בא לידי ביטוי בשלל בקשות שהוגשו לפתחי בכל הנוגע לטיפול בצרכיה של האם שהוגשו בהליך הקשור לביטול ייפוי הכוח המתמשך, במסגרתן העלו האחים הניצים טענות הדדיות בדבר הערמת קשיים של כל אחד מהם, באופן המלמד על פגיעה בצרכי האם והטיפול המיטבי בה, ועיכובים מיותרים הנובעים כתוצאה מהיעדר תקשורת בין ילדיה והסכסוך המורכב ביניהם.

כך למשל עולה מהבקשה שהוגשה לפתחי ביום 11.1.23 כי נוצר קושי לשלם למטפלות של הגב’ ל’ את שכרן ולממן את צרכיה השוטפים של האם מחשבונות הבנק עת ניתן צו לאיסור דיספוזיציה ביום 29.11.22, ובהיעדר שיתוף פעולה מצד המשיב 3, אשר לטענת המבקשים נטל את מעטפת הכסף המשמשת כדרך קבע “כקופה קטנה” עבור צרכי האם השוטפים והותירה ללא כספים אלו (סעיף 6 לבקשה) ; בתגובת המבקשים מיום 23.1.23 נטען כי רק לאחר הגשת הבקשה מטעמם, שכר המטפלות שולם על ידי המשיב 3, וגם זאת באופן חלקי בלבד, ככל הנראה “בדרך לא דרך”, באמצעות שיקים שהוסבו באופן חד צדדי. ראו: סעיף 4 לתגובת המבקשים מיום 23.1.23; והחלטתי מיום 24.1.23.

המשיב 3 הודה בתגובתו מיום 16.1.23 כי הוא זה שדאג להסדרת התשלומים הנוגעים לצרכיה של האם, וכי “בשל הקושי שנוצר לממן את הוצאותיה השוטפות של האם בעקבות הבקשה שהגישו המבקשים…” הוא הסכים כי תינתן הוראה לחשבון האם למשוך סך של 16,000 ₪ לחודש שישמש לתשלומים עבור שתי המטפלות ותשלומים שוטפים של האם (בסך 4,000 ₪), עד למתן הכרעה בתובענה העיקרית כאשר הוא יהיה אמון על ביצוע התשלומים כפי נהג עד כה (סעיף 10 לתגובה).

אלא שאף ביחס להסכמה זו נתגלעו בהמשך קשיים רבים, בעטיים נאלצו המבקשים לעתור בבקשות שיורו למשיב 3 לשתף פעולה לצורך מימון צרכיה של האם. ראו למשל: הנטען בסעיף 21 לתגובת המבקשים מיום 7.2.23 לפיה “המשיב 3 אינו מאפשר לאחיו ולמטפלות לקבל את הקוד לכרטיס האשראי של האם, דבר אשר מקשה ומסרבל מאוד ביצוע קניות או רכישות שונות לאם, אשר נדרשות לצורך מיל’ צרכיה השוטפים”; וכן בקשה מיום 2.11.23 בה נטען בין היתר כי “המשיב 3 מנצל את המידע שברשותו בלבד ו”יושב על הברז”, בוחר מתי להעביר כספים לטיפול באם ומתי למנוע העברת כספים שכזו וגורם בכך לפגיעה חמורה במצבה של האם ובטיפול בה”. ; כמו כן נדרשו המבקשים להגיש לא אחת פסיקתה לחתימה ולהמציאה לידי המשיב 3 שלא טרח להשיב לכך בפרק הזמן שנקצב, באופן שעיכב אף הוא את תשלום שכר טרחת המטפלות (ראו למשל בקשות והחלטות מיום 2.3.23, 4.4.23, ו- 18.4.23).

לכך יש להוסיף את הטענות שנטענו כנגד המשיב 3 בדבר היעדר שקיפות וכן בדבר אופן ההתנהלות ברכושה של האשל”א; על פי הראיות שצורפו בהליך הקשור עולה לכאורה כי ייפוי הכוח המתמשך לטובת האם נחתם ביום 20.5.19, ועל פי הוראותיו נכנס לתוקף עוד קודם לחתימתו, ואילו העברת הדירות מהאם למשיב 3 נעשתה בתאריכים 14.8.22, ביום 23.10.22 וביום 27.10.22 (ראו סעיף 32 לתביעה ונספח 4 המצורף לה); בעוד שמטעם המבקשים הוגשו חוות דעת במצורף לתביעתם, המצביעות לכאורה על ירידה קוגניטיבית שהחלה לכאורה עוד בשנת 2019. בחוו”ד מיום 18.6.20 נאמר, בין היתר, כי: “מזה 8 חודשים קיימת ירידה קוגניטיבית הדרגתית. ירידה בזכרון, שואלת אותן שאלות הרבה פעמים ושוב חוזרת על אותן שאלות. שוכחת היכן הניחה חפצים בבית….לא מודעת ולא מספרת לילדים על הקורה…”; “מדובר בחולה עם דכאון עם איזון חלקי כעת. אין ספק שיש גם ירידה קוגניטיבית, ככל הנראה מדובר ב- MCI או דמנציה קלה. יש השפעה על מצב תפקודי וצורך להשגחה…”; חוות דעת אחרת, מיום 15.11.22, קבעה, בין היתר, כי: “מדובר בחולה עם דמנציה בהחמרה בהשוואה לבדיקה קודמת ב-2020, עם התפתחות של חוסר שליטה על סוגרים בעיקר בלילה, עם דכאון וחרדה”; “ככל הנראה מדובר במחלת אלצהיימר…..זקוקה להשגחה צמודה….לאור ירידה קוגניטיבית נוספת ושיפוט לקוי הומלץ על מינוי אפוטרופוס לגוף”; בחוות דעת מיום 19.10.22 שנערכה בכתב יד, נקבע בין היתר כי – “שיפוט לקוי….רושם של ירידה קוגניטיבית נוספת….זקוקה ככל הנראה לאפוטרופוס לגוף- לא מסוגלת להגיע להחלטה רפואית” (נספחים 2-3 לתביעה בהליך הקשור)

יובהר כי הדברים האמורים בהחלטה זו אינם מהווים קביעה או הכרעה בטענות מי מהצדדים בדבר הפרות של החלטות שיפוטיות שניתנו בעניין ובטענות העובדתיות שנטענו על ידי כל אחד מהם בהקשר זה, שכן החלטה זו לא נועדה להכריע בעצם קיומה של הפרה, והדברים הובאו אך על מנת לשקף את הקושי שנוצר בעת הזו כתוצאה מהסכסוך בין ילדיה של הגב’ ל’, אשר מכביד על הטיפול בה וסיפוק צרכיה באופן המיטבי והראוי לה, עליו עמדה העו”ס בתסקירה כאמור.

בהקשר זה ראוי לציין כי אף ב”כ היועמ”ש תמך בהצעה למינוי גורם ניטרלי וחיצוני, ככל שהיא נוגעת למינוי זמני, ולפרק זמן קצוב לשישה חודשים או עד להכרעה בהליך הקשור, וזאת חרף עמדתו האמורה לעיל מיום 16.10.23 לפיה יש להידרש תחילה להכרעה בהליך הקשור בסוגיית ביטול ייפוי הכוח המתמשך ולאחר מכן להידרש להליך דנן כפועל יוצא של ההכרעה בהליך הקשור. (ראו לעניין זה אף דברי ב”כ היועמ”ש בעמ’ 11 לפרוט’, שו’ 29-32).

כמפורט בעמדת ב”כ היועמ”ש מיום 16.10.23 ראוי לשמוע במסגרת ההליך לביטול ייפוי כח מתמשך עדים, כגון עורך הדין שערך עבור הגב’ ל’ את ייפוי הכוח המתמשך (על חקירתו עמדו המבקשים בדיון מיום 18.12.23, ראו עמ’ 10 לפרוט’, שורה 22 וההחלטה המורה על זימונו של עוה”ד א’ שערך את ייפוי הכוח המתמשך לדיון ההוכחות, עמ’ 14 לפרוט’), ולהמציא מסמכים רפואיים נוספים המעידים על מצבה נכון למועד חתימתה עליו (בגינם ניתנה הוראה להגשת פסיקתא לחתימה לעניין גילוי מידע בהחלטה שניתנה בתום הדיון מיום 18.12.23);

בהקשר זה יוער כי דיון הוכחות נקבע ליום 11.3.24 בהנחה כי עד אז יגיעו שלל המסמכים הרפואיים בהתאם לצווי גילוי מידע כפי שהוסכם בדיון, ואשר נחתמו על ידי ביום 4.1.24.

מכאן שהכרעה בהליך הקשור תארך זמן מה, כאשר בינתיים יש לדאוג כאמור לכך שצרכיה של הגב’ ל’ יסופקו כראוי ובצורה המיטבית, כעולה מתסקיר העו”ס.

הדברים אמורים אף ביתר שאת לנוכח עמדת ב”כ היועמ”ש לפיהם, בכל מקרה, בין אם תתקבל תביעת המבקשים בהליך הקשור וייקבע כי ייפוי הכוח המתמשך בטל, ובין אם לאו, יידרש תסקיר משלים (ראו סעיף 8 לעמדת ב”כ היועמ”ש), עמדה ממנה עולה כי בנסיבות העניין, אף במצב בו תביעת המבקשים בהליך הקשור תידחה, יהיה עדיין מקום לבחון תחילה אפשרות של מינוי אפוטרופוס נוסף או הגבלת הפעלתו על ידי המשיב 3, קודם להפעלתו של ייפוי הכוח המתמשך, באמצעות תסקיר משלים – דבר שיביא אף הוא להתמשכות ההליך לביטול ייפוי הכוח ועיכוב נוסף הכרוך בהכרעה בו.

לא מצאתי מקום לטענות המשיב 3 לפיה ההכרעה דנן כמוה כהחלטה בהליך העיקרי, שהרי מדובר אך בהחלטה זמנית, בדבר מינוי אפוטרופוס זמני חיצוני לפרק זמן קצוב, אשר נועד לאזן בין טובתה של הגב’ ל’ כי צרכיה יסופקו כראוי בעת הזו, מחד גיסא; לבין הצורך לאפשר את בירור טענות הצדדים בהליך הקשור כדבעי בכל הנוגע לכשירותה של הגב’ ל’ עת חתמה על ייפוי הכוח המתמשך, ובחינת טובתה של הגב’ ל’, וכפועל יוצא מכך להכריע בתוקפו של ייפוי הכוח המתמשך עליו חתמה לטובת המשיב 3.

טענת המשיב 3 לפיה יש בהכרעה דנן משום פגיעה בכבודה וברצונה של הגב’ ל’ שבחרה כאמור לערוך ייפוי כוח מתמשך לטובתו, אף היא אינה יכולה לעמוד, בנסיבות בהן כאמור כשירותה ומצבה של הגב’ ל’ בעת חתימתה על ייפוי הכוח המתמשך נתונים במחלוקת, ומכאן שכל עוד לא יתבררו הטענות לעניין הכשירות ותוקפו של ייפוי הכוח המתמשך במסגרת ההליך הקשור – לא ניתן לטעון לפגיעה בכבודה וברצונה של האם בעת הזו.

סבורתני כי בנסיבות דנן העדר מינוי אפוטרופוס זמני לגב’ ל’ שידאג לכלל ענייניה – הרי דווקא הוא ייפגע בכבודה של הגב’ ל’ לאחר שהטיפול שניתן לה בימים אלה לנוכח עצימות הסכסוך בין ילדיה אינו הטיפול המיטבי לו היא ראויה, וכדברי העו”ס בתסקירה מביא לפגיעה בה.

בהקשר זה אציין כי אף תגובת המשיב 3 והטענות שנטענו במסגרתה, מלמדים אפוא על עצימות הסכסוך ועל חוסר התקשורת בין האחים הניצים, באופן שבהכרח מביא לפגיעה בטובת אמם – הגב’ ל’, ולפגיעה בטיפול המיטבי לו היא ראויה בעת הזו בערוב ימיה עת היא תלויה בעזרת הזולת לשם מימוש צרכיה.

ראו בהקשר זה גם הצהרת ב”כ המשיב 3 לפרוטוקול בדבר ההחמרה במצב בין האחים, לפיה “ההחמרה באה לידי ביטוי, היו קבוצות וואצפ בין האחים והם פורקו ע”י המבקש 1, אין יותר תקשורת בין האחים…” (עמ’ 9 לפרוטוקול מיום 18.12.23, שורות 33-34). יוער כי המשיב 3 ביקש אמנם לייחס זאת למהלכים מתוכננים של המבקש 1 במסגרת ההליכים דנן, טענה בה אינני נדרשת להכריע לצורך הכרעתי דנן, באשר בפועל הלכה למעשה היעדר התקשורת בין ילדיה של הגב’ ל’ הוא המצב המתקיים בפועל והוא שמביא באופן ישיר ועקיף לפגיעה בטיפול בה.

היעדר שיתוף הפעולה ועצימות הסכסוך בין הילדים באה לידי ביטוי אף לנוכח שלל הבקשות שהוגשו בהליך הקשור לרבות החלטות שניתנו בהן בימים – 24.1.23, 3.2.23, 2.3.23, 5.3.23, 4.4.23, 18.4.23, 7.5.23, 5.6.23, 14.6.23, 4.7.23, 6.8.23, 6.9.23, 10.10.23, 11.10.23, 18.10.23, 19.10.23, 22.10.23, 23.10.23, 2.11.23, 5.11.23, 8.11.23, 16.11.23, 20.11.23, 21.11.23, 23.11.23, 27.11.23, 4.12.23, 5.12.23, 17.12.23, 7.1.24; עת בית המשפט זה נדרש לעיתים תכופות להידרש לחתימה על פסיקתות שחלקן התעכב לנוכח אי הגשת תגובה במועד שנקצב לכך ולמחלוקות שנתגלעו בין האחים סביב ביצוע ההחלטות השיפוטיות הנוגעות לאופן ניהול הכספים בתקופת הביניים עד להכרעה בתוקפו של ייפוי הכוח המתמשך;

בהקשר זה ייאמר כי מעבר לפגיעה העולה מכך בטובתה של הגב’ ל’, לא ניתן להתעלם משיקולים של יעילות הדיון והזמן הציבורי המוקדש להליכים מעין אלה. ראו: תקנה 5 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע”ט-2018;

אמנם שיקול הדעת שנתון לבית המשפט על פי הוראת סעיף 32כט(א)(3) לחוק, אמורה להתברר כדבעי במסגרת ההליך הקשור, בכל הנוגע לסוגיית ביטול ייפוי הכוח המתמשך, וכפי שהבהרתי לעיל הכרעה זו אינה נוגעת לה; אולם סבורתני כי השיקולים האמורים בהוראה זו יפים בעינם אף למצב דברים מעין זה שלפני, עת התעורר צורך חיוני זמני לדאוג לענייניה של הגב’ ל’, בנסיבות בהן ייפוי הכוח המתמשך בעניינה טרם הופעל ושנוי במחלוקת שנתונה להכרעה.

מכל מקום, בידי ביהמ”ש הסמכות הכללית להורות על מינוי אפוטרופוס זמני בנסיבות המקרה דנן, אף מכוחה של הוראת סעיף 68(א) לחוק, לפיה ” בית המשפט רשאי, בכל עת, לבקשת היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו או לבקשת צד מעונין ואף מיזמתו הוא, לנקוט אמצעים זמניים או קבועים הנראים לו לשמירת עניניו של קטין, ושל אדם שמונה לו אפוטרופוס, אם על-ידי מינוי אפוטרופוס זמני או אפוטרופוס-לַדין, ואם בדרך אחרת…”.

אשר לזהות האפוטרופוס, נקודת המוצא אמנם היא כי טובת האדם שממנים לו אפוטרופוס על פי רוב היא שימונה אדם שקרוב אליו ולא גורם זר (ראו: ע”א 1233/94 פלונית נ’ היועץ המשפטי לממשלה (נבו 17.12.1995)‏‏), אולם למרבה הצער, עצמת הסכסוך בין ילדיה של הגב’ ל’ והחששות שהועלו אודות ההתנהלות הכלכלית בנכסיה ורכושה, עליהן עמדה אף העו”ס בתסקירה (ראו עמ’ 11 לתסקיר), אינה מאפשרת בשלב זה למנות מי מילדיה, כאשר אף המבקשים שלכתחילה עתרו למינויו של המבקש 1 כאפוטרופוס זמני או קבוע לענייניה של הגב’ ל’ (ראו בקשה מיום 16.4.23), מסכימים כי ימונה גורם חיצוני כאפוטרופוס זמני, בהתאם לשיקול דעת ביהמ”ש.

בנסיבות אלה הציעה ב”כ היועמ”ש למנות את המרכז הישראלי לאפוטרופסות אשר הסכמתו למינוי צורפה על ידי ב”כ היועמ”ש לתגובתה מיום 19.11.23.

בדיון מיום 18.12.23 טען המשיב 3 כי ככל שבית המשפט ימצא לנכון למנות אפוטרופוס חיצוני הוא מבקש כי אותו גורם ימונה ביחד עמו (ראו עמ’ 12-13 לפרוטוקול), ובכל מקרה עתר לכך שהוא ימונה כאפוטרופוס לגופה של האם הן לנוכח הקשיים עליהם עמד בדיון הן לאור טענתו בדבר מערכת היחסים והקשר הקרוב בינו לבין האם בעשרות השנים האחרונות; ולחילופין, ככל שבית המשפט ימצא למנות אפוטרופוס זמני חיצוני מבוקש למנותו אך ביחס לענייני הרכוש בלבד ובנוגע לענייני הגוף ביחד עם המשיב 3.

האפוטרופסית לדין לגב’ ל’ הביעה עמדתה לפיה טובתה של הגב’ ל’ היא “… במינויו של אפוטרופוס נקי שיפעל אך ורק לטובתה ללא התעסקות בשיקולים זרים וללא הוצאות אנרגיות ומשאבים במאבקים משפחתיים פנימיים…אני אומרת את הדברים בצער וכאב, האחים בינם לבין עצמם עסוקים במאבקים פנימיים ולכן אני חושבת שלטובתה של ר’ ל’ צריך לפעול ממקום נקי ולא מתוך אותה התנהלות מורכבת אני מדברת על מינוי זמני…כמובן שאין במינוי אפו’ חיצוני כדי לייתר את המעורבות של הילדים את הטיפול שלהם באם את הביקורים את הליווי הרגשי וכל המעטפת המשפחתית ואין לדברים אלה תחליף ואף אחד לא יוכל להיכנס בנעלי הילדים…” (עמ’ 10-11 לפרוט מיום 18.12.23).

לגבי מינוי משותף – ב”כ היועמ”ש הבהירה כי המרכז הישראלי לא מסכים למינוי משותף לענייני הרכוש אלא רק לענייני הגוף, ולגבי מינוי משותף לעניינים רפואיים – “נוכח הסכסוך אני לא בטוחה שהדבר יעבוד בצורה מיטבית”. (עמ’ 11 לפרוט’).

גם המבקשים התנגדו לבקשת המשיב 3 להתמנות יחד עם האפוטרופוס הזמני החיצוני – “לגבי הגוף בוודאי שזה לא יכול להיות שרק הוא שותף ביחס עם המרכז לאפוט’ ואני רוצה להתייחס גם מדוע הוא לא יכול להיות משותף לענייני הרכוש….יש כאן בעיה קשה של שקיפות וניגוד עניינים מצד המשיב 3”. (ראו עמ’ 12 לפרוט’).

בנסיבות דנן, לנוכח התנגדותו העקרונית של המרכז הישראלי לאפוטרופסות למינוי משותף בענייני רכוש כפי שהובאה באמצעות ב”כ היועמ”ש, ולנוכח עצימות הסכסוך בין האחים, לא מצאתי להיעתר לבקשת המשיב 3 להתמנות ביחד עם המרכז הישראלי כאפוטרופוס לרכושה ו/או לגופה של הגב’ ל’.

בהקשר זה לא ניתן להתעלם מהטענות שנטענו כנגד המשיב 3 במסגרת ההליך הקשור, לרבות טענות להשפעה בלתי הוגנת שלו וניצולו את מצבה של האם, לשם העברת שלוש דירות שהיו רשומות על שם האם, על שמו, ופעולות שביצע בחשבונות האם באופן לא תקין, תוך שהעלו חשד בדבר הברחת כספים מהחשבונות. ראו: סעיפים 32-35 לתביעה מיום 29.11.22 בהליך הקשור (א”פ 64801-11-22); וסעיפים 103-104, 66, 46-47,50 לתגובת המשיב 3 מיום 2.1.23).

בנסיבות אלה הושעתה כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך שניתן לטענתו על ידי האם לטובתו (ראו בהקשר זה סעיף 2 סיפא לתגובת ב”כ היועמ”ש מיום 16.1.23 בהליך הקושר), שממילא לא הוגשה כל בקשה לכניסתו לתוקף (ראו עמדת ב”כ היועמ”ש מיום 8.3.23) ; כאשר לעמדת ב”כ היועמ”ש בהליך דנן, אף לו תידחה התביעה לביטולו בהליך הקשור, עדיין יהיה צורך לקבל תסקיר משלים ולעמוד על היקף סמכויותיו של המשיב 3, ככל הנראה על רקע הטענות הנטענות נגדו בהליכים דנן, ועל מנת להבטיח את טובתה של הגב’ ל’.

בנסיבות אלה עת בין האחים שורר חוסר אמון מובהק, ועל רקע הטענות המיוחסות לו על ידי אחיו, הרי שמינויו של המשיב 3 כאפוטרופוס זמני, ביחד עם גורם ניטרלי נוסף, ובוודאי ככל שימונה לבדו- יעמידו במצב של ניגוד עניינים מובהק – בין הצורך שלו להתגונן בתביעות דנן לבין הצורך שלו להגן על זכויות וצרכיה של אמו, ומכאן שלא מצאתי מקום להיעתר לבקשתו להתמנות כאפוטרופוס זמני, אף לא לבקשתו החלופית להתמנות ביחד עם האפוטרופוס החיצוני שימונה.

מינוי גורם חיצוני ניטרלי של אפוטרופוס זמני לגב’ ל’ נכון יותר עבור הגב’ ל’ ויעלה בקנה אחד עם טובתה בעת הזו, על פני מינוי משותף של המרכז עם מי מילדיה בכל הנוגע לענייניה הרפואיים, אשר דומה כי בנסיבות דנן אך יערים קשיים ויסרבל את המינוי, שממילא נועד לפרק זמן זמני לשם מתן מענה מיידי וניטראלי, לשם סיפוק צרכיה של הגב’ ל’, עד להכרעה בהליך ביטול ייפוי הכוח המתמשך.

דומני כי אף ילדיה של הגב’ ל’ יימצאו נשכרים מפרק הזמן בו ענייניה יטופלו על ידי גורם חיצוני, דבר שעשוי לסייע להרגעת הרוחות ולאפשר לילדיה, להתמקד בקשר מיטיב עם אמם במנותק מהסכסוך הרכושי, ולהוות עבורה מעטפת משפחתית, באופן עליו עמדה האפוטרופסית לדין בדבריה המוזכרים לעיל, ונותר אך לקוות כי הצדדים ישכילו לנצל פרק זמן זה ליישוב ההדורים והסבת נחת לאמם.

לאור האמור, בהתחשב בעמדות האפוטרופסית לדין לגב’ ל’ וב”כ היועמ”ש והתסקיר שהוגש לפני, הנני מורה על מינוי “המרכז הישראלי לאפוטרופסות”, כאפוטרופוס זמני לגב’ ל’ לתקופה של 6 חודשים .

המזכירות תעביר החלטה זו לצדדים, ותכין צו פורמאלי לחתימתי.

סוגיית ההוצאות תידון בהליך העיקרי וכפועל יוצא ממנו.

ההחלטה מותרת לפרסום לאחר השמטת פרטים מזהים ולאחר שלא הוגשה כל התנגדות בפרק הזמן שנקצב בהחלטה.

ניתנה היום, ו’ שבט תשפ”ד, 16 ינואר 2024, בהעדר הצדדים.

לחזור למשהו ספיציפי?

Picture of פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין של ישראל - מקום אחד לכל פס"ד של בתי המשפט הישראלי והמחוזות השונים

השאר תגובה

פורטל פסקי הדין של ישראל

פס"ד חדשים באתר

רוצים לקבל עדכון לגבי פסקי דין חדשים שעולים לאתר?

בשליחה הינך מאשר שאנו יכולים לשלוח לך מידע שיווקי / פרסומי

error: תוכן זה מוגן !!