לא מצאת פסק דין שחיפשת? ניתן לעשות חיפוש מתקדם ולמצא את כל רשימת פסקי הדין!

מספר בקשה:27

לפני

כבוד השופטת, סגנית הנשיא רותם קודלר עיאש

תובעים

1. פלוני א’

2. פלוני ב’

ע”י ב”כ עוה”ד מ.כ.

נגד

נתבעים

1.אלמוני א’

ע”י ב”כ עוה”ד ק.ר.

2. אלמוני ב’

3. אלמוני ג’

כונסי נכסיםעו”ד א.כ. ו/או עו”ד ר.ק. ועו”ד מ.כ.

החלטה

ביום 9.8.2020 (לפני מעל לשלוש שנים) ניתן פסק דין בתיק זה.

במסגרת פסק הדין ניתן צו לפירוק השיתוף בנכס המצוי ברחוב ****** הידוע גם כגוש —-, חלקה —- אגב הנחיות ליישום הצו, בדבר אופן מכירת הנכס.

בשל כך שהיה צפי נוכח העדר תקשורת תקינה בין ב”כ הצדדים, כי יכול וב”כ הצדדים לא יצליחו למלא את משימתם הדורשת שיתוף פעולה, מצאתי לקבוע בפסה”ד :

” פירוק השיתוף בפועל יבוצע כך שתחילה תינתן לחמשת האחים הזדמנות לנסות ולמכור את הנכס בשוק החופשי לכל המרבה במחיר בשיתוף פעולה ביניהם.

וודאי שאם וככל שיש חריגות בנכס, הן מבחינת גבולות הנכס והן מבחינת חריגות בנייה, מצופה כי בעלי הנכס ישתפו פעולה ביניהם לצורך הסדרת החריגות והסרתן.

על אף האמור, מובהר כי בית המשפט לא ערך כל בדיקה ביחס לשאלה האם יש חריגות בנייה, האם יש חריגה בגבולות הנכס ואת כל אלו על חמשת בעלי הנכס לברר בעצמם מול הגורמים הרלוונטיים בעיריית **** או באמצעות שמאי או באמצעות אדריכל.

בית המשפט יאפשר לבעלי הדין למכור בעצמם בשיתוף פעולה בצורה עצמאית את הנכס, וזאת לפרק זמן של 4 חודשים ועד ליום 10.12.2020.

אם וככל שבעלי הדין לא יצליחו למכור את הנכס בתוך תקופת הזמן האמורה, אזי ימונו באי כוחם של התובעים והנתבע 1 עו”ד כ’ ועו”ד ק’ ככונסי נכסים למכירת הנכס ולהסדרת הסרת כלל החריגות, ככל שישנן ביחס אליו.

אם לא יהיה שיתוף פעולה בין כונסי הנכסים, יכול ובית המשפט יאלץ לשקול מינוי כונס נכסים חיצוני ניטרלי.

אם וככל שימונו עו”ד כ’ ועו”ד ק’ ככונסי נכסים, יהיו רשאים הנתבעים 2 ו- 3 לעתור לצירוף כונס מטעמם. ”

לאחר שלא עלה בידי הצדדים למכור הנכס לבדם, ביום 24.12.20 ניתנה החלטתי כלהלן:

“ב”כ הצדדים יקיימו שיח בדבר מינויים ככונסי נכסים במשותף לצורך מכירת הנכס לאחר שיוסדר עניין הסרת החריגות, כאמור בפסק הדין מיום 9.8.2020…”.

השיח בין ב”כ הצדדים לא עלה יפה וביום 4/4/2021 לאחר שהתחוור כי הצדדים ממשיכים להתנגח על כל צעד ושעל ומכירת הנכס אינה מתקדמת התריע ביהמ”ש על האפשרות למינוי כונס נכסים ניטרלי, תוך שבשלב ראשון בהחלטה זו בחודש אפריל 2021 מונו ב”כ הצדדים ככונסי הנכסים למכירת הנכס.

למרבה הצער מאז חודש אפריל 2021 ובמשך למעלה משנתיים נוספות הקדישו ב”כ הצדדים פרקי זמן משמעותיים לחיכוכים ומחלוקות ולא הצליחו לעמוד במשימה שעמדה לפתחם. הנכס טרם נמכר.

יובהר כי בין לבין גם הוסדרה החלפתה של עו”ד כ’ וביום 17.2.2023 ניתנה החלטתי ובה מונו עוה”ד מ’ ועו”ד א’, ביחד ולחוד, ככונסי נכסים נוספים יחד עם עו”ד ק’, במקומה של עוה”ד כ’ אשר חדלה לייצג בתיק. כונסי הנכסים התבקשו להגיש עדכון לתיק תוך 60 ימים.

לאחר שלא הגישו עדכון כנדרש בהחלטתי לעיל, ביום 21.9.2023 ניתנה החלטתי בה התבקשו הכונסים שוב להגיש עדכון.

הכונסים הגישו עדכונים בנפרד כאשר כל צד טוען שהצד השני מעכב מכירתו של הנכס.

בתגובתו מיום 16.10.2023 טען עו”ד ק’ כי יש לפעול בהתאם לפסק הדין ולהחלטות רבות שניתנו בתיק לפיהם- ראשית יש לטפל בחריגות הבנייה ולאחר מכן לפעול למכירת הנכס.

בתגובתו מיום 13.11.2023 טען עו”ד מ’ כהן כי ניתן למכור הנכס למרות חריגת הבניה הקיימות, אגב העלאת טענות הנוגעות לבעלי הדין בעצמם, אגב עתירה למינוי שמאי.

ב”תגובה” שהוגשה מטעמו של עו”ד ק’ ביום 16.11.2023, הגם שלא התבקשה, עתר הוא להותירו ככונס נכסים יחיד בתיק.

למעשה מאז חודש אוגוסט 2020 מזה למעלה משלוש שנים, הגם שהמחלוקת המרכזית בתיק הסתיימה וכבר ניתן פס”ד ובמסגרתו הורה ביהמ”ש על צו לפירוק השיתוף , הצדדים ממשיכים וגוררים רגליהם תוך בזבוז זמן שיפוטי יקר כאשר הם מצפים כי ביהמ”ש ישמש בפועל במקומם בתהליך מכירת הנכס ובהסדרת הסוגיות הכרוכות בכך.

מצאתי כי המשך המצב הנוכחי מהווה לא רק פגיעה בצדדים אלא גם פגיעה בקופת אוצר המדינה וזאת נוכח המשאבים שעל ביהמ”ש להקדיש על מנת לטפל בסכסוך בין עורכי הדין, שהיה למרבה הצער צפוי מראש וכנראה ש”עבר בירושה” גם לעורכי הדין שהחליפו את עורכת הדין שהוחלפה וכנראה שהבעיה נעוצה בענין אחר .

לא מצאתי להידרש לשאלה מה מקור הבעיה, אך ברור כי הבעיה נעוצה בצורה כזו או אחרת בשני הצדדים ובדרך שבה בחרו לנהל את הליכי המכירה. משכך לא מצאתי להמשיך ולעכב את מכירת הנכס וסיום בירור הענין . גם העיכוב עד כה לפרק זמן של 3 שנים מאז ניתן צו לפירוק שיתוף איננו סביר או מידתי או מוצדק.

לא רק שכונסי הנכסים לא מצליחים לקדם יישום צו פירוק שיתוף בנכס, הגם שמונו יחד ככונסי נכסים כבר בחודש 2/02023 אלא שאף אחד מהצדדים לא טרח לפנות לביהמ”ש ולהעלות הסוגיות הגורמות לעיכוב בקידום הכינוס ומכירת הנכס לדידם ונראה כי גרירת הרגליים משרתת את שני הצדדים באופן שאיננו ברור לביהמ”ש.

יתר על כן רק לאחר שניתנה החלטתי מיום 12.9.2023, בה הוריתי לצדדים להגיש עדכון בהתאם להחלטה קודמת מיום 17.2.2023, בחרו כונסי הנכסים להגיש עדכון בו הלינו האחד על השני.

בהמשך לכל האמור ולצורך סיום בירור התביעה וסגירת התיק אני מוצאת להורות כמפורט להלן:

אני מורה על ביטול מינויים של עוה”ד מ’, עו”ד ק’ ועו”ד א’ ככונסי נכסים בתיק זה.

תחת מינויים, אני ממנה את עו”ד י’ ככונס נכסים לביצוע מכירת הנכס המצוי ברחוב —— הידוע גם כגוש —–, חלקה —-הכל בהתאם לפסק הדין מיום 9.8.2020 והחלטות שניתנו לאחר מכן בתיק.

עו”ד י’ יאשר האם יכול לקבל על עצמו את המינוי או שמא קיימת מניעה מצידו. הודעתו תוגש תוך 14 ימים אגב צירוף צו פורמלי לחתימת ביהמ”ש בגין המינוי וכן יפעל לרישום המינוי כנדרש.

כונס הנכסים עו”ד י’ יגיש דוח ראשוני תוך 60 יום מהיום.

באי כח הצדדים יעבירו לעו”ד י’ כל החומר הקיים בידיהם לשם קידום המכר.

המזכירות תשגר החלטתי זו לצדדים, לכונסי הנכסים שמינויים בוטל ולעו”ד י’.

שעה שהתובענה הוגשה בענין פירוק השיתוף ופס”ד ניתן לפני כשלוש שנים אני מורה על סגירת התיק.

דו”ח כונס הנכסים יוגש במסגרת התיק הסגור .

המזכירות תעדכן תזכורת מעקב בענין הגשת ההודעות כמפורט בסע’ 15 להחלטתי זו.

ניתנה היום, ה’ טבת תשפ”ד, 17 דצמבר 2023, בהעדר הצדדים.

לחזור למשהו ספיציפי?

Picture of פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין של ישראל - מקום אחד לכל פס"ד של בתי המשפט הישראלי והמחוזות השונים

השאר תגובה

רוצים לקבל עדכון לגבי פסקי דין חדשים שעולים לאתר?

בשליחה הינך מאשר שאנו יכולים לשלוח לך מידע שיווקי / פרסומי

error: תוכן זה מוגן !!