שלומי שוקרון וסטס גרשיקוב ויאיר תדמור וליזה צארום ונ ג ד נגד המועצה המקומית קרית ארבע וראש המועצה המקומית קרית ארבע חברון והיועץ המשפטי לממשלה ועתירה למתן צו על תנאי ובשם העותרים ועו”ד פרופ’ אביעד הכהן ובשם המשיבים 2-1 ועו”ד הלל ברק ועו”ד מאיר קייקוס ובשם המשיב 3 ועו”ד יונתן ברמן ופסק-דין והשופט יי ועמית וקיץ. חם. אספלט הכביש מהביל. טיפות הזיעה ניגרות ממצחם של האנשים. מי והבריכה הציבורית כחולים וצוננים והבריכה כמו קורצת מעבר לגדר וקוראת לאנשים ולרענן עצמם בטבילה במימיה. אך הבריכה נעולה וסגורה. לא בוקעים ממנה מצהלות וילדים המתיזים מים זה על זה, וגם הדשא מסביב מתחיל להצהיב בשממונו ובשעמומו. וזה לא כל כך נעים לראות בריכה סגורה, במיוחד בקיץ, במיוחד כאשר הילדים ספונים ובבתיהם בחופש הגדול בימי הקורונה. אך ככה ייעשה לבריכה, שהעזה פנים ופתחה ושעריה למשך שבע שעות בשבוע לרחצה משפחתית (רחצה מעורבת של גברים ונשים). וזה עונשה של הבריכה, ואם נמצאו בני הקריה מענישים באותה הזדמנות גם את עצמם והרי שמן הסתם זה נזק משני ואגבי לעונשה של הבריכה.

לא מצאת פסק דין שחיפשת? ניתן לעשות חיפוש מתקדם ולמצא את כל רשימת פסקי הדין!

ש

ישראל

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג”ץ 3865/20

לפני:

כבוד השופט י’ עמית כבוד השופטת ע’ ברון כבוד השופט ע’ גרוסקופף

העותרים:

1. שלומי שוקרון 2. סטס גרשיקוב 3. יאיר תדמור 4. ליזה צארום

נ ג ד

המשיבים:

1. המועצה המקומית קרית ארבע 2. ראש המועצה המקומית קרית ארבע חברון 3. היועץ המשפטי לממשלה

עתירה למתן צו על תנאי

בשם העותרים:

עו”ד פרופ’ אביעד הכהן

בשם המשיבים 2-1:

עו”ד הלל ברק ועו”ד מאיר קייקוס

בשם המשיב 3:

עו”ד יונתן ברמן

פסק-דין

השופט יי

עמית:

1. קיץ. חם. אספלט הכביש מהביל. טיפות הזיעה ניגרות ממצחם של האנשים. מי הבריכה הציבורית כחולים וצוננים והבריכה כמו קורצת מעבר לגדר וקוראת לאנשים לרענן עצמם בטבילה במימיה. אך הבריכה נעולה וסגורה. לא בוקעים ממנה מצהלות ילדים המתיזים מים זה על זה, וגם הדשא מסביב מתחיל להצהיב בשממונו ובשעמומו. זה לא כל כך נעים לראות בריכה סגורה, במיוחד בקיץ, במיוחד כאשר הילדים ספונים בבתיהם בחופש הגדול בימי הקורונה. אך ככה ייעשה לבריכה, שהעזה פנים ופתחה שעריה למשך שבע שעות בשבוע לרחצה משפחתית (רחצה מעורבת של גברים ונשים). זה עונשה של הבריכה, ואם נמצאו בני הקריה מענישים באותה הזדמנות גם את עצמם, הרי שמן הסתם זה נזק משני ואגבי לעונשה של הבריכה.

העתירה הקודמת ורקע עובדתי

2. בבריכת המריבה בקרית ארבע עסקינן ואת תולדות הסכסוך שבפנינו נמצא בעתירה קודמת שהוגשה לבית משפט זה ואשר הסתיימה בפסק דין שעליו נעמוד בהמשך (בג”ץ 5527/17 שוקרון נ’ המועצה המקומית קרית ארבע (264.2018.) (להלן: פסק הדין בעתירה הקודמת)). בעתירה שם, טענו העותרים כי הבריכה בקרית ארבע פתוחה אך ורק לרחצה נפרדת של נשים וגברים, על אף שכעשרים וחמישה עד שלושים אחוז מתושבי קרית ארבע הם חילוניים או מסורתיים או דתיים המעוניינים כי תתאפשר להם וחצה משפחתית, קרי, וחצה מעורבת של גברים ונשים. העותרים צירפו מאות חתימות לאותה עתירה והסעד שנתבקש הוא שהמועצה המקומית תימנע מהפליית העותרים וחבריהם לרעה, ותאפשר קיומן של “שעות משפחה” (בהן תתאפשר רחצה מעורבת) בבריכה הציבורית היחידה של קרית ארבע.

3. כמשיבים לעתירה הקודמת ביקשו להצטרף התושבים המתנגדים לוחצה מעורבת. בדיון שהתקיים באותה עתירה, ניסינו להבין את פשר התנגדותם של אותם תושבים לעתירה. הקשינו לדעת מה הבעיה ההלכתית שמתעורות, מבחינת מי שדוגל בהפרדה בין גברים לנשים, אם ביום אחר ובשעה אחרת הרחצה תהא מעורבת. נענינו על ידי בא כוח התושבים המתנגדים כי שחייה מעורבת כמוה כ”גילוי עריות”, “בריכה מעורבת זה יהרג ובל יעבור, יותר גרוע מחילול שבת […] זה כמו לגור בדיר חזירים […] טיפת נבלה שנופלת בסיר” ותשובות כגון דא. מראש המועצה דאז נמצאנו למדים כי פתיחת הבריכה לרחצה משפחתית מעורבת, עלולה לפגוע בצביון היישוב, וכי הבריכה הוקמה מלכתחילה לפני עשרות שנים, מתוך הבנה והסכמה כי הרחצה בה

תהיה בנפרד.

נאמנים להשקפתנו כי סכסוך מקומי בין תושבי רשות מקומית לבין עצמם ראוי שייפתר בדרך של פשרה ולא בדרך של פסק דין, הנחנו לצדדים להידבר ביניהם. בחלוף זמן הגיעה הודעת המועצה המקומית שבעקבותיה ניתן פסק הדין בעתירה הקודמת כלהלן:

*

“לאחר שני דיונים שהתקיימו בפנינו, הודיעה המשיבה 1 (להלן: המשיבה) [המועצה המקומית – י”ע] כי ללא צורך בהכרעה שיפוטית, היא תפעל כמבוקש בעתירה כדי לאפשר קיומן של שעות
בבריכה הציבורית שבקרית ארבע.

משפחה’

רומאכ ךכ םשל וצקוהש םימיה תעבשב מ”ומ םמע להנל החרט אל וליפא תימוקמה
םוימ ונתטלחהב 109.2020. .

תקולחמב עירכהל אלא ונל רתונ אל ,ךכשמ ( יכ ןייצנו ןוידה תוליעי ןעמל
)יאנת לע וצ ןתינ וליאכ הריתעב ןודל ומיכסה םידדצה קתונמב ףא יכ רמאנו םידקנ .
דה קספמ דוסי תולכשומ תדגונ תימוקמה הצעומה לש התטלחה ,תמדוקה הריתעב ןי
.ירוביצה טפשמב

14 . תוקולחמב איה תעפושמ ךא ,םימ תורוקמב תעפושמ הניא לארשי תנידמ
םעו ,הכירבב תברועמ הייחש לע הבסנש תקולחמ העדי םילשורי ריעה םג .םימ יניינעב
תנשב תינוריעה הכירבה לש התחיתפ 1958 ה םידגנתמ לש תורעוס תונגפה ולהנת
יוניכה תא הלביק הכירבהו ,ריעה לש התשודקבו הנויבצב עגופ רבדה יכ ונעטש
.”הבירמה תכירב”

רפכב הווקמה תא דימענ “יתדה” ןויבצה תלעב עברא תירקב הכירבה לומ לא
מ”עע( םמצע דעב ורבדי םירבדהו “ינוליחה” ןויבצה לעב םידרו 662/11 אר ‘נ עלס ש
םידרו רפכ תימוקמה הצעומה ( 99.2014. ןיינע :ןלהל( ) םידרו רפכ םידרו רפכב םג .))
.ווק סוטטסה “רבשנ” ויה םישנל תואווקמהו ,הרהט הווקמ םלועמ םקוה אל בושייב
תדעווב השבוגש םינוירטירקה תמישר יפ לע .בושייהמ הרצק העיסנ לש קחרמב םייוצמ
אה םוקמב םקומ הווקמה ,םינוירטירק ינבמ תמקהל יביצקתה תויופידעה רדסב ןורח
תא וללכ הדעו התוא ידי לע ועבקנש םיינויוושה םינוירטירקה .בושייב םישרדנ רוביצ
םאה ;םידרו רפכב םיניקת םייח לוהינל שרדנ הנבמה םאה ;יופצה םישמתשמה רפסמ
יופצה םישמתשמה רפסמל סחיב לועפתה תולע המ ;רפכה )ןוזח( יפואל םאות הנבמה ;
טפשמ תיב הרוה ,תאז תורמל .םיכומס םיבושייב ךרוצה קופיסל תורשפא תמייק םאהו
יכ אצמש רחאל ,תאז .הווקמה תמקהל רוביצה יבאשממ תוצקהל םידרו רפכל הז
בושייה תובשות לש ךרוצה ןיב ריבס ןפואב תנזאמ הניא ,ךכמ ענמיהל הטלחהה
כזהמ קלחכ ,הליבטה תווצמ תא םייקל תווצמה תורמוש ןיבל ,ןחלופו תד שפוחל תו
.םינימזה עקרקה יבאשמו םייביצקתה םילוקישה

15 . יתד אוה עברא תירקב םיבשותה ןיב תקולחמה שרוש – םירתועה ,יגולואידיא
ו “החשי ותנומאב שיא”ב םילגוד ב תצובק םהש ,םידגנתמהו ,הנותמ תיתכלה הדמע
.הנוש תיתכלה הדמעו תועינצו השודק ימעטב םיזחוא ,בורה ךכ לע רצהל שי ,ידידל
דח אוה תלוזב תובשחתההו תונלבוסה ןורקע םידגנתמה לצאש – :ירהש ,ירטס

)תיתחפשמה הצחרה לש( םידיסח ןיב תקולחמל ישאר תא סינכהל האור יניא
עב יד ,ונינפלש הריתעב הערכה ךרוצל .םידגנתמ ןיבל :אבה ןורק

.רמוחו לק לש ךרד לע וניינעל םיפי ,דוסי תולכשומ תניחבב םהש ,הלא םירבד,ןנד הרקמב הצחרב םיניינועמה םיבשות לש לטובמו חינז טועימב רבודמ ןיאימ םימלשמה ,םיבשותהמ עברכ לש יתועמשמ טועימב אלא ,תיתחפשמ הצעומל םיסידי לע םינתינש םיתורישהמו רוביצה יבאשממ ינויווש ןפואב תונהיל םיאכזו תימוקמהמ”עעב יניד קספל וושה( תימוקמה הצעומה 343/09 הוואגל םילשוריב חותפה תיבהםילשורי תייריע ‘נ תונלבוסו (דס ד”פ , 2 ) 1 הקספב , 71 ( 2010 הליעפמ תרערעמה” :)תחוורל לעופה יתליהק זכרמ יתלב אוה הייסולכואב הרועישש ‘תרזופמ’ הליהקתוביסנ רדעיהבו ,תירוביצה הכירבה אוה וננויד אשומ ירוביצה באשמה .)”לטובמבורה ןיב ,םיבשותה ללכ ןיב ירוביצ באשמ קלחל הרומא תימוקמה הצעומה ,תודחוימ.תוצובקהמ תחא לכ לש םיכרצבו שוקיבב תובשחתה ךות ,טועימה ןיבל

16 . ציק הצעומה לע ,תיטפשמה ונתטיש לש דוסיה תונורקע יפ לעש ,רבד לש ורו
הכירבה תועש תאצקהב ינויוושו ןגוה ,ריבס ןפואב לועפל תילהנימ תושרכ תימוקמה
.תושרה יבשות לש םתושרל דמועה ירוביצ באשמכ

17 . אלו עייתסה אל רבדה .םהיניב תומכסהל ועיגי םידדצהש היה ףידע ,רומאכ
תדמע לשב תקולח לע תורוהל ונא םישרדנ ,הרירב תילבו ,ךכשמ .םירתועה לש ם
.הייחשה תכירבב םימיהו תועשה

םיפקשמה ,םיידדה םירותיוול יוטיב םה םיפתושמ םייח”
וד – בר הרבחב םויק – תובשחתה לע םיססובמ םה ;תינוג
ידכ יכ הרכה ירפ םה ;תלוזה לש ויתושגרבו ויתועדב
ב ריכהל שי ,דחי תויחל לכונש דחא לכ לש ודוחיי
תויחל לכונ םא קר רכוי הז דוחיי יכ ךכבו ,ונתיאמ
“דחיב ( ץ”גב 953/01 שמש תיב תיריע ‘נ ןיקדולוס ד”פ ,
(חנ 5 ) 595,622-623 ( 2004 .))

לועפל תושרה תביוחמ רוביצה יבאשמ תקולח תעב םג”
הנמאנ תרשיש ןפואב ולוכ רוביצה תא ומויק תא חיטביו
םיבאשמ תאצקה לע ,ךכל םאתהב .ןיקת להנימ לש
לש תונורקע רואל עצבתהל תוימוקמ תויושרב םיירוביצ
,םינגוה םינוירטירק יפ לעו ,תויתדימו תוריבס
ניינע ,םיינויווש ןיינע( “םייולגו םיי םידרו רפכ הקספ ,
20 הפסוה השגדה , – .)ע”י

החותפ הכירבה וב םוי לכב יכ םירומו הריתעה תא םילבקמ ונאש רבד ףוס
תיתחפשמ הצחרל םייתעש וצקוי ,רוביצל הכירבה לש הליגרה תוליעפה תועש ךותמ
ו ,ה ,ג ,א םימיב :ןלהלכ – יתעשב ו ‘ב םימיב ;החותפ הכירבה ןהב תונורחאה םי – ‘ד –
ךסב םירתועה תחרט רכשב אשת הצעומה .החותפ הכירבה ןהב תונושארה םייתעשב
20,000 .₪

18 . עיגהל םיאשר םידדצהו ,ונניד קספ רחאל םג ולעננ אל תורבדיה ירעש יכ ןבומ
א .תועשה תאצקה ןפואו תועשה רפסמ יבגל תורחא תומכסהלו תונבהל יכ הווקת ונ
םידלי תולהצמ לוק ,הכירבה ןמ עקביו רוזחי החמש לוקו ןושש לוקו רבגי רשיה לכשה
םתכירבמ םירענו – ותנומאו וכרד יפ לע דחא לכ ,םתחפשמ םע ולאו דרפנב ולא –
ונילע םינמאנ .םיבשותה ןיב ןוכשל ורזחי ידדהה דובכהו תונלבוסה ,הוולשה ,טקשהו
לעפה יכ הצעומה שאר ירבד חרכהב וניא יביצקתה לוקישה ךא ,תינוערג איה הכירבה ת
הצעומה לע ,הכירבל יונמ ושכרי םהב םידדצמהו םירתועה קרש החנהב םג .לכה תוזח
םיעבוק ונניאו ,הלא םיאנתב םג הכירבה תא ליעפהל תורשפאה תא ןוחבלו סנכתהל
.ןודנב תורמסמ

19 . טפושה ,ירבח לש ותעד תווח ףפוקסורג ‘ע , נומה תא השיגדמ ,ינפב תעכ תח
אלא יל ןיא .ללכל גירחה איה הדרפהה רשאכ ,תירדגמ הדרפה רדעיה לש אצומה תדוקנ
לע ךפהנ ללכה ןנד הרקמבש ךכ לע םיעיבצמה ,םיחוכנה וירבדל המכסהב ףרטצהל
ונתניי הכירבה יתוריש יכ עבקנשמ ושאר .תירדגמ הדרפה לש סיסב לע קר

ט פ ו ש

1. טפושה ,ירבח עיגה הילא האצותל םיכסמ ינא תימע קחצי האצותל יכרד םלואו ,
ויפל ןורקיעה לע ותדמע תא ססבמ ירבח .וכרדמ הישגדב הנוש וז ,תימוקמ תושר
כ תירוביצ תושר , תביוחמ ןפואב רוביצה יבאשמ תא תוצקהל ,ריבס לעו ,ןגוהו ינויווש
יתושירדמ ותטישל םלעתהל הלוכי הניא ןכ ה יבשות ברקמ יתועמשמ טועימ לש ו הירק
יכ החינמ וז השיג .תפתושמ הציחרב ןיינועמה ונניינעב ירוביצה באשמה תאצקה –
תירוביצ הכירבב הצחר תועש – ךרוצל תפתושמ הצחר ותאצקהל דמעמ תווש הניה
ךרוצל ו ,הדרפהב הצחר ךכיפל םיבישמה לע הליטמ 1 ו-2 ןלהל( וידחי : תושרה
ק תימוקמה עברא תייר וא תימוקמה תושרה ל הבוחה תא ) תוצקה ז תא ןה ו ז תא ןהו ו לכ ,

קסורג ‘ע טפושה ףפו :

דוע םייק מ דחא לכל יתועמשמ ירוביצ שוקיב הצחרה יגוס ינש ,םלואו . תאצקה ינפוא
ירוביצה באשמה הניא םהמ דחא לכל השירדה ןכש ,דמעמ יווש םניא ןניקסע םהב
ה .הגרד התואמ םינועיטב תכמתנ ןפוא שמ הצחר ,דחאה דוסיה ןורקע תא ףקשמ ,תפתו
ה .ירדגמ ןויווש סיסב לע ןתניהל םיכירצ רוביצל םיתוריש ויפל ,ילארשיה טפשמב ןפוא
תוביסנב ירדגמה ןויוושב העיגפ ריתמה ,רצ גירחל יוטיב אוה ,הדרפהב הצחר ,ינשה
אלא ותוא ךורצי אלש רוביצהמ םיוסמ קלחל תורישה תא רשפאל תנמ לע תומצמוצמ
הדרפהב גמ תירד תפקשמ הניא עברא תיירק תימוקמה תושרה תטלחה . ה ,וז הנחב
.ונתוברעתה תשרדנ ךכ םושמ .רצה גירחה תלעפהל םיאנתב תדמוע הניא ,ךכמ רזגנכו
.יתשיג תא ריהבא ןלהל

2. קנעומ תויהל ךירצ רוביצל תורישש איה ןוידל אצומה תדוקנ לארשיב סיסב לע
” ,ינויווש תד לדבה ילב , ימו עזג ן חוכמ ,אוה ךכ .תואמצעה תליגמב הרהצהה ןושלכ “
,םיירוביצ תומוקמלו רודיב תומוקמל הסינכבו םיתורישב ,םירצומב הילפה רוסיא קוח
ה א”סשת – 2000 :ןלהל( הילפה רוסיא קוח ב רבודמשכ ,) תקפסה תוריש ירוביצ ידי לע
;יטרפ םרוג ו ב רבודמשכ רמוחו לקמ אוה ךכ ירוביצ תוריש תקפסה ידי לע תושר
ופכה ,תירוביצ הפ קר אל ףיעס( הילפה רוסיא קוח תוארוהל 11 )קוחל שארב אלא ,
הנושארבו ( ירוביצה טפשמה תונורקעל ץ”גב 637/89 רש ‘נ “לארשי תנידמל הקוח”
רצואה ומ ד”פ , (1 ) 191,202-201 ( 1991 😉 ץ”גב 205/94 לארשי תנידמ ‘נ ףונ – דרשמ
ןוחטיבה , ד”פ (נ 5 ) 449,462 ( 1997 ) ; ם”עע 343/09 הוואגל םילשוריב חותפה תיבה
םילשורי תייריע ‘נ תונלבוסו (דס ד”פ , 2 ) 44-41 ( 2010 :ןלהל( ) חותפה תיבה ןיינע 😉
ץ”גב 3815/08 תואלקחה רש ‘נ ס’גמ תואקספ , 18-17 ( 236.2013. 😉 קרב הנפד – זרא
ילהנימ טפשמ ‘ב ךרכ 680-678 ( 2010 .))

3. ,עודיכ ןויוושל תוכזב העיגפה תנחבנ םג יפ לע קר אלו ,האצותה ןחבמ יפ לע
הסיסבב תדמועה הנווכה ,ךכיפל . הלאשה תיטופיש תרוקיב תרבעהב בישהל שי הילעש
ןויוושב העיגפל הנעט לע ניא הנ קר ה לש עינמה והמ ה םרוג טילחמ העיגפה לע , אלא
םג הטלחה .הטלחהה לש האצותה יהמ רומאכ אופא היושע יהל רשאכ קר אל ,לספ
עינמה הדוסיבש הכלה ךא ,רחא אוה עינמה רשאכ םג אלא ,ןויוושב עוגפל אוה
ןויוושה עגפנ ,השעמל :םיבר ינימ ואר( ץ”גב 953/87 לת תייריע שאר ‘נ זרופ – ביבא – ופי ,
(במ ד”פ 2 ) 309,333 ( 1988 :ןלהל( ) זרופ ןיינע 😉 ץ”גב 2671/98 לארשיב םישנה תלודש
ו הדובעה רש ‘נ החוורה (בנ ד”פ , 3 ) 630,654 ( 1998 ץ”גב 😉 4541/94 רש ‘נ רלימ
ןוחטיבה פ , (טמ ד” 4 ) 94,116 ( 1995 :ןלהל( ) ןיינע רלימ 😉 ץ”גב 7052/03 הלאדע
םינפה רש ‘נ לארשיב יברעה טועימה תויוכזל יטפשמה זכרמה , ד”פ (אס 2 ) 202 הקספ , 51
אישנה לש ותעד תווחל ןרהא קרב ( 2006 ע 😉 ןיינ תיבה חותפה ‘מעב 46 ץ”גב ; 781/15

דרא – ‘נ סקנפ הו לע םירבוע תאישנל םימכסה רושיאל הדעו םימכסה קוח יפ תאישנל
םירבוע , הקספ 15 האישנה לש הניד קספל רתסא תויח ( 272.2020. .))

4. סיפת חוכמ ו דוסי ת הלא תושרה תמגודכ ,תימוקמ תושר ויפל ללכה רזגנ
ירק תימוקמה י תיאשר הניא ,עברא ת ךות היתוריש תא קינעהל ה ,םירבגו םישנ ןיב הנחב
ךות היתוריש תא קינעהל תיאשר איה ןיאש םשכ ה יונמה רחא ןוירטירק יפל הנחב
ףיעסב 3 תד ןוגכ ,הילפה רוסיא קוחל ,םואל , אצומ ץרא , תוכייתשהו תינימ הייטנ
תיתגלפמ :ןלהל( רוסא ןוירטירק ב הדרפה עובקל תיאשר איה ןיא ,לשמל ,ךכ .) יתוריש
תלבק יתורישב הדרפה עובקל תיאשר איה ןיאש םשכ ,םישנ ןיבל םירבג ןיב להק תלבק
דרפס יאצוי ןיבל זנכשא יאצוי ןיב ,םיינוליח ןיבל םייתד ןיב להק יעיבצמ ןיב וא
תרחא הגלפמ יעיבצמל וזכ הגלפמ . הרקמל סחייתהבו ,השעמל .םירורב םירבדהו
לפה רוסיא קוח עבוק ,ןנד יטרקנוקה רוסא ןוירטירק סיסב לע הילפה לע רוסיאה יכ הי
תכירב תללכנ ותרדגהבש ,”ירוביצ םוקמ” תלעפהב וקוסיעש ימ לע רתיה ןיב לח
ףיעס( הייחש 2 .)קוחל

רעה ה רק תימוקמה תושרה : י ,ירבח םלואו ,ש”ויא ימוחתב היוצמ עברא תי
טפושה תימע יכ ךכ לע דמע , ” תיביטמרונה תרגסמה ,ןוידה ךרוצל איה ,ונניינעב הלחש
יחש תוכירב לש ןתלעפה תא הרידסמה הקיקחה השעמל י לארשיב ה ” ףיעס( 8 תווחל
תימוקמה תושרה לע לח הילפה רוסיא קוח םאה הלאשל וסחייתה אל םידדצה .)ותעד
בטימלש ,הז ןיינעב תורמסמ תעטלמ ענמא ינא ףאו ,”תועלבומה טפשמ”מ קלחכ
םרט יתעידי ערכוה הז טפשמ תיבב ץ”גבב הריקסה ואר “תועלבומה טפשמ” ןיינעל(
1308/17 תסנכה ‘נ דאולס תייריע תואקספ , 6-2,32 האישנה לש הניד קספל תויח רתסא
( 96.2020. )) לע הרישי הלוחת הילפה רוסיא קוחל ןיא םא ףאש ךכב ונניינעל יד .
סמה הקיקחה תונשרפ ךרד לע ךילשמ יאדווב אוה ,עברא תיירק תימוקמה תושרה הריד
יחש תוכירב לש ןתלעפה תא יה תוירוביצ , תויושר לע תולחה הדימה תומא לעו
,תוירוביצ .ונניינעל םג תויטנוולר ול שיש ןאכמו

5. ןימו ,רוסא ןוירטירק סיסב לע רוביצל םיתוריש ןתמב הנחבה לע רוסיאה ,קודו
“separate
( “ה
ווש ךא דרפנ” לש תוינידמ לע רוסיא םג ,ליגרה הרקמב ,ללוכ ,הז ללכב םירבגל קפסל הרמוי ךות ירדגמ סיסב לע הניחבמה ,וזכש תוינידמ .)
but equal”
וניא םלועל דרפנ .הלוספו הלפמ תוינידמ
ללככ איה ,הווש תוכיאב םיתוריש םישנלו ,םירבגו םישנ ןיב הנחב
ה ךות תישענ רוביצל תוריש תקנעהש הדבועה םצע .הווש העיגפה
– עונמל קקוחמה שקיב התוא תיזכרמה העיגפה תא בורל הבוחב תנמוט ,)ךייתשמ אוה וילא רדגמה( רוסאה ןוירטירקה יפ לע תורישה לבקמ לש וגויתמ תעבונה

ןכא .)ב”ויכו תוקקזנ ,תואכז( תורישה תקנעהל יטנוולרה ןוירטירקה יפ לע אלו ,
” ‘הווש לבא דרפנ’ לש תוינידמ ( ‘separate but equal’ ) לב העבט םצעמ הניה הווש ית
( ‘inherently unequal’ )” “גב( ץ 6698/95 לארשי יעקרקמ להנימ ‘נ ןדעק (דנ ד”פ , 1 )
258,279 ( 2000 ). :דוע ואר ןיינע רלימ ‘מע , 132 ; ץ”גנד 4191/97 ןידה תיב ‘נ טנקר
הדובעל יצראה (דנ ד”פ , 5 ) 330,347 ( 2000 “גב 😉 ץ 1067/08 ‘נ “הכלהכ רעונ” תתומע
ךוניחה דרשמ הקספ , 24 טפושה לש וניד קספל יול דנומדא ( 68.2009. 😉 ץ”גב 746/07
הרובחתה דרשמ ‘נ ןגר (דס ד”פ , 2 ) 530,578 ( 2011 :ןלהל( ) ןיינע ןגר א”ער 😉
6897/14 ךלוק ‘נ מ”עב המרב לוק וידר – תויתד םישנ םורופ הקספ , 22 לש וניד קספל
טפושה רגיצנד םרוי ( 912.2015. :ןלהל( ) המרב לוק ןיינע ); הנידמ קרב תויוכז יניד
לארשיב םדאה 298-297,386-382 ( םש תוינפההו 2016 :ןלהל( ) הנידמ ) .)

6. ויווש סיסב לע רוביצל תוריש תקנעה בייחמה דוסיה ןורקעל ירדגמ ן , ונייהד
םלעתהב מהמ ןי מ ךייתשמ וילא לבק וללה םיגירחה לש םקלח .םיגירח םימייק ,תורישה
ב תורישה לש וביטמ עבונ ה ןוירטירק תא ךפוהה ,רבודמ ו ןימ תקנעה ךרוצל יטנוולרל
.תורישה .םידרפנ םיתוריש וא תוחתלמ ירדח לשמל ,ךכ ףיעסב רכוה הז גירח 3 ()ד( 1 )
םיאור ןיא יכ עבוקה ,הילפה רוסיא קוחל )ןימ הז ללכבו( רוסא ןוירטירקב שומיש
כ הילפה ” ישה ,רצומה לש ותוהממ וא ויפואמ בייחתמ רבדה רשאכ םוקמה וא ירוביצה תור
ירוביצה ” :ןלהל( תורישה תוהמ גירח .) ,ןימ ימעטמ הנחבהב דקוממה ,רחא גירח דבכמ
תכירצמ וענמי יכ ששח םייק רשא ,רוביצב תומיוסמ תוצובק לש תוינרמש תוסיפת
הארוה .תירדגמ הדרפה רמשת אל םא תורישה העובקה הז רשקהב הילפה רוסיא קוחב
ףיעס איה 3 ()ד( 3 ה ,) הילפה םיאור ןיא יכ הרומ ” וא םירבגל תודרפנ תורגסמ לש ןמויקב
,ירוביצה תורישה וא רצומה תקפסה תא רוביצה ןמ קלחמ ענמת הדרפה יא רשאכ ,םישנל
איה הדרפההש דבלבו ,ירוביצה םוקמב תורישה ןתמ תא וא ,ירוביצה םוקמל הסינכה תא
רישה ,רצומה לש ויפואב ,ראשה ןיב ,בשחתהב ,תקדצומ ,ירוביצה םוקמה וא ירוביצה תו
ןמ עגפיהל לולעה רוביצה יכרוצבו ,ול הריבס הפולח לש המויקב ,ולש תוינויחה תדימב
הדרפהה ” :ןלהל( תודרפנה תורגסמה גירח תועמשמ .) ו תתל רתיה אוה הז גירח לש
רוביצל תוריש םירבג ןיבל םישנ ןיב דירפמה ןפואב “הווש ךא דרפנ” לש סיסב לע
תוביסנב תומצמוצמו תורדגומ ןיינע :דוע ואר( המרב לוק תואקספ , 56-53 ןיינע ; ןגר ,
;ד”ל הקספ הנידמ םידומע , 386-382 ) .

7 . חש תוכירבב הצחר ןיינעב ןידה תוארוה י ירבח דמע ןהילע ,הי טפושה , תימע ,
הקספב 6 ,ותעד תווחל ע שרפתהל תוכירצ ל עקר .ליעל וניוצש דוסיה תונורקע
תורשפאה נעמש תימוקמ תושר הקי חש תכירבב ץוחרל י ירצ תירוביצ הי הכ ללככ ןתניהל
אללו ,ינויווש סיסב לע ה ק סיסב לע הנחב ןוירטיר נימ הז ללכבו ,רוסא ם חורה לש םיצ .

“ותוהמ וא ויפוא”ב רבד ןיא ןכש ,תורישה תוהמ גירח םייקתמ אלש אוה ךכל םעטה
תורישה לש ירוביצה םוקמה וא קידצמה , ה מ ןיב הנחב םע דחי .תוצחרתמ ןיבל םיצחרת
לש תברועמ הצחר רשא תילארשיה הרבחב תוצובק ןנשיש ךכב קקוחמה ריכמ ,תאז
תוריש ךורצלמ ןהמ עונמל הלולע םירבגו םישנ ירוביצ קפסל רשפאמ ךכ םושמו ,הז
ונייהד .תירדגמ הדרפהב הצחר לש ךרד לע תורישה תא ןהל , תש ךכב ריכמ אוה י ןכת
ל הלוחת הז רשקהב הקספ ףוסב ירבח םכסמש יפכ ,ןכ לע .תודרפנה תורגסמה גירח 6
,ותעד תווחל תכמסומה תושרה ,גירחכו ,תברועמ איה הייחשהש אוה ללכה” תיאשר
תבייח ףא םימייוסמ םיבצמבו ,קוחבו תונקתב רומאכ תירדגמ הדרפהב הצחרל םינמז עובקל
ןכ תושעל “.

8. ,קודו ןתינש רתיהה עובקל תכמסומה תושרל תירדגמ הדרפהב הצחר ךירצ
ל בל םישב ןחביהל ,תודרפנה תורגסמה גירח תיפיצפסה הקיקחהמ דומלל ןתינ אל ןכש
הנווכ לע תוירוביצ היחש תוכירב ןיינעל תוטסל קוחב ועבקנש תויללכה תויחנההמ
וז תונשרפ ןתמב םיכמות תיתקיקח הינומרה ילוקישו ,הילפה רוסיא ךכיפל . , אובב ה
רחה תא ליעפהל תירדגמ הדרפהב הצחרל םינמז עובקלו ,גי , התבוחמ תושרה לש
תכמסומה הילע ונייהד ,תודרפנה תורגסמה גירחב ועבקנש תויחנהל םאתהב ןכ תושעל
בשחתהב ,ראשה ןיב ,תקדצומ איה הדרפהה יכ אדוול ” ,ול הריבס הפולח לש המויקב
הדרפהה ןמ עגפיהל לולעה רוביצה יכרוצבו ” .

9. ה תושרה תדמע תומלעתה תאטבמ ונינפלש ןיינעב עברא תיירק תימוקמ
רוביצל םיתוריש קפסל התבוח תא ףקשמה ,ללכה איה תפתושמ הצחרש ךכמ תטלחומ
אלל ה הדידל .ירדגמ עקר לע הנחב , לש המחג לכל הלוקש תפתושמ הצחרל השירדה
השמתשה ןיינעה תשחמהל .תרחא וא וז הרוצב הכירבה ימב ץוחרל ןיינועמה ,רוביצ
מגודב תימוקמה תושרה ה .תירוביצה הכירבב “םיניפלוד םע תוחשל” שקבמה םדא לש
םנוצרמ ךא עבונ ונניא תפתושמ הצחרל השירדה לש החוכ .איה ןכ אלו ןמדזמה לש
יוטיב התויהב הנומט התמצוע .תפתושמ הצחרב םירתועה ל רוביצל תוריש ויפל ,ללכ
אלל ןתינ ה םישנ ןיב הנחב ו ענו םירענ ,םירבג םידלי ,תור ו םיטועפ ,תודלי ו .תוטועפ
םירות תעיבק תקדצהל הלוקש “םיניפלוד םע הצחר”ל תפתושמה הצחרה תאוושה
םע רותב דומעל םדאל רשפאל תושרה לש התבוחמ ןיאש ךכב ,םירבגלו םישנל םידרפנ
.ובלכ .ןיינעה ךכב אל ,רומאכ םיגירח טעמל תשרדנ תבוח תא םייקל תימוקמה תושרה
ו ןויוושה ניממ םלעתהב רוביצל הצחר תוריש קינעהל ם פחה לש םיצ וז הבוח .ץוחרל
איה .ילאיצנטופה םיצחרתמה רוביצ לש המחג לכ אלמל הילעש ךכמ תעבונ הניא
תעבונ ונתפיאשמ רוביצל םיתוריש תקנעהב םיניחבמ ןיא הב ,תינויווש הרבחב תויחל

כו ,םיינוליחל םייתד ,םיברעל םידוהי ,םירבגל םישנ ןיב םינוירטירק הלאב אצוי
.םירוסא

10 . מ הצחר רשפאל השירדה ,םירומאה םימעטהמ תברוע תושירדל הלוקש הניא םג
תורחתמ רוביצה שומישל תירוביצ הכירב תדמעה ןפואל סחיב עמשיהל תויושעש ןוגכ ,
שומישה ןפוא ,)תבשבו םיירהצה תועשב חתפת םאה( החיתפה ידעומו תועש ןיינעל
מב היחש( הכירבב ב”ויכו )ישפוח שומיש וא םילולס . לש הדוחיי רשפאל השירדה
הכירבב תירוביצ יחש י ,ירדגמ ןויוושל השירדב הנושארבו שארב תנגועמ תברועמ ה
אלל ןתניי רוביצל תורישהש איה םירתועה תשירד ןכש ה .םירבג ןיבל םישנ ןיב הנחב
מה גירח םויקל םיאנתה םייקתהב אלא ,התוא ףודהל ןתינ אל וזככ תודרפנה תורגס –
הדרפההמ עגפנה רוביצה יכרוצ לע הנגמה הריבס הפולח לש המויק הז ללכבו
.תירדגמה

11 . אל ונייהד ,ףרוג ןפואב גירחה תא וניינעב ליעפהל תימוקמה תושרה תטלחה
הניא ,תפתושמ הצחרל תורשפא לכ עונמל אלא ,תירדגמ הדרפהב הצחר רשפאל קר
עמ .תורומאה תושירדב תדמוע תלבק ןפואב ולפנש םימגפל רב ה וז הטלח , ו בל םישב
תעשב הנתינש החטבהל ה תואקספ ואר( 9 ו- 10 לש ותעד תווחל טפושה תימע ירה ,)
רוביצל תויואר תופולח תומייק יכ תימוקמה תושרה הגיצה אל תיניינע הניחבמש
אלל תורישה תלבקב ןיינועמה ה התבוחב הדמע אל אליממו ,ירדגמ סיסב לע הנחב
ל האבוהש הדיחיה הקדצהה .ועגפי אל הדרפההמ עגפיהל לולעה רוביצה יכרוצ יכ אדוו
תיביצקת הניחבמש איה תושרה תטלחהל םידגנתמה ידי לע םייונימה לוטיבל בל םישב ,
,תפתושמ הצחרל רבה תא ליעפהל הדיחיה ךרדה וז י תימוקמה תושרהש תולעב הכ
אשונל ביצקהל הנכומ אות הניא וז הקדצה ,ספא . ה תא תמ תלעפהל ועבקנש תושירד
תודרפנה תורגסמה גירח ישוקה תא היפל הכלהה םע דחא הנקב הלוע הניא ףא איהו
הז ללכבו ,תושרה תא תוחנהל םיכירצה םירחאה םילוקישה לומ ןזאל שי יביצקתה
ןיינע( ירדגמ ןויווש םייקמה ןפואב םיבאשמ תוצקהל התבוח רלימ ‘מע , 114 ןיינע ;
חותפה תיבה ע , ‘מ 49 ; ץ”גב 1438/98 תותד יניינעל רשה ‘נ תיתרוסמה העונתה ד”פ ,
(גנ 5 ) 337,369-368 ( 1999 )) .

12 . תא ךכב תניינועמה הצובקל רשפאמ תודרפנה תורגסמה גירח :רוכזל שי תאזו
.”הווש ךא דרפנ” לש הסיפת סיסב לע תורישה ,רקיעה ןאכו ,םלואו רשפאמ אוה ןיא
ישה תלבק תא םדאמ עונמל דעוימ גירחה ,תורחא םילימב .ירדגמ ןויווש סיסב לע תור
םימיאתמ םירקמב רשפאל תא תורישה ןתמ םג ענמת הדרפה יאש רוביצהמ הצובקל
יכ שורדל תורשפאה תא הצובק התואל הנקמ אוה ןיא .תורישה תא לבקלמ הנממ

לש םתוכזמ ערוג אוה ןיא אליממ .תירדגמ הדרפה לש סיסב לע קר ןתניי תורישה ימ
ע םינמנ םניאש ם תא קינעהל ונייהד ,ללכה תא םייקל תושרהמ שורדל הצובק התוא
.תורישה שקבמ לש ונימל תוסחייתה לכ אלל תורישה

13 . הטלחה ןיבש רעפה תרשפאמה לש התוכמס םוחתב היוצמה ,הדרפהב הצחר
הטלחה ןיבל ,תימוקמה תושרה הפוכה ויוושל תוכזב העיגפ הווהמה ,הדרפהב הצחר ן
ינויע ןיינע ונניא ,ירדגמ – תועיגפב השעמה םלועב ףקתשמ אוה .אדירג ינורקע
באשמב שמתשהל םתוכז תא שממל םילוכי םניא רשא ,םירתועב תוישחומו תויטרקנוק
הפוכ הטלחה .תירדגמה הדרפהה אלמלא םהל תרשפאתמ התייהש הרוצב ירוביצה
י הכירבב תולבל םהידליו גוז ינבמ לשמל תענומ רומאכ תללוש איה ;החפשמכ וידח
איה ;היבא דצל תוחשל תורשפאה תא תבמו ,תוחשל הנב תא דמלל תורשפאה תא םאמ
יללכ ןפואב ;ירוה דח באל תב וא תירוה דח םאל ןב הכירבהמ לילכ רידהל הלולע
הדרפה לש םיאנתב הכירבב שמתשהל םחרוכ לעב םירתועה תא תצלאמ איה :רתוי
בחרמהש תורמל תאזו ,תירדגמ .תוירדגמ תודרפה לוטנו ,ינויווש תויהל ךירצ ירוביצה
.הקדצה לכ ןיא ךכל

14 . ךכב התטלחה תא קידצהל רומאכ תשקבמ עברא תיירק תימוקמה תושרה
תירדגמ הדרפה סיסב לע תורישה תלבקב תניינועמה ,בושייב בורה תצובקש דבלב ,
ןתניי םא תורישה תא ךורצלמ ענמת יכ תמייאמ םירחאל ולו , פס תועשל ו אלל ,תור
תירדגמ הדרפה תועש ועבקי םא יכ ,רבעב חכוהש יפכ ,ועמשמ הזכש םרח ,התנעטל .
,םלואו .היהי אל ךל םג יל םג רדגב ,הכירבה תריגסל רבדה איבי ,תפתושמ הייחשל
הדרפה אלל הכירבב שמתשהל םירתועה תוכז שומימל בורה תצובקמ קלח תודגנתה
פ קידצהל הלוכי הניא תירדגמ .וז תוכזב העיג ל בורק ינפל רבכ – 60 תיב קספ הנש
ךכב ,ירוביצ באשמ לש האצקהב תד ימעטמ הילפה קידצהל ןתינ אל יכ הז טפשמ
גוליפל איבהל לולע רבדהו ,טועימה תצובקל םיתוריש ןתמל תדגנתמ בורה תצובקש
“גב( בושייב ץ 262/62 רפכ תימוקמה הצעומה ‘נ ץרפ – והירמש ט ד”פ , ז 2101 ( 1962 .)
טפושה ןהכ םייח יכ הז רשקה ןייצ ל”ז ” ינפל הערכהל דמע רשא ןיינעלש אוה ןידה
םתואל התיה אל ,םיבישמה ‘ םיגוחה ‘ םיאשר םיבישמה ןיאו ,העד תוכז אלו תוכמס אל
םמצע םהלש םתעד לוקיש יפ לע לועפל םוקמב וללה לש םתעד לוקישב קפתסהל ” .)
תא קידצהל ןתינ אל וניינעב םג ,המודב ירדגמה ןויוושה ןורקעב תפסונה העיגפה –
חש לכ תעינמ י הכירבב תברועמ הי – םיקלח םויא הז ללכבו ,בורה תצובק לש הצחלב
:םג וושהו( הכירבה יתורישל ללכ קקדזהל אלש הנממ ןיינע זרופ םינברה תארתה(
םידמעומ יכו ,םישנ ללוכה רחוב ףוג ידי לע רחבייש ריע ברב וריכי אל יכ םיישארה
לולכל אלש םיבישמה תטלחהל הקדצה הווהמ הניא ,םתודמעומ תא וגיצי אל םייואר

“גב ;)רחובה ףוגב םישנ ץ 1550/18 תואירבה רש ‘נ ינוליחה םורופה תתומע ( 304.2020. )
םעטמ תורשכה תדועת תלילש לש םויא תוסחב חספב ןוזמ תסנכה עונמל השירד(
תיב להנמ ךימסהל הלוכי הניא תישארה תונברה ימעטמ ןוזמ תסנכה לע רוסאל םילוח
.))תד

15 . ,ירבח רייצל ביטיהש יפכ ,ןכא טפושה תימע , בולישהמ תלבקתמה האצותה
רשפאתת אלש ךכל בושייה יבשותמ קלח םיביצמ התוא תרשפתמ יתלבה השירדה ןיבש
יחש י הפולח רשפאל תימוקמה תושרה לש התבוח ןיבל ,הבירמה תכירבב תברועמ ה
ענמתש תמלוה היושע ,ירדגמ ןויווש סיסב לע תורישה ןתמב םיניינועמה הלאב העיגפ
היוצר יתלב תויהל – וא הכירבל ירוביצה ןומימה תלדגה .ללכה בל ןובאדל התתבשה
רתוי דוע השקה האצותה תא ,קידצהל הלוכי הניאו ,הקידצמ הניא וז תואיצמ ,ספא
רשפאנ יכ תימוקמה תושרה תשקבמ התוא – תטלחומ העינכ ל ידיסח החינזו ,הדרפהה
ירדגמה ןויוושה ןורקע לש האלמ ירוביצה בחרמב .

16 . הבוחב תנמוטה השירד איה תירדגמ הדרפהב הצחרל השירדה ,רבד לש ומוכיס
היבו הינמ ה ןהיפל דוסיה תולכשומל דוגינב תדמוע וזכש השירד .רדגמ ימעטמ הנחב
יצ תושר ידי לע ןתינה הזכ יאדווב ,רוביצל תוריש סיסב לע ןתניהל ךירצ ,תירוב
תוביסנב םנמוא רשפאמ ןידה .תורישה לבקמ לש ונימל תוסחייתה אללו ,ינויווש
תאז ךא ,תוירוביצ תוכירבב הצחרל סחיב וז השירדל תונעיה תומיוסמ ו ךא גירחכ קר
אלל תורישה תלבקב ןיינועמה רוביצה תויוכז לע הרימש ךותו ,רצ ה ימעטמ הנחב
אלש ןאכמ .רדגמ תושרה לש העינכב אלא ,ןניקסע דמעמ תווש תופולח יתשב
תלעפהל השירדל תימוקמה גירחה תוכז הרמשנש ילבמ ,תירדגמ הדרפה רשפאמה ,
םושייל רוביצה ללכה אלל תורישה ןתמ ונייהד , ה נימ סיסב לע הנחב ם חורה לש םיצ .
הריתעה תלבקל ךרדה הרצק ןאכמו ,םיכסהל ןתינ אל ךכל האצותה יפ לע יצהש ירבח ע ,
טפושה תימע .

רשפאתי הכירבב ףתושמה שומישהש ךכל תוכזה תדמוע אל םירתועל ,רהבויו
ןיבש סחיה .תאז ושרד אל םג םה תוניגהה ןעמלו ,התחיתפ תועש תיברמ ךשמל
תוינורקעה תויגוסה תא קר אל ןובשחב איבהל ךירצ דרפנה שומישל ףתושמה שומישה
רדה ףקיה תא םג אלא ,יתבחרה ןהב בור תופדעה ןתניהב .םהמ דחא לכל םייקה השי
בורב דרפנב הצחר רשפאתש הטלחהב םעט שי ,הכירבב םילאיצנטופה םישמתשמה
.ירבח עיצהש חתפמה יפ לע ,תועשה טועימב ףתושמב הצחרו ,םויה תועש

17 . גוסהמ השיגר היגוסש בטומ יכ ירבח לש ותאירקל ףרטצהל שקבא הליענ םרט
רדסות ןניקסע וב הריתעה ןיינעב השענ ךכ .היפכ יעצמאב אלו ,תורבדיה לש ךרד לע
,עודיכ .ונינפלש הריתעל סחיב עייתסה אל רבדהש רעטצהל אלא ונל ןיאו ,תמדוקה
סחיב תונבה םהיניב ושבגי םידדצהש לככ ןכ לעו ,הלוענ הניא םלועל תורבדיהה תלד
חו ,ונתעידיל ןתוא ואיבי יכ םהילע הקזח ,הכירבה תלעפהל דומענ אל יכ ונילע הקז
.ןידה תוארוה תא תמאותה הרשפ לש הכרדב

ט פ ו ש

1. טפושה תדמעל תפרטצמ ינא תימע ‘י טפושהו ףפוקסורג ‘ע ריתוהל ןתינ אל יכ ,
:ןלהל( עברא תירק תימוקמה הצעומה תטלחה תא הנכ לע הצעומה רשפאל אלש ,)
ש( בושייה תכירבב “תיתחפשמ הצחר” םירבג לש תברועמ הצחר םירבדה עבטמ איה
הקיקחה םע דחא הנקב הלוע הניא וז הטלחה ,ראבל יירבח וביטיהש יפכ .)םישנו
איה תברועמ הצחר היפלש ,לארשיב הייחש תוכירב לש ןתלעפה תא הרידסמה ללכה
איה תירדגמ הדרפהב הצחרו גירחה רוסיא קוח לש תושרופמה ויתוארוה תא תרתוסו ;
מב הילפה א”סשתה ,םיירוביצ תומוקמלו רודיב תומוקמל הסינכבו םיתורישב ,םירצו –
2000 לע הדרפהב הצחר הפוכה הצעומה תטלחה יכ ףיסוא .ןימ עקר לע הלפמ התויהב ,
םירתועה לש דוסי תויוכזב תעגופ בושייה יבשות ללכ – ,ןויוושל תוכזה ןשארבו
יכרע םהש ,תדמ שפוחל תוכזה ןכו טרפה לש הימונוטוא ונלש טפשמה תטישב דוסי
תטלחהב והשלכ לקשמ הלביק אל םירתועה תויוכזב וז העיגפ .יטרקומד רטשמ לכבו
.הכירבה תלעפה ירדסב ונתוברעתה תשרדנ ןכ לעו ,הצעומה

הצחר רשפאל התובייחתהל הריתסב תדמוע הצעומה תטלחה ,ךכב יד אל םא
הלביקש הרשפ תרגסמב המצע לע הלטנש ,הכירבב תברועמ הריתעב ןיד קספ לש ףקות
:ןלהל( םירתועה ושיגהש תמדוק הנושארה הריתעה ץ”גב ; 5527/17 הצעומה ‘נ ןורקוש
עברא תירק תימוקמה ( 264.2018. .)) הבוחה םייקל רחא קספ וז האכרע לש הניד תדמוע
ןבומכ ינפב המצע ;קוחה ןוטלש ןורקעמ תבייחתמו הצעומה לש הבויח תרפה םלואו
עמ הצחר רשפאל עקר לע ןתינ ןידה קספש העש הרמוח הנשמ תלבקמ תברו רורמת
רוצע ינפמ התוא ריהזהשו הנושארה הריתעב ןוידה ךלהמב הצעומה ינפב בצוהש
.עברא תירק יבשות ברקב טועימה תויוכזב העיגפ א אל הצעומהש המלעתה קספמ ןידה ,
.רצהל שי ךכ לעו

ןורב ‘ע תטפושה :

2. ימה טפשמה יללכל הפופכה תושר איה הצעומה ןניקסע הבש הכירבהו ,ילהנ
ךכמ רתוי ;תירוביצ הכירב איה – ,הצעומה םוחתב הדיחי תירוביצ הכירבב רבודמ
” ,עודיכ .רוביצ יפסכמ תנמוממ התוליעפו תעב תקולח יבאשמ רוביצה תביוחמ תושרה
לועפל ןפואב תרשיש הנמאנ תא רוביצה ולוכ חיטביו תא ומויק לש להנימ ןיקת . םאתהב
ךכל , לע צקה תא םיבאשמ םיירוביצ תויושרב תוימוקמ עצבתהל רואל תונורקע לש תוריבס
תויתדימו , לעו יפ םינוירטירק םינגוה , םיינויווש , םייניינע םייולגו ” ( מ”עע 662/11 ‘נ עלס
םידרו רפכ תימוקמה הצעומה שאר הקספ , 20 ( 99.2014. :ןלהל( ) םידרו רפכ ןיינע ,)
מ”עע :ואר ןכ ;םש תוינפהה תרושו 122/19 תייריע תצעומ ‘נ יבצ באז ןורכז תתומע
םילשורי הקספ , 11 תטפושה לש הניד קספל קרב ‘ד – זרא ,)הז ןיינעב אלש ,טועימ תעדב(
הקספו 5 טפושה לש וניד קספל ןורלא ‘י ( 48.2019. ) ; קחצי רימז תוכמסה תילהנימה
248-246 ( הרודהמ היינש , 2010 ) תילהנימ תושר לע ,ךכ ךותב .) ב לועפל ויווש ן לכב
רוביצל הכירבה תא הדימעהב הצעומהש איה תועמשמה ונניינעלו ;היתולועפמ הלועפ
מ”עע :ואר( הב שומישב הפיאו הפיא לש תוינידמ טוקנל תיאשר הניא היבשות
5875/10 עבש ראב תיתדה הצעומה ‘נ תיתרוסמה העונתה וט תואקספ , – ( זט 112.2016. 😉
מ”עע 7335/10 ןיצק םילומגתה – ופול ‘נ ןוחטיבה דרשמ ( אכ הקספ , 2912.2013. 😉
ץ”גב 6698/95 לארשי יעקרקמ להנימ ‘נ ןאדעק דנ ד”פ , (1 ) 258,274 ( 2000 .)) טפושה
קרב ‘א המולגה הנכסה לעו ןויוושל תוכזה לש התובישח לע רבכמ הז דמע )זא וראותכ(
:הב העיגפב

3. לחה ,ןנד הרקמב תא הלפמ הדרפהב קרו ךא הצחר רשפאל הצעומה תט
לש התייפכ .ירוביצ באשמ רומאכ איהש ,הכירבב שומישהמ םתרדהל האיבמו םירתועה
לקהל ןיאו ,םתחפשמ קיחב הכירבב יוליבה תא םירתועה ןמ תענומ הדרפהב הצחרה
יתחפשמה יוליבה ידקוממ דחא דימתמו זאמ תווהמ הייחשה תוכירב .שאר ךכב
קובמה יתבמ שפוחהו ץיקה תומיב דחוימב ,לארשיב םיש – רוקיבה .םידליה ינגו רפסה
הצוח אוה ,ישילשה ליגה דעו תוטועפמ ,םיאליגה לכ ינב תא וילא ןמזמ הכירבב

” ססובמ אוה .םדאל יעבט או
ה ןויווש חיטבהל ךרוצה ,ותוכזב הרכה שקבמה .תוניגהו קדצ לש םילוקיש לע
.המוד המכסהלו הרכה הרבחל שקבל ינויח תלוזה אוה לש ןויווש ותוכזב םייקל ריכהל ךרוצה
ךירצ
ןוטלשה לע רמוש ןויוושה .היונב איה הילעש תיתרבחה
הרבחל הפיא םהב רתוי םיגהונ ינסרה םרוג יכ ,היתונבו ךל ןיא ,ןכא הינב .תורירשה תשוחת
רשאמ ינפמ
.תושוחתבש השקהמ איה ןויוושה רסוח תשוחת .הפיאו
תעגופ ‘נ זרופ
איה 953/87 .הרבחה ץ”גב( תא םידחאמה ” .םדאה לש תוחוכב תימצעה תעגופ ותוהזב איה
,
309 ) 2 (במ ד”פ , ופי
– ביבא לת תייריע שאר ,טהל המלש .))
1988 ( 332

הנהמ תוליעפב דחאתהל בכרה לכבו גוס לכמ החפשמל רשפאמו ,םירזגמו תויוברת
.טרופסו קחשמ ,יוליב תבלשמה

נמש הייפכה לש הישרוש יפ לע םיעוטנ הדרפהב הצחרל סחיב הצעומה הגיה
.תועינצ לש םייתכלה םימעטב ןעטנה אל ,תברועמ הצחרל םידגנתמה לש םתשיגל קר
רחא ןמזבו רחא םויבש הכירבב הדרפהב ץוחרל ןיא ףא אלא ,קלח הב תחקל ןיאש
קר אל איה עברא תירק יבשות ברקב בורה תשירד ,ךכיפל .תברועמ הצחר הב תמייקתמ
הכירבב הדרפהב הצחר רשפאתתש – ,םירתועה ובו ,טועימהמ לילכ ללשיתש ףא אלא
דמוע וניא ומצע יתכלהה ןיינעה יכ ,וז הדוקנב שיגדהל שי .תברועמ הצחרל תורשפאה
קוספל הז טפשמ תיב לש ודיקפתמ הז ןיא אליממו ,ןנד הריתעה תרגסמב ונתערכהל
א הלאשל הנעמהש קר ןיוצי .הכלהבש םיניינעב הקדצה תירדגמה הדרפהל שי ם
לע אוה ונניינעל שגדהו ;בישמה וא לאושה לש ותוהזב הארנכ ןומט ,ואל םא תיתכלה
הקיטקרפ הווהמ הצעומה ידי לע הדרפהב הצחר לש התייפכ תיטפשמ הניחבמש ךכ
יתלב – .ירדגמ דוסי לעו תד ימעטמ םירתועה תא הלפמה ,תינויווש

4. תויהל לוכי אלו ןיא ,דחא דצמ רבדב קלוח שפוח תדה ןחלופהו יבשותל ןותנה
תדה שפוח .בושייב בורה תא םיווהמה ,עברא תירק נמנ ה עם תויוכז דוסיה תויסיסבה
לש לכ םדא רשאב אוה םדא , ו רכוה ךבדנכ יזכרמ תכרעמב יכרע דוסיה םהילעש הנבנ
רטשמה הנידמב ( ץ”גב 7150/16 קתמ תודהיל העונתה הנידמו תדל ימרופרה זכרמה תמד
םיטפשמה תרש ‘נ לארשיב הקספ , 24 ( 219.2020. ץ”גב 😉 731/02 הנגהלו עויסל הדוגאה
ראב תייריע ‘נ לארשיב םיאודבה תויוכז לע – עבש הקספ , 8 ( 226.2011. 😉 גב “ץ 10907/04
ךודולוס נ ‘ תובוחר תייריע , תואקספ 73-71 ( 18.2010. ) :ןלהל , ךודולוס ןיינע ; גב “ץ
650/88 העונתה תודהיל תמדקתמ לארשיב נ ‘ רשה יניינעל תותד , פ”ד במ (3 ) 377,381
( 1988 .))

תויחנה וא תדבש תווצמ רחא םייקל אלש תוכזה הנותנ םדא לכל ,תעב הב
.תיסיסב םדא תוכזכ רבכמ הז הרכוה איה ףאו ,תדמ שפוחל תוכזה יהוז .תויתכלה
רזגנה ,טרפה לש הימונוטואל תוכזב תדמ שפוחל תוכזה לש הדוסי םדאה דובכמ ת
יכ רתיה ןיב איה התועמשמו ,ותוריחו לכ םדא ישפוח עובקל ומצעל תא חרוא וייח
לועפלו לע יפ וצ ונופצמ תסיפתו ומלוע ץ”גב( 1550/18 רש ‘נ ינוליחה םורופה תתומע
תואירבה תואקספ , 40-39 טפושה לש וניד קספל ןמלגופ ‘ע ( 304.2020. :ןלהל ,) ןיינע
וליחה םורופה תתומע ינ ; גב “ץ 953/01 ןיקדולוס נ ‘ תייריע תיב – שמש , פ”ד חנ (5 ) 595 ,
610 ( 2004 ) ; טפושה מ ‘ ןישח גבב “ץ 3872/93 לארטימ עב “מ נ ‘ שאר הלשממה רשו
תותדה , (זמ ד”פ 5 ) 485,510-507 ( 1993 לע הפוכ תיתחפשמ הצחר לע רוסיאה .))

ה יוויצ םייקל ,תברועמ הצחרב ןיינועמ םהומכש ימ לעו םירתועה הדרפה לש יתכל
ןכ לעו ;יטרפה םנוצרו םמלוע תסיפת ,םהייח חרוא םע בשייתמ וניאש ןפואב תירדגמ
איהש ,דובכל םירתועה לש םתוכזב תישממ העיגפ תררוג הדרפהב הצחר לש התייפכ
קוחב יתקוח ןוגיעל התכזש דוסי תוכז – ןוילע ךרע הווהמו ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי
כמה תיטרקומד הסיפת לכב הצחרל הכירבה ירעש תחיתפ .דועו תאז .םדא תויוכז תדב
תירדגמ הילפה הבוחב תנמוט דבלב הדרפהב – ןתמב הרוסא הנחבהב רבודמה ןכש
טפושה לש ןודנב ויתולימ .ןימ לש ןוירטירק לע תססובמה ,רוביצל תוריש ףפוקסורג
ירוביצה בחרמב םישנל םירבג ןיב הדרפה .ותדמעל הפתוש ינאו ,תונברודכ איה
“הווש ונניא םלועל דרפנ” עודיכ רשאב ,המצעלשכ תינעגופ . וז םג נ תדוק אצומה לש
הקיקחה לש ןתוליעפ תא הרידסמה תוכירב ה יחש יה לארשיב , יפכ הבחרהב רקסש
טפושה תימע .וניד קספב

5. תויושעו טלחומ יפוא תולעב ןניא תדמ שפוחה ןה תדה שפוח ןה ,תוכז לככ
וא וז ינפמ וז תגסל ןיינע( תורחא תויוכז ינפמ ךודולוס הקספ , 75 ץ”גב ; 2818/20 ןויצע
הלשממה שאר ‘נ הקספ , 8 ( 195.2020. םישקבמ תברועמה הצחרה ידגנתמ םלואו .))
תוכז םושמ םהל ןותנה תדה שפוחב תוארל תטלחומ תעיבקב “וטו תוכז” םהל הנקמה ,
םישקבמ םניאש ,םירתועהמ הנושב תאז .הכירבב שומישה ירדס הצחרה תא לולשל
הרקיעמ הדרפהב – תועש תוצקהל אלא םג םינכומ ףא םהו ;תיתחפשמ הצחרל
ןיא יכ ,הז רשקהב ןייצל דוע יוארו .תומצמוצמו תורדגומ תועשב הז רשקהב קפתסהל
.תקהבומ יאנפ תוליעפב אלא התוהמב תיתד תוליעפב ןניקסע
תדעוימה הכירבב תברועמ הצחר רשפאל אלש הצעומה תטלחה יבשות ללכל
הקינעמ הניא ,םירתועה ידי לע השקבתנש יפכ תמצמוצמ תנוכתמב אל ףא ,עברא תירק
ידי לע ןתינ אל .וטרופש יפכ םירתועה תויוכזב תישממה העיגפל והשלכ לקשמ
באשמה לש וז הקולח .טועימה לש ויתויוכזל ,ירעזמ ולו ,והשלכ הנעמ הצעומה
תקדוצ הניא ,תינויווש הניא ירוביצה .הריבס הניאו

טועימה תויוכז לש תטלחומה ןתלילש תא קידצהל ןתינ אל :ראבל שי תאזו
העיגפה לע הלוע ,הידגנתמל תברועמה הצחרה בסהל הלולעש העיגפה היפלש הנעטב
יכ החנה לע הרואכל תססובמ וז הנעט .םירתועה לע הדרפהב הצחרה תייפכב המולגה
תושעל לוכי הכירבב לובטל ץפחש ימ לכ לגודש ימ ךא ,הדרפהב הצחר לש תרגסמב ןכ
רבודמה .תברועמ הצחר םג תרשפאמש הכירבב ץוחרל לוכי אל הדרפהב הצחרב
םתעיגפ לומ לא תחאה הצובקה ירבח לש םתעיגפ תא לוקשל תרמייתמש “האוושמ”ב
הצחרל םידגנתמה םילגוד ןהבש תויתכלה הדימ תומא יפ לע היינשה הצובקה ירבח לש
תברועמ – חת תויטפשמה הלא ת – .העטמו הטומ איה וז האוושה לש התאצות ןכ לעו

לש וז ינפ לע תברועמ הצחרל םידגנתמה לש םמלוע תפקשה תא תשדקמ וז האוושה
םירתועה לש םיסרטניאלו תויוכזל ןיטולחל תרוויע תאצמנ ךכ בגאו ,הב םיצפחה
.םתומכ םירחאו

6. עטלש ייניעמ םלענ אל יכ וז הדוקנב ןיוצי םה םייביצקת םילוקיש הצעומה תנ
רשקהב ןעטנה יפ לע .םיבשותה ללכ לע הדרפהב הצחרה תא תופכל התוא םיבייחמש
,הנושארה הריתעב ןידה קספ תובקעב תברועמ הצחרל הכירבה לש התחיתפ זאמ ,הז
התלעפהו ;שממ התמרחה ידכ דע ,הכירבה תא דוקפל לדחו “םיילגרב עיבצמ” בורה
התיהש ,הכירבה לש .תירשפא יתלבל ךכ לשב הכפה ,תינוערג הליחתכל םנמא ” הכלה
הקוספ איה תושרש תירוביצ תיאשר , ףאו תבייח , בשחתהל תולבגמב תויביצקתה תרגסמב
לוקיש – תעדה ןותנה הל , קלחכ יוליממ היתובוח יפלכ רוביצה ( ” גב “ץ 3071/05 ןוזול נ ‘
תלשממ לארשי , פ”ד גס (1 ) 1,40-39 ( 2008 )) ה ,תאז םע . םילוקישל סחייל שיש לקשמ
ןיינע( דגנמ םידמועה םיסרטניאהו תויוכזה תובישח לומ לא רתיה ןיב ןחבנ םייביצקת
םידרו רפכ הקספ , 32 ; הנפד קרב – זרא טפשמה ילהנימה ‘מע , 747-745 ( 2010 ) 😉
,הכירבהמ םירתועה לש םתרדה תא רישכהל םילוכי םניא ביצקת ילוקיש ,ונניינעלו
באשמ רומאכ איהש :םלוכ עברא תירק יבשות שומישל דעוימה ירוביצ

רבב שומישב הילפהב טוקנת הצעומה יכ תעדה לע הלעי אלש יפכ עקר לע הכי
םה ביצקת ילוקיש יכ תעדה לע הלעי אל םג ךכ ,ביצקת ילוקיש לש הלטצאב יתדע
.םלוכ םיבשותה לע הדרפהב הצחר לש התייפכ רבדב הצעומה תטלחה תא וביתכיש
ינויווש ןפואב רוביצה יבאשמ תקולחל תביוחמ הצעומה ,ליעל תוכיראב טרופמכ –
הנקב הלוע הניא הדרפהב הצחר לש הייפכו .וז הבוח םע דחא

” ןועיט יביצקת אל לוכי םיקהל םוסחמ ינפמ תאיצמ ןורתפ
םלוה יתדימו הנגהל לע תויוכזה תודמועה לע קרפה
תוביסנב ןיינעה ונינפלש . יפכ ןיוצש ונתקיספב אל םעפ
‘ תויוכז םדא תולוע ףסכ ‘ הרבחכו תיטרקומד ונילע תויהל
םינוכנ תאשל ב תולע הנגהה ןהילע ( גב “ץ 9134/12 שיבג
נ ‘ תסנכה , הקספ 49 קספל הניד לש האישנה מ ‘ רואנ
( 214.2016. 😉 גב “ץ 6055/95 חמצ נ ‘ רש ןוחטיבה , פ”ד
גנ (5 ) 241,282-281 ( 1999 😉 גב “ץ 7081/93 רצוב נ ‘
הצעומ תימוקמ ‘ םיבכמ – תוער ‘ , פ”ד נ(1 ) 19,27
( 1996 .)) הנגהה לע תויוכז דוסיה לש םדאה איה הניא
וניינע לש טרפה דבלב ‘ אלא לש הרבחה הלוכ , איהו
תעבוקה תא התומד ‘ ( נד “פ 2316/95 תאמינג נ ‘ תנידמ
לארשי , פ”ד טמ (4 ) 589,645 ( 1995 .)) תושגדהה( “
ילש – ןיינע( )’ב’ע ינוליחה םורופה תתומע הקספ , 68 .)

7. םימיהו תועשה תאצקהל םירדסה המצעב עובקל הצעומה הליכשה אלשמ
הכירבב – המוקמב ןכ תושעל םיצלאנ ונא . םיצמאמ ונכסח אל הריתעב ןוידה ךלהמב
ל םידדצה תא איבהל דסה ה תר שומיש הכירבב ב ךרד לש תורבדיה ןיב הצעומה ןיבו
םיבשותה םיגיצנהו תוידדה לע שגד ךות , תונושה תוצובקה יפלכ תונלבוסו . ונוויכ
הרשפל תיטמגרפ . הברמל רעצה רבדה אל עייתסה , ונינפב הגצוה אלו העצה תיטרקנוק
– ףא אל ב” יווק ראתמ .” ,ךכשמ קספל יתמכסה תא תפרצמ ינא י ניד ם לש ,יירבח
עיגה הילאש האצותלו טפושה תימע ‘י הצחרל הצקוהש ןמזהש ךכל הרע ינא .
אוה תיתחפשמ .םירתועה תא קפסמש הארנ ךא ,םצמוצמ ךותל אורקל ןיא ,םוקמ לכמ
הב ןיאש המ תא ןודנב ונתעיבק – .םיילושל תברועמה הצחרה לש התקיחד

ת ט פ ו ש

ט פ ו ש ת ט פ ו ש ט פ ו ש

,םויה ןתינ י ( א”פשתה ירשתב ט” 710.2020. .)

טפושה לש וניד קספב רומאכ טלחוה תימע ‘י .

___ ______________ ________20038650_E13.docx כע ב עע+
‘לט ,עדימ זכרמ 333 3 270 – 077,3852 * ,טנרטניא רתא ; l http://supreme.court.gov.i

אנו נותנים תוקף להודעת המשיבה, ומשנתקבלו הסעדים שנתבקשו בעתירה, העתירה התייתרה (ואיננו נדרשים לנושאים שונים שעלו במהלך הדיון בפנינו)”.

בדיעבד התברר כי המועצה הקצתה שבע שעות שבועיות בלבד לרחצה משפחתית מעורבת, ואף זאת בשעות לא נוחות במיוחד. לשבחם של העותרים ייאמר כי בלעו את עלבונם והסתפקו בכך.

4. אלא שבכך לא בא הסכסוך לידי סיום. מתברר שהתושבים שדבקים ברחצה נפרדת החרימו את הבריכה, ומשכך, הפעלת הבריכה נעשתה גרעונית עוד יותר משהייתה, והבריכה נותרה מיותמת, בבחינת “גם לי גם לך לא יהיה”. וכך עמדה הבריכה בשממונה עד שהתקיימו הבחירות המוניציפליות, ראש המועצה התחלף, ובחודש יוני 2020 נפתחה הבריכה לרחצה נפרדת בלבד. משכך, שבו העותרים בעתירה הראשונה וחזרו ועתרו בעתירה דנן לאותם סעדים כמו בעתירה הראשונה. גם הפעם ביקשו העותרים לצרף לעתירתם מאות חתימות של תושבים המבקשים לאפשר רחצה מעורבת, כולל תושבים שהם עצמם דבקים ברחצה נפרדת אך סבורים כי יש לאפשר לאחרים הרוצים בכך רחצה משפחתית מעורבת.

ביום 236.2020. ניתן על ידי חברי השופט גרוסקופף צו ביניים האוסר על פתיחת הבריכה כל עוד לא יוקצו שעות לוחצה מעורבת. בעקבות הצו הופסקה פעילות הבריכה לחלוטין, ושוב נוצר מצב של “גם לי גם לך לא יהיה”.

5. פסק הדין בעתירה הקודמת לא היה קונקרטי במובן זה שלא נקב בשעות ובימים מסוימים. זאת, מאחר שבית המשפט ביכר להניח לצדדים לקבוע את השעות והימים של הרחצה המשפחתית ומתוך הנחה שרשות מקומית תעמוד מאחורי הצהרתה. בשל כך, העותרים בחרו שלא לנקוט הליך של בזיון בית משפט מכוח פסק הדין בעתירה הקודמת. עם זאת, ייאמר כבר עתה כי הדרך בה פעלה הרשות המקומית קרובה מאוד לביזיון פסק הדין, אם לא באותיותיו המפורשות אזי ברוחו של פסק הדין. בהיבט זה, ייתכן שניתן היה לסיים את פסק דיננו בנקודה זו ולהורות על אכיפת פסק הדין בעתירה הקודמת, ולו בדרך בה יושם בשעתו על ידי המועצה המקומית. אולם, מאחו שפסק הדין בעתירה הקודמת הוא פסק דין “שותק” והסוגיה שהניחו העותרים לפתחנו לא נדונה לגופה, מצאנו זו הפעם לבחון את הבסיס המשפטי שעליו מבקשים העותרים לייסד את זכותם. על כך נעמוד בהמשך. אך תחילה, נעמוד על המסגרת הנורמטיבית הצריכה לענייננו.

בריכות שחייה בישראל ובאיו”ש ורחצה בהפרדה מגדרית

המסגרת הנורמטיבית

6. הפעלת בריכות שחייה בישראל מוסדות בחוק הסדרת מקומות רחצה, התשכ”ד-1964 (להלן: חוק הסדרת מקומות רחצה); חוק רישוי עסקים, התשכ”ח-1968 (להלן: : חוק רישוי עסקים); והתקנות שהותקנו מכוחם תקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחיה), התשס”ד-2004 (להלן: תקנות הסדרת מקומות רחצה או התקנות).

תקנות הסדרת מקומות רחצה נועדו בעיקרן לקבוע סידורי בטיחות באתר בריכת שחייה ולהבטיח את בטיחותו ובטחונו של הציבור העושה בו שימוש (תקנה 2 לתקנות). תקנה 3 (א) קובעת כי הוראות התקנות (למעט מספר תקנות שאינן משמעותיות לענייננו) מהוות חלק בלתי נפרד מרישיון עסק לאתר בריכת שחייה. אי לכך, הסדרי הפעלת הבריכות נכנסות תחת רישוי עסק.

לפי התקנות, הגדות “מחזיק בריכה” כוללת בעל רישיון עסק לאתר בריכת שחייה, מחזיק, ובעלים של בריכת שחייה. תקנה 4 לתקנות קובעת את חובותיו של מחזיק הבריכה. הוראת תקנה 4(6) רלוונטית לענייננו, ואביא אותה כלשונה:

4. מחזיק בריכה

[…]

(6) יפרסם מהן שעות הפתיחה והסגירה של בריכת השחיה, ורשאי הוא ליחד שעות רחצה לנשים או לגברים בלבד, לאימוני שחיה וכיוצא באלה, וכן להפעלת אתר בריכת השחיה לשימושים אחרים בכפוף לכל דין.

אם כן, הגדרת המונח “מחזיק בריכה” כוללת רשות מקומית שבבעלותה בריכת שחייה, והיא רשאית לייחד שעות רחצה לנשים או לגברים בלבד.

הוראה נוספת הרלוונטית לענייננו מצויה בסעיף 6 לחוק הסדרת מקומות רחצה שכותרתה “חוקי עזר”. סעיף 6(א) לחוק זה קובע כי רשות מקומית רשאית לקבוע בחוק עזר הוראות להסדרת הרחצה במקומות שונים, ביניהם בריכת שחייה, וזאת באישור שר

הפנים ובמידה שלא נקבעו הוראות בחוק או בצו על פיו. בין יתר הנושאים, הרשות המקומית רשאית לקבוע הוראות באשר ל”ייעוד מקומות או זמנים לרחצה בלעדית של גברים, נשים או טף” (סעיף 6(א)(4)). סעיף 6(ב) לחוק מוסיף כי רשות מקומית שבתחומה מקום רחצה מוכרז בחוף הים, חייבת לקבוע הוראות לעניין רחצה בהפרדה מגדרית לגבי אותו מקום רחצה, ובלבד שהדבר התבקש כאמור בסעיף (ברשות מקומית שמספר חברי המועצה בה נמוך מ-17 חברים, נדרש כי אחד מחברי המועצה יגיש בקשה, ואם מספר חברי המועצה ברשות הוא 17 לפחות, על הבקשה להיות מוגשת

מטעם שני חברי מועצה).

גם סעיף 5א לחוק הסדרת מקומות רחצה קובע הוראות לעניין חובת הסדות רחצה בהפרדה מגדרית ב”מקום מרפא”. “מקום מרפא” מוגדר כבריכות שחייה, מרחצאות ומעיינות מרפא הנתמכים בידי המדינה או רשות מקומית והוכרזו בהודעה ברשומות ככזה על ידי הגורמים המוסמכים. סעיף 5א(ב) קובע כי “מקום מרפא יקבע מועדים לרחצה נפרדת לגברים ולנשים; מועדים כאמור ייקבעו בשעות היום ולמשך זמן שלא יפחת מחמש שעות שבועיות לגברים וחמש שעות שבועיות לנשים”.

עולה מן האמור כי החקיקה המסדירה את הפעלתן של בריכות שחייה בישראל מניחה כי הכלל הוא שהשחייה היא מעורבת, וכחריג, הרשות המוסמכת רשאית לקבוע זמנים לרחצה בהפרדה מגדרית כאמור בתקנות ובחוק, ובמצבים מסויימים אף חייבת

לעשות כן.

7. ענייננו-שלנו בבריכת שחייה במועצה המקומית קרית ארבע, הממוקמת

בתחומי איו”ש ומתגוררים בה אזרחים ישראליים.

כידוע, המשפט, השיפוט והמינהל של מדינת ישראל לא הוחלו באיו”ש (בג”ץ 393782 ג’מעית אסכאן אל-מעלמין נ’ מפקד כוחות צה”ל, פ”ד לז (4), 785,792 (1983); בג”ץ 1661/05 המועצה האזורית חוף עזה נ’ כנסת ישראל, פ”ד נט(2) 481,559-558 (2005)). באזור זה ממשיך לחול הדין המקומי שעמד בתוקף עובר לתפיסתו בידי ישראל, שמורכב מרבדי-משנה של הדין העותמני, השינויים שנערכו בתקופת המנדט הבריטי, והשינויים שנערכו בתקופת השלטון הירדני. על רבדים אלה נוסף רובד של חקיקה מקומית חדשה שנחקקה על ידי המפקד הצבאי (בג”ץ 1234/10 א. דינמיקה אחזקות 2002 בע”מ נ’ המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון, בפסקה 8 (217.2010.)), ומעל לכל אלה מרחפים כללי היסוד של המשפט הציבורי-מינהלי הישראלי.

*

*

ביחס לאזרחים ולתושבים הישראלים המתגוררים באזור, קיימים ובדים חקיקתיים נוספים טריטוריאליים ופרסונליים, הכוללים כאמור את תחיקת הביטחון של המפקד הצבאי באזור אשר חלה בתחומי המועצות הישראליות. תחיקה זו כוללת, בין היתר, את הצו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה והשומרון) (מס’ 892), התשמ”א 1981 (להלן: צו ניהול המועצות המקומיות) וצו בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה והשומרון) (מס’ 783), התשל”ט-1979 (להלן: צו ניהול המועצות האזוריות). צווים אלה, כפי שתוקנו מעת לעת, מסמיכים את מפקד כוחות צה”ל לקבוע כללים בדבר הסדרת ענייניהם של תושבי המועצות בתקנונים, כשבתקנונים אלה מפרט המפקד הצבאי דברי חקיקה ישראלים אשר חלים על תושבי המועצות (ע”א 1432/03 ינון יצור ושיווק מוצרי מזון בע”מ נ’ קרעאן, פ”ד נט(1) 345,379-378 (2004)). רובד נוסף הוא חקיקה מפורשת של הכנסת הקובעת תחולה פרסונאלית חוץ-טריטוריאלית של דברי חקיקה על התושבים הישראלים. על רבדים אלה נוספת פרשנות בדבר היקף התחולה של הוראות הדין הישראלי בהקשרים פרטיקולריים. מצב זה זכה לכינוי “משפט המובלעות”, “איים” של משפט שחל על אזרחי ישראל החיים באזור (בג”ץ 358/18 עיריית חברון נ’ מדינת ישראל, פסקה 15 לפסק דינו של השופט מינץ, פסקה 1 לפסק דיני

.((306.2019.)

8. כאמור, בתקנונים שנקבעו מכוח צו ניהול המועצות המקומיות וצו ניהול המועצות האזוריות אומצו דברי חקיקה ישראליים הנוגעים, בין היתר, להתנהלות המוניציפאלית של הרשויות המקומיות ולחיי תושביהן. רישוי עסקים בתחומי המועצות המקומיות באזור מוסדר בפרק ט’1 לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), התשמ”א-1981. הוראת סעיף 87א שבו קובעת כי חוק רישוי עסקים, לרבות חקיקת משנה מכוחו, יחול במועצות המקומיות בשינויים המחוייבים המפורטים שם. מכאן שתקנות הסדרת מקומות רחצה, שעל הוראותיהן הרלוונטיות לענייננו עמדנו להלן, חלות גם באיו”ש ולו על דרך ההיקש, ומסדירות את סמכות המועצה המקומית באיו”ש לקבוע רחצה בהפרדה מגדרית.

להשלמת התמונה החקיקתית אציין כי באיו”ש חל גם הצו בדבר הסדות מקומות רחצה ציבוריים (מס’ 280) (יהודה והשומרון), התשכ”ח-1968. צו זה קובע הסדרים שונים מהחקיקה המקבילה בישראל, ומותיר את רוב העניינים החיוניים בניהול והחזקה של מקומות רחצה ל”רשות המוסמכת” כהגדרתה בצו.

“מקום רחצה” לפי הצו הוא חלק של חוף ים, נהו, בריכה, אגם, או כל מקום שזורמים בו מים. הצו קובע איסור על רחצה של אדם “אלא במקום רחצה מורשה” (סעיף 2). הרשות המוסמכת רשאית לקבוע בצו מקום או מקומות רחצה מורשים ולהתנות את הרחצה בהם בתנאים שייראו לה (סעיף 3); לקבוע “מקומות רחצה מורשים נפרדים לסוגי בני אדם שונים, או לקבוצות בני אדם שונות, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט” (סעיף 4 שכותרתו “רחצה נפרדת”); ולאסור על כל אדם את השהייה או הרחצה במקום הרחצה, באופן כללי או במקרה מסויים, או להתנותן בתנאים מסויימים לפי שיקול דעתה המוחלט (סעיף 11).

;

הצו קובע הוראות נוספות בעניין שילוט, פיקוח, שירותי הצלה ועוד. לפי סעיף 9 לצו, הרשות המוסמכת רשאית להתקין תקנות בנושאים שונים ולצורך הסדרת כל דבר הנחוץ לביצוע הצו, ובכלל זאת, התקנת תקנות לשם איסור או הגבלת פעולה במקום רחצה מורשה שעלולה להפריע לרחצה (תקנה 9(3)).

מעמדת היועמ”ש שהוגשה במסגרת ההליך הנוכחי נלמד כי החל משנת 2005, הרשות המוסמכת היא מנהל היחידה המרכזית לפיקוח במינהל האזרחי, וכי טרם הותקנו תקנות רלוונטיות מכוח הצו.

לעמדת היועמ”ש, אף כי הצו חל על “בריכה”, אין הוא מדבר בבריכות שחייה מלאכותיות כגון הבריכה מושא ענייננו. זאת נוכח הגדרת “מקום רחצה” שנראה שעוסקת במקומות רחצה טבעיים, ובעיקר מכיוון שהרשות המוסמכת לא הכריזה על בריכות עירוניות כמקומות רחצה מורשים, כך שהחלת הצו על בריכות אלה עלולה להוביל למסקנה שקיים איסור על רחצה בבריכות עירוניות באזור.

יש טעם בעמדה זו, ופרשנות משפטית של הצו מובילה למסקנה כי אין הוא נדרש לענייננו (ויצוין כי לעמדת היועמ”ש דומה כי לשונו של סעיף 4 לצו העוסק ברחצה נפרדת מעוררת קשיים משפטיים לא מבוטלים).

לבסוף אציין כי כעולה מעמדת היועמ”ש, בשנים האחרונות בוצעה עבודת מטה להסדרה חקיקתית כוללת של אתרי רחצה ציבוריים באיו”ש, אך הנושא טרם בא על פתרונו.

השורה התחתונה היא, כי לצורך הדיון, המסגרת הנורמטיבית שחלה בענייננו, היא למעשה החקיקה המסדירה את הפעלתן של בריכות שחייה בישראל. כאמור, נקודת

המוצא של חקיקה זו היא של שחייה מעורבת והחריג הוא שהרשות המוסמכת רשאית ולעיתים חייבת, לקבוע זמנים לרחצה בהפרדה מגדרית.

העתירה דנן לאור פסק הדן בעתירה הקודמת

9. וכעת, לאחר שעמדנו על המסגרת הנורמטיבית, נחזור ונעמיד לנגד עינינו את לשון פסק הדין בעתירה הקודמת: “[…] הודיעה המשיבה 1 [המועצה המקומית – י”ע] כי ללא צורך בהכרעה שיפוטית, היא תפעל כמבוקש בעתירה כדי לאפשר קיומן של ‘שעות משפחה’ בבריכה הציבורית שבקרית ארבע”.

הנה כי כן, המועצה המקומית התחייבה בפני בית המשפט להסדיר רחצה משפחתית מעורבת בבריכה הציבורית. בהודעתה של המועצה המקומית פורטו הימים והשעות שבהם יוקצו שעות שחייה משפחתית החל מיום 16.2018. ועד ליום 318.2018. ובהמשך נכתב: “לוחות הזמנים דלעיל נקבעו בהתבסס על הנתונים שבידי המועצה בדבר היקף השימוש הצפוי בשעות משפחה. המועצה תקיים הערכות מצב תקופתיות וכן תתקיים הערכת מצב לפני 318.2018., וייקבעו שעות משפחה ביחס לתקופה שלאחר יום 318.2018.”.

מכאן, שהתחייבותה של המועצה הייתה צופה פני עתיד, ולא הוגבלה לעונת הרחצה בשנת 2018 בלבד.

10. מאז שניתן פסק הדין בעתירה הקודמת התחלפו ראש המועצה והיועצים המשפטיים של המועצה. נטען כי מאז שניתנה התחייבות המועצה השתנו הנסיבות, לאחר שנתברר כי גבוה ידם של המתנגדים לרחצה מעורבת, ואלה מחרימים את הבריכה הציבורית בעקבות פסק הדין, כך שהבריכה, שהפעלתה גרעונית מלכתחילה, אינה יכולה לשאת את עצמה.

טענה זו אנו מתקשים לקבל. ככל שביקשה המועצה להשתחרר מהתחייבותה, היה עליה לכנס את חברי המועצה ולקבל החלטה על כך, ולאחר מכן לנקוט הליך משפטי, ולמיצער, להודיע לעותרים על כוונתה זו. חלף זאת, עשתה המועצה דין לעצמה ובניגוד להתחייבותה, ומבלי שנתקבלה החלטה בישיבת המועצה, הורתה על

פתיחת הבריכה לרחצה נפרדת בלבד, תוך ביזוי פסק הדין בעתירה הקודמת. ודוק: אני נכון להניח כי דרך פעולתה של המועצה אינה נופלת במדויק בגדרה של פקודת ביזיון בית משפט, לאור הפסיקה לפיה ההוראה האופרטיבית בפסק דין שאכיפתו מתבקשת לפי פקודת בזיון בית משפט צריכה להיות מוגדרת, מפורשת וחד-משמעית (ראו, מני רבים, רע”א 3888/04 שרבט נ’ שרבט, פ”ד נט(4) 49,60 (2004); רע”פ 7148/98 עזרא נ’ זלזניאק, פ”ד נג(3) 337,348 (1999)). ברם, המועצה, כגוף ציבורי, אינה יכולה להפר את התחייבותה באופן חד-צדדי מבלי להניח תשתית ראייתית שיש בה כדי להצדיק סטייה מהתחייבותה שעוגנה בפסק הדין בעתירה הקודמת.

ובנקודה זו נידרש

לדידי, המועצה המקומית לא הניחה תשתית כאמור, לעיצומה של המחלוקת.

הפרדה מגדרית בבריכה הציבורית בקרית ארבע

11. בדיון שהתנהל בפנינו, ביקש ראש המועצה שבית המשפט לא יתערב בדרך שהרשות המקומית מנהלת את ענייניה ולא ישנה את הסטטוס קוו של רחצה נפרדת כפי שהיה מאז ומתמיד. לדבריו, לא ניתן להתעלם מהמצב בשטח ומהדילמה שעומדת בפני המועצה, נוכח העובדה שחלק ניכר מתושבי קרית ארבע מחרימים את הבריכה מטעמים אידיאולוגיים-דתיים מאז שניתן פסק הדין בעתירה הקודמת. נוצר אפוא מצב שבו התושבים סובלים, במיוחד בימי קורונה, שאפשרויות הבילוי כה מצומצמות. כפי שהוסבו, החשש של התושבים הוא מפני פגיעה בצביון של קרית ארבע ומפני “החטאתם” של בני הנוער שהרחצה המעורבת עלולה למשוך את ליבם.

12. כשלעצמי, התרשמתי מכנות דבריו של ראש המועצה, וניכר כי את טובתם של תושבי קרית ארבע הוא מבקש. דא עקא, לא את טובתם של כל התושבים, באשר העותרים שבפנינו הם מן הצועקים ולא נענים.

אני נכון לקבל את הטענה שמאז בנייתה של הבריכה בשנות השמונים, הרחצה בה הייתה נפרדת, גברים לחוד ונשים לחוד. אך הסטטוס קוו אינו יכול לעמוד על כנו, נוכח השינויים בהרכב האוכלוסיה. קרית ארבע כבר אינה עשויה מעור אחד ויש בה מיעוט לא מבוטל של תושבים שמבקשים רחצה משפחתית מעורבת או נכונים להכיר בזכותם של אחרים לעשות כן. ודוק: אין מדובר בעותר אחד או במיעוט בטל בשישים שמבקש לנכס לעצמו שעות בריכה על חשבון הציבור כולו. העותרים שבפנינו מייצגים מיעוט משמעותי מאוד, שגם לדידם של הממעיטים אינו נופל מ-15
% ולטענת העותרים

עומד על 30 % וייתכן שגם על 40
%. בהקשר זה הצביעו העותרים על כך ששניים מתוך תשעת חברי המועצה המקומית הם בין העותרים, והם זכו בבחירות האחרונות, שבהן עמד גם נושא הבריכה על סדר היום, ב-692 קולות מתוך 3,200 מצביעים (כ-22%), וכן נאספו כ-500 חתימות בעצומה שהביעה תמיכה בעתירה. אף אין מדובר באורחים שבאים אל הבריכה הציבורית מן החוץ, אלא בתושבי הרשות המקומית, והבריכה

הציבורית היא הבריכה היחידה ביישוב.

13. ככלל, בית המשפט אינו נוטה להתערב בשיקול דעתה של הרשות בכל הקשור לאופן הקצאת משאבים ציבוריים ולאופן השימוש בנכסיה (בג”ץ 262/62 פרץ נ’ המועצה המקומית כפר-שמריהו, פ”ד טז 2101,2114 (1962)). הנחת המוצא היא כי רשות מקומית – שהיא רשות נבחרת שחבריה מייצגים את הציבור שאותו נבחרו לשרת
מצויה בעמדה הטובה ביותר לקבוע את סדרי העדיפויות המקדמים את טובת הכלל.

הדברים נכונים גם לגבי מחלוקות בענייני דת ופרהסיה ציבורית ברשות המקומית, הגם שהשאלה עד כמה רשאית הרשות להביא בחשבון שיקוליה את צביון היישוב היא שאלה לא פשוטה (השוו בג”ץ 10907/04 סולודוך נ’ עיריית רחובות, פסקה 68 ואילך והאסמכתאות שם (18.2010.)). לדידי, המצב הרצוי הוא שהרשות המקומית, שעובדיה ונבחריה בקיאים במשעוליה ומכירים מקרוב את תושביה, היא שתעצב את הפרהסיה הציבורית (והשוו לפרקטיקה לפיה ראוי להיוועץ עם הרשות המקומית בכל הנוגע לאמצעים הננקטים בימי קורונה בג”ץ 2435/20 לוונטהל נ’ ראש הממשלה, פסקה 25 (74.2020.); בג”ץ 4327720 פרוש נ’ ראש הממשלה, פסקה 29 (286.2020.)).

בני ברק ואלעד בשבת אינם כחיפה ותל-אביב בשבת. מחלוקות “מקומיות” בענייני דת ופרהסיה ציבורית עדיף ליישב בפשרה ובהסכמה הדדית. לכן, גם הפעם יצאנו מגדרנו על מנת להביא הצדדים להסכמה. התרשמנו כי העותרים נכונים לפשרה, וכאמור, בשעתו הם מחלו על כבודם והסתפקו בשבע השעות השבועיות שהוקצו להם על פי התחייבות המועצה במסגרת פסק הדין הקודם. העותרים אף הביעו הסכמה עקרונית לרעיון לפיו יימכרו מנויים נפרדים לבריכה, כאשר יוקצה יום אחד לרחצה משפחתית והמנוי ייעשה עבור אותו יום בלבד. בדרך זו לא יימצא תושב קרית ארבע שדוגל ברחצה נפרדת בלבד, מממן בעקיפין בניגוד לרצונו וחצה מעורבת. אלא שפתרון זה לא הסתייע ולו נוכח מה שנחזה כ”גרירת רגליים” של המועצה המקומית שעתרה לבית המשפט בבקשה למתן ארכה לניהול המו”מ עד לתום 7 ימים לאחר תום הסגר, דהיינו עד ליום 1810.2020.. כפי שנמצאנו למדים מתגובת העותרים, המועצה

לחזור למשהו ספיציפי?

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין של ישראל - מקום אחד לכל פס"ד של בתי המשפט הישראלי והמחוזות השונים

השאר תגובה

רוצים לקבל עדכון לגבי פסקי דין חדשים שעולים לאתר?

בשליחה הינך מאשר שאנו יכולים לשלוח לך מידע שיווקי / פרסומי

המעורבים בפסק הדין 

באיזה תאריך פסק הדין פורסם?

מהו זמן פרסום פסק הדין?

כל הפרטים החשובים לגבי פסק דין זה בנקודות מתומצתות

 

error: תוכן זה מוגן !!