lan Lock וJohn Shehan ובתפקידם כמפרקי החברות וB.C.I Finances Pty Ltd. וB.C.I Finances Pty Ltd. Binqld Finances Pty Ltd. וE.G.L. Development (Canberra) Pty Ltd. וB.C.I Finances Pty Ltd. Binqld Finances Pty Ltd. E.G.L. Development (Canberra) Pty Ltd. Ligon 268 Pty Ltd. וMilgerd Nominess Pty Ltd. וB.C.I Finances Pty Ltd. Binqld Finances Pty Ltd. E.G.L. Development (Canberra) Pty Ltd. Ligon 268 Pty Ltd. Milgerd Nominess Pty Ltd. Ligon 159 Pty Ltd וB.C.I Finances Pty Ltd. Binqld Finances Pty Ltd. E.G.L. Development (Canberra) Pty Ltd. Ligon 268 Pty Ltd. Milgerd Nominess Pty Ltd. Ligon 159 Pty Ltd Ligon 158 Pty Ltd. וMarbin Finances Pty Ltd. וB.C.I Finances Pty Ltd. Binqld Finances Pty Ltd. E.G.L. Development (Canberra) Pty Ltd. Ligon 268 Pty Ltd. Milgerd Nominess Pty Ltd. Ligon 159 Pty Ltd Ligon 158 Pty Ltd. Marbin Finances Pty Ltd. Erbin Finances Pty Ltd. וErma Nominess Pty Ltd. וGerobin Finances Pty Ltd. וRawbin Financess Pty Ltd. ועורכי הדין ליאור דגן, סיון לב ונדב שפר נגד ממונה על חדלות פירעון – מחוז תל אביב ועו”ד כלנית הרמלין-וגר ובנק דיסקונט לישראל בע”מ ועורכי הדין דוד לשם, אלעד פלד, יעד רותם וויוסף (ספי) זינגר ו1 מתוך 29

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
לא מצאת פסק דין שחיפשת? ניתן לעשות חיפוש מתקדם ולמצא את כל רשימת פסקי הדין!

לאאאא

מעוז

“א

בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו

;

חדליית 5936-10-19
B.C.I FINANCES PTY LTD; חדליית 6201-10-19
ligon 268 pty ltd חדליית 6151-10-19
marbin finances pty ltd; חדליית 6145-10-19
E.G.L DEVLOPMENT ( CANBERRA ) PTY LTD; חדליית 6104-10-19
erma nominees pty ltd; חדליית 6089-10-19
Ligon 159 Pty Ltd; חדליית 6073-10-19
ERBIN FINANCES PTY ; חדליית 6047-10-19
ligon 158 pty ltd ACN003464015 חדליית 5986-10-19
GEROBIN FINANCES PTY LTD. חדליית 6249-10-19 .Binqld Finances Pty Ltd חדליית 6275-10-10 .Milgerd Nominess Pty Ltd חדליית 6203-10-19.Rawbin Financess Pty Ltd

;

בקשה מס’ 6

כבוד השופט חגי ברנר, סגן הנשיא

בפני

מבקשים

lan Lock John Shehan

בתפקידם כמפרקי החברות

B.C.I Finances Pty Ltd. 1.Binqld Finances Pty Ltd. 2. E.G.L. Development (Canberra) Pty Ltd. 3.Ligon 268 Pty Ltd. 4. Milgerd Nominess Pty Ltd. 5.Ligon 159 Pty Ltd 6.Ligon 158 Pty Ltd. 7. Marbin Finances Pty Ltd. 8.Erbin Finances Pty Ltd. 9. Erma Nominess Pty Ltd. 10. Gerobin Finances Pty Ltd. 11. Rawbin Financess Pty Ltd. 12.

ע”י ב”כ עורכי הדין ליאור דגן, סיון לב ונדב שפר

נגד

משיבים

1. ממונה על חדלות פירעון – מחוז תל אביב ע”י ב”כ עו”ד כלנית הרמלין-וגר

2. בנק דיסקונט לישראל בע”מ ע”י ב”כ עורכי הדין דוד לשם, אלעד פלד, יעד רותם ויוסף (ספי) זינגר

1 מתוך 29

לאאאא

מעוז

“א

בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו

;

חדליית 5936-10-19
B.C.I FINANCES PTY LTD; חדליית 6201-10-19
ligon 268 pty ltd חדליית 6151-10-19
marbin finances pty ltd; חדליית 6145-10-19
E.G.L DEVLOPMENT ( CANBERRA ) PTY LTD; חדליית 6104-10-19
erma nominees pty ltd; חדליית 6089-10-19
Ligon 159 Pty Ltd; חדליית 6073-10-19
ERBIN FINANCES PTY ; חדליית 6047-10-19
ligon 158 pty ltd ACN003464015 חדליית 5986-10-19
GEROBIN FINANCES PTY LTD. חדליית 6249-10-19 .Binqld Finances Pty Ltd חדליית 6275-10-10 .Milgerd Nominess Pty Ltd חדליית 6203-10-19.Rawbin Financess Pty Ltd

;

בקשה מס’ 6

החלטה

מבוא ורקע עובדתי

1. לפניי בקשה לפי סעיף 302(ב)(3) לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשעייח- 2018 (להלן:
“החוק”). המבקשים הם המפרקים של 12 החברות האוסטרליות הנקובות בראש הבקשה (להלן בהתאמה: “המפרקים” ו”החברות שבפירוק” או “החברות”), ובקשתם היא להורות לבנק דיסקונט לישראל בע”מ (להלן: “הבנק”י) למסור להם מסמכים שיפורטו להלן, ביחס לכל

אחת מהחברות.

2. ביום 310.2019. הגישו המפרקים, שמונו לתפקידם על ידי בית המשפט המוסמך באוסטרליה,
בקשות להכרה בהליך זר עיקרי על-פי הפרוצדורה שנקבעה בפרק ג’ של חלק ט’ לחוק. פסק ההכרה נדרש על מנת לאפשר להם להתחקות אחר נכסים, כספים, פיקדונות וזכויות אחרות של החברות שבפירוק המצויים בישראל, וכן אחר צדדים שלישיים אליהם הועברו נכסי

החברות.

3. לאחר שנמצא כי הבקשות ממלאות אחר דרישותיו של החוק, ניתנו פסקי דין כמבוקש לגבי כל
אחת מבין החברות (להלן: “פסקי ההכרה”י), ונקבע בכל אחד מהם, בין השאר, כי יושהה פירעון חובות העבר, תושהה העברת זכויות בנכסי החברה והמפרקים מוסמכים לנהל את נכסיה בישראל.

4. ביום 710.2019. וביום 1310.2019. נחתמו פסיקתות על בסיס פסקי ההכרה שניתנו ביחס לכל
אחת מן החברות שבפירוק (להלן: “הפסיקתות”). בסעיף 3 לפסיקתות נקבע :

2 מתוך 29

לאאאא

מעוז

“א

בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו

;

חדליית 5936-10-19
B.C.I FINANCES PTY LTD; חדליית 6201-10-19
ligon 268 pty ltd חדליית 6151-10-19
marbin finances pty ltd; חדליית 6145-10-19
E.G.L DEVLOPMENT ( CANBERRA ) PTY LTD; חדליית 6104-10-19
erma nominees pty ltd; חדליית 6089-10-19
Ligon 159 Pty Ltd; חדליית 6073-10-19
ERBIN FINANCES PTY ; חדליית 6047-10-19
ligon 158 pty ltd ACN003464015 חדליית 5986-10-19
GEROBIN FINANCES PTY LTD. חדליית 6249-10-19 .Binqld Finances Pty Ltd חדליית 6275-10-10 .Milgerd Nominess Pty Ltd חדליית 6203-10-19.Rawbin Financess Pty Ltd

;

בקשה מס’ 6

;

לקבוע מנגנון יעיל לטיפול בהליכים כאלה, וכן לקדם את המטרות של שיתוף פעולה בין הרשויות המוסמכות בישראל ובעולם בנוגע להליכי חדלות פירעון. אגב כך הוא נועד לשפר את הוודאות המשפטית בנוגע לתחומי מסחר והשקעות ; להגן על האינטרסים של כלל הנושים ובעלי העניין בהליך חדלות הפירעון ; להגן על נכסי החייב ולהשיא את ערכם; ועוד כהנה וכהנה מטרות ראויות. כל נסיון להתיש את כוחו של בעל תפקיד זר או לכרסם בסמכויותיו מעבר למה שבאמת מתחייב מן החוק, אינו עולה בקנה אחד עם מטרות אלה. מטעם זה יש מקום למסקנה שבעל תפקיד זר, ממש כמו מקבילו הישראלי, פטור בדרך כלל (אך לא תמיד) מהגשת תצהיר לתמיכה בטענותיו, למרות שתקנה 50(א) לתקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשעייט- 2019, הפוטרת נאמן מהחובה לתמוך את בקשתו בתצהיר, מתייחסת לנאמן ואינה מזכירה בעל תפקיד זר. חיזוק למסקנה זו ניתן למצוא בסעיף 300(ב)(1) לחוק, הקובע כי בקשת ההכרה בהליך הזר טעונה תצהיר תמיכה של בעל התפקיד הזר, בעוד שדרישה דומה לתצהיר לא מופיעה בהקשר של בקשות אחרות שמגיש בעל התפקיד הזר (ראה למשל סעיף 302(ב) שמתייחס לבקשות של בעל תפקיד זר, בלא להתייחס כלל לשאלת הצורך בתצהיר).

15 16

יפים לעניינו הדברים הבאים: יילעתים קרובות, המפרק הוא אדם שלא היה קשור לחברה ועד למינויו לתפקיד לא הכיר את החברה או את הגורמים שפעלו בה. לפיכך הוא עשוי להימצא במצב של נחיתות אינפורמטיבית. במקרים לא מעטים אין המפרק זוכה לשיתוף פעולה מצד האורגנים לשעבר של החברה או בעלי מניותיה. זאת, במיוחד כאשר מתעוררים חשדות לניהול לא תקין של החברה או להפרת חובות שונות על ידי גורמים אלו. בנסיבות אלו, דומה כי אין מקום לדרוש מהמפרק לתמוך את הבקשות שהוא מגיש בתצהיר.” (רע”א 3032/08 רייך ני עו”ד אבנר כהן, בתפקידו כמפרק זמני, פס’ 10 (פורסם בנבו, 29.2009.) (להלן: “רייך”).

דברים אלה כוחם יפה בין שמדובר בנאמן שמונה על ידי בית המשפט בישראל, ובין שמדובר בבעל תפקיד זר שפועל בישראל מכח פסק הכרה.

11 מתוך 29

לאאאא

מעוז

“א

בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו

;

חדליית 5936-10-19
B.C.I FINANCES PTY LTD; חדליית 6201-10-19
ligon 268 pty ltd חדליית 6151-10-19
marbin finances pty ltd; חדליית 6145-10-19
E.G.L DEVLOPMENT ( CANBERRA ) PTY LTD; חדליית 6104-10-19
erma nominees pty ltd; חדליית 6089-10-19
Ligon 159 Pty Ltd; חדליית 6073-10-19
ERBIN FINANCES PTY ; חדליית 6047-10-19
ligon 158 pty ltd ACN003464015 חדליית 5986-10-19
GEROBIN FINANCES PTY LTD. חדליית 6249-10-19 .Binqld Finances Pty Ltd חדליית 6275-10-10 .Milgerd Nominess Pty Ltd חדליית 6203-10-19.Rawbin Financess Pty Ltd

;

בקשה מס’ 6

29. ומכאן לגופו של ענין.

הדרישה לקבלת המסמכים המבוקשים היא נגזרת של הצורך לברר את נסיבות קריסתן של החברות, ואת התנהלותן הכספית והבנקאית בטרם הפירוק, לרבות השאלה מה עלה בגורל הכספים שהופקדו בחשבונות הבנק של החברות. המחוקק ראה ערך רב במתן סמכויות למפרקים לשם חקירה ואיסוף מסמכים ומידע. בעבר, הדבר בא לידי ביטוי במסגרת סעיף 288 לפקודת החברות. בין השאר נפסק כי ייסעיף 288 נועד לתת בידי המפרק הנכנס לתפקידו כזר שאינו בקיא בענייניה ובעסקיה של החברה, כלים לבדוק את עסקי החברה, את האירועים שהביאו לקריסתה ואת שאלת קיומה של תשתית לגיבוש עילות תביעה מצד החברה. כל אלה באים על-מנת לאפשר לו לבצע את תפקידו לשם הגשמת תכליתו של הפירוק במהירות, ביעילות ובעלות כספית מינימלית” (ע”א 1211/96 עו”ד יורם ל. כהן מפרק אדאקום טכנולוגיות בע”מ נ’ נשיונל קונסלטנטס (נטקונסלט) בע”מ, פייד נב(1) 481,490 (1998) (להלן: ייאדאקוס”). תכליות אלה – הגשמת מטרתו של הליך הפירוק במהירות, ביעילות ובעלות כספית מינימלית – לא תש כוחן והן רלוונטיות גם בעידן של החוק החדש. הן אינן נוגעות רק לבעלי תפקיד ישראליים, אלא גם לבעלי תפקיד זרים בהליכים זרים שהוכרו על-ידי בית המשפט. אכן, לפי החוק אין דין בעל תפקיד זר כדין בעל תפקיד ישראלי. עיקר ההבדל ביניהם נוגע לקבלת מידע ומסמכים: בעוד שבעל תפקיד ישראלי יירשאי לדרושיי לקבל לידיו נכסים, מידע ומסמכים כלשונם של סעיפים 47(א) ו-49 לחוק, מבלי ליטול קודם לכן רשות מאת בית המשפט, הרי שבעל תפקיד זר נדרש קודם לכן לבקש מבית המשפט להורות על קיום חקירה ומסירת מידע בעניין נכסי החייב, התנהלותו, עסקיו, התחייבויותיו וחובותיו, כלשונו של סעיף 302(ב)(3) לחוק. ההכרעה בבקשה זו של בעל התפקיד הזר מסורה לשיקול דעתו של בית המשפט. להבחנה בין בעלי תפקיד ישראליים לבעלי תפקיד זרים עשויים להיות טעמים שונים, אך הרציונל העומד בבסיס האינטרס לאפשר להם לדרוש ולקבל מסמכים הוא זהה. רלוונטיים לענייננו דברי ההסבר להצעת החוק החדש, בה פורטו תכליתו ומטרותיו של חלק ט’ לחוק, הנוגע להליכים בין-לאומיים:

12 מתוך 29

לאאאא

מעוז

“א

בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו

;

חדליית 5936-10-19
B.C.I FINANCES PTY LTD; חדליית 6201-10-19
ligon 268 pty ltd חדליית 6151-10-19
marbin finances pty ltd; חדליית 6145-10-19
E.G.L DEVLOPMENT ( CANBERRA ) PTY LTD; חדליית 6104-10-19
erma nominees pty ltd; חדליית 6089-10-19
Ligon 159 Pty Ltd; חדליית 6073-10-19
ERBIN FINANCES PTY ; חדליית 6047-10-19
ligon 158 pty ltd ACN003464015 חדליית 5986-10-19
GEROBIN FINANCES PTY LTD. חדליית 6249-10-19 .Binqld Finances Pty Ltd חדליית 6275-10-10 .Milgerd Nominess Pty Ltd חדליית 6203-10-19.Rawbin Financess Pty Ltd

;

בקשה מס’ 6

“… בעיה נוספת שהולכת ונעשית נפוצה בהקשר זה היא הסתרת נכסים בידי חייבים או העברתם למדינות זרות במטרה להונות נושים. העולם המודרני מקל על ביצוע פעולות כאלה, ומגדיל את הפיתוי לבצען. מנגנון שיתוף הפעולה הבין-לאומי שמוצע לקבוע בחלק זה, נועד להתמודד גם עם תופעה זו. חלק זה מטרתו לקבוע מנגנון יעיל לטיפול בהליכי חדלות פירעון בין-לאומיים, וכן לקדם את המטרות האלה: שיתוף פעולה בין הרשויות המוסמכות במדינת ישראל לבין הרשויות המוסמכות במדינות זרות המנהלות הליכי חדלות פירעון בין-לאומיים; שיפור הוודאות המשפטית בנוגע לתחומי מסחר והשקעות; הגנה על האינטרסים של כלל הנושים ובעלי העניין בהליך ובכללם החייב; הגנה על נכסי החייב והשאת ערכם; וכן סיוע בשיקום עסקים השרויים במצוקה כלכלית, ובדרך זו – הגנה על השקעות ושימור תעסוקהיי (הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשעייו-2016, ה”ח התשעיין- חוברת 1027, בעמי

.(744

30. בבואו לעשות שימוש בשיקול הדעת הנתון לו לפי סעיף 302(ב)(3), שומה על בית המשפט לשוות
לנגד עיניו את התכליות של הגברת היעילות בהתמודדות עם הליכי חדלות פירעון בין-לאומיים ושל עידוד שיתוף פעולה של הרשויות המוסמכות בישראל עם מקבילותיהן במדינות העולם השונות. מתן גישה למפרקים למיז ולמסמכים בנוגע לחברות שבפירוק והמנעות מהצרת צעדיהם שלא לצורך, עולים בקנה אחד עם תכליות אלה. הדבר אמור לסייע בידי המפרקים למלא את תפקידם, לייעל את עבודתם ולתרום להגנה על האינטרסים של כלל הנושים ובעלי העניין בהליך.

31. לגופו של עניין, אין חולק על כך שהמפרקים באים בנעליהן של החברות שבפירוק, לכל דבר
ועניין. על כן, אם וככל שלחברות שבפירוק היתה נתונה הזכות לקבל מסמכים מסוימים מן הבנק, פשיטא שגם למפרקים עומדת זכות זו. וכפי שציינתי בהחלטה קודמת בתיק זה, בהקשר של קבלת מסמכי החברות מידי עורכי הדין שייצגו אותן בשעתו: יילא יכולה להיות מחלוקת של ממש על כך שהמפרקים זכאים לקבל לרשותם את כל תיקי החברות שבפירוק אשר טופלו

:

13 מתוך 29

לאאאא

מעוז

“א

בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו

;

חדליית 5936-10-19
B.C.I FINANCES PTY LTD; חדליית 6201-10-19
ligon 268 pty ltd חדליית 6151-10-19
marbin finances pty ltd; חדליית 6145-10-19
E.G.L DEVLOPMENT ( CANBERRA ) PTY LTD; חדליית 6104-10-19
erma nominees pty ltd; חדליית 6089-10-19
Ligon 159 Pty Ltd; חדליית 6073-10-19
ERBIN FINANCES PTY ; חדליית 6047-10-19
ligon 158 pty ltd ACN003464015 חדליית 5986-10-19
GEROBIN FINANCES PTY LTD. חדליית 6249-10-19 .Binqld Finances Pty Ltd חדליית 6275-10-10 .Milgerd Nominess Pty Ltd חדליית 6203-10-19.Rawbin Financess Pty Ltd

;

בקשה מס’ 6

על ידי משרד מיתר, ועל כך שמשרד מיתר חייב למסור למפרקים את המסמכים האמורים. זכותם זו של המפרקים נשענת על שני מקורות נורמטיביים. ראשית, המפרקים באים לענין זה בנעליהן של החברות שבפירוק, וממילא, כשם שהחברות שבפירוק היו זכאיות בכל עת, טרם פירוקן, לדרוש ולקבל את החומר לרשותן, כך גם המפרקים; שנית, הזכות לקבל לידיהם את החומר עומדת למפרקים גם מכח סמכותם וחובתם מכח דיני חדלות הפירעון לחקור ולאסוף כל מידע וחומר הנוגעים לחברות שבפירוק. גם לא יכולה להתעורר כל דילמה של אתיקה מקצועית בהקשר זה, ולו מן הטעם שהמפרקים באים בענין זה בנעלי החברות שבפירוק. כשם שמשרד מיתר לא היה יכול לדחות דרישה דומה של החברות, טרם כניסתן לפירוק, מטעמים של אתיקה מקצועית, כך הוא איננו יכול להתנגד לדרישה כשהיא באה מאת המפרקים.” (פס’ 14 להחלטתי מיום 226.2020. בבקשה 13).

עקרון בסיסי זה, לפיו בעל התפקיד יורש את כל כוחותיו של התאגיד, מעוגן כיום בסעיף 43 לחוק, הקובע שיעם מינוי הנאמן יעברו לידיו הסמכויות הנתונות לאורגנים של התאגיד ולנושאי המשרה בו, והוא ישתמש בהן במידה הדרושה לו לשם מילוי תפקידו”, ובעניינו של בעל תפקיד זר, הוא מעוגן בסעיף 302(ב)(2) לחוק, לפיו בית המשפט רשאי להסמיך את בעל התפקיד הזר לנהל את נכסי החייב בישראל.

32. ברם, בהקשר זה מתעוררת השאלה האם החברות עצמן, לו היו חברות סולבנטיות, היו זכאיות
לדרוש מהבנק לקבל מסמכים כיום, שעה שהחשבונות של אותן חברות שניהלו חשבונות בבנק, נסגרו עוד בשנת 2015 ולכן מאז הן אינן נמנות עוד על לקוחות הבנק (וחלקן אף מעולם לא נמנו על לקוחות הבנק). הבנק טוען כי המפרקים לא הצביעו על מקור חוקי המחייב אותו למסור מסמכים למי שחדלו להיות לקוחותיו. לדידו, ישנה הבחנה בין מצב בו יחסי בנק-לקוח נמשכים, שאז עשויה להתקיים חובה למסירת מסמכים מסוימים, לבין מצב בו תמו יחסי הבנק והלקוח, אשר בו אין חובה כזו. את ההבחנה הזו מבקש הבנק לבסס על פסקי דין בע”א 358/88 בלס נ’ בנק דיסקונט בע”מ (פורסם בנבו, 3112.1988.), ובהייפ (מחוזי ת”א) 817/04 אביטן נ’ בנק

14 מתוך 29

לאאאא

מעוז

“א

בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו

;

חדליית 5936-10-19
B.C.I FINANCES PTY LTD; חדליית 6201-10-19
ligon 268 pty ltd חדליית 6151-10-19
marbin finances pty ltd; חדליית 6145-10-19
E.G.L DEVLOPMENT ( CANBERRA ) PTY LTD; חדליית 6104-10-19
erma nominees pty ltd; חדליית 6089-10-19
Ligon 159 Pty Ltd; חדליית 6073-10-19
ERBIN FINANCES PTY ; חדליית 6047-10-19
ligon 158 pty ltd ACN003464015 חדליית 5986-10-19
GEROBIN FINANCES PTY LTD. חדליית 6249-10-19 .Binqld Finances Pty Ltd חדליית 6275-10-10 .Milgerd Nominess Pty Ltd חדליית 6203-10-19.Rawbin Financess Pty Ltd

;

בקשה מס’ 6

ירושלים סניף באר שבע (פורסם בנבו, 1512.2005.). אודה ולא אבוש כי סירוב שרירותי וגורף של הבנק למסור מסמכים, ולו גם טריויאליים (כמו תדפיסי תנועות ופרטי חשבונות, פקדונות והלוואות) למי שהיו לקוחותיו עד לפני מספר שנים, רחוק מלהניח את הדעת, הגם שהמפרקים לא השכילו להצביע על קיומה של חובה חקוקה לנהוג אחרת. ברם, ניתן להניח שאלה זו בצריך עיון, משום שכפי שנראה כעת, זכותם של המפרקים לקבל מן הבנק מידע ומסמכים, רחבה מזו שהיתה לחברות עצמן לעת פעילותן. לעניין זה יש להדרש לסעיף 302(ב) לחוק, אשר קובע :

יירשאי בית המשפט, לאחר שהכיר בהליך זר עיקרי, לבקשת בעל התפקיד הזר, לתת כל סעד הנדרש לשם הגנה על הנושים או שמירה על ערכם של נכסי החייב, ובכלל זה –

(1) להפעיל כל סמכות הנתונה לבית המשפט לפי חוק זה בהליכי חדלות פירעון;

(2) להסמיך את בעל התפקיד הזר או אדם אחר לנהל את נכסי החייב בישראל, כולם או חלקם;

(3) להורות על קיום חקירה ומסירת מידע בעניין נכסי החייב, התנהלותו, עסקיו, התחייבויותיו וחובותיו, בכפוף להגבלות הקבועות בחוק זה;

(4) לתת כל סעד אחר שניתן לתת לפי חוק זה בהליכי חדלות פירעון” (ההדגשות אינן במקור, ח.ב.).

משמע, בית המשפט רשאי לסייע בידיו של בעל התפקיד הזר ולהורות על קיום חקירה ועל מסירת מידע בענין נכסי התאגיד, התנהלותו ועסקיו, בלא להתנות זאת בכך שלתאגיד עצמו, אלמלא חדלות פירעונו, היתה הזכות לדרוש את המידע האמור. על כן, אף אם אניח לטובת הבנק כי לא מוטלת עליו חובה שבדין למסור מסמכי בנק למי שחדל מלהיות לקוחו (ואינני קובע כי אכן כך הוא הדבר), עדיין עומדת למפרקים הזכות לדרוש את המסמכים האמורים, בתוקף

15 מתוך 29

לאאאא

מעוז

“א

בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו

;

חדליית 5936-10-19
B.C.I FINANCES PTY LTD; חדליית 6201-10-19
ligon 268 pty ltd חדליית 6151-10-19
marbin finances pty ltd; חדליית 6145-10-19
E.G.L DEVLOPMENT ( CANBERRA ) PTY LTD; חדליית 6104-10-19
erma nominees pty ltd; חדליית 6089-10-19
Ligon 159 Pty Ltd; חדליית 6073-10-19
ERBIN FINANCES PTY ; חדליית 6047-10-19
ligon 158 pty ltd ACN003464015 חדליית 5986-10-19
GEROBIN FINANCES PTY LTD. חדליית 6249-10-19 .Binqld Finances Pty Ltd חדליית 6275-10-10 .Milgerd Nominess Pty Ltd חדליית 6203-10-19.Rawbin Financess Pty Ltd

;

בקשה מס’ 6

סמכותם לחקור ולדרוש אחר הסיבות לקריסתן של החברות שבפירוק, ואחר התנהלותן הפיננסית והבנקאית, לרבות איסוף מידע בנוגע לתנועות כספיות בחשבונות של החברות, כדי לנסות ולהתחקות אחר כספים, זכויות ונכסים שלהן וכן לשם איתור מוטבים או צדדים שלישיים אליהם הועברו הכספים.

33. כידוע, אחד הכלים המרכזיים המאפשרים לבעל התפקיד לבצע את תפקידו כיאות הוא איסוף
מידע ומסמכים. בלעדיהם, אין הוא יכול להיכנס לעובי הקורה של ההתנהלות הכלכלית אשר קדמה להליכי הפירוק. עמד על כך השופט י’ דנציגר, בפסק דין שנגע למבקשת 5:

“אמנם גם בהליכי פירוק אפשר שזכותו של המפרק לקבלת מסמך פלוני תיסוג מפני זכויות ואינטרסים מוגנים אחרים, לרבות זכותו של צד שלישי לפרטיות ולסודיות בנקאית. לפיכך גם בהליכי פירוק, ככל שטוענים צדדים שלישיים לפגיעה בזכויותיהם עקב העברת המסמכים, יש לאפשר להם לשטוח טענותיהם לפני בית המשפט בטרם ההכרעה בסוגיה זו. עם זאת, שלא כמו בתובענה אזרחית “רגילה”, כאשר מדובר בבקשה להעברת מסמכים שהחברה הינה צד להם המועלית על ידי המפרק במסגרת הליכי פירוק, נראה שנקודת האיזון משתנה ומטה את הכף בבירור לטובת התרת העברת המסמך למפרק. זאת, על מנת להגשים את התכלית שביסוד סמכויות הגילוי והחקירה הנרחבות הניתנות לבית המשפט בהליכי פירוק” (רע”א 4776/13
Milgerd Nominees Pty Limited נ’ Max Donnelly, פס’ 24 (פורסם בנבו, 299.2013.) (ההדגשות אינן במקור, ח.ב.) (להלן: “עניין Donnelly’).

ראה גם דבריו של סגן הנשיאה (כתוארו אז) אי אורנשטיין:

“אמנם ככלל, לבעל תפקיד המשמש כחליפו של החייב אין יותר ממה שיש לחייב, אך בהחלט יש לו סמכויות נוספות ובין אלה קבלת “נכסי מידעי, מכוח היותו זרועו הארוכה

16 מתוך 29

לאאאא

מעוז

“א

בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו

;

חדליית 5936-10-19
B.C.I FINANCES PTY LTD; חדליית 6201-10-19
ligon 268 pty ltd חדליית 6151-10-19
marbin finances pty ltd; חדליית 6145-10-19
E.G.L DEVLOPMENT ( CANBERRA ) PTY LTD; חדליית 6104-10-19
erma nominees pty ltd; חדליית 6089-10-19
Ligon 159 Pty Ltd; חדליית 6073-10-19
ERBIN FINANCES PTY ; חדליית 6047-10-19
ligon 158 pty ltd ACN003464015 חדליית 5986-10-19
GEROBIN FINANCES PTY LTD. חדליית 6249-10-19 .Binqld Finances Pty Ltd חדליית 6275-10-10 .Milgerd Nominess Pty Ltd חדליית 6203-10-19.Rawbin Financess Pty Ltd

;

בקשה מס’ 6

של בית המשפט”י (פשייר (מחוזי ת”א) 39238-03-12 שרבט נ’ עו”ד ארז חבר, פס’ 12 (פורסם בנבו, 39.2014.).

באופן דומה נפסק ביחס לזכותו של בעל תפקיד לדרוש מידע ומסמכים:

” … [ש]עסקינן בסמכות רחבה מאד, עד כדי כך שהיא יכולה לגבור אף על הזכות לאי הפללה, ומקור הסמכות הינה ברצון לאפשר לבעל התפקיד בהליכי חדלות פרעון למצות את זכותו לנסות ולמקסם את מסת נכסי הגוף חדל הפרעון, תוך שמוקנה לו כלי רב-עוצמה שנועד לגבור על נחיתותו האינהרנטית במידע, יחסית לחייב או למנהלי החברה חדלת הפרעון, למקורביהם ולצדדי ג’ לגביהם עולה חשד כי נטלו מנכסיהם שלא כדין טרם הקריסה. זאת, במיוחד כאשר החייב או מנהלי החברה שקרסה אינם ששים לשתף פעולה, ועושים בפועל יד אחת – בין אם במוצהר או במשתמע – עם הגופים החשודים שנטלו מנכסיהם שלא כדין; מצב, אשר למרבה הצער אינו נדיר כלל ועיקר בהליכי חדלות פרעון” (דברי סגנית הנשיאה ו’ אלשיך בבש”א (מחוזי ת”א) 17287/07 עו”ד יורם חג’בי נ’ אגודת שייי מידידי ויז’ניץ מחוייל, פס’ 4 (פורסם בנבו, 151.2009.) (להלן: “חג’בייי).

16 17

34. ישנם מספר טעמים לתפיסה לפיה זכותו של בעל התפקיד לדרוש עיון במסמכים, רחבה מזו של
בעל דין רגיל. ראשית, בעל תפקיד הוא קצין בית המשפט הכפוף להנחיותיו. מתוקף מעמדו של בעל התפקיד כקצין בית המשפט, שומה עליו למלא את תפקידו באופן אובייקטיבי, תוך נאמנות למשימה שהטיל עליו בית המשפט, וזאת בנוסף לחובות האמון והזהירות החלות עליו כלפי הנושים (עייא 8410/06 נקש נ’ בנק לאומי לישראל למשכנתאות בע”מ, פס’ טייז לפסק דינו של השופט (כתוארו אז) א’ רובינשטיין (פורסם בנבו, 2812.2008.)). מעמדם של בעלי תפקיד כקציני בית המשפט כרוך בחובות נרחבות, אך שוברן בצידן – זכויות עיון וחקירה נרחבות גם כן. שנית, אחד האינטרסים כבדי המשקל העומדים בבסיס דיני חדלות הפירעון הוא השאת ערך לנושים. בעל התפקיד הוא מי שמופקד על מימושו של אינטרס זה. לפיכך, ישנה חשיבות חברתית לסייע

17 מתוך 29

לאאאא

מעוז

“א

בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו

;

חדליית 5936-10-19
B.C.I FINANCES PTY LTD; חדליית 6201-10-19
ligon 268 pty ltd חדליית 6151-10-19
marbin finances pty ltd; חדליית 6145-10-19
E.G.L DEVLOPMENT ( CANBERRA ) PTY LTD; חדליית 6104-10-19
erma nominees pty ltd; חדליית 6089-10-19
Ligon 159 Pty Ltd; חדליית 6073-10-19
ERBIN FINANCES PTY ; חדליית 6047-10-19
ligon 158 pty ltd ACN003464015 חדליית 5986-10-19
GEROBIN FINANCES PTY LTD. חדליית 6249-10-19 .Binqld Finances Pty Ltd חדליית 6275-10-10 .Milgerd Nominess Pty Ltd חדליית 6203-10-19.Rawbin Financess Pty Ltd

;

בקשה מס’ 6

לבעל התפקיד למלא את תפקידו כהלכה. הצלחתו – הצלחת הנושים, וכישלונו – כישלונם. לכן ראוי לסייע בידו ככל הניתן בחשיפת נכסיה של החברה בפירוק, כמו גם חשיפת התנהלותה הכלכלית והסיבות לקריסתה. שלישית, בעל התפקיד בחברה חדלת פירעון מגיע כייצד זריי אל החברה, ומכאן שהוא מצוי כמעט תמיד במצב של נחיתות אינפורמטיבית ביחס לחברה, מנהליה, בעלי מניותיה ונושיה: “יש לזכור כי מי שמצוי לעיתים רבות בעמדת נחיתות אינפורמטיבית בהליכים מסוג זה הוא דווקא המפרק, אשר מקבל לידיו את כל מסמכי החברה ללא היכרות מוקדמת עם החברה” (רע”א 1885/13 שחם נ’ כח עוצמה בע”מ, פס’ 13 (פורסם בנבו, 77.2013.); ראו גם רייך, פס’ 10).

כדי לגשר על פערי המידע, קיים צורך במתן סמכויות עיון וחקירה נרחבות למפרק (עייא 2907/90 מיכלמן נ’ זיו, פייד מו(4) 725,729 (1992)).

והרי המקרה שבפנינו הוא מקרה מובהק שבו מצויים המפרקים בנחיתות אינפורמטיבית, שהרי הם חוקרים, בין השאר, חשדות לקנוניה שנרקמה כביכול בין החברות שבפירוק לבין הבנק, לרבות שימוש של אחד ממנהלי החברות (גרי בינטר) בזהות בדויה, בידיעה ובתיאום מלא עם הבנק. דומה כי הבנק איננו שש לשתף פעולה עם הבירור שהמפרקים מקיימים, והתנגדותו העזה של הבנק לגילוי מסמכים כלשהם, ולו גם מסמכים טריויאליים כגון תדפיסי חשבון ומסמכי פתיחת חשבון, מדברת בעד עצמה ומעצימה את הנחיתות האינפורמטיבית בה מצויים המפרקים במקרה דנן.

35. הסוגייה של מסירת מסמכים ומידע לידיו של נאמן ישראלי יירגיליי מוסדרת בסעיפים 47(א) ו 49 לחוק, שזוהי לשונם:

*

יי47. (א) הנאמן רשאי לדרוש מכל אדם להעביר לידיו נכס או מסמך שברשותו, שלדעת הנאמן יש לתאגיד זכות לקבלו, ואותו אדם יעבירם לנאמן במועד שציין בדרישתו.

18 מתוך 29

לאאאא

מעוז

“א

בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו

;

חדליית 5936-10-19
B.C.I FINANCES PTY LTD; חדליית 6201-10-19
ligon 268 pty ltd חדליית 6151-10-19
marbin finances pty ltd; חדליית 6145-10-19
E.G.L DEVLOPMENT ( CANBERRA ) PTY LTD; חדליית 6104-10-19
erma nominees pty ltd; חדליית 6089-10-19
Ligon 159 Pty Ltd; חדליית 6073-10-19
ERBIN FINANCES PTY ; חדליית 6047-10-19
ligon 158 pty ltd ACN003464015 חדליית 5986-10-19
GEROBIN FINANCES PTY LTD. חדליית 6249-10-19 .Binqld Finances Pty Ltd חדליית 6275-10-10 .Milgerd Nominess Pty Ltd חדליית 6203-10-19.Rawbin Financess Pty Ltd

;

בקשה מס’ 6

[…]

49. לשם מילוי תפקידו רשאי הנאמן לדרוש כל מידע הנוגע לענייניו של התאגיד, שהתאגיד או נושא משרה בו היו רשאים לקבלו. “

ברם, בצדק טוען הבנק כי סעיפים אלה חלים רק מקום שבו החברה עצמה היתה זכאית לדרוש ממנו לקבל את המסמכים, מה שמחזיר אותנו לשאלה שהותרנו קודם בצריך עיון, האם החברות שבפירוק, לעת פעילותן, היו זכאיות לדרוש מן הבנק מסמכים גם לאחר שחדלו להימנות על לקוחותיו. גם סעיף 282(2) לחוק, לפיו בית המשפט רשאי להורות על מסירת מידע לנאמן, איננו מועיל למפרקים, משום שמדובר בהוראה דיונית שתכליתה לאכוף באמצעות בית המשפט, דרישה מוצדקת של הנאמן לקבלת נכס, מסמך או מידע, ואין עסקינן בהוראה המקנה לנאמן זכות מהותית לדרוש את מסירתם של אלה לידיו.

36. יחד עם זאת, מעצם היותו של הבנק ייתאגיד בנקאייי לפי סעיף 4 לחוק, חל עליו סטנדרט מחמיר
יותר בכל הנוגע למסירת מידע לבעלי תפקיד, כקבוע בסעיף 50 לחוק:

“50. (א) על אף האמור בכל דין, בית המשפט, לבקשת הנאמן, רשאי להורות לתאגיד בנקאי או לרשות המסים למסור לנאמן מידע כמפורט להלן, גם אם לא מתקיים האמור בסעיף 49, אם שוכנע כי מסירת המידע נדרשת כדי לסייע לו לברר את מצבו הכלכלי של התאגיד, והתועלת שבמסירת המידע עולה על הפגיעה בפרטיות של אדם אחר:

(1) לעניין תאגיד בנקאי – מידע בדבר נכסיו, חובותיו ועסקיו של התאגיד, כפי שיורה בית המשפט” (ההדגשה אינה במקור, ח.ב.).

ודוק, חלף התנאי הקבוע בסעיף 49 לחוק ביחס לכל מי שאיננו תאגיד בנקאי, לפיו זכותו של הנאמן לקבלת המידע מותנית בקיומה של זכות כזו לתאגיד עצמו ויונקת ממנה, קובע סעיף 50

19 מתוך 29

לאאאא

מעוז

“א

בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו

;

חדליית 5936-10-19
B.C.I FINANCES PTY LTD; חדליית 6201-10-19
ligon 268 pty ltd חדליית 6151-10-19
marbin finances pty ltd; חדליית 6145-10-19
E.G.L DEVLOPMENT ( CANBERRA ) PTY LTD; חדליית 6104-10-19
erma nominees pty ltd; חדליית 6089-10-19
Ligon 159 Pty Ltd; חדליית 6073-10-19
ERBIN FINANCES PTY ; חדליית 6047-10-19
ligon 158 pty ltd ACN003464015 חדליית 5986-10-19
GEROBIN FINANCES PTY LTD. חדליית 6249-10-19 .Binqld Finances Pty Ltd חדליית 6275-10-10 .Milgerd Nominess Pty Ltd חדליית 6203-10-19.Rawbin Financess Pty Ltd

;

בקשה מס’ 6

לחוק סטנדרט רחב יותר כאשר מדובר במידע המצוי ברשותו של תאגיד בנקאי- “מסירת המידע נדרשת כדי לסייע לו לברר את מצבו הכלכלי של התאגיד, והתועלת שבמסירת המידע עולה על הפגיעה בפרטיות של אדם אחר”. משמע, כאשר מדובר בבנק, אין צורך להראות שהתאגיד עצמו היה זכאי לקבל את המידע, אלא כל שנדרש מן הנאמן הוא להראות כי המידע דרוש לו כדי לברר את מצבו הכלכלי של התאגיד, ושמדובר במידע בדבר נכסיו, חובותיו ועסקיו של התאגיד. אמנם, הן סעיף 49 והן סעיף 50 לחוק חלים על יינאמויי ולא על בעל תפקיד זר, אך יש בהם כדי להקרין על שיקול דעתו של בית המשפט בבואו לדון בבקשתו של בעל תפקיד זר למסירת מידע לפי סעיף 302 (ב)(3) לחוק.

37. אכן, תנאי למתן צו לפי סעיף 302(ב)(3) או 302(ב)(4) לחוק הוא שהצו נדרש יילשם הגנה על
הנושים או שמירה על ערכם של נכסי החייביי, אלא שברור כי החקירה שעורכים המפרקים בנוגע להתנהלות הבנק לא נועדה מתוך סקרנות אקדמית לשמה, אלא היא נועדה לברר, בין השאר, מה עלה בגורל כספי החברות שהיו מופקדים אצל הבנק, והאם לבנק היו יד ורגל בכך שהכספים היו ואינם עוד. בהקשר זה נציין כי לאחר הגשת הבקשה, הגיע לרשות המפרקים מידע מטריד מאוד, המבוסס על דברים שאמר בחקירתו גרי בינטר, אחד ממנהלי החברות שבפירוק, לפיהם הוא עשה שימוש בשם הפיקטיבי ייגיון בלאןיי במסגרת ההתקשרות עם הבנק, ואף חתם בשם זה על מסמכים בנקאיים, וזאת לבקשת הבנק. מכאן שהחקירה נועדה להגן על אינטרס ברור ומוצק של הנושים. לעת הזו בהחלט יתכן שהמפרקים עודם מגששים באפילה, אך כל זמן שהמסמכים המבוקשים אינם בידס, נוצר מעגל שוטה, שכן אין למפרקים יכולת להוכיח שהמסמכים אכן יסייעו בהגנה על הנושים, שהרי אין הם יודעים איזה מידע קיים במסמכים. יחד עם זאת, הדעת נותנת כי במסמכים המבוקשים עשוי להמצא מידע שיש בו כדי לשפוך אור על השאלה מה עלה בגורל כספי החברות שבפירוק, כמו גם אודות התנהלותן ועסקיהן. די בכך כדי לקבוע שהצו אכן דרוש לשם הגנה על הנושים.

20 מתוך 29

לאאאא

מעוז

“א

בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו

;

חדליית 5936-10-19
B.C.I FINANCES PTY LTD; חדליית 6201-10-19
ligon 268 pty ltd חדליית 6151-10-19
marbin finances pty ltd; חדליית 6145-10-19
E.G.L DEVLOPMENT ( CANBERRA ) PTY LTD; חדליית 6104-10-19
erma nominees pty ltd; חדליית 6089-10-19
Ligon 159 Pty Ltd; חדליית 6073-10-19
ERBIN FINANCES PTY ; חדליית 6047-10-19
ligon 158 pty ltd ACN003464015 חדליית 5986-10-19
GEROBIN FINANCES PTY LTD. חדליית 6249-10-19 .Binqld Finances Pty Ltd חדליית 6275-10-10 .Milgerd Nominess Pty Ltd חדליית 6203-10-19.Rawbin Financess Pty Ltd

;

בקשה מס’ 6

38. השאלה הבאה שיש לבחון היא האם מסירת המידע למפרקים עומדת בניגוד להלכה שנפסקה
ברע”א 10/89 פקר נ’ פ.י.ט. חברה פיננסית לתעשיה ולמסחר בע”מ, פייד מב(4) 573 (1989) (להלן: “פקר”). בענין פקר נפסק כי לא תותר חקירתו של אדם אם מתנהל נגדו הליך משפטי, או אם קיימת רמת ודאות גבוהה מאוד לכך שהליך שכזה יתנהל, באופן שיקנה יתרון לא הוגן לבעל התפקיד. מאידך, ככל שטרם התגבשה דעתו של בעל התפקיד כלפי הנחקר, יש להתיר את החקירה:

:

“אכן הדין הוא, כי אם הגישו המפרקים תובענה כנגד הנחקר, לא יאפשר להם להשיג באמצעות החקירה מידע רב מזה שלו הם זכאים לפי סדרי הדין הרגילים. והוא הדין גם אם טרם הוגשה תובענה כזאת, אך הוכח כי דעתם של המפרקים נחושה להגישה, ומטרת החקירה איננה אלא לסייע להם בביסוסה […], ואולם בענייננו הצהירו המפרקים, כי לפי שעה אין הם מתכוונים לתבוע את המבקש, וכי אם תשובותיו בחקירה ייספקו אותם, הם לא יתבעוהו. אין לי כל יסוד שלא לקבל את הצהרתם האמורה של המפרקים. יש לזכור, כי מטרת החקירה היא, בין השאר, לאפשר למפרקים, אשר לעתים קרובות מצויים בנחיתות אינפורמטיבית, לברר, אם יש יסוד להגשת תובענות אלו או אחרות, ואין למנוע מהם את האפשרות לקיים בירור זה, ובלבד שלא הוכח, כי מטרת החקירה המבוקשת איננה אלא לסייע למפרקים בניהולה של תובענה קיימת או עתידה.” (פקר, בפס’ 4) (ההדגשה אינה במקור, ח.ב.) ראו גם: ע”א 3322/92 פלוק נ’ זינגל, פס’ 6 (פורסם בנבו, 212.1993.) (להלן: “פלוקיי); רעייא 9370/17 אברהם לוי נ’ עו”ד גיא גיסין בתפקידו כבעל התפקיד להסדר הנושים של החברה (פורסם בנבו, 301.2018.).

משמע, חקירה אשר נועדה לברר האם יש לבעל התפקיד עילת תביעה אפשרית נגד הנחקר, היא חקירה מותרת. בית המשפט חזר על דברים אלה במסגרת רעייא 8997/07 צלר נ’ עופר גבריאלי, עו”ד – מפרק חברת שט-גד שירותי טרקטורים בע”מ (בפירוק), פס’ 12 (פורסם בנבו, 2212.2008.) (להלן: “יצלר”י):

21 מתוך 29

לאאאא

מעוז

“א

בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו

;

חדליית 5936-10-19
B.C.I FINANCES PTY LTD; חדליית 6201-10-19
ligon 268 pty ltd חדליית 6151-10-19
marbin finances pty ltd; חדליית 6145-10-19
E.G.L DEVLOPMENT ( CANBERRA ) PTY LTD; חדליית 6104-10-19
erma nominees pty ltd; חדליית 6089-10-19
Ligon 159 Pty Ltd; חדליית 6073-10-19
ERBIN FINANCES PTY ; חדליית 6047-10-19
ligon 158 pty ltd ACN003464015 חדליית 5986-10-19
GEROBIN FINANCES PTY LTD. חדליית 6249-10-19 .Binqld Finances Pty Ltd חדליית 6275-10-10 .Milgerd Nominess Pty Ltd חדליית 6203-10-19.Rawbin Financess Pty Ltd

;

בקשה מס’ 6

ייהנה כי כן, תכליתה של החקירה המבוקשת פה מיועדת, בין השאר, לאפשר למפרק לברר אם יש יסוד להגשת תובענות, וזו תכלית מותרת. נוכח הצהרות המפרק כאמור לעיל
נראה איפוא כי בענייננו אין פגם בקיום החקירה בשלב זה, שהרי במסגרת ההליך האמור המפרק חפץ לאסוף את החומר הרלוונטי לצורך החלטה בדבר דרך הפעולה המיטבית מבחינתו במכלול תפקידיו.”

39. הבנק טען כאמור כי מסירת המסמכים והמידע המבוקשים יעניקו למפרקים יתרון דיוני
וראייתי, מה שנוגד את הלכת פקר. בייכ הממונה הסכימה עם טענה זו (פרוטוקול הדיון מיום 33.2020., עמ’ 18).

טענה זו דינה להדחות. הדיון בענין פקר, כמו גם בענין פלוק וענין צלר, נסב אך ורק על סמכויות החקירה הפרונטלית של מפרקים, ולא עסק כלל ועיקר בסוגייה המתעוררת בעניננו- דרישה לקבלת מסמכים, שאין לצידה כל חקירה פרונטלית. בעניין אחר כבר ציינתי שלא הרי חקירה כהרי מסירת מסמכים, משום שמידת הפגיעה הדיונית הנגרמת מחמת חקירה, גדולה הרבה

יותר:

” … אלא שכעת אין עסקינן בחקירה אלא במסירת מסמכים, ואין צורך להכביר מילים על כך שמידת הפגיעה הדיונית בבעל דין, הנדרש לעמוד לחקירה מוקדמת בפני יריבו לגבי נושאים עימם הוא מתדיין עימו בבוררות, עולה לאין שיעור על הפגיעה הדיונית, אם בכלל ישנה כזו, הנגרמת מחמת הצורך למסור מסמכים מסויימים.” (פשייר (מחוזי ת”א) 39238-03-12 ארז חבר, מנהל מיוחד לנכסי החייב מלכיאל שרבט (בכינוס נכסים) נ’ שרבט, פס’ 12 (פורסם בנבו, 215.2016.)).

לכך יש להוסיף כי חקירה מוקדמת פרונטלית בידי מפרק עלולה לגרום פגיעה דיונית לנחקר, משום שבדרך של חקירת שתי וערב במשרדו, המפרק מסוגל לחלץ הודאה מפיו של הנחקר. כמו כן, יתכן שבמשפט עצמו, הנחקר יבחר שלא להעיד, ואם המפרק יזמנו להעיד במשפט, הוא

22 מתוך 29

לאאאא

מעוז

“א

בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו

;

חדליית 5936-10-19
B.C.I FINANCES PTY LTD; חדליית 6201-10-19
ligon 268 pty ltd חדליית 6151-10-19
marbin finances pty ltd; חדליית 6145-10-19
E.G.L DEVLOPMENT ( CANBERRA ) PTY LTD; חדליית 6104-10-19
erma nominees pty ltd; חדליית 6089-10-19
Ligon 159 Pty Ltd; חדליית 6073-10-19
ERBIN FINANCES PTY ; חדליית 6047-10-19
ligon 158 pty ltd ACN003464015 חדליית 5986-10-19
GEROBIN FINANCES PTY LTD. חדליית 6249-10-19 .Binqld Finances Pty Ltd חדליית 6275-10-10 .Milgerd Nominess Pty Ltd חדליית 6203-10-19.Rawbin Financess Pty Ltd

;

בקשה מס’ 6

ייאלץ לחקור אותו בחקירה ראשית, על מגבלותיה, ולא בחקירה נגדית. על כן, היכולת לזמן את הנחקר לחקירה מוקדמת במשרדו של המפרק, עלולה אכן לפגוע בנחקר ולהעניק יתרון לא הוגן למפרק. לעומת זאת, מסירת מסמכים למפרק, שלא בדרך של חקירה פרונטלית, היא צעד פוגעני הרבה פחות, וכל שיש בה הוא שיקוף של המידע הגולמי המצוי בידי מי שמחזיק במסמכים. ממילא, אין מקום לקבוע כי הלכת פקר מגבילה את זכותו של מפרק לדרוש מסמכים מצד שלישי, גם אם ישנה סבירות גבוהה כי בסופו של יום תוגש תביעה נגד אותו צד שלישי.

40. זאת ועוד, בשונה מחקירה פרונטלית, מסירת המסמכים לעיונם של המפרקים אינה מקנה להם
יתרון דיוני של ממש, שהרי ממילא, אם וככל שתוגש על ידם תביעה חדשה נגד הבנק, בין בישראל ובין באוסטרליה, פשיטא שהם יהיו זכאים לקבל לעיונם את המסמכים האמורים, במסגרת הליך שגרתי של גילוי מסמכים. הגילוי כעת לכל היותר מקדים מבחינה כרונולוגית את מה שהמפרקים צפויים ממילא לקבל אם יגישו תביעה נגד הבנק. מאידך, יתכן שהגילוי המוקדם דווקא הוא ישכנע את המפרקים שלא נפל רבב בפעילותו של הבנק, מה שעשוי לחסוך את הצורך בהגשת תביעה נגדו. על כן, ייתכן שגילוי כעת דווקא ימנע התדיינויות מיותרות

בעתיד.

41. בבחינת למעלה מהדרוש אציין כי לא שוכנעתי שמנוי וגמור עם המפרקים לעת הזו להגיש
תביעה נוספת נגד הבנק, ונרשמה הצהרת המפרקים ברוח זו. אכן, תביעה כזו הוגשה באוסטרליה בחודש יוני 2020 בעניינן של חברות ה- GERM, בניגוד למצג אחר שהציגו המפרקים כלפי בית משפט זה בחודש פברואר 2020, וחבל שכך אירע (הגם שלטענת המפרקים, הדבר נעשה אך ורק כדי לעצור את מירוץ ההתיישנות), אך אין פירושו של דבר שתביעה נוספת תוגש גם בקשר לחברות האחרות שבפירוק.

23 מתוך 29

לאאאא

מעוז

“א

בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו

;

חדליית 5936-10-19
B.C.I FINANCES PTY LTD; חדליית 6201-10-19
ligon 268 pty ltd חדליית 6151-10-19
marbin finances pty ltd; חדליית 6145-10-19
E.G.L DEVLOPMENT ( CANBERRA ) PTY LTD; חדליית 6104-10-19
erma nominees pty ltd; חדליית 6089-10-19
Ligon 159 Pty Ltd; חדליית 6073-10-19
ERBIN FINANCES PTY ; חדליית 6047-10-19
ligon 158 pty ltd ACN003464015 חדליית 5986-10-19
GEROBIN FINANCES PTY LTD. חדליית 6249-10-19 .Binqld Finances Pty Ltd חדליית 6275-10-10 .Milgerd Nominess Pty Ltd חדליית 6203-10-19.Rawbin Financess Pty Ltd

;

בקשה מס’ 6

42. סוגייה דומה בדבר זכותו של מפרק לדרוש מסמכים מצד שלישי, התעוררה בענין אדאקום. שם
דרש מפרק לקבל מצד שלישי את הערכת השווי שביצע אותו צד שלישי ביחס לחברה שבפירוק. המפרק טען כי המסמך דרוש לו כדי לחקור את נסיבות קריסתה של החברה משום שהערכת השווי יכולה לשפוך אור על פעילות החברה, על עסקיה ועל נכסיה לפני הפירוק. בית המשפט העליון קיבל את בקשתו, ואגב כך קבע כי הלכת פקר אינה נוגעת כלל למסירת מסמכים ואינה מונעת איסוף מסמכים, גם אם בעקבות קבלתם, יוחלט להגיש תביעה:

“גם פסק-דין פקר שאוזכר בהסכמה בפסק-דין פלוק, אינו מסייע למשיבה. נהפוך הוא, מסתמנת מתוכו גישה מרחיבה באשר למטרת החקירה האפשרית כלפי כל מי שנכנס לגדר אחת החלופות שבסעיף 288. השאלה מה הוא החומר שאותו ניתן לדרוש במסגרת זו, לא עמדה גם שם על הפרק וההערות שהעיר בית-המשפט בעניין חקירה לצורך איסוף חומר לשם הגשת תביעה – המקובלות עליי לכשעצמן – אינן רלוונטיות לענייננו. עולה מהן כי דרישת המפרק היא לגיטימית גם אם כתוצאה מקבלת החומר ניתן יהיה להגיע להחלטה להגיש תביעה כזו או אחרת.” (ע’ 493). (ההדגשה אינה במקור- ח.ב.)

עוד נפסק שם כי סמכות החקירה של המפרק ייניתנת להפעלה לא רק כדי להשיג מידע כללי אלא כדי לגלות עובדות ומסמכים המתייחסים לתביעות צפויות בין שהוגשו ובין שלאו. הסמכות מיועדת לאפשר לבית-המשפט לסייע בידי המפרק למלא את תפקידו ביעילות, במהירות ובהוצאות קטנות ככל שניתן. יש לייחס לעמדתו של המפרק משקל מכריע, באשר הוא בעל הידע ביחס לבעיות הקיימות ולמידע הנחוץ לו.” (שם, בעמ’ 495).

פסק הדין בעניין אדאקום מבוסס על מספר אדנים. החשוב שבהם לענייננו הוא שסמכותו של המפרק לדרוש ולקבל מסמכים משרתת את תכלית הפירוק והולמת את המטרה לסיים את הליך הפירוק ביעילות, במהירות, במינימום הוצאות ותוך ירידה לחקר האמת. כל אלה משרתים את טובתם של הנושים, של בעלי המניות, של כל בעלי האינטרסים הנוגעים בדבר ואת

24 מתוך 29

לאאאא

מעוז

“א

בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו

;

חדליית 5936-10-19
B.C.I FINANCES PTY LTD; חדליית 6201-10-19
ligon 268 pty ltd חדליית 6151-10-19
marbin finances pty ltd; חדליית 6145-10-19
E.G.L DEVLOPMENT ( CANBERRA ) PTY LTD; חדליית 6104-10-19
erma nominees pty ltd; חדליית 6089-10-19
Ligon 159 Pty Ltd; חדליית 6073-10-19
ERBIN FINANCES PTY ; חדליית 6047-10-19
ligon 158 pty ltd ACN003464015 חדליית 5986-10-19
GEROBIN FINANCES PTY LTD. חדליית 6249-10-19 .Binqld Finances Pty Ltd חדליית 6275-10-10 .Milgerd Nominess Pty Ltd חדליית 6203-10-19.Rawbin Financess Pty Ltd

;

בקשה מס’ 6

טובת הציבור בכלל. בנוסף, הסמכות לבצע חקירה ולדרוש מסמכים מועברת למפרק על-ידי בית המשפט (בהסדר הנוהג דאז – סעיף 288 לפקודת החברות). לפיכך, אין למפרק יד חופשית ובלתי מבוקרת בביצוע תפקידו, ובידי בית המשפט נתון הפיקוח על פעולותיו. חזקה על בית המשפט שיעמוד על משמר זכויותיהם של כל המעורבים, לרבות הנחקרים, ויאזן נכונה בין האינטרסים השונים (אדאקום, בעמ’ 496). דברים אלה נכונים מכח קל וחומר בענייננו, מקום בו עסקינן במקרה המצוי בגדרי חלק ט’ לחוק ונוגע לבעל תפקיד זר, אשר על פעולותיו מוטל פיקוח הדוק יותר של בית המשפט, שאישורו המוקדם נדרש לצורך ביצוע פעולות מסויימות של בעל התפקיד הזר.

43. להשלמת התמונה יש לציין כי כפי שטען בייב הבנק, מתן צו לפי סעיף 302(ב) לחוק, על כל
חלופותיו, כפוף להוראת סעיף 305(א) לחוק, לפיה ייבית המשפט לא יקבל החלטה לעניין מתן סעד זמני, לעניין מתן סעד לפי סעיפים 302(ב) או 303 (בחלק זה – סעד שבשיקול דעת) או לעניין שינוי של סעד כאמור, אלא לאחר ששוכנע כי החלטתו מספקת הגנה ראויה לעניינם של כלל הנושים, החייב ובעלי עניין אחרים בהליך”. ברם, במקרה דנן הבנק איננו נמנה על מי שזכאים לדרוש את הגנת בית המשפט, משום שהוא איננו נושה, איננו החייב וגם איננו בעל ענין בהליך הפירוק. מכל מקום, אף אם הבנק היה בבחינת ייבעל עניןיי, הרי שבמקרה דנן לא שוכנעתי כי ההחלטה לחייב אותו למסור מסמכים למפרקים, פוגעת באופן כלשהו בזכויותיו. לעומת זאת, העובדה שסעיף 305(א) לחוק מוסיף למערך השיקולים שיש לשקול את הערך של הגנה ראויה לעניינם של כלל הנושים ושל החייב (קרי – החברות שבפירוק), רק מחזקת את המסקנה כי על הבנק למסור את המסמכים המבוקשים לידי המפרקים, משום שיש במסמכים הללו כדי לשפוך אור על הנעשה בחברות בתקופה שקדמה לפירוקן ומה עלה בגורל כספי החברות.

44. אכן, כבר נפסק כי אפשר שזכותו של המפרק לקבלת מסמך פלוני תיסוג מפני זכויות ואינטרסים
מוגנים אחרים, לרבות זכותו של צד שלישי לפרטיות. אם העיון במסמך כרוך בפגיעה בזכותו

25 מתוך 29

לאאאא

מעוז

“א

בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו

;

חדליית 5936-10-19
B.C.I FINANCES PTY LTD; חדליית 6201-10-19
ligon 268 pty ltd חדליית 6151-10-19
marbin finances pty ltd; חדליית 6145-10-19
E.G.L DEVLOPMENT ( CANBERRA ) PTY LTD; חדליית 6104-10-19
erma nominees pty ltd; חדליית 6089-10-19
Ligon 159 Pty Ltd; חדליית 6073-10-19
ERBIN FINANCES PTY ; חדליית 6047-10-19
ligon 158 pty ltd ACN003464015 חדליית 5986-10-19
GEROBIN FINANCES PTY LTD. חדליית 6249-10-19 .Binqld Finances Pty Ltd חדליית 6275-10-10 .Milgerd Nominess Pty Ltd חדליית 6203-10-19.Rawbin Financess Pty Ltd

;

בקשה מס’ 6

של צד שלישי לפרטיות ולסודיות בנקאית, ייעתר בית המשפט לבקשת העיון רק במקרים נדירים ויוצאי דופן, ועל בית המשפט ליתן לאותו צד שלישי הזדמנות לטעון לפניו בטרם ההיעתרות לבקשת העיון (עניין Donnelly, פס’ 25-24). ברם, הבנק לא השכיל להראות שיש במסירת המסמכים המבוקשים משום פגיעה בפרטיות ובצדדים שלישיים, וממילא גם לא נקב בזהותם של אותם צדדים שלישיים שעלולים להפגע. כך למשל, אם יתברר שהצדדים השלישיים הם חלק מן החברות שבפירוק, פשיטא שטענה מעין זו אין כוחה יפה כלפי המפרקים של אותן חברות.

45. טענה נוספת של הבנק היא שהבקשה כוללנית וגורפת, ולפיכך מהווה הכבדה גדולה מדי על
הבנק. אכן, לא נעלם מעיני האופי הכוללני, הגורף והרחב של הבקשה. המפרקים ביקשו מנעד רחב מאוד של מסמכים מסוגים שונים ומגוונים. ברם, חלק מהמסמכים הם מהסוג הטריויאלי, שניתן להפיקו בלחיצת מקש (כגון תדפיסי חשבונות, יתרות, פרטי חשבונות, פרטי הלוואות ותכתובות בין הבנק לבין נציגי החברות), וחרף זאת הבנק מסרב לגלותם. באשר למסמכים שאיתורם מצריך מאמץ רב יותר, נזכיר כי בסופו של יום מדובר בהליכי חדלות פירעון מורכבים הנוגעים ל-12 חברות שבפירוק ומטבע הדברים ישנו צורך לברר מה עלה בגורל כספי החברות שהופקדו אצל הבנק ואינם עוד. על כן, בנסיבות הענין, אני מוצא שבקשה רחבה שכזו היא מוצדקת. יפים לעניין זה דבריה של סגנית הנשיא וי אלשיך:

“כמעט ואין לך מקרה בו מתבקשת מסירת מידע, ואשר בו אין הגוף המשיב מעלה – כמעט באורח אוטומטי, את טענת “ימסע הדיג הפסול”י. … אין ספק, כי המידע המתבקש על ידי בעלי התפקיד, יכול ויתכן מאד כי יעשה בו שימוש עתידי בכדי לתבוע אותם, וזאת כחלק בלתי נפרד מזכותו וחובתו של בעל התפקיד לתבוע נכסים וזכויות השייכים לגוף חדל הפרעון. ספק גדול, אם יכול אי-מי לסבור ברצינות, כי בעל התפקיד טורח בעניין זה אך בכדי יילתייק את המידע” באמתחתו, ולא בכדי לעשות בו שימוש. יתר על כן: דווקא גופים אשר פעלו שלא כדין, הם אלו אשר עשויים לחשוש, ובצדק, כי המידע שיחשף

26 מתוך 29

לאאאא

מעוז

“א

בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו

;

חדליית 5936-10-19
B.C.I FINANCES PTY LTD; חדליית 6201-10-19
ligon 268 pty ltd חדליית 6151-10-19
marbin finances pty ltd; חדליית 6145-10-19
E.G.L DEVLOPMENT ( CANBERRA ) PTY LTD; חדליית 6104-10-19
erma nominees pty ltd; חדליית 6089-10-19
Ligon 159 Pty Ltd; חדליית 6073-10-19
ERBIN FINANCES PTY ; חדליית 6047-10-19
ligon 158 pty ltd ACN003464015 חדליית 5986-10-19
GEROBIN FINANCES PTY LTD. חדליית 6249-10-19 .Binqld Finances Pty Ltd חדליית 6275-10-10 .Milgerd Nominess Pty Ltd חדליית 6203-10-19.Rawbin Financess Pty Ltd

;

בקשה מס’ 6

ישמש לרעתם, וזאת בעיקר בהליכים שיפתחו נגדם בגין מעשיהם הפסולים. ספק גדול בעיני, האם התכוונה ההלכה הפסוקה ליתן דווקא לאלו את ההגנה הרחבה ביותר בפני סעיף 288 לפקודת החברות או הסעיפים המקבילים בפקודת פשיטת הרגל. … דווקא מקום בו בעל תפקיד מגיע למסקנה כנה ומבוססת לכאורה, כי קיימים חשדות מוצקים להתנהגות פסולה, ואי לכך אף טעם לכאורי אמיתי להגשת תביעה, הרי שדווקא במקרים אלו, האינטרס להשיג מידע הינו גדול במיוחד, וזאת כל עוד מקפיד בעל התפקיד לפעול באורח הגון, וביראש פתוח” למקרה בו יוכיח המידע היפוכו של דבר.” (חג’בי, פס’ 5).

46. חרף העובדה שלא כל החברות שבפירוק אכן ניהלו חשבונות בבנק (הכוונה למבקשות 1,5,6,7
ו- 10), נדגיש כי זכותם של המפרקים לקבלת מסמכים מן הבנק אינה מותנית בכך שכל אחת מן החברות אכן נמנתה על לקוחות הבנק. השאלה האמיתית היא האם המסמכים מצויים ברשות הבנק מסיבה כלשהי, ולא האם מדובר בלקוחותיו של הבנק. לכאורה, הדעת נותנת כי לא יהיו ברשות הבנק מסמכים הנוגעים לחברות שמעולם לא נמנו על לקוחותיו, ולכן ניתן היה לצפות מן הבנק לטעון בפשטות כי אין ברשותו כל מידע הנוגע לחברות שלא ניהלו אצלו חשבון. ברם, הבנק הקפיד היטב שלא לטעון טענה ברוח זו. חלף זאת הוא השליך יהבו על הפן העקרוני
הסוגייה, ובולטת מאוד לעין העובדה שהבנק נמנע מלטעון באופן פוזיטיבי שאין ברשותו מסמכים הנוגעים לאותן חברות. על כן, מתעורר החשד שמא מצוי ברשותו של הבנק מידע הנוגע גם לאותן חברות שבפירוק שלא נמנו על חוג לקוחותיו. אם אכן כך הוא הדבר, אין שום סיבה שהבנק לא ימסור את המסמכים למפרקים.

47. יחד עם זאת ועל מנת שלא לפגוע בבנק שלא לצורך, בשלב זה הצו למסירת מסמכים לא יחול
על פרוטוקולים פנימיים או תרשומות פנימיות או סיכומי ישיבות פנימיות של הבנק, אלא אם מדובר בדיונים שנכח בהם נציג של החברות שבפירוק, או אם מדובר ברישומים המתעדים שיחות עם נציג של החברות שבפירוק. כל זאת, תוך שמירת זכותם של המפרקים לשוב ולעתור בעתיד בבקשה למסירתם של מסמכים אלה, אם וככל שיתעורר בכך צורך בהמשך הבירור

27 מתוך 29

לאאאא

מעוז

“א

בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו

;

חדליית 5936-10-19
B.C.I FINANCES PTY LTD; חדליית 6201-10-19
ligon 268 pty ltd חדליית 6151-10-19
marbin finances pty ltd; חדליית 6145-10-19
E.G.L DEVLOPMENT ( CANBERRA ) PTY LTD; חדליית 6104-10-19
erma nominees pty ltd; חדליית 6089-10-19
Ligon 159 Pty Ltd; חדליית 6073-10-19
ERBIN FINANCES PTY ; חדליית 6047-10-19
ligon 158 pty ltd ACN003464015 חדליית 5986-10-19
GEROBIN FINANCES PTY LTD. חדליית 6249-10-19 .Binqld Finances Pty Ltd חדליית 6275-10-10 .Milgerd Nominess Pty Ltd חדליית 6203-10-19.Rawbin Financess Pty Ltd

;

בקשה מס’ 6

שיערכו. כמו כן, המסמכים יימסרו לבנק בכפוף להתחייבות בכתב של המפרקים שמסמכים אלה לא יוגשו כראיה מטעמם בתביעות שכבר הוגשו נגד הבנק (תביעות קיימות). אין בכך כדי למנוע מן המפרקים את הזכות לעתור, בגדרן של התביעות שכבר הוגשו, לגילוי מחדש של מסמכים אלה לשם הגשתם כראיה באותם הליכים קיימים. הוראה זו נועדה למנוע מצב שבו ההליך הנוכחי ינוצל על ידי המפרקים לצורך עקיפת דיני הגילוי והעיון הנהוגים באוסטרליה.

48. בכל הנוגע לתוכנן של הפסיקתות מכוחן פעלו המפרקים ולשאלה האם מלכתחילה הפסיקתות
אכן שיקפו באופן מלא את פסקי ההכרה או שמא חרגו מהם, הרי ששאלה זו חדלה להיות רלבנטית שעה שכעת, לגופו של עניין, דרישתם של המפרקים לקבל את המסמכים נמצאה מוצדקת וניתן לגביה צו כמבוקש.

49. בשולי הדברים אך לא בשולי החשיבות, אציין כי התעקשותו של הבנק שלא למסור למפרקים
ולו גם בדל של מסמך (למעט מסירה חלקית של מסמכים ביחס לחברות ה- GERM), היא מצערת ובהחלט מעוררת תהיות. הוא הדין בבחירתו של הבנק להקדיש לשם כך עשרות רבות של עמודי טיעונים הכוללים אינספור טענות ומענות. כל זאת, שעה שרובם של המסמכים המבוקשים הם מסמכים סטנדרטיים וטריויאליים, ומסירתם מרצון לא היתה אמורה לגרום נזק כלשהו לתאגיד בנקאי שאין לו מה להסתיר ושלא דבק רבב במעשיו. אף שסרבנות גורפת זו של הבנק נעשתה תחת אצטלה של התנגדות מטעמים עקרוניים, היא מעוררת צל של חשש שמא לא בכדי הבנק כה מתעקש על עמדתו, ויש בה כשלעצמה כדי לבסס עוד יותר את דרישתם של המפרקים לקבל לעיונם את המסמכים המבוקשים.

50. כך גם מצופה מן המפרקים שלא להיכשל פעם נוספת בהצהרות שאינן תואמות את המציאות,
כפי שאירע בענין הגשת התביעה באוסטרליה בחודש יוני 2020, בניגוד להצהרה קודמת של המפרקים כי אין להם בשלב זה כוונה להגיש תביעה כזו (סעיף 98 לתשובתם מיום 122.2020.). מעשים כאלה שוחקים את מידת האמון שבית המשפט יכול ליתן במפרקים.

28 מתוך 29

לאאאא

מעוז

“א

בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו

;

חדליית 5936-10-19
B.C.I FINANCES PTY LTD; חדליית 6201-10-19
ligon 268 pty ltd חדליית 6151-10-19
marbin finances pty ltd; חדליית 6145-10-19
E.G.L DEVLOPMENT ( CANBERRA ) PTY LTD; חדליית 6104-10-19
erma nominees pty ltd; חדליית 6089-10-19
Ligon 159 Pty Ltd; חדליית 6073-10-19
ERBIN FINANCES PTY ; חדליית 6047-10-19
ligon 158 pty ltd ACN003464015 חדליית 5986-10-19
GEROBIN FINANCES PTY LTD. חדליית 6249-10-19 .Binqld Finances Pty Ltd חדליית 6275-10-10 .Milgerd Nominess Pty Ltd חדליית 6203-10-19.Rawbin Financess Pty Ltd

;

בקשה מס’ 6

51. סיכומו של דבר, מכל הטעמים שפורטו לעיל, הבקשה מתקבלת. המסמכים המבוקשים יימסרו
למפרקים תוך 45 יום, בסייגים ובכפוף להתחייבות של המפרקים כמפורט בסעיף 47 להחלטה. ביחס למבקשות 1,5,6,7 ו- 10, שלטענת הבנק מעולם לא היו לקוחותיו, יגיש הבנק תצהיר מפורט, בו יתייחס לשאלה האם הוא מחזיק ברשותו מידע או מסמכים הנוגעים לכל אחת מהן, ואם כך הוא הדבר, יש למסור גם את המסמכים הללו.

52. הבנק יישא בהוצאות המפרקים בסך 20,000 ₪.

53. המזכירות תשלח את ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כייב תשרי תשפייא, 10 אוקטובר 2020, בהעדר הצדדים.

(

חגי ברנר, שופט, סגן הנשיא

}}

29 מתוך 29

לאאאא

מעוז

“א

בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו

;

חדליית 5936-10-19
B.C.I FINANCES PTY LTD; חדליית 6201-10-19
ligon 268 pty ltd חדליית 6151-10-19
marbin finances pty ltd; חדליית 6145-10-19
E.G.L DEVLOPMENT ( CANBERRA ) PTY LTD; חדליית 6104-10-19
erma nominees pty ltd; חדליית 6089-10-19
Ligon 159 Pty Ltd; חדליית 6073-10-19
ERBIN FINANCES PTY ; חדליית 6047-10-19
ligon 158 pty ltd ACN003464015 חדליית 5986-10-19
GEROBIN FINANCES PTY LTD. חדליית 6249-10-19 .Binqld Finances Pty Ltd חדליית 6275-10-10 .Milgerd Nominess Pty Ltd חדליית 6203-10-19.Rawbin Financess Pty Ltd

;

בקשה מס’ 6

“המפרקים המשותפים של החברה, מר ג’ון שיהאן (John Sheahan) ומר איאן לוק (lan Lock), מוסמכים לנהל את נכסי החברה בישראל, ובכלל זאת לקבל לרשותם ולחזקתם כל נכס ו/או מסמך ו/או מידע של החברה”.

5. ביום 1510.2019. פנו המפרקים אל הבנק בבקשה להמציא להם את כלל החומר, המסמכים
והמידע המצויים בידי הבנק בקשר עם כלל החשבונות שנוהלו או מנוהלים בבנק עייש החברות שבפירוק ובקשר עם חשבונות קשורים או משויכים לחשבונות הנייל.

6. המסמכים שנתבקשו על ידי המפרקים הם:

א.

מספר חשבון ; סוג חשבון; תאריך פתיחת חשבון ; תאריך סגירת חשבון (ככל שנסגר).

ב.

יתרות כספיות (זכות/חובה) בכל חשבון.

ג.

מסמכי פתיחת וסגירת חשבון.

ד.

תדפיסי תנועות בחשבון ממועד פתיחתו ועד למועד סגירתו או עד למועד מכתב הדרישה (ככל שמדובר בחשבון פתוח).

ה.

;

פירוט של כלל ההלוואות שהועמדו בכל חשבון (לרבות מספרי הלוואות; סכום כל הלוואה; מועד העמדת כל הלוואה ומועד פירעונה; ריבית ותשלומי ריבית; וכן כל נתון ומידע המצוי בידי הבנק בנוגע לכל הלוואה).

;

ו.

העתק כל המסמכים הנוגעים להלוואות שנטלו החברות או מי מהן (הסכמי הלוואה וכיוייב). לרבות מסמכי שיעבוד ובטוחות אחרות שניתנו להבטחת ההלוואות או בקשר אליהן, ולרבות טיוטות של המסמכים האמורים והעתקים של כל התכתובות והתרשומות

3 מתוך 29

לאאאא

מעוז

“א

בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו

;

חדליית 5936-10-19
B.C.I FINANCES PTY LTD; חדליית 6201-10-19
ligon 268 pty ltd חדליית 6151-10-19
marbin finances pty ltd; חדליית 6145-10-19
E.G.L DEVLOPMENT ( CANBERRA ) PTY LTD; חדליית 6104-10-19
erma nominees pty ltd; חדליית 6089-10-19
Ligon 159 Pty Ltd; חדליית 6073-10-19
ERBIN FINANCES PTY ; חדליית 6047-10-19
ligon 158 pty ltd ACN003464015 חדליית 5986-10-19
GEROBIN FINANCES PTY LTD. חדליית 6249-10-19 .Binqld Finances Pty Ltd חדליית 6275-10-10 .Milgerd Nominess Pty Ltd חדליית 6203-10-19.Rawbin Financess Pty Ltd

;

בקשה מס’ 6

בקשר למסמכים אלו המצויים ברשות הבנק, בין בהעתקים קשיחים ובין בקבצים אלקטרוניים.

ז.

אסמכתאות בקשר עם הפעולות שבוצעו בחשבונות, לרבות עותק של בקשות או הוראות לביצוע פעולות כספיות ואחרות בחשבונות.

ח. כל תכתובות, מסמכים והודעות שהוחלפו – בפקס’, בדואייל ובכל אמצעי אחר – בין הבנק
או מי מטעמו לבין מי מהחברות שבפירוק או מי מטעמן בקשר לחשבונות או בכלל.

ט.

תרשומות או מסמכים אחרים המצויים ברשות הבנק בקשר עם החשבונות או הפעולות שנעשו במסגרתם או ההלוואות שניטלו במסגרתם, בין בהעתקים קשיחים ובין בקבצים אלקטרוניים.

.

פרוטוקולים וסיכומי ישיבות של הבנק בנוגע לחברות שבפירוק.

יא. פירוט בדבר חשבונות בהם הופקדו או מופקדים פיקדונות המשויכים, קשורים או שנועדו
לשמש כבטוחה לחשבונות של החברות או מי מהן, הקשורים או נועדו לשמש בטוחה בגין הלוואות, מקדמות או פעולות פיננסיות אחרות מכל מין וסוג שהוא של מי מהחברות, לרבות מספרי חשבון; שם בעלי החשבון; סכום הפיקדון ותדפיסי תנועות שבוצעו בחשבונות אלו.

(המסמכים והמידע המפורטים בפסקה זו ביחס לכל אחת מהחברות שבפירוק יכונו להלן: “המסמכים המבוקשים”).

7. ביום 2010.2019. הודיע הבנק למפרקים כי על מנת שיוכל לבחון את דרישתם, הם מתבקשים
להעביר לו את פסקי ההכרה וכתבי בית הדין שהוגשו בהליך. בד בבד, הגיש הבנק בקשה לעיון

4 מתוך 29

לאאאא

מעוז

“א

בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו

;

חדליית 5936-10-19
B.C.I FINANCES PTY LTD; חדליית 6201-10-19
ligon 268 pty ltd חדליית 6151-10-19
marbin finances pty ltd; חדליית 6145-10-19
E.G.L DEVLOPMENT ( CANBERRA ) PTY LTD; חדליית 6104-10-19
erma nominees pty ltd; חדליית 6089-10-19
Ligon 159 Pty Ltd; חדליית 6073-10-19
ERBIN FINANCES PTY ; חדליית 6047-10-19
ligon 158 pty ltd ACN003464015 חדליית 5986-10-19
GEROBIN FINANCES PTY LTD. חדליית 6249-10-19 .Binqld Finances Pty Ltd חדליית 6275-10-10 .Milgerd Nominess Pty Ltd חדליית 6203-10-19.Rawbin Financess Pty Ltd

;

בקשה מס’ 6

בכל ההליכים שבכותרת, בקשה לה התנגדו המפרקים. ביום 1711.2019. התקבלה בקשת העיון של הבנק תוך חיוב המפרקים בהוצאות.

8. בסופו של דבר, משסירב הבנק למסור למפרקים את המסמכים המבוקשים, הוגשה הבקשה
שלפניי.

9. למען שלמות התמונה נציין כי בעקבות פסקי ההכרה והפסיקתות, הוגשה בקשה על-ידי בני
משפחת בינטר, אשר שימשו כנושאי משרה והינם בעלי מניות בחברות שבפירוק, להורות על ביטול פסקי ההכרה. בקשתם זו נדחתה על ידי בהחלטה מיום 205.2020. (חדליית (מחוזי ת”א) 5936-10-19 בינטר נ’ הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פורסם בנבו,

.((205.2020.

10. עוד יצוין כי בעקבות דרישה להמצאת מידע ומסמכים שונים שהתקבלה אצל המפרקים מרשות
המיסים באוסטרליה ביחס לארבע מהחברות שבפירוק מושא ההליך, חברת Gerobin (מבקשת 11), חברת Erbin (מבקשת 9), חברת Rawbin (מבקשת 12) וחברת Marbin (מבקשת 8) (להלן יחדיו: “חברות ה-GERM”), פנו המפרקים לבנק בבקשה להמצאת המידע והמסמכים. לאחר חילופי מכתבים, מסר הבנק למפרקים ביום 310.2019. מידע ומסמכים מסוימים בקשר לחשבונות הבנק של חברות ה-GERM. ביום 266.2020. (מספר חודשים לאחר הגשתה של הבקשה הנוכחית) הוגשה לבית המשפט הפדרלי באוסטרליה תביעה נגד הבנק בשם חברות ה NSD 711/20 ) GERM) על סך של כ-50 מיליון דולר אוסטרלי.

11. עוד יש לציין כי ביום 312.2015. הגישו המפרקים תביעה נגד הבנק בשם שלוש מבין החברות, הלא הן החברות Ligon 268 , E.G.L Development ו- Binqld Finances, לבית המשפט

5 מתוך 29

לאאאא

מעוז

“א

בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו

;

חדליית 5936-10-19
B.C.I FINANCES PTY LTD; חדליית 6201-10-19
ligon 268 pty ltd חדליית 6151-10-19
marbin finances pty ltd; חדליית 6145-10-19
E.G.L DEVLOPMENT ( CANBERRA ) PTY LTD; חדליית 6104-10-19
erma nominees pty ltd; חדליית 6089-10-19
Ligon 159 Pty Ltd; חדליית 6073-10-19
ERBIN FINANCES PTY ; חדליית 6047-10-19
ligon 158 pty ltd ACN003464015 חדליית 5986-10-19
GEROBIN FINANCES PTY LTD. חדליית 6249-10-19 .Binqld Finances Pty Ltd חדליית 6275-10-10 .Milgerd Nominess Pty Ltd חדליית 6203-10-19.Rawbin Financess Pty Ltd

;

בקשה מס’ 6

הפדרלי בסידני, אוסטרליה, על סך של כ -101 מיליון דולר אוסטרלי (תיק (1600/2015
NSD). מדובר בתביעה שעילתה סיוע להעלמות מיסים שביצעו החברות האמורות.

טענות המפרקים

12. המפרקים טוענים כי הפסיקתות ברורות ולא יכולה להיות מחלוקת בדבר זכותם לקבל לעיונם
עותק של המסמכים המבוקשים. מדובר במסמכים ובמידע הנוגעים לחשבונות הבנק של החברות שבפירוק שהתנהלו בבנק בישראל, ולכן הם שייכים לחברות שבפירוק.

13. לטענת המפרקים, גם אלמלא הייתה הוראה מפורשת במסגרת הפסיקתות, המורה על העברת
כל מידע או מסמך השייכים לחברות שבפירוק, הרי משעה שבית המשפט הכיר בהליך הפירוק באוסטרליה כהליך זר עיקרי בישראל, הרי שבהתאם לסעיף 302(ב)(3) לחוק ניתן : “להורות על קיום חקירה ומסירת מידע בעניין נכסי החייב, התנהלותו, עסקיו, התחייבויותיו וחובותיו, בכפוף להגבלות הקבועות בחוק זה”. כמו כן מוסמך בית המשפט, לפי סעיף 302(ב)(4) לחוק, יילתת כל סעד אחר שניתן לתת לפי חוק זה בהליכי חדלות פירעון”. מכאן שבית המשפט מוסמך להורות על העברת המסמכים המבוקשים לידי המפרקים.

14. לפי המפרקים, החוק אף מוסיף וקובע שורה של הוראות המקנות לבעל התפקיד את הסמכות
לדרוש ולקבל מידע ומסמכים הנוגעים לענייניו של תאגיד בפירוק. כאלה הם סעיף 47(א) לחוק, הקובע שהנאמן רשאי לדרוש מכל אדם להעביר לידיו נכס או מסמך שברשותו אשר לדעת הנאמן יש לתאגיד זכות לקבלו ; סעיף 49 לחוק, הקובע כי לשם מילוי תפקידו רשאי הנאמן לדרוש כל מידע הנוגע לענייניו של התאגיד, שהתאגיד או נושא משרה בו היו רשאים לקבלו ; וסעיף 282(2) לחוק, הקובע כי בית המשפט רשאי ליתן צו המורה למי שנדרש למסור נכס, מסמך או מידע לנאמן או לממונה – למסרם לנאמן, לממונה או לבית המשפט או להתייצב לפני מי

;

מהם.

6 מתוך 29

לאאאא

מעוז

“א

בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו

;

חדליית 5936-10-19
B.C.I FINANCES PTY LTD; חדליית 6201-10-19
ligon 268 pty ltd חדליית 6151-10-19
marbin finances pty ltd; חדליית 6145-10-19
E.G.L DEVLOPMENT ( CANBERRA ) PTY LTD; חדליית 6104-10-19
erma nominees pty ltd; חדליית 6089-10-19
Ligon 159 Pty Ltd; חדליית 6073-10-19
ERBIN FINANCES PTY ; חדליית 6047-10-19
ligon 158 pty ltd ACN003464015 חדליית 5986-10-19
GEROBIN FINANCES PTY LTD. חדליית 6249-10-19 .Binqld Finances Pty Ltd חדליית 6275-10-10 .Milgerd Nominess Pty Ltd חדליית 6203-10-19.Rawbin Financess Pty Ltd

;

בקשה מס’ 6

15. יתרה מזאת, המפרקים טוענים כי סעיף 50 לחוק קובע באופן ספציפי ביחס למסמכים ומידע
הנדרשים מתאגיד בנקאי, שאף במקום בו לא מתקיים האמור בסעיף 49 לחוק, רשאי בית המשפט להורות לתאגיד בנקאי למסור מידע בדבר נכסיו, חובותיו ועסקיו של התאגיד, אם שוכנע כי מסירת המידע נדרשת כדי לסייע לו לברר את מצבו הכלכלי של התאגיד, והתועלת שבמסירת המידע עולה על הפגיעה בפרטיות של אדם אחר.

16. המפרקים מוסיפים וטוענים כי הוראות החוק האמורות נועדו להגשים תכלית העומדת ביסוד
דיני חדלות הפירעון והיא לסייע בידיו של בעל תפקיד לגשר על הנחיתות האינפורמטיבית בה הוא מצוי ביחס לנכסי התאגיד ולקבל מידע בנוגע להתנהלותו הכלכלית של התאגיד טרם קריסתו. לא מדובר בחקירה פרונטלית של מי מטעם הבנק, וגם טרם התגבשה כוונה מצד המפרקים לתבוע את הבנק לדין. כמו כן, מסירת המסמכים המבוקשים אינה מקנה למפרקים יתרון דיוני פסול.

17. לטענת המפרקים, בקשתם היא בסיסית ולגיטימית, ויש במסמכים המבוקשים כדי לשפוך אור
על נתונים פיננסיים מהותיים הנוגעים לחברות שבפירוק. המסמכים גם יסייעו להבנת ההתנהלות הכספית והכלכלית של החברות.

טענות הבנק

18. הבנק טוען כי דין הבקשה להידחות.

19. ראשית, הבנק מבהיר כי חמש מהחברות (חברות Erma, Ligon 159 , Ligon 158 , B.C.I Nominees ו-Milgerd Nominees) מעולם לא נמנו על לקוחותיו. לפיכך דין הבקשה לגביהן להדחות על הסף. לגבי יתר החברות טוען הבנק כי הגם שמדובר בלקוחותיו לשעבר, הרי שכל

7 מתוך 29

לאאאא

מעוז

“א

בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו

;

חדליית 5936-10-19
B.C.I FINANCES PTY LTD; חדליית 6201-10-19
ligon 268 pty ltd חדליית 6151-10-19
marbin finances pty ltd; חדליית 6145-10-19
E.G.L DEVLOPMENT ( CANBERRA ) PTY LTD; חדליית 6104-10-19
erma nominees pty ltd; חדליית 6089-10-19
Ligon 159 Pty Ltd; חדליית 6073-10-19
ERBIN FINANCES PTY ; חדליית 6047-10-19
ligon 158 pty ltd ACN003464015 חדליית 5986-10-19
GEROBIN FINANCES PTY LTD. חדליית 6249-10-19 .Binqld Finances Pty Ltd חדליית 6275-10-10 .Milgerd Nominess Pty Ltd חדליית 6203-10-19.Rawbin Financess Pty Ltd

;

בקשה מס’ 6

חשבונותיהן בבנק נסגרו זה מכבר (האחרונים שבהם בשנת 2015), ומכאן שלא מוטלת עליו כיום כל חובה למסור את המסמכים, לא לחברות שבפירוק וממילא גם לא למפרקים.

20. לטענת הבנק, בקשת המפרקים לא נועדה לשם התחקות אחר נכסי החברות, אלא הוגשה כדי
לאפשר למפרקים לקבל מידע ומסמכים מן הבנק אשר ישמשו לצורך ניהול הליכים משפטיים אזרחיים נגדו באוסטרליה. הלכה מושרשת היא כי בעל תפקיד אינו רשאי לנצל את סמכויותיו על מנת להשיג יתרון ראייתי ודיוני לא הוגן בהליך שיפוטי שהוא מנהל, או עתיד לנהל, כנגד מי שלשיטתו נדרש לשלם כספים לקופת הפירוק. במקרה דנן קיימת סבירות הקרובה לוודאי כי המידע והמסמכים המבוקשים ישמשו את המפרקים בהליכים קיימים ועתידיים נגד הבנק, וזו אף מטרת דרישתם מלכתחילה. כוונתם של המפרקים לעשות שימוש במסמכים המבוקשים במסגרת התביעה באוסטרליה עולה ממכתבם שנשלח לבנק עוד ביום 222.2016., ולפיו הם עתידים לדרוש מהבנק לצורך התביעה המתבררת באוסטרליה מידע ומסמכים הנוגעים לנושא התביעה. טענה זו של הבנק אף קיבלה משנה תוקף עת הגישו המפרקים בחודש יוני 2020 תביעה באוסטרליה בשם חברות ה-GERM, נגד הבנק, חודשים רבים לאחר הגשת הבקשה דנן ולאחר קבלת מסמכים מסוימים מהבנק בעניינן של חברות ה-GERM, חרף טענת המפרקים מיום 122.2020. שאין להם כוונה להגיש תביעה כזו.

21. הבנק טוען כי המידע והמסמכים המבוקשים אינם שייכים לחברות שבפירוק ואין למפרקים
זכות לקבלם. החברות שבפירוק אינן לקוחותיו של הבנק, אלא לכל היותר לקוחות לשעבר. משכך, אין כל חובה על הבנק להמציא את המסמכים המבוקשים. טענה זו נכונה מקל וחומר לגבי מסמכים פנימיים של הבנק ולגבי מסמכים הנוגעים לחברות שלא היו מעולם לקוחותיו

של הבנק.

22. הבנק מוסיף וטוען כי בכל מקרה לא מוטלת עליו חובה למסור את המסמכים המבוקשים, אלא
לכל היותר מדובר בסעד הנתון לשיקול-דעתו של בית המשפט. מכל מקום, אף במישור שיקול

8 מתוך 29

לאאאא

מעוז

“א

בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו

;

חדליית 5936-10-19
B.C.I FINANCES PTY LTD; חדליית 6201-10-19
ligon 268 pty ltd חדליית 6151-10-19
marbin finances pty ltd; חדליית 6145-10-19
E.G.L DEVLOPMENT ( CANBERRA ) PTY LTD; חדליית 6104-10-19
erma nominees pty ltd; חדליית 6089-10-19
Ligon 159 Pty Ltd; חדליית 6073-10-19
ERBIN FINANCES PTY ; חדליית 6047-10-19
ligon 158 pty ltd ACN003464015 חדליית 5986-10-19
GEROBIN FINANCES PTY LTD. חדליית 6249-10-19 .Binqld Finances Pty Ltd חדליית 6275-10-10 .Milgerd Nominess Pty Ltd חדליית 6203-10-19.Rawbin Financess Pty Ltd

;

בקשה מס’ 6

הדעת אין הצדקה להורות על מסירת המסמכים המבוקשים. ראשית, נוכח הסבירות שהמסמכים ישמשו את המפרקים בתביעתם נגד הבנק. שנית, המפרקים הפגינו באופן עקבי חוסר תום-לב והתנהלות דיונית קלוקלת. שלישית, התנהלות המפרקים נגועה בשיהוי חמור.

23. הבנק טוען עוד כי המפרקים אינם רשאים לבסס את הבקשה על הוראות סעיפים 47(א), 49,50
ו-282(2) לחוק. לפי הבנק, סעיפים אלה מתייחסים לסמכויות של יינאמן’, אך המפרקים אינם בגדר יינאמויי כמשמעו בחוק, ולא מוקנות להם סמכויות של נאמן. המחוקק בחר להעניק לבעל תפקיד זר סמכויות מצומצמות יותר מאשר לבעל תפקיד ישראלי המתמנה לפי החוק, ובית המשפט רשאי, בכפוף לשיקול דעתו, להקנות לבעל תפקיד זר סמכויות תחומות ומוגדרות בלבד. בעוד שנאמן בהליכי חדלות פירעון ישראליים כפוף לפיקוח הדוק, בעל תפקיד זר אינו כפוף באופן דומה ונדרשת איפוא זהירות יתרה בהקניית סמכויות לאחד כזה.

;

24. לגבי סעיף 47(א) לחוק, טוען הבנק שהשימוש בו לצורך דרישה לקבלת מסמכים מותנה בקיומו
של מקור נורמטיבי בדין הכללי, אשר מזכה את התאגיד לקבל מסמכים, מה שאינו מתקיים בענייננו לגבי סעיף 49 לחוק, המסמיך נאמן לדרוש כל מידע שהתאגיד היה רשאי לקבלו, טוען הבנק כי המפרקים אינם מסבירים, זולת אמירות כלליות ומעורפלות, כיצד המסמכים המבוקשים יסייעו להם להתחקות אחר נכסי החברות ; לגבי סעיף 50 לחוק, לפיו נאמן רשאי לבקש מידע מתאגיד בנקאי כדי לברר את מצבו הכלכלי של התאגיד, טוען הבנק כי המפרקים לא טענו שהמידע נדרש כדי לברר את מצבו הכלכלי של התאגיד, וממילא לא הסבירו כיצד הסעד המבוקש עשוי לשרת מטרה זו; לגבי סעיף 282(2) לחוק, לפיו בית המשפט רשאי להורות על מסירת מידע לנאמן, טוען הבנק כי מדובר בסעיף אכיפה שיפוטית שנועד אך ורק לסייע בידי נאמן אשר בקשתו סורבה שלא כדין, ואין הוא מוסיף סמכויות לנאמן.

25. לפי הבנק, טעם עצמאי לדחיית הבקשה הוא אופייה הגורף והכוללני, וההכבדה שתיגרם עקב
כך לבנק. דרישת המפרקים נוגעת ל-11 סוגים עיקריים של מידע ומסמכים, אשר כל אחד מהם

9 מתוך 29

לאאאא

מעוז

“א

בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו

;

חדליית 5936-10-19
B.C.I FINANCES PTY LTD; חדליית 6201-10-19
ligon 268 pty ltd חדליית 6151-10-19
marbin finances pty ltd; חדליית 6145-10-19
E.G.L DEVLOPMENT ( CANBERRA ) PTY LTD; חדליית 6104-10-19
erma nominees pty ltd; חדליית 6089-10-19
Ligon 159 Pty Ltd; חדליית 6073-10-19
ERBIN FINANCES PTY ; חדליית 6047-10-19
ligon 158 pty ltd ACN003464015 חדליית 5986-10-19
GEROBIN FINANCES PTY LTD. חדליית 6249-10-19 .Binqld Finances Pty Ltd חדליית 6275-10-10 .Milgerd Nominess Pty Ltd חדליית 6203-10-19.Rawbin Financess Pty Ltd

;

בקשה מס’ 6

מתפצל לסוגי-משנה ולנושאים שונים. מכאן שהמפרקים דורשים מהבנק להמציא להם כל שבב מידע וכל מסמך שברשותו, מכל תקופת זמן שהיא, המתייחסים ולו באופן שולי, רחוק ועקיף ביותר לחברות שבפירוק. ההסברים המעורפלים והכוללניים שסיפקו המפרקים בדבר הצורך במסמכים המבוקשים אינם מהווים ראשית הצדקה להטלת הכבדה כזו על הבנק.

26. הבנק מוסיף וטוען כי דין הבקשה להידחות על הסף גם בשל אי תמיכתה בתצהיר. כמו כן טוען
הבנק כי הפסיקתות אינן תואמות את נוסח פסקי ההכרה, וכי המפרקים פועלים בחוסר תום לב.

עמדת הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (להלן: “הממונה”)

הממונה תומך בעמדתו של הבנק וסבור כי על המפרקים לבקש את גילוי המסמכים במסגרת התביעה המנוהלת באוסטרליה, משום שלדידו, גילוי המסמכים במסגרת ההליך כאן יקנה למפרקים יתרון דיוני בלתי הוגן.

דיון והכרעה

27. לאחר עיון בטענות הצדדים בכתב ובעל פה, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל.

28. ראשית לכל, יש לדחות את נסיונו של הבנק לגמד את מעמדם של המפרקים רק משום שהם
מפרקים זרים שמונו לתפקידם על ידי בית המשפט באוסטרליה. בעל תפקיד זר כהגדרתו בסעיף 293 לחוק איננו יינאמן מסוג בייי כפי שמשתמע מעמדתו של הבנק. אכן, לא בית המשפט בישראל הוא שמינה אותו לתפקידו, אך עדיין, מרגע שבית המשפט הכיר בהליך זר, אין כל סיבה או תכלית ראויה שיצדיקו את הצרת צעדיו של בעל התפקיד הזר או יכבידו עליו, ביחס למקבילו שמונה בבית המשפט בישראל, לפחות כל זמן שלא משתמעת כוונה מפורשת אחרת מהוראות החוק. נזכיר בהקשר זה כי חלק ט’ של החוק, העוסק בהליכי חדלות פירעון בין-לאומיים, נועד

10 מתוך 29

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין של ישראל - מקום אחד לכל פס"ד של בתי המשפט הישראלי והמחוזות השונים

השאר תגובה

פורטל פסקי הדין של ישראל

פס"ד חדשים באתר

א. בלדן אחזקות בע”מ נגד מיכאל גרוס ויצחק גבריאל גרוס ויוסף קצב ופסק דין בעניין נתבע 3 ולפני ביהמייש בקשת המבקש – הנתבע 3, לסילוק התביעה על הסף מחמת מעשה בית דין, שיהוי וו/או מניעות אחרת, התיישנות. וטענות המבקש וטענות המבקשהמבקש טען בבקשה לסילוק על הסף כי דין התביעה להידחות על הסף מחמת מעשה בית ודין מסוג השתק פלוגתא והשתק עילה וכן בשל שיהוי ומניעות. התביעה הנדונה העוסקת ובאירועים שאירעו כולם במאה הקודמת, כבר הוגשה בשנת 2000 והינה בגדר חזרה על תביעה ושכבר הוגשה. התביעה נדונה והוכרעה לחובת התובעת, בשתי ערכאות. וטענות המבקשהמבקש טען בבקשה לסילוק על הסף כי דין התביעה להידחות על הסף מחמת מעשה בית דין מסוג השתק פלוגתא והשתק עילה וכן בשל שיהוי ומניעות. התביעה הנדונה העוסקת באירועים שאירעו כולם במאה הקודמת, כבר הוגשה בשנת 2000 והינה בגדר חזרה על תביעה שכבר הוגשה. התביעה נדונה והוכרעה לחובת התובעת, בשתי ערכאות.עוד טוען המבקש, כי גם אם ביהמייש יימצא לנכון לקבוע כי לא מתקיים מעשה בית דין ועדיין יהיה מקום לדחות את התביעה מחמת שיהוי ו/או מניעות אחרת. הסיבה לכך הינה ושכביכול התובעת לא השכילה עד כה להגיש תביעה בעילה שעמדה לרשותה עוד בשנת 2000 ומאז ולא התרחש כל אירוע שמנע ממנה את הגשת התביעה. בנוסף, בענייננו לא יכול להיות ספק כי ומתקיימים שני התנאים לדחיית תביעה מחמת מניעות שעניינה שיהוי, הראשון, כי השיהוי מבטא וויתורו של התובע על זכותו, השני, כי בעקבות השיהוי הורע מצבו של הנתבע. וטענות המבקשהמבקש טען בבקשה לסילוק על הסף כי דין התביעה להידחות על הסף מחמת מעשה בית דין מסוג השתק פלוגתא והשתק עילה וכן בשל שיהוי ומניעות. התביעה הנדונה העוסקת באירועים שאירעו כולם במאה הקודמת, כבר הוגשה בשנת 2000 והינה בגדר חזרה על תביעה שכבר הוגשה. התביעה נדונה והוכרעה לחובת התובעת, בשתי ערכאות.עוד טוען המבקש, כי גם אם ביהמייש יימצא לנכון לקבוע כי לא מתקיים מעשה בית דין, עדיין יהיה מקום לדחות את התביעה מחמת שיהוי ו/או מניעות אחרת. הסיבה לכך הינה שכביכול התובעת לא השכילה עד כה להגיש תביעה בעילה שעמדה לרשותה עוד בשנת 2000 ומאז לא התרחש כל אירוע שמנע ממנה את הגשת התביעה. בנוסף, בענייננו לא יכול להיות ספק כי מתקיימים שני התנאים לדחיית תביעה מחמת מניעות שעניינה שיהוי, הראשון, כי השיהוי מבטא ויתורו של התובע על זכותו, השני, כי בעקבות השיהוי הורע מצבו של הנתבע.כמו כן, טוען המבקש, שמאחר שחלפו יותר משבע שנים ממועד אחרון האירועים שבגדר ועילת התביעה הנוכחית, ברור כי התביעה התיישנה. וטענות המבקשהמבקש טען בבקשה לסילוק על הסף כי דין התביעה להידחות על הסף מחמת מעשה בית דין מסוג השתק פלוגתא והשתק עילה וכן בשל שיהוי ומניעות. התביעה הנדונה העוסקת באירועים שאירעו כולם במאה הקודמת, כבר הוגשה בשנת 2000 והינה בגדר חזרה על תביעה שכבר הוגשה. התביעה נדונה והוכרעה לחובת התובעת, בשתי ערכאות.עוד טוען המבקש, כי גם אם ביהמייש יימצא לנכון לקבוע כי לא מתקיים מעשה בית דין, עדיין יהיה מקום לדחות את התביעה מחמת שיהוי ו/או מניעות אחרת. הסיבה לכך הינה שכביכול התובעת לא השכילה עד כה להגיש תביעה בעילה שעמדה לרשותה עוד בשנת 2000 ומאז לא התרחש כל אירוע שמנע ממנה את הגשת התביעה. בנוסף, בענייננו לא יכול להיות ספק כי מתקיימים שני התנאים לדחיית תביעה מחמת מניעות שעניינה שיהוי, הראשון, כי השיהוי מבטא ויתורו של התובע על זכותו, השני, כי בעקבות השיהוי הורע מצבו של הנתבע.כמו כן, טוען המבקש, שמאחר שחלפו יותר משבע שנים ממועד אחרון האירועים שבגדר עילת התביעה הנוכחית, ברור כי התביעה התיישנה.לבסוף טוען המבקש, שהתובעת מתעלמת מן העובדה שביהמ”ש המחוזי פסק כי על והתובעת לשלם לחברה המרכזית לשקילה (להלן: “חמייליי) 286,359 ₪. לפיכך, סכום החוב והפסוק של חמייל עומד על סך של 866,615 ₪ בלבד ויש לסלק על הסף כל אפשרות לתבוע מעבר ולסכום זה. ו1 מתוך 7
קרא עוד >>

רוצים לקבל עדכון לגבי פסקי דין חדשים שעולים לאתר?

בשליחה הינך מאשר שאנו יכולים לשלוח לך מידע שיווקי / פרסומי

באיזה תאריך פסק הדין פורסם?

מהו זמן פרסום פסק הדין?

כל הפרטים החשובים לגבי פסק דין זה בנקודות מתומצתות

 

שינוי גודל גופנים
ניגודיות
error: תוכן זה מוגן !!